האם זה לא יהיה נהדר:

Compensation Plan
Contents
‫עניינים‬
‫תוכן‬
‫אמיתי‬
‫מעורר השראה בריא‬
4 ................................................ ʯʩʮʦʮ
5 ...................... ʩʱʰʰʩʴʹʴʥʧʬʪʬʹʱʩʨʸʫʤ
‫כושר‬
6 .. ʭʩʮʥʬʹʺʩʸʥʦʧʮʥʤʱʰʫʤRBCʦʫʸʮʣʥʷʩʰ
7 .............................. ʥʰʬʹʩʸʠʰʩʡʤʬʣʥʮʤ
8 ....................................... ʤʱʰʫʤʺʥʮʸ
9 ....................................... ʤʱʰʫʤʺʥʮʸ
‫סקסי‬
9 ............................................. ʭʩʱʥʰʥʡ
10 ................................... ʺʥʢʩʤʰʮʩʶʩʸʮʺ
13 ........................ ʭʩʮʫʱʮʺʥʢʩʤʰʮʩʶʩʸʮʺ
14 ................................ ʤʱʫʮ70%ʤʬʬʫ
‫מוכח‬
14 ..................................... ʩʮʥʠʬʰʩʡʣʥʷʩʰ
1
2
‫ברוכים הבאים‬
ʺʥʡʧʸʺʤʤʺʠʪʩʹʮʤʬʠʩʤbHIPʡʥʰʬʹʤʮʩʹʮʤbHIPʬʭʩʠʡʤʭʩʫʥʸʡ
ʩʷʱʲʤʬʣʥʮʤʺʠʺʧʷʬʩʣʫʯʦʥʠʬʤʴʮʭʥʱʸʴʥʺʥʹʩʢʸʩʣʫʪʥʺʥʰʬʹʺʩʮʬʥʲʤ
ʸʺʥʩʠʥʤʤʬʩʤʷʩʥʨʩʡʤbHIPʡʺʥʶʸʠʥʭʩʷʥʥʹʯʥʥʢʮʬʭʩʬʸʡʲʮʥʰʬʹʩʣʥʧʩʩʤ
ʬʥʲʴʬʭʩʡʤʬʰʥʰʠʥʰʡʪʮʥʺʹʸʥʡʩʶʬʤʮʥʸʺʡʭʩʰʩʮʠʮʥʰʠʹʯʥʥʩʫʤʬʩʮʭʺʱʮ
ʩʸʥʦʠʬʹʭʩʷʥʧʡʥʺʥʩʧʰʤʡʣʥʮʲʬʩʣʫʵʮʠʮʬʫʺʥʹʲʬʥʢʺʥʮʬʺʥʩʸʧʠʡʥʺʥʴʩʷʹʡ
ʤʰʥʱʧʺʰʥʥʷʮʤʶʴʤʺʫʸʲʮʡʡʬʥʹʮʩʺʥʫʩʠʸʥʶʩʩʬʺʴʠʥʹʥʰʬʹʤʹʩʢʤʥʰʬʹʤʬʥʲʴʤ
ʧʥʫʡʤʰʥʮʠʥʰʬʹʩʭʤʬʹʷʱʲʤʺʬʲʴʤʬʭʩʹʸʣʰʤʭʩʬʫʤʺʠʥʰʩʸʡʧʬʺʷʴʱʮʸʹʠ
ʭʥʱʸʴʫʯʦʥʠʬʤʴʮʭʥʱʸʴʤʺʠʭʩʫʩʸʲʮʥʰʧʰʠʥʥʰʬʹʢʺʥʮʤʬʹʺʥʩʨʰʺʥʠʡʥ
ʱʥʡʥʬʢʤʩʰʴʬʲʡʧʸʺʤʬʤʫʩʹʮb:HIPʥʰʬʹʺʩʮʥʠʬʯʩʡʤʤʧʬʶʤʤʺʠʧʩʨʡʮʹ
ʤʬʹʺʥʧʥʷʬʤʡʬʡʥʤʲʣʥʺʡʤʬʹʯʥʦʧʤʺʠʵʩʴʤʬʪʩʹʮʺʥ
ʯʠʫbHIPʭʬʥʲʬʥʸʴʱʥʥʫʬ
ʤʱʩʬʮʡʺʠʶʮʰʥʰʬʹʺʩʮʥʠʬʰʩʡʤʤʬʤʰʤʤʸʥʷʠʬʩʸʨʭʦʩʤʩʣʩʬʲʤʣʱʥʰb:HIP
bHIPʩʸʥʱʩʮʯʥʱʰʸʡʥʤʨʥʱʰʩʮʬʥʠʴʨʰʱʡʭʩʴʱʥʰʭʩʰʷʺʮʭʲʣʧʩʡʤʸʠʱʱʷʨ
ʤʺʥʬʩʲʴʺʠʡʩʧʸʤʬʺʰʥʥʫʺʮʥʭʬʥʲʤʩʡʧʸʡʺʥʰʩʣʮʭʩʹʥʬʹʮʤʬʲʮʬʡʺʬʲʥʴ
ʥʰʮʶʲʺʠʥʰʹʣʷʤʥʰʬʹʺʥʬʩʲʴʤʺʬʩʧʺʮʭʩʡʥʸʷʤʭʩʹʣʥʧʡʺʥʡʸʺʥʴʱʥʰʺʥʰʩʣʮʬ
ʺʩʮʥʠʬʡʸʤʤʬʫʬʫʬʺʮʠʺʥʮʹʺʩʺʩʮʠʺʩʬʡʥʬʢʤʮʸʥʴʨʬʴʺʸʩʶʩʬb:HIPʡ
ʭʩʹʰʬʥʭʩʸʡʢʬʷʴʱʬʭʩʡʩʥʧʮʧʨʹʡʭʩʬʤʰʮʤʥʥʰʬʹʭʩʸʩʫʡʤʭʩʬʤʰʮʤʺʩʥʥʹʫʲʤ
‫תחרותי‬
ʭʤʬʹʧʥʥʨʤʩʫʥʸʠʭʩʩʷʱʲʤʭʩʣʲʩʤʺʠʹʮʮʬʩʣʫʭʩʹʸʣʰʤʭʩʬʫʤʺʠʣʧʠʫ
ʬʤʷʬʭʩʩʨʰʺʥʠʥʭʩʩʣʥʧʩʩʭʩʩʧʺʥʫʩʠʥʺʥʠʩʸʡʩʸʶʥʮʷʴʱʬʠʩʤb:HIPʡʥʰʬʹʤʮʩʹʮʤ
ʭʩʩʺʥʫʩʠʭʩʸʶʥʮʭʲʣʧʩʩʲʣʮʥʩʲʥʶʷʮʲʣʩʮʯʺʮʩʣʩʬʲʩʮʬʥʲʤ
ʣʧʠʫʺʥʧʥʷʬʬʥʭʩʶʩʴʮʭʩʮʦʩʬʤʷʶʥʮʥʤʰʩʮʠʤʬʩʤʷʸʥʶʩʬʺʴʠʥʹb:HIP 3
4
‫ניקוד‪ ,‬מרכז ‪ ,RBC‬הכנסה‪ ,‬ומחזורי תשלומים‬
‫הכרטיס שלך לחופש פיננסי‬
‫ניקוד )‪(VOLUME‬‬
‫לכל אחד מהמוצרים שלנו יש ערך ניקוד‪ .‬חברים מרוויחים ניקוד דרך החנות הקמעונאית שלהם וממכירות הקבוצה העסקית‬
‫שלהם‪ .‬רכישות ומכירות אישיות שבוצעו מהחנות קמעונאית שלך נרשמות כנקודות אישיות )‪ .(PV‬כל הניקוד‪ ,‬לא משנה איך נוצר‪,‬‬
‫מכונה נקודות בונוס )‪.(BV‬‬
‫מרכז ‪RBC‬‬
‫אתה חייב לייצר לפחות ‪ 50‬נקודות אישיות )‪ (PV‬בכל תקופה כדי לשמור על מרכז ה‪ RBC-‬פעיל‪ .‬רק חברים בעלי מרכז ‪RBC‬‬
‫פעיל יכולים להרוויח בונוסים ותמריצי מנהיגות‪ .‬מרכז מנהיגות לא פעיל‪ ,‬אינו יכול להחזיק או לצבור ניקוד‪ .‬כל מרכז ‪ RBC‬שהופך‬
‫ללא פעיל יאופס ויאבד את כל הניקוד כולל כל הניקוד המתגלגל‪ .‬למרבה הצער‪ ,‬אנחנו לא יכולים להחזיר ניקוד שאבד בשל חוסר‬
‫פעילות‪.‬‬
‫הכנסה‬
‫חופש‬
‫חברי ‪ bHIP‬יכולים להרוויח שני סוגי הכנסות‪ :‬רווחים קמעונאיים ועמלות‪ .‬רמות ההכנסה קובעות את שיעור הרווח הקמעונאי שלך‪.‬‬
‫חברים בעלי זכאות‪ ,‬יכולים להרוויח גם בבונוסים ובתמריצי מנהיגות )ביחד מכונים עמלות( כדי למקסם את ההכנסה שלהם‪ .‬כל‬
‫רמות ההכנסה והעמלות שלנו כפופים לדרישות מסוימות‪.‬‬
‫מחזורי תשלומים‬
‫מחזורים תשלומים הם באורך שבוע אחד‪ .‬מתחילים ביום שני‪ ,‬בשעה ‪ 12:00‬בבוקר לפי שעון מרכזי )‪ ,(Central Time‬ומסתיימים‬
‫ביום ראשון בשעה ‪ 11:59‬לפי שעון מרכזי‪ .‬הזמנות ששולמו נשלחות ממרכז ההפצה של ‪ bHIP‬ישירות לרוכשים‪.‬‬
‫רווחים מעמלות הסמכה‪ ,‬עמלות ישירות ובונוס קבוצתי משולמים בכל שבוע בעיכוב של שבועיים‪ .‬תמריצי מנהיגות משולמים מדי‬
‫חודש בעיכוב של שבועיים‪ .‬אזור הפעילות שלך עשוי לגבות דולר לפחות עבור התשלומים‪.‬‬
‫לקבלת פרטים על הגבלות מקומיות פנה בבקשה למרכז התמיכה ‪[email protected]‬‬
‫כל הערכים המספריים הם בדולרים אמריקאיים‪.‬‬
‫‪ʸʶʥʮʬʫʸʥʡʲʺʥʣʥʷʰʸʥʡʶʬʥʸʫʮʰʹʸʬʥʣʬʫʮʦʥʧʠʧʩʥʥʸʤʬʭʩʬʥʫʩʥʰʬʹʭʩʸʡʧʤʨʥʹʴʩʣʠʥʤʥʮʶʲʷʱʲʤ‬‬
‫‪ʺʮʠʺʥʮʥʺʰʫʣʥʲʮʣʩʮʺʺʧʨʡʥʠʮʤʺʰʥʥʷʮʤʺʥʰʧʤʸʹʷʬʲʸʥʮʹʬʩʣʫʭʩʫʡʥʱʮʤʰʮʦʤʩʱʴʥʨʥʠʺʥʮʹʥʢʮʺʥʸʡʥʧʭʥʹʯʩʠ‬‬
‫‪ʺʥʰʡʬʩʣʫʭʩʹʣʧʭʩʸʡʧʳʸʶʧʥʬʹʮʥʠʯʥʱʫʠʺʥʩʥʬʲʬʢʥʠʣʬʪʩʸʶʪʰʩʠʹʪʫʭʩʸʶʥʮʤʺʠʭʩʰʱʧʠʮʥʰʧʰʠʪʬʹʷʱʲʬʺʩʹʩʠ‬‬
‫‪ʪʬʹʤʱʰʫʤʤʺʠʬʣʢʤʥʪʬʹʺʩʷʱʲʤʤʶʥʡʷʤʺʠ‬‬
‫הצטרף עכשיו כחבר עצמאי‬
‫‪ʯʥʡʹʧʤʬʤʰʮʺʠʺʬʬʥʫ66*ʤʺʫʸʲʮʡ*66ʺʩʬʡʥʬʢʤʤʰʫʥʺʤʺʫʸʲʮʺʠʹʥʫʸʥʩʠʮʶʲʸʡʧʫʥʩʹʫʲʳʸʨʶʤ‬‬
‫‪ *66ʤʺʫʸʲʮʺʠʹʣʧʭʩʹʣʥʧʸʧʠʬʧʨʡʥʠʮʭʩʮʥʬʹʺʦʫʸʮʥʺʩʠʰʥʲʮʷʺʥʰʧʺʩʹʩʠʭʩʮʠʺʥʮʨʰʸʨʰʩʠʩʸʺʠʯʥʥʷʮʤ‬‬
‫‪ʪʬʹʷʱʲʤʺʠʬʩʲʴʤʬʪʹʮʤʥʣʡʬʡʸʩʧʮʡ‬‬
‫‪ʪʬʹʩʠʰʥʲʮʷʤʭʩʷʱʲʤʦʫʸʮʺʠʬʲʴʤ‬‬
‫‪ʬʹʹʸʣʰʩʬʠʮʩʰʩʮʳʷʩʤʡʣʥʮʲʬʪʩʬʲ(BV)ʱʥʰʥʡʺʥʣʥʷʰʺʥʠʸʷʰʤʺʥʸʡʶʰʺʥʣʥʷʰʸʮʥʹ(RBC)ʪʬʹʩʠʰʥʲʮʷʤʭʩʷʱʲʤʦʫʸʮ‬‬
‫‪ʣʥʲʡʺʥʲʥʡʹʤʹʩʹʺʫʹʮʰʺʩʰʥʹʠʸʤʤʴʥʷʺʤʬʩʲʴʪʬʹRBCʤʺʠʸʩʠʹʤʬʩʣʫʤʬʲʴʤʺʴʥʷʺʬʫʡPVʺʥʣʥʷʰ50‬‬
‫ʹ‪ʺʥʲʥʡʹʤʲʡʸʠʺʥʫʹʮʰʺʥʡʷʥʲʤʺʥʴʥʷʺʤ‬‬
‫השלם הסמכה למרכז העסקים הקמעונאי שלך‬
‫‪ʺʥʹʩʸʣʡʣʥʮʲʬʺʰʮʬʲʪʬʹʩʰʮʩʤʺʥʥʶʡʣʧʠʥʪʬʹʩʬʠʮʹʤʺʥʥʶʡʣʧʠʪʬʹʺʩʷʱʲʤʤʶʥʡʷʡʭʩʸʡʧʩʹʩʠʯʴʥʠʡʪʥʰʧ‬‬
‫‪ʭʩʬʩʲʴʺʥʩʤʬʭʩʡʩʩʧʥʬʠʭʩʸʡʧʥʰʬʹʤʫʮʱʤʤ‬‬
‫למד‬
‫‪ʸʡʣʤʥʺʥʠʺʠʺʥʹʲʬʭʩʸʧʠʥʣʮʬʥʭʩʣʲʶʥʲʶʡʨʥʹʴʪʸʣʤʬʫʪʸʥʠʬʣʥʠʮʨʥʹʴʬʫʤʤʦʭʩʸʧʠʬʸʥʦʲʥʣʮʬʨʥʹʴ‬‬
‫‪ʯʬʤʬʭʩʸʫʦʥʮʤʭʩʬʥʮʢʺʤʩʢʥʱʬʫʺʠʧʩʥʥʸʤʬʬʠʩʶʰʨʥʴʤʺʠʪʬʹʩʯʮʦʪʸʥʠʬʥ‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫המודל הבינארי שלנו‬
ʺʩʬʠʮʹʤʶʥʡʷ
ʺʩʰʮʩʤʶʥʡʷ
‫רמות הכנסה‬
,(Executive) ,(Partner) ,(Associate) :bHIP ,
.(PV) (BV) .
.
.
. .(Professional) 28 (ASSOCIATE) ‫מקושר‬
‫רמת"ההכנסה"הראשונה"של נו‬
.‫ כדי להשיג את הרמה הזו‬bHIP Global ‫ הצטרף כחבר‬,‫פשוט‬
ʺʥʹʩʫʸʤʬʲʤʧʰʤ10%ʣʲʭʩʬʡʷʮʥʭʤʬʹʺʩʰʥʲʮʷʤʺʥʰʧʤʮʺʥʸʩʫʮʤʬʲ10%ʣʲʭʩʧʩʥʥʸʮʥʦʤʤʮʸʡʭʩʸʡʧ
4XDOL¿FDWLRQ%RQXVʤʫʮʱʤʬʹʭʩʱʥʰʥʡʧʩʥʥʸʤʬʭʩʬʥʫʩʺʥʠʫʦʩʬʲʡ$VVRFLDWHʸʹʥʷʮʺʮʸʡʭʩʸʡʧʭʤʬʹʺʥʩʹʩʠʤ
7HDP%RQXVʤʶʥʡʷʥ'LUHFW%RQXVʸʩʹʩ
(PARTNER) ‫שותף‬
‫רמת"ההכנסה"השנייה"שלנו‬
.‫( של מוצרים כדי להשיג את הרמה הזו‬PV) ‫ נקודות אישיות‬200 ‫ או הכנס לפחות‬Partner ‫רכוש חבילת‬
ʺʥʩʹʩʠʤʺʥʹʩʫʸʤʬʲʤʧʰʤ20%ʣʲʭʩʬʡʷʮʥʭʤʬʹʺʩʰʥʲʮʷʤʺʥʰʧʤʮʺʥʸʩʫʮʤʬʲ20%ʣʲʭʩʧʩʥʥʸʮʥʦʤʤʮʸʡʭʩʸʡʧ
,(4XDOL¿FDWLRQ%RQXVʤʫʮʱʤʬʹʭʩʱʥʰʥʡʧʩʥʥʸʤʬʭʩʬʥʫʩʺʥʠʫʦʩʬʲʡ3DUWQHUʳʺʥʹʺʮʸʡʭʩʸʡʧʭʤʬʹ
7HDP%RQXVʤʶʥʡʷʥ'LUHFW%RQXVʸʩʹʩ
EXECUTIVE ‫מנהל‬
‫רמת"ההכנסה"השלישית"שלנו‬
.‫( של מוצרים כדי להשיג את הרמה הזו‬PV) ‫ נקודות אישיות‬600 ‫ או הכנס לפחות‬Executive ‫רכוש חבילת‬
ʺʥʹʩʫʸʤʬʲʤʧʰʤ25%ʣʲʭʩʬʡʷʮʥʭʤʬʹʺʩʰʥʲʮʷʤʺʥʰʧʤʮʺʥʸʩʫʮʤʬʲ25%ʣʲʭʩʧʩʥʥʸʮʥʦʤʤʮʸʡʭʩʸʡʧ
4XDOL¿FDWLRQ%RQXVʤʫʮʱʤʬʹʭʩʱʥʰʥʡʧʩʥʥʸʤʬʭʩʬʥʫʩʺʥʠʫʦʩʬʲʡ$VVRFLDWHʸʹʥʷʮʺʮʸʡʭʩʸʡʧʭʤʬʹʺʥʩʹʩʠʤ
7HDP%RQXVʤʶʥʡʷʥ'LUHFW%RQXVʸʩʹʩ
(PROFESSIONAL) ‫מקצוען‬
‫הרמה"הכי"רווחית"שלנו‬
‫בניית קבוצה‬
.‫( של מוצרים כדי להשיג את הרמה הזו‬PV) ‫ נקודות אישיות‬1,500 ‫ או הכנס לפחות‬Professional ‫רכוש חבילת‬
.‫ קבוצה אחת היא בצד שמאל שלך וקבוצה אחת היא בצד ימין שלך‬.‫נרשמים חדשים מצטרפים לאחת משתי קבוצות‬
ʺʥʩʹʩʠʤʺʥʹʩʫʸʤʬʲʤʧʰʤ30%ʣʲʭʩʬʡʷʮʥʭʤʬʹʺʩʰʥʲʮʷʤʺʥʰʧʤʮʺʥʸʩʫʮʤʬʲ30%ʣʲʭʩʧʩʥʥʸʮʥʦʤʤʮʸʡʭʩʸʡʧ
ʸʩʹʩ4XDOL¿FDWLRQ%RQXVʤʫʮʱʤʬʹʭʩʱʥʰʥʡʧʩʥʥʸʤʬʭʩʬʥʫʩʺʥʠʫʦʩʬʲʡ3URIHVVLRQDOʯʲʥʶʷʮʺʮʸʡʭʩʸʡʧʭʤʬʹ
ʺʥʢʩʤʰʮʬʩʬʠʩʶʰʸʴʩʣʱʥʰʥʡ/HDGHUVKLS0DWFKLQJ%RQXVʺʥʢʩʤʰʮʱʥʰʥʡʥ7HDP%RQXVʤʶʥʡʷ'LUHFW%RQXV)
5DQN$FKLHYHPHQW%RQXVʤʢʸʣʺʢʹʤʱʥʰʥʡ6XSHU&\FOH%RQXVʬʲʸʥʦʧʮ/HDGHUVKLS'LIIHUHQWLDO%RQXV)
‫עומק‬
‫" שלך נקראים‬1 ‫ אלו שמצורפים ע"י החברים ב"רמה‬."1 ‫חברים אותם אתה מצרף באופן אישי נקראים חברים ב"רמה‬
.‫ וכך הלאה‬."2 ‫חברים ב"רמה‬
7
8
I blue
‫השוואת רמות הכנסה‬
(Professional) ʯʲʥʶʷʮ
(GSS) ʺʩʬʡʥʬʢʤ ʤʰʫʥʺʤ ʺʫʸʲʮ
(Executive) ʬʤʰʮ
$ 49.95
ʤʰʹʬ
$ 49.95
ʤʰʹʬ
(Partner) ʳʺʥʹ
$ 49.95
ʤʰʹʬ
(Associate) ʸʹʥʷʮ
Professional ʺʬʩʡʧ
PV 1,500 ʥʠ
Executive ʺʬʩʡʧ
PV 600 ʥʠ
Partner ʺʬʩʡʧ
PV 200 ʥʠ
PV 0
*PV50 ʤʬʲʴʤ ʺʴʥʷʺ
ʳʨʥʹʬʥ ʺʩʰʥʹʠʸ ʤʴʥʷʺʬ
ʭʩʩʰʥʹʠʸ ʺʥʲʥʡʹ 6
ʳʨʥʹʡ ʺʥʲʥʡʹ 4
ʭʩʩʰʥʹʠʸ ʺʥʲʥʡʹ 6
ʳʨʥʹʡ ʺʥʲʥʡʹ 4
ʭʩʩʰʥʹʠʸ ʺʥʲʥʡʹ 6
ʳʨʥʹʡ ʺʥʲʥʡʹ 4
ʭʩʩʰʥʹʠʸ ʺʥʲʥʡʹ 6
ʳʨʥʹʡ ʺʥʲʥʡʹ 4
ʩʠʰʥʲʮʷ ʧʥʥʸ
30% ʣʲ
25% ʣʲ
20% ʣʲ
10% ʣʲ
ʤʫʮʱʤ ʱʥʰʥʡ
$ 50
ʩʮʲʴ ʣʧ ʱʥʰʥʡ
$ 50
ʩʮʲʴ ʣʧ ʱʥʰʥʡ
$ 50
ʩʮʲʴ ʣʧ ʱʥʰʥʡ
$ 50
ʩʮʲʴ ʣʧ ʱʥʰʥʡ
,partner ʺʬʩʡʧ ʭʲ ʸʡʧ ʪʥʰʧ
.Professional ʥʠ Executive
Partner ʺʬʩʡʧʬ $ 20
Executive ʺʬʩʡʧʬ $ 40
Professional ʺʬʩʡʧʬ $ 100
Partner ʺʬʩʡʧʬ $ 20
Executive ʺʬʩʡʧʬ $ 40
Professional ʺʬʩʡʧʬ $ 100
Partner ʺʬʩʡʧʬ $ 20
Executive ʺʬʩʡʧʬ $ 40
Professional ʺʬʩʡʧʬ $ 100
Partner ʺʬʩʡʧʬ $ 20
Executive ʺʬʩʡʧʬ $ 40
Professional ʺʬʩʡʧʬ $ 100
(Team Bonus) ʩʺʶʥʡʷ ʱʥʰʥʡ
$50
$50
$50
$50
ʸʩʹʩ ʱʥʰʥʡ
.ʺʩʬʠʮʹ ʤʶʥʡʷ BV 500
ʭʥʮʩʱʷʮ .ʺʩʰʮʩ ʤʶʥʡʷ BV 500
ʭʥʮʩʱʷʮ .ʩʲʥʡʹ $ 30,000
.ʬʥʢʬʢʬ 250,000
ʺʥʢʩʤʰʮʱʥʰʥʡʮʩʹʣʥʧʧʥʥʸ
ʩʬʠʩʶʰʸʴʩʣʱʥʰʥʡ
ʬʲʸʥʦʧʮ
ʺʩʬʠʮʹʤʶʥʡʷ
$ 49.95
ʤʰʹʬ
ʺʥʸʩʫʮ + ʺʥʩʹʩʠ ʺʥʰʮʦʤ
(online) ʺʥʰʥʥʷʮ ʺʥʩʠʰʥʲʮʷ
ʭʩʬʩʲʴ ʭʩʸʡʧ 2 ʪʥʰʧ
ʯʩʮʩʮ 1 + ʬʠʮʹʮ 1
‫דוגמא‬
Partner ,AssociateʺʮʸʡʭʩʸʡʧʬʭʩʰʩʮʦTeamʥ'LUHFW4XDOL¿FDWLRQʱʥʰʥʡʣʥʷʩʰʥʠʥʺʥʸʡʧʺʥʹʩʸʣʬʺʥʴʥʴʫʺʥʬʮʲʤʬʫ
ʯʲʥʶʷʮʺʢʸʣʡʭʩʶʩʴʮʬʷʸʭʩʩʸʹʴʠʤʢʸʣʺʢʹʤʱʥʰʥʡʥʬʲʸʥʦʧʮʩʬʠʩʶʰʸʴʩʣʱʥʰʥʡʺʥʢʩʤʰʮʱʥʰʥʡProfessionalʥExecutive
Professional)
‫בונוסים‬
ʺʩʩʰʡʡʪʩʶʮʠʮʬʲʪʺʥʠʭʩʬʮʢʺʮʭʩʱʥʰʥʡʤTeamʥ'LUHFW4XDOL¿FDWLRQʵʸʮʰʤʧʩʥʥʸʮʬʭʩʱʥʰʥʡʩʢʥʱʤʹʥʬʹʤʲʩʶʮbHIP
ʪʬʹʤʶʥʡʷʤʥʷʱʲʤ
QUALIFICATION BONUS ‫בונוס הסמכה‬
ʪʥʰʧʪʬʹRBCʤʬʹʤʠʬʮʤʫʮʱʤʢʩʹʤʬʩʣʫʪʬʹRBCʤʬʹʤʠʬʮʤʫʮʱʤʬʲʪʺʥʠʬʮʢʺʮʹ50ʬʹʩʮʲʴʣʧʱʥʰʥʡʥʤʦ
ʪʬʹʺʩʰʮʩʤʤʶʥʡʷʡʣʧʠʥʪʬʹʺʩʬʠʮʹʤʤʶʥʡʷʡʣʧʠʪʬʹʺʩʷʱʲʤʤʶʥʡʷʡʭʩʬʩʲʴʭʩʸʡʧ2ʺʩʹʩʠ
=
50
$
$20
$40
$100
Partner ʳʺʥʹ
Executive
BV 500
ʺʩʬʠʮʹʤʥʺʩʰʮʩʤʺʥʶʥʡʷʡʡʹʥʧʮBVʧʴʰʱʥʰʥʡʩʴʬʲʺʸʣʢʥʮʺʥʢʩʤʰʮʤʺʢʸʣʩʸʣʰʬʷʹʣʥʧʩʣʮʺʥʡʹʥʧʮʺʥʢʩʤʰʮʺʥʢʸʣ
ʺʩʬʠʮʹʤʥʺʩʰʮʩʤʤʶʥʡʷʡʤʰʥʹʠʸʤʤʮʸʡʭʩʴʸʥʶʮʤʸʴʱʮʥ
ʣʥʮʲʬʥProfessionalʺʮʸʡʥʤʠʬʮʤʫʮʱʤʭʲʬʩʲʴʺʥʩʤʬʪʩʬʲLeadership Bonusʺʥʢʩʤʰʮʱʥʰʥʡʬʩʠʫʦʺʥʩʤʬʩʣʫ
ʺʥʢʩʤʰʮʤʺʮʸʺʥʹʩʸʣʡ
LEADERSHIP MATCHING BONUS ‫בונוס מנהיגות‬
10%ʣʲʧʩʥʥʸʤʬʥʬʫʥʩʭʤʺʥʢʩʤʰʮʱʥʰʥʡʧʩʥʥʸʤʬʩʣʫʺʥʢʩʤʰʮʺʥʢʸʣʢʩʹʤʬʭʩʬʥʫʩProfessionalʯʲʥʶʷʮʺʢʸʣʡʭʩʶʩʴʮ
ʺʥʰʥʹʤʺʥʮʸʡʭʤʬʹʭʩʫʰʧʰʤʩʣʩʬʲʢʹʥʤʹʩʺʶʥʡʷʤʱʥʰʥʡʤʮ
ʤʮʠʺʤ
1 ʤʮʸ
ʭʩʬʩʲʴ
ʺʩʹʩʠʥʫʰʧʰʹ
%9ʩʹʣʥʧʹʣʧ
ʪʩʺʧʺʭʩʹʰʠʺʹʸ
ʬʠʮʹʯʩʮʩ
ʺʮʸ
ʺʥʢʩʤʰʮ
5%
ʯʩʮʩ 1 / ʬʠʮʹ 1
1,000 BV / 1,000 BV
(Bronze) ʤʦʰʥʸʡ
10%
ʯʩʮʩ 1 / ʬʠʮʹ 1
2,000 BV / 2,000 BV
(Silver) ʳʱʫ
5%
10%
ʯʩʮʩ 2 / ʬʠʮʹ 2
4,000 BV / 4,000 BV
(Gold) ʡʤʦ
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
8,000 BV / 8,000 BV
(Platinum) ʭʥʰʨʬʴ
5%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
16,000 BV / 16,000 BV
(Sapphire) ʸʩʴʱ
10%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
32,000 BV / 32,000 BV
(Ruby) ʩʡʥʸ
5%
10%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
64,000 BV / 64,000 BV
(Emerald) ʣʬʸʮʠ
10%
10%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
125,000 BV / 125,000 BV
(Diamond) ʭʥʬʤʩ
5%
10%
10%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
250,000 BV / 250,000 BV
ʬʥʧʫ ʭʥʬʤʩ
(Blue Diamond)
10%
10%
10%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
500,000 BV / 500,000 BV
ʸʥʧʹ ʭʥʬʤʩ
(Black Diamond)
ʤʮʠʺʤ
5 ʤʮʸ
ʤʮʠʺʤ
4 ʤʮʸ
Professional
TEAM BONUS ‫בונוס קבוצתי‬
9
ʺʩʰʮʩʤʶʥʡʷ
ʺʥʢʩʤʰʮʺʢʸʣʭʩʢʩʹʮʸʹʠProfessionalʯʲʥʶʷʮʺʢʸʣʡʭʩʶʩʴʮʬʺʥʢʩʤʰʮʩʶʩʸʮʺʬʹʭʩʢʥʱʤʲʡʸʠʤʲʩʶʮb:HIP
ʧʥʥʨʬʪʬʹʺʥʸʨʮʤʬʲʤʸʷʥʤʡʸʺʥʩʭʩʣʷʥʮʮʥʰʬʹʺʥʢʩʤʰʮʤʩʶʩʸʮʺʤʢʸʣʺʢʹʤʬʲʸʥʦʧʮʩʬʠʩʶʰʸʴʩʣʱʥʰʥʡʺʥʢʩʤʰʮʱʥʰʥʡ
ʪʥʸʠʤ
ʺʬʩʡʧʭʲʩʹʩʠʯʴʥʠʡʸʡʧʪʰʥʧʤʺʠʹʭʲʴʬʫʡ'LUHFW%RQXVʸʩʹʩʱʥʰʥʡʧʩʥʥʸʤʬʬʥʫʩʤʺʠ
ʧʩʥʥʸʤʬʩʣʫʤʬʲʮʥ$VVRFLDWHʺʮʸʡʬʩʲʴʺʥʩʤʬʪʩʬʲ3URIHVVLRQDOʥʠ([HFXWLYH3DUWQHU
'LUHFW%RQXVʸʩʹʩʱʥʰʥʡ
ʪʬʹʺʩʰʮʩʤʤʶʥʡʷʡBV 500ʥʪʬʹʺʩʬʠʮʹʤʤʶʥʡʷʡBV 500ʸʥʡʶʬʪʩʬʲTeam Bonusʩʺʶʥʡʷʱʥʰʥʡʧʩʥʥʸʤʬʩʣʫ
ʱʥʰʥʡʧʩʥʥʸʤʬʭʩʬʥʫʩʭʩʸʡʧTeamʩʺʶʥʡʷʱʥʰʥʡʧʩʥʥʸʤʬʩʣʫʤʬʲʮʥAssociateʺʮʸʡʥʤʠʬʮʤʫʮʱʤʭʲʬʩʲʴʺʥʩʤʬʪʩʬʲ
ʠʡʤʭʥʬʹʺʤʡʡʱʬʤʶʥʡʷʬʹʥʮʩʹʡʠʬʹBV ʣʲʬʢʬʢʬʬʥʫʩʤʺʠʲʥʡʹʡʣʲTeam Bonusʩʺʶʥʡʷ
ʬʩʲʴʺʥʩʤʬʪʩʹʮʮʤʺʠʣʥʲʬʫ
+
‫תמריצי מנהיגות‬
ʤʮʠʺʤ
3 ʤʮʸ
DIRECT BONUS ‫בונוס ישיר‬
Direct
BV 500
ʤʮʠʺʤ
2 ʤʮʸ
10
I blue
(LEADERSHIP DIFFERENTIAL BONUS) ‫בונוס דיפרנציאלי למנהיגות‬
(LEADERSHIP DIFFERENTIAL BONUS) ‫בונוס דיפרנציאלי למנהיגות‬
ʭʩʱʥʰʥʡʥʧʩʥʥʸʤʩʹʣʥʧʩʬʠʩʶʰʸʴʩʣʱʥʰʥʡʧʩʥʥʸʤʬʩʣʫʺʥʢʩʤʰʮʺʥʢʸʣʢʩʹʤʬʭʩʬʥʫʩProfessionalʯʲʥʶʷʮʺʢʸʣʡʭʩʶʩʴʮ
ProfessionalʥʠExecutiveʺʬʩʡʧʭʲʸʡʧʩʹʩʠʯʴʥʠʡʭʩʫʰʥʧʭʺʠʹʭʲʴʬʫʡDifferential Bonusʩʬʠʩʶʰʸʴʩʣʢʥʱʮ
‫דוגמא‬
energy + fit + pure
ʤʬʸʷʸʧʠʬʠʡʤʪʰʥʧʤʣʬʸʮʠʤʺʠ
ʥʮʬʥʹʭʸʨʹʭʩʱʥʰʥʡʤʺʩʸʠʹʺʠʬʡʷʺʯʫʬʥʸʺʥʩʤʤʥʡʢʺʥʢʩʤʰʮʺʢʸʣʪʬʹʩ
ʬʲʭʩʱʥʰʥʡʸʺʥʩʧʩʥʥʸʤʬʬʥʫʩʤʺʠʸʺʥʩʤʤʥʡʢʪʬʹʺʥʢʩʤʰʮʤʺʮʸʹʬʫʫʺʥʢʩʤʰʮʺʮʸʬʫʡʭʬʥʹʮʣʧʠʩʬʠʩʶʰʸʴʩʣʱʥʰʥʡ
ProfessionalʥʠExecutiveʺʬʩʡʧʭʲʪʰʥʧʤʺʠʹʭʩʸʡʧ
ʺʬʩʡʧʭʲʸʡʧʩʹʩʠʯʴʥʠʡʪʰʥʧʪʬʹʺʥʫʰʥʧʤʵʲʡʥʤʹʩʮʸʹʠʫʩʬʠʩʶʰʸʴʩʣʱʥʰʥʡʧʩʥʥʸʤʬʺʩʬʠʩʶʰʨʥʴʬʥʫʩʭʢʤʺʠ
ʭʩʩʬʠʩʶʰʸʴʩʣʤʭʩʱʥʰʥʡʤʸʺʥʩʡʤʤʥʡʢʤʺʥʢʩʤʰʮʤʺʮʸʺʠʢʩʹʤʠʬʤʦʪʰʥʧʭʠProfessionalʥʠExecutive
ʸʺʥʩʤʤʥʡʢʺʥʢʩʤʰʮʺʮʸʭʲʸʺʥʩʡʡʥʸʷʤʸʡʧʤʺʮʸʬʣʲʺʥʫʰʥʧʤʵʲʤʬʲʮʡʥʮʬʥʹʩʥʮʭʬʥʹʠʬʹʭʩʸʺʥʰʤ
ʣʬʸʮʠʱʥʰʥʡ
ʺʬʩʡʧ ʬʠʩʶʰʸʴʩʣ
Professional
ʺʬʩʡʧ ʬʠʩʶʰʸʴʩʣ
Executive
ʭʩʬʩʲʴ
ʺʩʹʩʠʥʫʰʧʰʹ
%9ʩʹʣʥʧʹʣʧ
ʪʩʺʧʺʭʩʹʰʠʺʹʸ
ʬʠʮʹʯʩʮʩ
ʺʮʸ
ʺʥʢʩʤʰʮ
$25
ʩʡʥʸʱʥʰʥʡ
$0
$0
ʯʩʮʩ 1 / ʬʠʮʹ 1
1,000 BV / 1,000 BV
(Bronze) ʤʦʰʥʸʡ
$0
$0
ʯʩʮʩ 1 / ʬʠʮʹ 1
(Silver) ʳʱʫ
$25
ʸʩʴʱʱʥʰʥʡ
2,000 BV / 2,000 BV
$10
$5
ʯʩʮʩ 2 / ʬʠʮʹ 2
4,000 BV / 4,000 BV
(Gold) ʡʤʦ
$15
$5
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
8,000 BV / 8,000 BV
(Platinum) ʭʥʰʨʬʴ
$65
ʬʥʫʤʪʱʡ
$25
$10
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
16,000 BV / 16,000 BV
(Sapphire) ʸʩʴʱ
$25
$10
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
32,000 BV / 32,000 BV
(Ruby) ʩʡʥʸ
$15
$5
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
64,000 BV / 64,000 BV
(Emerald) ʣʬʸʮʠ
$10
$5
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
125,000 BV / 125,000 BV
(Diamond) ʭʥʬʤʩ
$0
$0
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
250,000 BV / 250,000 BV
(Blue Diamond) ʬʥʧʫ ʭʥʬʤʩ
$0
$0
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
500,000 BV / 500,000 BV
(Black Diamond) ʸʥʧʹ ʭʥʬʤʩ
‫דוגמא‬
ʯʲʥʶʷʮʺʬʩʡʧʤʹʫʸʹʭʩʸʮʺʠʤʫʰʧʤʬʸʷ
ʤʬʡʩʷʭʥʩʰʩʨʬʴʤʬʸʷ
11
$15
$15
ʭʥʩʰʩʨʬʴʱʥʰʥʡ
$10
ʡʤʦʱʥʰʥʡ
$25
ʩʬʠʩʶʰʸʴʩʣʤʱʥʰʥʡʡʬʥʫʤʪʱʡ
ʤʬʸʷ
ʭʥʩʰʩʨʬʴ
ʤʺʠ
ʣʬʸʮʠ
. (Diamondʭʥʬʤʩʺʢʸʣʬʣʲʭʩʲʩʢʮʤʭʩʱʥʰʥʡʤʺʩʸʠʹʺʠʬʡʷʩʪʩʬʲʮʤʫʩʰʧʤʵʲʤʬʲʮʡʯʥʹʠʸʤʺʥʥʶʤʸʡʧ
Professionalʺʬʩʡʧʩʸʠʮ
ʭʥʩʰʩʨʬʴʺʢʸʣʡʤʬʸʷ
ʭʩʸʮʺʠʤʫʰʧ
ʣʬʸʮʠʺʢʸʣʡʤʺʠ
ʤʬʸʷʺʠʺʫʰʧ
ʡʤʦ$10
ʸʩʴʱ$25
ʭʥʩʰʩʨʬʴ$15
ʩʡʥʸ$25
ʣʬʸʮʠ$15
ʸʺʥʩʥDiamondʭʥʬʤʩʱʥʰʥʡ$10
ʯʥʹʠʸʬʤʫʩʰʧʤʵʲʤʬʲʮʡʭʩʰʺʩʰ
ʤʮʩʠʺʮʤʤʢʸʣʤʬʲʡ
12
ʬʲʸʥʦʧʮʺʥʢʩʤʰʮʱʥʰʥʡ
(Super Cycle Bonus)
ʭʠʺʤʡʬʲʸʥʦʧʮʱʥʰʥʡʬʡʷʬʯʺʩʰʬʲʸʥʦʧʮʱʥʰʥʡʬʡʷʬʭʩʠʫʦʺʥʩʤʬʩʣʫʺʥʢʩʤʰʮʺʥʢʸʣʢʩʹʤʬʭʩʩʥʹʲʯʲʥʶʷʮʺʢʸʣʡʭʩʶʩʴʮ
ʩʸʣʰʬʷʹʣʥʧʥʺʥʠʡʺʢʹʤʹʺʥʢʩʤʰʮʤʺʢʸʣʬ
ʺʢʸʣʬʩʸʥʦʧʮʱʥʰʥʡ
ʬʲʺʥʢʩʤʰʮ
ʭʩʬʩʲʴ
ʺʩʹʩʠʥʫʰʧʰʹ
%9ʩʹʣʥʧʹʣʧ
ʪʩʺʧʺʭʩʹʰʠʺʹʸ
ʬʠʮʹʯʩʮʩ
ʺʮʸ
ʺʥʢʩʤʰʮ
ʩʢʹʩʤ ʱʥʰʥʡ
ʩʸʥʦʧʮʱʥʰʥʡ
ʬʠʩʶʰʸʴʩʣ
ʺʢʸʣʬ
ʺʢʸʣʬ
ʺʬʩʡʧ
ʺʥʢʩʤʰʮ
ʳʶʸʡʭʩʩʹʣʥʧ ʬʲʺʥʢʩʤʰʮ Professional
ʬʠʩʶʰʸʴʩʣ
ʤʮʠʺʤ ʤʮʠʺʤ ʤʮʠʺʤ ʤʮʠʺʤ ʤʮʠʺʤ
ʭʩʬʩʲʴ
ʺʬʩʡʧ
5 ʤʮʸ 4 ʤʮʸ 3 ʤʮʸ 2 ʤʮʸ 1 ʤʮʸ ʺʩʹʩʠʥʫʰʧʰʹ
Executive
%9ʩʹʣʥʧʹʣʧ
ʪʩʺʧʺʭʩʹʰʠʺʹʸ
ʬʠʮʹʯʩʮʩ
ʺʮʸ
ʺʥʢʩʤʰʮ
$0
$0
$0
$0
5%
ʯʩʮʩ 1 / ʬʠʮʹ 1
1,000 BV / 1,000 BV
(Bronze) ʤʦʰʥʸʡ
$0
$50
$0
$0
10%
ʯʩʮʩ 1 / ʬʠʮʹ 1
2,000 BV / 2,000 BV
(Silver) ʳʱʫ
$0
$125
$10
$5
5%
10%
ʯʩʮʩ 2 / ʬʠʮʹ 2
4,000 BV / 4,000 BV
(Gold) ʡʤʦ
$0
$300
$15
$5
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
8,000 BV / 8,000 BV
(Platinum) ʭʥʰʨʬʴ
$2,000
$700
$25
$10
5%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
16,000 BV / 16,000 BV
(Sapphire) ʸʩʴʱ
$5,000
$2,000
$25
$10
10%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
32,000 BV / 32,000 BV
(Ruby) ʩʡʥʸ
$0
ʯʩʮʩ 1 / ʬʠʮʹ 1
1,000 BV / 1,000 BV
(Bronze) ʤʦʰʥʸʡ
$50
ʯʩʮʩ 1 / ʬʠʮʹ 1
2,000 BV / 2,000 BV
(Silver) ʳʱʫ
$125
ʯʩʮʩ 2 / ʬʠʮʹ 2
4,000 BV / 4,000 BV
(Gold) ʡʤʦ
$10,000
$3,200
$15
$5
5%
10%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
64,000 BV / 64,000 BV
(Emerald) ʣʬʸʮʠ
$300
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
8,000 BV / 8,000 BV
(Platinum) ʭʥʰʨʬʴ
$25,000
$3,600
$10
$5
10%
10%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
125,000 BV / 125,000 BV
(Diamond) ʭʥʬʤʩ
$700
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
16,000 BV / 16,000 BV
(Sapphire) ʸʩʴʱ
$50,000
$4,000
$0
$0
5%
10%
10%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
250,000 BV / 250,000 BV
ʬʥʧʫ ʭʥʬʤʩ
(Blue Diamond)
$2,000
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
32,000 BV / 32,000 BV
(Ruby) ʩʡʥʸ
$100,000
$4,000
$0
$0
10%
10%
10%
10%
10%
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
500,000 BV / 500,000 BV
ʸʥʧʹ ʭʥʬʤʩ
(Black Diamond)
$3,200
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
64,000 BV / 64,000 BV
(Emerald) ʣʬʸʮʠ
$3,600
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
125,000 BV / 125,000 BV
(Diamond) ʭʥʬʤʩ
$4,000
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
250,000 BV / 250,000 BV
(Blue Diamond) ʬʥʧʫ ʭʥʬʤʩ
$4,000
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
500,000 BV / 500,000 BV
(Black Diamond) ʸʥʧʹ ʭʥʬʤʩ
ʺʥʢʩʤʰʮʺʢʸʣʬʹʤʢʹʤʱʥʰʥʡ
(/HDGHUVKLS5DQN$FKLHYHPHQW%RQXV)
13
‫תמריצי מנהיגות מסכמים‬
‫ מכסה‬70%-‫כלל ה‬
ʣʲʺʮʬʹʮbHIPʤʱʫʮ70%ʤʬʬʫʬʭʩʴʥʴʫʭʩʬʥʮʢʺʤʩʮʥʬʹʺʤʬʹʺʥʩʧʥʥʸʤʺʠʥʺʩʷʱʲʤʺʩʰʫʥʺʤʺʷʦʥʧʺʠʧʩʨʡʤʬʩʣʫ
ʳʷʩʤʮ70%ʬʲʥʬʲʩʯʥʺʰʲʥʡʹʬʫʡʺʥʩʥʴʶʤʺʥʬʮʲʤʹʤʸʷʮʡʺʩʰʫʥʺʤʩʩʧʪʸʥʠʬʸʶʥʰʹʺʥʬʮʲʬʺʥʠʫʦʤʳʷʩʤʮ70%
ʭʩʢʥʬʮʺʤʺʥʸʥʮʠʤʺʥʬʡʢʮʤʭʥʧʺʡʸʠʹʩʤʬʩʣʫʭʩʸʡʧʤʬʫʬʭʩʩʺʶʥʡʷʤʱʥʰʥʡʤʩʮʥʬʹʺʺʠʬʬʣʺbHIPʩʧʫʥʰʤʭʩʢʥʬʮʺʤ
ʸʥʲʩʹʥʺʥʠʡʤʥʥʹʤʣʩʮʡʥʬʬʥʣʩʥʰʬʹʭʩʸʡʧʤʬʫʬ
ʬʫʬʹʭʩʢʥʬʮʺʤʬʫʬʲʬʧ70%ʤʺʱʫʮʬʬʫʺʥʢʩʸʧʠʬʬ70%ʬʹʳʱʤʺʠʥʬʲʩʠʬʤʥʥʤʤʮʥʠʸʡʲʤʮʭʩʢʥʬʮʺʩʮʥʬʹʺ
ʭʩʮʥʬʹʺʤʩʸʥʦʧʮ
ʤʦʤʹʩʧʸʺʤʺʠʲʥʰʮʬʩʣʫʭʩʮʩʥʱʮʤʰʢʤʩʲʶʮʠʥʰʨʷʰʥʰʠʥʭʩʬʥʮʢʺʤʠʥʬʮʺʠʬʡʷʬʥʰʬʹʭʩʸʡʧʬʡʥʹʧʤʦʤʮʫʤʰʩʡʮbHIP
ʭʩʸʡʧʬʭʩʬʥʮʢʺʺʩʧʴʤʬʪʸʨʶʰʠʬʭʬʥʲʬʹʧʩʨʡʤʬʩʣʫʭʩʸʮʹʰʭʩʴʣʥʲʤʭʩʴʱʫʤʬʫʯʺʩʰʸʹʠʫ
ʺʢʸʣʬʩʢʹʩʤʱʥʰʥʡ
ʺʥʢʩʤʰʮ
ʭʩʴʥʶʸʭʩʹʣʥʧ
ʭʩʬʩʲʴ
ʺʩʹʩʠʥʫʰʧʰʹ
%9ʩʹʣʥʧʹʣʧ
ʪʩʺʧʺʭʩʹʰʠʺʹʸ
ʬʠʮʹʯʩʮʩ
ʺʮʸ
ʺʥʢʩʤʰʮ
$0
ʯʩʮʩ 1 / ʬʠʮʹ 1
1,000 BV / 1,000 BV
(Bronze) ʤʦʰʥʸʡ
$0
ʯʩʮʩ 1 / ʬʠʮʹ 1
2,000 BV / 2,000 BV
(Silver) ʳʱʫ
$0
ʯʩʮʩ 2 / ʬʠʮʹ 2
4,000 BV / 4,000 BV
(Gold) ʡʤʦ
$0
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
8,000 BV / 8,000 BV
(Platinum) ʭʥʰʨʬʴ
$2,000
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
16,000 BV / 16,000 BV
(Sapphire) ʸʩʴʱ
$5,000
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
32,000 BV / 32,000 BV
(Ruby) ʩʡʥʸ
$10,000
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
64,000 BV / 64,000 BV
(Emerald) ʣʬʸʮʠ
$25,000
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
125,000 BV / 125,000 BV
(Diamond) ʭʥʬʤʩ
$50,000
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
250,000 BV / 250,000 BV
(Blue Diamond) ʬʥʧʫ ʭʥʬʤʩ
$100,000
ʯʩʮʩ 3 / ʬʠʮʹ 3
500,000 BV / 500,000 BV
(Black Diamond) ʸʥʧʹ ʭʥʬʤʩ
‫ניקוד בינלאומי‬
ʸʧʠʭʥʷʮʬʫʡʭʩʮʥʹʸʤʭʩʸʡʧʥʦʤʰʩʣʮʬʵʥʧʮʺʥʲʶʥʡʮʤʺʥʰʮʦʤʡʭʥʹʸʤʣʥʷʩʰʤʮ50%ʥʬʡʷʩʭʰʨʠʩʥʡʭʩʮʥʹʸʤʭʩʸʡʧ
ʭʰʨʠʩʥʡʺʥʲʶʥʡʮʤʺʥʰʮʦʤʬʲʣʥʷʩʰʤʮ50%ʥʬʡʷʩ
-­
,
.
. ."
" "
" ,
.
.
,
,
.
bHIP ,
, .
.
.
.
,
,
,
,
.
,
.
,
,
,
,
.
,
Inc bHIP
14