Venetski« regulator biopolja

ENERGIJSKO ZDRAVLJENJE
Energijo Son~nega diska je mogo~e po{iljati na daljavo in tako zdraviti ljudi
»Venetski« regulator biopolja
Od kod ideja za Son~ni disk?
Precej nenavadno. Z ‘eno sva se
sprehajala po Portoro‘u in ker
sem radoveden in gledam naokrog, nisem gledal, kod hodim.
In sem se zaletel v mo‘akarja,
ki je prodajal svoje knjige. To je
bil Mirko [kibin. Od njega sem
nato kupil dve njegovi knjigi. V eni
od teh z naslovom Veneti so bili Sloveni
in Sloventji (Nova Gorica, samozalo‘ba,
2010) sem na strani 196 zagledal Venetski regulator biopolja. Zdel se mi je
izredno zanimiv, zato sem dal izdelati
natan~en vzorec iz kovine, s premerom
uporabljali tako tehnologijo. [el pa sem
se prej prepri~at v Narodni muzej Slovenije v Ljubljano, kjer hranijo knjigo La
lingua venetica, iz katere je ~rpal tudi
Mirko [kibin in v kateri je tudi slika Venetskega regulatorja. Nisem si pa {el
ogledat kopije, ki jo hrani Museo Nationale Atestino – muzej v Esteju zahodno
od Benetk.
Son~ni disk je naprava, ki
je spomenik in vsebina
na{e zgodovine.
13 cm, enako kot mav~ni odlitek originala. Vzorec sem dal uliti tudi v ugodnem biopolju. V ~asu izdelave originala,
okrog petega stoletja pred na{im {tetjem, so na obmo~ju Sredozemlja ‘e
Kaj ste ugotovili, ko ste naredili vzorec?
Ugotovil sem, da ima za pribli‘no dvajset odstotkov bolj{e lastnosti od mojega
mati~nega regulatorja, od koder kopiram informacije za moje izdelke. Imam
ga zraven pe~i v livarni, kjer vlivajo moje izdelke; njegova energija se zapi{e v
material. Ta zapis pa je viden pod mikroskopom. To je osnovni material, ki
ga kasneje obdelam v kon~ni izdelek,
denimo valovnico, Entostat in drugo.
Glede na tak{no mo~ kopije diska sem
sklepal, da je bil original Venetskega
diska {e bolj{i, saj je kopija vedno
malo slab{a in ji je treba zato dodati
{e simbole. Po tem poskusu sem
bil prepri~an, da so Veneti naredili regulator biopolja. Veneti pa
so bili Slovenci, to smo bili mi.
Foto T. Svete
F
ranc [turm iz Tolmina raziskuje
biopolja ‘e ve~ kot dve desetletji.
Njegov najnovej{i regulator biopolja je Son~ni disk. Njegova posebnost je, da je kot osnovo zanj vzel Venetski disk – na obmo~ju Benetk najden
regulator biopolja, ki so ga na{i predniki Veneti izdelali v ~asu 600 do 800 let
pred na{im {tetjem. Ko je Venetski
disk nadgradil {e s tremi stebri v obliki
piramide in s kroglo na vrhu, je dobil
doslej najmo~nej{o napravo.
Zamisel za Son~ni disk se mu je porodila ob osem tiso~ let starem megalitskem krogu pod Krnom, ki so ga prav
tako izdelali na{i predniki. In tako si v
Son~nem disku sklepata roki slovenska
preteklost in sedanjost. Son~ni disk
zdravi manj{e zdravstvene te‘ave, ve~je
pa ubla‘i. Energijo Son~nega diska je
mogo~e po{iljati na daljavo in tako zdraviti ljudi, ki niso ob nas. Lahko ga
usmerimo tudi v uresni~evanje ‘elja.
Izdelek nevtralizira vsa {kodljiva
sevanja. O tem, kako je izdelek naredil in kako vse deluje, se je z avtorjem Son~nega diska pogovarjala
Tatjana Svete.
Veneti so torej izdelali bolj{i
regulator biopolja, kot so ga
izdelali na Kreti in po katerem
ste izdelali va{ prej{nji mati~ni regulator?
Da. Je bolj{i od gr{kih na Kreti.
Od vseh arheolo{kih najdb, kar
sem jih do sedaj videl, pa je tu
tudi prvi~ in sploh zapisano, da
gre za regulator biopolja. Seveda ne
pi{e to dobesedno, saj smo si ta izraz
izmislili mi. Napise na Venetskem disku
Franc [turm je regulator biopolja
ustvaril po venetskem modelu.
-
AVGUST
13 -
Misteriji 11
»VENETSKI «
REGULATOR BIOPOLJA
mo lastnosti na{e snovi. In avra je tudi
iz take snovi, da se je ne da ugotavljati.
To, kar slikajo s Kirlianovo kamero, ni
avra v smislu bioenergijskega polja,
ampak je elektromagnetno polje okrog
telesa; ne gre za biopolje oziroma temno
snov. Torej, okrog regulatorja biopolja
se nahaja temna snov. Znanstveniki so
pojem temna snov uvedli zato, ker so
izra~unali, da je masa celotnega vidnega
vesolja premajhna za obstoje~i gravitacijski privlak. Dodali so {e nekaj, kar ima
veliko maso, da lahko dr‘i celotno vesolje skupaj, sicer bi se raztre{~ilo. Te ugotovitve so stare le nekaj desetletij. Izraz
temna snov so uporabili zato, ker je ne
vidimo. Strokovno so jo dokazali posredno, na ve~ na~inov, tudi z gravitacijskim le~enjem. Dejstvo je, da je temna
snov te‘ka, ima ogromno maso, vendar
pa je ne moremo stehtati.
Zdaj pa se vra~am nazaj na sloven{~ino in k besedi te‘. Za nek predmet
lahko re~ete, da je lahek ali te‘ak. Veneti
niso rekli, da ~e ti je dan sij o~eta, ve{,
da ima{ v roki nekaj te‘kega, ampak so
rekli, da ve{, da ima{ v roki te‘. Te‘ je
izraz za nekaj, kar ima veliko maso in je
zelo te‘ko, a tega ni mogo~e stehtati;
temu so Veneti preprosto rekli te‘. In to
je temna snov. Poglejte, koliko ~asa sem
jaz to razlagal, koliko besed sem porabil,
oni pa so preprosto s tremi ~rkami tej stvari rekli te‘. In to je regulator biopolja, ker
ima veliko avro. Ta Venetski disk ima
sicer premer delovanja tristo metrov.
Iz {tevilnih napisov na predmetih iz
tega obdobja lahko vidimo, da so Veneti
poznali tudi biopolje. Poimenovali so ga
VAN, nekaj, kar je zunaj tridimenzionalnega prostora, nekje zunaj (ven), ~eprav tu.
kor koli, [kibinov genialni prevod vsebuje besedo »te‘«; kaj ta pomeni, bom
{e pojasnil v nadaljevanju. Poudaril bi,
da je v resnici imela venetska civilizacija
ve~ znanja kot ga imamo mi zdaj.
Kako veste, da je nek arheolo{ki predmet tudi regulator biopolja?
Po tem, da ima veliko avro. Navaden
predmet ima avro le tako veliko, kot je
velik sam, regulator biopolja pa ima
tiso~krat ali pa desettiso~krat ve~jo avro,
kot je njegova fizi~na velikost. Denimo,
regulator biopolja Entostat je velik pol
metra, njegov premer delovanja pa je
petindvajset kilometrov.
Kako pa si vi razlagate avro?
Po mojem prepri~anju je avra temna
snov. Sodobna znanost je sama napisala,
da obstaja v vesolju temna snov, ki se
nahaja okrog obi~ajne snovi in katere je
precej ve~ kot same snovi. Znanstveniki
so izra~unali, da naj bi bilo temne snovi
in temne energije 95 odstotkov, fizi~ne
snovi pa le 5 odstotkov. Fizika to temno
snov zelo dobro opisuje; narejena naj bi
bila iz snovi, ki ni podobna na{i snovi
in se je ne more ugotavljati z nobenim
instrumentom, s katerim mi ugotavlja-
Foto T. Svete
je razvozlal Mirko [kibin. Na njem pi{e:
Ti Ata Sij je, ta te‘ i je. Pi{e tudi: Je Iz ta ti,
je i zad Ata. Napis se bere naprej in nazaj.
Iz je boginja Izida. Torej, tukaj je boginja
Izida, nato sledi luknja v disku, ki predstavlja prehod v onstranstvo, na drugi
strani, odzad, pa je Ata. Boginja Izida je
bila mati vseh bitij. Ata pa je bil zanje
bog Re. Torej tukaj je na{a mati boginja
Izida, na oni strani, v onstranstvu pa je
bog Re, na{ Ata. Imamo tukaj in tam,
tostranstvo in onstranstvo, ta svet in duhovni svet. Tudi sodobna fizika u~i, da
je vesolje sestavljeno iz vsaj desetih prostorskih dimenzij. Prve tri dimenzije so
materialne, ostale so duhovne. To pomeni, da so Veneti vse to odli~no poznali.
^e iste ~rke beremo nazaj, pa pi{e:
Ti Ata Sij je, ta te‘ i je. [kibinov prevod
po smislu: ^e ti je dan in notranje prisoten Sij O~eta, potem tudi ve{, da je ta
predmet pred tabo te‘. Torej, ~e ima{
razjasnjene misli od vrhovnega boga,
ve{, da je to, kar dr‘i{ v rokah, te‘.
[kibin je ta te‘ tolma~il kot ute‘, vaga.
A kak{en sij boga rabi{, da ve{, da je to
ute‘? Ne smemo izhajati iz predpostavke, da so bili ti ljudje neumni in da niso
poznali fizike ter da pa mi vse vemo. Ka-
Franc [turm je na{el venetski regulator biopolja v slovenski knjigi o Venetih.
12 - AVGUST 13 -
Mirko [kibin je vse te Venetske tekste
prevedel, medtem ko prej{nji prevajalci,
tujci, tega niso zmogli. Zakaj ne?
Zato, ker so izhajali iz stereotipov, da
Slovenci za Italijane ne obstajamo, vsaj
tako je bilo v ~asu Jugoslavije, kaj {ele,
da bi imeli ‘e pred toliko ~asa svoj jezik,
celo pred njimi! Od fa{izma naprej mi
zanje pravzaprav nismo obstajali. In ko
na italijanskem ozemlju najdejo stare
tekste, jim ni jasno, kdo bi jih lahko pisal
– jasno, Germani ali Romani, Slovani pa
ne. Z italijan{~ino se pa~ ne da razumeti
starih slovenskih napisov izpred ve~
tiso~ let. [kibin pa je prevedel veliko teh
besedil. Gre pa za tako globoke, modre
vsebine, da se ~lovek zamisli.
Venetski teksti so na{a izvirna slovenska pisava. Gre pravzaprav za primorski, kra{ki naglas. To pomeni, da je
slovenski narod ‘e tedaj govoril in pisal,
ne pa {ele leta 1551, ko je Primo‘ Trubar
napisal prvo knjigo. Pisali smo ‘e vsaj
dva tiso~ dvesto let prej, Venetski disk
je bil narejen v ~asu 600 do 800 let pred
na{im {tetjem. Na{li so ga na obmo~ju
okoli Benetk. Tudi na obmo~ju Tolmina
so tedaj ‘e ‘iveli Veneti, v Idriji ob Ba~i
so na{li napis na posodi, pravzaprav
uganko: Ko bi jaz vro~a bila, bi ven {la.
Seveda, gre za vodo.
Pravite, da sloven{~ina vsebuje globoke
modrosti …
Sloven{~ina je ‘e sama po sebi energijski
jezik, v katerem je zakodirana vsa modrost na{ih prednikov. [el sem merit vsako ~rko posebej in ugotovil, da ima vsaka energijo. Isti jezik je bil kasneje najden
na arheolo{kih ostankih, na katerih pa
so se ~rke spremenile v latinico. In potem so iste stvari pisali naprej, kar pomeni, da so Rimljani pri{li na to slovensko govore~e ozemlje, ga zasedli, niso
pobili Venetov, Slovencev, ampak so se
nekako z njimi pome{ali. Slovenci so
ohranili isto kulturo, so pa vzeli njihove
~rke. Pa~ so se prilagodili, sicer bi izgubili glavo. Svoje ~rke so opustili in so
prevzeli njihovo latinico. Kasneje se
namre~ enaki napisi, z isto vsebino pojavijo v latinici, denimo na vazah, ‘arah,
posodah. Latinico imamo {e danes in v
latinici je mogo~e pet odstotkov ~rk, ki
imajo energijo, ostale je nimajo. Energijo
{e imajo I, J, O in S. Sloven{~ina je jezik,
ki je napisan v ~rkah iz latinice in latinica
nima energije, venetske ~rke pa so jo
imele.
Slovenske besede pa {e vedno vsebujejo
energijo?
Da. Zanimivo pa je, da niti na eni ‘ari,
REGULATOR BIOPOLJA
Foto T. Svete
»VENETSKI «
Na Son~nem disku je venetski napis, ki daje dodatno energijo.
niti na enem nagrobnem napisu ni bilo
omenjeno ime pokojnika.
Zakaj ne?
Kultura je, kakr{na je, ne razlaga, zakaj
nekaj tako naredi. To si mi razlagamo.
Ko ~lovek umre, ni pomembno, kak{no
je njegovo ime, ampak je pomembno,
kak{na je njegova vsebina. Du{a je tista,
ki je pridobila izku{nje v tem ‘ivljenju
v snovni dimenziji in du{a se je obogatila. Du{a ~loveka oziroma vsebina je dala nekaj v napredek ~love{tva, v napredek ~love{tva ni dalo ime tega ~loveka.
Zato niso omenjali imen, pa~ pa so bolj
govorili o ~lovekovi vsebini. Recimo na
eni ‘ari pi{e: MOLOT EN, NO, NIJA.
Smisel: Pokojni bi moral moliti enega,
no, a ga ni. Tudi danes pravimo Primorci »no nija«. Napisi so izjemno duhovno
bogati. Danes pa so na{i napisi dokaj
revni: Tukaj po~iva Janez, naj mu bo
lahka zemljica … Ali pa napi{emo na
kupico: Pij, Janez, pij.
Slovenci smo imeli torej izjemno
razvito kulturo ‘e ve~ tiso~letij nazaj.
Najmanj {eststo let pred na{im {tetjem
smo imeli ‘e jezik, pisavo in sveti{~a,
kjer smo ~astili boginje, bogove, imeli
smo {olo za pisarje, torej {olstvo in kulturo. Kar pomeni, da smo bili izjemno
razvit narod. In to tan~ico je Mirko [ki-
bin genialno odgrnil v svojih knjigah.
Zakaj pa je po va{i intuiciji nek tak narod, izjemno duhovno bogat, do‘ivel tak
»padec«, tak{no uni~enje kulture? Zakaj
Veneti nis(m)o bolj branili svoje kulture, ozemlja in materialnih bogastev?
Zakaj prevlada agresivnih ljudstev nad
miroljubnimi, ustvarjalnimi ljudstvi?
Rekel bi, da smo bili ‘e v izhodi{~u duhovno razvit narod in duhovno razviti
narod in pobijanje ne gresta z roko v
roki. Danes je svetovni jezik angle{~ina,
ker so Angle‘i v neki fazi osvajali cel
svet. Ampak to ni duhovno dejanje, da
hodi{ po svetu in pobija{ Indijance in
druge narode. A ta agresivnost je potem
{irila narode, Slovenci pa niso bili agresivni, so bili duhovno bogati ljudje, to
nekako ne gre skupaj. A v resnici to ni
prav. Duhovnost in ego bi morala biti v
~loveku in v narodu v ravnote‘ju, saj ~e
~lovek nima ega, bo propadel; ~e narod
nima ega, bo zbrisan z obli~ja Zemlje.
Mora imeti tolik{no agresivnost, samoohranitveni nagon, da obstane. In zna~aj
celega naroda je bil pa~ tak. Veneti pa
so bili tudi ‘e tako prilagodljivi, kar je
razvidno iz teh tekstov, da niso, ko so
Rimljani pri{li na njihovo ozemlje, {li z
Rimljani v boj, ker bi itak izgubili in bi
jih Rimljani zbrisali, ampak so se posku-
-
AVGUST
13 -
Misteriji 13
REGULATOR BIOPOLJA
{ali asimilirati, da so pre‘iveli, nekateri
so se pa umaknili, tako da ni pri{lo do
genocida. To je v zna~aju naroda.
Gre za precenjevanje duhovnega in podcenjevanje narave?
Da. To~no tako. Oni so zelo cenili duhovno plat in nekako niso priznavali
ega, tega, kar je materialno, kar je v
tistem trenutku pomembno; kar pa ni
prav. Saj poznate iz duhovnih u~enj, da
naj ~lovek ne bi smel imeti ega. Jaz mislim, da to ni prav, imeti mora{ tudi ego.
Ali so nas narodi, kot so denimo Ameri~ani, zdaj duhovno »dohiteli«?
Mislim, da ne. Ko si kdaj pogledam kak
film zve~er na televiziji in ~e zagledam
sliko, ko en mo‘akar dr‘i pi{tolo v roki
in jo nameri v drugega, v isti sekundi
ugotovim, brez podnapisov, da je to
ameri{ki film. In ne zgre{im. ^e pa gledate slovenske filme, ne vem, ~e bi na{li
takega, kjer nekdo uperja pi{tolo v drugega. Bi ga morali kar nekaj ~asa iskati.
To je bil pou~en skok v preteklost na{ih
prednikov, katere dedi~i smo sedaj mi.
Saj protislovja v miselnosti Venetov
br‘kone vsak zaznava v lastni glavi, v
kateri sku{a zdaj pobotati duhovno in
S
on~ni disk je regulator biopolja, naprava, ki pomaga ljudem, tako kot
ostale naprave, ki jih je izdelal Franc
[turm, le da ta skrbi za njihovo zdravje
in ga v okviru njenih zmo‘nosti neprestano vzdr‘uje. Zdravi s postavljanjem
ravnote‘ja v biopolju, tako da izbri{e
entropijo bolezni z enako, vendar nasprotno vrednostjo sintropije, kar poteka popolnoma samodejno. Naprava zaznava miselne tokove lastnika, ki pozna
dru‘ino, zato lahko zdravi vse ~lane dru‘ine, ki so v obmo~ju njenega u~inkovanja.
Napravi lahko tudi naro~imo, naj usmeri svojo mo~ v iskanje slu‘be ali v bolj{i uspeh v poslu, vendar moramo vedeti, da
naprava samo oja~i na{a prizadevanja,
v na{e projekte usmerja dodatno energijo in jih tako naredi la‘e izvedljive. Najprej moramo sami za~eti z aktivnostmi,
{ele nato lahko naprava vanje usmerja
14 - AVGUST 13 -
materialno plat ‘ivljenja. Pa se vrniva
k va{emu Son~nemu disku. Son~ni disk
je torej nadgradnja Venetskega diska?
Da. Jaz sem iz vsega tega potegnil prakti~ni zaklju~ek in naredil ta Son~ni disk
ter ga {e dodatno dopolnil. Nastala je
naprava, ki je spomenik in vsebina na{e
zgodovine. Ohranil sem te napise, ker
pove~ajo kakovost naprave, zato ker so
~rke pravilno postavljene. In vsaka ~rka
v nizu, ~e jih merite z nihalom, ima ve~
energije kot prej{nja. Gre za eksponentno nara{~anje energije proti luknji in iz
luknje. In zato smo dobili take rezultate.
Bolj ko se pribli‘ujemo luknji, bolj nara{~a energija. ^e bi bile ~rke zame{ane,
bi se ta energija izni~ila. V resnici so
Veneti naredili regulator biopolja iz simbolov; ~e bi izbrali neke druge simbole,
ki nimajo pomena, denimo neko spiralo,
bi dosegli isti u~inek. Ampak so zavestno izbrali take ~rke, ki imajo nek pomen.
na geomanti~nih to~kah, da zaradi tega
ne bi obolevali. Originalni Venetski disk
je bil namenjen nevtralizaciji sevanja,
moja nadgradnja pa doprinese k temu,
da disk hkrati {e zdravi bolezen, in to
po enakem na~elu kot to dela bioresonanca, ne pa seveda na enak na~in. Bioresonanca zdravi bolezen s pomo~jo
elektrike in uravnote‘a elektromagnetno polje, Son~ni disk pa dela isto, a s pomo~jo biopolja in biopolje uravnote‘a.
Na{e telo ima elektromagnetno polje
in ~e je ~lovek bolan, se njegove lastnosti
spreminjajo. Lastnosti elektromagnetnega polja pri ~loveku se lahko izmerijo,
antena to zazna in ra~unalnik si ga zapomni. In ker so raziskovali razli~ne
bolezni pri ~loveku, so ugotovili, katero
elektromagnetno valovanje je bolezensko. Ra~unalnik si zapomni va{e bolezensko valovanje in izdela enako valovanje
z nasprotnim predznakom in dobimo
ravno ~rto, bolezensko valovanje je izni~eno. Kajti neko valovanje in njegovo nasprotno valovanje se v elektrotehniki izbri{e in bioresonanca pravzaprav zdravi
bolezen tako, da jo izbri{e. Seveda se da
to isto napraviti z biopoljem. Tudi {amani
tako zdravijo bolezen – da jo zbri{ejo.
Za kaj so oni uporabljali ta disk?
V anti~nem svetu so te regulatorje biopolja uporabljali povsod v Sredozemlju.
To je bil njihov prijem, kako izbolj{ati
kakovost zemlji{~a, ~e slu~ajno ljudje
‘ivijo na lokacijah, ki niso ugodne,
oziroma ~e hi{e, sveti{~a niso postavljeni
KAJ JE SON^NI DISK
svojo mo~. Dodatne ukaze posredujete
tako, da napi{ete svojo ‘eljo na listek in
ga polo‘ite na stekleni pokrov naprave.
Izdelek nevtralizira {kodljiva elektromagnetna sevanja od daljnovodov, transformatorskih postaj, radarjev, radijskih
oddajnikov, televizijskih zaslonov in
mobilnih telefonov. Nevtralizira tudi
Foto T. Svete
»VENETSKI «
{kodljiva sevanja, ki izvirajo iz geolo{kih
posebnosti zemlji{~a, na primer podzemne vodne tokove, in radioaktivnost
iz naravnega ozadja. Prav tako odstrani
mote~e energijske tvorbe, ki jih ustvarjamo ljudje sami in nastanejo pri zelo
mo~nih negativnih emotivnih stanjih,
kot so agresivnost, apati~nost, ‘alost,
strah, jeza in ~ustvena bole~ina. Izbolj{a
tudi energijske lastnosti in kakovost vse
vode v stanovanju, tudi v hi{ni vodovodni napeljavi.
U~inkuje v premeru tristo metrov.
Izdelan je iz medenine, brona in srebra.
Vgrajen je v leseno podno‘je premera
26 centimetrov, s steklenim pokrovom.
Skupna vi{ina je 17 centimetrov, te‘a
izdelka pa je 4,6 kilograma, o Son~nem
disku niza njegov avtor Franc [turm.
Naprava stane 1450 evrov, naro~ite
jo prek www.misteriji.si.
»VENETSKI «
REGULATOR BIOPOLJA
Son~ni disk torej deluje globlje?
Da, globlje. Zdravnik denimo sku{a izbrisati bolezen na ravni fizi~nega telesa,
z zdravili. Na{a medicina torej zdravi
na{e fizi~no telo, bioresonanca zdravi
elektromagnetno polje okrog telesa,
Son~ni disk pa zdravi na ravni biopolja,
ki pa ni eno, ampak ima sedem slojev,
kar je dokazano tako s fiziko kot po
zdravilki Barbari Ann Brennan. Posega
torej v temno snov ali v avro.
Vendar pa vzrokov za bolezen, ki so v
protislovjih v miselnosti ~loveka, ne
odpravimo ne z delovanjem na telesno
raven, ne na elektromagnetno polje in
ne na avro ali temno snov … Te vzroke
mora ~lovek odpraviti z raz~i{~evanjem
v lastni in ne tuji glavi …
Ja, tako je. Stvar je pa v tem, da potrebuje
~lovek, da spremeni svojo miselnost,
nekaj ~asa. Ampak ne rabi samo nekaj
~asa, potrebuje tudi ugodno okolje. ^e
bi ~loveka postavili v polje, kjer je veliko
entropije, denimo v okolje, kjer se ljudje
pogosto prepirajo, sovra‘ijo in podobno,
ali pod daljnovode, potem bo tudi on tak
in bo v takem okolju zelo te‘ko spremenil na~in razmi{ljanja, ker za to ne bo
imel prav nobene podpore. ^e pa ~loveku o~istimo biopolje, ga damo v ~isto
polje, potem bo pri{el prej do tega, da
bo spremenil svoj na~in razmi{ljanja. To
spet seveda dokazuje zgodovina; vsi
anti~ni spomeniki, filozofi, znanja, iz
katerih izhaja na{a kultura, so pa~ bili
na ugodnih biopoljih. Tudi arhitekt Jo‘e
Foto T. Svete
Za vselej?
Ne, to pa ne. Naprava izbri{e elektromagnetno valovanje in s tem ~lovek pride k sebi, ker nima tega valovanja ve~ v
sebi, vendar pa so vzroki bolezni ostali,
zato se bo ta prej ali slej verjetno spet
izrazila, ampak ne ve~ v tolik{ni meri,
ker bo {el ~lovek lahko spet na bioresonanco in mu bo ta spet zbrisala bolezen.
Son~ni disk naredi enako, le da brez
aparatur in elektrike. V telo doda le
toliko sintropije (urejenosti), kolikor je
v telesu prisotne entropije (neurejenosti). Bolezen tako izbri{e na ravni biopolja ali temne snovi.
Son~ni disk zdravi na ravni biopolja, posega v temno snov in avro.
Ple~nik je imel atelje na ugodnem polju.
Lahko pa ~lovek, ~e je ‘e tako »razsvetljen«, tudi sam ustvarja tako mo~no
ugodno biopolje, ne glede na to, kje se
nahaja? Bi se strinjali?
Tako je. ^lovek ima v sebi vse in sploh
ne potrebuje nobenih naprav. A to je
vizija za bodo~nost. ^lovek ima v sebi
vse mo~i in ne potrebuje nobene naprave. Te naprave so prehodna zadeva, da
bo la‘je pri{lo do tega stanja ali pa da
mu pomagajo k temu. Bral sem, da je
mo‘no, da ~lovek prestavi svoje telo z
ene lokacije na drugo ali da prestavi svoj
um v preteklost, prihodnost in vidi stvari. ^e ~lovek lahko prestavi svoje telo z
enega kraja na drugo, potem v resnici
ne potrebujemo avtocest, ne avtomobilov in ne letal, a vendar jih imamo, ker
{e ne znamo izrabljati teh svojih mo~i.
Podobno je z regulatorjem biopolja. V
takem stanju, kot smo zdaj, je prav, da
so take naprave.
Ampak ali ne bo ~lovek te‘je razvil teh
svojih mo~i, ~e se bo opiral na »bergle«?
Ali morda pride tudi ~as, ko se mora ~lovek posloviti od takih naprav?
Neko~ bo pri{el tak ~as …
So v antiki te naprave uporabljali splo{no?
Da. Teh naprav se je po vseh muzejih
po Sredozemlju ohranilo ogromno, iz
tega lahko sklepamo, da je to bilo neko
splo{no znanje in da so ljudje to na
veliko uporabljali.
Ali tudi Son~ni disk, tako kot va{ regulator biopolja Entostat, zmanj{uje entropijo/nered v oblakih in tako zmanj{uje izjemne vremenske pojave?
Entostat prepre~i hude nevihte, huda
neurja in podobno. Od leta 2008 do zdaj
v Tolminu oziroma v obmo~ju, kjer deluje Entostat, nismo imeli niti enega
skrajnega vremenskega pojava, prej pa
smo jih imeli vsako leto brez izjeme.
Entostat tako u~inkuje zato, ker ima
energijsko polje, ki sega do oblakov,
Son~ni disk pa ima polje, ki sega le do
vi{ine {eststo metrov, zato ne more
vplivati na vreme.
Son~ni disk pa ste po prvi javni objavi
o njem, marca letos, menda izbolj{ali
‘e za trikrat. Kak{na je razlika?
Po objavi mojega prvega prispevka o
Son~nem disku, marca 2013, sem ga res
izbolj{al ‘e za trikrat, v disk sem vnesel
vsebinsko spremembo, izdelek dela zdaj
povsem druga~e. Na disku sem izvedel
formativni zamik in drugo, kar je ‘e po-
-
AVGUST
13 -
Misteriji 15
»VENETSKI «
REGULATOR BIOPOLJA
Foto T. Svete
vstavil iste simbole. Dobil sem fraktalni
simbol, ki mo~neje ~isti polje. ^istej{e
polje odpira prehode v druge prostorske
dimenzije, to pa omogo~a izdelavo u~inkovitej{ega izdelka.
Vendar pa moja doslej najbolj kakovostna naprava Son~ni disk ne bi mogla
u~inkovito delovati brez intelekta.
Son~ni disk deluje v premeru tristo metrov.
vezano z naslednjo generacijo izdelkov,
ki jih {e ne izdelujem. Razlika je ta, da
lahko izdelek zdaj zdravi vso dru‘ino
hkrati, prej je pa samo tistega dru‘inskega ~lana, ki je najbolj potreboval zdravljenje, ve~je kapacitete ni imel. Zdaj pa
lahko zdravi vse dru‘inske ~lane hkrati
in se njegova kapaciteta ne izrabi.
Kako pa ste Venetski disk oziroma
Son~ni disk {e nadgradili, izpopolnili?
Na Venetski disk sem postavil tri stebre
v obliki piramid s kroglo na vrhu. Zamisel sem dobil po megalitskem krogu pod
Krnom, ki je {e danes tam. Star je osem
tiso~ let in je regulator biopolja, ki ima
premer trideset metrov in ima na zunanji strani kroga trikotno, {tirikotno in
petkotno piramido. Z njimi je nareguliral sintropijo, tako da je pri{la ~ez celotno skalo. Tudi pri Venetih so na{li piramide z odrezanim vrhom in na Son~nem disku so zdaj tudi piramide z odrezanim vrhom. Na vrh piramid sem dal
kroglo, tako da piramida oddaja energijo. Enako delujejo piramide na Krnu.
V Venetski disk sem vgradil tudi
fraktalni simbol, kjer se slika ponovi v
pomanj{ani obliki, ~emur re~emo fraktali. Njegova oblika je okrogla, zato se
fraktalna slika ponavlja v krogu. V krog
na prvi ~etrtini diska sem nato znova
16 - AVGUST 13 -
Kaj pa je intelekt?
V vsako napravo, ki je bila narejena v
skladu s kozmi~nim ravnote‘jem, vstopi
intelekt, ki deluje po vnaprej dolo~enem
programu. Program se vgradi samodejno. Vgrajen pa je v obliko in mikrostrukturo vsakega sestavnega dela naprave.
Pri delovanju naprav, ki so zgrajene iz
popolnoma uravnote‘enih elementov
namre~ pri~ne u~inkovati kozmi~ni red,
ki je ‘e vgrajen v temelje kreacije.
Kako pa se ta intelekt izra‘a v delovanju Son~nega diska?
PRVI~, intelekt kozmi~nega reda je postavil zakonitost, po kateri ni mogo~e izdelati regulatorja biopolja, ki bi imel slabe
lastnosti in zelo veliko energijsko polje.
^e projektiramo narobe, v sistemu entropija naraste, motnje zaidejo v informacije in prehodi med dimenzijami se
zaprejo, zato dobi tak predmet zelo
majhno polje, komaj kaj ve~je od svoje
velikosti.
DRUGI~, naprava se samodejno prilagaja trenutnim potrebam vsakega posameznika, ki je v njenem polju. Fizi~no
dejavnemu se energija v avri pove~a,
spe~emu pa zmanj{a, ~eprav sta oba v
istem polju.
TRETJI~, regulator za zdravljenje sam
nastavlja sintropijo, glede na vrednost
entropije bolezni. Pri tem ne potrebuje
ne elektri~nega napajanja, ne ra~unalnika, vse opravi intelekt formativne tehnologije, ki se je vselil v sistem.
^ETRTI~, pri manj{ih zdravstvenih
te‘avah naprava izni~i entropijo bolezni
v nekaj urah. Tako izni~enje bolezni seveda ni mogo~e, ne da bi se so~asno
vzpostavilo energijsko ravnote‘je v avri,
po vseh parametrih. Vse to poteka hkrati, iz avre se o~isti slaba energija, ~ustve-
ni zapisi, priseski, uroki, ‘ivljenjska mo~
se normalizira, pove~a se gostota biopolja in normalizira jakost energije v sistemu. Vse to se lahko preveri z radiestezijsko metodo, in po meritvah sode~ bi
moral biti tak ~lovek zdrav. Vendar ni
tako. ^e bi zdravljenje za~asno opustili,
bi se sistem spet za~el ru{iti, ~eprav ne
toliko kot prej, to pa zato, ker se organizem {e ni toliko okrepil, da bi sam ohranil ‘e dose‘eno ravnote‘je. Tudi to vpra{anje je re{ila naprava sama. So~asno s
tem poteka na globlji ravni {e en proces.
Vsaka bolezen ima neko mo~. Naprava
lahko zdravi bolezen, ~e je njena mo~
ve~ja od mo~i bolezni. Ko za~ne naprava
zdraviti, u~inkuje z dolo~eno mo~jo.
So~asno s prvo fazo zdravljenja – vzpostavitvijo energijskega ravnote‘ja in
izni~enjem bolezni po interferen~nem
minimumu – se nadaljuje druga faza.
Naprava {e vedno deluje z neko mo~jo,
neprenehoma vzdr‘uje sistem uravnote‘en, dokler se ta toliko ne okrepi, da
se lahko vzdr‘uje sam, brez zunanje pomo~i. Druga faza traja pribli‘no desetkrat dlje kakor prva.
PETI~, meritve so pokazale, da naprava ne zdravi bolezni z vso mo~jo, ~etudi
tako mo~ ima, temve~ le z dvetretinjsko.
Tudi ta program se je vgradil samodejno, kot sestavni del kozmi~nega ravnote‘ja. Naprava zdravi tako, da vzdr‘uje
imunski sistem v delovanju in tako
telesu pomaga ohraniti neko sposobnost
samozdravljenja. ^e je bolezen mo~nej{a
kakor zmogljivost naprave, pa naprava
zdravi z vso mo~jo.
[ESTI~, naprava uboga lastnikove miselne ukaze in usmeri zdravljenje tudi
na drugo osebo, ki jo dolo~i lastnik. Mogo~e jo je aktivirati tudi na ve~ tiso~kilometrske razdalje in ji ukazati, naj zdravi
nekoga, ki je tudi na tiso~e kilometrov
oddaljen od naprave. Lastnik jo lahko
aktivira tudi s fotografijo osebe, ~e to
fotografijo polo‘i na napravo. Tudi te
naloge naprava ne bi zmogla brez intelekta, zato sem na{tel skupaj kar {est primerov, ko je v sistem regulatorja vstopil
intelekt.
Tatjana Svete
D