Ostrau der Kulturpunkt

OSTRAU
DER KULTURPUNKT
Páté česko-německé kulturní dny v Ostravě.
Der fünfte Jahrgang der deutsch-tschechischen Kulturtage.
16.4. 13:00 Klub Atlantik
Drážďany včera a dnes
Dresden gestern und heute
Ředitelka Městského archivu Drážďany představí prostřednictvím bohaté fotodokumentace své město, jeho historii,
architekturu, významné památky v proměnách času, tzn. v
kontextu 70 let od vybombardování a totálního zničení
města.
Die Direktorin des Stadtarchivs Dresden stellt mit einer
großen Fotodokumentation die Geschichte, Architektur
und bedeutende Denkmäler ihrer Stadt im Wandel der Zeit
vor, d.h. im Kontext der 70 Jahre seit der Bombardierung
und totalen Zerstörung der Stadt.
16.4. 18:00 Klub Atlantik
MACHINE DE BEAUVOIR
Vystoupení populární drážďanské hudební skupiny,
zhudebňující verše předních světových básníků (Wilde,
Kafka, Bouroughs aj.). Slavnostní zahájení festivalu s
koncertem.
Auftritt einer populären Band aus Dresden, die Gedichte
von bedeutenden Dichtern der Weltliteratur (Wilde, Kafka,
Bouroughs und weitere) musikalisch interpretiert. Eine
feierliche Eröffnung des Festivals und ein anschließendes
Konzert.
17.4. -19.4. 8:00 sraz před Klubem Atlantik
ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN
Exkursion nach Dresden
Účastnící zájezdu do Drážďan, partnerského města
Ostravy, si v rámci komentované vycházky prohlédnou
nejvýznamnější architektonické a historické památky
Drážďan a navštíví Skleněnou manufakturu (výroba
luxusních vozů Phaeton).
Die Teilnehmer sehen sich im Rahmen der kommentierten
Besichtigung die bedeutendsten architektonischen und
historischen Sehenswürdigkeiten in Dresden an und
besuchen die Gläsernen Manufaktur (Produktion der
Luxuslimousine Phaeton).
20.4. 10:00 Klub Atlantik
PŘEKLADATELSKÝ WORKSHOP
Übersetzungsworkshop
Workshop Dr. Evy Hrdinové a jejich hostů. Analýza
vybraných překladů, vstupy jednotlivých hostů, diskuze o
translatologických problémech.
Workshop mit Dr. Eva Hrdinová und ihren Gästen. Analysen
von ausgewählten Übersetzungen, Beiträge der eingeladenen Gäste und Diskussionen über translatologische
Probleme.
20.4. 15:00 Klub Atlantik
ČASOPIS FREUNDSCHAFT
Die Zeitschrift Freundschaft – Redaktionsarbeit
Šéfredaktorka časopisu pohovoří o historii i současnosti
časopisu Freundschaft, o tom, jak časopis vzniká, součástí
workshopu budou ukázky a tipy na práci s časopisem ve
výuce němčiny.
Die Chefredakteurin spricht über Geschichte und Gegenwart der Zeitschrift Freundschaft und auch darüber, wie
die Zeitschrift entsteht. Einen Teil des Workshops bilden
auch Tipps für die Arbeit mit dieser Zeitschrift im
Deutschunterricht.
20.4. 17:00 Minikino
Křížová cesta
Kreuzweg
Režie: Dietrich Brüggemann, 107 min.
Čtrnáctiletá Maria je dospívající dívka s odpovídajícími
zájmy a tužbami. Na „správnou" cestu se ji však snaží
nasměrovat jak kněz z katolického spolku, tak její matka.
Deutschland 2014, 107 Min.
Die 14-jährige Maria ist ein Mädchen mit entsprechenden
Interessen und Wünschen. Auf den „richtigen“ Weg wird sie
jedoch sowohl von dem Priester einer katholischen
Gemeinde als auch von ihrer Mutter hingewiesen.
20.4. 19:30 Minikino
Západ
Westen
Režie: Christian Schwochow, 102 min.
Dva kufry a plyšová hračka – to je všechno, co si Nelly a její
syn Alexej mohou vzít s sebou do začátku nového života
na Západě.
Deutschland 2013, 102 Min.
Zwei Koffer und ein Plüschtier – das ist alles, was Nelly und
ihr Sohn Alexej mit sich in ein neues Leben im Westen
mitbringen dürfen.
21.4. 11:00 ulice centra Ostravy/ Straßen im Zentrum von
Ostrava
LITERATURA NA POCHODU
Literatur auf Wanderung
Smysluplný pokus o recitaci (ne)smyslné poezie Christiana
Morgensterna. Hodinový literární happening studentů
katedry germanistiky FF OU v ulicích města pod vedením
Dr. Ireny Šebestové.
Ein sinnvoller Versuch der Rezitation der (un)sinnigen
Poesie von Christian Morgenstern. Einstündiges
literarisches Happening auf den Straßen Ostravas unter
der Leitung von Dr. Irena Šebestová.
21.4. 14:30 Klub Atlantik
JAK JE DŮLEŽITÁ ODBORNÁ NĚMČINA
Wie wichtig ist die Fachsprache Deutsch?
Je třeba si uvědomit, že je nutné vyučovat odbornou
němčinu na školách a univerzitách. Jen tak lze připravovat
žáky a studenty do skutečného pracovního života.
Nepostradatelná je také provázanost tohoto konceptu s
praxí. Přednáška Mgr. Kateřiny Oleksíkové.
Es ist wichtig zu begreifen, dass die fachbezogene
deutsche Sprache an den Schulen und Universitäten
unterrichtet werden muss. Nur so werden die Schüler und
Studenten auf den wirklichen Arbeitsalltag vorbereitet.
Unabdingbar ist auch die Verbindung dieses Konzeptes mit
der Praxis. Vorlesung von Mgr. Kateřina Oleksíková.
21.4. 17:00 Minikino
Fénix
Phoenix
Režie: Christian Petzold, 98 min.
Červen 1945. Domů do Berlína se vrací zraněná a zjizvená
Nelly, která přežila Osvětim. Společnost jí dělá Lene,
zaměstnankyně Židovské agentury a Nellyina kamarádka z
předválečných dob.
Deutschland 2014, 98 Min.
Juli 1945. Nach Berlin kommt die verletzte und verwundete
Nelly zurück, die Auschwitz überlebte. Sie wird von Lene
begleitet, einer Mitarbeiterin der jüdischen Agentur und
ihrer Freundin aus der Vorkriegeszeit.
21.4. 19:30 Minikino
Běž chlapče, běž
Lauf Junge lauf
Režie: Christian Petzold, 98 min.
Polsko, 1942: osmiletý Srulik uniká z varšavského ghetta a
nachází úkryt v lesích. Odkázán sám na sebe přežívá první
měsíce v divočině, až mrazivá zima ho žene zpět do
civilizace hledat pomoc.
Deutschland, Frankreich, Polen 2013, 107 Min.
Polen, 1942: Der achtjähriger Srulik flieht aus dem Ghetto
in Warschau und findet ein Versteck in den Wäldern.
Angewiesen nur auf sich selbst überlebt er in der Wildnis
und erst ein kalter Winter treibt ihn zurück in die Zivilisation.
22.4. 9:00 Klub Atlantik
PREZENTACE FIRMY SIEMENS
Präsentation der Firma Siemens
Firma Siemens se jako partner festivalu představí
studentům a veřenosti a přiblíží svou činnost v Ostravě v
kontextu aktivit mezinárodního koncernu.
Die Firma Siemens als ein Partner unseres Festivals stellt
den Studierenden und der Öffentlichkeit ihre Tätigkeit in
Ostrava im Kontext der Aktivitäten eines internationalen
Konzerns vor.
22.4. 14:00 Klub Atlantik
BIOMEDICÍNA NA VŠB-TUO
Biomedizin an der VŠB TU-Ostrava
Student VŠB představí nový, moderní obor Kybernetika a
biomedicínské inženýrství, který lze studovat na VŠB-TUO.
Ein Student der Technischen Universität stellt ein neues,
modernes Studienprogramm Kybernetik und biomedizinisches Ingenieurwesen vor, das jetzt an der TU in
Ostrava studiert werden kann.
22.4. 17:00 Minikino
Barbara
Německo 2012, 101 min.
Německá demokratická republika 1980. Barbara je lékařka,
na jejímž přístupu k práci je vidět nezměrná preciznost.
Podobná důslednost je patrná i v jejím chování k lidem na
vesnici, kam je přesídlena, když si podá žádost o emigraci.
Deutschland 2012, 101 Min.
Deutsche Demokratische Republik im 1980. Barbara ist eine
Ärztin und auf ihrer Arbeit ist die unermessliche Präzision
zu sehen. Ähnliche Genauigkeit kann man auch in ihrem
Umgang mit Menschen im Dorf beobachten, wohin sie
zwangsweise umgesiedelt wurde.
22.4. 18:00 Klub Atlantik
HLAS MÝCH STÍNŮ
Die Stimmen meiner Schatten
Režie a scénář: Marcus Bitterer, 80 min.
Německý filmový klub Ostravské univerzity představuje
film o Josefovi, introvertním a do sebe pohrouženém
mladíkovi, kterého psychiatr Dr. Friedman kvůli neustále se
vracejícím nočním můrám zhypnotizuje.
Regie und Drehbuch: Marcus Bitterer, 80 Min.
Der Deutsche Filmclub der Universität Ostrava präsentiert
einen Film über Josef, einen introvertierten und in sich
zurückgezogenen Jungen, der von dem Psychiater Dr.
Friedmann unter Hypnose wegen immer wiederkehrender
Albträume therapeutisch behandelt wird.
22.4. 19:30 Minikino
OTLOUKÁNEK
Der Verdingbub
Švýcarsko 2011, 108 min.
Sirotek Max slouží v rodině sedláka, kde ho ponižují a
zacházejí s ním jako s tažným zvířetem. Hra na harmoniku
je to jediné, co mu nikdo nemůže vzít.
Schweiz 2011, 108 min.
Das Waisenkind Max schuftet in einer Bauernfamilie, die ihn
wie ein Zugtier behandelt. Das Spielen auf der Harmonika
ist das Einzige, was ihm niemand nehmen kann.
22.4. 20:00 Klub Atlantik
STAMMTISCH
Katedra germanistiky se tradičně ve středu setkává na pivu
a všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Der Lehrstuhl für Germanistik der Universität Ostrava trifft
sich regelmäßig am Mittwoch auf ein Bierchen und alle
Interessierten sind herzlich eingeladen.
23.4. 15:00 Klub Atlantik
MORAVSKÁ OSTRAVA 70 LET POTÉ
Mährisch Ostrau – 70 Jahre danach
Komentovaná prohlídka centra Ostravy. Moravská Ostrava
v protektorátních časech, od okupace po osvobození.
Kommentierte Besichtigung des Zentrums von Ostrava.
Mährisch Ostrau zu Protektorat-Zeiten, von der Okkupation zur Befreiung.
23.4. 17:00 Minikino
Master of the Universe
Německo, Rakousko 2013, 88 min.
Nedávná světová finanční krize nemusí být vůbec poslední.
Poučil se svět vysoké ekonomiky, nebo se neustále opakují
stále stejné modely?
Deutschland, Österreich 2013, 88 Min.
Die aktuelle Finanzkrise muss überhaupt nicht die letzte
sein. Ist die Welt der hohen Wirtschaft belehrt worden
oder wiederholen sich immer die gleichen Modelle?
23.4. 19:30 Minikino
Finsterworld
Německo 2013, 91 min.
Zvláštní mozaika příběhů ze současného Německa je
zároveň jakousi sbírkou nejrůznějších úchylek a obsesí,
úzkostí a neuróz.
Deutschland 2013, 91 Min.
Ein seltsames Mosaik von Geschichten aus dem zeitgenössischen Deutschland wird zugleich auch zu einer Sammlung
von unterschiedlichen Abweichungen, Obsessionen,
Beklemmungen und Neurosen.