8. seja - OŠ Ketteja in Murna

zapisnik Sveta šole
Datum: 12. 9. 2013
Številka: 392/2013
Zapisnik
8. redne seje Sveta Osnovne šole Ketteja in Murna,
ki je bila 12. 9. 2013 ob 17. uri v učilnici št. 4 na Osnovni šoli Ketteja in Murna
Prisotni člani:
Predstavniki ustanovitelja: ga. Andreja Postružin, ga. Suzana Pigac Kokalj
Predstavniki staršev: g. Stojan Gašparič, g. Valentin Lapanja Furlan
Predstavniki zaposlenih: ga. Slavka Crljen, ga. Barbara Topolovec Klanke, ga. Breda Lesar
Vabljeni in prisotni:
g. Saša Kožuh, v. d. ravnatelja
ga. Jana Tavčar, pomočnica v. d. ravnatelja
ga. Zdenka Ekart, sindikalna zaupnica
Odsotni:
ga. Ivana Gradišnik (predstavnica staršev), g. Marko Kastelic (predstavnik MOL)
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. seje
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. izredne seje
3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje
4. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje
5. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje
6. Sprejetje Letnega poročila za leto 2012
7. Spremembe Finančnega načrta Osnovne šole Ketteja in Murna za leto 2013
8. Ugotovitev prenehanja mandata dveh članov sveta
9. Razpis nadomestnih volitev
10. Razno
Seja se je začela ob 17. uri.
Predsednica Sveta šole je pozdravila navzoče in ugotovila sklepčnost. Člani Sveta šole so se zahvalil g.
Sašu Kožuhu, ker je sprejel mesto vršilca dolžnosti ravnatelja, in izrazili upanje, da bodo z njim uspešno
in korektno sodelovali.
G. Saša Kožuh se je zahvalil za zaupanje in pojasnil, da je bila 1. 9. 2013 imenovana nova pomočnica Jana
Tavčar, ker je g. Igor Vrhunec iz osebnih razlogov odstopil.
Predstavniki zaposlenih so povedali, da v šoli vlada pozitivno vzdušje in se obema (v. d. ravnatelja in
pomočnici) zahvalili, da sta sprejela novi delovni mesti.
1/4
zapisnik Sveta šole
K točki 1
V zapisnik je treba vnesti manjše pravopisne popravke. To bosta uredili predsednica Sveta šole in
poslovna sekretarka.
Ga. Ekart se je pridružila seji ob 17.15 .
Člani Sveta šole so soglasno prejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 87/7: Zapisnik 6. redne seje Sveta šole je bil soglasno sprejet.
K točki 2
Člani Sveta šole so soglasno prejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 88/7: Zapisnik 1. izredne seje Sveta šole je bil soglasno sprejet.
K točki 3
V zapisnik je treba vnesti manjše pravopisne popravke in ga ustrezno oblikovno urediti. To bosta uredili
predsednica Sveta šole in poslovna sekretarka.
SKLEP ŠT. 89/7: Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta šole je bil soglasno sprejet.
K točki 4
V zapisnik je treba vnesti manjše pravopisne popravke in ga ustrezno oblikovno urediti. To bosta uredili
predsednica Sveta šole in poslovna sekretarka.
SKLEP ŠT. 90/7: Zapisnik 5. korespondenčne seje Sveta šole je bil soglasno sprejet.
K točki 5
V zapisnik je treba vnesti manjše pravopisne popravke in ga ustrezno oblikovno urediti. To bosta uredili
predsednica Sveta šole in poslovna sekretarka.
SKLEP ŠT. 91/7: Zapisnik 6. korespondenčne seje Sveta šole je bil soglasno sprejet.
K točki 6
Predsednica Sveta šole je ugotovila, da je poročilo le delno popravljeno, a je veliko bolj berljivo (glede
strukture, oblike in deloma vsebine). Člani so se z ugotovitvijo strinjali in poudarili, da je popravljeno
tisto, kar je bilo prej neustrezno. Svet je imel pomisleke o prikazu samoevalvacije (tabele, primerjanje
ocen). Predstavnike staršev je zanimalo, kako je bilo izbrano področje NPZ.
V. d. ravnatelja je obrazložil, da je problematično primerjati splošne ocene z ocenami NPZ. Pomočnica v.
d. ravnatelja pa je dodala, da je samoevalvacija zakonsko predpisana, da gre načeloma za daljši projekt
in da si vsaka šola izbere poljubno področje.
SKLEP ŠT. 92/7: Letno poročilo je bilo soglasno sprejeto.
2/4
zapisnik Sveta šole
K točki 7
Predsednica Sveta šole je Finančni načrt Osnovne šole Ketteja in Murna za leto 2013 sprejela z
nezaupanjem ter izpostavila njegovo nepreglednost. Zavedala se je posledic in težav, če dokumenta
svet ne bi sprejel. Finančni načrt je namreč treba sprejeti, da zavod posluje zakonito. Predstavniki Sveta
šole so imeli dodatna vprašanja, a bi za lažje razumevanje potrebovali določene razlage, pojasnitve
računovodje.
V. d. ravnatelja je razložil, da je ob nastopu novega vodstva računovodski servis ponudil odstop, a se g.
Kožuh zaradi časovne stiske za to spremembo ni odločil. Dodal je, da je bila odločitev začasno odložena,
saj za zdaj dobro sodeluje z obstoječim računovodskim servisom, čeprav se kažejo določene
pomanjkljivosti.
G. Gašpariča je zanimalo, ali bi bilo lažje funkcionirati z računovodjem ali rač. servisom.
V. d. ravnatelja je poudaril, da bi na šoli ves čas potrebovali računovodjo, ki bi bil ustrezno usposobljen
(ne glede na to, ali je samostojen ali iz računovodskega servisa). Izpostavil je tudi dilemo glede urejanja
tega področja s svojim mandatom.
Predsednica je opozorila na neujemanje številk in predlagala, da se točka prestavi na naslednjo
septembrsko sejo, na kateri bi lahko računovodja obrazložil Finančni načrt Osnovne šole Ketteja in
Murna za leto 2013.
SKLEP ŠT. 93/7: Predlog o obrazložitvi Finančnega načrta OŠKM na naslednji seji je bil soglasno sprejet.
K točki 8
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 1/8: S 1. 8 .2013 je prenehal mandat g. Sašu Kožuhu.
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 2/8: S 1. 9. 2013 je prenehal mandat ge. Jani Tavčar.
K točki 9
V. d. ravnatelja je razložil, da na podlagi obeh ugotovitvenih sklepov potrebujemo volitve dveh
nadomestnih predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda. V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna je predlagal rokovnik za izvedbo
volitev (priloga).
SKLEP ŠT. 94/7: Predlog rokovnika je bil soglasno sprejet.
V isti prilogi je bila predlagana tudi sestava volilne komisije. Saša Kožuh je še pojasnil, da je bilo v dani
situaciji zelo težko prepričati zaposlene za sodelovanje v takšnem organu.
SKLEP ŠT. 95/7: Predlog volilne komisije z mandatom od 12. 9. 2013 do 11.10. 2016 je bil soglasno
sprejet.
K točki 10
-
Go. Pigac Kokalj je zanimalo, kaj se dogaja z učilnico 43. V. d. ravnatelja je razložil, da je bil
3/4
zapisnik Sveta šole
-
odrezan in ukraden kos bakra nad učilnicama 43 in 44. Uničeni so bili strop, stene in parket.
Zaradi zapletov pri zavarovalnici glede višine predračunov je dež ponovno zmočil učilnico. Po
posredovanju MOL-a pri zavarovalnici bodo v prihodnjem tednu začeli s popravilom strehe, nato
se bo učilnico sušilo, šele nato saniralo škodo na stenah, stropu in parketu. Škoda je bila ocenjena
na približno 8.000 EUR.
V. d. ravnatelja je prosil Svet šole, da s sklepom dovoli črpanje sredstev iz proračuna učbeniškega
sklada za nakup knjig za bralno značko.
SKLEP ŠT. 96/7: Svet je dovolil črpanje sredstev iz učbeniškega sklada za nakup knjig.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notranja revizija
Predsednica sveta je predlagala, da glede notranje revizije pošlje del zapisnika in gradiva ge.
Fabčič na MOL in naprej z njo sodeluje.
Razpis za ravnatelja/postopek imenovanja novega ravnatelja
Predsednica je predlagala, da se do naslednje seje pripravi gradivo glede imenovanja ravnatelja,
člani sveta pa morajo gradivo pregledati do naslednje seje.
Sprememba poslovnika
Poslovnik je treba uskladiti z odlokom glede odpoklica članov, zapisnika pa ne sme pisati član
Sveta šole.
Valeta
Ga. Pigac Kokalj je povedala, da jo starši sprašujejo, ali bo valeta spet v Urški. V. d. ravnatelja je
razložil, da šola/razredniki samo posredujejo ponudbe staršem na roditeljskih sestankih, starši
pa se sami odločijo za določenega ponudnika/organizatorja valete. Šola pri tem ne sodeluje in
ne odloča.
Oddelki podaljšanega bivanja
V. d. ravnatelja je povedal, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport precej zmanjšalo
ure v OPB za 4. in 5. razred. Dodal je, da smo po posredovanju naknadno dobili še nekaj dodatnih
ur.
Menjava urnikov
V. d. ravnatelja je razložil, da se je po koncu prvega tedna pouka izpisal učenec iz 9. razreda, zato
se je v 9. razredih zmanjšalo število učnih skupin (prej je bilo 5 skupin, zdaj le 4). Spremenili so
se nekateri urniki, saj so bili vsi učenci 9. razredov ponovno razvrščeni.
Izpis iz 3. razreda
V. d. ravnatelja je povedal, da se je izpisal tudi učenec iz 3. razreda, zato bi tudi v 3. razredih
prišlo do združevanja oddelkov, če ne bi ena odločba o usmerjanju zahtevala zmanjšanega
normativa.
Oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega varstva
V. d. ravnatelja je poudaril, da še spremljamo gibanje števila otrok v teh skupinah in da bomo po
potrebi naredili reorganizacijo.
Knjižnica
V letošnjem finančnem načrtu so predvidena sredstva za izdelavo projekta preselitve knjižnice.
Policijski pregled
Člane Sveta šole je zanimalo, ali ima vodstvo šole kakšne informacije v zvezi z vdorom v
računalniški sistem. V. d. ravnatelja je povedal, da na šolo ni prišel noben nov dokument v zvezi
z omenjeno temo. Člani Sveta šole so želeli, da vodstvo šole na policijski postaji preveri, kako je
s preiskavo.
Poraba stroškov za telefon
V. d. ravnatelja je povedal, da bo šola prešla na novega ponudnika internetnih storitev in
telefonije, s čimer bo zaradi višjih hitrosti dostopa mesečno privarčevala precejšen znesek.
4/4
zapisnik Sveta šole
Seja Sveta šole je bila zaključena ob 19.uri.
Zapisala:
Jana Tavčar
Predsednica Sveta šole:
Andreja Postružin
5/4