Statsrådets förordning

Statsrådets förordning
om ändring av 37 § i förordningen om statsbudgeten
I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) 37 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 254/2004, som följer:
37 §
På den lönebokföring som ska föras över de löner, arvoden och pensioner som ämbetsverken
eller inrättningarna betalar tillämpas vad som i lagen om beskattningsförfarandet beträffande
skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och förordningen om beskattningsförfarandet
beträffande skatter som betalas på eget initiativ ( / ) föreskrivs om en bokföringsskyldig betalares lönebokföring.
——————————————————————————————
———
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 21 december 2016
Finansminister Petteri Orpo
Överinspektör Henna Ritari