חוברת הפעלה

‫מדריך‬
‫למשתמש‬
‫‪ES95/ES96/ES99/ST71T‬‬
‫בחרו בנושא‬
‫מדריך למשתמש זה מכיל הוראות שימוש מפורטות למצלמה‬
‫שלכם‪ .‬אנא קראו בעיון מדריך זה‪.‬‬
‫פתרונות בסיסיים‬
‫עיון מהיר‬
‫תוכן העניינים‬
‫פונקציות בסיסיות‬
‫פונקציות מתקדמות‬
‫אפשרויות צילום‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫הגדרות‬
‫נספחים‬
‫אינדקס‬
‫מידע בטיחות וגיהות‬
‫תמיד צייתו לכללי הזהירות ועצות השימוש הבאים‪ ,‬על מנת למנוע מצבים מסוכנים וכדי להבטיח ביצועים מיטביים של המצלמה‪.‬‬
‫יש להרחיק את המצלמה מילדים קטנים וחיות מחמד‪.‬‬
‫הזהרה—סיטואציות שעלולות לגרום לפציעה שלכם או של הזולת‬
‫יש לשמור את המצלמה ואת כל האביזרים הרחק מהישג ידם של ילדים ובעלי‪-‬חיים‪.‬‬
‫חלקים קטנים עלולים לגרום לחנק או פציעה חמורה במקרה של בליעה‪ .‬כמו כן‪ ,‬חלקים‬
‫נעים ואביזרים עשויים להוות סכנה פיזית‪.‬‬
‫אין לפרק או לנסות לתקן את המצלמה‪.‬‬
‫זה עלול לגרום למכת חשמל או לנזק למצלמה‪.‬‬
‫אין לחשוף את המצלמה לאור שמש ישיר או לטמפרטורה גבוהה למשך פרק זמן‬
‫ממושך‪.‬‬
‫אין להשתמש במצלמה בסמוך לגזים ונוזלים דליקים או נפיצים‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או לפיצוץ‪.‬‬
‫חשיפה ממושכת לאור שמש או לטמפרטורה גבוהה עלולה לגרום נזק תמידי לרכיבים‬
‫הפנימיים של המצלמה‪.‬‬
‫אין להכניס חומרים דליקים אל תוך המצלמה או לאחסן חומרים אלה בסמוך‬
‫למצלמה‪.‬‬
‫המנעו מכיסוי המצלמה או המטען עם שמיכות או בגדים‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או מכת חשמל‪.‬‬
‫המצלמה עשוייה להתחמם‪ ,‬מה שעלול לעוות את המצלמה או לגרום לשריפה‪.‬‬
‫אין לגעת במצלמה בידיים רטובות‪.‬‬
‫אין להתעסק בכבל החשמלי או להתקרב למטען במהלך סופת ברקים‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום מכת חשמל‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום מכת חשמל‪.‬‬
‫במידה ונוזל או אובייקט זר נכנס למצלמה‪ ,‬נתקו מיד את כל מקורות החשמל‪ ,‬כגון‬
‫סוללה או מטען‪ ,‬ולאחר מכן פנו למרכז השירות של ‪.Samsung‬‬
‫מניעת נזק לראייה של הנושא‪.‬‬
‫אין להשתמש בפלש בסמוך )פחות ממטר אחד( לאנשים או בעלי‪-‬חיים‪ .‬השימוש בפלש‬
‫מטווח קרוב מדי לעיני האובייקט המצטלם עלול לגרום נזק זמני או תמידי לעיניים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מידע בטיחות וגיהות‬
‫אין לגעת בפלש בזמן שהוא יורה‪.‬‬
‫הזהרה—סיטואציות שעלולות לגרום לנזק למצלמה שלכם או לציוד אחר‬
‫הפלש חם מאוד כאשר הוא יורה ועלול לשרוף את העור שלכם‪.‬‬
‫כאשר אתם משתמשים במטען ‪ ,AC‬כבו את המצלמה לפני שאתם מנתקים את‬
‫מטען ה‪.AC-‬‬
‫יש להסיר את הסוללות מהמצלמה בעת האחסון שלה למשך פרק זמן ממושך‪.‬‬
‫סוללות מחוברות עלולות לדלוף או להחליד לאורך זמן ולגרום נזק חמור למצלמה‪.‬‬
‫אם לא תעשו זאת‪ ,‬אתם יכולים לגרום לשריפה או למכת חשמל‪.‬‬
‫השתמשו רק בסוללות תחליף ליתיום‪-‬יון‪ ,‬המומלצות על ידי היצרן‪ .‬אין לחמם או‬
‫לגרום נזק לסוללה‪.‬‬
‫יש לנתק את המטען מהשקע כאשר אינו בשימוש‪.‬‬
‫סוללה מזוייפת‪ ,‬פגומה או מחוממת עלולה לגרום לשריפה או לפציעה אישית‪.‬‬
‫אם לא תעשו זאת‪ ,‬אתם יכולים לגרום לשריפה או למכת חשמל‪.‬‬
‫יש להשתמש אך ורק בסוללות‪ ,‬מטענים‪ ,‬כבלים ואביזרים שאושרו על‪-‬ידי‬
‫‪.Samsung‬‬
‫• שימוש בסוללות‪ ,‬מטענים‪ ,‬כבלים ואביזרים לא מאושרים‪ ,‬עלול לגרום לסוללות‬
‫להתפוצץ‪ ,‬לגרום נזק למצלמה או לגרום לפציעה‪.‬‬
‫• ‪ Samsung‬אינה אחראית לנזק או פציעה שנגרם על ידי סוללות לא מאושרות‪,‬‬
‫מטענים‪ ,‬כבלים או אביזרים‪.‬‬
‫אין להשתמש בכבל חשמלי או תקע פגום או בשקע בעל חיבור רופף בעת טעינת‬
‫הסוללות‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או מכת חשמל‪.‬‬
‫אין לאפשר למטען ה‪ AC-‬לבוא במגע עם הקוטב החיובי או השלילי של הסוללה‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום שריפה או מכת חשמל‪.‬‬
‫יש להשתמש בסוללות לתכליתן המיועדת בלבד‪.‬‬
‫אין לזרוק את המצלמה או לחשוף אותה למכות חזקות‪.‬‬
‫שימוש לא נכון בסוללות עלול לגרום לשריפה או מכת חשמל‪.‬‬
‫זה עלול לפגוע במסך או ברכיבים החיצוניים או הפנימיים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מידע בטיחות וגיהות‬
‫יש לבדוק כי המצלמה פועלת כראוי לפני השימוש‪.‬‬
‫יש לנקוט משנה זהירות בעת חיבור של כבלים או מתאמים והכנסת סוללות וכרטיסי‬
‫זיכרון למצלמה‪.‬‬
‫היצרן אינו אחראי על אובדן כלשהו של קבצים או נזק כלשהו שעשוי להיגרם כתוצאה‬
‫מתקלה או שימוש שגוי במצלמה‪.‬‬
‫במידה ואתם מבצעים חיבור בכוח‪ ,‬חיבור שגוי של כבלים או הכנסה שגויה של סוללות‬
‫וכרטיסי זיכרון אתם עלולים להזיק ליציאות‪ ,‬למחברים ולאביזרים‪.‬‬
‫יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪.‬‬
‫הרחיקו כרטיסים עם פסים מגנטיים מנרתיק המצלמה‪.‬‬
‫חיבור הפוך של הכבל עלול לגרום נזק לקבצים‪ .‬היצרן אינו אחראי על שום אובדן‬
‫נתונים‪.‬‬
‫אינפורמציה המאוחסנת על הכרטיס עשוייה להנזק או להמחק‪.‬‬
‫אין להשתמש במטען‪ ,‬סוללה או כרטיס זיכרון פגומים‪.‬‬
‫זה עלול לגרום למכת חשמל‪ ,‬או לנזק למצלמה או לגרום לשריפה‪.‬‬
‫הרחיקו כרטיסים עם פסים מגנטיים מנרתיק המצלמה‪.‬‬
‫אינפורמציה המאוחסנת על הכרטיס עשויה להנזק או להמחק‪.‬‬
‫אין להשתמש במטען‪ ,‬סוללה או כרטיס זיכרון פגומים‪.‬‬
‫זה עלול לגרום למכת חשמל‪ ,‬או לנזק למצלמה או לגרום לשריפה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ראשי פרקים של המדריך למשתמש‬
‫מידע זכויות יוצרים‬
‫• ‪ Microsoft Windows‬והלוגו של ‪ Windows‬הם סימנים מסחריים רשומים‬
‫של ‪.Microsoft Corporation‬‬
‫• ‪ Mac‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪.Apple Corporation‬‬
‫• ™‪ microSD‬ו‪ microSDHC™ -‬הם סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.SD Association‬‬
‫• סימנים מסחריים ושמות מסחריים הם רכוש בעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות‬
‫‪12‬‬
‫למדו על המערכת של המצלמה שלכם‪ ,‬על הסמלים‪ ,‬ועל הפונקציות‬
‫הבסיסיות לצילום‪.‬‬
‫פונקציות מתקדמות‬
‫‪32‬‬
‫לימדו כיצד לצלם תמונה או להקליט וידאו על ידי בחירת מצב מסוים‪.‬‬
‫אפשרויות צילום‬
‫‪48‬‬
‫למדו כיצד להגדיר את האפשרויות במצב צילום‪.‬‬
‫• מפרטי המצלמות או התוכן במדריך זה כפופים לשינויים ללא הודעה מראש‬
‫עקב שדרוג פונקציות מצלמה‪.‬‬
‫• השתמשו במצלמה זו באופן אחראי וצייתו לכל הדינים והתקנות הנוגעים‬
‫לשימוש זה‪.‬‬
‫• אינכם רשאים לעשות שימוש חוזר בחלק כלשהו ממדריך זה או לשכפל‬
‫אותו ללא אישור מראש לכך‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫‪70‬‬
‫למדו כיצד לנגן תמונות או סרטי וידאו‪ ,‬וערכו תמונות‪ .‬האיכות של‬
‫התמונות שאתה מסובב ובאופן ידני אינה מומרות באופן אוטומטי‬
‫לרזולוציה נמוכה יותר‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫‪93‬‬
‫עיינו באפשרויות כדי להגדיר את תצורת ההגדרות של המצלמה‪.‬‬
‫נספחים‬
‫קבלו מידע לגבי הודעות שגיאה‪ ,‬מפרט טכני ותחזוקה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪98‬‬
‫אינדיקציות שמדריך זה משתמש בהן‬
‫מצב צילום‬
‫מחוון‬
‫‪S‬‬
‫תוכנית‬
‫‪p‬‬
‫‪N‬‬
‫‪d‬‬
‫‪s‬‬
‫‪v‬‬
‫אוט‪-‬חכם‬
‫פנורמה חיה‬
‫תמונה בתמונה‬
‫סצנה‬
‫סרט‬
‫סמלים המופיעים במדריך זה‬
‫סמל‬
‫] [‬
‫) (‬
‫←‬
‫*‬
‫סמלי מצב צילום‬
‫סמלים אלה מופיעים בטקסט כאשר אפשרות מסויימת זמינה במצב מסויים‪.‬‬
‫ראו את הדוגמא שלהן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מצב ‪ s‬עלול שלא לתמוך בפונקציות עבור כל הסצנות‪.‬‬
‫לדוגמה‪:‬‬
‫זמין במצבים תוכנית‬
‫ו‪ -‬סרט ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫פונקציה‬
‫מידע נוסף‬
‫אזהרות וכללי בטיחות‬
‫לחצני מצלמה‪ .‬לדוגמה‪] ,‬הצמצם[ מייצג את לחצן הצמצם‪.‬‬
‫מספר העמוד של המידע הקשור‬
‫סדר האפשרויות או התפריטים שעליכם לבחור כדי לבצע צעד‪ .‬למשל‪ :‬בחרו‬
‫‪ ← a‬גודל צילום )מייצג בחרו ‪ ,a‬ואז בחרו גודל צילום(‪.‬‬
‫הערה‬
‫ביטויים המופיעים במדריך זה‬
‫לחיצה על הצמצם‬
‫• לחצו למחצה על ]הצמצם[‪ :‬לחצו למחצה על הצמצם‬
‫• לחצו על ]הצמצם[‪ :‬לחצו על הצמצם עד הסוף‬
‫לחצו למחצה על ]הצמצם[‬
‫חשיפה )בהירות(‬
‫כמות האור שנכנסת למצלמה קובעת את החשיפה‪ .‬אתם יכולים לשנות את החשיפה‬
‫על ידי שינוי מהירות התריס‪ ,‬ערך הפתח או רגישות ה‪ .ISO-‬על ידי שינוי החשיפה‪,‬‬
‫התמונות שלכם יהיו בהירות יותר או כהות יותר‪.‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[‬
‫‪ S‬חשיפה רגילה‬
‫אובייקט‪ ,‬רקע וקומפוזיציה‬
‫• אובייקט‪ :‬האובייקט המרכזי בסצנה‪ ,‬כגון אדם‪ ,‬חיה או טבע דומם‬
‫• רקע‪ :‬האובייקטים סביב המצולם‬
‫• קומפוזיציה‪ :‬השילוב בין המצולם והרקע‬
‫רקע‬
‫רקע‬
‫אובייקט‬
‫קומפוזיציה‬
‫‪6‬‬
‫‪ S‬חשיפת יתר )בהירה מדי(‬
‫פתרונות בסיסיים‬
‫למדו כיצד לפתור בעיות נפוצות על ידי הגדרת אופציות הצילום‪.‬‬
‫העיניים של האוביקט יצאו‬
‫אדומות‪.‬‬
‫בעיה זו מתרחשת כאשר העיניים של האובייקט משקפות את האור שיוצא מהפלש של המצלמה‪.‬‬
‫תיקון עיניים אדומות‪) .‬עמ‘ ‪(52‬‬
‫עיניים אדומות או‬
‫• שנו את אפשרות הפלש ל‪-‬‬
‫תיקון עיניים אדומות בתפריט העריכה‪) .‬עמ‘ ‪(83‬‬
‫• אם כבר צילמתם תמונה‪ ,‬בחרו‬
‫יש נקודות אבק בתמונות‪.‬‬
‫ובמידה ויש גרגרי אבק באוויר‪ ,‬אתם יכולים לצלם אותם כאשר אתם משתמשים בפלש‪.‬‬
‫• כבו את הפלש או המנעו מצילום תמונות במקום מאובק‪.‬‬
‫• הגדירו אפשרויות רגישות ה‪) .ISO-‬עמ‘ ‪(54‬‬
‫התמונות מטושטשות‪.‬‬
‫טשטוש יכול להתרחש אם הנכם מצלמים תמונות בתנאי תאורה נמוכה או שאינכם מחזיקים כראוי את המצלמה‪ .‬השתמשו בפונקציית‬
‫ייצוב תמונה דיגיטלי או לחצו למחצה על ]הצמצם[ כדי להבטיח שאובייקט הצילום נמצא בפוקוס‪) .‬עמ‘ ‪(30‬‬
‫התמונות מטושטשות בעת מכיוון שהמצלמה מנסה להכניס יותר אור‪ ,‬מהירות התריס הופכת לנמוכה יותר‪ .‬זה עלול להיות קשה להחזיק את המצלמה באופן יציב‬
‫לאורך זמן כדי לצלם תמונה ברורה ועלול לגרום לרעידות במצלמה‪.‬‬
‫צילום בלילה‪.‬‬
‫• בחרו לילה במצב ‪) .s‬עמ‘ ‪(39‬‬
‫• הפעילו את הפלש‪) .‬עמ‘ ‪(52‬‬
‫• הגדירו אפשרויות רגישות ה‪) .ISO-‬עמ‘ ‪(54‬‬
‫• השתמשו בחצובה למניעת רעידות של המצלמה‪.‬‬
‫האוביקטים יוצאים כהים‬
‫כאשר מקור האור הוא מאחורי האובייקט או כאשר יש ניגודיות גבוהה בין אזורים מוארים וחשוכים‪ ,‬האוביקט עלול לצאת כהה מדי‪.‬‬
‫מדי כתוצאה מתאורה‬
‫• המנעו מצילום לכיוון השמש‪.‬‬
‫אחורית‪.‬‬
‫תאורה אחורית במצב ‪) .s‬עמ‘ ‪(39‬‬
‫• בחרו‬
‫• שנו את אפשרות הפלש ל‪ -‬מילוי‪) .‬עמ‘ ‪(52‬‬
‫• כווננו את החשיפה‪) .‬עמ‘ ‪(61‬‬
‫• הגדירו את האפשרות 'איזון ניגודיות אוטומטי' )‪) .(ACB‬עמ‘ ‪(62‬‬
‫נקודה אם האובייקט נמצא במרכז התמונה‪) .‬עמ‘ ‪(63‬‬
‫• שנו את אפשרות המדידה ל‪-‬‬
‫‪7‬‬
‫עיון מהיר‬
‫צילום תמונות של אנשים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ d‬מצב ‪38 e‬‬
‫‪ s‬מצב < צילום יופי ‪40 e‬‬
‫‪ s‬מצב < דיוקן חכם ‪41 e‬‬
‫עיניים אדומות‪/‬תיקון עיניים אדומות )למניעה או לתיקון של‬
‫עיניים אדומות( ‪52 e‬‬
‫גילוי פנים ‪58 e‬‬
‫דיוקן עצמי ‪58 e‬‬
‫כוונון את ערך החשיפה )בהירות(‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫רגישות ‪) ISO‬להתאמת הרגישות לאור( ‪54 e‬‬
‫חשיפה )להתאמת החשיפה( ‪61 e‬‬
‫‪) ACB‬כדי לפצות על אובייקט שמאחוריו רקע בהיר( ‪62 e‬‬
‫מדידה ‪63 e‬‬
‫הקבצת חשיפה אוטי )לצילום ‪ 3‬תמונות של אותה סצינה‬
‫בחשיפות שונות( ‪66 e‬‬
‫צילום תמונות של נוף‬
‫צילום תמונות בלילה או בחושך‬
‫• ‪ s‬מצב < לילה‪ ,‬שקיעה‪ ,‬שחר ‪39 e‬‬
‫• אפשרות פלש ‪52 e‬‬
‫• רגישות ‪) ISO‬להתאמת הרגישות לאור( ‪54 e‬‬
‫צילום תמונות בתנועה‬
‫• מתמשכת‪ ,‬לכידת תנועה ‪66 e‬‬
‫צילום תמונות של טקסט‪ ,‬חרקים או פרחים‬
‫• ‪ N‬מצב ‪36 e‬‬
‫• ‪ s‬מצב < נוף ‪39 e‬‬
‫יישום אפקטים על התמונות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ s‬מצב < מסגרת קסם ‪40 e‬‬
‫‪ s‬מצב < פרצוף מצחיק ‪42 e‬‬
‫מסנן חכם אפקטים ‪67 e‬‬
‫כוונון תמונה )להתאמת ניגודיות‪ ,‬חדותאו רוויה( ‪69 e‬‬
‫• ‪ s‬מצב < טקסט ‪39 e‬‬
‫• מאקרו ‪55 e‬‬
‫‪8‬‬
‫יישום אפקטים על סרטי וידאו‬
‫• אפקטים של 'מסנן חכם' ‪67 e‬‬
‫הפחתת רעידות במצלמה‬
‫• ייצוב תמונה דיגטלי )‪29 e (DIS‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫צפייה בקבצים כתמונות ממוזערות ‪72 e‬‬
‫הצגת קבצים לפי קטגוריה ‪73 e‬‬
‫מחיקת כל הקבצים מהזיכרון ‪75 e‬‬
‫צפייה בקבצים כמצגת שקופיות ‪77 e‬‬
‫חיבור המצלמה למחשב ‪85 e‬‬
‫כוונון צליל ועוצמת שמע ‪95 e‬‬
‫כוונון בהירות המסך ‪96 e‬‬
‫שינוי שפת התצוגה ‪96 e‬‬
‫הגדרת התאריך והשעה ‪96 e‬‬
‫לפני הפנייה למרכז השירות ‪109 e‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫פונקציות‬
‫פונקציות‬
‫בסיסיות ‪12 ..........................................................................................‬‬
‫מתקדמות‪32 .......................................................................................‬‬
‫הוצאה מהאריזה ‪13 .........................................................................................‬‬
‫שימוש במצב אוט‪-‬חכם ‪33 ...............................................................................‬‬
‫מערכת המצלמה ‪14 .........................................................................................‬‬
‫שימוש במצב תכנית ‪35 ....................................................................................‬‬
‫הכנסת הסוללה וכרטיס זיכרון ‪17 .....................................................................‬‬
‫שימוש במצב פנורמה חיה ‪36 ...........................................................................‬‬
‫טעינת הסוללה והדלקת המצלמה ‪18 ...............................................................‬‬
‫טעינת הסוללה ‪18 ..........................................................................................‬‬
‫הפעלת המצלמה ‪18 .......................................................................................‬‬
‫שימוש במצב תמונה בתוך תמונה ‪38 ...............................................................‬‬
‫שימוש במצב סצנה ‪.....................................................................................‬‬
‫שימוש במצב מסגרת קסם ‪..........................................................................‬‬
‫שימוש במצב צילום יופי ‪..............................................................................‬‬
‫שימוש במצב דיוקן חכם ‪.............................................................................‬‬
‫שימוש במצב פרצוף מצחיק ‪........................................................................‬‬
‫שימוש במצב צילום לילה ‪............................................................................‬‬
‫בחירה בהגדרה הראשונית ‪19 .........................................................................‬‬
‫למידת הסמלים ‪21 ...........................................................................................‬‬
‫בחירה באופציות או תפריטים ‪22 .....................................................................‬‬
‫שימוש ב‪22 .................................................................................... [MENU]-‬‬
‫שימוש ב‪23 .......................................................................................... [Fn] -‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫שימוש במצב סרט ‪45 ......................................................................................‬‬
‫שימוש במצב מזהה סצנה חכם ‪46 ....................................................................‬‬
‫הגדרות את התצוגה ואת הצליל ‪25 ..................................................................‬‬
‫הגדרת סוג התצוגה ‪25 ...................................................................................‬‬
‫הגדרת הצליל ‪25 ...........................................................................................‬‬
‫צילום תמונות ‪26 ..............................................................................................‬‬
‫זום ‪27 ..........................................................................................................‬‬
‫הפחתת רעידות במצלמה )‪29 .................................................................. (DIS‬‬
‫טיפים לקבלת תמונה ברורה יותר ‪30 ...............................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫אפשרויות‬
‫צילום ‪48 .............................................................................................‬‬
‫בחירה ברזולוציה ואיכות ‪49 .............................................................................‬‬
‫בחירת רזולוציה ‪49 ........................................................................................‬‬
‫בחירה באיכות תמונה ‪50 ................................................................................‬‬
‫שימוש בקוצב הזמן ‪51 .....................................................................................‬‬
‫צילום בחושך ‪...............................................................................................‬‬
‫מניעת עיניים אדומות ‪.................................................................................‬‬
‫שימוש בפלש ‪............................................................................................‬‬
‫כוונון רגישות ‪..................................................................................... ISO‬‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫‪54‬‬
‫שינוי המיקוד של המצלמה ‪..........................................................................‬‬
‫שימוש במאקרו ‪.........................................................................................‬‬
‫שימוש בפוקוס אוטומטי ‪..............................................................................‬‬
‫כוונון אזור הפוקוס ‪.....................................................................................‬‬
‫שימוש בפוקוס אוטומטי בתנועה ‪..................................................................‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫שימוש ב‘זיהוי פנים‘ ‪....................................................................................‬‬
‫זיהוי פנים ‪................................................................................................‬‬
‫צילום דיוקן עצמי ‪.......................................................................................‬‬
‫צילום של תצלום חיוך ‪.................................................................................‬‬
‫זיהוי עיניים ממצמצות ‪................................................................................‬‬
‫טיפים למחיקת פרצופים ‪.............................................................................‬‬
‫‪58‬‬
‫‪58‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫כוונון בהירות וצבע ‪......................................................................................‬‬
‫כוונון ידני של ערך החשיפה )‪................................................................ (EV‬‬
‫פיצוי עבור תאורה אחורית )‪............................................................... (ACB‬‬
‫שינוי אפשרות המדידה ‪...............................................................................‬‬
‫בחירה בהגדרת איזון לבן ‪............................................................................‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫שימוש במצבי ‪66 .................................................................................. burst‬‬
‫יישום אפקטים ‪ /‬כוונון תמונות ‪67 .....................................................................‬‬
‫השמת אפקטים ’מסנן חכם‘ ‪67 ........................................................................‬‬
‫התאמת תמונות ‪69 ........................................................................................‬‬
‫‪10‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫הצגה‪/‬עריכה‪70 ....................................................................................................‬‬
‫צפייה בתמונות או וידאו במצב הצגה ‪..........................................................‬‬
‫כניסה למצב ’הצגה‘ ‪...................................................................................‬‬
‫צפייה בתמונות ‪.........................................................................................‬‬
‫הקרנת וידאו ‪.............................................................................................‬‬
‫‪71‬‬
‫‪71‬‬
‫‪76‬‬
‫‪78‬‬
‫עריכת תמונה ‪..............................................................................................‬‬
‫שינוי גודל של תמונות ‪................................................................................‬‬
‫סיבוב תמונה ‪............................................................................................‬‬
‫יצירת דיוקן תקריב ‪.....................................................................................‬‬
‫השמת אפקטים ’מסנן חכם‘ ‪........................................................................‬‬
‫התאמת התמונות שלכם ‪.............................................................................‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫הגדרות ‪93 ............................................................................................................‬‬
‫תפריט הגדרות ‪...........................................................................................‬‬
‫גישה לתפריט ההגדרות ‪.............................................................................‬‬
‫צליל ‪........................................................................................................‬‬
‫תצוגה ‪.....................................................................................................‬‬
‫הגדרות ‪...................................................................................................‬‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫נספחים ‪98 ............................................................................................................‬‬
‫הודעות שגיאה ‪99 ............................................................................................‬‬
‫תחזוקת המצלמה ‪.....................................................................................‬‬
‫נקיון המצלמה ‪.........................................................................................‬‬
‫השימוש במצלמה ואחסונה ‪.......................................................................‬‬
‫על כרטיסי זיכרון ‪.....................................................................................‬‬
‫על הסוללה ‪.............................................................................................‬‬
‫העברת קבצים למחשב ‪85 ...............................................................................‬‬
‫העברת קבצים למחשב ה‪ Windows-‬שלכם ‪85 ..................................................‬‬
‫העברת קבצים למחשב עם ‪86 .......................................................... Mac OS‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪105‬‬
‫לפני הפנייה למרכז השירות ‪109 ......................................................................‬‬
‫שימוש בתכניות במחשב ‪88 .............................................................................‬‬
‫התקנה ‪88 .................................................................................. i-Launcher‬‬
‫שימוש ב‪89 ............................................................................... i-Launcher -‬‬
‫מפרטי מצלמה ‪112 ..........................................................................................‬‬
‫מונחון ‪116 .......................................................................................................‬‬
‫אינדקס ‪121 .....................................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫פונקציות בסיסיות‬
‫למדו על המערכת של המצלמה שלכם‪ ,‬על הסמלים‪ ,‬ועל הפונקציות הבסיסיות לצילום‪.‬‬
‫הוצאה מהאריזה …………………………………‬
‫‪13‬‬
‫מערכת המצלמה …………………………………‬
‫‪14‬‬
‫הכנסת הסוללה וכרטיס זיכרון …………………‬
‫‪17‬‬
‫טעינת הסוללה והדלקת המצלמה ………………‬
‫טעינת הסוללה …………………………………‬
‫הפעלת המצלמה ………………………………‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫בחירה בהגדרה הראשונית ………………………‬
‫‪19‬‬
‫…………………………………‬
‫‪21‬‬
‫בחירה באופציות או תפריטים …………………‬
‫שימוש ב‪…………………………… [MENU]-‬‬
‫שימוש ב‪………………………………… [Fn] -‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫למידת הסמלים‬
‫הגדרות את התצוגה ואת הצליל ………………‬
‫הגדרת סוג התצוגה ……………………………‬
‫הגדרת הצליל …………………………………‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫צילום תמונות ……………………………………‬
‫זום ………………………………………………‬
‫הפחתת רעידות במצלמה )‪……………… (DIS‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫טיפים לקבלת תמונה ברורה יותר ………………‬
‫‪30‬‬
‫הוצאה מהאריזה‬
‫הפריטים הבאים כלולים בקופסא של המוצר שלכם‪.‬‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫מצלמה‬
‫מתאם ‪/AC‬כבל ‪USB‬‬
‫סוללה נטענת‬
‫רצועה‬
‫מטען לסוללה‬
‫נרתיק למצלמה‬
‫כרטיס זיכרון‪/‬‬
‫מתאם לכרטיס זיכרון‬
‫מדריך להתחלה מהירה‬
‫• האיורים עשויים להיות שונים במקצת מהפריטים שסופקו יחד עם המוצר שלכם‪.‬‬
‫• הפריטים הכלולים בקופסא עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫• ניתן לרכוש אביזרים אופציונליים בחנות קמעונאית או במרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית על שום בעיה הנגרמת כתוצאה משימוש באביזרים בלתי‪-‬‬
‫מורשים‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪13‬‬
‫מערכת המצלמה‬
‫לפני שאתם מתחילים‪ ,‬בצעו היכרות עם חלקי המצלמה שלכם והפונקציות שלהם‪.‬‬
‫לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫לחצן צמצם‬
‫מיקרופון‬
‫פלש‬
‫רמקול‬
‫עדשה‬
‫יציאת ‪USB‬‬
‫מתחברת לכבל ‪USB‬‬
‫הרכבה על חצובה‬
‫כיסוי לתא הסוללה‬
‫הכניסו כרטיס זיכרון וסוללה‬
‫פונקציות בסיסיות ‪14‬‬
‫מערכת המצלמה‬
‫לחצן הזום‬
‫• במצב צילום‪ :‬זום אין או זום אאוט )התקרבות‪/‬‬
‫התרחקות(‬
‫• במצב הצגה‪ :‬בצעו "זום אין" על חלק מתמונה או צפו‬
‫בקבצים כתמונות ממוזערות‪ ,‬או התאימו את עוצמת‬
‫הקול‬
‫נורת מצב‬
‫• מהבהבת‪ :‬כאשר המצלמה שומרת תמונה‬
‫או וידאו או נקראת ע“י מחשב‪ ,‬כאשר‬
‫התמונה אינה בפוקוס או כשיש בעיה‬
‫בטעינת הסוללה‬
‫• יציבה‪ :‬כאשר המצלמה מחוברת למחשב‪,‬‬
‫טוענת את הסוללה או כאשר התמונה‬
‫בפוקוס‬
‫חיבור הרצועה‬
‫‪x‬‬
‫‪y‬‬
‫תצוגה‬
‫לחצנים‬
‫)עמ‘ ‪(16‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪15‬‬
‫מערכת המצלמה‬
‫לחצנים‬
‫לחצן‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫תיאור‬
‫גשו לאופציות או לתפריטים‪.‬‬
‫בחירת מצב צילום‪.‬‬
‫מצב‬
‫‪S‬‬
‫‪p‬‬
‫‪N‬‬
‫‪d‬‬
‫‪s‬‬
‫‪v‬‬
‫תיאור‬
‫אוט‪-‬חכם‪ :‬צלמו תמונה עם מצב סצינה הנבחר באופן‬
‫אוטומטי על ידי המצלמה‪.‬‬
‫תוכנית‪ :‬צילום תמונה עם הגדרות שהגדרתם ידנית‪.‬‬
‫פנורמה חיה‪ :‬צלמו וצרפו סדרת תמונות יחד כדי ליצור‬
‫תמונה פנורמית‪.‬‬
‫תמונה בתמונה‪ :‬צלמו או בחרו תמונת רקע בגודל מלא‪,‬‬
‫ואז הכניסו תמונה קטנה לחזית ליצירת תמונה מסונתזת‪.‬‬
‫סצנה‪ :‬צלמו תמונה עם אפשרויות מוגדרות מראש עבור‬
‫סצנה ספציפית‪.‬‬
‫סרט‪ :‬הקליטו וידאו‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪16‬‬
‫‪D‬‬
‫‪c‬‬
‫‪F‬‬
‫‪t‬‬
‫פונקציות בסיסיות‬
‫שנו את אפשרות התצוגה‪.‬‬
‫שנו את אפשרות המאקרו‪.‬‬
‫שנו את אפשרות הפלש‪.‬‬
‫שנו את אפשרות שעון העצר‪.‬‬
‫מאשר את האפשרות או התפריט המסומנים‪.‬‬
‫כנסו למצב 'הצגה'‪.‬‬
‫• אפשרויות גישה במצב צילום‪.‬‬
‫• מחיקת קבצים במצב 'הצגה'‪.‬‬
‫פונקציות נוספות‬
‫זוזו מעלה‬
‫זוזו מטה‬
‫זוזו שמאלה‬
‫זוז ימינה‬
‫הכנסת הסוללה וכרטיס זיכרון‬
‫למדו כיצד להכניס את הסוללה וכרטיס זיכרון אופציונלי אל תוך המצלמה‪.‬‬
‫הסרת הסוללה וכרטיס הזיכרון‬
‫נעילת סוללה‬
‫יש להחליק את מנגנון הנעילה‬
‫כלפי מעלה כדי לשחרר את‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫סוללה נטענת‬
‫יש להכניס את כרטיס הזיכרון כאשר‬
‫המגעים המוזהבים פונים כלפי מעלה‪.‬‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫יש להכניס את הסוללה כאשר הלוגו של‬
‫‪ Samsung‬פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫יש לדחוף בעדינות את הכרטיס‬
‫עד לניתוקו מהמצלמה‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן למשוך אותו החוצה‬
‫מהחריץ‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בזיכרון הפנימי לאיחסון זמני‪ ,‬במידה ולא הוכנס כרטיס זיכרון למצלמה‪.‬‬
‫סוללה נטענת‬
‫פונקציות בסיסיות ‪17‬‬
‫טעינת הסוללה והדלקת המצלמה‬
‫הפעלת המצלמה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫לפני השימוש הראשון במצלמה יש לטעון את הסוללה‪ .‬יש לחבר את הקצה הקטן של‬
‫כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪ ,‬ולאחר מכן לחבר את הקצה השני של הכבל למתאם ה‪.AC-‬‬
‫נורת מצב‬
‫• נורית אדומה מאירה‪ :‬טעינה‬
‫• נורית אדומה כבויה‪ :‬הטעינה הושלמה‬
‫• נורית אדומה מהבהבת‪ :‬שגיאה‬
‫לחצו על ]‪ [X‬להפעלה או לכיבוי של המצלמה‪.‬‬
‫• מסך ההגדרות הראשוני מופיע כאשר מדליקים את‬
‫המצלמה בפעם הראשונה‪) .‬עמ‘ ‪(19‬‬
‫הדלקת המצלמה במצב הצגה‬
‫לחצו על ]‪ .[P‬המצלמה נדלקת ונכנסת מיד למצב‬
‫תצוגה‪.‬‬
‫השתמשו במתאם ה‪ AC-‬ובכל ה‪ USB-‬שסופק עם המצלמה שלכם‪ .‬במידה ואתם‬
‫משתמשים במתאם ‪ AC‬אחר )כגון ‪ ,(SAC-48‬יתכן כי הסוללה של המצלמה לא תיטען או‬
‫לא תעבוד כראוי‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪18‬‬
‫בחירה בהגדרה הראשונית‬
‫כאשר אתם מדליקים את המצלמה בפעם הראשונה‪ ,‬מופיע מסך ההגדרות הראשוניות‪ .‬עקבו אחר השלבים שלהלן כדי לקבוע את ההגדרות הבסיסיות של המצלמה‪ .‬השפה מוגדרת‬
‫מראש עבור השפה או האזור שבו נרכשה המצלמה‪ .‬ביכולתם לשנות את השפה כרצונכם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫לחצו על ]‪ [c] ← [t‬לבחירת אזור זמן‪ ,‬ולאחר מכן לחצו על ]‪ [t‬או‬
‫]‪.[o‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצו על ]‪ [c/D‬לבחירת הגדרת תאריך‪/‬שעה‪ ,‬ולאחר מכן לחצו על‬
‫]‪ [t‬או ]‪.[o‬‬
‫עברית‬
‫אזור זמן‬
‫הגדרת תאריך‪/‬שעה‬
‫סוג תאריך‬
‫סוג זמן‬
‫לונדון‬
‫‪YYYY/MM/DD‬‬
‫‪ 12‬שע‘‬
‫חזרה‬
‫לונדון‬
‫הגדרת תאריך‪/‬שעה‬
‫‪ YYYY MM DD‬סוג תאריך‬
‫סוג זמן‬
‫צא‬
‫קבע‬
‫• המסך עשוי להיות שונה‪ ,‬בהתאם לשפה הנבחרת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחצו על ]‪ [t/F‬לבחירת אזור זמן‪ ,‬ואז לחצו על ]‪.[o‬‬
‫• להגדרת שעון קיץ‪ ,‬לחצו על ]‪.[D‬‬
‫חזרה‬
‫• המסך עשוי להיות שונה‪ ,‬בהתאם לשפה הנבחרת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫לחצו על ]‪ [t/F‬לבחירת פריט‪.‬‬
‫לחצו על ]‪ [c/D‬לבחירת תאריך ושעה‪ ,‬ואז לחצו על ]‪.[o‬‬
‫אזור זמן‬
‫לונדון‬
‫שעון קיץ‬
‫אזור זמן‬
‫חזרה‬
‫פונקציות בסיסיות ‪19‬‬
‫בחירה בהגדרה הראשונית‬
‫‪6‬‬
‫לחצו על ]‪ [c/D‬לבחירת סוג תאריך‪ ,‬ולאחר מכן לחצו על ]‪ [t‬או‬
‫]‪.[o‬‬
‫‪7‬‬
‫לחצו על ]‪ [c/D‬לבחירת סוג תאריך‪ ,‬ואז לחצו על ]‪.[o‬‬
‫עברית‬
‫לונדון‬
‫אזור זמן‬
‫הגדרת תאריך‪/‬שעה‬
‫‪YYYY/MM/DD‬‬
‫סוג תאריך‬
‫‪MM/DD/YYYY‬‬
‫סוג זמן‬
‫‪DD/MM/YYYY‬‬
‫קבע‬
‫חזרה‬
‫• סוג ברירת המחדל של התאריך עשוי להיות שונה‪ ,‬בהתאם לשפה הנבחרת‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫לחצו על ]‪ [c/D‬לבחירת סוג זמן‪ ,‬ולאחר מכן לחצו על ]‪ [t‬או‬
‫]‪.[o‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫לחצו על ]‪ [c/D‬לבחירת סוג זמן‪ ,‬ואז לחצו על ]‪.[o‬‬
‫לחצו על ]‪ [m‬כדי לסיים את ההגדרה הראשונית‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪20‬‬
‫למידת הסמלים‬
‫הסמלים שהמצלמה מציגה במסך ישתנו בהתאם למצב הנבחר או לאפשרויות המוגדרות‪ .‬אם תשנו אפשרות צילום‪ ,‬הסמל המתאים יהבהב לזמן קצר בכתום‪.‬‬
‫סמל‬
‫‪1‬‬
‫תיאור‬
‫רעידת מצלמה‬
‫רזולוציית תמונה כאשר זום אינטליגנטי ‬
‫מופעל‬
‫מחוון הזום‬
‫יחס הזום‬
‫‪2‬‬
‫זמן ותאריך נוכחיים‬
‫‪ 2‬אפשרויות צילום (ימין)‬
‫‪3‬‬
‫סמל‬
‫‪ 1‬מידע צילום‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫זמן הקלטה זמין‬
‫מספר תמונות זמין‬
‫כרטיס זיכרון אינו מוכנס (זיכרון פנימי)‬
‫כרטיס זיכרון מוכנס‬
‫‪ :‬הטעינה הושלמה‬
‫•‬
‫‪ :‬טעינה חלקית‬
‫•‬
‫‪ :‬טעינה ריקה (טענו מחדש)‬
‫•‬
‫מסגרת פוקוס אוטומטי‬
‫‪ 3‬אפשרויות צילום (שמאל)‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫‪ subject‬שנע באופן פעיל‬
‫מצב צילום‬
‫ערך חשיפה ומהירות צמצם‬
‫צמצם ארוך זמן‬
‫ערך חשיפה (‪)EV‬‬
‫איזון לבן‬
‫גוון פנים‬
‫תיאור‬
‫שיפוץ פנים‬
‫רזולוצית התמונה‬
‫רגישות ‪ISO‬‬
‫רזולצית הוידאו‬
‫מסנן חכם‬
‫קצב מסגרות‬
‫התאמת תמונה (ניגודיות‪ ,‬חדות ורוויה)‬
‫איכות תמונה‬
‫סאונד אלייב און‬
‫מדידה‬
‫צילום ברצף בלחיצה אחת‬
‫פלש‬
‫ייצוב תמונה דיגטלי (‪)DIS‬‬
‫שעון עצר‬
‫אופציית פוקוס אוטומטי‬
‫זיהוי פנים‬
‫תויסיסב תויצקנופ ‪21‬‬
‫בחירה באופציות או תפריטים‬
‫כדי לבחור אפשרות או תפריט‪ ,‬לחצו על ]‪ [m‬או ]‪.[f‬‬
‫שימוש ב‪[MENU]-‬‬
‫כדי לבחור אפשרויות‪ ,‬לחצו על ]‪ ,[m‬ואז לחצו על ]‪ [t/F/c/D‬או ]‪.[o‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫בחרו אפשרות או תפריט‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬כדי לאשר את האפשרות או התפריט המסומנים‪.‬‬
‫במצב ’צילום‘ או ’הצגה‘‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫• לתזוזה מעלה או מטה‪ ,‬לחצו על ]‪ [D‬או ]‪.[c‬‬
‫• לתזוזה שמאלה או ימינה‪ ,‬לחצו על ]‪ [F‬או ]‪.[t‬‬
‫לדוגמא‪ ,‬כדי לבחור אופצית איזון לבן במצב תכנית‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו ‪.p‬‬
‫לחצו על ]‪.[m‬‬
‫גודל צילום‬
‫איכות‬
‫חשיפה‬
‫‪ISO‬‬
‫איזון צבעים‬
‫מסנן חכם‬
‫לחצו על ]‪ [m‬כדי לחזור לתפריט הקודם‪ .‬לחצו למחצה על ]הצמצם[ לחזרה למצב‬
‫צילום‪.‬‬
‫מצלם‬
‫צליל‬
‫תצוגה‬
‫הגדרות‬
‫גילוי פנים‬
‫שנה‬
‫‪4‬‬
‫צא‬
‫לחצו על ]‪ [c/D‬לבחירת ‪ ,a‬ולאחר מכן לחצו על ]‪ [t‬או ]‪.[o‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪22‬‬
‫בחירה באופציות או תפריטים‬
‫‪5‬‬
‫לחצו על ]‪ [c/D‬לבחירת איזון צבעים‪ ,‬ולאחר מכן לחצו על ]‪ [t‬או‬
‫]‪.[o‬‬
‫גודל צילום‬
‫איכות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ISO‬‬
‫איזון צבעים‬
‫מסנן חכם‬
‫גילוי פנים‬
‫‪6‬‬
‫אתם יכולים לגשת לאפשרויות צילום ע“י לחיצה על ]‪ ,[f‬אך אפשרויות מסוימות אינן‬
‫זמינות‪.‬‬
‫לדוגמא‪ ,‬כדי לבחור אופצית איזון לבן במצב תכנית‪:‬‬
‫חשיפה‬
‫חזרה‬
‫שימוש ב‪[Fn] -‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו ‪.p‬‬
‫לחצו על ]‪.[f‬‬
‫צא‬
‫גודל צילום‬
‫לחצו על ]‪ [t/F‬לבחירת אפשרות של איזון לבן‪.‬‬
‫אור יום‬
‫הזז‬
‫הזז‬
‫‪7‬‬
‫חזרה‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪23‬‬
‫צא‬
‫בחירה באופציות או תפריטים‬
‫‪4‬‬
‫לחצו על ]‪ [c/D‬כדי לגלול אל‬
‫‪.‬‬
‫איזון צבעים‬
‫הזז‬
‫‪5‬‬
‫צא‬
‫לחצו על ]‪ [t/F‬לבחירת אפשרות של איזון לבן‪.‬‬
‫אור יום‬
‫הזז‬
‫‪6‬‬
‫צא‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪24‬‬
‫הגדרות את התצוגה ואת הצליל‬
‫למדו כיצד לשנות את אינפורצית התצוגה הבסיסית ואת הגדרות הצליל‪.‬‬
‫הגדרת סוג התצוגה‬
‫הגדרת הצליל‬
‫אתם יכולה סוג תצוגה עבור מצב צילום או מצב הצגה‪ .‬כל סוג מציג סוגים שונים של‬
‫אינפורמצית צילום או הצגה‪ .‬ראו את הטבלה שלהלן‪.‬‬
‫הפעילו את הצליל שהמצלמה שלכם משמיעה כשאתם מפעילים תפקודים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב ’צילום‘ או ’הצגה‘‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← O‬צליל ביפ‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫כבוי‬
‫הצג את כל נתוני הצילום‪.‬‬
‫‪1/2/3‬‬
‫לחצו על ]‪ [D‬שוב ושוב כדי לשנות את סוג התצוגה‪.‬‬
‫מצב‬
‫צילום‬
‫הצגה‬
‫סוג תצוגה‬
‫• הסתירו את כל האינפורמציה לגבי אפשרויות הצילום‪.‬‬
‫• הראו את כל האינפורמציה לגבי אפשרויות הצילום‪.‬‬
‫• הסתירו את כל המידע הקשור לקובץ הנוכחי‪.‬‬
‫• הראו את המידע הקשור לקובץ הנוכחי‪ ,‬מלבד הגדרות הצילום‪.‬‬
‫• הראו את כל המידע הקשור לקובץ הנוכחי‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪25‬‬
‫תיאור‬
‫המצלמה לא פולטת צלילים‪.‬‬
‫המצלמה פולטת צלילים‪.‬‬
‫צילום תמונות‬
‫למדו כיצד לצלם תמונות בקלות ובמהירות במצב ‪.Smart Auto‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫‪4‬‬
‫בחרו ‪.S‬‬
‫ישרו את נושא הצילום במסגרת‪.‬‬
‫לחצו למחצה על ]הצמצם[ למיקוד‪.‬‬
‫• מסגרת ירוקה מציינת כי אובייקט הצילום בפוקוס‪.‬‬
‫• מסגרת אדומה מציינת כי אובייקט הצילום לא בפוקוס‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫לחצו על ]‪ [P‬להצגת התמונה שצולמה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫לחצו על ]‪ [P‬לחזרה למצב צילום‪.‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫• למחיקת התמונה‪ ,‬לחצו על ]‪ ,[f‬ואז בחרו כן‪.‬‬
‫ראו עמ' ‪ 30‬לטיפים שיעזרו לכם לקבל תמונות ברורות יותר‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪26‬‬
‫צילום תמונות‬
‫זום‬
‫זום דיגיטלי‬
‫‪sp‬‬
‫הזום הדיגיטלי נתמך כברירת המחדל במצב ’צילום‘‪ .‬במידה ואתם מבצעים זום אין על‬
‫אובייקט במצב צילום‪ ,‬ומחוון הזום נמצא במצב טווח דיגיטלי‪ ,‬המצלמה שלכם נמצאת‬
‫במצב זום דיגיטלי‪ .‬על ידי שימוש בזום האופטי ‪ 5X‬ובזום הדיגיטלי ‪ , 5X‬אתם יכולים‬
‫לבצע זום אין עד ‪ 25‬פעמים‪.‬‬
‫אתם יכולים לצלם תמונות קלוז אם על ידי כוונון הזום‪.‬‬
‫אופטי טווח‬
‫מחוון הזום‬
‫טווח דיגיטלי‬
‫• הזום הדיגיטלי אינו זמין ביחד עם אפקט פילטר חכם או אפשרות מיקוד אוט' עוקב‪.‬‬
‫• אם אתם מצלמים תמונה עם הזום הדיגיטלי‪ ,‬איכות התמונה עשויה להיות נמוכה‬
‫מהרגיל‪.‬‬
‫יחס הזום‬
‫זום אין‬
‫הקטנה‬
‫• ככל שלוחצים על כפתור הזום במשך זמן רב יותר‪ ,‬המצלמה מבצעת זום אין וזום‬
‫אאוט מהר יותר‪.‬‬
‫• כאשר אתם לוחצים על כפתור הזום‪ ,‬יחס הזום המוצג במסך עשוי להשתנות בחוסר‬
‫עקביות‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪27‬‬
‫צילום תמונות‬
‫זום אינטליגנטי‬
‫הגדרת הזום האינטלגנטי‬
‫‪spS‬‬
‫אם מחוון הזום נמצא בטווח ה‪ ,Intelli-‬המצלמה שלכם משתמשת בזום אינטליגנטי‪.‬‬
‫רזולוציית התמונה משתנה בהתאם לרמת הזום אם אתם משתמשים בזום ‪.Intelli‬‬
‫על ידי שימוש בזום אופטי ובזום אינטליגנטי‪ ,‬אתם יכולים לבצע זום אין עד ‪ 10‬פעמים‪.‬‬
‫רזולוצית התמונה כאשר‬
‫הזום ה‪ Intelli‬דלוק‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬זום אינטליגנטי‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫טווח אופטי‬
‫פעיל‪ :‬הזום האינטלגנטי פעיל‪.‬‬
‫מחוון הזום‬
‫טווח ‪Intelli‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תיאור‬
‫כבוי‪ :‬הזום האינטלגנטי אינו פעיל‪.‬‬
‫הזום האינטליגנטי אינו זמין ביחד עם אפקט פילטר חכם או אפשרות מיקוד אוט'‬
‫עוקב‪.‬‬
‫הזום ה‪ Intelli-‬עוזר לכם לצלם תמונה עם פחות ירידה באיכות מאשר הזום‬
‫הדיגיטלי‪ .‬למרות זאת‪ ,‬איכות התמונה עשוייה להיות נמוכה יותר מאשר כאשר אתם‬
‫משתמשים בזום האופטי‪.‬‬
‫הזום ה‪ Intelli-‬זמין רק כאשר אתם מגדירים יחס רזולוציה של ‪ .4:3‬במידה ואתם‬
‫מגדירים יחס רזולוציה אחר עם זום ‪ Intelli‬דלוק‪ ,‬הזום ה‪ Intelli-‬יכבה באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫תכונת הזום האינטלגנטי פעילה תמיד במצב אוטומטי חכם‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪28‬‬
‫צילום תמונות‬
‫הפחתת רעידות במצלמה )‪(DIS‬‬
‫‪sp‬‬
‫• ‪ DIS‬עשוי שלא לפעול כראוי כאשר‪:‬‬
‫ אתם מזיזים את המצלמה על מנת לעקוב אחר נושא נע‬‫ אתם משתמשים בזום דיגיטלי‬‫ ישנן רעידות רבות מדי במצלמה‬‫ מהירות התריס נמוכה )לדוגמא‪ ,‬כאשר אתם מצלמים סצינת לילה(‬‫ הסוללה חלשה‬‫ אתם מצלמים תמונת קלוז‪-‬אפ‬‫• אם המצלמה מקבלת מכה או נופלת‪ ,‬התצוגה תיעשה מטושטשת‪ .‬במידה וקורה‬
‫מצב כזה‪ ,‬כבו את המצלמה‪ ,‬ולאחר מכן הפעילו אותה שוב‪.‬‬
‫• פונקציית ה‪ DIS-‬אינה זמינה בעת הגדרת מצב ‪.Burst‬‬
‫הפחיתו רעידות במצלמה בצורה דיגיטלית במצב צילום‪.‬‬
‫‪ S‬לפני התיקון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ S‬לאחר התיקון‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬ייצוב תמונה דיגיטלי‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫כבוי‪ :‬ה‪ DIS-‬אינו פעיל‪.‬‬
‫פעיל‪ :‬ה‪ DIS-‬פעיל‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪29‬‬
‫טיפים לקבלת תמונה ברורה יותר‬
‫הפחתת רעידות במצלמה‬
‫החזקת המצלמה כראוי‬
‫הגדירו את אפשרות ייצוב תמונה דיגיטלי כדי להפחית רעידות‬
‫במצלמה באופן דיגיטלי‪) .‬עמ‘ ‪(29‬‬
‫וודאו כי שום דבר אינו חוסם את העדשה‪,‬‬
‫את הפלש או את המיקרופון‪.‬‬
‫כאשר‬
‫מוצג‬
‫לחיצה למחצה על לחצן ה‪-‬הצמצם‬
‫לחצו למחצה על ]הצמצם[ וכווננו את המיקוד‪.‬‬
‫המצלמה מכווננת את הפוקוס ואת החשיפה‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את ערך הפתח‬
‫ומהירות התריס‪.‬‬
‫מסגרת פוקוס‬
‫• לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם תמונה‪ ,‬במידה‬
‫ומסגרת הפוקוס מופיעה בצבע ירוק‪.‬‬
‫• שנו את הקומפוזיציה ולחצו למחצה על ]הצמצם[‬
‫פעם נוספת‪ ,‬במידה ומסגרת הפוקוס מופיעה בצבע‬
‫אדום‪.‬‬
‫רעידת מצלמה‬
‫כאשר אתם מצלמים בסביבה חשוכה‪ ,‬המנעו מהגדרת אופצית הפלש ל‪ -‬סנכרון איטי‬
‫או כבוי‪ .‬הפתח נשאר פתוח ליותר זמן וייתכן כי יהיה קשה יותר להחזיק את המצלמה‬
‫באופן יצב מספיק זמן כדי לקבל תמונה ברורה‪.‬‬
‫• השתמשו בחצובה או הגדירו את אפשרות הפלש ל‪ -‬מילוי‪) .‬עמ‘ ‪(52‬‬
‫• הגדירו אפשרויות רגישות ה‪) .ISO-‬עמ‘ ‪(54‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪30‬‬
‫מניעת חוסר פוקוס של אובייקט הצילום שלכם‬
‫ייתכן כי יהיה קשה להכניס את אובייקט הצילום שלכם לפוקוס כאשר‪:‬‬
‫ קיים הבדל מועט בין האובייקט לרקע )לדוגמא‪ ,‬כאשר האובייקט שלכם לובש בגדים‬‫שהם בצבעים דומים לצבעים של הרקע(‬
‫ מקור האור מאחורי האובייקט חזק מדי‬‫ האובייקט נוצץ או משקף‬‫ האובייקט כולל דפוסים אופקיים‪ ,‬כגון תריסים‬‫‪ -‬האובייקט לא נמצא במרכז התמונה‬
‫• כאשר אתם מצלמים תמונות בתאורה נמוכה‬
‫הפעילו את הפלש‪.‬‬
‫)עמ‘ ‪(52‬‬
‫• כאשר האובייקטים נעים במהירות‬
‫השתמשו בפונקציה‬
‫מתמשכת או לכידת‬
‫תנועה ‪) .‬עמ‘ ‪(66‬‬
‫שימוש בנעילת הפוקוס‬
‫לחצו למחצה על ]הצמצם[ למיקוד‪ .‬כאשר האובייקט בפוקוס‪ ,‬אתם‬
‫יכולים לכוון מחדש את המסגרת כדי לשנות את הקומפוזיציה‪ .‬כשתהיו‬
‫מוכנים‪ ,‬לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫פונקציות בסיסיות ‪31‬‬
‫פונקציות מתקדמות‬
‫לימדו כיצד לצלם תמונה או להקליט וידאו על ידי בחירת מצב מסוים‪.‬‬
‫שימוש במצב אוט‪-‬חכם …………………………………………… ‪33‬‬
‫שימוש במצב תכנית ……………………………………………… ‪35‬‬
‫שימוש במצב פנורמה חיה‬
‫שימוש במצב תמונה בתוך תמונה ……………………………… ‪38‬‬
‫שימוש במצב סצנה ……………………………………………… ‪39‬‬
‫……………………………………… ‪36‬‬
‫שימוש במצב מסגרת קסם ………………………………………‬
‫שימוש במצב צילום יופי …………………………………………‬
‫שימוש במצב דיוקן חכם …………………………………………‬
‫שימוש במצב פרצוף מצחיק ……………………………………‬
‫שימוש במצב צילום לילה …………………………………………‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫שימוש במצב סרט ………………………………………………… ‪45‬‬
‫שימוש במצב מזהה סצנה חכם ………………………………… ‪46‬‬
‫שימוש במצב אוט‪-‬חכם‬
‫במצב אוט‪-‬חכם המצלמה בוחרת באופן אוטומטי את הגדרות המצלמה המתאימות‪ ,‬בהתאם לסוג הסצנה שזוהה‪ .‬מצב אוט‪-‬חכם יעיל כאשר אתם לא מכירים היטב את הגדרות‬
‫המצלמה לצילום סוגי סצינות שונים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫סמל‬
‫בחרו ‪.S‬‬
‫תיאור‬
‫תמונות נוף‬
‫סצנות עם רקע בהיר ולבן‬
‫ישרו את נושא הצילום במסגרת‪.‬‬
‫תמונות נוף בלילה‬
‫• המצלמה בוחרת סצנה באופן אוטומטי‪ .‬סמל המתאים לסצינה מופיע בחלק‬
‫השמאלי העליון של המסך‪ .‬הסמלים מפורטים להלן‪.‬‬
‫פורטרטים בלילה‬
‫תמונות נוף עם תאורה אחורית‬
‫פורטרטים עם תאורה אחורית‬
‫פורטרטים‬
‫תמונות קלוז אפ של אובייקטים‬
‫תמונות קלוז אפ של טקסט‬
‫שקיעות‬
‫שמיים כחולים‬
‫אזורי יער‬
‫תמונות קלוז אפ של אובייקטים צבעוניים‬
‫המצלמה יציבה או מונחת על חצובה )בעת הצילום בחושך(‬
‫אובייקטים הנעים בצורה אקטיבית‬
‫פונקציות מתקדמות ‪33‬‬
‫שימוש במצב אוט‪-‬חכם‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫לחצו למחצה על ]הצמצם[ למיקוד‪.‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אם המצלמה לא מזהה מצב סצינה מתאים‪ ,‬היא משתמשת בהגדרות ברירת‬
‫המחדל בשביל מצב אוט‪-‬חכם‪.‬‬
‫גם לאחר זיהוי של פנים‪ ,‬ייתכן שהמצלמה לא תבחר במצב פורטרט‪ ,‬בהתאם לזווית‬
‫נושא הצילום או לתאורה‪.‬‬
‫ייתכן כי המצלמה לא תבחר בסצנה המתאימה בהתאם לתנאי הצילום‪ ,‬כגון רעידות‬
‫במצלמה‪ ,‬תאורה או מרחק מהאובייקט‪.‬‬
‫בעת השימוש בחצובה‪ ,‬ייתכן שהמצלמה לא תזהה את מצב אם נושא הצילום נע‪.‬‬
‫המצלמה צורכת יותר אנרגיית סוללה‪ ,‬משום שהיא משנה הגדרות בתדירות גבוהה‬
‫כדי לבחור את הסצנות המתאימות‪.‬‬
‫פונקציות מתקדמות ‪34‬‬
‫שימוש במצב תכנית‬
‫במצב תכנית ניתן להגדיר את רוב האפשרויות‪ ,‬מלבד מהירות התריס וערך הפתח‪ ,‬שהמצלמה מגדירה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו ‪.p‬‬
‫הגדירו את האפשרויות הרצויות‪.‬‬
‫• לרשימה של אפשרויות‪ ,‬עיינו ב‪"-‬אפשרויות צילום"‪) .‬עמ‘ ‪(48‬‬
‫‪4‬‬
‫ישרו את האובייקט בתוך המסגרת‪ ,‬ואז לחצו למחצה על ]הצמצם[‬
‫למיקוד‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫פונקציות מתקדמות ‪35‬‬
‫שימוש במצב פנורמה חיה‬
‫במצב פנורמה חיה‪ ,‬תוכלו לצלם סצנה פנורמית בתמונה בודדת‪ .‬צלמו וצרפו סדרת תמונות יחד כדי ליצור תמונה פנורמית‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫• מופיעים חצים בכיוון התנועה‪ ,‬והתמונה המצולמת כולה מוצגת בתיבת תצוגה‬
‫מקדימה‪.‬‬
‫• כאשר הסצנות מיושרות‪ ,‬המצלמה מצלמת את התמונה הבאה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ S‬דוגמת צילום‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כאשר ]הצמצם[ לחוץ‪ ,‬הזיזו באיטיות את המצלמה בכיוון שיאפשר‬
‫לצלם את שאר הפנורמה‪.‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו ‪.N‬‬
‫ישרו את האובייקט בתוך המסגרת‪ ,‬ואז לחצו למחצה על ]הצמצם[‬
‫למיקוד‪.‬‬
‫• יישרו את המצלמה עם הקצה השמאלי או הקצה הימני‪ ,‬או עם הקצה התחתון או‬
‫העליון‪ ,‬של הסצנה שאתם מצלמים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחצו והחזיקו את ]הצמצם[ כדי להתחיל בצילום‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לסיום‪ ,‬שחררו את הלחצן ]הצמצם[‪.‬‬
‫• כאשר צילמתם את השוטים הרצויים‪ ,‬המצלמה משלבת אותם לתמונה פנורמית‪.‬‬
‫פונקציות מתקדמות ‪36‬‬
‫שימוש במצב פנורמה חיה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לתוצאות טובות יותר בזמן צילום תמונות פנורמיות‪ ,‬המנעו מהמהלכים הבאים‪:‬‬
‫ הזזת המצלמה מהר מדי או לאט מדי‬‫ הזזת המצלמה מעט מדי כדי לצלם את התמונה הבאה‬‫ הזזת המצלמה במהירויות בלתי רציפות‬‫ הרעדת המצלמה‬‫ צילום במקומות חשוכים‬‫ צילום בקרבת אובייקטים נעים‬‫ צילום בתנאי צילום כאשר הבהירות או הצבע משתנים‬‫התמונות שצולמו נשמרות באופן אוטומטי‪ ,‬והצילום מופסק בנסיבות שלהן‪:‬‬
‫ אם אתם משנים את כיוון הצילום בעת הצילום‬‫ אם אתם מזיזים את המצלמה מהר מדי‬‫ אם אתם לא מזיזים את המצלמה‬‫בחירה במצב פנורמה חיה תוציא משימוש את פונקציות הזום הדיגיטלי והאופטי‪.‬‬
‫במידה ואתם בוחרים במצב פנורמה חיה בזמן שהעדשה במצב זום אין‪ ,‬המצלמה‬
‫תעשה זום אאוט באופן אוטומטי למצב ברירת המחדל‪.‬‬
‫אפשרויות צילום מסוימות אינן זמינות‪.‬‬
‫המצלמה עשויה להפסיק לצלם בעקבות קומפוזיציית הצילום או בעקבות תנועה‬
‫בתוך הסצנה‪.‬‬
‫המצלמה עשויה לא לצלם את הסצנה האחרונה במלואה אם אתם מפסיקים להזיז‬
‫את המצלמה בדיוק כאשר אתם רוצים שהסצנה תסתיים‪ .‬כאשר אתם מצלמים את‬
‫הסצנה המלאה‪ ,‬הזיזו את המצלמה מעט מעבר לנקודה בה אתם רוצים שהסצנה‬
‫תסתיים‪.‬‬
‫פונקציות מתקדמות ‪37‬‬
‫שימוש במצב תמונה בתוך תמונה‬
‫במצב תמונה בתוך תמונה‪ ,‬אתם מסוגלים לצלם או לבחור תמונת רקע בגודל מלא‪ ,‬ואז להכניס תמונה קטנה יותר אל תוך קדמת הרקע‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לחצו על ]‪ ,[o‬ואז לחצו על ]‪ [t/F/c/D‬כדי לשנות את גודל‬
‫השיבוץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצו למחצה על ]הצמצם[ כדי למקד‪ ,‬ואז לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם‬
‫תמונה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬כדי להגדיר את התמונה בתור תמונת רקע‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫לחצו על ]‪ ,[o‬ואז לחצו על ]‪ [t/F/c/D‬כדי לשנות את נקודת‬
‫השיבוץ‪.‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו ‪.d‬‬
‫• כדי לבחור תמונת רקע מהתמונות ששמרתם‪ ,‬לחצו על ]‪ ,[m‬ואז בחרו‬
‫‪ ← a‬הנומת תריחב ← תמונה רצוייה‪ .‬אתם לא יכולים לבחור קובץ וידאו או‬
‫תמונה המצולמת במצב פנורמה חיה‪.‬‬
‫• כדי לצלם מחדש תמונת רקע‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫לחצו למחצה על ]הצמצם[ כדי למקד‪ ,‬ואז לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם‬
‫ולשבץ תמונה‪.‬‬
‫• חלון השיבוץ מופיע בצורה גדולה יותר כאשר אתם לוחצים למחצה על ]הצמצם[‪,‬‬
‫כדי שתוכלו לקבוע האם אובייקט הצילום בפוקוס או לא‪.‬‬
‫לצפייה בתמונה המסונתזת‪ ,‬לחצו על ]‪.[P‬‬
‫• לחצו על ]‪ [P‬פעם נוספת לחזרה למצב צילום‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הזז‬
‫חזרה‬
‫פונקציות מתקדמות ‪38‬‬
‫וכל התמונות‬
‫בזמן צילום תמונות רקע‪ ,‬הרזולוציה מוגדרת באופן אוטומטי ל‪-‬‬
‫שמצולמות נשמרות‪.‬‬
‫תמונות התמונה‪-‬בתוך‪-‬תמונה הסופיות נשמרות כקובץ משולב אחד‪ ,‬והתמונות‬
‫המוכנסות אינן נשמרות בנפרד‪.‬‬
‫בזמן הכנסת תמונה‪ ,‬הרזולוציה של הקובץ המשולב מוגדרת באופן אוטומטי כ‪. -‬‬
‫בזמן צילום תמונת רקע‪ ,‬תמונה המצולמת בתנוחה אנכית אינה מסתובבת באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫הגודל המקסימלי של חלון ההכנסה הוא רבע מהמסך‪ ,‬ויחס הגובה‪-‬רוחב נשאר אותו‬
‫דבר בזמן שינוי הגודל‪.‬‬
‫אפשרויות המרחק של המיקוד אינן זמינות‪.‬‬
‫שימוש במצב סצנה‬
‫במצב סצנה‪ ,‬אתם יכולים לצלם תמונה עם אפשרויות מוגדרות מראש לסצנה מסויימת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫אפשרות‬
‫נוף‬
‫בחרו ‪.s‬‬
‫טקסט‬
‫בחרו סצנה‪.‬‬
‫שקיעה‬
‫מסגרת קסם‬
‫צילום יופי‬
‫דיוקן חכם‬
‫פרצוף מצחיק‬
‫לילה‬
‫נוף‬
‫טקסט‬
‫אפשרות‬
‫מסגרת קסם‬
‫צילום יופי‬
‫דיוקן חכם‬
‫פרצוף מצחיק‬
‫לילה‬
‫שחר‬
‫תאורה אחורית‬
‫חוף ושלג‬
‫תיאור‬
‫צלמו סצינות חיים דוממים ונופים‪.‬‬
‫צלמו בבהירות טקסט ממסמכים אלקטרונים או מודפסים‪.‬‬
‫צלמו סצינות כמו שקיעה‪ ,‬עם צהובים ואדומים במראה‬
‫טבעי‪.‬‬
‫צלמו תמונות בזריחה‪.‬‬
‫צלמו אובייקטים המוארים מאחור‪.‬‬
‫הפחיתו חשיפת חסר של אובייקטים הנגרמת מהשתקפות‬
‫של אור שמש או שלג‪.‬‬
‫• כדי לעבור למצב סצנה‪ ,‬לחצו על ]‪ ,[m‬ואז בחרו ‪ .s‬ניתן לבחור כל אחת‬
‫מהסצנות המופיעות‪.‬‬
‫תיאור‬
‫צלמו סצנות עם אפקטים שונים מסוג מסגרת‪) .‬עמ‘ ‪(40‬‬
‫צלמו דיוקן עם אפשרויות להסתיר פגמים בפנים‪) .‬עמ‘ ‪(40‬‬
‫הוצאה ושמירה אוטומטית של דיוקני תקריב של מצולם‬
‫פרטני בסצנה‪) .‬עמ‘ ‪(41‬‬
‫צלמו תמונה עם צורות שונות של אפקטים של 'פרצוף‬
‫מצחיק'‪) .‬עמ‘ ‪(42‬‬
‫צלמו תמונה בלילה או בתנאי תאורה נמוכה )מומלץ‬
‫להשתמש בחצובה(‪) .‬עמ‘ ‪(43‬‬
‫‪4‬‬
‫ישרו את האובייקט בתוך המסגרת‪ ,‬ואז לחצו למחצה על ]הצמצם[‬
‫למיקוד‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫פונקציות מתקדמות ‪39‬‬
‫שימוש במצב סצנה‬
‫שימוש במצב מסגרת קסם‬
‫שימוש במצב צילום יופי‬
‫במצב צילום מסגרת קסם‪ ,‬אתם יכולים להתאים צורות רבות של אפקט מסגרת‬
‫לתמונות שלכם‪ .‬הצורה והתחושה של התמונות ישתנו בהתאם למסגרת שתבחרו‪.‬‬
‫במצב צילום יופי ניתן לצלם תמונת פורטרט עם אפשרויות להסתיר פגמים בפנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו ‪ ← s‬מסגרת קסם‪.‬‬
‫לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬פריים‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו ‪ ← s‬צילום יופי‪.‬‬
‫לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬טון פנים‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫• לדוגמא‪ ,‬הגבירו את טון הפנים כדי לגרום לעור להראות בהיר יותר‪.‬‬
‫ישרו את האובייקט בתוך המסגרת‪ ,‬ואז לחצו למחצה על ]הצמצם[‬
‫למיקוד‪.‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫הרזולוציה תוגדר באופן אוטומטי כ‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫הזז‬
‫‪6‬‬
‫לחצו על ]‪.[m‬‬
‫פונקציות מתקדמות ‪40‬‬
‫חזרה‬
‫שימוש במצב סצנה‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬ריטוש פנים‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫• לדוגמא‪ ,‬הגבירו את הגדרת ריטוש הפנים כדי להסתיר יותר פגמים‪.‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫הזז‬
‫חזרה‬
‫‪9‬‬
‫ישרו את האובייקט בתוך המסגרת‪ ,‬ואז לחצו למחצה על ]הצמצם[‬
‫למיקוד‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫שימוש במצב דיוקן חכם‬
‫במצב דיוקן חכם‪ ,‬אתם יכולים להוציא ולשמור דיוקני תקריב של מצולם פרטני בסצנה‪.‬‬
‫כאשר המצלמה מזהה פנים בתוך הסצנה‪ ,‬היא מגדילה אותם אוטומטית וחותכת את‬
‫התמונה מסביב לפנים‪ .‬לאחר מכן המצלמה שומרת את הסצנה המלאה ושני דיוקני‬
‫תקריב כשלושה קבצים נפרדים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו ‪ ← s‬דיוקן חכם‪.‬‬
‫ישרו את האובייקט בתוך המסגרת‪ ,‬ואז לחצו למחצה על ]הצמצם[‬
‫למיקוד‪.‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫• התמונה המקורית ושתי תמונות חתוכות מוצגות מידית על המסך ונשמרות תחת‬
‫שמות קבצים רציפים‪.‬‬
‫מרחק המוקד יוגדר כ‪ -‬מאקרו‪-‬אוט'‪.‬‬
‫פונקציות מתקדמות ‪41‬‬
‫שימוש במצב סצנה‬
‫• מצב דיוקן חכם ישמור רק את התמונה המקורית במקרה ש‪:‬‬
‫ אף פרצוף לא זוהה‬‫ יותר משני פרצופים זוהו‬‫ איזור הפנים שזוהה גדול יותר מיחס מסויים‬‫• התמונות החתוכות שומרות על אותו יחס גובה‪-‬רוחב )‪ (16:9‬כמו יחס הגובה‪-‬רוחב‬
‫המקורי או ההפוך לו )‪.(9:16‬‬
‫• מרחק המוקד יוגדר כ‪ -‬מאקרו‪-‬אוט'‪.‬‬
‫שימוש במצב פרצוף מצחיק‬
‫במצב פרצוף מצחיק‪ ,‬אתם יכולים לעוות את פני המצולם תוך שימוש באפקטים‬
‫מצחיקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו ‪ ← s‬פרצוף מצחיק‪.‬‬
‫כוונו את המצלמה אל פני המצולם‪.‬‬
‫• המצלמה מזהה פנים ע"י פונקציית זיהוי הפנים‪.‬‬
‫לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬אפקט מצחיק ← אפקט מצחיק‪.‬‬
‫• אתם יכולים לסקור על גבי המסך את הפנים עם האפקט המסופק‪.‬‬
‫אף למעלה‬
‫הזז‬
‫פונקציות מתקדמות ‪42‬‬
‫חזרה‬
‫שימוש במצב סצנה‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫לחצו על ]‪.[m‬‬
‫שימוש במצב צילום לילה‬
‫בחרו ‪ ← a‬רמת עיוות‪.‬‬
‫במצב צילום לילה‪ ,‬אתם יכולים להשתמש במהירות תריס נמוכה בכדי להגדיל את הזמן‬
‫שהתריס נשאר פתוח‪ .‬הגדילו את ערך הפתח כדי למנוע חשיפת יתר‪.‬‬
‫התאימו את רמת העיוות‪.‬‬
‫ישרו את האובייקט בתוך המסגרת‪ ,‬ואז לחצו למחצה על ]הצמצם[‬
‫למיקוד‪.‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫• מצב פרצוף מצחיק לא יעבוד אם הפנים לא זוהו‪.‬‬
‫• אם המצלמה מזהה יותר מפרצוף אחד‪ ,‬האפקט ייושם רק לפרצוף הקרוב ביותר‬
‫למצלמה‪.‬‬
‫• אפשרויות המרחק של המיקוד אינן זמינות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו ‪ ← s‬לילה‪.‬‬
‫לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬צמצם ארוך זמן‪.‬‬
‫בחרו את ערך הפתח או מהירות הצמצם‪.‬‬
‫צמצם ארוך זמן‬
‫הזז‬
‫פונקציות מתקדמות ‪43‬‬
‫חזרה‬
‫ערך פתח‬
‫מהירות צמצם‬
‫שימוש במצב סצנה‬
‫‪6‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ישרו את האובייקט בתוך המסגרת‪ ,‬ואז לחצו למחצה על ]הצמצם[‬
‫למיקוד‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫• אם תבחרו ‪ ,AUTO‬ערך הפתח או מהירות התריס יותאמו אוטומטית‪.‬‬
‫• השתמשו בחצובה כדי למנוע תמונות מטושטשות‪.‬‬
‫• אפשרויות המרחק של המיקוד אינן זמינות‪.‬‬
‫פונקציות מתקדמות ‪44‬‬
‫שימוש במצב סרט‬
‫במצב סרט‪ ,‬אתם יכולים להקליט וידאו באיכות ‪ HD‬באורך של עד ‪ 20‬דקות‪ .‬כאשר גודל הסרטון חורג מ‪ ,4 GB-‬המצלמה תפסיק להקליט באופן אוטומטי אפילו אם לא עבר זמן‬
‫ההקלטה המרבי‪ .‬המצלמה שומרת סרטי וידאו שהוקלטו כקובצי ‪.MJPEG‬‬
‫• במידה ואתם משתמשים בכרטיסי זיכרון עם מהירויות רישום נמוכות‪ ,‬המצלמה עשויה לא לשמור קובצי וידאו בצורה ראויה‪ .‬הקלטת וידאו עשויה להיות פגומה או לא להצליח להתנגן‪.‬‬
‫• כרטיסי זיכרון בעלי מהירות רישום נמוכה לא יתמכו בוידאו ברזולוציה גבוהה‪ .‬כדי להקליט וידאו ברזולוציה גבוהה‪ ,‬השתמשו בכרטיסי זיכרון עם מהירות רישום גבוהה יותר‪.‬‬
‫• אם אתם משתמשים בזום בזמן הקלטת וידאו‪ ,‬המצלמה עשויה להקליט את צליל ההפעלה של פונקציית הזום‪ .‬כדי להפחית את הצליל של הזום‪ ,‬השתמשו בפונקצית 'צליל חי'‪ .‬ראו צעדים ‪7‬‬
‫ו‪ 8 -‬בהמשך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו אפשרות 'צליל חי'‪.‬‬
‫סמל‬
‫בחרו ‪.v‬‬
‫לחצו על ]‪.[m‬‬
‫תיאור‬
‫צליל חי פעיל‪ :‬הפעילו את התכונה 'צליל חי' כדי להנמיך את הרעש‬
‫של הזום‪.‬‬
‫צליל חי כבוי‪ :‬כבו את התכונה 'צליל חי'‪.‬‬
‫המצלמה עלולה להקליט את הרעש של הזום‪.‬‬
‫בחרו ‪ ← v‬קצב מסגרות‪.‬‬
‫בחר קצב מסגרות )מספר מסגרות לשנייה(‪.‬‬
‫השתק‪ :‬הקליטו ללא צליל‪.‬‬
‫• עם עליית קצב המסגרות‪ ,‬הפעולה נראית טבעית יותר‪ ,‬אך עולה גם גודל הקובץ‪.‬‬
‫לחצו על ]‪.[m‬‬
‫• אין לחסום את המיקרופון בעת השימוש בתכונה 'צליל חי'‪.‬‬
‫• הקלטות שנעשו עם 'צליל חי' עשויות להיות שונות מהצלילים הממשיים‪.‬‬
‫בחרו ‪ ← v‬צליל חי‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הגדירו אפשרויות רצויות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי להתחיל בהקלטה‪.‬‬
‫• לרשימה של אפשרויות‪ ,‬עיינו ב‪"-‬אפשרויות צילום"‪) .‬עמ‘ ‪(48‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ פעם נוספת כדי להפסיק את ההקלטה‪.‬‬
‫פונקציות מתקדמות ‪45‬‬
‫שימוש במצב סרט‬
‫שימוש במצב מזהה סצנה חכם‬
‫הפסקת ההקלטה‬
‫המצלמה מאפשרת לכם להפסיק את הקלטת הוידאו באופן זמני בזמן ההקלטה‪.‬‬
‫באמצעות פונקציה זו‪ ,‬אתם יכולים להקליט סצנות כסרט וידאו בודד‪.‬‬
‫במצב מזהה סצנה חכם המצלמה בוחרת באופן אוטומטי את הגדרות המצלמה‬
‫המתאימות‪ ,‬בהתאם לסוג הסצנה שזוהה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫הקלטה‬
‫עצור‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[M‬‬
‫בחרו ‪.v‬‬
‫לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← v‬מזהה סצנה חכם ← פעיל‪.‬‬
‫ישרו את נושא הצילום במסגרת‪.‬‬
‫• המצלמה בוחרת סצנה באופן אוטומטי‪ .‬סמל המתאים לסצנה יופיע בחלק‬
‫השמאלי העליון של המסך‪.‬‬
‫• לחצו על ]‪ [o‬להשהיה במהלך ההקלטה‪.‬‬
‫• לחצו על ]‪ [o‬כדי להמשיך‪.‬‬
‫פונקציות מתקדמות ‪46‬‬
‫שימוש במצב סרט‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫תמונות נוף‬
‫שקיעות‬
‫שמיים כחולים‬
‫אזורי יער‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי להתחיל בהקלטה‪.‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ פעם נוספת כדי להפסיק את ההקלטה‪.‬‬
‫• במידה והמצלמה לא מזהה מצב סצנה מתאים‪ ,‬היא משתמשת בהגדרות ברירת‬
‫המחדל בשביל מצב מזהה סצנה חכם‪.‬‬
‫• ייתכן כי המצלמה לא תבחר בסצנה המתאימה בהתאם לתנאי הצילום‪ ,‬כגון רעידות‬
‫במצלמה‪ ,‬תאורה ומרחק מהאובייקט‪.‬‬
‫• אפקטים מסוג פילטר חכם אינם זמינים‪.‬‬
‫פונקציות מתקדמות ‪47‬‬
‫אפשרויות צילום‬
‫למדו כיצד להגדיר את האפשרויות במצב צילום‪.‬‬
‫בחירה ברזולוציה ואיכות …………………………‬
‫בחירת רזולוציה …………………………………‬
‫בחירה באיכות תמונה …………………………‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫צילום של תצלום חיוך …………………………‬
‫זיהוי עיניים ממצמצות …………………………‬
‫טיפים למחיקת פרצופים ………………………‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫שימוש בקוצב הזמן ………………………………‬
‫‪51‬‬
‫צילום בחושך ……………………………………‬
‫מניעת עיניים אדומות ……………………………‬
‫שימוש בפלש ……………………………………‬
‫כוונון רגישות ‪……………………………… ISO‬‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫‪54‬‬
‫כוונון בהירות וצבע ………………………………‬
‫כוונון ידני של ערך החשיפה )‪……………… (EV‬‬
‫פיצוי עבור תאורה אחורית )‪…………… (ACB‬‬
‫שינוי אפשרות המדידה …………………………‬
‫בחירה בהגדרת איזון לבן ………………………‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫שינוי המיקוד של המצלמה ………………………‬
‫שימוש במאקרו …………………………………‬
‫שימוש בפוקוס אוטומטי …………………………‬
‫כוונון אזור הפוקוס ………………………………‬
‫שימוש בפוקוס אוטומטי בתנועה ………………‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫שימוש במצבי ‪…………………………… burst‬‬
‫‪66‬‬
‫יישום אפקטים ‪ /‬כוונון תמונות …………………‬
‫השמת אפקטים ’מסנן חכם‘ ……………………‬
‫התאמת תמונות ………………………………‬
‫‪67‬‬
‫‪67‬‬
‫‪69‬‬
‫שימוש ב‘זיהוי פנים‘ ……………………………‬
‫זיהוי פנים ………………………………………‬
‫צילום דיוקן עצמי ………………………………‬
‫‪58‬‬
‫‪58‬‬
‫‪58‬‬
‫בחירה ברזולוציה ואיכות‬
‫למדו כיצד לשנות את הגדרות הרזולוציה והאיכות של התמונה‪.‬‬
‫בחירת רזולוציה‬
‫הגדרת רזולוציית הווידיאו‬
‫כאשר אתם מגדילים את הרזולוציה‪ ,‬התמונה או הווידאו יכללו יותר פיקסלים‪ ,‬כך שיהיה‬
‫ניתן להדפיס אותם על נייר גדול יותר או להציגם על מסך גדול יותר‪ .‬כאשר משתמשים‬
‫ברזולוציה גבוהה‪ ,‬גם גודל הקובץ גודל‪.‬‬
‫הגדרת הרזולוציה של התמונה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪spS‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪v‬‬
‫במצב ’צילום וידאו‘‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ב‪ ← v-‬גודל סרטון‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫במצב ’צילום‘‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫‪ :1280 X 720 HQ‬קובצי ‪ HD‬לנגינה ב‪.HDTV-‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬גודל צילום‪.‬‬
‫‪ :640 X 480‬קבצים לנגינה בטלוויזיה אנלוגית‪.‬‬
‫‪ :320 X 240‬פרסמו בדף אינטרנט‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫‪ :4608 X 3456‬הדפיסו על נייר ‪.A1‬‬
‫‪ :4608 X 3072‬הדפיסו על נייר ‪ A1‬ביחס רוחב )‪.(3:2‬‬
‫‪ :4608 X 2592‬הדפיסו על נייר ‪ A2‬ביחס פנורמה )‪ (16:9‬או נגנו‬
‫ב‪.HDTV-‬‬
‫‪ :3648 X 2736‬הדפיסו על נייר ‪.A3‬‬
‫‪ :2592 X 1944‬הדפיסו על נייר ‪.A4‬‬
‫‪ :1984 X 1488‬הדפיסו על נייר ‪.A5‬‬
‫‪ :1920 X 1080‬הדפיסו על נייר ‪ A5‬ביחס פנורמה )‪ (16:9‬או נגנו‬
‫ב‪.HDTV-‬‬
‫‪ :1024 X 768‬צרפו להודעת דוא"ל‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪49‬‬
‫בחירה ברזולוציה ואיכות‬
‫בחירה באיכות תמונה‬
‫הגדרת האיכות של הווידאו‬
‫קבעו את הגדרות האיכות של התמונה‪ .‬הגדרות איכות תמונה גדולה יותר מובילות‬
‫לקבצים גדולים יותר‪ .‬המצלמה דוחסת את התמונות ושומרת אותן בתבנית ‪.JPEG‬‬
‫הגדרת האיכות של התמונה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪sdp‬‬
‫במצב ’צילום‘‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫המצלמה דוחסת את סרטוני הווידאו שצלמתם ושומרת אותם בתבנית ‪.MJPEG‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב ’צילום וידאו‘‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ב‪ ← v-‬קצב מסגרות‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫בחרו ‪ ← a‬איכות‪.‬‬
‫תיאור‬
‫‪ :30 fps‬צילום ‪ 30‬מסגרות בשניה‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫‪v‬‬
‫‪ :15 fps‬צילום ‪ 15‬מסגרות בשניה‪.‬‬
‫תיאור‬
‫מעודן מאוד‪ :‬צילום תמונות באיכות גבוהה ביותר‪.‬‬
‫מעודן‪ :‬צילום תמונות באיכות גבוהה‪.‬‬
‫רגיל‪ :‬צילום תמונות באיכות רגילה‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪50‬‬
‫שימוש בקוצב הזמן‬
‫‪vsdpS‬‬
‫למדו להגדיר את קוצב הזמן לשם השהיית צילום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[t‬‬
‫‪2‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי להפעיל את קוצב הזמן‪.‬‬
‫• המצלמה מצלמת באופן אוטומטי תמונה לאחר שעבר הזמן שצוין‪.‬‬
‫• לחצו על ]הצמצם[ או ]‪ [t‬כדי לבטל את קוצב הזמן‪.‬‬
‫• בהתאם לאפשרויות 'זיהוי פנים' ‪'/‬אזור פוקוס' שבחרתם‪ ,‬ייתכן שקוצב הזמן לא‬
‫יהיה זמין‪.‬‬
‫• אפשרויות קוצב זמן אינן זמינות אם בחרתם באפשרויות ‪.Burst‬‬
‫כבוי‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫כבוי‪ :‬קוצב הזמן אינו פעיל‪.‬‬
‫‪ 10‬שניות‪ :‬צילום תמונה לאחר השהייה של ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫‪ 2‬שניות‪ :‬צילום תמונה לאחר השהייה של ‪ 2‬שניות‪.‬‬
‫כפול‪ :‬צילום תמונה אחת לאחר השהייה של ‪ 10‬שניות ותמונה נוספת‬
‫לאחר השהייה של ‪ 2‬שניות‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪51‬‬
‫צילום בחושך‬
‫למדו כיצד לצלם תמונות בלילה או בתנאי תאורה נמוכה‪.‬‬
‫מניעת עיניים אדומות‬
‫‪sp‬‬
‫אם הפלש מופעל כאשר אתם מצלמים אדם בחושך‪ ,‬הילה אדומה עלולה להופיע‬
‫בעיני אותו האדם‪ .‬כדי למנוע זאת‪ ,‬בחרו עיניים אדומות תיקון עיניים אדומות עיינו‬
‫באפשרויות הפלש שבפרק ”שימוש בפלש“‪.‬‬
‫שימוש בפלש‬
‫‪sdpS‬‬
‫השתמשו בפלש בעת צילום תמונות בחושך או כאשר אתם זקוקים לאור נוסף בתמונות‬
‫שלכם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[F‬‬
‫אוטומטי‬
‫‪ S‬לפני התיקון‬
‫‪ S‬אחרי התיקון‬
‫‪2‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫אפשרויות צילום ‪52‬‬
‫תיאור‬
‫כבוי)כבוי(‪:‬‬
‫• הפלש לא יידלק‪.‬‬
‫• המצלמה תציג את אזהרת הרעידות‬
‫בעת צילום בתאורה נמוכה‪.‬‬
‫צילום בחושך‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫תיקון עיניים אדומות‪:‬‬
‫• הפלש נדלק פעמיים כאשר הנושא או הרקע חשוכים‪ .‬המצלמה‬
‫מתקנת עיניים אדומות באמצעות ניתוח התוכנה המתקדם שלה‪.‬‬
‫• ישנו מרווח זמן בין שני פרצי הפלש‪ .‬אל תזוזו לפני הפעלת הפלש‬
‫השני‪.‬‬
‫סנכרון איטי‪:‬‬
‫• הפלש נדלק והצמצם נותר פתוח לזמן ארוך יותר‪.‬‬
‫• אפשרות זו מומלצת אם ברצונכם לצלם תאורת סביבה רבה יותר‬
‫כדי לחשוף פרטים ברקע‪.‬‬
‫• השתמשו בחצובה כדי למנוע מהתמונה להיטשטש‪.‬‬
‫• המצלמה תציג את אזהרת הרעידות בעת צילום בתאורה נמוכה‪.‬‬
‫מילוי‪:‬‬
‫• הפלש נדלק תמיד‪.‬‬
‫• המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את עוצמת האור‪.‬‬
‫עיניים אדומות‪:‬‬
‫• הפלש יידלק פעמיים כאשר הנושא או הרקע חשוכים‪ ,‬כדי להפחית‬
‫את אפקט העיניים האדומות‪.‬‬
‫• ישנו מרווח זמן בין שני פרצי הפלש‪ .‬אל תזוזו לפני הפעלת הפלש‬
‫השני‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫אוטומטי‪ :‬הפלש יידלק באופן אוטומטי כאשר הנושא או הרקע‬
‫חשוכים‪.‬‬
‫אוטומטי‪ :‬המצלמה תבחר בהגדרת פלש מתאימה עבור הסצינה‬
‫שהיא מזהה במצב אוט‪-‬חכם‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪53‬‬
‫• אפשרויות הפלש אינן זמינות אם הגדרתם אפשרויות ‪ Burst‬או בחרתם ב‪-‬דיוקן‬
‫עצמי או זיהוי הבהוב‪.‬‬
‫• ודאו שהנושאים שלכם נמצאים בטווח המומלץ מהפלש‪) .‬עמ‘ ‪(113‬‬
‫• אם אור מהפלש משתקף או ישנה כמות משמעותית של אבק באוויר‪ ,‬נקודות‬
‫קטנטנות עלולות להופיע בתמונה‪.‬‬
‫צילום בחושך‬
‫כוונון רגישות ‪ISO‬‬
‫‪p‬‬
‫רגישות ‪ ISO‬היא מידת הרגישות לאור של סרט הצילום כפי שהוגדרה על‪-‬ידי הארגון‬
‫הבינלאומי לסטנדרטיזציה )‪ .(ISO‬ככל שתבחרו ברגישות ‪ ISO‬גבוה יותר‪ ,‬המצלמה‬
‫תהיה רגישה יותר לאור‪ .‬השתמשו ברגישות ‪ ISO‬גבוהה יותר כדי לצלם תצלומים‬
‫טובים יותר ולהפחית רעידות של המצלמה כאשר אינכם משתמשים בפלש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪.ISO ← a‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫• בחרו ב‪-‬‬
‫התאורה‪.‬‬
‫כדי להשתמש ברגישות ‪ ISO‬המתאימה לבהירות של הנושא ושל‬
‫רגישות ‪ ISO‬גבוהה יותר עלולה לגרום לרעש תמונה רב יותר‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪54‬‬
‫שינוי המיקוד של המצלמה‬
‫למדו כיצד לכוונן את המיקוד של המצלמה כדי שיתאים לנושא ולתנאי הצילום‪.‬‬
‫שימוש במאקרו‬
‫‪vsp‬‬
‫השתמש במאקרו כדי לצלם תמונות קלוז אפ של נושאים‪ ,‬כגון פרחים וחרקים‪.‬‬
‫שימוש בפוקוס אוטומטי‬
‫‪vspS‬‬
‫כדי לצלם תמונות חדות‪ ,‬בחרו באפשרות הפוקוס המתאימה‪ ,‬בהתאם למרחק שלכם‬
‫מהאוביקט המצטלם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[c‬‬
‫רגיל )מוקד אוט‘(‬
‫• נסו להחזיק את המצלמה חזק כדי למנוע תמונות מטושטשות‪.‬‬
‫• כבו את הפלש אם המרחק לנושא המצולם קטן מ‪ 40 -‬ס"מ‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪55‬‬
‫שינוי המיקוד של המצלמה‬
‫‪2‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫כוונון אזור הפוקוס‬
‫תיאור‬
‫רגיל )מוקד אוט‘(‪ :‬התמקדו על אובייקט במרחק הגדול מ–‪ 80‬ס"מ‪.‬‬
‫במרחק הגדול מ‪ 250-‬ס"מ תוך שימוש בזום‪.‬‬
‫מאקרו‪ :‬התמקדות בנושא צילום במרחק של ‪ 80–5‬ס"מ מהמצלמה‪.‬‬
‫‪ 250–100‬ס"מ תוך שימוש בזום‪.‬‬
‫מאקרו‪-‬אוט‘‪:‬‬
‫• התמקדות בנושא במרחק של יותר מ–‪ 5‬ס"מ‪ .‬במרחק הגדול‬
‫מ–‪ 001‬ס"מ תוך שימוש בזום‪.‬‬
‫• אפשרות המאקרו האוטומטי מוגדרת באופן אוטומטי בחלק‬
‫מהמצבים‪ .‬אינכם יכולים להגדיר אותה באופן ידני‪.‬‬
‫‪sp‬‬
‫ניתן לקבל תמונות צלולות יותר על‪-‬ידי בחירה באזור פוקוס בהתאם למיקום הנושא‬
‫בסצינה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬שטח מוקד‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫תיאור‬
‫מיקוד אוט‘ למרכז‪ :‬התמקדו על מרכז המסגרת )מתאים כאשר‬
‫הנושאים ממוקמים במרכז או לידו(‪.‬‬
‫מיקוד אוט‘ מרובה‪ :‬התמקדו על אזור אחד או יותר מ‪ 9-‬אזורים‬
‫אפשריים‪.‬‬
‫מיקוד אוט‘ עוקב‪ :‬פוקוס על הנושא ומעקב אחריו )בתנועה(‪) .‬עמ‘ ‪(57‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪56‬‬
‫שינוי המיקוד של המצלמה‬
‫שימוש בפוקוס אוטומטי בתנועה‬
‫‪4‬‬
‫‪p‬‬
‫לחצו על ]הצמצם[ כדי לצלם את התמונה‪.‬‬
‫מיקוד אוטומטי עוקב מאפשר לכם לעקוב אחר הנושא שלכם ולהתמקד בו באופן‬
‫אוטומטי‪ ,‬גם כאשר אתם בתנועה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬שטח מוקד ← מיקוד אוט‘ עוקב‪.‬‬
‫התמקדו באוביקט שברצונכם לעקוב אחריו‪ ,‬ולאחר מכן לחצו על ]‪.[o‬‬
‫• מסגרת מיקוד מופיעה על הנושא ועוקבת אחרי הנושא בזמן שאתם מניעים את‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫• משמעות המסגרת הלבנה היא שהמצלמה שלכם עוקבת אחר הנושא‪.‬‬
‫• כשלוחצים למחצה על ]הצמצם[‪ ,‬מסגרת ירוקה מציינת שהאובייקט ממוקד‪.‬‬
‫• מסגרת אדומה מציינת שהמצלמה לא הצליחה להתמקד‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪57‬‬
‫אם אינכם בוחרים אזור פוקוס‪ ,‬מסגרת המיקוד מופיעה במרכז המסך‪.‬‬
‫מעקב אחר נושא עלול להיכשל כאשר‪:‬‬
‫ הנושא קטן מדי‬‫ הנושא נע יותר מדי‬‫ הנושא מואר מאחור או שאתם מצלמים במקום חשוך‬‫ צבעים ודוגמאות זהים בנושא וברקע‬‫ האובייקט כולל דפוסים אופקיים‪ ,‬כגון תריסים‬‫ המצלמה רועדת יותר מדי‬‫כשהמעקב נכשל התכונה תאופס‪.‬‬
‫אם המצלמה אינה מצליחה לעקוב אחר הנושא‪ ,‬עליכם לבחור שוב את הנושא‬
‫שברצונכם לעקוב אחריו‪.‬‬
‫אם המצלמה לא מצליחה להתמקד‪ ,‬מסגרת המיקוד תשתנה לאדומה והמיקוד‬
‫יאופס‪.‬‬
‫אם אתם משתמשים בתכונה זו‪ ,‬אין באפשרותכם להגדיר אפשרויות זיהוי פנים‪,‬‬
‫אפשרויות קוצב זמן‪ ,‬זום אינטליגנטי ואפקטים מסוג פילטר חכם‪.‬‬
‫שימוש ב‘זיהוי פנים‘‬
‫‪ps‬‬
‫בעת השימוש באפשרויות ’זיהוי פנים‘‪ ,‬המצלמה יכולה לזהות באופן אוטומטי פנים אנושיות‪ .‬כאשר אתם מתמקדים בפנים אנושיות‪ ,‬המצלמה מכווננת את החשיפה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫השתמשו ב זיהוי הבהוב לזיהוי עיניים סגורות או צילום חיוך לצילום פנים מחייכות‪.‬‬
‫זיהוי פנים‬
‫צילום דיוקן עצמי‬
‫המצלמה מזהה באופן אוטומטי עד ‪ 10‬פנים אנושיות בסצנה אחת‪.‬‬
‫צלמו תמונות של עצמכם‪ .‬המצלמה מכוונת את מרחק הפוקוס לצילום קלוז אפ‪ ,‬ואז‬
‫מוציאה קול ’ביפ‘ כאשר היא מוכנה לצילום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬גילוי פנים ← רגיל‪.‬‬
‫הפנים הקרובות ביותר למצלמה או‬
‫למרכז הסצינה מופיעות במסגרת פוקוס‬
‫לבנה ושאר הפנים מופיעות במסגרות‬
‫פוקוס אפורות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬גילוי פנים ← דיוקן עצמי‪.‬‬
‫צרו קומפוזיצית צילום‪ ,‬עם עדשה המופנית אליכם‪.‬‬
‫כשאתם שומעים צפצוף קצר‪ ,‬לחצו על ]הצמצם[‪.‬‬
‫ככל שאתם קרובים יותר לנושאים‪ ,‬המצלמה מזהה פנים מהר יותר‪.‬‬
‫כאשר הפרצופים ממוקמים במרכז‪,‬‬
‫המצלמה תוציא את צליל ה'ביפ' במהירות‪.‬‬
‫אם תכבו את הפונקציה עוצמת שמע בהגדרות הצליל‪ ,‬המצלמה לא תשמיע צפצוף‪.‬‬
‫)עמ‘ ‪(95‬‬
‫אפשרויות צילום ‪58‬‬
‫שימוש ב‘זיהוי פנים‘‬
‫צילום של תצלום חיוך‬
‫זיהוי עיניים ממצמצות‬
‫המצלמה משחררת את הצמצם באופן אוטומטי כשהיא מזהה פנים מחייכות‪.‬‬
‫אם המצלמה מזהה עיניים סגורות‪ ,‬היא מצלמת באופן אוטומטי ‪ 2‬תמונות ברצף‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬גילוי פנים ← צילום חיוך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬גילוי פנים ← זיהוי הבהוב‪.‬‬
‫סדרו את הקומפוזיציה של התמונה‪.‬‬
‫• המצלמה משחררת את הצמצם באופן אוטומטי כשהיא מזהה פנים מחייכות‪.‬‬
‫כאשר הנושא שלכם מחייך חיוך רחב‪,‬‬
‫המצלמה יכולה לזהות את החיוך יותר‬
‫בקלות‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪59‬‬
‫שימוש ב‘זיהוי פנים‘‬
‫טיפים למחיקת פרצופים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כאשר המצלמה מזהה פנים‪ ,‬היא עוקבת אחר הפנים שזוהו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫זיהוי פנים עשוי שלא להיות יעיל כאשר‪:‬‬
‫ הנושא רחוק מהמצלמה )מסגרת המיקוד תופיע בכתום עבור תצלום חיוך וזיהוי‬‫מצמוצים‪(.‬‬
‫ בהיר מדי או חשוך מדי‬‫ נושא הצילום אינו פונה למצלמה‬‫ הנושא לובש משקפי שמש או מסכה‬‫ הבעת הפנים של הנושא משתנה באופן דרסטי‬‫ הנושא מואר מאחור או שתנאי התאורה אינם יציבים‬‫זיהוי פנים אינו זמין כאשר מוגדרים אפקטים מסוג פילטר חכם‪ ,‬כוונון תמונה או‬
‫מיקוד אוט‘ עוקב‪.‬‬
‫בהתאם לאפשרויות הצילום שבחרתם‪ ,‬אפשרויות ’זיהוי הפנים‘ הזמינות עשויות‬
‫להשתנות‪.‬‬
‫בהתאם לאפשרות ’זיהוי פנים‘ שבחרתם‪ ,‬ייתכן שקוצב הזמן לא יהיה זמין‪.‬‬
‫בעת הגדרת אפשרויות ’זיהוי פנים‘‪ ,‬אזור ה‪ AF-‬מוגדר באופן אוטומטי ל‘ריבוי ‪.‘AF‬‬
‫בהתאם לאפשרות ’זיהוי פנים‘ שבחרתם‪ ,‬ייתכן שאפשרויות ‪ Burst‬לא יהיו זמינות‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪60‬‬
‫כוונון בהירות וצבע‬
‫למדו כיצד לכוונן את הבהירות והצבע עבור איכות תמונה טובה יותר‪.‬‬
‫כוונון ידני של ערך החשיפה )‪(EV‬‬
‫‪3‬‬
‫‪vp‬‬
‫בהתאם לעוצמה של תאורת הסביבה‪ ,‬התמונות שלכם עלולות להיות בהירות מדי או‬
‫כהות די‪ .‬במקרים אלה‪ ,‬ניתן לכוונן את החשיפה להשגה של תמונה טובה יותר‪.‬‬
‫‪ S‬כהה יותר )‪(-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ S‬ניטרלית )‪(0‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו בערך כדי לכוונן את החשיפה‪.‬‬
‫• התמונה תהיה בהירה יותר ככל שערך החשיפה עולה‪.‬‬
‫• כשאתם מכווננים את ערך החשיפה‪ ,‬הסמל יופיע כמתואר להלן‪.‬‬
‫‪ S‬בהירה יותר )‪(+‬‬
‫‪4‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫• ברגע שכווננתם את החשיפה‪ ,‬ההגדרה נשמרת באופן אוטומטי‪ .‬ייתכן שתאלצו‬
‫לשנות את ערך החשיפה במועד מאוחר יותר כדי למנוע חשיפת יתר או חשיפת‬
‫חסר‪.‬‬
‫• אם אינכם יכולים להחליט מהי החשיפה המתאימה‪ ,‬בחרו ב‪-‬הקבצת חשיפה אוטי‬
‫)‪ .(Auto Exposure Bracket‬המצלמה תצלם ‪ 3‬תמונות רצופות‪ ,‬כל אחת בחשיפה‬
‫שונה‪ :‬רגילה‪ ,‬חשיפת חסר וחשיפת יתר‪) .‬עמ‘ ‪(66‬‬
‫בחרו ‪ a‬או ‪ ← v‬חשיפה‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪61‬‬
‫כוונון בהירות וצבע‬
‫פיצוי עבור תאורה אחורית )‪(ACB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪p‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫כאשר מקור האור נמצא מאחורי הנושא או שישנה ניגודיות גבוהה בין הנושא לרקע‪,‬‬
‫ייתכן מאוד שהנושא יהיה כהה בתמונה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הגדירו את האפשרות ’איזון‬
‫ניגודיות אוטומטי‘ )איזון ניגודיות אוטי(‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫כבוי‪ :‬איזון ניגודיות אוטי )איזון ניגודיות אוטומטי( מכובה‪.‬‬
‫פעיל‪ :‬איזון ניגודיות אוטי )איזון ניגודיות אוטומטי( מופעל‪.‬‬
‫• התכונה ‪ ACB‬פעילה תמיד במצב אוט‪-‬חכם‪.‬‬
‫• התכונה ‪ ACB‬אינה זמינה בעת הגדרת אפשרויות פילטר חכם או ‪.Burst‬‬
‫‪ S‬ללא איזון ניגודיות‬
‫אוטי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ S‬עם איזון ניגודיות‬
‫אוטי‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬איזון ניגודיות אוטי‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪62‬‬
‫כוונון בהירות וצבע‬
‫שינוי אפשרות המדידה‬
‫‪vp‬‬
‫סמל‬
‫מצב המדידה מתייחס לאופן שבו מצלמה מודדת את כמות האור‪ .‬הבהירות והתאורה‬
‫של התצלומים שלכם ישתנו בהתאם לשיטת המדידה שבחרתם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ a‬או ‪ ← v‬מדידה‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫רבות‪:‬‬
‫• המצלמה מחלקת את המסגרת לאזורים אחדים‪ ,‬ולאחר מכן מודדת‬
‫את עוצמת האור של כל אזור‪.‬‬
‫• מתאים עבור תמונות כלליות‪.‬‬
‫נקודה‪:‬‬
‫• המצלמה מודדת רק את עוצמת האור בנקודה במרכזה של‬
‫המסגרת‪.‬‬
‫• אם הנושא אינו במרכז המסגרת‪ ,‬החשיפה של התמונה עלולה‬
‫להיות שגויה‪.‬‬
‫• מתאים לנושא עם תאורה אחורית‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪63‬‬
‫תיאור‬
‫משוקללת למרכז‪:‬‬
‫• המצלמה מחשבת ממוצע של קריאת המדידה בכל המסגרת עם‬
‫דגש על המרכז‪.‬‬
‫• מתאים לתמונות עם נושאים במרכז המסגרת‪.‬‬
‫כוונון בהירות וצבע‬
‫בחירה בהגדרת איזון לבן‬
‫‪vp‬‬
‫הצבע של התמונה תלוי בסוג של מקור האור ובאיכותו‪ .‬אם ברצונכם תמונה בצבעים‬
‫ריאליסטיים‪ ,‬בחרו בהגדרת ’איזון צבע‘ המתאימה לתנאי התאורה‪ ,‬כגון איזון צבעים‬
‫אוט‘‪ ,‬אור יום‪ ,‬מעונן או טונגסטן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ a‬או ‪ ← v‬איזון צבעים‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫איזון צבעים אוט‘‪ :‬מגדיר את 'איזון הלבן' באופן אוטומטי בהתאם‬
‫לתנאי התאורה‪.‬‬
‫אור יום‪ :‬עבור תמונות בחוץ ביום בהיר‪.‬‬
‫איזון צבעים אוט‘‬
‫אור יום‬
‫מעונן‬
‫טונגסטן‬
‫מעונן‪ :‬עבור תמונות בחוץ ביום מעונן או בצללים‪.‬‬
‫פלורוסנט בהיר‪ :‬עבור צילום מתחת לאור פלורסנט בצבע אור יום או‬
‫בשלושה צבעים‪.‬‬
‫פלורוסנט עמום‪ :‬עבור צילום מתחת לאור פלורסנט‪.‬‬
‫טונגסטן‪ :‬עבור צילום בפנים תחת נורות להט או מנורות הלוגן‪.‬‬
‫מידה‪ :‬צמצם‪ :‬עבור שימוש בהגדרת 'איזון לבן' שקבעתם‪) .‬עמ‘ ‪(65‬‬
‫אפשרויות צילום ‪64‬‬
‫כוונון בהירות וצבע‬
‫הגדרה עצמית של איזון לבן‬
‫ניתן להתאים אישית את ’איזון הלבן‘ על‪-‬ידי צילום תמונה של משטח לבן‪ ,‬כגון פיסת‬
‫נייר‪ ,‬תחת תנאי התאורה שבהם אתם מתכוונים לצלם את התמונה‪ .‬התכונה ’איזון לבן‘‬
‫תעזור לכם להתאים את הצבעים בתמונה לאלה של הסצינה האמיתית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ a‬או ‪ ← v‬איזון צבעים ← מידה‪ :‬צמצם‪.‬‬
‫כוונו את עדשות המצלמה לנייר לבן‪ ,‬ולאחר מכן לחצו על ]הצמצם[‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪65‬‬
‫שימוש במצבי ‪burst‬‬
‫‪p‬‬
‫צילום תמונות של עצמים הנעים במהירות או צילום של הבעות פנים ומחוות טבעיות עלולים להיות משימות קשות‪ .‬בנוסף‪ ,‬ייתכן שיהיה קשה לכוונן את החשיפה כהלכה ולבחור במקור‬
‫אור מתאים‪ .‬במקרים אלה‪ ,‬בחרו באחד ממצבי ‪.burst‬‬
‫סמל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫•‬
‫בחרו ‪ ← a‬תנועה מהירה‪.‬‬
‫•‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫•‬
‫תיאור‬
‫יחיד‪ :‬צילום של תמונה יחידה‪) .‬יחיד אינה אפשרות צילום ברצף‪(.‬‬
‫מתמשכת‪:‬‬
‫• בעת לחיצה על ]צמצם[‪ ,‬המצלמה מצלמת תמונות ברציפות‪.‬‬
‫• מספר התמונות המרבי תלוי בקיבולת של כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫לכידת תנועה‪ :‬במהלך לחיצה על ]הצמצם[‪ ,‬המצלמה מצלמת‬
‫תמונות )‪ 6‬תמונות בשנייה; עד ‪ 30‬תמונות(‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪66‬‬
‫תיאור‬
‫הקבצת חשיפה אוטי‪:‬‬
‫• צלמו ‪ 3‬תמונות רצופות‪ ,‬כל אחת בחשיפה שונה‪ :‬רגילה‪ ,‬חשיפת‬
‫חסר וחשיפת יתר‪.‬‬
‫• יתכן כי יקח זמן רב יותר לצלם את התמונה‪ .‬לתוצאות הטובות‬
‫ביותר‪ ,‬השתמשו בחצובה‪.‬‬
‫אתם יכולים לבחור את אפשרויות הפלש‪ ,‬הטיימר‪ ,‬איזון ניגודיות אוט‘ ופילטר חכם‬
‫רק בתנאי שנבחר יחיד‪.‬‬
‫כאשר בוחרים לכידת תנועה‪ ,‬המצלמה תגדיר את הרזולוציה ל‪ -‬ואת רגישות‬
‫ה‪ ISO-‬ל‪-‬אוטומטי‪.‬‬
‫בהתאם לאפשרות זיהוי הפנים שבחרתם‪ ,‬ייתכן שאפשרויות צילום מסוימות לא יהיו‬
‫זמינות‪.‬‬
‫ייתכן שיידרש זמן רב יותר לשמירת התמונות בתלות בקיבולת כרטיס הזיכרון‬
‫ובביצועים‪.‬‬
‫יישום אפקטים ‪ /‬כוונון תמונות‬
‫השמת אפקטים ’מסנן חכם‘‬
‫‪vp‬‬
‫התאימו אפקטי פילטר שונים על התמונות וסרטי הוידאו כדי ליצור תמונות ייחודיות‪.‬‬
‫פילטרים זמינים במהלך צילום תמונה‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫רגיל‪ :‬ללא אפקט‬
‫ממוזער‪ :‬הגדירו אפקט ‪ tilt-shift‬כדי לגרום לאובייקט להראות בצורה‬
‫מיניאטורית‪) .‬החלק העליון והתחתון של התמונה יהיו מטושטשים‪(.‬‬
‫גבול דקורטיבי‪ :‬הגדירו צבעים במראה מן העבר‪ ,‬ניגודיות גבוהה ואפקט‬
‫וינייטה חזק של מצלמות ‪.Lomo‬‬
‫ממוזער‬
‫גבול דקורטיבי‬
‫עין דג‬
‫רישום‬
‫נקודת חצי צליל‪ :‬הגדירו אפקט חצי צליל‪.‬‬
‫רישום‪ :‬הגדירו אפקט של רישום בעט‪.‬‬
‫עין דג‪ :‬הפכו את קצוות המסגרת לשחורים ועוותו את האובייקטים‬
‫כדי לחכות אפקט ויזואלי של עדשת עין דג‪.‬‬
‫אל‪-‬ערפל‪ :‬הפכו את התמונה לברורה יותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫קלאסי‪ :‬הגדירו אפקט תמונה בשחור לבן‪.‬‬
‫מן העבר‪ :‬הגדירו אפקט גוון חום כהה )‪.(sepia‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫תשליל‪ :‬הגדירו אפקט תשליל‪.‬‬
‫בחרו ‪ a‬או ‪ ← v‬מסנן חכם‪.‬‬
‫• בהתאם לאפשרות שאתם בוחרים‪ ,‬גודל התמונה עשוי להשתנות אוטומטית ל‪-‬‬
‫אף לגודל קטן יותר‪.‬‬
‫• אם מוגדרים אפקטים מסוג ’פילטר חכם‘‪ ,‬לא ניתן להשתמש באיזון ניגודיות אוט‘‪,‬‬
‫אפשרויות ‪ ,Burst‬אפשרויות כוונון תמונה‪ ,‬זום אינטליגנטי או מיקוד אוט‘ עוקב‪.‬‬
‫בחרו אפקט‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪67‬‬
‫או‬
‫יישום אפקטים ‪ /‬כוונון תמונות‬
‫פילטרים זמינים במהלך הקלטת וידאו‪.‬‬
‫סמל‬
‫• אם בחרתם ממוזער‪ ,‬מהירות ההפעלה תגדל‪.‬‬
‫• אם בחרתם ממוזער‪ ,‬לא תוכלו להקליט את הצליל של הווידיאו‪.‬‬
‫• בהתאם לאפשרות שאתם בוחרים‪ ,‬הרזולוציה עשויה להשתנות ל‪-‬‬
‫נמוכה יותר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫תיאור‬
‫רגיל‪ :‬ללא אפקט‬
‫אפקט לוח צבעים ‪ :1‬צרו מראה רווי עם ניגודיות חדה וצבעים חזקים‪.‬‬
‫אפקט לוח צבעים ‪ : 2‬יוצר סצנות נקיות ובהירות‪.‬‬
‫אפקט לוח צבעים ‪ :3‬הגדירו טון חום בהיר רך‪.‬‬
‫אפקט לוח צבעים ‪ :4‬צרו אפקט מונוטוני וקר‪.‬‬
‫ממוזער‪ :‬הגדירו אפקט ‪ tilt-shift‬כדי לגרום לאובייקט להראות בצורה‬
‫מיניאטורית‪.‬‬
‫גבול דקורטיבי‪ :‬הגדירו צבעים במראה מן העבר‪ ,‬ניגודיות גבוהה ואפקט‬
‫וינייטה חזק של מצלמות ‪.Lomo‬‬
‫עין דג‪ :‬עוותו עצמים קרובים כדי לחכות אפקט ויזואלי של עדשת עין דג‪.‬‬
‫אל‪-‬ערפל‪ :‬הפכו את התמונה לברורה יותר‪.‬‬
‫קלאסי‪ :‬הגדירו אפקט תמונה בשחור לבן‪.‬‬
‫מן העבר‪ :‬הגדירו אפקט גוון חום כהה )‪.(sepia‬‬
‫תשליל‪ :‬הגדירו אפקט תשליל‪.‬‬
‫אפשרויות צילום ‪68‬‬
‫או לרזולוציה‬
‫יישום אפקטים ‪ /‬כוונון תמונות‬
‫התאמת תמונות‬
‫‪4‬‬
‫‪p‬‬
‫לחצו על ]‪ [t/F‬לכוונון כל אחד מהערכים‪.‬‬
‫ניגודיות‬
‫התאימו את החדות‪ ,‬הניגודיות או הרוויה של תמונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← a‬כוונון תמונה‪.‬‬
‫–‬
‫תיאור‬
‫מפחית את הצבעוניות והבהירות‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫מגביר את הצבעוניות והבהירות‪.‬‬
‫חדות‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫–‬
‫• ניגודיות‬
‫• חדות‬
‫• רוויה‬
‫‪+‬‬
‫מחדד את הגבולות לשיפור הצלילות של התמונות‪.‬‬
‫)הדבר גם עשוי להגביר את הרעש בתמונה‪(.‬‬
‫כוונון תמונה‬
‫–‬
‫ניגודיות‬
‫חדות‬
‫רוויה‬
‫‪+‬‬
‫תיאור‬
‫מפחית את הרוויה‪.‬‬
‫מגביר את הרוויה‪.‬‬
‫רווייה‬
‫‪+2‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫הזז‬
‫תיאור‬
‫מרכך את הגבולות בתמונות )מתאים לעריכת התמונות‬
‫במחשב(‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫• בחרו ב‪ 0-‬אם אינכם רוצים ליישם אפקטים )מתאים להדפסה(‪.‬‬
‫• במידה ואתם משתמשים בפונקציות כוונון‪ ,‬אינכם יכולים להשתמש באפשרויות‬
‫פילטר חכם ובאפשרויות זיהוי פנים‪.‬‬
‫חזרה‬
‫אפשרויות צילום ‪69‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫למדו כיצד לנגן תמונות או סרטי וידאו‪ ,‬וערכו תמונות‪ .‬האיכות של התמונות שאתה מסובב ובאופן ידני אינה מומרות באופן‬
‫אוטומטי לרזולוציה נמוכה יותר‪.‬‬
‫צפייה בתמונות או וידאו במצב הצגה …………‬
‫כניסה למצב ’הצגה‘ ……………………………‬
‫צפייה בתמונות …………………………………‬
‫הקרנת וידאו ……………………………………‬
‫‪71‬‬
‫‪71‬‬
‫‪76‬‬
‫‪78‬‬
‫עריכת תמונה ……………………………………‬
‫שינוי גודל של תמונות …………………………‬
‫סיבוב תמונה ……………………………………‬
‫יצירת דיוקן תקריב ………………………………‬
‫השמת אפקטים ’מסנן חכם‘ ……………………‬
‫התאמת התמונות שלכם ………………………‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫העברת קבצים למחשב …………………………‬
‫העברת קבצים למחשב ה‪ Windows-‬שלכם ……‬
‫העברת קבצים למחשב עם ‪………… Mac OS‬‬
‫‪85‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫שימוש בתכניות במחשב …………………………‬
‫התקנה ‪…………………………… i-Launcher‬‬
‫שימוש ב‪………………………… i-Launcher -‬‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫צפייה בתמונות או וידאו במצב הצגה‬
‫למדו כיצד לנגן תמונות או סרטי וידאו‪ ,‬וכיצד לנהל את הקבצים‪.‬‬
‫כניסה למצב ’הצגה‘‬
‫מידע על קובץ תמונה‬
‫צפו בתמונות או הפעילו סרטי וידאו המאוחסנים במצלמה שלכם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫לחצו על ]‪.[P‬‬
‫‪2‬‬
‫לחצו על ]‪ [t/F‬כדי לגלול לאורך הקבצים‪.‬‬
‫זיכרון בשימוש‬
‫• הקובץ האחרון שצילמתם יוצג‪.‬‬
‫• המידה והמצלמה כבויה‪ ,‬היא תידלק ותציג את הקובץ האחרון‪.‬‬
‫אינפורמציה לגבי הקובץ‬
‫• לחצו והחזיקו את ]‪ [t/F‬כדי לגלול לאורך הקבצים במהירות‪.‬‬
‫• אם אתם רוצים לצפות בקבצים מאוחסנים בזיכרון הפנימי‪ ,‬הוציאו את כרטיס‬
‫הזיכרון‪.‬‬
‫• ייתכן כי לא תהיו מסוגלים לערוך או לנגן קבצים שצולמו במצלמות אחרות‪ ,‬עקב‬
‫גדלים )גודל תמונה וכדומה( או מקודדים שלא נתמכים על ידי המצלמה‪ .‬השתמשו‬
‫במחשב או במכשיר אחר כדי לערוך או לנגן את הקבצים הללו‪.‬‬
‫• תמונות או קטעי וידאו שצולמו לאורך לא יסתובבו באופן אוטומטי‪ ,‬ויוצגו לרוחב‬
‫במצלמה ובמכשירים אחרים‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫קובץ מוגן‬
‫שם התיקייה‪-‬שם הקובץ‬
‫להצגת מידע הקובץ על המסך‪ ,‬לחצו על ]‪.[D‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪71‬‬
‫צפייה בתמונות או וידאו במצב הצגה‬
‫צפייה בקבצים כתמונות ממוזערות‬
‫מידע על קובץ וידיאו‬
‫סירקו תמונות ממוזערות של קבצים‪.‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחצו על ]‪ [-‬להצגת תמונות ממוזערות )‪ 3‬בכל פעם(‪.‬‬
‫לחצו על ]‪ [-‬פעם או פעמיים נוספות כדי לצפות ביותר תמונות ממוזערות‬
‫)‪ 9‬או ‪ 20‬בכל פעם(‪ .‬לחצו על ]‪ [+‬כדי לחזור לתצוגה הקודמת‪.‬‬
‫לכוד‬
‫סמל‬
‫‪v‬‬
‫הקרנה‬
‫תיאור‬
‫קובץ וידאו‬
‫קובץ מוגן‬
‫שם התיקייה‪-‬שם הקובץ‬
‫אורך וידאו‬
‫להצגת מידע הקובץ על המסך‪ ,‬לחצו על ]‪.[D‬‬
‫מסנן‬
‫ל‪-‬‬
‫גלילה לאורך הקבצים‬
‫מחיקת קבצים‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪72‬‬
‫תיאור‬
‫לחצו על ]‪.[t/F/c/D‬‬
‫לחצו על ]‪ ,[f‬ואז בחרו כן‪.‬‬
‫צפייה בתמונות או וידאו במצב הצגה‬
‫‪3‬‬
‫הצגת קבצים לפי קטגוריה‬
‫צפו בקבצים לפי קטגוריה‪ ,‬כגון תאריך‪ ,‬פרצוף או סוג קובץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחצו על ]‪.[m] ← [-‬‬
‫‪4‬‬
‫טיפוס‬
‫תאריך‬
‫צבע‬
‫שבוע‬
‫חזרה‬
‫אפשרות‬
‫טיפוס‬
‫תיאור‬
‫הציגו קבצים לפי סוג הקובץ‪.‬‬
‫תאריך‬
‫הציגו קבצים לפי תאריך השמירה שלהם‪.‬‬
‫הציגו קבצים לפי הצבע השולט של התמונה‪.‬‬
‫הציגו קבצים לפי היום בשבוע שבו הם נשמרו‪.‬‬
‫צבע‬
‫שבוע‬
‫לחצו על ]‪ [o‬כדי לחזור לצפייה רגילה‪.‬‬
‫• וכד‘ מופיע בתצוגה צבע אם אין למצלמה אפשרות לחלץ צבע‪.‬‬
‫• אם תשנה את הקטגוריה‪ ,‬ייתכן ויעבור זמן מה עד שהמצלמה תארגן מחדש את‬
‫הקבצים כתלות במספרם‪.‬‬
‫בחרו קטגוריה‪.‬‬
‫קבע‬
‫לחצו על ]‪ [t/F‬כדי לגלול לאורך הקבצים‪.‬‬
‫• לחצו והחזיקו את ]‪ [t/F‬כדי לגלול לאורך הקבצים במהירות‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪73‬‬
‫צפייה בתמונות או וידאו במצב הצגה‬
‫מחיקת קבצים‬
‫הגנת קובץ‬
‫בחרו בקבצים למחוק במצב הצגה‪.‬‬
‫הגנו על קובץ מפני מחיקה בטעות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫מחיקת קובץ בודד‬
‫בחרו ‪ ← u‬הגנה ← בחר‪.‬‬
‫אתם יכולים לבחור קובץ אחד‪ ,‬ולאחר מכן למחוק אותו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫גללו אל הקובץ שעליו ברצונכם להגן‪ ,‬ולאחר מכן לחצו על ]‪.[o‬‬
‫• להגנת כל הקבצים‪ ,‬בחרו הכל ← נעל‪.‬‬
‫• לחצו על ]‪ [o‬פעם נוספת לביטול הבחירה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫סמל קובץ מוגן‬
‫קבע‬
‫‪4‬‬
‫בחר‬
‫לחצו על ]‪.[f‬‬
‫אתם יכולים למחוק או לסובב קובץ מוגן‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪74‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחרו קובץ ולאחר מכן לחצו על ]‪.[f‬‬
‫כשההודעה המוקפצת מופיעה‪ ,‬בחרו כן‪.‬‬
‫צפייה בתמונות או וידאו במצב הצגה‬
‫מחיקת מספר קבצים‬
‫מחיקת כל הקבצים‬
‫אתם יכולים לבחור מספר קבצים‪ ,‬ולאחר מכן למחוק אותם בבת אחת‪.‬‬
‫אתם יכולים לבחור את כל הקבצים‪ ,‬ולאחר מכן למחוק אותם בבת אחת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כשההודעה המוקפצת מופיעה‪ ,‬בחרו מחיקה מרובה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫גללו לכל אחד מהקבצים שברצונכם למחוק‪ ,‬ואז לחצו על ]‪.[o‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫לחצו על ]‪.[f‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחצו על ]‪.[f‬‬
‫• אתם יכולים גם לבחור מספר קבצים במצב הצגה‪ ,‬על‪-‬ידי לחיצה על ]‪,[m‬‬
‫ואז בחירה ב‪ ← u -‬מחיקה ← בחר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← u‬מחיקה ← הכל‪.‬‬
‫כשההודעה המוקפצת מופיעה‪ ,‬בחרו כן‪.‬‬
‫• כל הקבצים שאינם מוגנים ימחקו‪.‬‬
‫• לחצו על ]‪ [o‬פעם נוספת לביטול הבחירה‪.‬‬
‫כשההודעה המוקפצת מופיעה‪ ,‬בחרו כן‪.‬‬
‫העתקת קבצים לכרטיס זיכרון‬
‫העתיקו קבצים מהזיכרון הפנימי לכרטיס זיכרון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪75‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← u‬העתקה לכרטיס‪.‬‬
‫כשההודעה המוקפצת מופיעה‪ ,‬בחרו כן‪.‬‬
‫צפייה בתמונות או וידאו במצב הצגה‬
‫צפייה בתמונות‬
‫הגדילו חלק מהתמונה או צפו בתמונות כמצגת שקופיות‪.‬‬
‫הגדלת תמונה‬
‫ל‪-‬‬
‫הזיזו את האיזור המוגדל‬
‫תיאור‬
‫לחצו על ]‪.[t/F/c/D‬‬
‫חיתכו את התמונה‬
‫המוגדלת‬
‫לחצו על ]‪ ,[o‬ואז בחרו כן‪) .‬התמונה החתוכה תשמר‬
‫כקובץ חדש‪ .‬התמונה המקורית תישאר בצורה המקורית‬
‫שלה‪(.‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחצו על ]‪ [+‬כדי להגדיל חלק מהתמונה‪ .‬לחצו על ]‪ [-‬לביצוע‬
‫זום אאוט )התרחקות(‪.‬‬
‫איזור מוגדל‬
‫חתוך‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪76‬‬
‫כאשר אתם צופים בתמונות שצולמו על ידי מצלמה אחרת‪ ,‬יחס הזום עשויי להשתנות‪.‬‬
‫צפייה בתמונות או וידאו במצב הצגה‬
‫צפייה במצגת שקופיות‬
‫צפייה בתמונות פנורמיות‬
‫צפו בתמונות שצולמו במצב פנורמה חיה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחצו על ]‪ [t/F‬כדי לגלול לתמונה פנורמית רצוייה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחצו על ]‪.[o‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצו על ]‪ [m‬לחזרה למצב הצגה‪.‬‬
‫השמת אפקטים ואודיו במצגת שקופיות של התמונות שלכם‪ .‬פונקצית מצגת השקופיות‬
‫לא עובדת עם סרטי וידאו‪.‬‬
‫• התמונה הפנורמית השלמה מופיעה על המסך‪.‬‬
‫• המצלמה תגלול באופן אוטומטי דרך התמונה משמאל לימין לתמונה פנורמית‬
‫אופקית ומהקצה העליון לקצה התחתון לתמונה פנורמית אנכית‪ .‬התמונה תעבור‬
‫למצב ’הצגה‘‪.‬‬
‫• במהלך צפייה בתמונה פנורמית‪ ,‬לחצו על ]‪ [o‬להשהיה או להמשך‪.‬‬
‫• לאחר שהשהיתם את הצפייה בתמונה פנורמית‪ ,‬לחצו על ]‪ [t/F/c/D‬כדי‬
‫להזיז את התמונה בצורה אנכית או אופקית‪ ,‬בהתאם לכיוון בו אתם נעים בזמן‬
‫צילום התמונה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪.C‬‬
‫בחרו אפשרות של אפקט מצגת שקופיות‪.‬‬
‫• דלגו לשלב ‪ 4‬כדי להתחיל במצגת שקופיות ללא אפקטים‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫התחלה‬
‫תמונות‬
‫אתם יכולים לגשת לתמונה הפנורמית ע"י לחיצה על ]‪ [o‬רק אם הצד הארוך ביותר של‬
‫התמונה גדול פי שניים או יותר מהצד הקצר ביותר‪.‬‬
‫מרווח‬
‫מוזיקה‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪77‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫תיאור‬
‫הגדירו האם לחזור על מצגת השקופיות או לא‪.‬‬
‫)הקרנה‪ ,‬חזור שנית(‬
‫בחרו את התמונות שברצונכם להציג כמצגת שקופיות‪.‬‬
‫• הכל*‪ :‬צפו במצגת שקופיות של כל התמונות‪.‬‬
‫• תאריך‪ :‬צפו בתמונות שצולמו בתאריך מסוים‬
‫במצגת שקופיות‪.‬‬
‫• בחר‪ :‬צפו במצגת שקופיות של התמונות הנבחרות‪.‬‬
‫• הגדירו מרווח זמנים בין התמונות‪.‬‬
‫)‪ 1‬שניות*‪ 3 ,‬שניות‪ 5 ,‬שניות‪ 10 ,‬שניות(‬
‫• יש להגדיר את האפשרות אפקט כ‪ -‬כבוי כדי להגדיר את‬
‫המרווח‪.‬‬
‫הגדירו שמע רקע‪.‬‬
‫צפייה בתמונות או וידאו במצב הצגה‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫אפקט‬
‫תיאור‬
‫• הגדירו אפקט שינוי סצינה בין התמונות‪.‬‬
‫)כבוי*‪ ,‬שלו‪ ,‬זורח‪ ,‬נינוח‪ ,‬ערני‪ ,‬מתוק(‬
‫• בחרו כבוי לביטול האפקטים‪.‬‬
‫• כשאתם משתמשים באפשרות אפקט המרווח בין התמונות‬
‫יוגדר לשנייה אחת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בחרו התחלה ← הקרנה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫צפו במצגת השקופיות‪.‬‬
‫הקרנת וידאו‬
‫במצב ’הצגה‘‪ ,‬אתם יכולים לצפות בווידאו‪ ,‬ואז ללכוד חלקים מהווידאו המתנגן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחרו וידאו ולאחר מכן לחצו על ]‪.[o‬‬
‫צפו בוידאו‪.‬‬
‫• בחרו חזור שנית להצגה מחזורית של מצגת השקופיות‪.‬‬
‫• לחצו על ]‪ [o‬להשהיית מצגת השקופיות‪.‬‬
‫• לחצו על ]‪ [o‬פעם נוספת להמשך מצגת השקופיות‪.‬‬
‫• לחצו על ]‪ ,[o‬ואז לחצו על ]‪ [t/F‬לעצירת מצגת השקופיות ולחזרה למצב הצגה‪.‬‬
‫• לחצו על ]‪ [-‬או ]‪ [+‬לכוונון עוצמת הקול‪.‬‬
‫עצור‬
‫ל‪-‬‬
‫סרקו אחורה‬
‫הפסיקו או סכמו הצגה‬
‫סרקו קדימה‬
‫התאימו את עוצמת הצליל‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪78‬‬
‫הפסק‬
‫תיאור‬
‫לחצו על ]‪.[F‬‬
‫לחצו על ]‪.[o‬‬
‫לחצו על ]‪.[t‬‬
‫לחצו על ]‪ [-‬או ]‪.[+‬‬
‫צפייה בתמונות או וידאו במצב הצגה‬
‫דגימת תמונה מתוך וידאו‬
‫‪1‬‬
‫במהלך צפייה בוידאו‪ ,‬לחצו על ]‪ [o‬בנקודה בה אתם רוצים לדגום‬
‫תמונה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחצו על ]‪.[c‬‬
‫• הרזולוציה של התמונה שנדגמה תהיה זהה לרזולוציה של הוידאו המקורי‪.‬‬
‫• התמונה שצולמה תשמר כקובץ חדש‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪79‬‬
‫עריכת תמונה‬
‫למדו כיצד לערוך תמונות‪.‬‬
‫• המצלמה תשמור את התמונות הערוכות כקבצים חדשים‪.‬‬
‫• כאשר אתם עורכים תמונות‪ ,‬המצלמה תמיר את התמונות הערוכות לרזולוציה נמוכה יותר באופן אוטומטי‪ .‬האיכות של התמונות שאתה מסובב ובאופן ידני אינה מומרות באופן אוטומטי‬
‫לרזולוציה נמוכה יותר‪.‬‬
‫• תמונות שצולמו במצבים מסוימים אינן ניתנות לעריכה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫שינוי גודל של תמונות‬
‫שנו את גודל התמונה ושימרו אותה כקובץ חדש‪ .‬אתם יכולים גם לבחור תמונה שתוצג‬
‫עם הפעלת המצלמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחרו תמונה ולאחר מכן לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← e‬שינוי גודל‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫• בחרו תמונת פתיחה כדי לשמור את התמונה בתור תמונת הפתיחה‪) .‬עמ‘ ‪(95‬‬
‫‪1984 X 1488‬‬
‫הזז‬
‫חזרה‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪80‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫אפשרויות שינוי גדלים משתנות בהתאם לגודל התמונה המקורי‪.‬‬
‫עריכת תמונה‬
‫סיבוב תמונה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫יצירת דיוקן תקריב‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחרו תמונה ולאחר מכן לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← e‬סובב‪.‬‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫הוצאת הפנים של מצולם פרטני מתוך תמונה קיימת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחרו תמונה ולאחר מכן לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← e‬דיוקן חכם‪.‬‬
‫בחרו שמירה לחיתוך התמונה סביב הפנים המזוהות‪.‬‬
‫• ‪ 2‬דיוקנים מופקים שמורים תחת שמות קבצים עוקבים‪.‬‬
‫ימינה ‪90°‬‬
‫שמירה‬
‫הזז‬
‫‪4‬‬
‫חזרה‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫הזז‬
‫חזרה‬
‫פונקצית 'דיוקן חכם' לא לעבוד במידה ו‪:-‬‬
‫ אף פרצוף לא זוהה‬‫ יותר משני פרצופים זוהו‬‫‪ -‬איזור הפנים שזוהה גדול יותר מיחס מסויים‬
‫המצלמה תדרוס את הקובץ המקורי‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪81‬‬
‫עריכת תמונה‬
‫השמת אפקטים ’מסנן חכם‘‬
‫סמל‬
‫החילו אפקטים מיוחדים על התמונות שלכם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫תיאור‬
‫גבול דקורטיבי‪ :‬הגדירו צבעים במראה מן העבר‪ ,‬ניגודיות גבוהה‬
‫ואפקט וינייטה חזק של מצלמות ‪.Lomo‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחרו תמונה ולאחר מכן לחצו על ]‪.[m‬‬
‫נקודת חצי צליל‪ :‬הגדירו אפקט חצי צליל‪.‬‬
‫בחרו ‪ ← e‬מסנן חכם‪.‬‬
‫רישום‪ :‬הגדירו אפקט של רישום בעט‪.‬‬
‫בחרו אפקט‪.‬‬
‫עין דג‪ :‬עוותו עצמים קרובים כדי לחכות אפקט ויזואלי של עדשת עין‬
‫דג‪.‬‬
‫אל‪-‬ערפל‪ :‬הפכו את התמונה לברורה יותר‪.‬‬
‫קלאסי‪ :‬הגדירו אפקט תמונה בשחור לבן‪.‬‬
‫מן העבר‪ :‬הגדירו אפקט גוון חום כהה )‪.(sepia‬‬
‫ממוזער‬
‫הזז‬
‫סמל‬
‫תשליל‪ :‬הגדירו אפקט תשליל‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫חזרה‬
‫תיאור‬
‫רגיל‪ :‬ללא אפקט‬
‫ממוזער‪ :‬הגדירו אפקט ‪ tilt-shift‬כדי לגרום לאובייקט להראות בצורה‬
‫מיניאטורית‪) .‬החלק העליון והתחתון של התמונה יהיו מטושטשים‪(.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪82‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫עריכת תמונה‬
‫התאמת התמונות שלכם‬
‫למדו איך לתקן עיניים אדומות‪ ,‬להתאים את גוון העור‪ ,‬ולהתאים בהירות‪ ,‬ניגודיות‬
‫או רוויה‪ .‬אם מרכז התמונה כהה‪ ,‬אתם יכולים להתאים אותו כדי שיהיה בהיר יותר‪.‬‬
‫המצלמה תשמור תמונה ערוכה כקובץ חדש‪ ,‬אך היא עשוייה להמיר אותו לרזולוציה‬
‫נמוכה יותר‪.‬‬
‫הסרת עיניים אדומות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחרו תמונה ולאחר מכן לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← e‬כוונון תמונה ← תיקון עיניים אדומות‪.‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫התאמת אובייקטים כהים )‪(ACB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחרו תמונה ולאחר מכן לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← e‬כוונון תמונה ← איזון ניגודיות אוטי‪.‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫ריטוש פנים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחצו על ]‪ [t/F‬להתאמת גוון העור‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪83‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחרו תמונה ולאחר מכן לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← e‬כוונון תמונה ← ריטוש פנים‪.‬‬
‫לחצו על ]‪.[o‬‬
‫• ככל שהמספר גדל‪ ,‬גוון העור מופיע כבהיר יותר וחלק יותר‪.‬‬
‫עריכת תמונה‬
‫הגדרת הבהירות‪ ,‬הניגודיות או הרוויה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחרו תמונה ולאחר מכן לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← e‬כוונון תמונה‪.‬‬
‫בחרו באפשרות התאמה‪.‬‬
‫סמל‬
‫הוספת רעש לתמונה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫תיאור‬
‫בהירות‬
‫ניגודיות‬
‫רוויה‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫לחצו על ]‪.[o‬‬
‫לחצו על ]‪ [t/F‬כדי להתאים את האפשרות‪.‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪84‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחרו תמונה ולאחר מכן לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← e‬כוונון תמונה ← הוספת רעש‪.‬‬
‫לחצו על ]‪ [o‬לשמירת ההגדרות‪.‬‬
‫העברת קבצים למחשב‬
‫חברו את המצלמה למחשב‪ ,‬כדי להעביר קבצים מכרטיס הזיכרון של המצלמה למחשב‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫העברת קבצים למחשב ה‪ Windows-‬שלכם‬
‫חברו את המצלמה למחשב כדיסק נשלף‪.‬‬
‫המחשב שלכם צריך להיות מצויד ב‪ Windows 7 ,Windows Vista ,Windows XP-‬או‬
‫‪ Windows 8‬כדי שתוכלו לחבר אליו את המצלמה כדיסק נשלף‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫במצב ’צילום‘ או ’הצגה‘‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫•‬
‫הפעילו את המצלמה‪.‬‬
‫המחשב מזהה את המצלמה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫במחשב שלכם‪ ,‬בחרו מחשב של י ← דיסק נשלף ← ‪← DCIM‬‬
‫‪7‬‬
‫גררו או שימרו קבצים על המחשב שלכם‪.‬‬
‫בחרו ‪ ← n ← i-Launcher‬כבוי‪.‬‬
‫כבו את המצלמה‪.‬‬
‫חברו את המצלמה למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪ .‬חיבור הפוך של הכבל עלול לגרום‬
‫נזק לקבצים‪ .‬היצרן אינו אחראי על שום אובדן נתונים‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪85‬‬
‫‪.100PHOTO‬‬
‫העברת קבצים למחשב‬
‫העברת קבצים למחשב עם ‪Mac OS‬‬
‫ניתוק המצלמה )מיועד ל‪(Windows XP-‬‬
‫ב‪ ,Windows Vista -‬ו‪ ,Windows 8 Windows 7 -‬השיטות לניתוק המצלמה דומות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במידה ונורת המצב במצלמה שלכם מהבהבת‪ ,‬המתינו עד שהיא‬
‫תפסיק להבהב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחצו על‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחצו על ההודעה המוקפצת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫כאשר אתם מחברים את המצלמה למחשב ‪ ,Macintosh‬המחשב יזהה באופן אוטומטי‬
‫את המצלמה‪ .‬אתם יכולים להעביר קבצים ישירות מהמצלמה למחשב מבלי להתקין אף‬
‫תוכנה‪.‬‬
‫נתמכות‪ Mac OS 10.5 :‬או גרסאות מאוחרות יותר‪.‬‬
‫בסרגל הכלים‪ ,‬בתחתית הימנית של מסך המחשב שלכם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫לחצו על תיבת ההודעה שמציינת כי המצלמה ניתן לנתק את המצלמה‬
‫באופן בטיחותי‪.‬‬
‫הוציאו את כבל ה‪.USB-‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪86‬‬
‫כבו את המצלמה‪.‬‬
‫חברו את המצלמה למחשב ה‪ Macintosh-‬באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪ .‬חיבור הפוך של הכבל עלול‬
‫לגרום נזק לקבצים‪ .‬היצרן אינו אחראי על שום אובדן נתונים‪.‬‬
‫העברת קבצים למחשב‬
‫‪3‬‬
‫הפעילו את המצלמה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫פתחו את הדיסק הנשלף‪.‬‬
‫• המחשב מזהה את המצלמה באופן אוטומטי ומציג סמל של דיסק נשלף‪.‬‬
‫גררו או שימרו קבצים על המחשב שלכם‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪87‬‬
‫שימוש בתכניות במחשב‬
‫‪ i-Launcher‬מאפשרת לכם לנגן קבצים באמצעות ‪ Multimedia Viewer‬ומספקת קישורים להורדת תוכנות שימושיות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫התקנה ‪i-Launcher‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫במצב ’צילום‘ או ’הצגה‘‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בחרו ‪ ← i-Launcher ← n‬פעיל‪.‬‬
‫כבו את המצלמה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫חברו את המצלמה למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪ .‬חיבור הפוך של הכבל עלול לגרום‬
‫נזק לקבצים‪ .‬היצרן אינו אחראי על שום אובדן נתונים‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪88‬‬
‫הפעילו את המצלמה‪.‬‬
‫כשהחלון הקופץ מבקש מכם להתקין את ‪ ,i-Launcher‬בחרו כן‪.‬‬
‫• אם מופיע חלון קופץ המבקש מכם להריץ את ‪ ,iLinker.exe‬הריצו אותו תחילה‪.‬‬
‫• כשתחברו את המצלמה למחשב שבו מותקן ‪ , i-Launcher‬התכנית תופעל באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫בצעו את ההוראות המופיעות על‪-‬גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה‪.‬‬
‫• קיצור דרך של ‪ i-Launcher‬יופיע על‪-‬גבי המחשב‪.‬‬
‫• לפני התקנת התוכנה‪ ,‬ודאו שהמחשב מחובר לרשת‪.‬‬
‫• כדי להתקין את ‪ i-Launcher‬במחשב עם ‪ ,Mac OS‬לחצו על התקנים ←‬
‫‪.iLinker ← Mac ← i-Launcher‬‬
‫שימוש בתכניות במחשב‬
‫תוכנות זמינות כשמשתמשים ב‪i-Launcher -‬‬
‫אפשרות‬
‫‪Multimedia Viewer‬‬
‫תיאור‬
‫ניתן לצפות בקבצים באמצעות ‪.Multimedia Viewer‬‬
‫שימוש ב‪i-Launcher -‬‬
‫‪ i-Launcher‬מאפשר לכם להציג קבצים באמצעות ‪.Multimedia Viewer‬‬
‫• הדרישות הן המלצות בלבד‪ i-Launcher .‬עשוי לא לעבוד כראוי אפילו כאשר‬
‫המחשב שלכם תואם לדרישות ‪,‬בהתאם למצב המחשב שלכם‪.‬‬
‫• במידה והמחשב שלכם לא תואם את הדרישות‪ ,‬סרטי וידאו עשויים לא להתנגן‬
‫כראוי‪.‬‬
‫‪ Firmware Upgrade‬אתם יכולים לעדכן את הקושחה של המצלמה שלכם‪.‬‬
‫במידה ואתם משתמשים במחשב עם ‪ ,Mac OS‬רק ‪ Firmware Upgrade‬זמין‪.‬‬
‫היצרן אינו אחראי על נזק שהוא תוצאה משימוש במחשבים לא מוסמכים‪ ,‬כגון מחשבים‬
‫שהרכבתם בעצמכם‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪89‬‬
‫בשחמב תוינכתב שומיש‬
‫דרישות מערכת הפעלה ‪Mac‬‬
‫דרישות מערכת הפעלה ‪Windows‬‬
‫אפשרות‬
‫דרישות‬
‫‪ Intel Core™ 2 Duo 1.66 GHz‬ואילך‪/‬‬
‫‪ AMD Athlon X2 Dual-Core 2.2 GHz‬ומעלה‬
‫‪RAM‬‬
‫מינימום ‪( RAM MB 512‬מומלץ ‪ GB 1‬או יותר)‬
‫‪ Windows 7 ,Windows Vista ,Windows XP SP2‬או‬
‫‪Windows 8‬‬
‫‪CPU‬‬
‫‪*OS‬‬
‫®‬
‫קיבולת הכונן‬
‫הקשיח‬
‫‪ MB 250‬או יותר (מומלץ ‪ GB 1‬ומעלה)‬
‫אחרים‬
‫ •צג צבע ‪16-‬סיביות תואם ברזולוציה של ‪ ‎1024 X 768‬פיקסלים‬
‫(מומלץ להשתמש בצג צבע ‪ 32-‬סיביות ברזולוציה של‬
‫‪)1280 X 1024‬‬
‫ •יציאה ‪USB 2.0‬‬
‫ •סדרת ‪ nVIDIA Geforce 7600GT‬או גבוה יות ר‪/‬‬
‫‪ ATI X1600‬או גבוה יותר‬
‫ •‪ Microsoft DirectX 9.0c‬או גבוה יותר‬
‫אפשרות‬
‫‪OS‬‬
‫דרישות‬
‫‪ Mac OS 10.5‬או גבוה יותר (מלבד ‪)PowerPC‬‬
‫‪RAM‬‬
‫מינימום ‪( RAM MB 256‬מומלץ ‪ MB 512‬או יותר)‬
‫קיבולת הכונן‬
‫הקשיח‬
‫אחרים‬
‫מינימום ‪MB 110‬‬
‫יציאה ‪USB 2.0‬‬
‫פתיחת ‪i-Launcher‬‬
‫במחשב שלכם‪ ,‬בחרו התחל ← כל התוכניות ← ‪← i-Launcher ← Samsung‬‬
‫‪ .Samsung i-Launcher‬ב‪ caM-‬שלכם‪ ,‬לחצו על ‪( Application‬יישומים) ←‬
‫‪.i-Launcher ← Samsung‬‬
‫*גרסת ‪-32‬סיביות של ‪ i-Launcher‬תותקן‪-‬אפילו במהדורות ‪-64‬סיביות של ‪,Windows XP‬‬
‫‪ Windows 7 ,Windows Vista‬ו‪.Windows 8-‬‬
‫הכירע‪/‬הגצה ‪90‬‬
‫שימוש בתכניות במחשב‬
‫שימוש ב‪Multimedia Viewer-‬‬
‫‪ Multimedia Viewer‬מאפשר לכם לנגן קבצים‪ .‬במסך ‪ ,Samsung i-Launcher‬לחצו על ‪.Multimedia Viewer‬‬
‫• ‪ Multimedia Viewer‬תומכת בפורמטים הבאים‪:‬‬
‫ קטעי וידאו‪) MP4 :‬וידאו‪ ,H.264 :‬אודיו‪(MJPEG) AVI ,(WMV 7/8/9) WMV ,(AAC :‬‬‫ תמונות‪MPO ,TIFF ,PNG ,BMP ,GIF ,JPG :‬‬‫• קבצים שהוקלטו באמצעות מכשירים של יצרן אחר‪ ,‬עשויים לא להתנגן בצורה חלקה‪.‬‬
‫צפייה בתמונות‬
‫‪1‬‬
‫מס‘‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫!‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5 4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9 8‬‬
‫‪0‬‬
‫!‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪91‬‬
‫תיאור‬
‫שם קובץ‬
‫איזור מוגדל‬
‫היסטוגרמה‬
‫פיתחו את הקובץ שנבחר‪.‬‬
‫כפתור ההיסטוגרמה‬
‫סובבו שמאלה‪/‬סובבו ימינה‪.‬‬
‫עברו לקובץ הקודם‪/‬עברו לקובץ הבא‪.‬‬
‫התאימו את התמונה למסך‪.‬‬
‫צפו בתמונה בגודלה המקורי‪.‬‬
‫זום אין‪/‬זום אאוט )התקרבות‪/‬התרחקות(‬
‫עובר בין מצב דו‪-‬ממד למצב תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫שימוש בתכניות במחשב‬
‫צפייה בסרטי וידאו‬
‫‪1‬‬
‫מס‘‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫תיאור‬
‫שם קובץ‬
‫כווננו את עוצמת הקול‪.‬‬
‫פיתחו את הקובץ שנבחר‪.‬‬
‫מעבר לקובץ הבא‪.‬‬
‫עצור‬
‫השהה‬
‫מעבר לקובץ הקודם‪.‬‬
‫סרגל התקדמות‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7 6 5 4‬‬
‫שדרוג הקושחה‬
‫‪8‬‬
‫במסך ‪ , Samsung i-Launcher‬לחצו על ‪.Firmware Upgrade‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה ‪92‬‬
‫הגדרות‬
‫עיינו באפשרויות כדי להגדיר את תצורת ההגדרות של המצלמה‪.‬‬
‫תפריט הגדרות ……………………………………………………‬
‫גישה לתפריט ההגדרות …………………………………………‬
‫צליל ……………………………………………………………‬
‫תצוגה ……………………………………………………………‬
‫הגדרות …………………………………………………………‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫תפריט הגדרות‬
‫למדו להגדיר את תצורת ההגדרות של המצלמה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫גישה לתפריט ההגדרות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫במצב ’צילום‘ או ’הצגה‘‪ ,‬לחצו על ]‪.[m‬‬
‫בינוני‬
‫כבוי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פעיל‬
‫בחרו בתפריט‪.‬‬
‫עוצמת שמע‬
‫צליל פתיחה‬
‫צליל צילום‬
‫צליל ביפ‬
‫צליל פוקוס אוטי‬
‫מצלם‬
‫אפשרות‬
‫‪O‬‬
‫‪i‬‬
‫‪n‬‬
‫עוצמת שמע‬
‫צליל פתיחה‬
‫צליל צילום‬
‫צליל ביפ‬
‫צליל פוקוס אוטי‬
‫צליל‬
‫תצוגה‬
‫הגדרות‬
‫שנה‬
‫בחרו בפריט‪.‬‬
‫חזרה‬
‫‪4‬‬
‫צא‬
‫בחרו אפשרות‪.‬‬
‫כבוי‬
‫תיאור‬
‫צליל‪ :‬הגדירו מגוון צלילי מצלמה ואת עוצמת קול‪) .‬עמ‘ ‪(95‬‬
‫תצוגה‪ :‬התאימו את הגדרות התצוגה‪) .‬עמ‘ ‪(95‬‬
‫הגדרות‪ :‬התאמה אישית של הגדרות מערכת המצלמה‪) .‬עמ‘ ‪(96‬‬
‫נמוך‬
‫בינוני‬
‫גבוה‬
‫קבע‬
‫‪5‬‬
‫הגדרות ‪94‬‬
‫צא‬
‫עוצמת שמע‬
‫צליל פתיחה‬
‫צליל צילום‬
‫צליל ביפ‬
‫צליל פוקוס אוטי‬
‫חזרה‬
‫לחצו על ]‪ [m‬כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫תפריט הגדרות‬
‫תצוגה‬
‫צליל‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫עוצמת שמע‬
‫צליל פתיחה‬
‫צליל צילום‬
‫צליל ביפ‬
‫צליל פוקוס אוטי‬
‫תיאור‬
‫הגדירו את עוצמת השמע של כל הצלילים‪.‬‬
‫)כבוי‪ ,‬נמוך‪ ,‬בינוני*‪ ,‬גבוה(‬
‫הגדירו את הצליל שהמצלמה משמיעה כאשר אתם מדליקים את‬
‫המצלמה‪) .‬כבוי*‪(3 ,2 ,1 ,‬‬
‫הגדירו את הצליל שהמצלמה משמיעה כאשר אתם לוחצים על‬
‫לחצן הצמצם‪) .‬כבוי‪(3 ,2 ,*1 ,‬‬
‫הגדירו את הצליל שהמצלמה משמיעה כאשר אתם לוחצים על‬
‫מקשים או מחליפים מצבים‪) .‬כבוי‪(3 ,2 ,*1 ,‬‬
‫הגדירו את הצליל שהמצלמה משמיעה כאשר אתם לוחצים‬
‫למחצה על לחצן הצמצם כדי להפעיל או לכבות אותו‪.‬‬
‫)כבוי‪ ,‬פעיל*(‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור תפקוד‬
‫תמונת פתיחה‬
‫תיאור‬
‫הציגו תיאור קצר של אפשרות או של תפריט‪) .‬כבוי‪ ,‬פעיל*(‬
‫הגדירו תמונת פתיחה שמוצגת כאשר המצלמה נדלקת‪.‬‬
‫• כבוי*‪ :‬ללא הצגת תמונת פתיחה‪.‬‬
‫• לוגו‪ :‬הצגת תמונה של ברירת המחדל ששמורה בזיכרון הפנימי‪.‬‬
‫• תמונת משתמש‪ :‬בחרו בתמונת משתמש מהתמונות שצילמתם‬
‫ושמרתם בזיכרון‪.‬‬
‫• המצלמה תשמור תמונת משתמש אחת בלבד בזיכרון הפנימי‬
‫בכל פעם‪.‬‬
‫• אם בחרתם תמונה חדשה בתור תמונת משתמש או איפסתם‬
‫את המצלמה‪ ,‬המצלמה תמחק את התמונה הנוכחית‪.‬‬
‫טפטים‬
‫הצגת תאריך‬
‫ושעה‬
‫הגדרות ‪95‬‬
‫הגדירו תמונת טפט עבור מסכי המצבים והתפריטים‪.‬‬
‫הגדירו אם להציג את השעה והתאריך בתצוגה של המצלמה או‬
‫לא‪) .‬כבוי*‪ ,‬פעיל(‬
‫תפריט הגדרות‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫בהירות תצוגה‬
‫תצוגה מהירה‬
‫תיאור‬
‫כווננו את הבהירות של המסך‪) .‬אוטומטי*‪ ,‬כהה‪ ,‬רגיל‪ ,‬בהיר(‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫רגיל קבועה במצב הפעלה גם אם בחרתם אוטומטי‪.‬‬
‫בחרו אם לסקור תמונה שצולמה לפני החזרה למצב 'צילום' או לא‪.‬‬
‫)כבוי‪ ,‬פעיל*(‬
‫תסדיר‬
‫תכונה זו אינה פועלת במצבים מסוימים‪.‬‬
‫אם לא בצעתם פעולה במשך ‪ 30‬שניות‪ ,‬מסך המצלמה נכבה‬
‫באופן אוטומטי ונורת המצב נדלקת‪) .‬כבוי*‪ ,‬פעיל(‬
‫כיבוי תצוגה‬
‫אוטומטית‬
‫הגדרות‬
‫• כאשר המסך נכבה באופן אוטומטי‪ ,‬לחצו על כל לחצן שאינו‬
‫]‪ [X‬כדי לחזור להשתמש במצלמה‪.‬‬
‫• גם אם לא הגדרתם פונקציה זו‪ ,‬המסך יעומעם‬
‫‪ 60‬שניות לאחר הפעולה האחרונה‪ ,‬כדי לחסוך בחשמל‪.‬‬
‫תיאור‬
‫אתחלו את הזיכרון‪ .‬האתחול ימחוק את כל הקבצים‪ ,‬כולל הקבצים‬
‫המוגנים‪) .‬כן‪ ,‬לא(‬
‫שגיאות עלולות להתרחש בעת שימוש בכרטיס זיכרון שאותחל בעזרת‬
‫מצלמה של יצרן אחר‪ ,‬קורא כרטיסי זיכרון או מחשב‪ .‬אנא אתחלו‬
‫את כרטיסי הזיכרון במצלמה לפני שאתם משתמשים בהם לשמירת‬
‫תמונות‪.‬‬
‫‪Language‬‬
‫אפסו תפריטים ואפשרויות צילום‪ .‬הגדרות התאריך‪ ,‬השעה והשפה‬
‫לא יתאפסו‪).‬כן‪ ,‬לא(‬
‫הגדירו שפה עבור טקסט התצוגה‪.‬‬
‫הגדירו את אזור הזמן עבור מיקומכם‪ .‬כאשר אתם נוסעים למדינה‬
‫אחרת‪ ,‬בחרו את אזור הזמן המתאים‪.‬‬
‫הגדרת תאריך‪/‬‬
‫שעה‬
‫הגדירו את התאריך והשעה‪.‬‬
‫איפוס‬
‫אזור זמן‬
‫סוג תאריך‬
‫הגדרות ‪96‬‬
‫הגדירו את תבנית התאריך‪,MM/DD/YYYY ,YYYY/MM/DD) .‬‬
‫‪(DD/MM/YYYY‬‬
‫סוג ברירת המחדל של התאריך עשוי להיות שונה‪ ,‬בהתאם לשפה‬
‫הנבחרת‪.‬‬
‫תפריט הגדרות‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫סוג זמן‬
‫תיאור‬
‫הגדירו את תבנית הזמן‪ 12) .‬שע‘‪ 24 ,‬שע‘(‬
‫אפשרות‬
‫סוג ברירת המחדל של השעה עשוי להיות שונה‪ ,‬בהתאם לשפה‬
‫הנבחרת‪.‬‬
‫ציינו את אופן מתן השמות לקבצים‪.‬‬
‫• איפוס‪ :‬הגדירו למספר הקובץ להתחיל מ‪ 0001-‬כאשר אתם‬
‫מכניסים כרטיס זיכרון חדש‪ ,‬מאתחלים כרטיס זיכרון )פירמוט( או‬
‫מוחקים את כל הקבצים‪.‬‬
‫• סדרה*‪ :‬הגדירו למספר הקובץ להמשיך ממספר הקובץ האחרון‬
‫כאשר אתם מכניסים כרטיס זיכרון חדש‪ ,‬מאתחלים כרטיס זיכרון‬
‫)פירמוט( או מוחקים את כל הקבצים‪.‬‬
‫•‬
‫מס‘ קובץ‬
‫* ברירת מחדל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שם ברירת המחדל של התיקייה הראשונה הוא ‪100PHOTO‬‬
‫ושם ברירת המחדל של הקובץ הראשון הוא ‪.SAM_0001‬‬
‫מספר הקובץ גדל באחד‪ ,‬החל מ‪ SAM_0001 -‬ועד‬
‫‪ ,SAM_9999‬בכל פעם שאתם מצלמים תמונה או מקליטים‬
‫וידאו‪.‬‬
‫מספר התיקייה גדל באחד‪ ,‬החל מ‪ 100PHOTO -‬ועד‬
‫‪ ,999PHOTO‬בכל פעם שתיקייה מתמלאת‪.‬‬
‫מספר הקבצים המרבי שניתן לאחסן בתיקייה אחת הוא ‪.9,999‬‬
‫המצלמה מגדירה את שמות הקבצים בהתאם לתקן 'חוק עיצוב‬
‫למען מערכת קבצי המצלמה' )‪ .(DCF‬אם אתם משנים את‬
‫השמות בכוונה‪ ,‬ייתכן שהמצלמה לא תציג את הקבצים‪.‬‬
‫סימון‬
‫כבוי אוטומטי‬
‫תיאור‬
‫הגדירו אם להציג את השעה והתאריך על‪-‬גבי התמונות שצולמו או‬
‫לא‪) .‬כבוי*‪ ,‬תאריך‪ ,‬תאריך ושעה(‬
‫• התאריך והשעה יוצגו בפינה הימנית התחתונה של התמונה‪.‬‬
‫• דגמי מדפסת מסוימים עלולים שלא להדפיס את התאריך והשעה‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫• התמונה לא תציג את התאריך והשעה‪ ,‬אם‪:‬‬
‫ אם תבחרו דיוקן חכם‪ ,‬פרצוף מצחיקאו טקסט במצב ‪s‬‬‫מצב‬
‫ אם תבחרו ‪ N‬מצב‬‫‪ -‬אם תבחרו ‪ d‬מצב‬
‫הגדירו למצלמה להיכבות באופן אוטומטי כאשר אינכם מבצעים‬
‫פעולה במשך הזמן שצוין‪) .‬כבוי‪ 1 ,‬דקה‪ 3 ,‬דקות*‪ 5 ,‬דקות‪,‬‬
‫‪ 10‬דקות(‬
‫• ההגדרות שלכם לא ישתנו כאשר תחליפו את הסוללה‪.‬‬
‫• המצלמה לא תיכבה באופן אוטומטי כאשר המצלמה מחוברת‬
‫למחשב וכאשר אתם מציגים מצגת שקופיות או וידאו‪.‬‬
‫‪i-Launcher‬‬
‫הגדר ‪ i-Launcher‬להפעלה אוטומטית כאשר אתם מחברים את‬
‫המצלמה למחשב‪) .‬כבוי‪ ,‬פעיל*(‬
‫פתח רישיונות‬
‫מקור‬
‫הציגו רישיונות קוד פתוח‪.‬‬
‫הגדרות ‪97‬‬
‫נספחים‬
‫קבלו מידע לגבי הודעות שגיאה‪ ,‬מפרט טכני ותחזוקה‪.‬‬
‫הודעות שגיאה …………………………………………………… ‪99‬‬
‫תחזוקת המצלמה ………………………………………………‬
‫נקיון המצלמה …………………………………………………‬
‫השימוש במצלמה ואחסונה ……………………………………‬
‫על כרטיסי זיכרון ………………………………………………‬
‫על הסוללה ……………………………………………………‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪105‬‬
‫לפני הפנייה למרכז השירות …………………………………… ‪109‬‬
‫מפרטי מצלמה ………………………………………………… ‪112‬‬
‫מונחון …………………………………………………………… ‪116‬‬
‫אינדקס ………………………………………………………… ‪121‬‬
‫הודעות שגיאה‬
‫כאשר הודעות השגיאה הבאות מופיעות‪ ,‬נסו פתרונות אלה‪.‬‬
‫הודעות שגיאה‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫• כבו את המצלמה‪ ,‬ולאחר מכן הפעילו אותה שוב‪.‬‬
‫• הוציאו את כרטיס הזיכרון‪ ,‬ולאחר מכן הכניסו אותו שוב‪.‬‬
‫• בצעו אתחול )פירמוט( של כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫אין תמיכה‬
‫בכרטיס‪.‬‬
‫כרטיס הזיכרון שהוכנס לא נתמך על ידי המצלמה‪ .‬הכניסו כרטיס‬
‫זיכרון ‪ microSD‬או ‪.microSDHC‬‬
‫שגיאת לכידת‬
‫נתונים‬
‫שמות הקבצים אינם תואמים לתקן ‪ .DCF‬העבירו את הקבצים‬
‫שבכרטיס הזיכרון למחשב‪ ,‬ובצעו אתחול )פירמוט( של הכרטיס‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬פתחו את התפריט הגדרות ובחרו מס' קובץ ←‬
‫איפוס‪) .‬עמ‘ ‪(97‬‬
‫שגיאת כרטיס‬
‫הודעות שגיאה‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫שגיאת קובץ‬
‫מחקו את הקובץ הפגום או פנו למרכז השירות‪.‬‬
‫מערכת קבצים לא‬
‫נתמכת‪.‬‬
‫המצלמה שלכם לא תומכת במבנה קובץ ה‪ FAT-‬של כרטיס‬
‫הזיכרון שהוכנס‪ .‬יש לבצע אתחול )פירמוט( של כרטיס הזיכרון‬
‫במצלמה שלכם‪.‬‬
‫סוללה חלשה‬
‫הכניסו סוללה טעונה או טענו מחדש את הסוללה‪.‬‬
‫זיכרון מלא‬
‫מחקו קבצים בלתי‪-‬נחוצים‪ ,‬או הכניסו כרטיס זיכרון חדש‪.‬‬
‫אין קובץ תמונה‬
‫צלמו תמונות או הכניסו כרטיס זיכרון המכיל תמונות מסוימות‪.‬‬
‫נספחים ‪99‬‬
‫תחזוקת המצלמה‬
‫נקיון המצלמה‬
‫גוף המצלמה‬
‫יש לשפשף בעדינות עם מטלית רכה ויבשה‪.‬‬
‫עדשת המצלמה והתצוגה‬
‫השתמשו במברשת ומפוח כדי להסיר אבק מהעדשה ושפשפו בעדינות את העדשה עם‬
‫מטלית רכה‪ .‬במקרה ונשאר אבק על העדשה‪ ,‬יש לשים נוזל לניקוי עדשות על ניר לניקוי‬
‫עדשות ולשפשף בעדינות‪.‬‬
‫• לעולם אל תשתמשו בבנזין‪ ,‬טינר או אלכוהול כדי לנקות את המכשיר‪ .‬חומרים אלה‬
‫עלולים לגרום נזק למצלמה או לגרום לה לתפקוד לקוי‪.‬‬
‫• אין ללחוץ על מכסה העדשה ואין להשתמש במברשת ומפוח לניקוי מכסה העדשה‪.‬‬
‫נספחים ‪100‬‬
‫תחזוקת המצלמה‬
‫השימוש במצלמה ואחסונה‬
‫אחסון המצלמה לתקופה ממושכת‬
‫מקומות לא ראויים לשימוש במצלמה ולאחסונה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יש להימנע מחשיפת המצלמה למקומות עם טמפרטורה קרה מאוד או חמה מאוד‪.‬‬
‫יש להימנע משימוש במצלמה באיזורים עם לחות גבוהה מאוד‪ ,‬או באיזורים בהם‬
‫הלחות משתנה באופן קיצוני‪.‬‬
‫המנעו מחשיפת המצלמה לאור שמש ישיר ומאיחסונה במקומות חמים וללא איורור‪,‬‬
‫לדוגמא איחסונה בתוך מכונית בתקופת הקיץ‪.‬‬
‫יש להגן על המצלמה מפני מכות‪ ,‬טיפול בלתי‪-‬עדין ורעידות חריגות‪ ,‬על מנת למנוע‬
‫נזק חמור‪.‬‬
‫יש להימנע משימוש במצלמה או אחסון שלה בסביבה מאובקת‪ ,‬מלוכלכת‪ ,‬לחה או‬
‫נעדרת אוורור ראוי‪ ,‬על מנת למנוע נזק לחלקים נעים ורכיבים פנימיים‪.‬‬
‫אין להשתמש במצלמה בסמוך לדלקים או חומרים‪/‬כימיקלים דליקים‪ .‬אין לאחסן או‬
‫לשאת נוזלים או גזים דליקים או חומרים נפיצים באותו התא שבו נמצאת המצלמה או‬
‫אביזריה‪.‬‬
‫אין לאחסן את המצלמה במקום בו יש כדורי נפטלין‪.‬‬
‫• בעת אחסון המצלמה לתקופה ממושכת יש לשמור אותה במיכל אטום עם חומר בעל‬
‫כושר ספיגה‪ ,‬כגון סיליקה ג'ל‪.‬‬
‫• לאורך זמן‪ ,‬סוללות שאינן בשימוש יעברו פריקה‪ ,‬ויש לטעון אותן מחדש לפני‬
‫השימוש‪.‬‬
‫• לאחר שהמצלמה היתה מנותקת מהסוללה לפרק זמן ארוך‪ ,‬יש לאפס את התאריך‬
‫והשעה בעת הדלקת המצלמה‪.‬‬
‫יש לנקוט משנה זהירות בעת השימוש במצלמה בסביבה לחה‬
‫בעת העברת המצלמה מסביבה קרה לסביבה חמה ולחה‪ ,‬עשוי להיווצר עיבוי על‪-‬גבי‬
‫העדשה או על גבי החלקים הפנימיים של המצלמה‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬כבו את המצלמה‬
‫והמתינו לפחות שעה אחת‪ .‬במידה ונוצר עיבוי על כרטיס הזיכרון‪ ,‬הוציאו את כרטיס‬
‫הזיכרון והמתינו עד שהלחלוחיות תתאדה‪ ,‬לפני שאתם מכניסים את כרטיס הזיכרון‬
‫מחדש‪.‬‬
‫אמצעי זהירות נוספים‬
‫שימוש במצלמה בים או בחוף‬
‫• הגנו על המצלמה שלכם מחול ומלכלוך כשהיא בשימוש בחוף ים או באזורים דומים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫• המצלמה איננה חסינה בפני מים‪ .‬אין לגעת במצלמה‪ ,‬בסוללה‪ ,‬במתאם או בכרטיס‬
‫הזיכרון עם ידיים רטובות‪ .‬הפעלת המצלמה בידיים רטובות עלול לגרום לנזק‬
‫למצלמה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נספחים ‪101‬‬
‫אין לטלטל את המצלמה מהרצועה‪ .‬פעולה זו עלולה לפצוע אתכם או את הזולת‪ ,‬או‬
‫לגרום נזק למצלמה שלכם‪.‬‬
‫אין לצבוע את המצלמה‪ ,‬משום שצבע עלול לחסום חלקים נעים ולמנוע פעולה תקינה‪.‬‬
‫יש לכבות את המצלמה בזמן שלא משתמשים בה‪.‬‬
‫המצלמה שלכם מכילה חלקים עדינים‪ .‬יש להימנע מהפעלת כח ולחץ חזק על‬
‫המצלמה‪ ,‬ולשמור עליה מפני מכות‪.‬‬
‫תחזוקת המצלמה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יש לשמור על מסך התצוגה מנזקים חיצוניים על ידי שמירת המצלמה בנרתיק בזמן‬
‫שהיא לא נמצאת בשימוש‪ .‬שימרו על המצלמה משריטות על ידי הרחקתה מחול‬
‫וממכשירים חדים‪.‬‬
‫אין להשתמש במצלמה במידה והמסך סדוק או שבור‪ .‬זכוכית שבורה או חומר אקרילי‬
‫עלולים לגרום נזק לידיים ולפנים שלכם‪ .‬יש לקחת את המצלמה למרכז שירות של‬
‫‪ Samsung‬על מנת לתקן אותה‪.‬‬
‫אין להניח מצלמות‪ ,‬סוללות‪ ,‬מטענים או אביזרי צילום נוספים על‪-‬גבי או בתוך מכשירי‬
‫חימום‪ ,‬כגון מיקרוגל‪ ,‬תנור או רדיאטור‪ .‬מכשירים אלה עלולים להיות מקולקלים‪,‬‬
‫להתחמם יתר על המידה‪ ,‬ולגרום לשריפה או לפיצוץ‪.‬‬
‫אין לחשוף את העדשה לאור שמש ישיר‪ ,‬משום שחשיפה זו עלולה לגרום עיוות‬
‫צבעים או תקלות בחיישן התמונה‪.‬‬
‫יש להגן על העדשה מטביעות אצבע ושריטות‪ .‬יש לנקות את העדשה באמצעות‬
‫מטלית עדשות רכה ונקייה מלכלוך וחלקיקים זרים‪.‬‬
‫המצלמה עלולה להכבות במידה והיא נופלת או מקבלת מכה‪ .‬מה שנועד להגן על‬
‫כרטיס הזיכרון‪ .‬יש להדליק מחדש את המצלמה על מנת להשתמש בה שנית‪.‬‬
‫בעת השימוש במצלמה‪ ,‬היא עשויה להתחמם‪ .‬תופעה זו הינה נורמלית‪ ,‬ואינה אמורה‬
‫להשפיע על משך חיי המצלמה או על ביצועיה‪.‬‬
‫בזמן השימוש במצלמה בסביבות העלות טמפרטורה נמוכה‪ ,‬ייתכן כי יקח למצלמה‬
‫זמן מה להדלק‪ .‬בנוסף‪ ,‬ייתכן כי הצבע של התצוגה ישתנה באופן זמני‪ ,‬או כי תמונות‬
‫שווא יופיעו‪ .‬תופעות אלה אינן סימן לתפקוד לקוי‪ ,‬והן יעלמו כאשר המצלמה תחזור‬
‫לטמפרטורות מתונות יותר‪.‬‬
‫• צבע או מתכת בחלקה החיצוני של המצלמה עלולים לגרום לאלרגיה‪ ,‬גירוד בעור‪,‬‬
‫אקזמה או התנפחות אצל אנשים עם עור רגיש‪ .‬במקרה של תסמינים כאלה‪ ,‬יש‬
‫להפסיק את השימוש במצלמה מיד ולהתייעץ ברופא‪.‬‬
‫• אין להכניס עצמים זרים לתוך תא‪ ,‬חריץ או נקודת גישה כלשהם של המצלמה‪ .‬ייתכן‬
‫כי נזק עקב שימוש שגוי לא יכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫• אין לאפשר למי שאינו איש מקצוע מוסמך לטפל במצלמה‪ ,‬ואין לנסות לטפל במצלמה‬
‫בכוחות עצמכם‪ .‬כל נזק כתוצאה מטיפול בלתי‪-‬מוסמך אינו מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫על כרטיסי זיכרון‬
‫כרטיסי זיכרון נתמכים‬
‫המצלמה שלכם תומכת בכרטיסי זיכרון ‪ (Secure Digital) microSD‬או‬
‫‪.(Secure Digital High Capacity) microSDHC‬‬
‫נספחים ‪102‬‬
‫על מנת לקרוא את הנתונים באמצעות מחשב ‪ PC‬או באמצעות קורא‬
‫כרטיסי זיכרון‪ ,‬הכניסו את הכרטיס אל תוך מתאם לכרטיסי זיכרון‪.‬‬
‫תחזוקת המצלמה‬
‫קיבולת כרטיס זיכרון‬
‫וידאו‬
‫גודל‬
‫קיבולת הזיכרון עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם לסצינות הצילום או לתנאי הצילום‪ .‬יכולות‬
‫אלו מתבססות על כרטיס ‪:microSD GB 2‬‬
‫‪1280 X 720 HQ‬‬
‫תמונות‬
‫גודל‬
‫מעודן מאוד‬
‫מעודן‬
‫רגיל‬
‫‪213‬‬
‫‪417‬‬
‫‪616‬‬
‫‪244‬‬
‫‪476‬‬
‫‪693‬‬
‫‪283‬‬
‫‪559‬‬
‫‪824‬‬
‫‪337‬‬
‫‪656‬‬
‫‪953‬‬
‫‪649‬‬
‫‪1,220‬‬
‫‪1,743‬‬
‫‪1,052‬‬
‫‪1,906‬‬
‫‪2,653‬‬
‫‪1,743‬‬
‫‪2,905‬‬
‫‪3,813‬‬
‫‪3,211‬‬
‫‪5,085‬‬
‫‪6,102‬‬
‫‪640 X 480‬‬
‫‪320 X 240‬‬
‫‪30 fps‬‬
‫‪15 fps‬‬
‫בערך "‪08' 07‬‬
‫בערך "‪15' 03‬‬
‫בערך "‪18' 42‬‬
‫בערך "‪36' 06‬‬
‫בערך "‪66' 39‬‬
‫בערך "‪120' 55‬‬
‫המספרים שלמעלה נמדדים מבלי להשתמש בפונקצית הזום‪ .‬זמן ההקלטה הזמין עלול להשתנות‬
‫במידה ואתם משתמשים בזום‪ .‬כמה קטעי וידאו הוקלטו בזה אחר זה‪ ,‬על מנת לקבוע את זמן‬
‫ההקלטה הכולל‪.‬‬
‫נספחים ‪103‬‬
‫תחזוקת המצלמה‬
‫•‬
‫אמצעי זהירות בזמן השימוש בכרטיסי זיכרון‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יש להימנע מחשיפת המצלמה למקומות עם טמפרטורה קרה מאוד או חמה מאוד‬
‫)מתחת ל‪ 0° C/32° F-‬או מעל ‪ .(40° C/104° F‬טמפרטורות קיצוניות עלולות לגרום‬
‫לתפקוד לקוי של כרטיסי הזיכרון‪.‬‬
‫יש להכניס את כרטיס הזיכרון בכיוון הנכון‪ .‬הכנסת כרטיס הזיכרון בכיוון שגוי עלולה‬
‫להזיק למצלמה ולכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫אין להשתמש בכרטיסי זיכרון שעברו אתחול )פירמוט( באמצעות מצלמות אחרות או‬
‫באמצעות מחשב‪ .‬יש לבצע אתחול )פירמוט( מחדש של כרטיס הזיכרון באמצעות‬
‫המצלמה שלכם‪.‬‬
‫יש לכבות את המצלמה בעת הכנסה או הוצאה של כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫אין להוציא את כרטיס הזיכרון או לכבות את המצלמה בזמן שהנורה מהבהבת‪ ,‬זה‬
‫עלול להזיק למידע השמור‪.‬‬
‫כאשר פג התוקף של משך חיי כרטיס הזיכרון‪ ,‬לא ניתן לשמור עוד תמונות על‬
‫הכרטיס‪ .‬השתמשו בכרטיס זיכרון חדש‪.‬‬
‫אין לכופף או להפיל את כרטיס הזיכרון או להפעיל עליו כוח או לחץ חזק‪.‬‬
‫המנעו משימוש ומאחסון של כרטיסי זיכרון בסמוך לשדות מגנטיים חזקים‪.‬‬
‫המנעו משימוש ומאחסון של כרטיסי זיכרון באיזורים בעלי טמפרטורה גבוהה‪ ,‬לחות‬
‫גבוהה‪ ,‬או בסמוך לחומרים הגורמים לקורוזיה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נספחים ‪104‬‬
‫יש למנוע מגע של כרטיסי זיכרון בנוזלים‪ ,‬לכלוך או חומרים זרים‪ .‬אם כרטיס הזיכרון‬
‫מלוכלך יש לנקות אותו באמצעות מטלית רכה לפני הכנסתו למצלמה‪.‬‬
‫אין לאפשר מגע של נוזלים‪ ,‬לכלוך או חומרים זרים בכרטיס הזיכרון ובחריץ כרטיס‬
‫הזיכרון‪ .‬מגע כזה עלול לגרום תקלות במצלמה או בכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫בזמן נשיאת כרטיס זיכרון‪ ,‬השתמשו בנרתיק נשיאה‪ ,‬על מנת להגן על הכרטיס‬
‫ממשקעים אלקטרוסטטיים‪.‬‬
‫גבו את האינפורמציה החשובה במדיה נוספת כגון כונן קשיח חיצוני‪ ,CD ,‬או ‪.DVD‬‬
‫בזמן שימוש ארוך במצלמה‪ ,‬כרטיסי הזיכרון עלול להתחמם‪ .‬מדובר בתופעה רגילה‪,‬‬
‫והיא אינה סימן לתקלה‪.‬‬
‫היצרן אינו אחראי על שום אובדן נתונים‪.‬‬
‫תחזוקת המצלמה‬
‫על הסוללה‬
‫חיי סוללה‬
‫יש להשתמש אך ורק בסוללות שאושרו על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫זמן צילום‪/‬‬
‫מספר תמונות ממוצע‬
‫מפרטי סוללה‬
‫מפרט‬
‫דגם‬
‫סוג‬
‫קיבולת תא‬
‫מתח‬
‫זמן טעינה*‬
‫)כאשר המצלמה כבויה(‬
‫תיאור‬
‫‪BP70A‬‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון‬
‫‪700 mAh‬‬
‫‪3.7 V‬‬
‫מצבי בדיקה‬
‫)כאשר הסוללה טעונה באופן מלא(‬
‫תמונות‬
‫חיי הסוללה נמדדו בתנאים הבאים‪ :‬במצב ‪,p‬‬
‫בחושך‪,‬‬
‫רזולוציה‪ ,‬איכות מעודן‪ DIS ,‬פועל‪.‬‬
‫‪.1‬שנו את אפשרות הפלש ל‪ -‬מילוי‪ ,‬צלמו פעם‬
‫אחת ובצעו זום אין או זום אאוט )התקרבות‬
‫והתרחקות(‪.‬‬
‫‪.2‬שנו את אפשרות הפלש ל‪ -‬כבוי‪ ,‬צלמו פעם‬
‫בערך ‪ 140‬דקות‪/‬‬
‫אחת‪ ,‬ובצעו זום אין או זום אאוט )התקרבות‬
‫בקירוב ‪ 280‬תמונות‬
‫והתרחקות(‪.‬‬
‫‪.3‬בצעו את שלבים ‪ 1‬ו‪ 2-‬תוך המתנה של‬
‫‪ 30‬שניות בין כל שלב לשלב‪ .‬חזרו על התהליך‬
‫במשך ‪ 5‬דקות‪ ,‬ולאחר מכן כבו את המצלמה‬
‫למשך דקה אחת‪.‬‬
‫‪ .4‬חזרו על שלבים ‪ 1‬עד ‪.3‬‬
‫וידאו‬
‫בערך ‪ 110‬דקות‬
‫‪ 160‬דקות בקירוב‬
‫* ייתכן כי טעינת הסוללה על ידי חיבורה למחשב עלולה לקחת זמן רב יותר‪.‬‬
‫הקליטו וידאו ברזולוציית‬
‫ובפורמט ‪.30 fps‬‬
‫• המספרים שלמעלה נמדדים על פי הסטנדרטים של ‪ .Samsung‬התוצאות עשויות להשתנות‪,‬‬
‫בהתאם לשימוש הנוכחי‪.‬‬
‫• כמה קטעי וידאו הוקלטו בזה אחר זה‪ ,‬על מנת לקבוע את זמן ההקלטה הכולל‪.‬‬
‫נספחים ‪105‬‬
‫תחזוקת המצלמה‬
‫אמצעי זהירות הקשורים לסוללה‬
‫הודעה המעידה על סוללה חלשה‬
‫לאחר פריקה מלאה של הסוללה‪ ,‬סמל הסוללה יהפוך לאדום ותופיע ההודעה‬
‫"סוללה חלשה"‪.‬‬
‫הגנה על סוללות‪ ,‬מטענים וכרטיסי זיכרון מפני נזק‪.‬‬
‫יש למנוע מגע של הסוללות בעצמים ממתכת‪ ,‬משום שמגע כזה עשוי ליצור מגע בין‬
‫הקוטב החיובי לשלילי של הסוללה ולגרום נזק זמני או תמידי לסוללה‪ ,‬ובנוסף עלול‬
‫לגרום לשריפה או למכת חשמל‪.‬‬
‫הערות על השימוש בסוללה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יש להימנע מחשיפת הסוללות למקומות עם טמפרטורה קרה מאוד או חמה מאוד‬
‫)מתחת ל‪ 0° C/32° F -‬או מעל ‪ .(40° C/104° F‬טמפרטורות קיצוניות עלולות‬
‫להקטין את קיבולת הטעינה של הסוללות‪.‬‬
‫בזמן שימוש ארוך במצלמה‪ ,‬האיזור מסביב לתא הסוללה עשוי להתחמם‪ .‬זה אינו‬
‫משפיע על השימוש הרגיל במצלמה‪.‬‬
‫אין למשוך את הכבל החשמלי כדי לנתק את התקע מהשקע‪ ,‬זה עלול לגרום לשריפה‬
‫או למכת חשמל‪.‬‬
‫בטמפרטורה הנמוכה מ‪ ,0° C/32° F -‬קיבולת הסוללה וחיי הסוללה עלולים להתקצר‪.‬‬
‫קיבולת הסוללה עלולה לפחות בטמפרטורות נמוכות‪ ,‬אך היא תחזור למצבה הנורמלי‬
‫בטמפרטורות מתונות‪.‬‬
‫יש להסיר את הסוללות מהמצלמה בעת אחסון שלה לתקופה ממושכת‪ .‬סוללות‬
‫מחוברות עלולות לדלוף או להחליד לאורך זמן ולגרום נזק חמור למצלמה‪ .‬אחסון‬
‫המצלמה לפרקי זמן ממושכים כשהסוללה מותקנת בה תגרום לפריקה של הסוללה‪.‬‬
‫ייתכן שלא תוכלו לטעון סוללה שנפרקה עד תום‪.‬‬
‫כשאינך משתמש במצלמה לפרק זמן ממושך )‪ 3‬חודשים ומעלה(‪ ,‬בדוק את הסוללה‬
‫וטען אותה בקביעות‪ .‬אם תאפשר לסוללה להיפרק ברציפות‪ ,‬הקיבולת ואורך החיים‬
‫שלה עלולים לפחות ולגרום לתקלה‪ ,‬לשריפה או לפיצוץ‪.‬‬
‫הערות על טעינת הסוללה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נספחים ‪106‬‬
‫במידה ונורת המצב כבויה‪ ,‬יש לודא כי הסוללה מורכבת באופן נכון‪.‬‬
‫במידה והמצלמה דלוקה בזמן הטעינה‪ ,‬ייתכן כי הסוללה לא תיטען באופן מלא‪ .‬כבו‬
‫את המצלמה לפני טעינת הסוללה‪.‬‬
‫אל תשתמשו במצלמה בזמן שאתם מטעינים את הסוללה‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום‬
‫שריפה או מכת חשמל‪.‬‬
‫אין למשוך את הכבל החשמלי כדי לנתק את התקע מהשקע‪ ,‬זה עלול לגרום לשריפה‬
‫או למכת חשמל‪.‬‬
‫תנו לסוללה להטען לפחות עשר דקות לפני הדלקת המצלמה‪.‬‬
‫אם אתם מחברים את המצלמה לספק כח חיצוני בזמן שהסוללה ריקה‪ ,‬שימוש‬
‫בפונקציות הדורשות אנרגיה רבה יגרום לכיבוי המצלמה‪ .‬כדי להשתמש במצלמה‬
‫באופן רגיל‪ ,‬יש לטעון מחדש את הסוללה‪.‬‬
‫תחזוקת המצלמה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫במידה ואתם מחברים את כבל החשמל כאשר הסוללה טעונה במלואה‪ ,‬נורת המצב‬
‫תדלק לבערך ‪ 30‬דקות‪.‬‬
‫שימוש בפלש והקלטת סרטונים מרוקנים את הסוללה במהירות‪ .‬יש לטעון את‬
‫הסוללה עד שנורת המצב האדומה תכבה‪.‬‬
‫במידה ונורת המצה מהבהבת בצבע אדום‪ ,‬חברו מחדש את הכבל‪ ,‬או הוציאו את‬
‫הסוללה והכניסו אותה מחדש‪.‬‬
‫במידה והטענתם את הסוללה כאשר הכבל התחמם יתר על המידה או במידה‬
‫והטמפרטורה גבוהה מדי‪ ,‬נורת המצב עלולה להבהב בצבע אדום‪ .‬הטעינה תתחיל‬
‫כאשר הסוללה תתקרר‪.‬‬
‫טעינת‪-‬יתר של סוללות עלולה לקצר את חייהן‪ .‬בסיום הטעינה‪ ,‬יש לנתק את הכבל‬
‫מהמצלמה‪.‬‬
‫אין לכופף את כבל ה‪ ,AC-‬או להניח עליו עצמים כבדים‪ .‬זה עלול לפגום בכבל‪.‬‬
‫יש לטפל בסוללות ומטענים ולהשליך אותם בזהירות‬
‫• אין להשליך סוללות לאש בשום נסיבות שהן‪ .‬יש לעמוד בכל התקנות המקומיות בעת‬
‫השלכה של סוללות משומשות‪.‬‬
‫• אין להניח סוללות או מצלמות על‪-‬גבי או בתוך מכשירי חימום‪ ,‬כגון מיקרוגל‪ ,‬תנור או‬
‫רדיאטור‪ .‬סוללות עשויות להתפוצץ כאשר הן מתחממות יתר על המידה‪.‬‬
‫הערות על טעינה על ידי התחברות למחשב‬
‫• השתמשו אך ורק בכבל ה‪ USB-‬שסופק‪.‬‬
‫• הסוללה עשויה לא להטען כאשר‪:‬‬
‫ אתם משתמשים ב‪USB hub-‬‬‫ מכשירים נוספים מחוברים למחשב שלכם באמצעות חיבור ‪USB‬‬‫ חיברתם את הכבל ליציאה בחלק הקדמי של המחשב שלכם‬‫ יציאת ה‪ USB-‬של המחשב שלכם לא תומכת בפלט צריכת החשמל הסטנדרטי‬‫)‪(5 V, 500 mA‬‬
‫נספחים ‪107‬‬
‫תחזוקת המצלמה‬
‫פציעה אישית ומוות עלולים להיגרם כתוצאה משימוש באופן בלתי נאות‬
‫או בצורה חסרת זהירות בסוללות‪ .‬למען ביטחונכם האישי‪ ,‬עקבו אחר‬
‫ההוראות שלהלן כדי להשתמש בסוללות בצורה נאותה‪:‬‬
‫• הסוללה עשויה להתלקח או להתפוצץ במידה ולא משתמשים בה כראוי‪.‬‬
‫במידה ואתם מבחינים בעיוותים מסוגים שונים‪ ,‬בסדקים‪ ,‬או בתופעות לא‬
‫נורמליות אחרות בסוללה‪ ,‬הפסיקו את השימוש בסוללה מיד וצרו קשר עם‬
‫מרכז השירות‪.‬‬
‫• השתמשו אך ורק במטעני סוללות ומתאמים אמינים‪ ,‬המומלצים על ידי‬
‫היצרן‪ ,‬וטענו את הסוללות רק בצורה המתוארת במדריך למשתמש הנוכחי‪.‬‬
‫• אין להניח את הסוללה סמוך למכשירי חימום או לחשוף אותה לסביבות‬
‫חמות באופן קיצוני‪ ,‬כמו למשל פנים מכונית סגורה בזמן הקיץ‪.‬‬
‫• אין להכניס את הסוללה אל תוך המיקרוגל‪.‬‬
‫• המנעו מאחסון הסוללה במקומות חמים ולחים‪ ,‬כמו למשל בריכת ספא או‬
‫מקלחות סגורות‪.‬‬
‫• אין להניח את המצלמה במשטחים דליקים‪ ,‬כמו מצעים‪ ,‬שטיחים‪ ,‬או‬
‫שמיכות חשמליות לתקופה ארוכה‪.‬‬
‫• כאשר המצלמה דלוקה‪ ,‬אין להשאיר בחלל קטן ודחוס למשך תקופה‬
‫ארוכה‪.‬‬
‫• אין לאפשר מגע בין המגעים האלקטרוניים של הסוללה לבין חפצים‬
‫ממתכת‪ ,‬כגון שרשראות‪ ,‬מטבעות‪ ,‬מפתחות או שעונים‪.‬‬
‫• השתמשו רק בסוללות תחליף ליתיום‪-‬יון‪ ,‬המומלצות על ידי היצרן‪.‬‬
‫נספחים ‪108‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אין לפרק או לנקב את הסוללה עם חפץ חד‪.‬‬
‫יש להימנע מחשיפת הסוללה לכוחות מוחצים או בעלי לחץ גבוה‪.‬‬
‫יש להימנע מחשיפת הסוללה להשפעות קיצוניות‪ ,‬כגון השלכתה ממקומות‬
‫גבוהים‪.‬‬
‫אין לחשוף את הסוללות לטמפרטורה של )‪ 60° C (140° F‬ומעלה‪.‬‬
‫אין לאפשר לסוללה לבוא במגע עם לחות או נוזלים‪.‬‬
‫אין לחשוף את הסוללה למקורות בעלי חום גבוה‪ ,‬כגון שמש חזקה‪ ,‬אש‬
‫וכדומה‪.‬‬
‫קווים מנחים‬
‫• השלך את הסוללה בזהירות‪.‬‬
‫• אין להשליך סוללות לאש‪.‬‬
‫• תקנות ההשלכה עשויות להשתנות בין ארצות או אזורים‪ .‬השליכו את‬
‫הסוללה בהתאם לתקנות המקומיות‪.‬‬
‫קווים מנחים על טעינת הסוללה‬
‫טענו את הסוללה אך ורק לפי השיטות המתוארות במדריך למשתמש‬
‫הנוכחי‪ .‬הסוללה עשויה להתלקח או להתפוצץ במידה ולא מטעינים אותה‬
‫כראוי‪.‬‬
‫לפני הפנייה למרכז השירות‬
‫אם אתם נתקלים בבעיות עם המצלמה‪ ,‬נסו פתרונות אלה לפני הפנייה למרכז השירות‪ .‬במידה וניסיתם את הפתרונות המוצעים ואתם עדיין חווים בעיות עם המכשיר‪ ,‬צרו קשר עם‬
‫הספק המקומי שלכם או עם מרכז השירות‪.‬‬
‫כאשר אתם משאירים את המצלמה במרכז שירות‪ ,‬הקפידו גם להשאיר את שאר הרכיבים שייתכן שתורמים לתקלה‪ ,‬כגון כרטיס הזיכרון והסוללה‪.‬‬
‫מצב‬
‫אין אפשרות להפעיל את‬
‫המצלמה‬
‫המצלמה נכבית‬
‫בפתאומיות‬
‫המצלמה מאבדת אנרגיית‬
‫סוללה במהירות‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫• ודאו שהסוללה בפנים‪.‬‬
‫• ודאו שהסוללה הוכנסה כראוי‪) .‬עמ‘ ‪(17‬‬
‫• טענו את הסוללה‪.‬‬
‫• טענו את הסוללה‪.‬‬
‫• ייתכן כי המצלמה שלכם נמצאת במצב כיבוי אוטומטי‪.‬‬
‫)עמ‘ ‪(97‬‬
‫• ייתכן שהמצלמה נכבית באופן אוטומטי כדי למנוע נזק‬
‫לכרטיס הזיכרון עקב השפעה קיצונית כלשהי‪ .‬הפעילו‬
‫שוב את המצלמה‪.‬‬
‫• הסוללה עשויה לאבד אנרגיה מהר יותר בטמפרטורה‬
‫נמוכה )מתחת ל‪ .(0° C/32° F -‬שמרו על חום‬
‫הסוללה על‪-‬ידי הכנסתה לכיסכם‪.‬‬
‫• שימוש בפלש והקלטת סרטונים מרוקנים את הסוללה‬
‫במהירות‪ .‬טענו את הסוללה מחדש לפי הצורך‪.‬‬
‫• סוללות הן חלק מתכלה‪ ,‬ויש להחליף אותן כעבור זמן‬
‫מה‪ .‬אם אורך חיי הסוללה מתקצר במהירות‪ ,‬השיגו‬
‫סוללה חדשה‪.‬‬
‫מצב‬
‫אין אפשרות לצלם תמונות‬
‫המצלמה נתקעת‬
‫המצלמה מתחממת‬
‫הפלש לא פועל‬
‫נספחים ‪109‬‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫• אין שטח בכרטיס הזיכרון‪ .‬מחקו קבצים בלתי‪-‬נחוצים‪,‬‬
‫או הכניסו כרטיס חדש‪.‬‬
‫• בצעו אתחול )פירמוט( של כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫• כרטיס הזיכרון פגום‪ .‬השיגו כרטיס זיכרון חדש‪.‬‬
‫• ודאו כי המצלמה מופעלת‪.‬‬
‫• טענו את הסוללה‪.‬‬
‫• ודאו שהסוללה הוכנסה כראוי‪.‬‬
‫הוציאו את הסוללה והכניסו אותה שוב‪.‬‬
‫בעת השימוש במצלמה‪ ,‬היא עשויה להתחמם‪ .‬תופעה‬
‫זו הינה נורמלית‪ ,‬ואינה אמורה להשפיע על משך חיי‬
‫המצלמה או על ביצועיה‪.‬‬
‫• ייתכן שאפשרות הפלש מוגדרת כ‪ -‬כבוי‪) .‬עמ‘ ‪(52‬‬
‫• אין אפשרות להשתמש בפלש במצבים מסוימים‪.‬‬
‫לפני הפנייה למרכז השירות‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫מצב‬
‫הפלש מופעל באופן בלתי‪ -‬ייתכן שהפלש מופעל עקב חשמל סטטי‪ .‬לא מדובר‬
‫צפוי‬
‫בתקלה במצלמה‪.‬‬
‫התאריך והשעה שגויים‬
‫הגדר את התאריך והשעה בהגדרות התצוגה‪.‬‬
‫)עמ‘ ‪(96‬‬
‫התצוגה או הלחצנים אינם‬
‫פועלים‬
‫הוציאו את הסוללה והכניסו אותה שוב‪.‬‬
‫תצוגת המצלמה מגיבה‬
‫בצורה דלה‬
‫כרטיס הזיכרון נתקל‬
‫בשגיאה‬
‫לא ניתן לנגן את הקבצים‬
‫שהוקלטו‬
‫במידה ואתם משתמשים במצלמה שלכם בטמפרטורות‬
‫נמוכות מאוד‪ ,‬זה עלול לגרום למסך המצלמה לעיוות‬
‫צבעים או לתפקוד לקוי‪ .‬למען תפקוד טוב יותר של מסך‬
‫המצלמה שלכם‪ ,‬השתמשו במצלמה בטמפרטורות‬
‫מתונות‪.‬‬
‫• כבו את המצלמה‪ ,‬ולאחר מכן הפעילו אותה שוב‪.‬‬
‫• הוציאו את כרטיס הזיכרון‪ ,‬ולאחר מכן הכניסו אותו‬
‫שוב‪.‬‬
‫• בצעו אתחול )פירמוט( של כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫ראו "אמצעי זהירות בזמן השימוש בכרטיסי זיכרון"‬
‫לפרטים נוספים‪) .‬עמ‘ ‪(104‬‬
‫אם תשנו את שם הקובץ‪ ,‬ייתכן שהמצלמה לא תציג‬
‫את הקובץ )שם הקובץ אמור לעמוד בתקן ‪ .(DCF‬אם‬
‫תיתקלו בבעיה זו‪ ,‬נגנו את הקבצים במחשב שלכם‪.‬‬
‫מצב‬
‫התמונה מטושטשת‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫• ודאו כי אופצית הפוקוס שבחרתם מתאימה לתצלומי‬
‫תקריב‪) .‬עמ‘ ‪(55‬‬
‫• ודאו כי העדשה נקייה‪ .‬אם לא‪ ,‬נקו את העדשה‪.‬‬
‫)עמ‘ ‪(100‬‬
‫• ודאו כי אובייקט הצילום נמצא בטווח הפלש‪.‬‬
‫)עמ‘ ‪(113‬‬
‫איזון לבן שגוי עלול ליצור צבעים לא‪-‬ריאליסטיים‪ .‬בחרו‬
‫הצבעים בתמונה אינם‬
‫את האפשרות המתאימה לאיזון לבן בהתאם למקור‬
‫תואמים לסצינה האמיתית‪.‬‬
‫האור‪) .‬עמ‘ ‪(64‬‬
‫התמונה צולמה בחשיפת‪-‬יתר‪.‬‬
‫• כבו את הפלש‪) .‬עמ‘ ‪(52‬‬
‫התמונה בהירה מדי‬
‫• כווננו את רגישות ה‪) .ISO-‬עמ‘ ‪(54‬‬
‫• כווננו את ערך החשיפה‪) .‬עמ‘ ‪(61‬‬
‫התמונה צולמה בתת‪-‬חשיפה‪.‬‬
‫• הפעילו את הפלש‪) .‬עמ‘ ‪(52‬‬
‫התמונה כהה מדי‬
‫• כווננו את רגישות ה‪) .ISO-‬עמ‘ ‪(54‬‬
‫• כווננו את ערך החשיפה‪) .‬עמ‘ ‪(61‬‬
‫נספחים ‪110‬‬
‫לפני הפנייה למרכז השירות‬
‫מצב‬
‫המחשב לא מזהה את‬
‫המצלמה‬
‫מצב‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫• ודאו כי כבל ה‪ USB-‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫• ודאו כי המצלמה מופעלת‪.‬‬
‫• ודאו כי אתם משתמשים במערכת הפעלה נתמכת‪.‬‬
‫המחשב מנתק את‬
‫המצלמה בעת העברת‬
‫קבצים‬
‫ייתכן שהעברת הקבצים תופסק עקב חשמל סטטי‪ .‬נתקו‬
‫את כבל ה‪ USB-‬וחברו אותו שוב‪.‬‬
‫המחשב אינו מצליח‬
‫להפעיל וידאו‬
‫יתכן כי קבצי הוידאו לא ינוגנו בחלק מהתוכנות‬
‫שאמורות לנגן קבצי וידאו‪ .‬כדי לנגן קובצי וידאו‬
‫שהוקלטו במצלמה‪ ,‬השתמשו בתוכנת ה‪Multimedia-‬‬
‫‪ .Viewer‬אתם יכולים להתקין את התוכנה על המחשב‬
‫שלכם‪ ,‬יחד עם תוכנת ה‪.i-Launcher-‬‬
‫‪ i-Launcher‬אינו פועל‬
‫כראוי‬
‫נספחים ‪111‬‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫• סגרו את ‪ i-Launcher‬והפעילו מחדש את התכנית‪.‬‬
‫• יש לוודא ש‪ i-Launcher -‬מוגדר למצב פעיל‬
‫בתפריט ההגדרות‪) .‬עמ‘ ‪(97‬‬
‫• בהתאם למפרט המחשב שלכם ולסביבתו‪ ,‬יתכן‬
‫כי התוכנה לא תופעל באופן אוטומטי‪ .‬במקרה זה‪,‬‬
‫לחצו על התחל ← כל התוכניות ← ‪← Samsung‬‬
‫‪ Samsung i-Launcher ← i-Launcher‬במחשב‬
‫עם ‪) .Windows‬ב‪ ,Windows 8-‬פתח את המסך‬
‫'התחל' ולאחר מכן בחרו ‪) All apps‬כל היישומים(‬
‫← ‪ (.Samsung i-Launcher‬לחלופין‪ ,‬לחצו‬
‫על ‪) Application‬יישומים( ← ‪← Samsung‬‬
‫‪ i-Launcher‬במחשב עם ‪.Mac OS‬‬
‫מפרטי מצלמה‬
‫תמונה חיישן‬
‫סוג‬
‫‪) "1/2.3‬בערך ‪ 7.77‬מ"מ( ‪CCD‬‬
‫פיקסלים אפקטיביים‬
‫בערך ‪ 16.1‬מגה‪-‬פיקסל‬
‫סה"כ פיקסלים‬
‫עדשה‬
‫בערך ‪ 16.6‬מגה‪-‬פיקסל‬
‫אורך פוקוס‬
‫עדשת ‪ 22.5–4.5 = f Samsung‬מ"מ‬
‫)‪ 35‬מ"מ המקביל לסרט‪ 125–25 :‬מ"מ(‬
‫טווח הצמצם‬
‫)‪F2.5 (W)–F6.3 (T‬‬
‫זום‬
‫‪:‬מצב תמונת סטיל ‪5.0X–1.0‬‬
‫)זום אופטי ‪ X‬זום דיגיטלי‪,25.0X :‬‬
‫זום אופטי ‪ X‬זום אינטליגנטי‪(10.0X :‬‬
‫תצוגה‬
‫סוג‬
‫‪TFT LCD‬‬
‫תכונה‬
‫פיקוס‬
‫‪ 67.5) "2.7‬מ"מ( ‪(230K) QVGA‬‬
‫סוג‬
‫טווח‬
‫)‪Wide (W‬‬
‫)‪Tele (T‬‬
‫רגיל )מוקד אוט'( ‪ 80‬ס"מ עד אינסוף ‪ 250‬ס"מ עד אינסוף‬
‫‪ 80–5‬ס"מ‬
‫‪ 250–100‬ס"מ‬
‫מאקרו‬
‫‪ 5‬ס"מ עד אינסוף ‪ 100‬ס"מ עד אינסוף‬
‫מאקרו‪-‬אוט'‬
‫מהירות צמצם‬
‫• אוט‪-‬חכם‪ 1/2,000–8 :‬שניות‬
‫• תוכנית‪ 1/2,000–1 :‬שניות‬
‫• לילה‪ 1/2,000–8 :‬שניות‬
‫חשיפה‬
‫שליטה‬
‫‪ AE‬תכנית‬
‫מדידה‬
‫רבות‪ ,‬נקודה‪ ,‬משוקללת למרכז‬
‫פיצוי‬
‫‪ 1) ±2EV‬עד ‪ 3‬צעדי חשיפה(‬
‫שווה ערך ‪ISO‬‬
‫‪ TTL‬מיקוד אוטומטי )מיקוד אוט' מרובה‪ ,‬מיקוד אוט' למרכז‪,‬‬
‫זיהוי פנים ‪ ,AF‬מיקוד אוט' עוקב(‬
‫נספחים ‪112‬‬
‫אוטומטי‪,ISO 400 ,ISO 200 ,ISO 100 ,ISO 80 ,‬‬
‫‪ISO 3200 ,ISO 1600 ,ISO 800‬‬
‫מפרטי מצלמה‬
‫ושעה תאריך‬
‫פלש‬
‫מצב‬
‫כבוי‪ ,‬תיקון עיניים אדומות‪ ,‬סנכרון איטי‪ ,‬מילוי‪ ,‬עיניים אדומות‪,‬‬
‫אוטומטי‬
‫טווח‬
‫• רחב‪ 4.2–0.3 :‬מטר )‪ ISO‬אוטומטי(‬
‫• טלה‪ 1.6–0.5 :‬מטר )‪ ISO‬אוטומטי(‬
‫זמן הטעינה מחדש‬
‫מפחית הרעידות‬
‫כבוי‪ ,‬תאריך‪ ,‬תאריך ושעה‬
‫צילום‬
‫בערך ‪ 4‬שניות‬
‫ייצוב תמונה דיגטלי )‪(DIS‬‬
‫אפקט‬
‫מצב צילום‬
‫• מסנן חכם‪ :‬רגיל‪ ,‬ממוזער‪ ,‬גבול דקורטיבי‪ ,‬נקודת חצי צליל‪,‬‬
‫רישום‪ ,‬עין דג‪ ,‬אל‪-‬ערפל‪ ,‬קלאסי‪ ,‬מן העבר‪ ,‬תשליל‬
‫• כוונון תמונה‪ :‬ניגודיות‪ ,‬חדות‪ ,‬רוויה‬
‫מצב צפייה בוידאו‬
‫מסנן חכם‪ :‬רגיל‪ ,‬אפקט לוח צבעים ‪ ,1‬אפקט לוח צבעים ‪,2‬‬
‫אפקט לוח צבעים ‪ ,3‬אפקט לוח צבעים ‪ ,4‬ממוזער‪,‬‬
‫גבול דקורטיבי‪ ,‬אל‪-‬ערפל‪ ,‬עין דג‪ ,‬קלאסי‪ ,‬מן העבר‪ ,‬תשליל‬
‫איזון לבן‬
‫איזון צבעים אוט'‪ ,‬אור יום‪ ,‬מעונן‪ ,‬פלורוסנט בהיר‪ ,‬פלורוסנט עמום‪ ,‬טונגסטן‪,‬‬
‫מידה‪ :‬צמצם‬
‫תמונות‬
‫• מצבים‪ :‬אוט‪-‬חכם )דיוקן‪ ,‬פורטרט לילה‪ ,‬פורטרט עם אור‬
‫אחורי‪ ,‬לילה‪ ,‬תאורה אחורית‪ ,‬נוף‪ ,‬לבן‪ ,‬ירוק טבעי‪,‬‬
‫שמיים כחולים‪ ,‬שקיעה‪ ,‬מאקרו‪ ,‬טקסט מקרו‪ ,‬צבע מקרו‪,‬‬
‫חצובה‪ ,‬אקשן(‪ ,‬תוכנית‪ ,‬פנורמה חיה‪ ,‬תמונה בתמונה‪,‬‬
‫סצנה )מסגרת קסם‪ ,‬צילום יופי‪ ,‬דיוקן חכם‪ ,‬פרצוף מצחיק‪,‬‬
‫לילה‪ ,‬נוף‪ ,‬טקסט‪ ,‬שקיעה‪ ,‬שחר‪ ,‬תאורה אחורית‪,‬‬
‫חוף ושלג(‬
‫• ‪) Burst‬צילום ברצף בלחיצה אחת(‪ :‬יחיד‪ ,‬מתמשכת‪,‬‬
‫לכידת תנועה‪ ,‬הקבצת חשיפה אוטי‬
‫• שעון עצר‪ :‬כבוי‪ 10 ,‬שניות‪ 2 ,‬שניות‪ ,‬כפול‬
‫•‬
‫וידאו‬
‫נספחים ‪113‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מצבים‪ :‬מזהה סצנה חכם )נוף‪ ,‬שמיים כחולים‪ ,‬ירוק טבעי‪,‬‬
‫שקיעה(‪ ,‬סרט‬
‫תבנית‪) MJPEG :‬זמן הקלטה מרבי‪ 20 :‬דקות(‬
‫גודל‪) 1280 X 720 HQ :‬לקובץ אחד‪ :‬עד ‪,(GB 4‬‬
‫‪320 X 240 ,640 X 480‬‬
‫קצב מסגרות‪30 fps ,15 fps :‬‬
‫צליל חי ‪ :‬צליל חי פעיל‪ ,‬צליל חי כבוי‪ ,‬השתק‬
‫עריכת וידאו )‪ :(embedded‬השהייה במהלך הקלטה‪,‬‬
‫צילום תמונת סטיל‬
‫מפרטי מצלמה‬
‫הצגה‬
‫תמונות‬
‫קטעי וידאו‬
‫אחסון‬
‫• סוג‪ :‬תמונה בודדת‪ ,‬תמונות ממוזערות‪ ,‬מצגת שקופיות‬
‫משוכללת עם מוסיקה ואפקטים‪ ,‬קטע סרט‬
‫• עריכה‪ :‬שינוי גודל‪ ,‬סובב‪ ,‬דיוקן חכם‪ ,‬מסנן חכם‪,‬‬
‫כוונון תמונה‪ ,‬חתוך‬
‫• עריכה‪ :‬כוונון תמונה )איזון ניגודיות אוטי‪ ,‬תיקון עיניים‬
‫אדומות‪ ,‬ריטוש פנים‪ ,‬בהירות‪ ,‬ניגודיות‪ ,‬רוויה‪ ,‬הוספת‬
‫רעש(‪ ,‬מסנן חכם )רגיל‪ ,‬ממוזער‪ ,‬גבול דקורטיבי‪,‬‬
‫נקודת חצי צליל‪ ,‬רישום‪ ,‬עין דג‪ ,‬אל‪-‬ערפל‪ ,‬קלאסי‪,‬‬
‫מן העבר‪ ,‬תשליל(‬
‫סמל‬
‫‪4608 X 3456‬‬
‫‪4608 X 3072‬‬
‫‪4608 X 2592‬‬
‫גודל תמונה‬
‫מדיה‬
‫תבנית קבצים‬
‫• תמונת סטיל‪EXIF 2.21 ,(DCF) JPEG :‬‬
‫• קטע סרט‪(MJPEG) AVI :‬‬
‫‪3648 X 2736‬‬
‫‪2592 X 1944‬‬
‫‪1984 X 1488‬‬
‫‪1920 X 1080‬‬
‫עריכה‪ :‬צילום תמונת סטיל‬
‫• זיכרון פנימי‪ :‬בערך ‪MB 70‬‬
‫• זיכרון חיצוני )אופציונלי(‪) microSD :‬מובטח עד ל‪(GB 2-‬‬
‫‪) microSDHC‬מובטח עד ל‪(GB 8 -‬‬
‫ייתכן כי קיבולת הזיכרון הפנימי לא תואמת את המפרט הזה‪.‬‬
‫גודל‬
‫‪1024 X 768‬‬
‫נספחים ‪114‬‬
‫מפרטי מצלמה‬
‫מידות )ר ‪ X‬ג ‪ X‬ע(‬
‫ממשק‬
‫חיבור פלט דיגיטלי‬
‫‪USB 2.0‬‬
‫כניסת\יציאת אודיו‬
‫רמקולים פנימיים )מונו(‪ ,‬מיקרופון )מונו(‬
‫מחבר לכניסת כח‬
‫‪DC‬‬
‫מקור חשמל‬
‫‪5.0 V‬‬
‫‪ 17.5 X 55.2 X 91.6‬מ"מ )ללא בליטות(‬
‫משקל‬
‫‪ 90‬גר' )ללא סוללה וכרטיס זיכרון(‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫‪0–40° C‬‬
‫סוללה נטענת‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון )‪(mAh 700 ,BP70A‬‬
‫לחות הפעלה‬
‫סוג חיבור‬
‫‪ 5) Micro USB‬פינים(‬
‫‪5–85 %‬‬
‫תוכנה‬
‫מקור האנרגיה עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם לאזורכם‪.‬‬
‫‪i-Launcher‬‬
‫המפרט עלול להשתנות ללא הודעה למען שיפור הביצועים‪.‬‬
‫נספחים ‪115‬‬
‫מונחון‬
‫איזון ניגודיות אוטומטי )‪(ACB‬‬
‫קומפוזיציה‬
‫פונקציה זו משפרת באופן אוטומטי את הניגודיות בתוך התמונה כאשר אובייקט הצילום‬
‫מואר מאחור או כאשר ישנה ניגודיות חזקה בין אובייקט הצילום לרקע‪.‬‬
‫מושג ה"קומפוזיציה" בתחום הצילום‪ ,‬משמעו ארגון האובייקטים בתוך התמונה‪ .‬בדרך‬
‫כלל ציות לחוק השלישים מוביל לקומפוזיציה טובה‪.‬‬
‫הקבצת חשיפה אוטומטית )‪(AEB‬‬
‫)‪DIS (Digital Image Stabilization‬‬
‫פונקציה זו מצלמת באופן אוטומטי מספר תמונות בחשיפות שונות כדי לעזור לכם לצלם‬
‫תמונה בחשיפה נכונה‪.‬‬
‫פונקציה זו מפצה על רעידות בעת הצילום בזמן אמת‪ .‬יכולה להיות ירידה מסוימת‬
‫באיכות התמונה בהשוואה לייצוב תמונה אופטי )‪.(OIS‬‬
‫פוקוס אוטומטי )‪(AF‬‬
‫חוק עיצוב למען מערכת קבצי המצלמה )‪(DCF‬‬
‫מערכת אשר מפקסת באופן אוטומטי את עדשת המצלמה על אובייקט הצילום‪.‬‬
‫המצלמה משתמשת בניגודיות כדי להתפקס באופן אוטומטי‪.‬‬
‫מפרט כדי להגדיר את תבנית הקבצים ואת מערכת הקבצים בשביל מצלמות דיגטליות‬
‫שהומצאו על ידי ‪ Japan Electronics‬ו‪Technology Industries Association -‬‬
‫)‪.(JEITA‬‬
‫הפתח שולט על כמות האור אשר מגיעה לחיישן המצלמה‪.‬‬
‫עומק שדה‬
‫פתח‬
‫רעידת מצלמה )טשטוש(‬
‫במידה ומזיזים את המצלמה בזמן שהתריס פתוח‪ ,‬התמונה עלולה לצאת מטושטשת‪.‬‬
‫זה קורה לעיתים קרובות יותר כאשר מהירות התריס נמוכה‪ .‬מנעו את רעידת המצלמה‬
‫וטשטוש התמונה על ידי העלאת רגישות ה‪ ,ISO-‬שימוש בפלש או שימוש במהירות‬
‫תריס גבוהה יותר‪ .‬לחילופין‪ ,‬השתמשו בחצובה‪ ,‬פונקציית ‪ OIS‬או ‪ DIS‬לייצוב‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫המרחק בין הנקודה הקרובה ביותר והנקודה הרחוקה ביותר שיכולות להיות בפוקוס‬
‫סביר בתוך התמונה‪ .‬עומק השדה משתנה בהתאם לעדשה‪ ,‬אורך הפוקוס‪ ,‬והמרחק בין‬
‫המצלמה לאובייקט‪ .‬בחירה בערך קטן יותר‪ ,‬לדוגמא‪ ,‬תגדיל את עומק השדה ותטשטש‬
‫את הרקע של הקומפוזיציה‪.‬‬
‫זום דיגיטלי‬
‫פונקציה אשר מגדילה את היכולת של הזום הזמין עם עדשת זום )זום אופטי(‪ .‬בעת‬
‫השימוש בזום דיגיטלי‪ ,‬איכות התמונה תהיה פחותה יותר‪ ,‬מכיוון שההגדלה של‬
‫התמונה רבה יותר‪.‬‬
‫נספחים ‪116‬‬
‫מונחון‬
‫פיצוי ‪EV‬‬
‫פלש‬
‫השילוב בין מהירות הצמצם ופתח העדשה במצלמה‪ ,‬הפועלות באותה החשיפה‪.‬‬
‫נורה אשר עוזרת ליצור חשיפה נאותה בתנאים עם תאורה נמוכה‪.‬‬
‫ערך חשיפה )‪(EV‬‬
‫אורך פוקוס‬
‫פונקציה זו מאפשרת להתאים את ערך החשיפה הנמדד על ידי המצלמה במהירות‪,‬‬
‫בהגדלה מוגבלת‪ ,‬וזאת כדי לשפר את חשיפת התמונות שלכם‪ .‬כוונו את פיצוי ה‪ EV-‬ל‬
‫‪ ,1.0- EV‬כדי לכוון את הערך לכהה יותר בדרגה אחת‪ ,‬או כוונו אותו ל ‪ 1.0 EV‬כדי‬
‫לכוון את הערך לבהיר יותר בדרגה אחת‪.‬‬
‫המרחק בין אמצע העדשה לנקודת הפוקוס )במילימטרים( אורכי פוקוס ארוכים יותר‬
‫באים לידי ביטוי בזויות ראייה צרות יותר‪ ,‬ואובייקט הצילום גדל‪ .‬אורכי פוקוס קצרים‬
‫יותר באים לידי ביטוי בזויות ראייה רחבות יותר‪.‬‬
‫)‪Exif (Exchangeable Image File Format‬‬
‫מפרט כדי להגדיר את פורמט קובץ התמונה בשביל מצלמות דיגיטליות שהומצאו על ידי‬
‫‪.(JEIDA) Japan Electronic Industries Development Association‬‬
‫חיישן תמונה‬
‫החלק הפיסיקלי של מצלמה דיגטלית שמכיל קטע מהתמונה לכל פיקסל של התמונה‪.‬‬
‫כל מקטע תמונה רושם את בהירות האור שמכה בו בזמן החשיפה‪ .‬סוגי החיישנים‬
‫השכיחים הם ‪ (Charge-coupled Device) CCD‬ו‪Complementary) CMOS-‬‬
‫‪.(Metal Oxide Semiconductor‬‬
‫חשיפה‬
‫כמות האור אשר מגיעה לחיישן המצלמה‪ .‬החשיפה נשלטת על ידי השילוב בין מהירות‬
‫התריס‪ ,‬ערך הפתח‪ ,‬וערך רגישות ה‪.ISO-‬‬
‫רגישות ‪ISO‬‬
‫רגישות המצלמה לאור‪ ,‬המבוססת על מהירות הפילם שוות הערך שמשתמשים בה‬
‫במצלמות פילם‪ .‬בהגדרות ‪ ISO‬גבוהות יותר‪ ,‬המצלמה משתמשת במהירות תריס‬
‫גבוהה יותר‪ ,‬מה שעלול למנוע תמונה מטושטשת‪ ,‬הנגרמת כתוצאה מרעידות במצלמה‬
‫ואור נמוך‪ .‬למרות זאת‪ ,‬תמונות עם רגישות ‪ ISO‬גבוהה‪ ,‬רגישות יותר ל"רעש" בתמונה‪.‬‬
‫נספחים ‪117‬‬
‫מונחון‬
‫)‪JPEG (Joint Photographic Experts Group‬‬
‫רעש‬
‫שיטת דחיסה מאבדת נתונים עבור תמונות דיגטליות‪ .‬תמונות ‪ JPEG‬מכווצות כדי‬
‫להפחית את גודל הקובץ‪ ,‬עם מינימום פגיעה ברזולוצית התמונה‪.‬‬
‫פיקסלים המפורשים שלא כהלכה בתמונה דיגיטלית ועשויים להראות כפיקסלים‬
‫בהירים‪ ,‬אקראיים או שאינם במקומם‪ .‬תופעת ה"רעש‪ ,‬בדרך כלל מתרחשת כאשר‬
‫התמונות מצולמות עם רגישות ‪ ISO‬גבוהה או כאשר הרגישות מכוונת למצב אוטומטי‬
‫בעת הצילום במקומות חשוכים‪.‬‬
‫)‪LCD (Liquid Crystal Display‬‬
‫תצוגה ויזואלית הנפוצה במכשירים אלקטרוניים‪ .‬תצוגה זו זקוקה לאור אחורי נפרד‪ ,‬כגון‬
‫‪ CCFL‬או ‪ ,LED‬כדי ליצר מחדש צבעים‪.‬‬
‫מאקרו‬
‫פונקציה זו מאפשרת צילום קלוז‪-‬אפ של אובייקטים קטנים מאוד‪ .‬בעת השימוש‬
‫בפונקציית המאקרו‪ ,‬המצלמה מסוגלת לשמור על פוקוס חד על אובייקטים קטנים ביחס‬
‫הקרוב לגודל טבעי )‪.(1:1‬‬
‫מדידה‬
‫המדידה מתייחסת לצורה שבה המצלמה מודדת את כמות האור כדי להגדיר חשיפה‪.‬‬
‫)‪MJPEG (Motion JPEG‬‬
‫זום אופטי‬
‫זהו זום כללי אשר יכול להגדיל את התמונות באמצעות העדשה ואינו מפחית מאיכות‬
‫התמונות‪.‬‬
‫איכות‬
‫ייצוג יחס הדחיסה שמשתמשים בו לתמונה דיגיטלית‪ .‬לתמונות באיכות גבוהה יותר יש‬
‫יחס דחיסה נמוך יותר‪ ,‬כבדרך כלל בא לידי ביטוי בגודל קובץ גדול יותר‪.‬‬
‫רזולוציה‬
‫מספר הפיקסלים המוצגים בתמונה דיגיטלית‪ .‬תמונות ברזולוציה גבוהה יותר מכילות‬
‫יותר פיקסלים ומראות יותר פרטים מאשר תמונות ברזולוציה נמוכה‪.‬‬
‫פורמט וידאו המכווץ כמו תמונת ‪.JPEG‬‬
‫נספחים ‪118‬‬
‫מונחון‬
‫מהירות תריס‬
‫מהירות התריס מתייחסת לזמן שלוקח לפתוח ולסגור את התריס‪ ,‬והיא מהווה מרכיב‬
‫חשוב בבהירות התמונה‪ ,‬מכיוון שהיא שולטת על כמות האור שנכנסת דרך הפתח‬
‫ומגיעה אל חיישן התמונה‪ .‬מהירות תריס גבוהה מאפשרת פחות זמן לכניסה של אור‬
‫אל תוך התמונה‪ ,‬והתמונה הופכת לכהה יותר ומאפשרת "להקפיא" אובייקטים בתנועה‬
‫ביתר קלות‪.‬‬
‫וינייטה‬
‫הפחתת בהירות או רווית התמונות בגבולות החיצוניים‪ ,‬בהשוואה למרכז התמונה‪.‬‬
‫שימוש בוינייטה עלול ליצור עניין באובייקטים המונחים במרכז התמונה‪.‬‬
‫איזון לבן )איזון צבע(‬
‫התאמה של עוצמת הצבעים )צבעי היסוד האופיניים אדום‪ ,‬ירוק וכחול(‪ ,‬בתוך התמונה‪.‬‬
‫המטרה של כוונון איזון הלבן‪ ,‬או איזון הצבע‪ ,‬היא לעבד בצורה נכונה את הצבעים בתוך‬
‫התמונה‪.‬‬
‫נספחים ‪119‬‬
‫היפטרות נכונה מסוללות מוצר זה‬
‫)ישים במדינות עם מערכות איסוף נפרדות(‬
‫היפטרות נכונה ממוצר זה‬
‫‪(Waste Electrical & Electronic Equipment‬‬
‫)ישים במדינות עם מערכות איסוף נפרדות(‬
‫הערה זו על המוצר‪ ,‬האביזרים או על הספרות מעידה כי אין להשליך את המוצר‬
‫ואביזריו האלקטרוניים )לדוגמא‪ :‬מטען‪ ,‬אוזניות‪ ,‬כבל ‪ (USB‬יחד עם הפסולת הביתית‪,‬‬
‫בסוף חיי העבודה שלהם‪ .‬כדי למנוע נזק לסביבה ולגוף האנושי מהשלכת פסולת בלתי‬
‫מבוקרת‪ ,‬אנא הפרידו מוצאים אלו מסוגים אחרים של פסולת ומחזרו אותם בצורה‬
‫אחראית‪ ,‬כדי לקדם את השימוש החוזר בחומרים‪.‬‬
‫משתמשים ביתיים צריכים לפנות לחנות בה הם רכשו את המוצר‪ ,‬או למשרד הממשלתי‬
‫המקומי‪ ,‬למען פרטים על איפה ואיך ניתן לקחת מוצרים אלו למחזור בטוח לסביבה‪.‬‬
‫הערה זו על הסוללה‪ ,‬על המדריך למשתמש או על האריזה‪ ,‬מעידה כי אין להשליך‬
‫את הסוללות של המוצר יחד עם הפסולת הביתית‪ ,‬בסוף חיי העבודה שלהם‪ .‬כאשר‬
‫מופיעים הסמלים הכימיים ‪ Cd ,Hg‬או ‪ Pb,‬הם מעידים כי הסוללה מכילה כספית‪,‬‬
‫קדמיום או עופרת מעל לדרגות ההתייחסות ב ‪ .EC Directive 2006/66‬במידה‬
‫והסוללות לא מושלכות בצורה נאותה‪ ,‬חומרים אלו עלולים ליצור נזק לבריאות האנושית‬
‫ולסביבה‪.‬‬
‫כדי להגן על המשאבים הטבעיים ולקדם שימוש חוזר בחומרים‪ ,‬אנא הפרידו את‬
‫הסוללות מסוגים אחרים של פסולת‪ ,‬ומחזרו אותם במערכת החזרת הסוללות המקומית‬
‫שלכם‪.‬‬
‫משתמשים עסקיים צריכים לפנות לספקים שלהם ולבדוק את התנאים שבחוזה הקנייה‪.‬‬
‫אין להשליך את המוצר ואביזריו האלקטרוניים יחד עם פסולת מסחרית אחרת‪.‬‬
‫‪ PlanetFirst‬מייצגת את מחויבותה של ‪Samsung Electronics‬‬
‫לפיתוח בר‪-‬קיימא ואחריות חברתית באמצעות פעילות עסקית וניהולית‬
‫ממוקדת‪-‬סביבה‪.‬‬
‫נספחים ‪120‬‬
‫אינדקס‬
‫א‬
‫ב‬
‫אביזרים אופציונליים ‪13‬‬
‫בהירות‬
‫מצב הצגה ‪84‬‬
‫מצב צילום ‪61‬‬
‫אזור פוקוס‬
‫‪ AF‬בתנועה ‪56‬‬
‫מרכז ‪) AF‬מרכז פוקוס אוטומטי( ‪56‬‬
‫ריבוי ‪56 AF‬‬
‫ד‬
‫איזון לבן ‪64‬‬
‫דגימת תמונה מתוך וידאו ‪79‬‬
‫איזון ניגודיות אוטומטי )‪(ACB‬‬
‫דיוקן עצמי ‪58‬‬
‫מצב הצגה ‪83‬‬
‫מצב צילום ‪62‬‬
‫ה‬
‫איכות תמונה ‪50‬‬
‫הגדלה ‪76‬‬
‫איפוס ‪96‬‬
‫הגדרות ‪96‬‬
‫אתחול ‪96‬‬
‫הגדרות איזור זמן ‪96 ,19‬‬
‫הגדרות צליל ‪25‬‬
‫הגדרות שעה ‪19‬‬
‫הגדרות שפה ‪96‬‬
‫הגדרת תאריך‪/‬שעה ‪96 ,19‬‬
‫ו‬
‫הגנה על קבצים ‪74‬‬
‫וידאו‬
‫מצב הצגה ‪78‬‬
‫מצב צילום ‪45‬‬
‫הודעות שגיאה ‪99‬‬
‫הוצאה מהאריזה ‪13‬‬
‫העברת קבצים‬
‫‪) Mac‬מקינטוש( ‪86‬‬
‫‪85 Windows‬‬
‫הצגת הבהירות ‪96‬‬
‫הצגת קבצים‬
‫מצגת שקופיות ‪77‬‬
‫קטגוריה ‪73‬‬
‫תמונות ממוזערות ‪72‬‬
‫תמונות פנורמיות ‪77‬‬
‫הקבצת חשיפה אוטומטית‬
‫)‪66 (AEB‬‬
‫הרכבה על חצובה ‪14‬‬
‫התחברות למחשב‬
‫‪) Mac‬מקינטוש( ‪86‬‬
‫‪85 Windows‬‬
‫נספחים ‪121‬‬
‫ז‬
‫זום‬
‫הגדרות צליל זום ‪45‬‬
‫לחצן הזום ‪15‬‬
‫שימוש במצב ‪27‬‬
‫זום ‪28 Intelli‬‬
‫זום דיגיטלי ‪27‬‬
‫זיהוי מצמוצים ‪59‬‬
‫זיהוי פנים ‪58‬‬
‫אינדקס‬
‫ח‬
‫כ‬
‫חדות ‪69‬‬
‫כוונון תמונה‬
‫חשיפה ‪61‬‬
‫ט‬
‫טעינה ‪18‬‬
‫י‬
‫ייצוב תמונה דיגיטלית )‪29 (DIS‬‬
‫יציאת ‪14 USB‬‬
‫‪) ACB‬איזון ניגודיות אוטומטי( ‪62‬‬
‫בהירות‬
‫מצב הצגה ‪84‬‬
‫מצב צילום ‪61‬‬
‫הוספת רעש ‪84‬‬
‫חדות ‪69‬‬
‫מתקן עיניים אדומות ‪83‬‬
‫ניגודיות‬
‫מצב הצגה ‪84‬‬
‫מצב צילום ‪69‬‬
‫רווייה‬
‫מצב הצגה ‪84‬‬
‫מצב צילום ‪69‬‬
‫כיבוי תצוגה אוטומטי ‪96‬‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫הכנסה ‪17‬‬
‫זהירות ‪104‬‬
‫ל‬
‫מחיקת קבצים ‪74‬‬
‫לחיצה למחצה על לחצן התריס ‪30‬‬
‫מסנן חכם‬
‫לחצן הפעלה ‪14‬‬
‫לחצן הצגה ‪16‬‬
‫לחצן התפריט ‪16‬‬
‫לחצן התריס ‪14‬‬
‫לחצן פונקציה ‪16‬‬
‫מצב הצגה ‪82‬‬
‫מצב צילום ‪67‬‬
‫מפרט המצלמה ‪112‬‬
‫מצב אוטומטי חכם ‪33‬‬
‫מצב אוט‪-‬חכם ‪46‬‬
‫מצב דיוקן אינטליגנטי‬
‫מצב הצגה ‪81‬‬
‫מצב צילום ‪41‬‬
‫מ‬
‫מאקרו‬
‫מאקרו ‪56‬‬
‫מאקרו אוטומטי ‪56‬‬
‫רגיל )‪56 (AF‬‬
‫מדידה‬
‫משוקללת למרכז ‪63‬‬
‫ספוט ‪63‬‬
‫ריבוי ‪63‬‬
‫נספחים ‪122‬‬
‫מצב הצגה ‪71‬‬
‫מצבי ‪Burst‬‬
‫)צילום ברצף בלחיצה אחת(‬
‫הקבצת חשיפה אוטומטית‬
‫)‪66 (AEB‬‬
‫מתמשכת ‪66‬‬
‫צילום תנועה ‪66‬‬
‫אינדקס‬
‫מצב לילה ‪43‬‬
‫נ‬
‫ס‬
‫פ‬
‫מצב מסגרת קסם ‪40‬‬
‫נורת מצב ‪15‬‬
‫סוג תצוגה ‪25‬‬
‫פלש‬
‫מצב סצינה ‪39‬‬
‫ניגודיות‬
‫מצב סרט קולנוע ‪45‬‬
‫מצב פנורמה חיה ‪36‬‬
‫מצב פרצוף מצחיק ‪42‬‬
‫מצב צילום ‪51‬‬
‫מצב "צילום יופי" ‪40‬‬
‫מצב תכנית ‪35‬‬
‫סוללה‬
‫מצב הצגה ‪84‬‬
‫מצב צילום ‪69‬‬
‫הכנסה ‪17‬‬
‫זהירות ‪106‬‬
‫טעינה ‪18‬‬
‫ניקוי‬
‫גוף המצלמה ‪100‬‬
‫עדשות ‪100‬‬
‫תצוגה ‪100‬‬
‫ניתוק המצלמה ‪86‬‬
‫אוטומטי ‪53‬‬
‫כבוי ‪52‬‬
‫מילוי ‪53‬‬
‫מתקן עיניים אדומות ‪53‬‬
‫סינכרון איטי ‪53‬‬
‫עיניים אדומות ‪53‬‬
‫סיבוב ‪81‬‬
‫סימון ‪97‬‬
‫סמלים‬
‫מצב הצגה ‪71‬‬
‫מצב צילום ‪21‬‬
‫מצב תמונה בתוך תמונה ‪38‬‬
‫מצגת שקופיות ‪77‬‬
‫ע‬
‫מרכז השירות ‪109‬‬
‫עיניים אדומות‬
‫מצב הצגה ‪83‬‬
‫מצב צילום ‪52‬‬
‫עריכת תמונות ‪80‬‬
‫צ‬
‫צילום דיוקנאות‬
‫דיוקן עצמי ‪58‬‬
‫זיהוי מצמוצים ‪59‬‬
‫זיהוי פנים ‪58‬‬
‫מצב פורטרט חכם ‪41‬‬
‫מצב פרצוף מצחיק ‪42‬‬
‫מצב "צילום יופי" ‪40‬‬
‫מתקן עיניים אדומות ‪53‬‬
‫עיניים אדומות ‪53‬‬
‫תצלום חיוך ‪59‬‬
‫צילום תנועה ‪66‬‬
‫צליל ‪95 AF‬‬
‫נספחים ‪123‬‬
‫אינדקס‬
‫ר‬
‫ת‬
‫רגישות ‪54 ISO‬‬
‫תחזוקת המצלמה ‪100‬‬
‫רווייה‬
‫מצב הצגה ‪84‬‬
‫מצב צילום ‪69‬‬
‫רזולוציה‬
‫מצב הצגה ‪80‬‬
‫מצב צילום ‪49‬‬
‫תמונות ממוזערות ‪72‬‬
‫תמונת התחלה ‪95‬‬
‫תצוגה מהירה ‪96‬‬
‫תצלום חיוך ‪59‬‬
‫ריטוש פנים‬
‫מצב הצגה ‪83‬‬
‫מצב צילום ‪41‬‬
‫רישיונות קוד פתוח ‪97‬‬
‫ש‬
‫שעון עצר ‪51‬‬
‫נספחים ‪124‬‬
‫עיין בכתב האחריות שהגיע עם המוצר‪ ,‬או בקר אותנו באתר‬
‫‪ ,www.samsung.com‬לשירות או לבירורים לאחר הקנייה‪.‬‬