มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ัยร
าล
ิทย
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
( @ h o ~ i ~ n n o 7 r i 7 h nwrw?anin)
+
มห
าว
ิทย
าล
ัย
รา
ช
~ u 26
d I ~ J U W I / W ~ ~ ? F IWU. R . 2550
รี
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
Jd
L?
n~s?<~~~a:~ww-iuu~~~d~t~~6~~a~au~nis~as~uni
iuiuda~iiuu^sn~rlra~~~1~ndin~31n"
Is~w
u~ulatuni~
~JMTGI%J$~?
?
IIFI
ULDU~ISGWUI
X
n ~ : u ~ w n q ~ ~ u u ~ ~ nm
~ ~u ~~ iat ~a ~~ ~n ~7 aw ~ u u w HuQ~J ~~~tJ RbI T~~~TiLaI ~iUiL L B L
~ ' ~ ~ ~ ? U L ~ ~ ~ ? ~ ' ~ J I U ~ ~
~~
Tn
~ i~n~n Rn B
~w
' U
~ f~i ~o ~ w
W u
Wd
U uI tEw~' ~
~ u~ ~M~ ~ i ~ m
m ~ ~ u a n ~ ~ ~ ~ u o a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - n " a l"w~w uwia?1uni;?16
~ ~ ~ ~ i ~ ' ~ ~ 3 n
ัยร
& ! $ ? u n ~ s d ~ i ~ 5 u ~ ~ a c a r i l l s y u a r i ~ ~B~~ilun~~?iilon:~wuiIrnu3"nir3~~,
i~u~rnu
i % ~ d ~ ~ n l , ~ w u i j 4 a~tiun75ij
u$au~
iimi=ua ~ i w
~~PI~)?~&RB~VDJ~~T?~LILLRE~R
Pfu&~in-dn w anlw0a;~u f i r y n l ~ m u n ' o ~ n i ~ n ~ srfni nsm
i i~
~?~n~aw~n~~~r
ิทย
าล
..2"
ad
n 4.a a
asn~srr"6alcbin i r r i ~ ~ s s b n ~ ~ a ~ ~ ~ a i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ w ' $ ~ l
R ~ I u K I u ~ S ~ I ~ ~ ~ I S ~ U ~ R ~ ~ L ~ ~ ~ ~ D J~
MA~ UJ ~~$~L~L JUR~ S
RR
S ~ ~"WIIIWAULOJYOI
Y~ $' ILLI A~ W
~ f l ~ k n n 6 f u i j l4l j6~ 1 $9
~
าว
hunizilsdnitinl*i?uniwnu~a~
3) n ' . u R u ~ n ~ d ~ rLiar
i ~ i4)
u &w~uniw5n~ilunsounlr^?ju
uan7a%uwuii
มห
I.
I)&ilwhn.bnlnis 2)
&
~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ T u $ u f i ~ ~ i u LLRRULEI
~~~~
i r~al jl iu~ron~sr m
n us lnu n n ~ ~
d ~ ~ f i n u i n n ~ ~ u~~Tr ~n~dv~~: ]~J ~
?$~?nGi 2I t i ; l r i nPIu u ~niruinn?~o~~~arulmi~nnl
d
d~ i u n i ~ ~ o a ~ u n - , w n u ~ m
2.
a u ~ n ~ ~ a a r i 8 n 1 r w ' w r a i n ~ s ~wrnuLaJuaJ*@nrJnrsn'~oju
~n~vni
Aa nis
~ i ~ u 7 ~ d u ~ ~ u ~ ~ ' ~ ~ 1 ~ f i ~ a i 4 ~ ~ 8 1 1 f s " ~ ~ mL ~n~7U R~?dW~L O~RwR m
~ ?1I i ~ n
f i l u ~ : i ~ ~ ~ 5 u n i r i j d ~ u i a ~ ~ ~ a ~lmom i ~ ~
~ ~ ~ n a ~ i i r m i n 1 s ~ w un~~ ~a 6w 1i u~ u' ~i ~ ~a w u n i s i s u u ~ ~ ~ u ~ m ~ ~ n n s r u ~
L ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ U ~ ~ U ~ ~ ~ I T ~ W U I ~ O ~ ~ ~ O R ~ I U L ~ U
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
ิทย
าว
มห
Thesis Title
Self Healthcare Capability Development of the Teenage Pregnancy
under the Service of lnburi Hospital, Sing Buri Province.
Thesis Advisers Assoc. Prof. Dr. Kulchalee Phungphet
Jiraporn Kamrod
Concentration
Development Strategy
Academic Year
2006
ภัฏ
เท
ABSTRACT
พส
Name
ตร
ี
Asst. Prof. Dr. Chomanad Mansarnrit
This research and development aims to develop self healthcare capability of
the teenage pregnancy under the service of tnburi Hospital, Sing Buri Province by using
learning process development, based on the belief that the teenage pregnancy and the
รา
ช
others involved had the adequate capability for developing their self healthcare if they
were provided with the appropriate reinforcement. The study, thus, was a research and
development by using participatory action research emphasizing intensive participation
าล
ัย
in every step of the research and development which started with studying the current
problems and development needs, searching for development approaches and methods,
constructing the success indicators of the development, and self healthcare activities of
ิทย
the teenage pregnancy, by using four aspects of self healthcare of the teenage
pregnancy: nutrition, self-healthcare protection, daily routine, and mental health as a
research framework.
าว
The findings indicated that:
1. the teenage pregnancy can not care for their health appropriately in every
มห
aspect. This was caused by immaturity, a lack of experience, knowledge, understanding,
and positive altitude toward self healthcare.
2. the approaches and the methods to develop the teenage pregnancy self
healthcare were to increase the body of knowledge in order to behave properly,
construct positive attitude, and promote the participation of the husbands and relatives
in self healthcare by using the important development strategies which were improving
a learning management plan together with learning management process in group and
improve the media to meet a learning management process.
3 , as a result, the teenage pregnancy developed their knowldge, understanding,
positive attitude, which can be used in real life and increase their participation in
developing their capability in self healthcare. This reason made teenage pregnancy safe,
no complicacy. The new born baby weighs over 2,500 grams, resulting in good quality
ตร
ี
of live of the mother and the baby and live in a happy family.
Above all, the experience from the study provided a learning process by
conducting the development activities that the patients and all participants were able to
พส
apply the development of self healthcare of the teenage pregnancy more effectively and
at the same time bring the learning experience for developing self healthcare in any
มห
าว
ิทย
าล
ัย
รา
ช
ภัฏ
เท
kinds of other healthcares.
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
ิทย
าว
มห
มห
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
าว
ิทย
รี
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
ัยร
ิทย
าล
und 5
~ ~ ~ ~ ~ I R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I U ~ ~ S ~ L L ~ ~ U L ~ ~ Y
t
0
b
m
d
P~
r p l
U
d
~ I r ~ wov~-1~2iunnp
n
ammrcJMqs...................
6~srwni.s-xw..
. . .. .
. .. . .. . ... . -.. . . .. . . ... .... . . ... . .... ... . . --.. .. .... ...-...
~ w q d r : ~ ~ n n m - x. .o. ..... . .. . . . ,. . ... . ... . . . . . .... . ... . . . ....... .. . ... . ,......
*
~ u n i ~ ~ ~ ~ u t l , n ~ r a ..~. .u...~. ..~. . .a...~. . ...
w .w
. ...u. ..~. . ... . ... . . . .....
a w
6
มห
าว
L-
A 4
a-
w
PI
P
n~~fiwuin~~~mui~nlunirgu~~uro~~a~t4~~~~~~a
duiiuu~n~~Tu~rwun~j~nassR
I ~ ~ w u ~ u 7<eal a411in
uns~~
w
mvrya,,,.............. . ..... .........- .. .... .....-..*... ..... . ... .... ..........................
4
5CI
.
.
U
-'6
0
W R ~ ~ ~ ~ R I U I R ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S F ~ U ~ S ~ L L R ~ A U L O J
~uiiuu?ni5luurrun~j1nfi~~n"
Isowo~u~rr^ouni$i ~ ~ i n
0
d-
E,
RJMys ........... . .......
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.........,.. .....
n ~ r ~ ~ u ~ n s : u - r w n ~ r ~ " T e r u c ; I ~ n ~ ~ v j . w u ~ ~aa
a~ua~u~snlun~r
n u r a o~ ~~ ~ i j ~ g ~ n s u~ ~~i ~u m
u ;j nu~dr ~ u u ~ w n ~ ~ n n ~ s ~
d
d
b
6
d
Ir~wuiuiaZunnpadn-mamy3................ ..................
ัยร
าล
ิทย
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
a
ตร
ี
~ ~ ~ ~ ~ ~ i r n n i ~ l ' r o u f n ' f 1 n a ? ' ......................................
ini~~~1nw7
i i ~ m ~ ~ n r ~ n w n r r u o ~ l r ~ ~ & ~ ~ ~ fun
ia"nj~d~ii~~?n~
C
B
W
W F .
b
d
dlnnrm' I s m ~ - 1 u i a 8 u n 1B~JrW R H J M ~ T (n=30).. ....................
พส
~~U~ULLR~~OLIRZUDJI:&(~?~~~R~U~IO~U~I~~LLA~ULO
1nauinlsua~n~~~~~nran"7"11ju
(n=30) ..............................................
ภัฏ
เท
ii~u2uuariaua:ua r r r c i u n ~ ~ u a i a ~ ~ 1 o l w n ~ s ~ u a m u ~ a ~ 6 7 ~ ~ 7 5
0~d~U~uin~l~nlwmuLD
{ 3J 9~ 1J~A3 ~~ ~ ~ ~ (n=30)
u ~ ~ U.....................
IU
B ~ U ~ U ~ ~ ~ ~ ~ U A L Y B J ~ ~ ~ U R ? ~ I I ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~
V
u
u-
i 5 t ~ i ~ r a . u a 4 ~ ~ s ~ ~(n=30)
r n s ..........................................
~nau~~
~ ~ I u ~ u u B ~ u I ~ ~ B I s I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ ~
w
m-
รา
ช
4
h
L
.
p m w ~ n . ~ l n ~ ~ y s m d n ~ (n=30)
5 6 1 a...............................................
u~~
amwnlr?irenulvJ i l ~ ~ i o i i : ~ l 1 n m l w n ~ s w " ~ ~ i ~ a i ~ ~ ~ 1 o i s n 2 n
Y
<b
pl
าล
ัย
nirg~~anu~o~uu~tlQ~m
M..~.....................................
nr~nauf
wanir~
~ ~ I ~ M ' ~ ~ w ~ ~ M ~ R ~ T ~ L L R M ~ ~ ~ ~ R T
~ $ U L ~ T M ~ J - I...................................................................
~~;~U..
-
~
L
U
~
~
J
~
~
S
K
~
W
~
~
~
~
U
~
ิทย
4
? u p . ....................................................................................................
? n r ~ n w cau n ~ J ~ ~ ~ J T A T I I ~ U ~ U ~ T ' U U ' TuTn~d~~~nI nUsI ~I W
n"
a
6 - u
b d
มห
าว
L - j w u i u ~ a a u w o~ y~~~ s m s...............................................
s ~ y ~
I
~
I
~
~
I
ัยร
าล
ิทย
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
ิทย
าว
มห
รี
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
ัยร
ิทย
าล
i~~n~u~m~uus:iiJn~l~o!$i1~~~n~a:"anqGm7~~~~nia:
(maturation crisis) w ao? nnlr
pl
มห
าว
n j ~ ~ ~ f i ~ w ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ 6 1 " a " ~2~niu
~ .nii wia~
r nl
A~
a n6i ~~r i~
n q~i iwa ~5n~ 1 n ~
I w i u $ ~ w u ! i i i l u d ~ t h i.du n ~ ~ : ~ 1 l u n i r r a ~ m ~ ~ u m : X ~(pregnancy
n 3 3 s l " induce
A
mwu~$ulnL L R : B R ~U~~ U L L T J U ~ ~ ~ ~ < I Mf l J ~ J ~ ~ 3 6 k 3.5
3 l dLY~I~ ~(a773 TU7
n~nik&w', 2538, n$ 17) w u n q ~ n w d ~ w u i l a l a ~ n ~ ~ t l a ~ n u 1 ~ ~ ~ ~ : ~ ~ 0 ~
hypertention)
(?,%
1uci~waJnl~ndnaam~uwui7i~i~~'n
iinmuQnmp i i n ~ i u f i n d n l I u s t u ~ d ~ ~Buil~uliau~~act8o4"3n~&j1u
~mw
(KwrlP
wuJ%U{, 2542,
*--A
iici 2)
nG7 51 6.518 )
d
รี
&rr
Zuw~Aniila.2530,
rn~~nnl~niu~~atn?~~~uflaer"LI098]1~ml11~:n11n
i7u~w
~lu
ln
พส
ต
jiu
fip.j,n,,dgumo~n~litn$oJva~M~~$afi~~sl"
~wsxnm&+f?pk~nn"~ri
aun~wliiatnisn
" a'
' I u n ~ ~ 6 ~ : 5 n i r ~ a ? ~ ~ l u I n i i 5 ~ i i s ~ a u u s n l u ~ n u ' a?~warirYunvn~wva~u~lnl
ur4n~lnuii
P
Y
U
daY
1
q
--
ัยร
n
าช
ภัฏ
เท
fi;~
(?uI? 014UL00, 2536,M ~ 59)
I
t c c
u a n a 1 n l l y n i n ~ ~ 6 ~ u i ~1157
s n e~ m
u w~n~uua~~~~&nsssl"a"~-j,upd~n~du
i n l l ~ n i r a ~ ~& ~ ~ i u ~ w u j I ~ w i s u Y u n " u a v&iinnlr$~nssn?nuIirm'6
n~wn~~i~~a~~~~~
$419 s l ~ n m ~ u a u i u a ~ n a ~ i ~ ~ J~ ~a ~~ I~ ~i 6M ~~ a ~ ~ J ~ J R ~ ~ A ~ U ~ U ~ ~
o n n ~ u ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ; L ~~ ~- I ~T I~I iY ~i Gio- lIu~ln~ lp lf ii~:n n- ~1 5a ~ 1id~an13
~~7s
*
kns~n"uu~iu?uumnl>
u a G u ~ " s a ~u3i13 H L M 'm
~ in y ~ n a l n E mp:iwan-icnu$~=n~~~u
h n ~ jnlv
o
~un~i~nw2a2uni~~~~~~sl"i~lfs'~~~~~n~~fi~iu~r
334j7~ni7~JRTlfi
s~u~~ds:aun~~uuini~u~n\un~sdiuniiaunu~nvvJu~snl
-<a'
a v u ~ a a2536,
,
r?Gl 59 ; wniwi a+1~11Knw&,2531 ,WCT3)
ิทย
าล
n15~~~14%61"1~Uni9LdiuULbdaSdania:mn~w
~~.d;n3?u~il~daun7nrri~~un7~
u
A t
e i ? 1 ~ ~ u l l l ~ u u n 1 ~ i 7 ~ ~ 7 ~ ? ~ s ~$qm
s4
\ q7 ~ i~ ~a ~r n~ i~em~ u ~ & ~ w n i 7J f~)~a 7l $n id7n~~7$~
มห
าว
~ ~ ~ ~ m f i i i l u n ~ ~ : i n ~ ~(life
" u ocrisis)
~ 3 " nlsrdiuuuda~1u~a3
am
u unu~nfnl$Tuju
~fi~mium'ron~~a~n?i~~m~r~~1~dun~~~~n~~n"3"tl~~~iuauivn
f l ~ ~ ~ ~ ~ ~ n u L a ~ i i a ~ n i m ~ u n ~ r ~ ~ d s ~ 0 1 n ~ ~ ~ ~ ~ n 7 ~tb m " % ~ 1 a ~ ~ 1 a i u ~ i
~ ~ ~ ~ ~ ~ u 1 n m 1 ~ ~ ~ a 1 u i ~ ~ l ~ 1 ~ ~ r ~ 1 m n *i l w : ~ ~ u ~ ~ ~ a ~ ~ 0 ~
L.F.
ัยร
าล
ิทย
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
idw r n 1 ~ a 1 d s u n s n ~ u w ~ r h n ~ ' u ~ ~ ~ ~ o~ n~~~3us ln" a~" 'u ~j ui~~~~ f i %
IU%
~ Un ~i s ~ ~ ~ a
d'
inls%nlsn"~~a:n~s~a
u J B Y m ~I
~~~~WVJJ~I:L~~I~LI$~J~ULLWU
M ~ J I ~ J ~ ~ ~ ^ T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T ~ herirusiusin;~u-~a~n~~
~ O U ~ ~ U L L J L L R L
<E
&-a u
,daa
wiuu~~mn~w83nua~uuw~m~~~nua~nlunrmhn?rw"a~1~~u~l~1
g n ~ ~ ~ u ~ u d n ~ s ~ w u ~ ~ ~ n ~ w n ~ ~ 6 ~ a b ~ i $id~ ~ n ~ ~
A ,
*
ตร
ี
d
R U ? ~ S ? U U ~ U U I ~U~~ ~U ~
I R~RW
~ C ~ ~ G ~ T E I ~G 'l d f l 9 0 ~ lfl i7 ~~ % 6 ~ 3 7 ~ 1 T i i l ?fl7369fl33n'~gu
la7
nlsrdio u u n u i n n ~ & ~ " ~ aM~@~ Jm$ ~
JRTT~~~'~JYU~L
~ :LI RU (~~T~~ u~ I ~ ~ ~ L ~ : M I ~ ~ ~ u R
2
4
u -
พส
~ 7 n w n i ~ r i n u k m T T nli~~f113$JF1556978~i~
"
L M L ~~W
um~itld0~ia~~ir~i~~atni~n2tb
A Ad
I A a t j j ~ ~ ~ n ~ s ~ ~ r i l u ~ unnn?i ~i 'uvr ~r nuw~ iwa d a n l m ~ u n r r r i u l n d ~ n ~ n * i u k n i i ~
ภัฏ
เท
1~1iluilu
t~1~~~~1~il~i~~~~~~~~vi1lfs"~~fi,l0l4i~~1
' U O A T W~ 3 0 ~ 6 ~ ~ 4 b b ~ % U % : L l : ~ 9 f l 5 5 f i L L d ~ ~ 7 ~ ~ U ~ ; 1 ~ ~ f l ~ ~ ~ 4 ~ ~
l u ~ - ~ u r l ? n n ~ ~ h tul 7
~ 1l r~ ~7 w
~ 4 ~ 1C~~in&fs"@
4~~~3
i ~
u ~ ~ = ~ l s l ~ ~ ~
ni~yniwvw5~
&I~~W~~J~LLR~IIRIS:U~
: ~n~ i~ u
I Tn ~~W~Ud~ n
~ ~ ~ ~ ~ d ~ n n ~ ~ n
'A
รา
ช
~ ~ R B R v B J M ~ J ~ J R T ~ ~ T ~ ~I'RCU~I ~UW.R.
P~ ~ ~
2545
& ~ ~! MUQ~~ ~~&"R SU SUS L I ~ U U ~ ~ R ~ ~ R
มห
าว
ิทย
าล
ัย
41u-m 132 ria 9 w . ~ 2546
.
iiuau 147 31er 3 w . ~ 2547
.
ij~tbm148 TIU ua:q w.B[.
2548
252 no d ~ t ~ w ~ w a u d r C j u $luuwd
u ~ n ao~umsoin~nnnn1~r~~n1n6a"su
Y O J M $ J & ~ I ~ ~ ~j%
u J) r ~ i l1 ~ 2546
3 ~~rl&i~n536?u$u
tliudni~da~nn~il~nn~~&~r.m
fi~~fiu?aua:41 i n ~ a : r ~ u n s s f i ~ a a m ~ o ' ~ b jiai ~mu: m32 fin~a:~~wtI~~uw"uB"n"u
ัยร
าล
ิทย
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
าล
ิทย
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
ิทย
าว
มห
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
4
5.
e 2
pf
"
34
f,
-1
2
3o
-
3
3 D
,
r 9
Z t f L 2lf
29
QP
En.
2ft
e
4
99
5
r
eYP
3 3
s
z e
2"
2
21
5,-
$ 9
ID.I
;
3
2
ee 5 f,
g 3 . 3
-
$
rP
9 s
"t
2. 5
z
3
s a
-3
2
3b- g 5s
3
5
$ 5
m
41
h-2
g 3 4
r- 5
* 8;
z9 9 a
r
*!a-
50
5 E
5
1s
3
" F
&
2
ตร
ี
พส
5.
2 2L- 5
3
Z d
5
$b
3 5 *
S 9 er,
3
dB "
e2
9- r
e, ern. @ P
g h -4-
e
s
3
-1
&
" 3
3 5 s
5- 4
5 5*
5P-
5
T?
-I
ZP 5.
3 g
L
S]
1.
3
s
2 5
3
DL.
p
g
3
3h.
24.
~*Z (2
D5
rn
D
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
ิทย
าว
- s s
2
fjl
5
e,
st
Fe 2
5: 3
3
-2
3
zi- 3-
3
@
cl
3r
3
5
s dc 53 3- 1.
fs ?3-s 3
g
s5q
4
e)
t?J
5 2
3 5Zf
Ie
3
"
9
3
g s +
3
ez 3
-I
r
มห
a u m h u h ~ a ~ n i ~ n ~ i u ~ ~ u & ~ ~ ~ a : ~ ~ ~ ~ % ~i ~$num
9 s~ dInu~ua
ru r n Gar
u ~ on i~s m a
U
U
มห
าว
ิทย
าล
ัย
รา
ช
ภัฏ
เท
พส
ตร
ี
n ~ ~ u & ~ ~ ~ a e n ~ r o u u ? u ~ulsu
i n $~u~ L ~ ~ ~ U L L ~ ~ J ~ ~ L I I L F I : ~ ~
~BIUISO~TI~I~
~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N ~ ~ I ~ ~ ~ ~ T ~ ; I F I ~ T ~LI n-n
" L L ~ u
~nd1-rci^n~incn~~n~~pi~eniuudiJa:L~um~La:~hWalm~L~a:~1n1~1~am~va
~IUIX-ILL~~!&~U
3 d'i:inn
( w - ~ out ain-iimu;s. 2548. urii 4)
X:
uin~soaaan~-m~nrs~~~p-i,saau
(pasitwe sign) L ~ W V l n l T L L A R d n 1 4 ~ d t . ~ ~ l l l &
o r i u u u i l u ~ u i i a s i n i ~ o a a ~ i n ~ ~ u oroo
r i u 8idui~.irum'
1
lunirfiu~ui~i~~~n~~n~nuw
-
รี
1.
d d
พส
ต
o ~ n i ~ r n s i nno~ ~ ~ ~ a i l w u n ~ ~ r ~ ur ~n~ ~~ .~r o? '~ ~~I ~n n~ i ~~ nnr i ~~ ~n la m~ ~ 1~ ~n i~ ~ '
r i ~ u n ~ w n i ~ i ~ ~ ~ ~ a t n ~ ~ m ~ ~ ~ w ~ ~ m e , a ~ ~ e t ~ ~ ~ b n a ~
2. u i n i ~ u a n ~ i ~ r i i ~ (probable
r ~ ~ n ~sign)
4 f i M U ~ L I ~a ;- ~~ n - i ~ ~ ~ a m J d l j ~ i j i
s o
A'
A'
าช
ภัฏ
เท
i~~:dn~~$~t~~ir~n~n~~lu~~i~ljii~{u~iriuou
v ~ n ~ s i ~ i ~ k l oln7miiu~Imura
n'ori
uuin
airnlua: 31 n i r ~ ~ n n ~1119k,1+1736
a~ik
(presumtive sign) 9 ~-II"II>M%
2 A
o~n~~uams+li;l$j7a~Pa:~n~-i$~m'rn~nmplu
~ I I ~ ~ ~ O I G ~OU~ T I ~ S Y I ~ ~ T T < T L G O M ~ ~ I ~
1111uwu~aouo~i~iilun
B ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ~ J O~I ~ ~~ T F~ I ~~ W !L ~ ~~ ~ L~B UU U LU L R~ : U~~ SA~ ~ J
!ii~~n&~
3.
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
# . P
n-~~~~uuismiltbou~+~m
2.
f J r u i i m i r ~ ~ m ~jud u i ~
รี
~ d a i u ~ u i i i n n ~ s ~ ~ m s - i ~ ~ M ~ n ~ ~ ~ ~ m
n~~~~nrm"iuiuiuri~l~~banln~fiani~t~~n~n$au2u
&mi-fiu~~m~iu~uv~ou'au~:rii~$~fia~n~,1ido~ian1-i~5uir~uas:n~uu1nni1~
~ i u d nIaLI~awlt
i
~ ~ I J ^ ~ J ~ u ~ ~ ~ R ~ ~ " L I l $ uJ ~ n~ ~7 ~ 7U ~~ I R~ T ~W B
b ~ ~~
"la.i'I&Fun~sd~nn~sn"
~iluih~ ~ ~ ~ & R T ~ ~ % < D ~ U T I oiwrnou
: G F ~ A ~ ~ J @&n-isn'
M
~Ru~-a?n
~ n i s u l ~ u u i i l l n a n n i w 5 ~ ~ n i u u ~ n ~n ~d ~o i: li li n ~n l r ~ J n ~ ~ n " w ' w u ~ n ~ - i n ~ o i ~ ~
uqna:Tn!d
i l ~ n ~ u i i n ~i s~~W
~ fu I w o ~ ~ s I ~ e r4~1udu~;anim
~ a w ~ : ~ ~ RI~LLMJ
~l~~
u?s;urni r~atSianKW~IITLG~W~(2534, MC-~516) IC~II?w a i ~ L d a J Q i n ~ : w j l ~ n ~ ~ ~ J ~ 3 3 $
พส
ต
2.1 huiian7u
UP
d
าช
ภัฏ
เท
4
X
Y ~ J ~ s : ~dY ~ B R L ~ ~
4
~ ~ ~ ~ I ~ J ~ ~ : D ~ ~ s M ~ J ~ o)iil~?);ld~l$a
% % u M L ~ (epiphysis)
H I ~ ~ L ~ ~ u ~ ~ " u
~ ~ ~ U ~ T U
าว
ิทย
าล
ัยร
'Luu~ d n l u
~ b~a i~ i~ ~ a { n l u s : ~ i ~ ~ n i s ~ ~ UnP n3 3i ld~; &
~ ff ii u~~O
~~ J
มห
VIl3n!d~&hhu<~ b%sn57u(cephalopelvic disproportion) L L ~ Z ~ ~ I T L ~ U H % T ~ FaI 0'3 ~ 1 1 3 ~ ~
~ W U I U M Q J ~ " J ~ ~ T S ~ " ~ " U ~ M U ~ ~. ~~~~n n~i sHG~n Jw i~u Juu+~nn
aR ~ I (Bartel
~ ' ~ I ~ ~ ~ ~ R
ัยร
าล
ิทย
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
3.1 f l l X E I l l ? ~U U ~ H J U(hypermesis gravidarum) ~ ~ n l ? : i ~l rJ $ ~ R T T ~ ~ o
o ~ n i ~ ~ " d ~ a ~ ~ i i ~ u ~ " s ~o ~i foi ~f ~i na~ ~~~ ~u ~7 fu i f~f ~~ nn i ~~uu a~i n ~ s d ~ ~ ~
in12:dd~
Ii OU~~?ULI~:'H~U~~'MIT
TWI. n i a i n ? s ~ ~ W " f i a ~ G n w u
~ I L ~ U ~M ~ V L LI
W ;
l u d ~ ~ l a r u l n r r ~ n u f i J n 7 ~ ~M~ m~~ fJs l "~ J ~ ~ . ~ ~ ~ : ~ 12
~ VO
~J ~ ~ W J
n aaX
รี
r n r % n r r ~ ~ ~ d r i i o i n ~ ~ g l ~ L' ~U b~ ~
~ I~UoM~KbJ12
~
I eKdniw?daaj
lu
LLa.~iij~$~n~sfi
พส
ต
h~diiu~n~au~~~srdani?dn~?raln1111?~~11~)1im~
n a ~ n n 1 r r f i w n i a : ~ ~ u ~ ~ n i ~ ~ u d ~ ~ ~ p l 1 ? ~ 1 idsr
1 1 nn i~~a~1 bu sfni ~ ~ u
~ i i n s i n ~ u 6 m ~ u ? u n ~ ~ 0 7 ~ ~ uhuu1 un raml a~~~ 6 ~ u n 1 5 n ~ = : ~ u ~ i n ~ a ~ ~ ~
u i n \ u r r o r b ~ u i i r u r n ' u a ~ n 7 s ~ ~ n Tiijwirnr:nllderrliyeiapJa7w7s<4q:uu
Tfi
ds:niai
าช
ภัฏ
เท
a u ~ s 7 u t ~ ~ a i n s n l w u s ~ " a o ~ ~ m n ' u u i ~ d ~~TuTu~vI JdT~U~L1L dA : R ~ ~ U L ~ ~ U O ~ B T P Y ~ I ~ ~
~ i i n n ~ ~ ~ u 1 ~ l u u l l i a r ~ ~ 1 a ~ ~ ~ ~ ~ ~(w2srIvn
~ 0 u ~ ~mnrinuqa.
~ n 1 a : : 2548.
~~~~~n.a"
ิทย
าล
ัยร
~63
139)
~ ~ ~ ~ T L L o ~ ~ ~ L~L UIanI~Y~3u
J ~ ~ L 3~4 : h~ GEI
~ J ~ ~
*
3.1.1 ~ I ~ I % ~ ~ % Ui i L
a ~LaSl nJ 1 5 atit i u u 6 o u n d 7 5 m?dviaa'sa
a'nwm:
a i ~ ~ o w l r j i i ~ ~ ~ ~ a i ~ ~hn~nniena~1~nriu11~~iIdinia:n75'1!1a
ai~i~aonu7
~7307~13
าว
a7u71n$7fi9im116m1~dn~
c!
3.1.2 B~~IITULLSJ~~U~BIJ~ E I ~ D ~ ~ T o ~ , L ~5 u- 10
u u' F
I l~k ~d ~~ ?
~~
I
มห
Wwisniii~ynniulu 2 - 4 itdn-4 isucwiu & ~ r i n n i ~Dno i n ~ n i n m ~ o WKIUTL~SO
m~r
~ ~ h i l a ' ~ ~ d r r ~ i a " ~ a ~ ~ (acidosis)
~~~:~n~ar~~a~~~unm
a3 :a
3.1.3 o ~ - I ? ~ ! u I I ~ ~J ua ~d~ ~ ~ n l ~ a ~ ~ . d u
iountddaiu
$ ~ i n nh i a~
u u w " f a f l n i u ~ s ~ ~ n ? ~ T ' u f l r r ~L iLuRo~7O~T1L~~ P I UKu~iiu
G R ~ ~4 ~GdmG a D U L H ~ L J
~ l j m u ~ s o j i l ~ o i n ~ d ' ~ r 4u7eaw" ~a \~nu' w ~ i i u ~ r n eLawn ~~n~~~j ia m a J a n~nf i m a m - x
uininruim~Twuul6~~ri
~ ~ ~ M Qd Li nL~G~i ~i$iu~; ~ ~ i l uniBn
i l ~ juui
~ ~ ilam=:juuil:
n o n k u SIu"C I I I U ~ U ~ R ~ ~ W B ~ R J
n i ~ z a i r ~ ~ ~ u ~ ~ j a ~ u~~ ad a
e ni n
'iw
)in
~ ~n t7~ w v a ~ ~ ~ i ~ n ~ l ~ ~
o h kti;l~s61Pvil~~n7~1di~1'1b~~d~~d0~71na~n55sl"
~ 4 um - i n a ~ u u ~ ~ u i ~ i s i ~ a z ' u ~ ~ ~ ~
3.2 n ~ ? : ~ 1 ? 1 ~ ~ ~ 1 i ; i ~ ~ m ~ ~ ~ i ~ 9 0 1 n(pregnancy
n 1 ~ ~ 9 n 5induced
3 s l " hypertension
B
Y
ตร
ี
vPJv PIH) ~ u i u i n~~:n~iu~uIaula~m~~~~bfim~wbibwit1~3:er:~~~ssfi
;~
i i~~
a a n ~ i2i uatm
Go ( n ~ ~ ~ i u ? n ~ l i ~ f l 2530,
wui~
~iii
~ i 297)
a,
n m : w i ~ o n a a d ~ %(pre-eclampsia)
,
M U ~ U n7xnmuKubaGn
~ J
3.2.1
fi~i~~~n<v~w2ws:oriJnTT~
i~u~
~n~rn~~~wu~~-i~u~~fi~ma:~b~
พส
2
Z i ~ ~ n n i ~ B u u ~ n u2 fihn?udot?dmiM'
uni~
n~~:n~~~mi1a~n~a~auiip1n15~~~
b b i 9 b3Pd
ภัฏ
เท
1) ~I--J:~ITUW%LLRRU~L?ILI(mild pre-eclampsia) aul~ii~Jll?rCi
~~~nLJmssn'tiijciina7gJ~u~m1w'in
(systolic) ~ l j ~ f160
i u nu.d~anM ~ ~ ~ F ~ V ~ I U G U
lauaalniifi (diastolic) ! i ~ ? ~ e a 110 ~ I ~ J . ~ T jOaWu h i ~ d . j ~ d u ~ f i a i a : ~ a5~nYa1iBm3
nii
L? aw?; bbnR udL$LI(severe pre-ecla rnpsia) M 8 ) u~ a
~ ~ ~ ~ ~ ~ l l f i ~~d ~ n m a &
~ ~ 6a i n~$ d9w d; n(systolic)
~ 1 d ~ ~i a ~ ~ ~ ~ a a(diastolic)
I&in
าว
ิทย
าล
ัย
รา
ช
2) nix;
3.2.2 n l ? r ? ~ l m ~ ~ d
(eclampsia)
l%n
MUIUBJ ~ 1 @ ~ t i I n 3 3 6 d ~ a l n i ~ " 1 1 ~ 9
%~luw"s~mnnildu
(severe pre-eclampsia) i ~ u 6 u D a i n {~ ns ~ n ? ~
wna8 I~&IIIG~
มห
u - n ' u ~ l r i i m ~ ~ ~ u i u i n n 7 a~r $i uRuU I ~ M ; I ~ n n i ~ a ud ~ud6 ~
รี
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
o o n ~ ~ q u ~ d o s q 7 n n 7 s ~ s n ~ i aiia:n~~n~"a%"a
uan~lr
~~0901"~74fi~75~1~"~094~
3.3 nl~z1s~nul~1un$4k~a3~sl"
(anemia in pregnancy) nmdoR nai~luvi
@a
~ d ~ s - j ~ 9 = b ~ n & i i a ~ f i u 7 1 l b ~ 1und7fooa:lo
u b n a ~ u ~ n?u b$o&msn~6naurhfsum
ัยร
~ ~ a f i u ~ r n S I u I n a ~ u ~ a o n 14
i ~ f a ~1 ~~a ;1 m ~ u ~ a ~ i ~ n~ ~J ~~?~S W
n ~U~I G
Z Y
~ R
uinniiiuua: 60 u o ~ n ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7~ i i na ~ ~Q B ~B I M] ~ ~ u o ~ n
r~s~~iu:u~r4iua~y~
มห
าว
ิทย
าล
a ~ ~ ~ ~ i i = w l ~ ~ u u ~ n ~ a t b o i a i l ~ s 1o G
i n~ n~nr7~i ss ~t l~o ni l so~n f i
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
ิทย
าว
มห
p.
auin ~ w ~ a i q q(2538,
a
-
A
-
~h132-136) ni13j1 n i ~ ~ i ~ a n u ~ a r i 0 u n l r d g m n
wd
d-
f i o n ~ . r u ~ ~ n n f i ? k u r r ~ : n ~ ~ i ~ ~ w a s nquum
i bw
at1
a ~~as:l a 7 ' ~ ~ m w u o ~ n u n 1 ~ ~ ~ ~ a n u r a
PI
rilunmn.r:viiGuo~o v a : i j r ~ ~ ~ u i u a i ~ ~ i j ~ . i r i n % m w a r ~ i - r u r i ~ ~ i l Yiia:
ns~ni~~rrr
k w l n ~ s u u ~ ~ ~ d ~ r ~ n n a d ~ r ~ u ! d v uo iei ~: i~i n~anmi n h ~ ~ J i l u ~ ~ ~ i u ~ ~ u n ~ ~ ~
รี
u n ~ i o i s u(orem) Iiil ~ I ~ ~ L L ~ ~ W L O~ J
1 3nau6m
tL ~2 ~ W W
431: na
.i:o-d
พส
ต
P
Y
1 -i:uru o ~ n i ~ ~ j ~ a f i u ~ ~ r n ~ b ~ r n : 6 w ~ l - b1 ~~3~:n:~
u~ ~ r ~ 1 ~ d
n i ~ ni n ~ o ~ ~ ~ u i r o n ~ ~ i i n i ~ m b b a m ~ b 0 ~ ~ 6 a d ~ ~ ~ l i 1 : ~ n ~ n ~ w ~ ~
m u i o ~ ~ i a : d ~ ~ ~ ~ n ~ u ~ n a i % ~ ~ f ; i u i ~ ~ ~ ~ a : n ~ :k ~i ~wi ~ ~ ~ u ~ ~
pl
าช
ภัฏ
เท
riouiunna~-~iiuiln~sr\4:i7tP-b7
LvuqzRu ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ u i ~ i ~ ~ u ~ :
Idwamudn'e~nir h o ~ ~ ? d r n r ? ~ r ~ n u ~ u ~ $ ~ & a ~ un 7
- fsifui a~i~u ~f rn~~ r nulu
in$~n~
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
am-ni uuon r n ~ u $ o : i ~ o I u nrna
~ ~n I~MTG~TIUIIUI
~~
UY a ~ & i i i . l i nW~U~U O J L G U
k n q w ~ m ~ m r w l n u l a f is ~u ij r~n~~ne l r a n u ~(dorothy
o~
e. orern's of self-care) ~ I I !
~ ~ ~ ~ u H u ~ [ I ~ F ~ u ~ ~ u L ~ u ~ <~Y ~~ I~ T R~ LL LLB A( ~~ ~ Uw L
L ~B J J~ ~L ~~7
I W ~ ~ ~ ~
U
~
u
~
~
~
~
~
~
~
~
~
m
s
=
~
~
&
~
~
'
j
(
~
~
~
~
a
inwB'im nmrrmnwI r a : n q ~ u ~ ~ u a i A ~ v u ~ m u ~ n ~ M
n r i w ~ n i ~ n i ~ w u i u i a u o ~ h ~ ~ ~ u ~ ~3 dnrlwgnun?~u
~:na~~d~~uwq~
p. A d
~ i u ? ~Ao
u nqv~s:uun?~n13rrerlfl7~
h
(theory of system)
Iui=uvaJnqWjn--nBmwuLmi;" ~ a L i u ~ ~ ~ ~ u i ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ u n ~ ~
พส
ต
2005)
L ~ : w [ ~
oanu~a
~ ~ JI (theory
V ~ ~of self-care) (Or@m.
รี
~LLanuLaJ(theory of self-care deflid) L
Ylqli~n71ollfl~i~d~~n11
j
~ ~ ~ ~ U L L W RBJ;PI
~ Y I I.IUL-G~!R
R ~ U
(2537. HCI 22-24) I A L R U O ~ I ~ T S ~ L L R ~ U L D J L ~ U Y I ~ Y
~ ~ o r n ~ ~ n s i i u n i s ' L ~ n ~ ~ u ~ n i s w ~ ~ ~ b. n%l n
~ ~- ri lv?Jn~~ u
~~
~ aq~erfn~~ub a : b ~ 7 ' ~ 1 ~ ~ 1 t 1 v g ~
2
? l ~ ~ ~ n l N~E lU u
Y ~l~j
~JlJL
~ M ~ Jumnl
~ ~w s~ ~~ ~B IL ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ P ~ ~ M u I ~ ~ '
dY
าช
ภัฏ
เท
Gaumpbr n~uinau
2. nqw~n?yuaauLoo(theory of self-care)
J~~~~~IL~~~~~LLBRUL~~.I~U~
nqwini~~i~ilnu~a
A *
a
~ ~ ~ R ~ U ~ D J ~ ~ W W I ] ~ ~ T T U ~ L ~ R U U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ld ~ f U ~~ ~~~~ W
~U Uf~ B~Si I~ UW U B ~ ~ I I
uatuis:nju
ิทย
าล
ัยร
s2u~~nlsiid~ciuv~"f-bfn"~~n~1~"a'1b~~~~~:~~nl~~~w~bO9
2.3
i l a ~ n7uyu
f ~ ~~nun1nia1nisw1uns=:'u3un~~n~~~fimI~el
2.4 D ~ J ~ ~ ? ~ U ~ ~ ~ ~ ~ M " ~ O W ~ L L M U ~ J ~ $ ~ ~ G U
2.5 i t r f f i u n ~ i u ~ i l u o d d l
~~O~S'IU~TT~LLRWULO~YBJTOL~BJ
าว
3,
'b4~~fis5~n~aun7rm~~amrarosoon~0~
3 1~1:~nn~iua?iu<asn~~~un13
มห
?iia n ~ ~ s ~~ 8du
(self-care
i i
requisites) (Orern. 1991, $ 1 ~ 1nlrjn
~
M Y ~ K ~ Y ; 2537.
~,
~ <22-23)
l
3.1 ~ ~ I ~ U ~ R U I O J ~ ~ I L ~ ~(universal
M ~ ~ U ~self-care
~ I I I requisites) ~
g~n71
B ~ ~ ~ ~ ~ w r ~ ~ n ~ ~ d ~ ~ LfL Bt LuR ~T A~ ~ a~ ~~W ~?773?LLRYIULOJ
~ ~n ~ ~J ~~ R ~~ B~ ~ ~ ~
i~a~C~;S7Lilu~i~iunu~nLw~~niu
vdn'aad~~~~u1t~un'~~:arw"w~~n~abbaf3'n~d'5
l u n i s n u a n u ~ uE~ ~
,A-
ad
~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~ L ~ ~ U ~ ~ J ~ ~
R OI L B U ~ C I L I ~ ~ I ~ U R
i;~~7r s : o ~ r r i r o l i ~ ~ w a t ~ ~
3.1.1 ni~I6?uaini+1
3. I .2
uiInniliu~sC;7 m n i IGIF~LIJW
~
D ~ u R ~ ~ u G D ~ ~ I ~ v o ~ ~ ~
3.1.3 ? ~ W ~ ~ ~ J ~ ~ ? U L I R J ~ U % O J + I J ~ ~ L I L I R : B T ~ ~ : ~ L ~ L ~ ? ~ O J
fn.
2k
4
&I
11
51.
e)
2
Wb-~a)
5
e s
3
"id
g-53
ตร
ี
3. *f)
4.
2
2
2
a c . 2
4
F
dD
3
3
3
p
3 . mt
J
,g
5
+
g 5
3' 3
A
.
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
ิทย
าว
มห
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
Y
าว
ิทย
n ~ z ~ u a n w ~ a ~ ~ u ~ ~ 9 u . j n s ~ i ~ u ~ ~
nirmua~u~aauaJn~a~~mTTsl"~fiui~$i7~iluori~air
iwsirn~~nlunrm&tinis
L ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ L ~ : ~ ~ ~ ~ I I T ~ E Q ~ Y ~~ ~~ n~ u~+ ~~ r~n q~ ~ D
¶I
Ad2 2
~ ~ ~ ~ ~ A ~ u I ~ ~ T ~ G ~ A ~ ~ s T fCnfInilaaKuly~niw
~ I J ~ = : ~ Iiig~niwPV~nna~u
~ " N ~ L Y I u I ~ ~ B
มห
~ 1 : i i l u ~ w ~ a ~ ~ ~n~mlwnt~&eijqunwu~!~u.ra~uu.idn"sn7~i~~n~tmarinlo
ui~llfijl
P)
$ ~ n i L~ L? ~ W U L ~ J ~ ~ J M ~ ~ ~ J F iI~ ~r m~ nI ~a~ ~" ~Ru Ir iUl ~Lr ~i ~U~ a~ zMI(Lowenstien
~~ i Js l ~f w~ ~ ~
& Rinehart, 1981. pp. 246-258)
d ~ e n a ~ l d hw
u l n m c ~ m (nutrition)
s
hunl~ilvah
? f W l ~ Y I f i l ~ ~ r n(preventive
" w ~ ~ self-health care)
living)
(illlfi~<~l~xh%.&
(activities of daily
Y
u s - n l l i n v 3 ~ n l w ? n(mental health) 6 ~ 5 ~ 0 a r L $ ~ ~ d a ! d u
I.
< A
silulnauinl~n f l ~ k ~ n 3 s nu~~~~nrsriri~l~6a~msm~~'iw~~~l~
~u
m s a l ~ i r ~ m i x I n~Einw'~uinisniri7
8
J ~
I ~ " U ~ ~ ~ I S ~ ~ U ~n ~S r r~ i J~ ~"f i %
u ~ ~ O
I r i ~ $ ~ ~ ~ ~ s m f i l n ~ ~ 1 n 1 ~ ~ i ) : . d . ~ e r a ~ 6 ~ a ~ ~ 1 0 ~ n ni1d ~a ru 1i m~ ni ~ n ~ a u 4 u
3
LLB~M~TII%BUR~&
~ ~ U E & ~ ~ J ~ ~ L ~ U S ~ P I = ~ ~ ~ J ~ ~ L I ~ ~%JlnIl+h
~ ~ ~ ~ ~ L T R
d n~ih~uri?ur
u ~ u j l s ~ ~ ~ ~ a r : n i ' usno7
~ n ~ unnd~~~"nw"n n l s ~L oG iU~I ~ ~Y J
W I T ~ JIS~~ "
F ~
รี
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
ัยร
d u n i n a i ~ ~ ~ u l n u u a n 1 ~ n I u frl m
~ 3~n~" r n r i ~ . u ~ n ungn
u o ~ s~nh u udsukuu aa:
ิทย
าล
n7~~d~fiu~~~71U~:~~1M~L"7II~~~~~"U~dU7~~7&3flp4~9~9~9~6k
2 2 Y
a i ~ ~ s ~ ~ u ~ w u u u i v i ~ n i n i 8uiuds:n?u~taiina"~%1iJ
7~udnG
LLWUL~DTMR:
I '/, - 2 !n
f
(150 - 250 nYu) V , ~ O ~ T : U 3/a
I ~ ~ ~ u w a ~ ~ o ~ ~ - 50
b ~n q? ~~%a:
o ~ a3 ua
a z r~kclm
C
d
Iiids-nlw~i\liu'aoniiiws:Ivlaa rnasnuuiulls:niu~n~o~'Iu~ma"
ai~irnr~aa~u@
&nssn"n2s!6~uari1~u"au~d~7fia:2 n k iLa:rk~u:rn~~~dwidu & ~ ~ " a&IBUI
oj
d
มห
าว
~ ~ a w l n ~ ~ ~ i l i n & ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ 1 ~ 2 p s " ~20i n~i tu li~wua~a~riluun~th
~Pa~3ad~:~l~m3
ัยร
าล
ิทย
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
มห
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
าว
ิทย
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
ิทย
าว
มห
ัยร
าล
ิทย
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
~?~ua~u~rnl~n~s~uampdboa
รา
ช
n ~ ~ u r n u ~ r n ~ u n i r g u a(seccare
w u ~ a ~ agency) ~ilunmue1ui.io~u6n"'1~.n'~fd
u
;
Y
q u a y n n e d a : n ~ : r i ~ n l r ~ ~ L a m u L a ~ a d l ~ d a~iluoxu~urn.rfiuu~n
Ldo~
~nnuu~s~lwni3
-
u
t i i s ~ ? ? n~ n u ~ ' r u ~ a u ~ i n n r a ~ ~ u * ~ ~ ~ u a a ~ n n ~ ~ ~ u d ~ f i n ? w f i a ~ u $ ~ ~
าล
ัย
n31 U R I U I ~ [ I ~ U R ~ ~ ~ ~ O U ~
d~:#unl3d%m
~ ? ? : R ~ ~ ~%WR U ~ ~ U I ~ U . U O BJ ZL~LR ~R R
(Orem, 1991,pp. 145-147)
wuil f 1 1 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 7 8 1 ~ 1 ~ 1
' L w m r ~ a a n u ~ a ~ m u ~ s o ~ i ~ ~ m o m ~F lp m
N 7' n
n7m7itfia1MC
~i~~~~~~~~
i39G35 (Moore, 1981 pp. 148-152)
าว
ิทย
~UJIM%UW
WGI 11) ~ ~ ~ J J ~ U (Denis)
? $ il
L nH 1 3 ~ ~ t i u ? ~ n s ? n n q w ~ n l 5 ~ ~ ~ ~
na:nr)v j n ~ ~ u w i o ~ l ~ n i ~ ~ u ~ n u ~ a ~ u a ~ ~ u d u t d a t ~ ~u JuMu W
~ n< U
i~lun~~
(2538,
~ I ~ ~ L L R R U L B J L L P : R ~ ~ U ~ U ~ ~ ~ I U ~39 ~ T ~ I
มห
o d i ~ i chu6 ; n ~ ~ a 6 f f i o ~ ~ ~ u ~ ~ u d a ~~uw'ua?un~~umn'u
~ ~ ~ i ~ n ~ w i ~ a
n3lumul3n~un7z~i~a~u~a~ad1~~~tl~~6~n1~i~~~usm?1umu~r
rn~~l-ori~u~un~s~a~mu~aa~n'orii~iCe!hBi~n~~~ZG
i ~ ~ ~ ~ n ~ s i n n ~ i u m u ~ ~: ~oul~u~ n~ n~n~~ ~ ~~u~m ~u i~. run l~' 1ab~n i 5 ~ i ~ a
wiu ~~u~~mua~la~:uifu
nu'on ~u~9irun
n (2537, M& 31-36) ~ $ ~ ~ ~ h m i u l n J= i ~~ a fJ- ~
E
i ~ w q A n ~ i l3w3 ~ 6 1~) ~ ? I ~ R I U ~ ~ O L L R : ? N B U U R Z I W ~ ~ U
(capability
~~U
for self-care
q
-'t
UP
operation) L ~ ~ ~ ~ ~ ~ U R I U ~ ~ ~ ~ ~ : ~ I : ~ ~ ~ ~ D ~ ~ ~ ~ ~ P J ~ D I ~ I ~
paaslwtec 2) w a j n a ~ ~ r n u ~10
' i n115:nla ~ d ~ i ~ u i l u ~ r r i ~ a n ~ u h ~ ~ ' ~ 1 n 7 3 ~
m lu
(power component : enabling capability for self-care) bba: 3) R ~ ? KI
U 8~1561
L % J ~ $ ~ 'TI14
uw
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
/
,/'
(capabl~tyfor self-care operation)
าล
ัย
j
-2
aaiuwuianua:?uauumwra~iu
{foundation capabll~tyand disposition)
มห
าว
ิทย
Oen power component : enabling capability for self-are)
~IMYUFIerarr~um~a~umuiroluni~m~~amu~osum~u
A-2'
I . ~ - 2 -n7w~ i m
~i
a n 1 3 ~ l ~ a ~ u(capability
~ a - J for self-care operations)
n~~umu~rnidani~ni~anw~ua~~lun~lumu~~od~~rirwua:
n w i o ~ u u n i r ~ u~ ~ u
d ~ : n u u 6 ~ i ? o n ~ i u3~dr:nm
7%r~'~o
PL
lo-~n~~lunirdiunis~~~amu~o~
1.2 nl.rd%~id$uu(transitional) ~ i l u n ? i u m u ~ ~ 0 1 u n 7 ~ ~ c i l % u 1 ~ ~ 6 ~ 1 7
-
F.
p.
-
nim42aLip~(productive operation) ~ g ~ n ? l ~nlwnmJgun
m~lr
พส
1.3
ตร
ี
n ? s u : , i 3 r ~ a n u u a w s z d 0 ~ 3 l ~ ~ o ~ n 1 5 n 7 ~ ~ ~LDU
~fi61~1a~~ii
91ujnnlsCumuLw~ ~ ~ ~ u m ~ n s : ~ i ~ s ~ 1 ~ a ~ t ~ b f i 7 ' ~ 1 ~ 1 ~ 1
w i % ~ a ~ u a l u ?10
~ nd9:nils (ten power component)
ภัฏ
เท
2.
มห
าว
ิทย
าล
ัย
รา
ช
Iofiu (Orern) 11a:miasi (Teyler) (61~luwi011'0nr r i u u 5 j ~ \ ~2540.
ll M
~ I
~
~:t+urji~~~7rin'LuP;a~w
~ ~ n a i u r n a m10n d'i~n15S ~ O ~ ~ O L ? % I L Q P ~ L \ M ~ G G I ~ W
B
~ i ~ u r l l ruu62o3s<tlei79
-n
7 duon~~~osmnm
(knowledge)
u~;
LORRW (attitude) ila:hl):.
'Llanldgurn (phychomotor) ~ $ ui t s ~ ~ dmsn'n%ula
o
n?r%f n m 6 i r B g u ~ n i wrguh
4
M
~ ~ : ~ J W M G ~ O ~ I S ~ U R ~ U I ~ J
-E
Y
A
พส
ต
- u
รี
blb~l~u~"uuwu~1~
(foundation capability and disposition)
*
n ~ ~ u a 7 u i ~ n ~ ~ a : ~ r n ~ u u n u u~wi u
l u~ni j~l u
i u~i~n u ~ ~ n d d ~ ~ ~ i i u f f i ~ i u r
nszr41edi~r~lo
(deliberate action) IR&!ali~uanrfiu
II
1) ~ ~ i u m u ~ r n d o :(knowing)
:
da
~ u n ? l u ~ ~ u i r n ~ u r n ~(doing)
: r i 1 LlAr 2) ~ N B I I U % M ~ ~ W D U R ~ ~ ~ L L ~ O J M ~ L ~ ~ I M U
3. fi-31~
mu7snrra=?
w
%osni~n~:i~
-&
*
าช
ภัฏ
เท
n ~ ~ u m u i ~ o i ~ a : ~ r u ~ u ud~l -"~~nu
a uf i h' u~ ~ ~ i u
n11urnn~rous:6nwt2uni~~u~~
U~rin m u i i + ~ ~ i u ~ w i r o l u n ~ r i i r a
niriii rru n ~ r r i u ~ m
s ~ u ~ ~ ~ ~ ~ u R ~ u I ~ o ~ w ou ~ ~ ~ v I ~ L M ~
3.2 n r i l d u u J d r r t n n j u n - x u ~ (sensation)
n
Z4n75rill f i ~~~ J B J L nAi U
l
3.1
-
'1LW~~-bn75!6n$pb~~fl:n75a'~5~
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
3.3 ~ Z ? U $ M L W R ~ I ~ & ~7 IAmfllnLLarni
J
uu~nnu~gd
*
-
n79?$~1
tlbtsdgurnn71~1uui
iauilu (participatory action research : PAR) L ~ U
n l s - i ~ t d s n ~ ~ w i ~ l u 1 ~ ~ a n (research
i ~ ~ ~ ~ ~and
b ~development
r ~ ~ t b 7 : R8D)
&
,
d i ~ ~ k
h r n a n ~ s ~ d l u u u l i s ~ u e ~~si~3~s 'rni 3uauau G L O ~ H ~ T [ I L ~ B W ~ ~ U I ~ ~ L I ~ ~ W
.
A
Y
~i~oa~u.r~ul~umud~nna
X
$ui?lu~uldnui n i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ m ~ o u u ~ r i 1 u i 1 u l ~ ~ n w i ~ r u ~ " u u b A u ~
a
a ~ ~ d o ~ u ~ o ~ n s : u u n i . i ~ u ~ l ~ s : ~ n 4,~ ~ w o ~ n ~ u ~ ~ i
Kwu~nirciiuknun i . r ~ n w ~ v ~ a n ~ r w ' wu~n5uyf3-i
u ~ w ~ w $~illdnir~wui&~~u!~id4:m
~~1uriiiisun:\ri~ilI-b\11rniaJi27~~~1el~a1a!a'
uunuinZfidwuilms~w9-b71u~nw~Liuk1~
รี
r i n l C ~ ' l k ~ i l ~ ~ ~ ~~dw
a ~nir~~u:uuo~{$an'uoloni~ni~~~Ru
ern~~rn~~
n-n~$aualn.iuuaa
พส
ต
vTwrrinss~~ua7Gi
Mun7ni n ~ ~ u a : M ' n w " m u i ~ ~ r ~ m a s p s i r r u a ~ i s w ~ ~ P 3 ~ n ~ ~ l v n ~
w u i ~m r i t ~ ~ ~ l l g u ~ n ~ r u u u G i a u ~PAR
a u pd9f ~i fan x ~ 6 . s d l 6 ~ aa
Pl
lQ
ri2wdri3n-nXu (research)
LLR: ~ U ~ G O J ~ ~ ~ K W U I M " (development)
% ~ ~ I T L L ~ ~ ~ M ~
u n"tb
1.
a
h
าว
ิทย
าล
ัยร
e
มห
-
m ~ a ~ ~ u ~ u u ~ m u u ~ m ' ~ " ~ ~ a ~ n ~ ~ "(PAR)
a ~ u ~ % ~ d $
qnl~n'Cun3ita (2543) na12ii n ~ ~ ~ ~ u ~ MU-IH~?~
~ ~ ~ ~
าช
ภัฏ
เท
b+lth
~n~~dsulu
ua:n~sK~~n~iril'
uc~riunisiii~ui~aJwa~~-1a~iu~~di~~aau~~~nni1n1
-
--
* P
~ w - i 7 : t ~ i i n l r d ~ u m n e n l - ~ u L k u ~maam~wn~~~amiuLLn:d?ud~~~bn"tvfi~n'6'6'5~
uiu7
:mi$
d-irynnfiims (2545. ~ $ 31847)!&ma ~ u ~ n x n ~ ~ ^ i G u ~n13
%~dg~lm
D t i 7 ~ i l un~~riB1~iYi5fin1~~~69~~1
-k
11.iilry~i7n
16(afiu3yn~17
LQu$~~Ju~
luni-j$wuilu,~"rut63tgrn~
~nudsrnauldh
Duuqtinkii'
I . r n r ~ n w ~ d a ~ s i l d ? ~ ~ ~ e bn 7~a:bu~ uy ~d' a$z . pimii u(ii~irum~~:fi~un~w
~
ตร
ี
LLY~
4'-
P.P.
-
ภัฏ
เท
P
พส
?~LFI~:M~LLR:~u~~~~IJ
*
2. s l l u u u u u ~ n ~ s ~ n a ~ n ~ u u n a u u ~ m n $ ~ ~ ~ u i a u ~ u R c ~ ~ u n i s
diuiilq w a n ~ ~ u ~ n 6 ~ ~ u e ~ n i ~ < ~ i n v i ~ u a d ~ u n ~ ~ u n i w & n m 3 a n i u n 1 ~ 6 n w 1 " u u
~L~STLQ~~~ULOS
RUbkN wioll J n " E 1 9 ; i 7 n ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ' ~ n l ~ d 1 b ~ t b ~ 1 ~ 6 b ~ ~ ~ ~ n l u n ~ ~
W l dl LbtdU
3. ~ I ~ ~ ~ ~ L % J ~ ~~ m
~ ~P~ ~, ~I i ~
r ~L
L ~La \~~ ~~ ~ um ~
? m~ h ~~ n~" uu
6.d
r
~ ~ ~ m . b ~ ~ 1 1 ~ r l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ n 1 ~ n ~ ~ ~ ~ ~ d ~ d 1 ~ ~
รา
ช
n ik ~
n u u s a r i n i ~ u o i u n i s i ~ a i ~ u n i l u n s a ~u ~a ~~ui~udl n i i u ~ k ua ~ ~ d l
o?nbuiarfi~ihG~IIT:~~IJ!~G~PJIIS:LGM
4 L ~ X I a; ~ I ~ L ~ ~ U W ~ ~
(empowerment of participant) R ~ ~ < ~ aU C?j -J ~ r n ~iau+m
G
(mliaboration through
i i n aw i 2 n
J ~ ~ U
าล
ัย
participanl) n?3r&hll&4?1~5 (acquisition of knowledge) U R E ~ ~ I S L ~ 13
~ JI W
I U~ U~ ~~ J ~ I U
(social change)
P a ,
w
q w
U I % ~ ~ L ~ P ~ ~ ~ ~ L ~ O '4 I$~1~~" 6U&UR
~
~ S 2~
~ ~ J T : ~ ~
l u n 2 s ' i ~ u r k dj u ~ n ~ s n e j i ~ 4~k~n ~u ~
u +a
o ~nli u
nmou~
nim3cf1-1 ni3ri~rnn
าว
ิทย
aa:mm:njumw ~ u m s ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r n ~ n ~ ~ ~ ~ ~ u i ~ n ~ ~ " a
1 ~ 1 ~ ~ ? u u a ~ n i ~ L ~ ~ a u i L d a r~ sr r~n~i u~nn~ ~~ dw n l ~ ~ 7 1 i i , ~ 9 ~ ~ ~ ~ n ~ ~
huDn~~i1unii7msi:ps"nn1un~a&m~uwun~rdfiu%n~uuwue~:tl~:~~uw
a~nfionm
~ ~ ~ S L ~ U ~S ~~ ~USPZ IJ T ~ L ~ P ~ R M L D S I ~ W ~ ~ B J ~ E ~ ~ I ~ ? ~ ~L A~ SO ~ ~ ~ ~ ~
มห
~ ~ ~ ~ n ~ d t i n ~ ~ ~ ~ ~ o ~ s u s l ~ vus i~&m~ i ~n r~z u~? u~n ~ d ~ i ~ u
--
~ L ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ U ~ ~ U D ~ ~ ~ J L Y ~
d % ~ n u a ~ n ~ s " r ~ ~ % ~ 1 J ~ u ~ n 1 ~ ~ ~i ~uTu^3~~- ~ t" Ub Ii%a J ~ I J U ~ ~ ~ T L L U U
i=ui?uA u I r a ~ ~ i a ~~l i l ~ ~ al i ~ ~~ i r ~u $ ~a~ v ~i - G~u ~ 'aa79-j
in ~ ~ u ~ i
u i n n i l u n 2 u o n~rilandfiu>I~
7 iin-~ud~z~~~~iin~~~'w~~~run~w%~nfji
P
2.
pl
Lg
P U
~i171u ' L d ~ d u ~ n a n u G ; ~ u ~ ~ ~ ~ ~ t ] ~ 7i 0d ~~ t~~ uw~' G
w ~ ~~ ZJ
~i l~ i~ud d~ ~a ~~
U
~ 1 2 u i uC n P ? ~ u n a : ~ ~ ~ ~ ~ a n ~ ~ ~ e r ~ 1 ' ~ 1 1 n l ~ n 1 ~ i a ~ ~ f i ~ ~ u m ~ ~ ~ ~
d j u " ~ ~ ~ s ~ ~ ~ l i $ n n ~ d ~ n u~ ni ~u r~ lni uj ~o ~~ b~ ~a r~ nwu' lw l~~~u r i ~ ~ ~ w a ~ ~ ~
n 1 ~ 7 < ~ l 5 n > m t iLk~~~ U ~ I ~ L ? U U w~ a1
WR
~ U~ r ~ ~ ~ ~ n ~ ~ u $ % ~ w u~ w ~ ~ i a
i i l ~ n u i ai R $ r c ~ ~ n ' v a ~ l i n w ' w~u~~ U & J R ~ I U & P ~ ~ T U R = : ~ ~ ~ ~ ~ S O Y ~ O J ~ ~ ~ Y
-
U
dF.
-
มห
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
าว
ิทย
o a t ~ a ; a ~ ~ u f l 7 ~ ~ ~ 3 ~ ~ 1n71~Qanr:$s:~2iuilpl
n~15Ctl
n~-iai?~~n"ru~iia
rns~riu
~~~r~u~a~fi~ns?:fi~~a:rnwadaddipaw~~
%n8@ drry nafiimr
*
(2545, M$
24-27) IK~rrwadiatyuu78mua~nlf <tl
~B~da]un~~uuii=hraiw
&d
CCI
n i ~hz w i m iiluln%(right) ~ i l u ~ a n i n(privilege)
?
L D w ~ I s C I ~ ~ ~ J I uU L B U ~ ~
มห
าว
ิทย
าล
ัย
รา
ช
ภัฏ
เท
พส
ตร
ี
1.
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
4.
:urn an'lul~n?4diiiiun15?<~LLUUPAR
Y
i . i r y n 6 i ~ m r(2545, nrj178) ! & ~ u u i ~ n i ~ i ? ~ u bPAR
b f l i!u'uWII&
~~
t
A@ 7 'Iwnmdi~iiunisad2 uumou~iininfu :unowLniuunlslnu~<ui7n1s~m~~an
*- A
auau~~ad?n~r~%qkuau
~ ~ : ~ ~ T ~ ~ J R ' ~ K u ~ ~ " Y ~ULW
~ %O ~u IuT ~RJ&L uL W
~ U~ ~ Q u
ิทย
%?I%';
าว
llq
มห
Li
~unuun3nn?ounls(pre-research phase) u k u ~ l n n l ~ 6 m onpllau
a a r n l r ~ u i i p ~~~a1~uau~ilu8~ril~~~r~t~ilu~~:lu&rii~drlun7~~1u~ds:
w
nisfisiarui6~8u1ailun~u~d~i~un~s
u ' wu u a n j n i ~ ~ n ~ r ~ B u ~ aolfi
~ ~nlunlw
yn4~u
B m i w ~ J R UT R I W E LRTI)S~O
T~
~ I ~ ~ O R
m9d~mnIul~ij
I S
~Uusiu' l u n m w r ~ u u ' u ~ a
&
uu ~ ~ s s ~ u ~ ~ u ~ a L ~~ i aU
inQ
o p~ ildz.
n ~~ o ~~ R~ ~ u~ ~ ~~ J~ ~ ~~ s ~~ ~~ C nU M~ I rI
4.1
i ~ i u ? u ' o ~ n ' u r i 2 d a ~ : f i " 0 L L a : ~ ' ~~?fl~n~flj0~0tdlbfiun?r$~lfiu
~ii~7~
L O JI A
U~~S
ihs-rag.uaw ~ ~ ~ I . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~J ~ "~M ~~T ~ L R ~ ~ ~ F
T ~ ~ ~ T ~ w F I ~ ~ u ~(budding-up
? U $ U $ rapport)
nisi;sull~~nldnis^?~iloa:
~ ~ W ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ I R ~ U ~ ~~~ ~
U &" J U
~ UL ~ ~
~ ~]V ~ Q~ ~ ~ UU R ~~ ~~U DW S
J
m,
J
A -
lruauniu u n ~ ~ u ~ ~ ~ ~ n ~ i ~ ~ u n ? . r ~ ~ ~ ~ n a ~ ua11~9J ~ ~ u ~ ~
a:
in~11~:a~R"uua~nson~snalw~duo~n~r~nno~~uu!i~8un1~m~~~a:~ilun~~nl
a ~ ~ n ~ s
A
~ n n ~ s d ~ : ~ u n t n i~~~nui~s ~ n 1 1 d ~ : a i ~ w ' w a " L n s ~ n i s ~ l i ~ r ~ ~ u I ~ s ' p 1 ~
n i s ~ u i ~ ~ n o 1 ~ 1 ~ l a ~ n i i v ~ ~ l j i u ~ r0huw^ "7 u8 nr n1 ~ w
n i~~~r6 ~ s l
*
d=a-t~8w&Gy8sn1rd~unnw~u~un~uu6a'u.l~onnPo~n'uSRBinuo~auau
un?oun?ri?u
K a n . i ~ u y n a r i i ~ u u ~~ yn~uu ~ i ~ ~ a m ~ n i n ~ ~ i ~ ~ ni1n~:vi-x%na7?iqu
fiu~~"sa!~~iu~o
uu
U
e-
,a
-4,
4 b
ตร
ี
- -
Y
u
P
-
-
-
a -
พส
~ n ~ a u ~ i ~ u 2 ~ u n ~ o a r $ i l ~ ~ a n w " LLa:wiuunirhai~lj7uiitlau~~
~[~~o~~~af~'~uln~u
una~~~~~aau7%n~os.au.aul~m
~ u~a ~Q ~u ?n%ao ~ u ~ a ~ 7 ~ n ~ 1 ~ ~ u ~ ~ u ~ u
d*
at~~~niiilunwusn~ai~~~~u~n~a~~un~~uau~i~m'~w.n~
~?uh~~~~u:uinn~18~~
~ n[ ~~~nu m
~ ab
~b
~i ~l urw~' C%i i~i nma 7 u b t o a 7 ~ 5 i idu
a917a~7~
ภัฏ
เท
PI
i u ~ i n v i ~ m ~ f i u d ~ ~ ~~u~; ~l ~u P9 tua a~~n a~ ~i IoGa ~~ n~d~ ~ ~ ~ P ; J J ~ ~ T I U " T U ~
~tb~~i164au1nsJnl~w'wuiiib~pb~d~au$
aad&9o'Lln13~ti~u{ 2
a; r:%lhuG
UWU?M b f i ~ n d ' l d ~ 3 5 0 ~
b bbga~~ ~ ~ < ~ ~ ~ $ ~ ' b i ~ ~ 3 7 8 ~ 6 7 ~ $ ~ 4 ~ ~ n 7 3 6 7 ~ 6 ~ d 7
r*
PI
P b
รา
ช
~ ~ U I J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ % " ~ ~ ~ ~ I B J B Q
~ w ~ ~ a ~ l n ' nLLOLLW
r a ~J ' uI R~U ~~Uu 6i~01d ~ngJnu?nuq~un?%ni>$i2
n1+&3oliw
ov~~n'ouRa~:
(snowball sampling technique) uM6on~rAuulnnu wilJ!d$n$unui6nwT
dou 7 w a n w u $ u b ~ ~ o u 6 0 u d u c ~ n ~ ~ ~ d ~ ~ u~e~r n$ nu~ur ~n ami~~ nt n~?$~ u r h ~ ? o l u
n ~ ~ ~ i i t ~ u w ' u n n ~ w 1 4 ~ ~ ~ 0 1nu~aw7ru's~
~ ~ a ~ ~ ~a ~d ~= iPh ~n "' u4n 07 ~5 ~ ~~ ~~~~
าล
ัย
vj ~
n'o~~uunr~nr~rti~on~iu~uwicflw~u~u~u~
G N ~ I L ~ ~ u ~{research
I ~ % ~ phase)
J
ิทย
4.2
4.2.1 ~ I I ~ ~ w L L [ I : ~ ~ ~ ? L ~ s ~ : (problem
~ ~ ~ ~ ~indentitication
M ? ? u % uand
~ ~ u ~ a ~ ~ i ~ l i ~l ~R n~ ~: ~: Vb l~ k" '~u~?W~ ~ ~ ~ ~ U L L R ~ ~ ~ J I M ' ~
W ~nu~riwn.r:u~unis~?~l-b3"4aur)1s~nn~~d~~l7
?8n~ril:i8uni~nRd41~1nnfiy~i
าว
diagnosis) ~
~ ~ ~
U
(dialoque) L ~ O L L B ~ L ~ ~ L I U ~ ~ I~ ~d dU LA~ ~W L
~ l A~ ~M ~~~ ~
' LUd ~ ~~1 ~j l C
u ~~t b
~~ j l u 7 1 7 t l
มห
L L A L S ~ U ~tdu~ilun~~~~:~iuaniwfi~~~~ra:m~iu~ain~n~~uusallau
~U
winuKud~:iiiu
t A a
~ - n u ~ i i u l d l n " ~ u n i u ~ 9 ' ~ u ~ n ~npn~duniwu7nso
~ i 0 ~ ~ ~ l ~ ywS
~ ~ ~lolo~awl:~a~~~~
b:
; 0 f i ~ ~ ~ ~ inoi ~w u6 ~un a a s . r i l . m l ~ ~ ~ ~ ' ~ T " ~ u ~ 7n n3 o~n17nn ~i z~aas ru~~o~n ua ud
~ ~ d t d a a : ~ ~ i n i w o ~7 nu rl l"f ~l ur n ~ s 6 7 ~ w n ~ ~ w u n ~ r ~ w v i ~ l n s ~ n ~ ~ d ~ W
4.2.2 ~ 7 5 ~ i l l ~ ~ 7 ~ 3 1 ~ ~ ~ $ ~ 7 ~ ~ ~ ~(project
1 ~ ~ ~ 2 7 ~
appraisal and identification) m i u d h ~ ~ nPAR
m ~ri~~~~$fiui%n~u~uaub~u~!~?
o d ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ w m . r r i ~ a ~ m ~ ~ ~ ~ f l . nnT.idz:~ijwniwoln.rdiioi~4oril
un'o~n~rvo~quau
n i w u i n s ~ i i ~ ~ ~ u i r u ~ l . a " l ~ ' ~ ~naorn~lun1~n*nlulun1~~o~il1~aro~n13~mn1
mds~~u'tl~"~~~~
w
~ ~ a r n ~ r i i k r ~ n i ; lnnja~i ~ ~ i a ~ n ~ l i ~ n . i ~ c ~ ~ m ~ 1 m r d r c r i u o l n n 3 l u 6 a d n 7 m o
7
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
ิทย
าว
มห
มห
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
าว
ิทย
มห
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
าว
ิทย
5.4 R U U ~ ~ ~ ~ L ~ I ~ ~ ~ ~ U U ; ; ~I ~U J~ LU ~" ~~ B* A
u ~
M ~~ u~ uT ~U L~ ~~ u
-
m ~ u n ~ s n i n ~ ~ u l i n u t ~n"~ ~i u~ Baw~" ~~ ts 'br :~~~i i~~~w~~ ln ~ ~~ ~~n~" ~ d ~ t b ~
*
'a.rl"sluweos~.lr1~0~~~~)1t]~1arn1~pl~u~9~n~~Kwu~
iwtita:$u n i ~ l ~ u ~ ~ e r ~ w ' s u ~ ~ ~ v u i i d ~ u . j ~ u ~ ~ u n r : u ~ u n ~ ~ ~
-
พส
ต
รี
w a u u ~ n s t u s u n ~ ~ l ' r o ~ ~ 0 ~ i i ~ ~ ~ n d(take)
l ~ 1U~B~L ~\ ~u$ ~(give)
u~~u~n"5'~
*
o: LAu~~~I~~?I,',L%JIJJJu~
n 1 5 ~ ~ u u i i a u i(participatory
~u
action research :
PAR) L ~ u ~ E ~ ~ x I < ~ ~ u ~ i~ d: au ~I ~u ~~n~~Ti l~ u"nw~ u~ ~ ~ ~ n l 7 i i ~ a ~ f i ;
~wu~!drirn.jdju?i!n' ~ ~ ~ ~ L ~ D ~ I I U I I U J R ~ U ~ ~ ~ ~ L ~ U ~ ~
id u d o t . ~ n n i s i l ~ n ~ 1 u o u 7 n a 1t l~4~~na~aan n ~ t ~ f i u a~m~w
%JIU~D~GM+GDJ~IS
P
p.
ri-
Y
4.
d F I
FId
าช
ภัฏ
เท
o J h m $ i j l l ~ l ~~d T I ~ ~ L L ~ " ~ ~ M ~ n
~ 3~3 ~a ~~ dIL& S9fllS~l3~Ti7
~ " W M ~ ILJ?
M b~l b~n 1~~ ]
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
~i~d~nisd~u%i-run"u~:~9i~~ra"n"a~in1~~~az~1~~~~~~~
ัยร
าล
ิทย
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ตร
ี
พส
ภัฏ
เท
รา
ช
าล
ัย
าว
ิทย
มห
%nlml~~a$nk+7
(Health Education Method)
inu'lril us:~~$nfiri m a ~ i 7 ~ i a (2540,
nd
nrii 51 - 63) n f i i a i ~ 8 n i r
n 1 ~ ~ ~ 8 n r n ~ i l u n ~ : u ~ u n ~ ~s~6~~S7~ ~I :~U~P ~I L~RL1R5~: ~0~s M ~ I L I nrauni?
~ F ~ :
RunrJ
*
-
~
~
itaryuru n3u~~rnlnus:~7ia?
wa&ermu~a~s = u & n ~ r t 8 a n c ~ a r n 7 r ~ ~ ~ u 1 ~ ~ ~ ~ d ~
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี
ัยร
ิทย
าล
าว
มห
พส
ต
าช
ภัฏ
เท
รี