zapisnik 22. redne seje

KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
www.smlednik.si
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
Zapisnik 22. redne seje, ki je bila v četrtek, 10.07.2014, ob 19.00, v prostorih KS Smlednik
PRISOTNI: Nejc Smole, Vinko Rupnik, Zdravko Debeljak, Metod Ferbar, Tjaž Jelovčan, Julijana
Štilec, Danica Tršan in Franc Jenko
OSTALI PRISOTNI: Ivan Špenko (NO), Mihael Vurušič (NO) in Matej Osolnik (tajnik)
OPRAVIČENO ODSOTNI: Marija Jenko (NO)
DNEVNI RED :
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje
3. Polletno poročilo realizacije finančnega načrta 2014
4. Prerazporeditve znotraj postavk finančnega načrta 2014
5. Problematika Javnega podjetja VO-KA d.o.o.
6. Predstavitev osnutka Odloka o določitvi plovbnega režima na Zbiljskem jezeru
7. Poročilo o geodetskih meritvah na območju KS Smlednik
8. Lokalne volitve 2014
9. Aktualna problematika
10. Razno
AD/1
Nejc Smole je na začetku povedal, da je ta seja predvidoma predzadnja seja pred koncem mandata,
sklic zadnje seje v tem mandatu je predviden v mesecu septembru.
SKLEP 151/14: Potrdi se predlagani dnevni red.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 8 GLASOVI ZA.
AD/2
Nejc Smole je predstavil realizacijo sklepov prejšnje seje.
SKLEP 152/14: Sprejme se zapisnik 21. redne seje sveta KS Smlednik.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 8 GLASOVI ZA.
AD/3
Nejc Smole je člane sveta seznanil z realizacijo Finančnega načrta od 1.1.2014 do 30.6.2014.
Prihodkovna stran je, razen zamud pri dotacijah s strani Občine Medvode, realizirana skladno s
planom. Odhodki se gibljejo v okvirih začrtanih planov.
SKLEP 153/14: Svet KS Smlednik se je seznanil s Polletnim poročilom realizacije finančnega
načrta 2014.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 8 GLASOVI ZA.
AD/4
Nejc Smole je predstavil predlog prerazporeditev znotraj postavk finančnega načrta 2014. Prihodki
se povečujejo zaradi povečanih prihodkov s strani najemnin. Na komunalni dejavnosti se podvojijo
sredstva namenjena letnemu vzdrževanju cest, projekt širitve parkirišča ob domu KS Smlednik pa
se prestavi na naslednji mandat. Med odhodki izvirnih prihodkov se nekatere postavke prilagodijo
1
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
www.smlednik.si
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
realizaciji, ter uvedeta novi postavki – Cesta mimo Gantarja v Valburgi in VO-KA – praznjenje
greznic, ukine se postavka Davek na nepremičnine.
SKLEP 154/14: Svet KS Smlednik potrjuje prerazporeditve finančnega načrta 2014.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 8 GLASOVI ZA.
AD/5
Nejc Smole je člane sveta seznanil s problematiko novih položnic Javnega podjetja Vodovodkanalizacija d.o.o., ki je podrobneje predstavljena v gradivu za sejo in Smleških odmevih.
Zdravko Debeljak je vprašal, ali občinski svet ni sprejemal ničesar povezanega z VO-KO in je šla
zadeva mimo občinskega sveta?
Nejc Smole je potrdil, da je elaborat o cenah potrdil Svet ustanoviteljev Javnega holdinga
Ljubljana, kjer našo občino zastopa župan, zato občinski svet o tem ni sklepal niti ni bil o tem
predhodno seznanjen. Občinski svet je sprejel zgolj elaborat o cenah Komunale Kranj.
Zdravko Debeljak je vprašal še, ali je dodatno praznjenje greznice plačljivo ali ne?
Nejc Smole je odgovoril, da je dodatno praznjenje izven rednih terminov praznjenj brezplačno.
Metod Ferbar je vprašal, zakaj v tem primeru prisila in zakaj ne moremo na trgu prosto izbrati kdo
nam bo praznil greznico?
Nejc Smole je pojasnil, da je Občina Medvode JP VO-KA podelila koncesijo za upravljanje s
kanalizacijo in praznjenje greznic, s katero je to edino pooblaščeno podjetje za območje naše
občine. Zadeva je zelo podobna dimnikarskim storitvam.
Nejc Smole je dejal, da po njegovem mnenju obstajata samo dve možni poti spremembe nastale
situacije. Prva je, da vladna uredba pade na Ustavnem sodišču, druga možnost pa je, da občine
znotraj Javnega holdinga Ljubljana izpogajajo toliko nižjo ceno pri JP VO-KA, da bo ta
sprejemljiva.
Zdravko Debeljak je izpostavil, da se mu zdi pravilno, da je zadeva glede greznic urejena, vendar
naj bo cena bolj sprejemljiva.
Ivan Špenko je dodal, da ima Občina Medvode zelo majhno moč v holdingu, saj smo le nekaj manj
kot 4% lastnik.
Nejc Smole je pojasnil, da je to res, vendar se morajo vse odločitve na holdingu sprejemati z 92%
večino.
Nejc Smole je povedal, da je vsa dokumentacija glede JP VO-KA na voljo v pisarni KS, v kolikor
bi koga zanimale podrobnosti.
AD/6
Nejc Smole je predstavil potek sprejemanja Odloka o določitvi plovbnega režima na Zbiljskem
jezeru. V naši skupnosti se predvidevajo tri pristanišča: pri Francku, pri Hotelu Kanu in v Campu
Smlednik.
AD/7
Zdravko Debeljak je povedal, da se je v času od zadnje seje izvedla ena meritev in sicer ob domu
krajanov v Mošah. Posebnosti ni bilo.
2
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
www.smlednik.si
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
Metod Ferbar je povedal, da je pri meritvi zastopal Krajevno skupnost Smlednik in lastnikom
predstavil željo, da bi KS Smlednik odkupila del zemljišča za parkirišče obiskovalcev doma
krajanov.
AD/8
Nejc Smole je člane sveta obvestil, da so bile 27. junija razpisane lokalne volitve, ki bodo potekale
v nedeljo, 5. oktobra. Volilni roki začnejo teči 21. julija. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna
komisija. Člane sveta je pozval, da razmislijo o morebitni ponovni kandidaturi in v primeru, da ne
bodo več kandidirali, nagovorijo krajane h kandidaturi. Predstavil je sistem zbiranja podpisov in
sistem glasovanja.
Nejc Smole, Julijana Štilec in Danica Tršan so povedali, da na volitvah ne bodo kandidirali.
AD/9
Zdravko Debeljak je vprašal, kdaj se bo pričelo letno vzdrževanje cest in ali je potrebno javiti kje
so problematični odseki?
Nejc Smole je odgovoril, da se bo pričelo predvidoma v prihodnjem tednu in da bo izvajalec sam
pregledal vse krajevnoskupniške ceste.
Zdravko Debeljak je vprašal, kako kaže s popravilom stebra pri mrliški vežici?
Nejc Smole je odgovoril, da Občina Medvode nima sredstev za popravilo, mi pa moramo pred tem
opraviti nekaj drugih investicij v mrliško vežico.
Metod Ferbar je vprašal, zakaj se podira eden izmed stebrov na pokopališču pri stari mrliški
vežici?
Zdravko Debeljak je odgovoril, da zato, ker nekaj časa ni bil zaščiten pred vodo, ki je tam
zamakala.
Nejc Smole je člane sveta seznanil z informacijo, da od 15. julija do 15. avgusta ne bo uradnih ur
Krajevne skupnosti Smlednik.
Nejc Smole je člane sveta obvestil, da bo sejna soba v domu KS Smlednik med 10. julijem in 10.
avgustom zasedena, saj se bo v njej urejal arhiv KS.
Nejc Smole je povedal, da smo prejeli prošnjo za sofinanciranje projekta krajanov, ki bodo v
soboto, 19. julija 2014, v kulturnem domu organizirali plesni večer. Projekt se bo sofinanciral v
višini 100€.
Nejc Smole je podal kratko poročilo o praznovanju 50-letnice KS Smlednik in 40-letnice doma
krajanov in s tem povezanimi stroški. Največji strošek predstavljajo pogostitve, glasba in izdelava
filma.
Danica Tršan je v imenu Hrašanov, ki jih je bilo na pohodu največ, predlagala, da se pohod
organizira tradicionalno vsako leto.
Metod Ferbar je predlagal, da nekatere izmed dogodkov ohranimo in s tem obudimo nekdaj velik
krajevni praznik. Potrebno je določit nek datum, ko bi se to tradicionalno izvajalo.
3
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
www.smlednik.si
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
AD/10
Zdravko Debeljak je povedal, da so z Metodom Ferbarjem in Zdravkom Konjarjem pridobili
večino soglasij za pločnik od križišča v Valburgi proti Smledniku in da bo Občina Medvode
naročila izdelavo idejnega projekta.
Nejc Smole je povedal, da se bo letos zgradil pločnik od mostu čez Savo proti osnovni šoli.
Seja je bila zaključena ob 20:20 uri.
Zapisal tajnik KS Smlednik:
Matej Osolnik
Predsednik sveta KS Smlednik:
Nejc Smole
4