Barn- och utbildningsnämnden - Jönköping

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-03-09
1 (2)
Barn- och utbildningsnämnden
Tid:
Tisdagen den 21 mars 2017, klockan 08:30 (OBS Tiden!)
Information och diskussion ”Verksamhetsberättelse 2016”, klockan 08:30-12:00
Ordinarie nämndsammanträde startar klockan 13:00
Plats:
Willhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna
Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.
Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.
Ärende
Dnr
1.
Protokollets justering
2.
Upprop
3.
Verksamhetsberättelse 2016:
-
Inledning och resultat
Föredragande
Förvaltningen
Kaffe
-
-
Uppdelning i partigrupperna för
frågeställningar till förskola &
grundskola
Politiken
Tid utan tjänstemän
Lunch
4.
Informationsärenden
a. Resultat SAM-enkät
Mats Sesö
b. Resultat ANDT-enkät
Lotta Randau
c. Kränkande behandling
David Norrfjärd
d. Medarbetarenkäten
Marie Söderberg
e. Aktuellt från enheterna
Göran Isberg
f. Anmälda frågor
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress Stadshuset, Linnégatan 2, Huskvarna
Box 1002, 561 24 Huskvarna
[email protected]
Fax diariet /Eget_Fax/
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 (vxl) | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se
2 (2)
Ärende
Dnr
Föredragande
5.
Meddelanden
6.
Delegationsbeslut
7.
Redovisning av vidtagna åtgärder med
anledning av påtalad brist i samband med
tillsyn, Alfred Dalinskolan
Bun/2016:119
Sara Johansson
8.
Urvalsprinciper vid skolplacering
Bun/2017:121
Olof Landgren
9.
Riktlinjer för användandet av sociala medier inom utbildningsförvaltningen
Bun/2016:78
Claes Axelsson
10.
Verksamhetsberättelse 2016
Bun/2017:136
Johan Pedersen
11.
Fördjupad månadsrapport (handlingar
senare)
12.
Rekommendationer efter granskning av
investeringskalkyl
Bun/2017:64
Pernilla Persson
13.
Redovisning av ej avgjorda uppdrag från
KF samt medborgarförslag
Bun/2016:79
Thomas Embrink
14.
Sommarskola 2017
Bun/2017:175
Stefan Pirard
15.
Info/rapport/konferens/kurs/möte/besök
16.
Utbildning/konferens/kurs
17.
Övrigt
Pernilla Persson
Ann-Marie Grennhag
Thomas Embrink
Ordförande
Sekreterare