Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Planerade samordnade upphandlingar
inom Stockholms Läns Landsting 2017
2017
Landstingsstyrelsen fastsäller årligen planerade samordande upphandlingar så kallade
A kategoriserade upphandlingar enligt landstingets upphandlingspolicy.
Inför upprättandet av den årliga planen för samordande upphandlingar har diskussioner
förts med landstingets verksamheter när det gäller kommande anskaffningsbehov.
Diskussionerna sker med respektive uppdragsgivare, ofta genom styrgrupper för respektive
kategori eller upphandlingsområde.
Nedan redovisas upphandlingar som ska genomföras till följd av att avtal löper ut men också
inom helt nya upphandlingsområden. Information finns även om upphandlingar för Hälsooch sjukvårdsförvaltningen och med extern part. Tider för avtalsslut eller planerad
avtalsstart kan förändras och nya upphandlingar kan komma att tillkomma under året om
behov identifieras. För aktuell avtalsstatus för pågående avtal se avtalskatalogen:
http://www.upphandling.sll.se/Modules/Contract/Catalog/Default.aspx
Inför varje upphandling anmäler relevanta verksamheter person/personer till en
expertgrupp för att representera sitt verksamhetsområde och förmedla de behov som finns i
verksamheten. Syftet med expertgruppen som arbetar tillsammans med upphandlaren är att
se till att landstingets verksamheter får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet och
med hög säkerhet så kostnadseffektivt som möjligt.
Planerade samordnade upphandlingar under 2017
Anestesi och intensivvård
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
SLL470
Injektions- och infusionsartiklar
2018-12-01
Anestesiapparater, förbrukning
Nytt
Hjärtminutvolymmätare, termodilution
Nytt
Infusionspumpar
Nytt
Kuvöser, transport
Nytt
Kuvöser, öppenbädd
Nytt
Långtidsövervak (EKG)
Nytt
Patientmonitorering
Nytt
Patientvärmare
Nytt
Sömnutredningsapparaturen
Nytt
System för kontinuerlig njurersättningsTerapi
Nytt
Ventilator för MR
Nytt
Värmebädd för barn
Nytt
Bild och funktion
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
SLL502
Perifer angio- och neurologiprodukter
2018-03-31
ABV (Avancerad Bildbehandling och
Visualisering)
Nytt
Ultraljud
Nytt
Facility management
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
Livsmedel
2019-01-27
Livsmedel Kolonial
2018-09-30
Omhändertagande av vårdens special- och
sekretessavfall
2018-04-01
Husgerådsartiklar
2019-04-30
SLL740
Entrémattor
2018-07-06
SLL1621
Värdetransporter
2018-03-31
SLL1504
Flyttjänster
2017-11-17
SLL718
Dryckesautomater
2018-03-31
Städtjänster
Nytt
SLL315
Möbler
2018-08-24
SLL1903
Posttjänster
2017-09-30
SLL145
Batterier
2018-04-30
Fordon
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
SLL171
2018-06-29
Drivmedel mm
IT och kommunikation
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
SLL840
Surfplattor
2018-01-11
SLL830
Persondatorer - stationära och bärbara
2017-09-15
SLL832
Bildskärmar med tillhörande tjänster
2017-09-04
SLL831
Tunna klienter med tillhörande tjänster
2017-12-18
SLL817
Patientnära panel-pc, stationära datorer,
bildskärmar och tillbehör
2018-05-05
SLL821
IT-tillbehör
2018-05-10
SLL811
Dokumentproduktion skrivare, skanner,
fax och toner
2018-09-13
SLL243
”Telefonisttjänster (outsourcad)
CallCenter"
2018-03-31
SLL241,SLL242
Telefoni
2017-12-31
SLL1481
Audiovisuell Kommunikation (AVK)
2017-06-30
SLL770
E-arkiv
2017-09-29
SLL835
Nätverks- och säkerhetsprodukter med
tillhörande mjukvaror och tillhörande
tjänster
2018-09-30
SLL834
Lagringssystem med tillhörande tjänster
2018-03-05
Läkemedel
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
SLL451
Vacciner
2018-06-30
SLL175
Gaser och utrustning
2019-02-28
SLL450
Läkemedel på rekvisition 2019
2019-02-28
Operation
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
Blodtomhetsapparat
Nytt
Borr och sågutrustning, generellt
Nytt
Extraktor bencement, ultraljud
Nytt
Lasersystem holmium
Nytt
Litotriptor ultraljud
Nytt
Operationsbord mobila
Nytt
Operationslampor
Nytt
Operationsmikroskop
Nytt
Pannlampor till operation
Nytt
SLL582
Suturer och staplingsprodukter
2019-03-31
SLL587
Bencement
2019-01-31
SLL545
Pacemaker och ICD
2019-03-31
Ultraljudsskalpell, Ultraljudsbaserad
diatermiutrustning
Nytt
Terapi och diagnostik
Objektnummer Upphandlingens namn
SLL439
Avtalsslut
ACT-mätare, Koagulationsmätare
Nytt
Blodgasapparat
Nytt
EKG-skrivare, EKG-apparat med tolkning
Nytt
Spirometrar, Spirometer diagnostisk
Nytt
EKG-artiklar
2018-08-31
Vårdrelaterad utrustning
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
Autoklav, modell mindre
Nytt
Diskdesinfektor för endoskopi
Nytt
Förlossningssängar
Nytt
Lågtemp sterilisatorer
Nytt
Nyföddhetssängar
Nytt
Ultraljudsdiskdesinfektor
Nytt
SLL375
Undersökningslampor
2018-01-06
SLL430
Disk-och spoldesinfektorer
2018-08-31
SLL448
Steriliseringsprodukter
2019-02-28
SLL320
Sängar och bäddutrustning
2019-03-31
Vätskevagnar
Nytt
Vårdrelaterad förbrukning
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
SLL981
Enterala nutritionspumpar
2018-03-31
SLL425
Diabetesprodukter
2020-05-15
SLL980
Näringspreparat med tillbehör
2019-05-01
SLL520
Inkontinensartiklar
2019-05-31
Kompression
Nytt
Övergripande material och tjänster
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
Oberoende besiktningsmän
Nytt
SLL1601
Banktjänster
2019-03-31
SLL1605
Reskontrahantering
2017-10-31
SLL1630
Försäkringar (egendom, olycksfall, rese,
motor mfl)
2017-12-31
SLL1655
Konsulttjänster Ekonomiska och finansiella
området
2018-06-21
SLL1603
Kreditupplysningstjänst
2018-10-31
SLL1669
Konsulttjänster Rekrytering och urval av
chefer och nyckelpersoner
2018-06-14
SLL3701
Medarbetaruppföljning
2018-12-31
SLL1735
Certifierad utbildning om jämlikhet,
jämställdhet och mångfald för chefer
respektive handläggare
2018-12-31
Bemanning och rekrytering av
kommunikationstjänster
Nytt
SLL650
Översättningstjänster
2017-06-18
SLL1654
Konsulttjänster Strategi och management
2019-08-18
SLL1658
Systemrevisorer för kvalitet,
miljöledningssystem
2018-08-31
SLL1661
Juridiska tjänster för SLL
2018-01-23
Bevakning av myndigheter
Nytt
Datautbildning för användare
2018-01-30
Trycksaker
Nytt
SLL829
Almanackor
2018-01-31
SLL825
Kopieringspapper
2018-05-31
SLL820
Kontorsmateriel
2018-11-01
SLL1520
Resebyråtjänster
2018-04-12
SLL841
MötesApp
2017-06-30
SLL120
Lekmaterial (leksaker, pyssel, hobby )
2018-05-18
SLL760
Pappers- och plastvaror
2018-01-31
Rådgivning och analytikertjänst
Nytt
Kort för identifiering och
behörighetskontroll
Nytt
SLL1943
Skribenttjänster
2017-02-28
SLL1904
Språktolkservice
2017-09-01
SLL1695
Upphandlingskonsulter
Nytt
SLL1690
Brandingenjörer
Nytt
SLL1701
Samordnade upphandlingar med externa parter
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
SLL129
Måltidskuponger
Nytt
SLL1902
Prenumeration av Tidningar och
Tidskrifter
Nytt
På uppdrag av HSF
På uppdrag av
ochav
sjukvårdsförvaltningen
PåHälsouppdrag
HSF
Upphandlingens namn
Planerad
avtalsstart
Ambulanshelikopter
2017
Allmän vuxenpsykiatri
2017
Specialiserad rehabilitering
i varmt klimat för patienter med psoriasis
2017
Specialiserad rehabilitering inom
reumatologi inom Sverige
2017
Liggande persontransporter
2019
Psykosociala insatser till vuxna
tillhörande LSS-personkrets
2017
Tortyrskadevård (psykiatri)
2018
Beroendevård
2018
Öppen- och slutenvård för hemlösa
2018
Mobil radiologi
2018
Närakuter
2018
Palliativ vård för barn
2018
Medicinsk service laboratoriemedicin
2018
Medicinsk service radiologi
2018
Gåskola och armprotesmottagning
2018
Akutläkarbil
2018
Vägburen ambulanssjukvård
2019
Munhälsobedömning inom ramen för
uppsökande verksamhet
2019
Hjälpmedelscentralsverksamhet MAH
2019
Jourläkarbilar
2018
Ortopedteknisk verksamhet
2018
Kardiologi
2018
Kirurgi
2018
Gastroenterologi
2018
Geriatrisk vård
2018
1177 Vårdguiden på telefon
2019
Försäkringsmedicinska utredningar
2018
Ansiktsproteser
2017
Hälso- och sjukvårdstjänster inom
STI samt sex och samlevnad
2018
Ätstörningsvård
2019
Basal hemsjukvård
Kunskapsstöd och handledning för
intensivträning för barn med ASD
2017
2018