הפניה לנספח היקף ההסמכה

Department:
Testing Laboratory
Name and Address:
Organization Name
Address
Phone
Fax
E-Mail
Date of issue
27.01.2015
Version No. 1
ISO/IEC 17025:2005
Accreditation No.
The Jerusalem Wastewater & Purification Enterprises Ltd. Laboratory
P.O.Box 40081, Mevaseret Zion 90805, Israel
+972-2-633-7638
+972-2-643-8512
[email protected]
Page No.
1
of:
3
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
198
Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025:2005
Item Scope
Type
Site
Materials / Products Tested
Accreditation No.
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
198
Opinion and
Interpretation
Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water
‫ אגרגטים ומים‬,‫ קרקע‬- ‫ איכות סביבה‬:‫משפחת מוצרים‬
Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet chemistry measurements
‫ מדידות כימיה רטובה‬,‫ כימיה קלאסית‬,‫בדיקות כימיות‬
1
A
P
Effluent water
‫ מי קולחין‬BOD-Biochemical Oxygen
Demand
2
A
P
Effluent water
‫ מי קולחין‬COD-Chemical Oxygen
Demand
3
A
P
Effluent water
‫ מי קולחין‬Nitrogen (Organic) by macro
kjeldahl method
4
A
P
Effluent water
‫ מי קולחין‬Total suspended solids dried
at 103 ºC to 105 ºC
‫ צריכת חמצן ביוכימית‬SM 5210B
---
‫ צריכת חמצן כימית‬SM 5220C
---
‫ חנקן (אורגני) בשיטת מקרו‬SM 4500 NorgB
‫קלדל‬
---
103 ºC to -‫ מוצקים מרחפים ב‬In house procedure
105 ºC
5
A
P
Effluent Water
‫ מי קולחין‬Phosphorus
6
A
P
Effluent Water
‫ מי קולחין‬COD-Chemical Oxygen
Demand
7
A
P
Effluent Water
‫ מי קולחין‬Chloride
‫ כלורידים‬SM 4500 Cl- B
8
A
P
Effluent Water
‫ מי קולחין‬Phosphorus
‫ זרחן כללי‬Phosphate Cell Test,
Cat. # 1.14729.0001
9
A
P
Waste water
‫ מי שפכים‬BOD-Biochemical Oxygen
Demand
10
A
P
Waste water
‫ מי שפכים‬COD-Chemical Oxygen
Demand
11
A
P
Waste water
‫ מי שפכים‬Nitrogen (Organic) by macro
kjeldahl method
12
A
P
Waste Water
‫ מי שפכים‬Phosphorus
13
A
P
Waste Water
‫ מי שפכים‬Total suspended solids dried
at 103 ºC to 105 ºC
SM 2540 D,E
Based On: WHO Examination of Water
for Pollution Control Method# 6.5, 6.6
‫ זרחן כללי‬SM 4500-P B, C
‫ צריכת חמצן כימית‬COD cell test
1.14540.0001
---
Merck KGaA
Based On: EPA 410.4
----Merck Millipore
COD cell Test, Cat.
No.On:
1.14541.0001,
Merck KGaA
Based
EPA 365.2+3
‫ צריכת חמצן ביוכימית‬SM 5210B
---
‫ צריכת חמצן כימית‬SM 5220C
---
‫ חנקן (אורגני) בשיטת מקרו‬SM 4500 NorgB
‫קלדל‬
‫ זרחן כללי‬SM 4500-P B, C
103 ºC to -‫ מוצקים מרחפים ב‬In house procedure
105 ºC
SM 2540 D,E
Based On: WHO Examination of Water
for Pollution Control Method# 6.5, 6.
Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's
approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.
Date of issue
27.01.2015
Version No. 1
Page No.
2
of:
3
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
COD cell
Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025:2005
Item Scope
Type
Site
Materials / Products Tested
Types of Test / Properties
Measured
Standard / Method
Accreditation No.
Opinion and Interpretation
Remarks
198
Item
Scope
Type
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water
‫ אגרגטים ומים‬,‫ קרקע‬- ‫ איכות סביבה‬:‫משפחת מוצרים‬
Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet chemistry measurements
‫ מדידות כימיה רטובה‬,‫ כימיה קלאסית‬,‫בדיקות כימיות‬
14
A
P
Waste Water
‫ מי שפכים‬COD-Chemical Oxygen
Demand
‫ צריכת חמצן כימית‬COD cell test
1.14541/0001
15
A
P
Waste Water
‫ מי שפכים‬Chloride
‫ כלורידים‬SM 4500 Cl- B
16
A
P
Waste Water
‫ מי שפכים‬Phosphorus
‫ זרחן כללי‬Phosphate Cell Test,
Cat. # 1.14729.0001
---
Merck KGaA
Based On: EPA 410.4
----Merck Millipore
COD cell Test, Cat.
No.On:
1.14541.0001,
Merck KGaA
Based
EPA 365.2+3
Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's
approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.
Date of issue
27.01.2015
Version No. 1
Page No.
3
of:
3
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
COD cell