: יםעובדיםזרים והינומחייבאתכללהחקלאיםאשרמעסיק

‫ראש מינהל שירות‬
‫למעסיקים ולעובדים זרים‬
‫‏כ"ג‏אדר‏א‏תשע"ד ‏‬
‫‏‪32‬‏‏פברואר‏‏‪ 3102‬‏‬
‫סימוכין‪:‬‏‏‏‪11000‬‏ ‏‬
‫לכבוד‬
‫חקלאים‏מעסיקי‏עובדים‏זרים‬
‫‏חוזר‏סגן‏מנהל‏מינהל‏‏‪2102‬‏‪-‬‬‫הנדון‪:‬‏נוסח‏היתר‏להעסקת‏עובדים‏זרים‏בחקלאות‏לשנת‏‪3102‬‏ ‏‬
‫‏‬
‫הריני להודיעכם כי בשונה משנים קודמות‪ ,‬ההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת ‪4102‬‬
‫ישלחו לחקלאים זכאים בדואר‪.‬‬
‫חקלאי אשר הומלץ לאשר עבורו מכסת היתרים להעסקת עובדים זרים לשנת ‪ 4102‬ואכן בוצע מלוא‬
‫תשלום האגרות כנדרש יקבל את היתר העסקה לשנת ‪ 4102‬לביתו בדואר‪ ,‬בהתאם לכתובת המעודכנת‬
‫במשרדנו‪.‬‬
‫חקלאי אשר שילם את מלוא האגרות ולא קיבל את ההיתר כאמור למקום מגוריו יוכל להעביר לגב' מיטל‬
‫כהן שבתאי בקשה לקבלת העתק באמצעות המדור הרלוונטי או באמצעות פקס מס'‪.14-2442224 :‬‬
‫להלן נוסח היתר להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת ‪ 4102‬כפי שנשלח לחקלאים בעלי היתר העסקה‬
‫כדין והינו‏מחייב‏את‏כלל‏החקלאים‏אשר‏מעסיקים‏עובדים‏זרים‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬היתר לפי סעיף ‪0‬יג' לחוק עובדים זרים‪ ,‬התשנ"א ‪ ,0440‬ענף החקלאות‪ -‬שנת ‪ 4102‬‏‬
‫‪ .0‬הריני להודיעך כי הותר לך להעסיק עד ____ (‬
‫) עובדים זרים בענף החקלאות לשנת ‪.4102‬‬
‫‪ .4‬תוקף היתר זה הינו עד ליום ‪.40.04.4102‬‬
‫‪ .4‬היתר זה כפוף להוראות חוזר מינהל מס' ‪ 40/04‬‏"נוהל‏העסקת‏עובדים‏זרים‏בחקלאות‏לשנת ‪"3102‬‬
‫(להלן‪ :‬הנוהל) וכן לתנאי חוזר מס' ‪" 22/00‬נוהל‏קליטת‏עובד‏זר‏חלופי‏בענף‏החקלאות" כפי שאלו‬
‫מופיעים באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה בכתובת‪( www.piba.gov.il :‬להלן‪ :‬אתר‬
‫האינטרנט)‪ .‬תנאי נהלים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי היתר זה‪ ,‬והפרת תנאי מתנאי הנהלים‬
‫מהווה הפרת של תנאי היתר זה ועלולה להביא לביטולו‪.‬‬
‫‪ .2‬הנך רשאי להעסיק את העובדים הזרים בהתאם להיתר זה אך ורק בעבודה חקלאית בשטחים‬
‫המעובדים והגידולים כפי שצוינו בחוברת המפקד להעסקת עובד זר שהוגשה על ידך המהווה חלק‬
‫בלתי נפרד מהיתר זה‪ ,‬כפי שאושרו על ידי הרשויות‪ .‬יודגש כי בין היתר‪ ,‬העבודות להלן אינן באות‬
‫רח' אגריפס ‪ , 24‬בניין כי"ח‪ ,‬ירושלים ‪ ,‬טל‪24-946224926 :‬‬
‫פקס‪24-9461646 :‬‬
‫ראש מינהל שירות‬
‫למעסיקים ולעובדים זרים‬
‫בגדר עבודה בחקלאות ולכן חל איסור להעסיק עובדים זרים בעבודות אלו‪ :‬עבודות גינון‪ ,‬עבודה‬
‫בחנות ‪ ,‬אף אם מוכרים בה תוצרת חקלאית‪ ,‬עבודות ניקיון או משק בית‪ ,‬ועבודה בבית אריזה שאינו‬
‫ממוקם בנחלת החקלאי‪ ,‬בעל ההיתר‪.‬‬
‫‪ .5‬אין להעסיק את העובדים הזרים במשרה חלקית ויש לשלם לעובדים הזרים מידי חודש שכר חודשי‬
‫שלא יפחת משכר המינימום לחודש לפי החוק או ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים‪ ,‬בגין עבודה‬
‫במשרה מלאה לפחות‪ ,‬בתוספת תמורה כדין בגין עבודה בשעות נוספות במשמרות וכדו'‪ .‬יש להפקיד‬
‫את שכרו של העובד הזר מידי חודש לחשבון בנק על שמו בישראל כמפורט בנוהל‪.‬‬
‫‪ .2‬ניוד של עובד זר למעסיק אחר יעשה אך ורק בהתאם להוראות חוזר מס' ‪" 2/4104‬נוהל ‏ניוד‏‬
‫בחקלאות" המפורסם באתר האינטרנט‪ ,‬שהינן חלק בלתי נפרד מתנאי היתר זה‪.‬‬
‫‪ .7‬במידה וקיים הליך שימוע או חקירה בעניין בעל ההיתר אשר טרם הסתיים‪/‬מה יש לראות היתר זה‬
‫כהיתר על תנאי בלבד הניתן בכפוף להחלטה שתתקבל בשימוע או בחקירה‪.‬‬
‫‪ .8‬הפרת תנאי ההיתר ותנאי הנוהל כמפורט בסעיפים ‪ 4‬ו‪ 2 -‬לעיל מהווה עבירה על הוראות חוק עובדים‬
‫זרים‪ ,‬התשנ"א ‪.0440‬‬
‫‪ .4‬אין במתן ההיתר התחייבות מטעם הרשויות כי ישהו בישראל בכל עת נתון מספר עובדים זרים‬
‫למימוש מלא או חלקי של היתר זה‪ ,‬אין הוא מהווה התחייבות הרשויות כי יהא ניתן להביא לישראל‬
‫עובדים זרים למימוש מלא או חלקי של ההיתר‪ ,‬ומתן היתר זה אינו מהווה התחייבות של הרשויות‬
‫לספק לחקלאי מספר כלשהו של עובדים זרים במהלך תקופתו‪ .‬מימוש ההיתר על ידי החקלאי יעשה‬
‫בכפוף להחלטות הממשלה‪ ,‬לחוקים‪ ,‬לתקנות‪ ,‬לנהלים‪ ,‬להוראות הביצוע ולתנאי ההיתר הרלוונטיים‪,‬‬
‫ותשלום בעד ההיתר מהווה ויתור החקלאי על כל טענה נגד הרשויות בעניין זה‪.‬‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫יואל ליפובצקי‬
‫סגן ראש מינהל שירות‬
‫למעסיקים ועובדים זרים‬
‫העתק‪:‬‬
‫מר אמנון בן עמי‪ ,‬מנכ"ל‬
‫מר רמי כהן‪ ,‬מנכ"ל משרד החקלאות‬
‫עו"ד דניאל סלומון‪ ,‬היועמ"ש‬
‫עו"ד שושנה שטראוס‪ ,‬סגנית בכירה ליועמ"ש‬
‫מר יוסי אדלשטיין‪ ,‬ראש מינהל האכיפה‬
‫מר אבי לקח‪ ,‬מנהל אגף בכיר לשכות מנ"א‬
‫מר עמוס ארבל‪ ,‬מנהל אגף מרשם ומעמד‬
‫מר אהרן ברזאני‪ ,‬הסכמים בילטרליים‬
‫ד"ר תניב רופא‪ ,‬משרד החקלאות‬
‫רח' אגריפס ‪ , 24‬בניין כי"ח‪ ,‬ירושלים ‪ ,‬טל‪24-946224926 :‬‬
‫פקס‪24-9461646 :‬‬
‫ראש מינהל שירות‬
‫למעסיקים ולעובדים זרים‬
‫עו"ד יפעת חן‪ ,‬מנהלת אגף לשכות ותאגידים‬
‫מר משה נקש‪ ,‬מנהל אגף היתרים‬
‫גב' רינה קונפורטי‪ ,‬יה"ב‬
‫מר אבנר פרס‪ ,‬מנהל אגף פלשתינאים‬
‫תפוצה פנימית‬
‫רח' אגריפס ‪ , 24‬בניין כי"ח‪ ,‬ירושלים ‪ ,‬טל‪24-946224926 :‬‬
‫פקס‪24-9461646 :‬‬