köp-säljorder företagsobligationer

KÖP-SÄLJORDER FÖRETAGSOBLIGATIONER
BLANKETTEN SKICKAS TILL:
Depånummer hos Exceed
EXCEED CAPITAL SVERIGE AB
Vasagatan 40, SE-111 20 STOCKHOLM
T+ 46 (0)8 505 99 800
E-post: [email protected]
www.exceed.se
Avser okomplicerade finsansiella instrument (företagsobligationer)
Fyll i uppgifterna, skriv under och skicka/e-posta blanketten tillsammans med vidimerad ID-handling till adressen ovan. Exceed Capital Sverige AB (”Exceed”)
kommer därefter att genomföra köp- och säljtransaktion enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för handel med finansiella instrument och Riktlinjer för
utförande av order samt information om incitament, som finns tillgängliga på www.exceed.se, vilka kunden läst, förstått och accepterat. Ordern gäller tills den har
ändrats eller makulerats. Exceed garanterar dock inte att försäljning sker viss specifik dag eller till viss kurs. Det är inte heller möjligt att använda limitkurser vid
försäljning.
Betalning för tilldelade poster skall vara Exceed Capital Sverige AB (”Exceed”) tillhanda senast 2 dagar efter teckning för att kunna garantera köp. Betalning
görs på bankgiro: 5091-8176 alternativt Nordea bankkonto: 4238-13 06605. OBS! Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depånummer,
personnummer eller organisationsnummer. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor. Leverans av produkt sker när emissionen
är fulltecknad.
KUNDUPPGIFTER
För- och efternamn / Firma
Person- / Organisationsnummer
Postadress
Postnummer och ort
(Land utom Sverige)
Land (skatterättsligt hemvist)
Annat än svenskt medborgarskap
Utländskt skatteregistreringsnummer
Telefon hem
Telefon dagtid
Mobil
Kunden samtycker till att Exceed Capital Sverige AB
tillhandahåller information enligt detta avtal via e-post
till ovan angiven e-post adress
E-post
JAG ÖNSKAR KÖPA NEDAN FÖRETAGSOBLIGATIONER
COURTAGE (max 2 %)
Produktnamn
ISIN-kod
Antal/Nominellt
Produktnamn
ISIN-kod
Antal/Nominellt
Produktnamn
ISIN-kod
Antal/Nominellt
Produktnamn
ISIN-kod
Antal/Nominellt
Produktnamn
ISIN-kod
Antal/Nominellt
JAG ÖNSKAR SÄLJA NEDAN FÖRETAGSOBLIGATIONER
COURTAGE (max 2 %)
Produktnamn
ISIN-kod
Antal
Produktnamn
ISIN-kod
Antal
Produktnamn
ISIN-kod
Antal
Produktnamn
ISIN-kod
Antal
Produktnamn
ISIN-kod
Antal
Sälj hela mitt innehav
1.
EXC EED C API TAL SVER IGE AB 556 550-3 116 – FÖR ETAGSOBLIGATIONER
BANKKONTONUMMER
Nedan ska du anmäla det bankkontonummer till vilket du vill få likviden utbetald.
Bank
Clearingnummer
Kontonummer
Kontohavare
DISCLAIMER
Kunden är medveten om att Order depåkund är bindande och att inga ändringar i den tryckta texten får göras. Ofullständig eller felaktig ifylld Order depåkund
kan komma att makuleras. Exceed tar inte ansvar för rekommendationer från tredje part. Kunden samtycker till att Exceed kommer att behandla kundens
personuppgifter samt att Exceed kan komma att lämna ut kundens personuppgifter för de ändamål och på det sätt som närmare framgår av vid var tid gällande
Användarvillkor Webbplats som kunden läst, förstått och accepterat.
KUNDENS UNDERSKRIFT
För fysisk person ska kopia av godkänd, vidimerad ID-handling bifogas.
För juridisk person ska aktuellt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) samt godkänd, vidimerad ID-handling för relevanta firmatecknare bifogas.
Ort och datum
Signatur
Namnförtydligande
RÅDGIVARENS UNDERSKRIFT
Ort och datum
Signatur
Namnförtydligande
EXCEED CAPITAL SVERIGE AB
VASAGATAN 40, SE-111 20 STOCKHOLM
www.exceed.se
T+ 46 (0)8 505 99 800
[email protected]
Reg No. 556550-3116
EXC EED C API TAL SVER IGE AB 556 550-3 116 – FÖR ETAGSOBLIGATIONER
2.