Hämta - Kungsbacka kommun

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad
2017-03-02
Nämnden för Tekniks arbetsutskott
Sammanträde 2017-03-06 klockan 08:00
Idalarummet
Ärende
1.
Beteckning Förslag
Val av justerare och tid för justerare
Renée Sylvan (S) med Pär
Olsson (C) som ersättare
9 mars 16.00
2.
Godkännande av föredragningslista
3.
Gång- och cykelplan 2017-2020 –
Information
Informationen noteras i
protokollet
Föredragande:
Karolina Oxfall, trafikingenjör
4.
Food Trucks, upplåtelse
Föredragande:
Charlotta Ljungkull, enhetschef
Fredrik Suneson
Teknik
Direkt:/RedigerareTelefon/
[email protected]
TE/2017:71
Nämnden för Teknik
beslutar att anta regler
enligt bilaga för Foodtrucks
där tillståndet är giltigt för
uppställning hel dag, för
månad resp hel säsong, som
försöksverksamhet, att gälla
2017-04-01 tom 2017-1031 enligt gällande taxa.
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)
5.
Ärende
Beteckning Förslag
Temalekpark - investering 2017
TE/2017:162
Nämnden för Teknik
godkänner förvaltningens
skrivelse och översänder
den till Kommunstyrelsen
med en begäran om
tilläggsanslag på 1 800 000
kronor för sanering av
miljöföroreningar på
Borgmästareplatsen.
TE/2017:163
Nämnden för Teknik
beslutar att ge förvaltningen
i uppdrag att ta fram ett
Lekplatsprogram.
TE/2016:918
Arbetsutskottet för Teknik
beslutar lokal
trafikföreskrift med
beteckning 1384 201700021 och 1384 201700022
Föredragande:
Charlotta Ljungkull, enhetschef
6.
Lekplatsprogram
Föredragande:
Malin Gustafsson, landskapsarkitekt
7.
2017-02-01 LTF Ställplatsen
Föredragande:
Sara Johansson, trafikingenjör
8.
LTF parkering Bolshedens industriväg
TE/2017:21
Arbetsutskottet för Teknik
beslutar lokal
trafikföreskrift med
beteckning 1384 201700015
9.
LTF parkeringsförbudsområde Björkris
TE/2017:48
Arbetsutskottet för Teknik
beslutar lokal
trafikföreskrift med
beteckning 1384 201700016
10.
LTF parkering för rörelsehindrade Särö
centrum
TE/2017:49
Arbetsutskottet för Teknik
beslutar lokal
trafikföreskrift med
beteckning 1384 201700018
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)
Ärende
Beteckning Förslag
11.
LTF förbud att parkera på Drottninggatan
TE/2017:51
Arbetsutskottet för Teknik
beslutar lokal
trafikföreskrift med
beteckning 1384 201700017
12.
Anslutningsärenden utanför VAverksamhetsområde
TE/2017:171
Arbetsutskottet för Teknik
beslutar att godkänna
anslutning till spillvatten för
Buera 3:2. Utskottet
uppdrar åt
förvaltningschefen att
teckna avtal.
TE/2016:433
Nämnden för Teknik tar
förvaltningens förslag till
svar enligt tjänsteskrivelse
daterad 2017-03-02 som sitt
eget och översänder det till
kommunrevisionen.
Föredragande:
Ulrika Haij, verksamhetschef
13.
Svar till kommunrevisionen - Granskning av
VA försörjning
Föredragande:
Karl Lundgren, förvaltningschef
14.
Förvaltningen informerar
Informationen notera i
protokollet.
Monica Neptun
Fredrik Suneson
Ordförande
Sekreterare