[Kliknite tukaj in natipkajte naslov]

ZAPISNIK
seje Sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 11. 03. 2013, ob 17.00, v zeleni dvorani šole.
Navzočnost
Člani Sveta staršev
Opravičeno odsotni
člani Sveta staršev
Neopravičeno odsotni
člani Sveta staršev
Ostali navzoči
Zapisnik pisala
Prisotni
Davorina Hovnik, Gabor Sekereš, Dean Kordež, Maja
Blatnik Gorenšek, Dominika Ivartnik, Alenka Tušek,
Vesna Pevec Matijević, Helena Jamnik, Tadeja Primožič
Merkač, Vesna Rebernik Jamnik, Valerija Mandl, Mateja
Vesničar, Darko Gorenšek.
/
Suzana Žunko, Nataša Fink, Elvis Lukman, Tomaž Filip,
Valentina Slemnik, Petra Torej, Damjana Mikulič, Damjan
Topler.
Aljaž Banko, ravnatelj, in Tanja Naveršnik, svetovalna
delavka.
Mateja Kotnik, poslovna sekretarka.
Podpisani seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu šole.
Sejo Sveta staršev je sklical ravnatelj šole g. Aljaž Banko, vodila pa jo je predsednica Sveta
starševga. Vesna Pevec Matijevič.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev.
2. Sprememba Pravil o delu sveta staršev.
3. Razno.
K točki 1.) Pregled in potrditev zapisnika seje Sveta staršev.
1. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili vrstni red dnevnega reda z eno
spremembo. Svetovalna delavka bo podala informacije v zvezi z odkrivanjem nadarjenih
učencev in delom z njimi pod točko 1 in ne pod točko 3.
2. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili zapisnik zadnje seje Sveta staršev.
Svetovalna delavka gospa Tanja Naveršnik je člane Sveta staršev seznanila, kako na šoli
poteka odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi.
Povedala je, delo z nadarjenimi učenci na šoli poteka že od nekdaj, in sicer z dodatnim
poukom, s pripravami na različna tekmovanja iz znanja ter z udeležbo na njih, z udeležbo na
šolskih športnih tekmovanjih, v projektih, čezmejnem sodelovanju, z različnimi oblikami
zunanje diferenciacije in podobno. Evidentiranje nadarjenih, identifikacija ter seznanitev
staršev na šoli poteka, odkar je to povezano z Zoisovo štipendijo, to je od leta 2008. Od takrat
tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nameni nekaj denarja za testiranje
nadarjenih, vendar ne dovolj, da bi pokrili vse stroške.
S testiranjem se je najprej začelo v devetih razredih zaradi pridobitve Zoisovih štipendij. Od
takrat dalje se testira učence v petem in devetem razredu. Vsak učenec, ki je bil testiran, bo
skupaj starši individualno povabljen na razgovor. Predstavil se jim bo rezultat testiranja,
oblikoval se bo individualiziran načrt dela in vsak učenec bo dobil tudi potrdilo o odkriti
nadarjenosti.
V okviru dela z nadarjenimi učenci v šolskem letu 2012/2013 uvajamo novost, in sicer
raziskovalni tabor za identificirane učence v 6. in 7. razredu. Na taboru naj bi učenci
poglabljali in širili svoje znanje na različnih področjih (družboslovno-jezikovnem,
naravoslovno-tehničnem in umetniškem). Udeležba na taboru bo pogojena s predhodno
opravljeno nalogo, in sicer prebrano knjigo na družboslovno-jezikovnem področju.
V šolskem letu 2013/2014 se za identificirane nadarjene učence predvidevajo trije sklopi
skupinskega dela (družboslovno-jezikovni, naravoslovno-tehnični in umetniški), ki bodo
potekali tekom šolskega leta.
Predlog: Člani Sveta staršev predlagajo, da bi že učencev prvi triadi vključili v opravljanje
raziskovalnih nalog in tudi druge projekte, v katere je vključena šola.
K točki 2.)Sprememba Pravil o delu Sveta staršev
Ga. Vesna Rebernik-Jamnik je dopolnila in popravila predlagani Poslovnik o delu Sveta
staršev OŠ Koroški jeklarji. Člani Sveta staršev so ga prejeli po elektronski ali navadni pošti in
so imeli možnost posredovati svoja mnenja in pripombe.
Predlog: Poslovnik o delu Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji se dopolni in popravi v 35. členu,
ki naj se glasi: » Poslovnik Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji začne veljati z dnem sprejetja na
seji Sveta staršev. S tem dnem prenehajo veljati Pravila o delu Sveta staršev OŠ Koroški
jeklarji.«
3. SKLEP: Člani Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji so sprejeli in potrdili Poslovnik o delu
Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji, ki se uporablja od 11. 03. 2013 dalje in se objavi na spletni
strani šole.
Predlog: Na prvem roditeljskem sestanku razrednik staršem predstavi naloge predstavnika
staršev v Svetu staršev. Predstavnik razreda pa ostalim staršem posreduje svoje kontaktne
podatke.
ZAKLJUČKI:
1. Na seji Sveta staršev smo sprejeli 3 sklepe.
2. Zapisnik dobijo v vednost člani Sveta staršev, Občina Ravne na Koroškem, objavi pa se
tudi na oglasnih deskah v šoli.
3. Priloženo gradivo:
-Seznam prisotnih na seji Sveta staršev,
-Poslovnik Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji.
Gradivo je priloga zapisniku v arhivu Sveta staršev.
Zapisnik pisala:
Mateja Kotnik, poslovna sekretarka
Predsednica Sveta staršev
Vesna Pevec Matijević