Statsrådets förordning

Statsrådets förordning
om ändring av 1 och 15 § i gymnasieförordningen
I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i gymnasieförordningen (810/1998) 15 § 2 mom. samt
ändras 1 § 2 mom. och rubriken för 15 §, av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i förordning
52/2014, som följer:
1§
Undervisningens omfattning
——————————————————————————————
I undervisning som är avsedd för vuxna omfattar lärokursen minst 44 kurser och en kurs i
genomsnitt 28 timmar. I närundervisning ska minst 40 minuter per timme användas för undervisning.
——————————————————————————————
15 §
Studier på heltid
——————————————————————————————
———
Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2017. Förordningens 15 § träder dock i kraft
först den 1 januari 2018.
Helsingfors den 26 januari 2017
Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen
Regeringssekreterare Matti Sillanmäki