להורדת התקנון

‫תקנון המפלגה‬
‫שם המפלגה‬
‫שם המפלגה הוא "יש עתיד – בראשות יאיר לפיד"‬
‫מטרות המפלגה‬
‫אלה הן מטרות המפלגה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שינוי סדר העדיפויות הלאומי למען הציבור היצרני במדינת ישראל‪ ,‬תוך שימת דגש על החינוך‬
‫הממלכתי‪ ,‬מערכת הבריאות הציבורית‪ ,‬דיור בר‪-‬השגה וייעול מערכת אכיפת החוק‪ ,‬ומאבק למען‬
‫שיוויון בנשיאה בנטל בין כל אזרחי ישראל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חתירה לשלום עם שכנינו תוך הקפדה על בטחון אזרחי המדינה‪ ,‬ומאבק על דמותה הדמוקרטית של‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שינוי שיטת המשטר ומאבק לשמירה על טוהר המידות במנגנוני השלטון ובשירות הציבורי‪.‬‬
‫חברות במפלגה‬
‫‪ .1‬כחבר במפלגה יכול להתקבל כל מי שנתקיימו בו כל התנאים המצטברים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1.1‬הוא אזרח מדינת ישראל;‬
‫‪ .1.1‬הוא בעל זכות בחירה בבחירות לכנסת ישראל;‬
‫‪ .1.1‬הוא אינו חבר בכל מפלגה או רשימת מועמדים אחרת‪ ,‬ואינו פועל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים‬
‫אחרת לכנסת‪ ,‬ולא פעל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת לכנסת‪ .‬על אף האמור לעיל‪ ,‬ועדת‬
‫רישום חברים למפלגה תהא רשאית לאשר את הצטרפותו של חבר למפלגה גם אם התקיים לגביו‬
‫תנאים מהתנאים המנויים בסעיף זה‪ ,‬על‪-‬פי בקשת יו"ר המפלגה;‬
‫‪ .1.1‬הוא מזדהה עם מטרות המפלגה‪ ,‬והתחייב בכתב לקבל על עצמו את הוראות תקנון זה‪ ,‬ולפעול לקידום‬
‫מטרות המפלגה ומדיניותה כפי שהוגדרו בתקנון זה ובמצע המפלגה‪ ,‬וכפי שייקבעו על‪-‬ידי הנהלת‬
‫המפלגה ומוסדותיה;‬
‫‪ .1.1‬הוא שילם את דמי ההצטרפות או את דמי החבר במועד כפי שנקבעו בהתאם להוראות תקנון זה;‬
‫‪ .1.1‬הוא לא הורשע בפסק דין בעבירה שיש עמה קלון‪ ,‬ולא ריצה עונש מאסר בפועל;‬
‫‪.1‬‬
‫מי שנכלל ברשימת החותמים על הבקשה לייסוד המפלגה ייחשב "חבר מייסד"‪ .‬עם הקמת המפלגה‬
‫תוקם ועדת רישום זמנית שתורכב מיו"ר המפלגה ומשני חברים מייסדים‪ ,‬שתהא רשאית לצרף למפלגה‬
‫חברים נוספים שיוגדרו כחברים מייסדים או כחברים רגילים‪ ,‬ותנהל רשימה של החברים המייסדים‪.‬‬
‫יו"ר המפלגה יהא רשאי לאצול את סמכותו בוועדה לחבר מייסד‪ .‬ועדת הרישום הזמנית תפעל במשך‬
‫שנה מיום רישום המפלגה או עד מועד ההכרזה על תקופת בחירות לכנסת‪ ,‬לפי המאוחר‪ ,‬ולאחר מועד‬
‫זה לא יצורפו חברים מייסדים‪ .‬על אף האמור לעיל‪ ,‬יו"ר המפלגה יהא רשאי לקצר או להאריך את‬
‫תקופת פעילותה של ועדת הרישום הזמנית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫מייסדי המפלגה ישמשו כצירי הוועידה הראשונה‪ ,‬עד לעריכת הבחירות לוועידה הבאה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מועמד המבקש להצטרף כחבר למפלגה יחתום על בקשת הצטרפות אישית (להלן‪" :‬בקשת הצטרפות");‬
‫בבקשה זו יצהיר המועמד כי מתקיימים לגביו התנאים המנויים בסעיף ‪ 1‬לתקנון זה‪ ,‬וכן שהוא מקבל‬
‫על עצמו את הוראות תקנון זה‪ ,‬מתחייב למלא אחר הוראות מוסדות המפלגה ומזדהה עם מטרותיה‪.‬‬
‫אם וככל שיותקן קוד אתי למפלגה‪ ,‬תכלול הבקשה להצטרפות גם התחייבות לנהוג לפי הוראותיו של‬
‫הקוד האתי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתום תקופת כהונתה של ועדת הרישום הזמנית כמתואר בתקנון זה‪ ,‬הנהלת המפלגה תבחר ותמנה‬
‫מבין חבריה ועדת רישום חברים במפלגה‪ ,‬שתמנה שלושה חברי הנהלה (להלן‪" :‬ועדת הרישום")‪.‬‬
‫בקשות ההצטרפות יוגשו אל ועדת הרישום‪ ,‬והיא תהא אחראית על ניהול מרשם החברים במפלגה ועל‬
‫גביית דמי ההצטרפות ודמי החבר‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 1.1‬לתקנון זה‪ ,‬ועדת רישום חברים במפלגה תהא מוסמכת לקבל לרשום כחבר‬
‫מפלגה מועמד שאינו ממלא אחר התנאים הקבועים בסעיף ‪ 1.1‬לתקנון זה‪ ,‬ובלבד שלא היה בכך כדי‬
‫לסתור הוראת כל דין בכלל והוראות חוק המפלגות התשנ"ב – ‪ 1991‬בפרט ; על אף האמור בסעיף ‪1.1‬‬
‫לתקנון זה‪ ,‬ועדת רישום חברים במפלגה‪ ,‬ובכלל זה ועדת הרישום הזמנית‪ ,‬תהא רשאית‪ ,‬במקרים‬
‫חריגים‪ ,‬לפטור מתשלום דמי חבר‪ ,‬אדם המבקש להצטרף למפלגה; ועדת רישום חברים במפלגה תהא‬
‫מוסמכת לדחות בקשת הצטרפות‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬ובשל טעמים שיפורטו בכתב‪ .‬ככל שנפל פגם טכני‬
‫בבקשת ההצטרפות‪ ,‬תפנה ועדת הרישום אל המועמד המבקש להצטרף‪ ,‬ותאפשר לו לתקן את הבקשה‬
‫מטעמו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫במקרה שוועדת הרישום תחליט שלא לקבל בקשת הצטרפות לחברות במפלגה‪ ,‬תודיע על כך בכתב‬
‫למועמד‪ ,‬בתוך ‪ 13‬יום מיום הגשת בקשת ההצטרפות‪ .‬ההודעה למועמד תכלול פירוט בכתב של טעמי‬
‫הסירוב‪ .‬החלטתה של ועדת הרישום תהא סופית‪ ,‬אולם מועמד שבקשתו סורבה יהא רשאי לפנות‬
‫בבקשה נוספת לאחר שנה ממועד הסירוב‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫החברות במפלגה תפקע‪:‬‬
‫‪ .8.1‬במות החבר;‬
‫‪ .8.1‬בפרישתו מן המפלגה על‪-‬פי הודעה בכתב;‬
‫‪ .8.1‬בהוצאתו מן המפלגה (לעניין זה הוצאה מן המפלגה באמצעות הודעה בכתב חתומה על ידי הנהלת‬
‫המפלגה ו‪/‬או מי שהוסמך על ידי הנהלת המפלגה);‬
‫‪ .8.1‬אם חדל להתקיים אחד (או יותר) מהתנאים המנויים בסעיף ‪ 1‬לתקנון זה;‬
‫‪ .8.1‬באי תשלום דמי חבר עד ‪ 13‬יום לאחר המועד שקבעה הנהלת המפלגה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫כל מועמד המבקש להצטרף למפלגה ישלם דמי הצטרפות חד‪-‬פעמיים בסך של ‪ 13‬שקלים‪ ,‬וכל חבר‬
‫במפלגה ישלם דמי חבר שנתיים בסך של ‪ 13‬שקלים‪ .‬הנהלת המפלגה תהיה מוסמכת לשנות את גובה‬
‫דמי החבר השנתיים‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .13‬תשלום דמי החבר ייעשה בדרכים שתקבע הנהלת המפלגה‪ ,‬לרבות על‪-‬ידי חיוב בכרטיס אשראי או‬
‫בהמחאה או בהעברה בנקאית לחשבון המפלגה‪ ,‬על‪-‬פי פרטי הרשאה לחיוב חשבון שיימסרו מטעם‬
‫החבר‪ .‬לא יבוצע תשלום דמי חבר בכסף מזומן‪.‬‬
‫‪ .11‬תשלום דמי החבר או דמי ההצטרפות ימומנו וישולמו על ידי חבר המפלגה או המבקש להצטרף אליה‬
‫מכספו האישי בלבד‪.‬‬
‫‪ .11‬מי ששילם דמי הצטרפות או דמי חבר בעבור אחר‪ ,‬וכן מי שדמי החבר או דמי ההצטרפות שולמו בעבורו‬
‫על‪-‬ידי אחר‪ ,‬בידיעתו ובהסכמתו‪ ,‬יורחק מהמפלגה‪ .‬תשלום בעבור קרוב משפחה מדרגה ראשונה לא‬
‫ייחשב כתשלום בעבור אחר כמשמעו בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .11‬הנהלת המפלגה רשאית לשנות את גובה דמי ההצטרפות ודמי החבר מעת לעת‪ .‬אם יוחלט על שינוי גובה‬
‫דמי החבר‪ ,‬תימסר על כך הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל‪ ,‬או בדיוור ישיר לחברי המפלגה‪,‬‬
‫או בדרך אחרת שתיקבע על‪-‬ידי הנהלת המפלגה‪ ,‬והשינוי ייכנס לתוקף תוך ‪ 13‬יום ממועד מסירת‬
‫ההודעה‪.‬‬
‫זכויות וחובות של חבר במפלגה‬
‫‪ .11‬חבר המפלגה מחויב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמפלגה‪ ,‬ולחתור להגשמת מטרותיה של המפלגה‪,‬‬
‫בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטת מוסדותיה‪.‬‬
‫‪ .11‬התקנון והחלטות מוסדותיה של המפלגה מחייבים את כל חברי המפלגה‪ ,‬והם יפעלו על‪-‬פיהם‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר המפלגה יקיים ויישם את הקוד האתי של המפלגה‪ ,‬ככל שיותקן‪.‬‬
‫‪ .17‬חבר המפלגה ישלם דמי הצטרפות למפלגה ודמי חבר‪ ,‬כפי שייקבעו על ידי הנהלת המפלגה‪.‬‬
‫‪ .18‬חבר המפלגה יהא זכאי‪ ,‬בכפוף להוראות תקנון זה‪ ,‬לבחור ולהיבחר לוועידת המפלגה‪ ,‬להנהלת המפלגה‬
‫או לוועדת הביקורת ולכל תפקיד או מוסד אחר מטעם המפלגה‪ ,‬אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .19‬חבר המפלגה‪ ,‬המשמש כחבר מוסד ממוסדות המפלגה יהיה בעל קול אחד בכל הצבעה במוסדות הללו‪.‬‬
‫במקרים בהם קיים שיוויון קולות ואין הכרעה‪ ,‬יכריע קולו של יו"ר המפלגה‪.‬‬
‫‪ .13‬חבר המפלגה יהא זכאי‪ ,‬בכפוף להוראות תקנון זה‪ ,‬להיבחר מטעם המפלגה כנציג בכנסת‪ ,‬בממשלה או‬
‫ברשות מקומית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מוסדות המפלגה‬
‫‪ .11‬מוסדות המפלגה הם אלה‪:‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫ועידת המפלגה;‬
‫‪.11.1‬‬
‫יו"ר המפלגה;‬
‫‪.11.1‬‬
‫הנהלת המפלגה;‬
‫‪.11.1‬‬
‫בית הדין;‬
‫‪.11.1‬‬
‫ועדת הביקורת;‬
‫‪.11.1‬‬
‫הסיעה‪.‬‬
‫‪ .11‬מוסדות המפלגה יוקמו‪ ,‬ייבחרו ויפעלו בהתאם לאמור בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .11‬הזכות לבחור ולהיבחר למוסד של המפלגה או למוסד שהמפלגה מיוצגת בו‪ ,‬מותנית בקיומה של תקופת‬
‫הכשרה בת ‪ 1‬חודשי חברות במפלגה ברציפות‪ ,‬שבה שילם החבר את דמי החבר כסדרם (להלן‪" :‬תקופת‬
‫ההכשרה")‪.‬‬
‫‪ .11‬יו"ר המפלגה רשאי‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתו ובהודעה בכתב‪ ,‬לקצר את תקופת ההכשרה לאדם שתרם‬
‫תרומה מהותית לחברה או למדינה‪ ,‬והוא בעל ניסיון ראוי בתחומים כגון‪ :‬ביטחון המדינה‪ ,‬פעילות‬
‫אקדמית‪ ,‬כלכלה ועסקים‪ ,‬חינוך תרבות וספורט וכל כיוצא באלה תחומים‪ ,‬שיש להם זיקה לתפקיד‬
‫שאליו הוא מבקש להיבחר‪ ,‬וכן לאדם שיכול לקדם את מטרות המפלגה וערכיה‪.‬‬
‫‪ .11‬הדרישה בדבר קיומה של תקופת ההכשרה לא תחול על מייסדי המפלגה ועל היו"ר הראשון של‬
‫המפלגה‪.‬‬
‫ועידת המפלגה‬
‫‪ .11‬מייסדי המפלגה‪ ,‬והמייסדים הראשונים‪ ,‬כפי שהוגדרו בסעיפים ‪ 1-1‬לעיל‪ ,‬הם חברי הוועידה הראשונה‬
‫של המפלגה‪.‬‬
‫‪ .17‬יו"ר המפלגה‪ ,‬ישמש תמיד כיו"ר הוועידה‪ ,‬הן לוועידה הראשונה‪ ,‬והן לוועידות שיכוננו אחריה‪ .‬במקרה‬
‫של שיווין קולות בוועידה‪ ,‬יכריע קולו של יו"ר המפלגה‪.‬‬
‫‪ .18‬יו"ר המפלגה‪ ,‬יהא רשאי להסמיך מי מטעמו‪ ,‬לעמוד במקומו באופן זמני‪ ,‬כיו"ר של אחת הוועידות‪,‬‬
‫ולהאציל לו את סמכויותיו מכח תקנון זה‪.‬‬
‫‪ .19‬וועידת המפלגה היא המוסד הדן בנושאים העקרוניים והשוטפים של המפלגה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫סמכויות הוועידה הן אלו‪:‬‬
‫‪.13.1‬‬
‫לבחור את יו"ר המפלגה‪ ,‬בכפוף להוראות תקנון זה;‬
‫‪.13.1‬‬
‫לדון בכל נושא ועניין‪ ,‬אשר הנהלת המפלגה או יו"ר המפלגה יחליטו להעביר לדיון בפניה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .11‬להחליט על פקיעת כהונתה של הנהלת המפלגה‪ ,‬ברוב של שלושה רבעים מקולות צירי הוועידה‪ .‬הוועידה‬
‫רשאית לאצול את סמכותה להנהלת המפלגה‪ ,‬למעט בעניינים שבהם נקבע בתקנון‪ ,‬שאין לאצול את‬
‫סמכותה‪ ,‬כולה או מקצתה‪.‬‬
‫‪ .11‬הוועידה רשאית למנות ועדות מטעמה בנוגע לתחומים שונים‪ .‬להחלטות הוועדות שימונו על‪-‬ידי‬
‫הוועידה לא יהיה תוקף מחייב‪ ,‬והן תהוונה המלצות‪ ,‬אשר תובאנה בפני הנהלת המפלגה‪.‬‬
‫‪ .11‬צירי הוועידות הבאות ייבחרו אחת ל‪ 1-‬שנים על‪-‬ידי חברי המפלגה שעברו את תקופת ההכשרה‪.‬‬
‫‪ .11‬מועד הבחירות לוועידת המפלגה ייקבע על‪-‬ידי הנהלת המפלגה בהיוועצות עם יו"ר המפלגה‪ .‬הנהלת‬
‫המפלגה תפרסם הודעה באתר האינטרנט של המפלגה‪ ,‬על מועד הבחירות לוועידה‪ ,‬וזאת לפחות ‪ 13‬יום‬
‫לפני מועד הבחירות לוועידת המפלגה‪.‬‬
‫‪ .11‬כל חבר מפלגה אשר סיים את תקופת ההכשרה יהא רשאי להודיע על מועמדותו בבחירות לוועידת‬
‫המפלגה‪ ,‬וזאת בהודעה בכתב שתימסר לוועדת הבחירות תוך ‪ 13‬יום מיום פרסום ההודעה על קיומן של‬
‫בחירות לוועידת המפלגה‪.‬‬
‫‪ .11‬וועידת המפלגה תמנה ‪ 113‬חברים‪ ,‬ותורכב באופן הבא‪:‬‬
‫‪.11.1‬‬
‫חברי הכנסת של המפלגה;‬
‫‪.11.1‬‬
‫ראשי רשויות חברי המפלגה;‬
‫‪.11.1‬‬
‫יו"ר המפלגה יהא רשאי אם חפץ בכך‪ ,‬למנות ‪ 13%‬מבין חברי הוועידה;‬
‫‪.11.1‬‬
‫ועידת המפלגה הנבחרת הבאה תכלול לפחות מחצית מצירי הוועידה שקדמה לה;‬
‫‪.11.1‬‬
‫יתר חברי הוועידה ייבחרו מבין חברי המפלגה‪.‬‬
‫‪ .17‬הנהלת המפלגה תקבע את דרך ואופן ביצוע הבחירות לוועידת המפלגה‪.‬‬
‫‪ .18‬ביקש ציר וועידה להפסיק את חברותו בוועידה או שנבצר ממנו מלשמש כציר וועידה‪ ,‬יו"ר המפלגה יהא‬
‫רשאי למנות במקומו צירי וועידה מבין חברי המפלגה‪ ,‬בהיוועצות עם הנהלת המפלגה‪.‬‬
‫‪ .19‬הוועידה תכונס לישיבות מן המניין על‪-‬ידי הנהלת המפלגה ועל‪-‬פי החלטתה‪ ,‬או על‪-‬פי בקשה שתופנה‬
‫אל הנהלת המפלגה בחתימת למעלה מ‪ 13%-‬מחברי הוועידה; הוגשה בקשה כאמור בכתב להנהלת‬
‫המפלגה מטעם למעלה מ‪ 13%-‬חברי הוועידה ‪ -‬תכנס הנהלת המפלגה את הוועידה תוך ‪ 13‬יום מיום‬
‫קבלת הבקשה האמורה‪.‬‬
‫‪ .13‬ניתן לכנס את הוועידה אף לישיבות שאינן מן המניין ובאופן דחוף ומיידי‪ ,‬על פי החלטה של הנהלת‬
‫המפלגה או יו"ר המפלגה‪ ,‬וזאת בהתראה של לפחות ‪ 18‬שעות מראש‪.‬‬
‫‪ .11‬וועידת המפלגה תכונס על ידי הודעה שתשלח בכתב לכל חבר בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני‪ ,‬ובה‬
‫יצוינו יום‪ ,‬שעה‪ ,‬מקום וסדר יום לישיבה‪ .‬לחלופין‪ ,‬ניתן לכנס את וועידת המפלגה על‪-‬ידי פרסום מודעה‬
‫בשני עיתונים יומיים‪.‬‬
‫‪ .11‬ישיבות הוועידה תנוהלנה על‪-‬ידי יו"ר הוועידה‪ ,‬או על‪-‬ידי חבר מייסד שהוסמך על‪-‬ידו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .11‬הנהלת המפלגה תקבע את סדר יומה‪ ,‬מועדה ומקום קיומה של וועידת המפלגה‪.‬‬
‫‪ .11‬רשימת הנושאים על סדר היום של ישיבת הוועידה תיקבע על‪-‬ידי הנהלת המפלגה בישיבת הנהלה‬
‫שתכונס על‪-‬ידי יו"ר המפלגה בסמוך לפני ישיבת הוועידה‪ ,‬או בפתח הישיבה על‪-‬פי אישור הוועידה‪ .‬בכל‬
‫מקרה‪ ,‬הנהלת המפלגה בהסכמת היו"ר תהא רשאית להוסיף ולהעלות כל נושא לדיון על סדר היום של‬
‫ישיבת הוועידה‪.‬‬
‫‪ .11‬למעלה מ‪ 13%-‬מחברי הוועידה רשאים לדרוש מיו"ר הוועידה במסמך בכתב להעלות נושא לדיון‬
‫בישיבת הוועידה‪ ,‬ויו"ר הוועידה יעלה את הנושא לדיון בישיבה הבאה של הוועידה‪ ,‬אולם יהא רשאי‬
‫לדחות את מועד הדיון בנושא האמור לישיבה הבאה שלאחר מכן‪.‬‬
‫‪ .11‬בישיבות הוועידה מן המניין יימסר דיווח על פעולותיה של הנהלת המפלגה ועל פעולות ועדת הביקורת‪.‬‬
‫‪ .17‬החלטות וועידת המפלגה יתקבלו ברוב קולות המצביעים‪ ,‬זולת אם החוק דורש רוב אחר; היו הקולות‬
‫שקולים‪ ,‬רשאי יו"ר המפלגה להכריע בהצבעה‪.‬‬
‫ועדת הבחירות‬
‫‪ .18‬הנהלת המפלגה תשמש כועדת הבחירות לוועידה‪ .‬יועמ"ש המפלגה ישתתף ‪ -‬כמשקיף ‪ -‬בישיבות הנהלת‬
‫המפלגה העוסקות בבחירות לוועידת המפלגה (לעיל ולהלן‪" :‬ועדת הבחירות")‪.‬‬
‫‪ .19‬החלטותיה של ועדת הבחירות תתקבלנה פה אחד‪ ,‬ובהעדר הצבעה פה אחד‪ ,‬עמדת יושב הראש המפלגה‬
‫תהווה החלטת הוועדה‪.‬‬
‫‪ .13‬ועדת הבחירות תהא אחראית לעריכת הבחירות לוועידה‪ ,‬ולשם כך תקבע את סדרי עבודתה‪ ,‬ואת כל‬
‫הפרטים הרלוונטיים הנוגעים לאופן ביצוע הבחירות‪ .‬לוועדת הבחירות יוקנו כל הסמכויות הנדרשות‬
‫לצורך עריכת הבחירות‪ ,‬וזאת בתנאי שאינן מוקנות למוסד אחר של המפלגה‪ .‬הוועדה תפרסם את‬
‫החלטותיה בקרב חברי המפלגה באופן שתמצא לנכון‪.‬‬
‫‪ .11‬ועדת הבחירות תכין ותנהל את ספר הבוחרים‪ ,‬שבו ייכללו שמות חברי המפלגה שסיימו את תקופת‬
‫ההכשרה והיו חברים במפלגה בעת עריכת הבחירות של ועידת המפלגה‪ .‬כל חבר מפלגה יהא רשאי לעיין‬
‫בספר הבוחרים‪ .‬הוועדה תקבע נהלי עיון‪ ,‬בירור וערעור על ספר הבוחרים‪ ,‬ותהא מוסמכת לשמוע את‬
‫הערעורים על ספר הבוחרים ולהחליט בהם‪ .‬החלטותיה של הוועדה בעניין ספר הבוחרים תהיינה‬
‫סופיות‪.‬‬
‫‪ .11‬מיד לאחר השלמת מניין קולות הבוחרים תפרסם ועדת הבחירות את תוצאות הבחירות באופן שתקבע‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .11‬חבר מפלגה המבקש לערער על תוצאות הבחירות יהא רשאי להגיש ערעור בכתב לוועדת הבחירות תוך ‪1‬‬
‫ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות‪ .‬ועדת הבחירות תדון בערעור במועד מוקדם ככל האפשר‪ ,‬ותאפשר‬
‫למי שעלול להיפגע מהחלטתה לטעון בפניה‪ ,‬במועד ובאופן שתקבע‪ .‬במקרה של קבלת הערעור תהא‬
‫ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את תוצאות הבחירות בהתאם‪ .‬אם תהא הוועדה סבורה כי נפל פגם‬
‫קיצוני בהליך הבחירות‪ ,‬תהא הוועדה מוסמכת להורות על פסילת הבחירות ועל עריכת בחירות חדשות‪,‬‬
‫וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו‪.‬‬
‫‪ .11‬בית הדין של המפלגה לא ישמע ערעורים על החלטותיה של ועדת הבחירות ולא יהא מוסמך להתערב‬
‫בהחלטותיה‪ ,‬למעט במקרים של חריגה מסמכותה או מנהלי עבודתה או במקרים של שיקולים זרים או‬
‫ניגוד עניינים‪ ,‬או במקרה של פסילת בחירות כוללת‪.‬‬
‫יו"ר המפלגה‬
‫‪ .11‬עם ייסודה של המפלגה ימנו החברים המייסדים את יו"ר המפלגה‪ ,‬אשר ייבחר על‪-‬ידם ברוב קולות‬
‫(להלן‪" :‬היו"ר המייסד")‪.‬‬
‫‪ .11‬היו"ר המייסד יכהן עד תום תקופת כהונתה של הכנסת ה‪ ,11-‬או עד שיודיע על פרישה מתפקידו או עד‬
‫שייבצר ממנו לכהן כיו"ר המפלגה‪ ,‬לפי המוקדם‪ .‬עם סיום כהונתו של היו"ר המייסד ייערכו בחירות‬
‫ליו"ר המפלגה‪ ,‬כמפורט בתקנון זה‪ .‬היו"ר המייסד יהא רשאי להציג את מועמדותו בבחירות לתפקיד‬
‫יו"ר המפלגה גם לאחר תום תקופת כהונתו כמפורט ברישא לסעיף זה‪.‬‬
‫‪ .17‬מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‪ 19‬לתקנון זה בנוגע לכהונתו של היו"ר המייסד‪ ,‬יו"ר המפלגה ייבחר על ידי‬
‫וועידת המפלגה מבין חברי הוועידה לתקופה של ארבע שנים‪ ,‬כמפורט בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .18‬תנאי הכשירות לתפקיד יו"ר המפלגה (למעט היו"ר המייסד)‪:‬‬
‫‪.18.1‬‬
‫כשיר להיות ראש ממשלה על‪-‬פי חוק;‬
‫‪.18.1‬‬
‫הנו חבר וועידה לפחות שנתיים רצופות לפני מועד הבחירות לראשות המפלגה;‬
‫‪.18.1‬‬
‫‪ 13‬מבין חברי הוועידה תומכים במועמדותו על‪-‬פי הודעה בחתימות ידם‪.‬‬
‫‪ .19‬הבחירות ליו"ר המפלגה יהיו חשאיות ושוות‪ ,‬ויחולו עליהן הוראות פרק ב' לחוק המפלגות‪ ,‬התשנ"ב‪-‬‬
‫‪ .1991‬הבחירות ייערכו כל ארבע שנים‪ ,‬במועד שייקבע על‪-‬ידי הנהלת המפלגה‪ ,‬בהיוועצות עם היו"ר‬
‫המכהן‪ .‬הנהלת המפלגה תודיע לחברי הוועידה על מועד כינוס הוועידה לצורך עריכת הבחירות ליו"ר‬
‫המפלגה בהודעה בכתב שתישלח לכל חבר וועידה לפחות ‪ 11‬יום לפני מועד הבחירות ליו"ר המפלגה‪.‬‬
‫‪ .13‬כל חבר וועידה הכשיר להיבחר לתפקיד יו"ר המפלגה על‪-‬פי הוראות תקנון זה יהא רשאי להודיע על‬
‫מועמדותו לתפקיד בהודעה בכתב שתימסר להנהלת המפלגה תוך ‪ 7‬ימים מיום ההודעה על עריכת‬
‫בחירות לתפקיד יו"ר המפלגה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .11‬חברי הוועידה המפלגה ייבחרו את יו"ר המפלגה מבין המועמדים לתפקיד בהצבעה ברוב קולות‪ .‬אם‬
‫תוצאת הבחירות תהא שאף אחד מהמועמדים לתפקיד יו"ר המפלגה לא קיבל לפחות ‪ 13%‬מהקולות‪,‬‬
‫תכונס תוך ‪ 7‬ימים ישיבה נוספת‪ ,‬וייערך סיבוב שני‪ ,‬שבו יבחרו חברי הוועידה את יו"ר המפלגה מבין‬
‫שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות בסיבוב הראשון‪.‬‬
‫‪ .11‬יו"ר המפלגה עומד בראש המפלגה‪ ,‬ומתווה את מדיניותה ואת דרכי ניהולה‪.‬‬
‫‪ .11‬יו"ר המפלגה עומד בראש וועידת המפלגה ובראש הנהלת המפלגה‪.‬‬
‫‪ .11‬יו"ר המפלגה יוצב בראש רשימת המפלגה לכנסת‪ ,‬ויהיה מועמד המפלגה לכהונה כראש ממשלת ישראל‪.‬‬
‫‪ .11‬יו"ר המפלגה יקבע את רשימת מועמדי המפלגה לכנסת מבין חברי המפלגה ואת סדר שיבוצם ברשימה‪,‬‬
‫תוך התייעצות עם הנהלת המפלגה‪ ,‬ולאחר הצגת רשימת המועמדים בפני וועידת המפלגה ושמיעת‬
‫עמדת חברי הוועידה‪.‬‬
‫‪ .11‬על אף האמור בסעיף ‪ ,11‬יו"ר המפלגה רשאי לשבץ ברשימת המועמדים לכנסת מטעם המפלגה גם את‬
‫מי שאינו חבר המפלגה ‪ ,‬ובלבד שמספר המועמדים שאינם חברי המפלגה לא יעלה על רבע מהמועמדים‬
‫ברשימה‪.‬‬
‫‪ .17‬יו"ר המפלגה יהא המוסד המוסמך להחליט על הצטרפות המפלגה כחברה בקואליציה‪.‬‬
‫‪ .18‬ככל שנשיא המדינה יטיל על יו"ר המפלגה תפקיד הרכבת ממשלה לפי הקבוע בחוק יסוד‪ :‬הממשלה‪,‬‬
‫ינהל יו"ר המפלגה את המשא ומתן הקואליציוני בשם המפלגה‪ ,‬יקבע את הרכב הקואליציה‪ ,‬ימנה את‬
‫השרים ואת סגני השרים‪ ,‬ויקבע את תפקידיהם בממשלתו‪ .‬יו"ר המפלגה יהא רשאי להיוועץ ולהיעזר‬
‫לשם כך באישים שונים על‪-‬פי שיקול דעתו‪.‬‬
‫‪ .19‬בראשית כל שנה אזרחית יציג יו"ר המפלגה או מי שיסמיך לכך בפני הסיעה את תקציב הפעולות השנתי‬
‫של המפלגה‪.‬‬
‫‪ .73‬יו"ר המפלגה יקבע את בא כוח המפלגה וממלא מקומו לעניין סעיף ‪19‬ב לחוק המפלגות‪ ,‬התשנ"ב‪.1991-‬‬
‫‪ .71‬יו"ר המפלגה ימנה את חברי הנהלת המפלגה‪ ,‬ויהא רשאי להעביר חבר הנהלה מתפקידו אם היו"ר סבור‬
‫כי הוא פע ל בניגוד למדיניותה של הנהלת המפלגה או בניגוד להחלטותיה או בניגוד להוראות תקנון זה‪.‬‬
‫‪ .71‬יו"ר המפלגה ימנה את מנכ"ל המפלגה‪ ,‬אשר מתוקף תפקידו ימונה מיידית לחבר הנהלת המפלגה‪.‬‬
‫‪ .71‬יו"ר המפלגה ימנה את יו"ר מטה הבחירות בבחירות שבהן מתמודדים המפלגה או חבריה‪ ,‬בהיוועצות‬
‫עם הנהלת המפלגה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.71‬‬
‫יו"ר המפלגה ימנה את דובר המפלגה‪.‬‬
‫‪.71‬‬
‫יו"ר המפלגה ימנה את באי כוחה של המפלגה ואת יועציה המשפטיים‪.‬‬
‫‪ .71‬יו"ר המפלגה ימנה את גזבר המפלגה‪.‬‬
‫‪ .77‬יו"ר המפלגה ימנה את מורשי החתימה בשם המפלגה‪.‬‬
‫‪ .78‬יו"ר המפלגה רשאי להביא הצעת החלטה מטעמו לכל מוסד או ועדה של המפלגה בכל עת; הצעה מטעם‬
‫יו"ר המפלגה תובא להצבעת המוסד הרלוונטי במפלגה בהזדמנות הראשונה (ולכל המאוחר בתוך ‪13‬‬
‫יום)‪ ,‬אלא אם החליט יו"ר המפלגה לדחות את ההצבעה‪.‬‬
‫‪ .79‬הודיע יו"ר המפלגה על פרישה מתפקידו או שלפי קביעת בית הדין נבצר ממנו למלא את תפקידו דרך‬
‫קבע‪ ,‬יתקיימו בחירות מיוחדות לראשות המפלגה בתוך ‪ 93‬יום מהמועד בו תופסק כהונת היו"ר; ממלא‬
‫מקום זמני ליו"ר המפלגה ימונה עד לבחירת יו"ר מפלגה חדש‪ ,‬וזאת בישיבת וועידה דחופה שתכונס‬
‫מיד עם היוודע דבר נבצרותו של יו"ר המפלגה‪ .‬ממלא המקום הזמני שייבחר על‪-‬ידי וועידת המפלגה לא‬
‫יהיה רשאי להתמודד על ראשות המפלגה בבחירות מיוחדות אלה‪ ,‬ולא יהיה מועמד מטעם המפלגה‬
‫לראשות הממשלה;‬
‫מן הטעם ובתקופת הנבצרות הזמנית‪ ,‬יתכן מצב חריג ובו הנהלת המפלגה תמנה ‪ 1‬חברים בלבד‪ ,‬ועל כן‪,‬‬
‫בתקופה זאת בלבד‪ ,‬ואך במידה והנהלת המפלגה תמנה ‪ 1‬חברים‪ ,‬יהא למנכ"ל המפלגה קול כפול‪.‬‬
‫‪ .83‬מקום בו נבצר מיו"ר המפלגה למלא באופן זמני את תפקידו‪ ,‬תבחר הנהלת המפלגה ממלא מקום‬
‫לתקופה שתיקבע על‪-‬ידה‪ ,‬ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שנה; בתום התקופה תתקיימנה בחירות‬
‫מיוחדות לראשות המפלגה‪.‬‬
‫‪ .81‬בכל עניין בו לא נתונה הסמכות למי ממוסדות המפלגה‪ ,‬ליו"ר המפלגה תהא סמכות שיורית להכריע בו‪.‬‬
‫הנהלת המפלגה‬
‫‪ .81‬הנהלת המפלגה תנהל את ענייניה של המפלגה‪ ,‬תהא מוסמכת לקבל בשמה כל החלטה ולבצע כל פעולה‬
‫בכפוף לכל דין‪ ,‬ויהיו מסורות לה כל הסמכויות הדרושות לניהול המפלגה‪ ,‬למעט הסמכויות שנקבעו‬
‫בתקנון זה ליו"ר המפלגה‪ ,‬לוועידת המפלגה‪ ,‬לבית הדין ולוועדת הביקורת‪.‬‬
‫‪ .81‬במקרים בהם לא נקבעה בתקנון זה סמכותו של יו"ר המפלגה למנות בעלי תפקידים‪ ,‬תבחר הנהלת‬
‫המפלגה מבין חברי המפלגה את בעלי התפקידים שייצגו את המפלגה‪ ,‬בהיוועצות עם יו"ר המפלגה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .81‬הנהלת המפלגה תהא אחראית על הניהול החשבונאי של המפלגה‪ ,‬שירוכז בידי גזבר המפלגה‪ ,‬תוך‬
‫שמירה על כללי מינהל תקין בהתאם להוראות הדין ולהנחיות מבקר המדינה‪.‬‬
‫‪ .81‬ככל שתמצא לנכון‪ ,‬תנסח הנהלת המפלגה את הקוד האתי של המפלגה‪ ,‬ותכניס בו שינויים במידת‬
‫הצורך‪.‬‬
‫‪ .81‬הנהלת המפלגה תמנה את נשיא בית הדין ואת חברי בית הדין של המפלגה‪ ,‬שיכללו יחד עם נשיא בית‬
‫הדין לפחות ‪ 1‬דיינים‪ ,‬מהם לפחות שופט אחד בדימוס או עורך דין הכשיר לכהן כשופט מחוזי;‬
‫נשיא בית הדין יהא שופט בדימוס או עורך דין בעל ותק של ‪ 11‬שנים לפחות‪ ,‬ויתר הדיינים יהיו עורכי‬
‫דין בעלי ותק של ‪ 7‬שנים לפחות‪.‬‬
‫‪ .87‬חבר הנהלת המפלגה יכול להיות מועמד ברשימת המפלגה לכנסת או ברשימת המפלגה בבחירות‬
‫לרשויות המקומיות‪.‬‬
‫‪ .88‬חברי ההנהלה ימונו ע"י יו"ר המפלגה מיד לאחר מינויו‪ ,‬והוא יהא רשאי להחליף את חבריה אם הוא‬
‫סבור כי אינם ממלאים את תפקידם כנדרש לטובת המפלגה‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתו; מספרם של חברי‬
‫ההנהלה יהא מספר אי זוגי‪ ,‬אשר לא יפחת מ‪.1-‬‬
‫‪ .89‬ההנהלה תהא רשאית לצרף אליה חברי הנהלה נוספים‪ ,‬באישור יו"ר המפלגה‪.‬‬
‫‪ .93‬וועידת המפלגה רשאית להחליט על פקיעת כהונתה של ההנהלה ברוב של שלשה רבעים מהקולות‪ ,‬ואז‬
‫יפעל יו"ר המפלגה באופן מיידי למינוי הנהלה חדשה‪.‬‬
‫‪ .91‬יו"ר המפלגה ישמש כיו"ר הנהלת המפלגה‪ ,‬וכחבר מן המניין בה‪.‬‬
‫‪ .91‬יו"ר המפלגה רשאי להסדיר את מועדי ישיבותיה של ההנהלה‪ ,‬אופן זימונן‪ ,‬המניין הדרוש להן‪,‬‬
‫הנושאים שעל סדר יומן ודרך ניהולן‪ ,‬וכן כל נושא אחר הנוגע לפעילותה של הנהלת המפלגה‪ .‬ישיבות‬
‫ההנהלה תתקיימנה בנוכחות רוב חברי ההנהלה‪ ,‬ובכלל זה יו"ר המפלגה או מי מטעמו‪ .‬ישיבותיה של‬
‫הנהלת המפלגה ינוהלו על‪-‬ידי יו"ר המפלגה‪ .‬יו"ר המפלגה יהא רשאי לאצול את סמכויותיו אלה לאחד‬
‫מחברי הנהלת המפלגה על‪-‬פי הודעה בכתב‪.‬‬
‫‪ .91‬החלטותיה של הנהלת המפלגה יתקבלו ברוב קולות המצביעים‪ .‬היו הקולות שקולים‪ ,‬ליו"ר המפלגה או‬
‫למי שיו"ר המפלגה אצל לו את סמכותו תינתן זכות הכרעה‪.‬‬
‫‪ .91‬החלטת ההנהלה יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה‪ ,‬וזאת באמצעות משאל טלפוני‪ ,‬באמצעות‬
‫הצבעה בפקס‪ ,‬או בדרך אחרת אותה יקבע יו"ר המפלגה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .91‬אישור שיתוף פעולה עם מפלגות או גופים אחרים לרבות התמודדות ברשימה משותפת לכנסת או‬
‫לרשויות המקומיות יהיו בסמכותו של יו"ר המפלגה‪ ,‬אשר ייוועץ בעניין זה עם הנהלת המפלגה‪.‬‬
‫‪ .91‬המפלגה רשאית‪ ,‬בהחלטת ההנהלה‪ ,‬להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדר ניהול ענייניהם‪.‬‬
‫ועדת הביקורת‬
‫‪ .97‬הנהלת המפלגה‪ ,‬בהיוועצות עם יו"ר המפלגה‪ ,‬תמנה את וועדת הביקורת של המפלגה‪ .‬הוועדה תהא בת‬
‫שלושה חברים‪ ,‬בראש הוועדה יעמוד שופט בדימוס או עורך דין בעל ותק של ‪ 11‬שנים לפחות‪ ,‬וחברי‬
‫הוועדה האחרים יהיו עורך דין ורואה חשבון‪.‬‬
‫‪ .98‬חברי ועדת הביקורת יהיו רשאים להסתייע באנשי מקצוע נוספים לצורך עריכת הביקורת‪.‬‬
‫‪ .99‬חברי ועדת הביקורת לא ימלאו כל תפקיד אחר במפלגה‪ ,‬ולא יהיו מועמדים מטעמה ברשימת הבחירות‬
‫לכנסת או לכל תפקיד אחר‪.‬‬
‫‪ .133‬חברי ועדת הביקורת יהיו רשאים להשתתף כמשקיפים בישיבות הוועידה ובישיבות הנהלת המפלגה‪.‬‬
‫‪ .131‬סמכויותיה של ועדת הביקורת יכללו ביקורת על מינהל תקין וטוהר מידות במוסדות המפלגה; ביקורת‬
‫על הפעול ות הכספיות של המפלגה; מילוי אחר הוראות הדין והוראות מבקר המדינה בנוגע לניהול כספי‬
‫מפלגה; ונושאים שיופנו לבדיקת הוועדה על‪-‬ידי הנהלת המפלגה או יו"ר המפלגה‪.‬‬
‫‪ .131‬ועדת הביקורת תקבע מדי שנה את תוכנית הביקורת השנתית‪ ,‬את הנושאים העומדים לביקורת ואת‬
‫דרכי הבדיקה‪.‬‬
‫‪ .131‬ועדת הביקורת תגיש להנהלת המפלגה דו"ח על פעילותה אחת לשנה לפחות; הנהלת המפלגה תדון‬
‫בדו"ח של ועדת הביקורת‪ ,‬ותדווח לוועידת המפלגה בישיבת הוועידה הבאה מהם עיקרי תוכנו של דו"ח‪,‬‬
‫מהן מסקנותיה של ההנהלה ומהן המלצותיה בעקבות דו"ח הביקורת‪ ,‬ככל שישנן‪.‬‬
‫‪ .131‬ועדת הביקורת תהא רשאית‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתה או על‪-‬פי בקשת הנהלת המפלגה או יו"ר המפלגה‪,‬‬
‫לפרסם דו"חות ביקורת בנושאים מסוימים‪ ,‬נוסף על הדו"ח השנתי‪.‬‬
‫‪ .131‬גורם הרואה עצמו נפגע מהמלצות ועדת הביקורת או ממסקנותיה יהא רשאי לערער עליהן לבית הדין‪,‬‬
‫תוך ‪ 13‬יום מיום פרסום דו"ח הביקורת‪ .‬המלצות ועדת הביקורת שעליהן הוגש ערעור לא ייושמו עד‬
‫מועד מתן החלטת בית הדין בערעור‪ .‬החלטת בית הדין בערעור תהא סופית‪.‬‬
‫בית הדין‬
‫‪11‬‬
‫‪ .131‬בית הדין של המפלגה הוא המוסד השיפוטי המוסמך לדון בכל עניין הנוגע למפלגה‪ ,‬למוסדות המפלגה‬
‫ולחברי המפלגה בכשירותם כחברים בה‪ ,‬בקיום הוראותיו של תקנון המפלגה ובקיום החלטותיהם של‬
‫המוסדות המוסמכים של המפלגה‪.‬‬
‫‪ .137‬בית הדין של המפלגה יהא מוסמך להכריע במחלוקות הקשורות לענייני המפלגה‪ ,‬בין כל גורם במפלגה‬
‫(חברי מפלגה או מוסדותיה) לבין כל גורם אחר ‪ -‬בין החברים לבין עצמם‪ ,‬בין מוסדות המפלגה לבין‬
‫עצמם ובין החברים לבין מוסדות המפלגה‪ .‬בנוסף‪ ,‬בית הדין יהא מוסמך לדון בערעורים בנוגע לבחירות‬
‫למוסדות המפלגה למעט לוועידת המפלגה‪ ,‬בערעורים על החלטות ועדת הבחירות במקרים המנויים‬
‫בסעיף ‪ 11‬לתקנון זה‪ ,‬וכן בעתירות בנושאים של סיום תפקיד או כהונה במוסדות המפלגה והוצאת‬
‫חברים מהמפלגה‪.‬‬
‫‪ .138‬כל חברי המפלגה ומוסדותיה כפופים להחלטות בית הדין‪.‬‬
‫‪ .139‬בית הדין ידון בענייני המפלגה על‪-‬פי החוק‪ ,‬על‪-‬פי תקנון זה ועל‪-‬פי עקרונות צדק‪ ,‬בהתחשב בטובת‬
‫המפלגה‪ ,‬במטרותיה ובזכויות חבריה‪.‬‬
‫‪ .113‬חברי בית הדין לא ימלאו כל תפקיד אחר במפלגה‪ ,‬ולא יהיו מועמדים מטעמה ברשימת הבחירות‬
‫לכנסת או לכל תפקיד אחר‪ .‬חברי בית הדין יימנעו מכל ניגוד עניינים‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬בין תפקידם‬
‫בבית הדין לבין עניינם האישי או עניינו של קרוב משפחה‪ ,‬או בנוגע לעניינו של מי שמצוי עמם בקשר‬
‫עסקי‪ .‬חבר בית הדין‪ ,‬אשר במהלך מילוי תפקידו נוצר ניגוד עניינים בינו לבין אדם אחר‪ ,‬יצהיר על‪-‬כך‬
‫בכתב וימסור את הצהרתו להנהלת המפלגה‪ .‬חבר בית דין זה לא יהא חלק ממותב הדן בעניינו של אותו‬
‫אדם עמו נוצר ניגוד העניינים האמור‪.‬‬
‫‪ .111‬כהונתו של חבר בית הדין תפקע אם נבצר ממנו למלא את תפקידו‪ ,‬או אם הודיע בכתב על רצונו‬
‫להשתחרר מתפקידו‪ ,‬או אם חדל להיות חבר מפלגה‪ ,‬או אם הועבר מתפקידו על‪-‬פי החלטת מרכז‬
‫המפלגה‪.‬‬
‫‪ .111‬בית הדין של המפלגה ינהל את דיוניו בהרכב של דן יחיד‪ ,‬אשר ימונה לצורך דיון בעניין מסוים על‪-‬ידי‬
‫נשיא בית הדין‪.‬‬
‫‪ .111‬נשיא בית הדין העליון‪ ,‬רשאי‪ ,‬אם מצא טעמים ראויים לכך‪ ,‬להורות כי נושא שבא בפני בית הדין ידון‬
‫בהרכב של שלושה דיינים‪ ,‬כאשר ראש ההרכב יהא נשיא בית הדין העליון‪ ,‬או מי שמינה לכך‪.‬‬
‫‪ .111‬בית הדין יהיה מוסמך לפסוק את הסעדים הבאים‪:‬‬
‫‪.111.1‬‬
‫להורות על הוצאתו של חבר מהמפלגה או על השעייתו ממנה‪ ,‬על‪-‬פי המפורט בתקנון זה;‬
‫להורות על הפסקת כהונתו של חבר מפלגה במוסד ממוסדות המפלגה או על השעייתו‬
‫‪.111.1‬‬
‫הזמניתדמכהונה זו;‬
‫‪.111.1‬‬
‫להטיל על חבר המפלגה קנס כספי לטובת קופת המפלגה;‬
‫‪11‬‬
‫‪.111.1‬‬
‫לפסוק את הוצאות הדיון;‬
‫‪.111.1‬‬
‫ליתן כל סעד אחר אשר בית הדין ימצא לנכון וראוי בנסיבות העניין‪ ,‬ואשר אין מניעה‬
‫לתיתוגעל‪-‬פי דין‪.‬‬
‫‪ .111‬בהתמלא התנאים המפורטים בתקנון זה‪ ,‬ולבקשת יו"ר המפלגה או הנהלת המפלגה‪ ,‬יהא בית הדין של‬
‫המפלגה מוסמך לפסוק ולהורות על העניינים הבאים‪ :‬הוצאתו של חבר מהמפלגה; השעייתו לתקופה‬
‫קצובה על‪-‬פי שיקול דעת בית הדין; הפסקת מילוי תפקידו כנציג המפלגה במוסדות המפלגה; הפסקת‬
‫כהונתו בגוף אליו מונה מטעם המפלגה‪.‬‬
‫ואלו התנאים הנדרשים לצורך נקיטת צעדים אלה‪ ,‬אשר די במילוי אחד מהם על‪-‬מנת להקים את‬
‫סמכות בית הדין בנוגע לעניינים המנויים לעיל בסעיף זה‪:‬‬
‫‪.111.1‬‬
‫חדל להתקיים בעניינו של החבר אחד (או יותר) מהתנאים המנויים בסעיף ‪ 1‬לתקנון זה;‬
‫חבר המפלגה פעל בניגוד למטרות המפלגה או בניגוד למדיניותה‪ ,‬כפי שנקבעה על‪-‬ידי מוסדות‬
‫‪.111.1‬‬
‫המפלגה;‬
‫‪.111.1‬‬
‫חבר המפלגה פעל או פועל באופן הפוגע במפלגה‪ ,‬במוסדותיה או במי מנציגיה;‬
‫‪.111.1‬‬
‫חבר המפלגה פעל בבחירות נגד רשימת המפלגה או שפעל בעד רשימת מועמדים אחרת;‬
‫‪.111.1‬‬
‫חבר המפלגה הפר הוראה בתקנון או החלטה של אחד ממוסדות המפלגה‪ ,‬לאחר שהוזהר טרם‬
‫נקיטת ההליכים נגדו‪.‬‬
‫‪ .111‬חבר מפלגה המכהן כחבר כנסת יוצא מן המפלגה‪ ,‬יושעה ממנה או יפרוש מתפקידו‪ ,‬אם בית הדין פסק‬
‫לגביו כי‪:‬‬
‫‪.111.1‬‬
‫הוא פעל בניגוד למשמעת המוטלת על חברי הסיעה בכנסת בעניינים מהותיים‪ ,‬כגון בנושאי‬
‫מינוי ממשלה‪ ,‬הרכבה ושריה; תקציב; חוקי יסוד; הצבעות אמון ואי אמון בממשלה; עמדת המפלגה‬
‫באשר להסכמים מדיניים‪ ,‬ועוד;‬
‫הוא הפר את החלטות המפלגה בכך שנהג בניגוד להחלטות המפלגה מבלי לקבל אישור מפורש‬
‫‪.111.1‬‬
‫לכך מטעם יו"ר המפלגה או הנהלתה‪ ,‬וזאת לאחר שהוזהר על ידי הנהלת המפלגה;‪.‬‬
‫‪ .117‬לעניין סעיפים ‪ 111‬ו ‪ 111 -‬סנקציות כנגד חבר מפלגה לא תינקטנה מבלי שניתנה לו הזדמנות סבירה‬
‫והוגנת להשמיע את טענותיו בפני בית הדין בכתב או בעל‪-‬פה לפי החלטת המותב בנסיבות העניין‪ ,‬אלא‬
‫אם כן ויתר חבר המפלגה על זכותו להשמיע את טענותיו‪.‬‬
‫‪ .118‬כל חבר מפלגה יהא רשאי לפנות לבית הדין בנוגע לעניינים המצויים בתחום סמכותו‪ ,‬באמצעות עתירה‬
‫בכתב‪ ,‬שתוגש לבית הדין בשלושה העתקים‪ .‬העותר ימציא את כתב העתירה לחבר המפלגה או למוסד‬
‫המפלגה שנגדו הוגשה העתירה‪ ,‬וזאת מיד לאחר הגשתה‪ .‬מגיש העתירה יכונה "העותר" והחבר או הגוף‬
‫שנגדו הוגשה העתירה יכונה "המשיב"‪.‬‬
‫‪ .119‬הנהלת המפלגה תהא רשאית להתנות את הגשת העתירה בתשלום אגרה לקופת המפלגה בסכום שייקבע‬
‫על‪-‬ידי הנהלת המפלגה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .113‬בית הדין יהא רשאי לדון בעתירה המוגשת בפניו בדיון במעמד הצדדים או על‪-‬פי כתבי טענות ומסמכים‬
‫בכתב‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתו‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬בית הדין ייתן את החלטותיו רק לאחר שיוצגו בפני המשיב‬
‫שעניינו נדון בפניו הטענות המועלות כלפיו‪ ,‬ויתאפשר לו להשמיע את טענותיו‪ ,‬בעל‪-‬פה או בכתב על‪-‬פי‬
‫שיקול דעתו של בית הדין; הימנעותו של המשיב שעניינו נדון בפני בית הדין מלעשות שימוש בזכות‬
‫הטיעון בתנאים שיקבע בית הדין כאמור‪ ,‬תיחשב כוויתור על זכות זו‪.‬‬
‫‪ .111‬החלטות בית הדין תהיינה סופיות ומחייבות‪ ,‬אלא אם הורה בית הדין אחרת‪ ,‬אולם לא יהא בהן כדי‬
‫למנוע דיון בנושא מסוים בוועידת המפלגה או כדי למנוע שינוי של תקנון המפלגה‪.‬‬
‫‪ .111‬יתר סדרי הדין של הדיונים בפני בית הדין ייקבעו על‪-‬ידי הנהלת המפלגה‪ ,‬בהתייעצות עם נשיא בית‬
‫הדין‪.‬‬
‫‪ .111‬אין בסמכויות בית הדין כדי להקנות לו מעמד בקביעת מדיניות המפלגה או בהתערבות בהחלטות‬
‫עקרוניות של מוסדות המפלגה‪.‬‬
‫הסיעה בכנסת‬
‫‪ .111‬הסיעה בכנסת תורכב מהנבחרים ברשימת המפלגה לכנסת‪ .‬על החברים בממשלה מטעם המפלגה‬
‫שאינם חברי כנסת יחולו החובות החלות על חברי הסיעה‪.‬‬
‫‪ .111‬יו"ר המפלגה יעמוד בראש הסיעה בכנסת‪ ,‬וימנה את יו"ר הסיעה בכנסת; הסיעה בכנסת תיבחר מבין‬
‫חבריה את הנהלת הסיעה‪ .‬דיוני הסיעה והנהלתה ינוהלו על‪-‬ידי יו"ר הסיעה או מי שימונה מטעמו‪.‬‬
‫‪ .111‬יו"ר המפלגה יבחר‪ ,‬בהיוועצות עם הסיעה‪ ,‬מועמדים מטעמה לתפקיד סגן יו"ר הכנסת‪ ,‬חברי ועדות‬
‫הכנסת ויו"ר ועדה מוועדות הכנסת‪.‬‬
‫‪ .117‬כל נושא העומד לדיון בכנסת יובא לדיון בסיעה‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתו של יו"ר המפלגה‪.‬‬
‫‪ .118‬חבר הסיעה יפעל על‪-‬פי החלטות הסיעה; חברים המהווים מחצית מחברי הסיעה רשאים לבקש דיון‬
‫בהנהלת המפלגה‪ ,‬בנושא עקרוני בעל חשיבות מיוחדת שבו התגלעו חילוקי דעות עקרוניים בינם לבין‬
‫הסיעה‪ ,‬וזאת בבקשה בכתב חתומה על‪-‬ידי המבקשים‪.‬‬
‫‪ .119‬הסיעה בכנסת תפעל בהתאם להחלטות ההנהלה וועידת המפלגה‪ .‬במקרה של מחלוקת בסיעה‪ ,‬תכריע‬
‫דעתו של יו"ר המפלגה‪.‬‬
‫‪ .113‬מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתקנון זה‪ ,‬חבר סיעה אשר פעל בניגוד להחלטות של הנהלת המפלגה או‬
‫הוועידה‪ ,‬מבלי שקיבל לכך אישור מראש מאת הגוף שקיבל את ההחלטה או מיו"ר המפלגה‪ ,‬לא יהיה‬
‫‪11‬‬
‫רשאי להתמודד בבחירות הבאות לאחר מכן לוועידת המפלגה‪ ,‬וכן יהא כפוף לאמור בסעיף ‪ 113‬לתקנון‬
‫זה‪.‬‬
‫‪ .111‬התעוררה מחלוקת עובדתית בשאלה האם הפר חבר הכנסת את חובתו כאמור בסעיף ‪ 111‬לעיל‪ ,‬יכריע‬
‫בשאלה העובדתית בית הדין של המפלגה כאמור בתקנון זה‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪ .111‬הנהלת המפלגה תהא רשאית להחליט על הקמת סניפים של המפלגה ברחבי הארץ‪ ,‬לאחר הוועצות עם‬
‫יו"ר המפלגה ובאישורו‪ .‬במקרה זה הנהלת המפלגה תנסח מנגנון מוצע בנוגע להקמת הסניפים‪ ,‬לאופן‬
‫ניהולם ולכללים החלים עליהם‪ ,‬ותעבירו לאישורו של יו"ר המפלגה‪ .‬הנוסח המאושר של המנגנון החל‬
‫בנוגע לסניפי המפלגה יובא בפני חברי הוועידה בישיבת וועידה שתכונס לשם כך‪ ,‬ובכפוף לאישורם של‬
‫חברי הוועידה יוכנסו השינויים המחויבים לתקנון המפלגה‪ ,‬ככל שיהא צורך‪.‬‬
‫‪ .111‬התקיימה סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הדין או הוראות מבקר המדינה‪ ,‬יגברו הוראות‬
‫אלה על הוראות התקנון‪.‬‬
‫‪ .111‬וועידת המפלגה והנהלת המפלגה ינהלו פרוטוקול מישיבותיהם והחלטותיהם‪ .‬הפרוטוקולים יישמרו‬
‫במשרדי הנהלת המפלגה‪ ,‬ויהיו פתוחים לעיון החברים במפלגה על‪-‬פי פנייה בכתב ובתיאום מראש עם‬
‫מנכ"ל המפלגה‪.‬‬
‫‪ .111‬ההצבעות במוסדות המפלגה ייעשו על‪-‬פי רוב קולות‪ ,‬אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .111‬נבצר מבעל תפקיד במוסדות המפלגה‪ ,‬למעט יו"ר המפלגה‪ ,‬למלא את תפקידו‪ ,‬או הודיע בעל תפקיד‬
‫במוסדות המפלגה על סיום תפקידו‪ ,‬יהא יו"ר המפלגה רשאי למנות לו ממלא מקום זמני עד שייבחר או‬
‫ימונה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬חבר אחד לתפקיד‪.‬‬