Zapisnik 1. konstitutivne seje sveta KS Smlednik, ki je

KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
www.smlednik.si
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
Zapisnik 1. konstitutivne seje sveta KS Smlednik, ki je bila v sredo, 22.10.2014, ob 19.00, v
prostorih KS Smlednik
PRISOTNI: Gašper Zajec, Maja Šlebir, Gašper Rozman, Žan Janhar, Mihael Vurušič, Ivan
Špenko in Metod Ferbar
OSTALI PRISOTNI: Matej Osolnik (tajnik), Tjaž Jelovčan, Danica Tršan, Julijana Štilec, Nejc
Smole, Vinko Rupnik, Franc Jenko in Marija Jenko
OPRAVIČENO ODSOTNI: Nežka Bogataj
1.
2.
3.
4.
DNEVNI RED :
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta KS Smlednik
Poročilo o izidu volitev v svet KS Smlednik in potrditev mandatov članom sveta
Izvolitev predsednika sveta KS Smlednik
Izvolitev podpredsednika sveta KS Smlednik
AD/1
Metod Ferbar je najprej lepo pozdravil vse prisotne, čestital k izvolitvi vsem članom novega sveta
in se zahvalil vsem bivšim članom za sodelovanje. Povedal je, da bo skladno s 16. členom statuta
KS Smlednik on vodil sejo kot najstarejši član sveta. Vse prisotne je opozoril, da se seja skladno s
statutom snema. Ugotovil je, da je na seji prisotnih 7 članic in članov novoizvoljenega sveta.
Opravičila se je Nežka Bogataj. Ugotovil je, da je svet sklepčen in da lahko prične s sejo. Statut
KS Smlednik in dnevni red 1. konstitutivne seje sveta Krajevne skupnosti Smlednik so člani dobili
s sklicem seje. Dnevni red je naslednji:
1.
2.
3.
4.
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta KS Smlednik
Poročilo o izidu volitev v svet KS Smlednik in potrditev mandatov članom sveta
Izvolitev predsednika sveta KS Smlednik
Izvolitev podpredsednika sveta KS Smlednik
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.
AD/2
Matej Osolnik je prebral poročilo Občinske volilne komisije Občine Medvode o izidu rednih
volitev članov sveta Krajevne skupnosti Smlednik. V svet KS Smlednik so bili izvoljeni Žan
Janhar in Ivan Špenko iz 2. volilne enote, Maja Šlebir iz 3. volilne enote, Metod Ferbar in Mihael
Vurušič iz 4. volilne enote in Gašper Rozman, Nežka Bogataj ter Gašper Zajec iz 5. volilne enote.
Opozoril je, da v 1. volilni enoti Krajevne skupnosti Smlednik, torej v Dragočajni, ni bilo
nobenega kandidata, zato se volitve tam niso izvedle.
Metod Ferbar je predlagal, da sprejmejo naslednji ugotovitveni sklep:
SKLEP 1/14: Svet Krajevne skupnosti Smlednik se je seznanil s poročilom Občinske volilne
komisije o izidu rednih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Smlednik, ki so bile dne 5.
oktobra 2014.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
1
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
www.smlednik.si
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
Metod Ferbar je predlagal, da sprejmejo sklep o potrditvi mandatov:
SKLEP 2/14: Svet krajevne skupnosti Smlednik potrjuje mandate članicam in članom sveta
Krajevne skupnosti Smlednik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Žan Janhar
Ivan Špenko
Maja Šlebir
Metod Ferbar
Mihael Vurušič
Gašper Rozman
Nežka Bogataj
Gašper Zajec
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
Metod Ferbar je glede na dejstvo, da v svetu KS nimamo predstavnika Dragočajne, predlagal v
sprejem naslednji:
SKLEP 3/14: Svet Krajevne skupnosti Smlednik poziva Občinsko volilno komisijo Občine
Medvode, da skladno s 94. in 95. členom Zakona o lokalnih volitvah, v 1. volilni enoti
Krajevne skupnosti Smlednik razpiše ponovne volitve, saj Svet Krajevne skupnosti Smlednik
na svoji konstitutivni seji ni potrdil mandata, ker na volitvah ni bilo nobenega kandidata.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
Metod Ferbar je še enkrat čestital vsem novoizvoljenim članom.
AD/3
Metod Ferbar je povedal, da 17. člen Statuta Krajevne skupnosti Smlednik določa, da na prvi seji
imenuje svet Krajevne skupnosti izmed članov sveta – na predlog najmanj treh članov sveta –
predsednika sveta KS Smlednik. Predsednik sveta KS se imenuje z večino glasov vseh članov
sveta.
Metod Ferbar je odprl razpravo in pričel z zbiranjem kandidatur.
Mihael Vurušič je s podporo Ivana Špenka, Gašperja Zajca, Gašperja Rozmana in Žana Janharja
za predsednico sveta Krajevne skupnosti Smlednik predlagal Nežko Bogataj. Predlagana je s
kandidaturo že predhodno soglašala.
Maja Šlebir je povedala, da v kolikor se Nežka strinja, podpira predlagano kandidaturo.
Ker ni bilo drugih predlogov, je Metod Ferbar dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/14: Za predsednico sveta Krajevne skupnosti Smlednik se imenuje Nežka Bogataj.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
2
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
www.smlednik.si
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
Metod Ferbar je predlagal, da se glede datuma primopredaje poslov dogovorita nova predsednica
sveta in bivši predsednik sveta. Predlagal je, da se imenuje primopredajna komisija. Poleg bivšega
predsednika in nove predsednice je predlagal, da se sestavi še tričlansko komisijo.
SKLEP 5/14: V komisijo za primopredajo se imenuje Nejc Smole, Nežka Bogataj, Matej
Osolnik, Maja Šlebir in Mihael Vurušič.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
AD/4
Mihael Vurušič je predlagal, da se glasovanje o podpredsedniku prestavi na naslednjo redno sejo
sveta KS Smlednik, saj se podpredsednika imenuje na predlog predsednice, ki pa je ta trenutek
odsotna.
Metod Ferbar je predlagal, da o tem predlogu glasujejo.
SKLEP 6/14: O podpredsedniku sveta KS Smlednik se glasuje, na predlog predsednice sveta
KS Smlednik, na naslednji redni seji sveta.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
Metod Ferbar se je zahvalil za sodelovanje na 1. konstitutivni seji sveta KS Smlednik. Naslednjo
sejo sveta bo sklicala nova predsednica sveta predvidoma v mesecu novembru.
Seja je bila zaključena ob 19:25 uri.
Član sveta KS Smlednik:
Metod Ferbar
Zapisal tajnik KS Smlednik:
Matej Osolnik
3