Zapisnik 9. redne seje, ki je bila v četrtek, 01.03.2012

KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
Fax: (01) 3627 008
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI - ZAPISNIK
Zapisnik 9. redne seje, ki je bila v četrtek, 01.03.2012 ob 19.00 uri v prostorih KS Smlednik
PRISOTNI : Nejc Smole, Zdravko Debeljak, Vinko Rupnik, Tjaž Jelovčan, Danica Tršan, Metod
Ferbar, Franc Jenko, Julijana Štilec in Igor Dolinar
OSTALI PRISOTNI: Marija Jenko (NO), Franc Ravnikar (NO), Ivan Špenko (NO), Matej
Osolnik (tajnik),
1.
2.
3.
4.
5.
DNEVNI RED :
Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 8. redne seje
Izvolitev članov volilne komisije KS Smlednik
Priprava aktivnosti za izvedbo zbora krajanov
Razno
AD/1
SKLEP 59/12: Člani sveta KS so potrdili predlagani dnevni red.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 9 GLASOVI ZA.
Predsedujoči je pozdravil novega člana nadzornega odbora g. Ivana Špenka. Ivan Špenko se je
zahvalil za izkazano zaupanje.
AD/2
Zdravko Debeljak je imel pripombo na zapisnik in sicer ad/7 – KS Smlednik mora izdati soglasje,
se nadomesti s KS Smlednik naj izda soglasje.
SKLEP 60/12: Sprejme se zapisnik 8. redne seje KS Smlednik s pripombo.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 9 GLASOVI ZA.
AD/3
Statut KS Smlednik določa kot enega izmed organov KS tudi volilno komisijo. Za potrebe izvedbe
zbora krajanov in morebitnega glasovanja je potrebno imenovati volilno komisijo, ki v tem
mandatu še ni bila imenovana.
Nejc Smole je predlagal, da se najprej predstavijo kandidati, potem pa se o njih glasuje in se
imenuje šestčlansko komisijo.
Zdravko Debeljak je vprašal ali je to ista volilna komisija kot jo imamo za volitve sveta KS
Smlednik. Nejc Smole je odgovoril, da je in da je prejšnji z izvolitvijo sveta KS Smlednik potekel
mandat.
Ker člani sveta niso imeli predlogov za člane volilne komisije je Nejc Smole predlagal pet članov.
SKLEP 61/12: Za člane volilne komisije KS Smlednik se imenujejo: Ivan Vrtnik, Matej
Ulčar, Peter Lampič, Milena Dolinar in Milena Stare.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 9 GLASOVI ZA.
AD/4
Zbor krajanov bo v petek, 02.03.2012, ob 18.30, v OŠ Simona Jenka Smlednik.
Projektor, platno in ozvočenje bo priskrbela OŠ – Tjaž Jelovčan poskrbi za delovanje tehnike.
Tričlansko delovno predsedstvo bodo sestavljali – Nejc Smole (predsedujoči), Metod Ferbar (član)
in Julijana Štilec (članica)
Zapisnikar bo Matej Osolnik.
1
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
Fax: (01) 3627 008
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI - ZAPISNIK
Zbor krajanov bo sneman z diktafonom, posnela pa ga bo tudi TV Medvode.
Overitelja bosta dva udeleženca zbora krajanov, poišče ju Danica Tršan.
Nejc Smole je predstavil predviden potek zbora krajanov.
Razprava bo mogoča samo tako, da bo vsak, ki bo želel razpravljati prišel pred mikrofon in
povedal svoje mnenje. Razprave bodo omejene.
Najprej se bo dala priložnost idejnim očetom in podpornikom projekta (Niko Mihelič, investitor,
župan, podžupan, Matija Šalehar), da le tega predstavijo, nato bodo na vrsti prijavljeni nasprotniki
projekta (TD Hraše, Žverca, lovski družini). Zatem se odpre razprava za krajane.
Vsi udeleženci zbora krajanov se bodo že ob vhodu identificirali pred volilno komisijo in podpisali
na seznam prisotnih krajanov. Prav tako se bo vodil seznam prisotnih ostalih gostov.
Lahko se zgodi, da bodo krajani po dveh urah, kolikor je predvideno trajanje zbora krajanov,
zahtevali glasovanje o podpori projektu, kljub temu, da je ta zbor krajanov v prvi vrsti
informativne narave. Zato moramo biti pripravljeni tudi na glasovanje. Imeti moramo pripravljene
glasovnice, volilno skrinjico in volilne imenike. V primeru glasovanja bo le to vodila volilna
komisija. Krajani morajo imeti s seboj osebni dokument, lahko pa so prepoznani tudi s strani
volilne komisije.
SKLEP 62/12: Vprašanje na glasovnici se glasi: Ali se strinjate s prostorsko umestitvijo
projekta Tehnično turistični park Medvode na območju katastrske občine Hraše?
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 9 GLASOVI ZA.
Zbor krajanov in na njem sprejete odločitve sicer nimajo velike pravno-formalne teže, dajejo pa
jasen znak investitorju. Naslednja možnost je lokalni referendum.
Metoda Ferbarja je zanimalo ali bo prisoten tudi predstavnik ornitologov in predstavniki sosednjih
občin. Nejc Smole je odgovoril, da se Viktor Luskovec ni odzval, prisoten bo predstavnik občine
Vodice. Prisotni bodo tudi predstavniki treh od štirih največjih lastnikov (župnije Smlednik,
župnije Vodice in ga. Brigita Barle).
Danes je bilo že poslanih precej vprašanj investitorju in Občini Medvode, da lahko nanje že
pripravijo odgovore.
AD/5
Zdravka Debeljaka je zanimalo ali bo letos kaj s programom KS v proračunu Občine Medvode?
Nejc Smole je odgovoril, da so letos predvidene investicije na našem območju cesta proti Trbojam,
cesta v Hrašah, gasilsko vozilo, rezervirana so tudi sredstva za projektno dokumentacijo
pokopališča v Smledniku.
V preteklih dneh so bile poslane pogodbe za pokopališče v Smledniku skupaj s položnicami za leto
2011. V teh dneh je zato precej dela z zbiranjem in spreminjanjem pogodb.
Danica Tršan je glede na dogovor na prejšnji seji o dodelitvi nagrade predsedniku za uspešno
vodenje KS, predlagala, da se sprejme sklep o izplačilu nagrade predsedniku. Konkretnih podatkov
o izplačilih v drugih krajevnih skupnostih nismo dobili. Zato predlaga, da se Nejcu izplača 1.000€
neto.
Franc Ravnikar je dodal, da je nadzorni odbor pregledal dokumentacijo in ugotovil, da je
dokumentacija zelo dobro pripravljena, na sestanku so zato zelo pohvalili poslovanje.
2
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
Fax: (01) 3627 008
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI - ZAPISNIK
Danica Tršan predlaga tudi, da si v prihodnje predsednik izplačuje tudi potne stroške.
Zdravko Debeljak je dejal, da naj se mu izplača nagrada saj si potnih stroškov verjetno ne bo pisal,
tudi v preteklosti se je nagrada izplačala za pokrivanje stroškov.
Metod Ferbar je predlagal da se izplača 1.200€ neto.
SKLEP 63/12: Predsedniku sveta KS Smlednik se izplača nagrada za uspešno opravljeno
delo v preteklem letu v višini 1.200€ neto.
SKLEP JE SPREJET, Z 8 GLASOVI ZA.
Glede mobilnega telefona KS bomo počakali na morebitno kompenzacijo telekomunikacijskih
storitev s podjetjem EVJ, ki zamuja s plačilo elektrike za leto 2011.
Franc Jenko je pokazal slike posedene ceste pri Ciglarič, zadevo bomo posredovali na občino.
Metod Ferbar je predlagal, da se pobuda na občino pošlje tudi za luknjo pri Bolku – Smlednik 17.
Franc Jenko je povedal še, da se v Hrašah gradi nova transformatorska postaja in da bodo za
polaganje kablov prekopali pot proti Primžu. Hkrati bi bilo potrebno položiti tudi cevi za vodo, ki
je sedaj speljana na cesto. Potrebno je tudi odstranit grmovje na cesti.
Zadeva se že ureja, sestanek s sosedi in Elektrom se bo organiziral na kraju samem v naslednjih
dneh.
Danica Tršan dovoli prekop njene parcele, če se na koncu zadeva uredi v prvotno stanje.
24. marca bo ponovno potekala vseslovenska čistilna akcija Očistimo Slovenijo. Lepo vabljeni, da
se je udeležimo v karseda velikem številu.
Seja je bila zaključena ob 20:20 uri.
Zapisal tajnik KS Smlednik:
Matej Osolnik
Predsednik sveta KS Smlednik :
Nejc Smole
3