Prevoz nevarnega blaga s podjetjem TNT Express

PRVOVRSTNOST TUDI PRI
PREVOZU NEVARNEGA BLAGA
Prevoz nevarnega blaga s podjetjem TNT Express
• V primeru neupoštevanja pravil predstavlja prevoz nevarnega blaga precejšnje
tveganje za vse osebe, udeležene v prevoznem procesu (kot npr. nakladalci,
vozniki, osebje za nujne storitve itd.) in splošno skupnost, saj obstaja veliko
tveganje za poškodbe in/ali zdravstvene težave.
• Zato področje prevoza nevarnega blaga urejajo strogi predpisi (IATA DGR,
Zakaj nevarno
ADR, RID,Goods
IMDG Code
ki soExpress
bili sprejeti z namenom zmanjšanja teh tveTransport
of Dangerous
byipd.),
TNT
blago?
Transport
of Dangerous
TNT Po
Express
ganj in ustvarjanjaGoods
varnejše by
dejavnosti.
tej zakonodaji imajo vsi, ki sodelujejo v
tem procesu, opredeljeno pravno izvršljivo odgovornost. Ta ne zajema samo nas
v TNT Express, temveč tudi vas stranke, kot pošiljatelje pošiljk.
ƒ
If not done
correctly,
transportation
of dangerous
goods goods
has the
to expose
all persons
involved
(eg
ƒ
If not donethe
correctly,
the transportation
of dangerous
haspotential
the potential
to expose
all persons
involvedininthe
theprocess,
process, (eg
• TNT
Express
si emergency
bo
prizadeval,
da bopersonnel
skupaj
z vami
poskrbel
za
loaders,
unloaders,
drivers,
servicesservices
personnel
etc), and
community,
toizpolnjevanje
considerable
loaders, unloaders,
drivers, emergency
etc),the
andgeneral
the general
community,
to considerablerisk
riskofofinjury
injury and/or
and/or
health.
health.zakonodajnih
obveznosti.
Why
Why
ƒ
Dangerous
Dangerous
Goods? Goods?
ƒ
ƒ specific
Thereforedangerous
specific dangerous
goods legislation,
throughout
Australia,
has been
enacted
to minimisethese
theserisks
risks and
and create
create
Therefore
goods legislation,
throughout
Australia,
has been
enacted
to minimise
industry.
this legislation
all involved
parties involved
the process
defined,
legally
enforceableresponsibilities.
responsibilities. These
These n
industry. Under
thisUnder
legislation
all parties
in the in
process
have have
defined,
legally
enforceable
cover
us
at
TNT
Express
as
the
primary
contractor,
but
also
you
the
customer,
as
the
“shipper”.
cover
us at TNT
Express aspredmeti
the primary contractor,
but also
you the
as the predstavljajo
“shipper”.
Nevarno
blago
ali snovi,
lahko
pricustomer,
transportu
veliko
ƒ
TNT
Expressso
will endeavour to work
with you, ki
to meet
our respective
legal obligations.
TNT Express will endeavour to work with you, to meet our respective legal obligations.
tveganje za zdravje, varnost, okolje ali premoženje. Pogosti predmeti in snovi, kot so
_____________________________________________________________________________________________
parfumi, aerosolne pločevinke, barve in termometri se lahko razvrščajo kot nevarno
_____________________________________________________________________________________________
Dangerous Goods are articles or substances which are capable of posing a significant risk to health, safety or to property when being transpo
blago.
Varticles
primeru,
ko niste
prepričani,
je vaša
pošiljka
nevarno
blago,
skupaj
Dangerous Goods
arearticles
orsubstances
substances
which
are capable
ofali
posing
a significant
risk to
health,
or to se
property
whenzgoods.
being Iftransp
Common
and
such
as perfumes,
aerosol
cans, paints,
and thermometers
maysafety
be classified
as dangerous
you a
unsure
if your
consignment
dangerous
goods cans,
you should
consult
a materialnevarnega
safetymay
databe
sheet
for the substance
with
your
TNTIfdange
varnostnim
listom
obrnite
naaerosol
predstavnika
za
blaga
družbe
TNT
Common articles
and
substances
suchmay
as be
perfumes,
paints,
andprevoz
thermometers
classified
as dangerous
goods.
you a
goods
advisor.
unsure if yourExpress.
consignment may be dangerous goods you should consult a material safety data sheet for the substance with your TNT dange
The
following
are
examples
of
Dangerous
Goods
goods advisor.
Kaj je nevarno
blago?
Primeriarenevarnega
blaga Goods
The following
examples of Dangerous
korozivi
(jedke snovi)
plini
vnetljive
tekočine
organski
peroksidi
strupene
snovi
radioaktivni
materiali
oksidanti
kužne snovi
magneti
What are
dangerous
What are
goods?
dangerous
goods?
eksplozivi
različne snovi (vključno
vnetljive
z azbestom, suhim
trdne snovi
ledom, motorji)
_____________________________________________________________________________________________
What are
The currentprevoz
edition of the
IATA DGRizdaja
for Air transport
Zračni
- zadnja
IATA DGR (velja za vse države sveta)
Kateri predpisi
the
_____________________________________________________________________________________________
se uporabljajo
za
applicable
Cestni
prevoz
- zadnja
izdaja
ADR (velja za države podpisnice sporazuma
The
current
edition
of DGR
the ADG
for Road transport
What are
edition
of the
IATA
forCode
Air transport
regulations
različne
načine The currentADR
- evropske države)
the
for the
prevoza?
applicable
different
The current prevoz
edition of the
Codeizdaja
for Sea IMDG
transport (velja za vse države sveta)
Ladijski
- IMDG
zadnja
regulations
transport The current edition of the ADG Code for Road transport
for the modes?
different
_____________________________________________________________________________________________
The current edition of the IMDG Code for Sea transport
TNT Express ima lastno politiko prevoza nevarnega blaga, ki nam prepoveduje
prevoz določenega nevarnega blaga. Ta politika se redno pregleduje. V primeru, da
niste prepričani ali TNT prevaža razred blaga, ki ga želite poslati, si lahko seznam
blaga, katerega prevoz je prepovedan, ogledate na naši spletni strani www.tnt.si.
Transport of Dangerous Goods by TNT Express
Nevarno blago v razsutem stanju, kot je opredeljeno v ADR, ni sprejemljivo s
strani
Transport
ofTNT.
Dangerous Goods by TNT Express
ƒ
If not done correctly, the transportation of dangerous goods has the potential to expose all persons involved in the
V SKLADU S POLITIKO DRUŽBE TNT EXPRESS O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA, TNT NE SPREJEMA NASLED-
loaders, unloaders, drivers, emergency services personnel etc), and the general community, to considerable risk o
Transport of Dangerous
Goods by TNT Express
NJEGA
health.NEVARNEGA BLAGA, RAZEN Z IZJEMAMI, NAVEDENIMI SPODAJ:
Why
ƒ
If ƒnot done
correctly,
the transportation goods
of dangerous
goods has the potential
to expose
all persons involved
in thethese
process
Therefore
specific
legislation,
Australia,
totvorijo
minimise
risk
Vnetljvidangerous
plini
Strupenithroughout
plini and the
Snovi, has
ki
obbeen
stikuenacted
ztovodo
Dangerous Eksplozivi
loaders,industry.
unloaders,Under
drivers,
services
personnel
general
community,
considerable
riskresponsibi
of injury a
thisemergency
legislation
all parties
involvedetc),
in2.3)
the process
have
defined,
enforceable
vnetljive
plinelegally
(razred
4.3)
(razredhealth.
1)
(podrazred
2.1)
(podrazred
Goods?
cover
us
at
TNT
Express
as
the
primary
contractor,
but
also
you
the
customer,
as
the
“shipper”.
Why
ƒ
If not doneƒ correctly,
the transportation
of dangerous
goods
hastothe
potential
to expose
all persons
involved in the process, (eg
TNT
Express
will endeavour
work with
you,
meet
our respective
legal
obligations.
ƒ
Therefore
specific
dangerous
goodstolegislation,
throughout
Australia,
has been
enacted
to minimise these risks and c
Dangerous
loaders, unloaders, drivers, emergency services personnel etc), and the general community, to considerable risk of injury and/or il
Ali TNT prevaža
industry. Under this legislation all parties involved in the process have defined, legally enforceable responsibilities. Th
health.
Goods?
cover
us
at
TNT
Express
as
the
primary
contractor,
but
also
you
the
customer,
as
the
“shipper”.
Why
vse razrede
___________________________________________________________________________________
ƒ
TNT
Express
will endeavour
work with you,
to meetAustralia,
our respective
legal enacted
obligations.
ƒ
Therefore
specific
dangerous
goodstolegislation,
throughout
has been
to minimise these risks and create a
Dangerous
Dangerous
Goods
are articlesallorparties
substances
which
are capable
posing
a significant
risk to health,responsibilities.
safety or to property
industry.
Under
this legislation
involved
in the
process of
have
defined,
legally enforceable
Thesewhe
no
nevarnega
blaga?
Goods?
Common
articles
and
substances
such
as
perfumes,
aerosol
cans,
paints,
and
thermometers
may be classified as dangerous
cover us at TNT
Express as the primary contractor,
but also
the “shipper”. snovi
Strupi
Kužne
snoviyou the customer, as Radioaktivne
if(razred
your
consignment
dangerous
goods
you
should consult
a material(razred
safety data
_________________________________________________________________________________________
7) sheet for the substance with y
ƒ
TNTunsure
Express
will endeavour
to may
workbe
with
you, to (razred
meet
our6.2)
respective
legal obligations.
6.1)
goods
advisor.
Dangerous
Goods
are articles or substances which are capable of posing a significant risk to health, safety or to property when being t
The following
are and
examples
of Dangerous
Common articles and substances such as perfumes, aerosol
cans, paints,
thermometers
may be Goods
classified as dangerous goods. If
______________________________________________________________________________________________
unsure if your consignment may be dangerous goods you should consult a material safety data sheet for the substance with your TNT
goods
advisor.
Dangerous
Goods
are articles or substances which are capable of posing a significant risk to health, safety or to property when being transpor
Common articles and substances such as perfumes, aerosol
cans, paints,
thermometers
may beGoods
classified as dangerous goods. If you are
The following
are and
examples
of Dangerous
unsure if your consignment may be dangerous goods you should consult a material safety data sheet for the substance with your TNT dangero
What
are
goods advisor.
1. Podrazred 2.1 - vnetljivi plini UN1057, UN3150, UN3167, UN3478, UN3479, UN1950 skupine F/FC in
dangerous UN2037 skupine F (nestrupeni) soThe
following are examples of Dangerous Goods
dovoljeni.
goods?2. Razred 6.1 - strupene snovi embalažne skupine II in III so dovoljene. CAO blago brez dodatnih nevarnosti
What are
(razen razreda 3) je dovoljeno.
dangerous 3. Razred 6.2 - Biološke snovi, kategorije B (UN3373) so dovoljene na vseh storitvah.
goods?
What are
dangerous
goods?
Za podrobne informacije glede dovoljenega in prepovedanega nevarnega blaga se obrnite na predstavnika za
nevarno blago družbe TNT Express.
Transport Nevarno
of Dangerous
TNTvisoke
Express
___________________________________________________________________________________
blago mora bitiGoods
zapakiranoby
v embalažo
kakovosti, ki mora biti dovolj
What
are da prenese
močna,
udarce
inofobremenitve
med
običajnim prevozom. V mnogih
The current
edition
the IATA DGR for Air
transport
the
_________________________________________________________________________________________
primerih
je obvezno uporabiti embalažo z UN specifikacijsko oznako, saj je bila ta
applicable
posebej zasnovana
inpacked
preizkušena
zaforCode
pakiranje
nevarnega
blaga.
What areDangerous
The be
current
of
the
ADG
for Road transport
The current
edition
ofedition
theinIATA
DGR
Airpackaging
transport
Kako moram
must
good
quality
which must be strong enough to withstand the shocks an
regulations Goods
the ______________________________________________________________________________________________
encountered
during transport. In many cases UN specification packaging should be used as it has been specifically de
for
the
zapakirati
nevarno
How must
applicablepackaging dangerous goods.
What are different
Theofedition
current
of for
the
IMDG
for
Sea transport
The edition
current
ofedition
the
ADG
Code
for Code
Road
transport
The current
the IATA
DGR
Air
transport
OPOZORILO:
Vsak
predpis
(npr. ADR, IATA DGR, IMDG)
regulations
blago?
I pack
the transport
ima
posebna
navodila
za
pakiranje, ki jih je potrebno
for
the
NOTE:
Dangerous
applicable modes?
different
The edition
currentofedition
of the
IMDG
for
Sea transport
The___________________________________________________________________________________
current
the ADG
Code
for Code
Road
transport
upoštevati
pri
posebnih
zahtevah v zvezi s pakiranjem nevarregulations
Goods?
Each of the regulations has specific packaging instructions and these should be co
transport
for the
TNT Expressnega
has itsblaga.
own
“Dangerousrelating
GoodstoPolicy”
whichofprecludes
from transporting certain dang
requirements
packaging
DangeroususGoods
modes?
periodically
reviewed.
If you
are unsure if TNT carry the class of dangerous goods you wish to
different
The policy
current is
edition
of the IMDG
Code for Sea
transport
_________________________________________________________________________________________
restriction list can be viewed at
transport _______________________________________________________________________________
http://www.tnt.com/content/dam/tnt_express_media/en_au/download_documents/industry_solutions/da
TNT Express
has its own “Dangerous
Policy”
which
us from transporting
certainrequire
dangerous
g
All goodsGoods
must be
marked
andprecludes
labelled however,
Dangerous Goods
particu
modes?
blago
mora
biti
označeno,
pagoods
nevarno
bla-to transpo
policy omestic.pdf
is periodically reviewed.Vsako
If you are
unsure
if TNT
carry
the class ofvendar
dangerous
you wish
markings and labels. Unless otherwise specified, each package containing
______________________________________________________________________________________________
restriction list can be viewed atgo zahteva posebne označbe in nalepke. Če ni drugače
Dangerous
Goods
in Bulk
the ADG
Code are
notoutside
accepted
by TNT
Dangerous
Goods
mustasbedefined
markedby
durably
and legibly
on the
of the
http://www.tnt.com/content/dam/tnt_express_media/en_au/download_documents/industry_solutions/dangerous
TNT Express
has its own “Dangerous Goods Policy” which precludes us from transporting certain dangerous goods.
package
withifmora
the
marking
and
labels:
bitithe
vsak
paket,
ki vsebuje
blago,
omestic.pdf
policy is
periodically reviewed. If youdoločeno,
are unsure
TNTfollowing
carry
class
of
dangerous
goodsnevarno
you wish to
transport our
IN ACCORDANCE
THE TNT
EXPRESS
DANGEROUS
GOODS
POLICY,
TNT
WILL
N
• WITH
UN NUMBER
and
corresponding
PROPER
SHIPPING
NAME
(with
appro
restriction list can be viewed at
trpežno
inthečitljivo
zunanji
strani
paketa
zby TNT.
Dangerous označen
Goods
in Bulk
as
defined
by thena
ADG
Code EXEMTED
are
not accepted
TRANSPORT
THE
FOLLOWING
UNLESS
BELOW
http://www.tnt.com/content/dam/tnt_express_media/en_au/download_documents/industry_solutions/dangerous_good
necessary), eg UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL SOLUTIO
naslednjimi
oznakami
in(innalepkami:
omestic.pdf
• (Class
NAME
AND
ADDRESS
full)
of (Class
theGOODS
SHIPPER
and CONSIGNEE
PO B(
Explosives
1)
Toxic
Gas
2.3) POLICY,
Toxic
IN ACCORDANCE
WITH
THE
TNT
EXPRESS
DANGEROUS
TNT WILL(no
NOT
•in Bulk
Appropriate
HAZARD
and EXEMTED
HANDLING
LABELS
TRANSPORT
THE
FOLLOWING
UNLESS
BELOW
Dangerous Goods
as
defined
by theLABEL
ADG
Code
are not accepted
by TNT.
How must
I
Kako
moram
Label/Mark
označiti
nevarno
Dangerous
UN ŠTEVILKA in ustrezno URADNO IME BLAGA (z ustreznimi tehničnimi
Goods? Does•TNT
blago?
(Class
1)TNT EXPRESS
Toxicmay
Gasbe
(Class
2.3)forPOLICY,
Toxic (Class
IN ACCORDANCE
WITH
THE
DANGEROUS
GOODS
WILL NOT
Additional
handling
labels
required
Air & SeaTNT
transport,
relevant
regula
imeni,
če je Explosives
potrebno),
npr.
UN1993
FLAMMABLE
LIQUID,
N.O.S.
(ETHANOL
carry all
TRANSPORT THE FOLLOWING UNLESS EXEMTED
BELOW
2
SOLUTION)/
UN1993
VNETLJIVA
TEKOČINA,
N.D.N.
(etanol,
raztopina)
classes
of
Does TNT
Explosives (Class 1)
Toxic Gas (Class 2.3)
Toxic (Class 6.1)
Dangerous
POŠILJATELJA
PREJEMNIKA
(v poštneSubstances
predale
ne
Infectious
Substancesin
(Class
6.2)
Radioactive
(Class 7)
carry
all• IME IN NASLOV (v celoti)
2
classesGoods?
of dostavljamo)
Does TNT
TOXIC
GAS
TOXIC
GAS
TOXIC
Dangerous
GAS
_______________________________________________________________________________
Infectious Substances (Class 6.2)
Radioactive Substances (Class 7)
carry all
2
Goods?
classes of
Providing Dangerous Goods documentation is the responsibility solely of the shipper. The documentation should accur
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
All goods mustAll
goods
marked
beand
marked
labelled
andlabelled
labelled
however,
however,Dangerous
Dangerous
Dangerous
Goods
Goods
require
require
particularparticular
Allbe
must be
marked
and
however,
Goods
require
particular
_______________________________________________________________________________________
markings and labels.
markings
labels.otherwise
Unlessotherwise
otherwise
specified,
specified,each
each
each
package
package
containing
containing
markings Unless
and labels.
Unless
specified,
package
containing
Dangerous Goods
Dangerous
mustGoods
Goods
be marked
mustbebemarked
marked
durably
durably
and
legibly
legibly
onthe
the
outside
outside
Dangerous
must
durably
andandlegibly
on on
the
outside
of theof the of the
What are
The current edition of the IATA DGR for Air transport
package with the
package
following
with the
the following
marking
followingmarking
marking
andand
labels:
andlabels:
labels:
package
How must
must
How
must
theHow
• UN za
NUMBER
•• UNand
NUMBER
the
corresponding
andthe
thecorresponding
corresponding
PROPER
PROPERSHIPPING
SHIPPING
SHIPPING
NAME
NAME
(with
appropriate
(withtechnical
appropriate
technical
if
names
NUMBER
and
PROPER
NAME
(with
appropriate
namesnames
if technical
•I Ustrezne
NALEPKE
nevarno
blago
in
za manipulacijo
applicable
I
I
necessary),
eg
necessary),
UN
1993
eg
UNFLAMMABLE
1993FLAMMABLE
FLAMMABLE
LIQUID,
LIQUID,N.O.S.
N.O.S.
N.O.S.
(ETHANOL
(ETHANOL
SOLUTION)
SOLUTION)
necessary),
eg
1993
LIQUID,
(ETHANOL
SOLUTION)
The current edition
of the ADG
Code
forUN
Road
transport
Label/Mark regulations
Label/Mark
Label/Mark
• NAME AND
•• NAME
ADDRESS
AND ADDRESS
ADDRESS
(in full)
full)the
SHIPPER
SHIPPER
and
CONSIGNEE
CONSIGNEE
PO (no
Box
addresses)
PO Box addresses)
AND
(in(inof
full)
ofofthethe
SHIPPER
andand
CONSIGNEE
(no (no
PO Box
addresses)
_____________________________________________________________________________________________
• Appropriate
•• HAZARD
Appropriate
HAZARD
LABEL
LABEL
andand
HANDLING
andHANDLING
HANDLINGLABELS
LABELS
LABELS
Kako moramfor the
Appropriate HAZARD
LABEL
Dangerous
Dangerous
Dangerous
Za zračni
in ladijkiby
transport
lahko zahtevajo tudi dodatne oznake in
Transport of Dangerous
Goods
TNT seExpress
are Goods?
different
The edition
currentofedition
of the
IMDG
for Sea transport
the IATA
DGR
for Code
Air transport
Goods?What
Goods? The current
označiti
nevarno
nalepke
za manipulacijo.
Prosimo
preverite
ustrezne
predpise.
Additional
handling
Additional
labels
handling
may
labels
bemay
may
required
required
for
AirAir& &Sea
& Sea
Sea
transport,
transport,
relevant
relevant
regulations
regulations
should
be checked.
should be checke
Additional
handling
labels
beberequired
forforAir
transport,
relevant
regulations
should
be checked.
the
transport
blago?
applicable
modes?
The current edition of the ADG Code for Road transport
_______________________________________________________________________________________
regulations
ƒ
If not done correctly, the transportation of dangerous goods has the potential to expose all persons involved in the process, (eg
for the
TNT Express has its own “Dangerous Goods Policy” which precludes us from transporting certain dangerous
loaders, unloaders, drivers, emergency services personnel etc), and the general community, to considerable risk of injury and/or
policy
is
periodically
If you
are transport
unsure if TNT carry the class of dangerous goods you wish to trans
different
The
current
edition of reviewed.
the IMDG Code
for Sea
health.
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
restriction
list can be viewed at
Why
transport
ƒ http://www.tnt.com/content/dam/tnt_express_media/en_au/download_documents/industry_solutions/dangero
Therefore
specific
dangerous
goodsis legislation,
throughout
Australia,
has
been should
enacted
to minimise
risks andthe
create
Providing Dangerous
Goods
Providing
documentation
Dangerous
the responsibility
responsibility
solely
of
solely
the
shipper.
theshipper.
shipper.The
The
The
documentation
documentation
should
should
accurately
accurately
describe
the type,
describe
type
Providing
DangerousGoods
Goodsisdocumentation
documentation
the responsibility
solely
ofofthe
documentation
accurately
describe
thethese
type,
Dangerous
modes?
omestic.pdf
industry.
all transport
parties
involved
in
the
have
defined,
legally
enforceable
responsibilities.
These
Za zagotavljanje
dokumentacije,
kieach
spremlja
nevarno
blago,
je
odgovoren
izključno
nature and_____________________________________________________________________________________________
quantity
of the
nature
Dangerous
andandUnder
quantity
Goods.
ofthis
Dangerous
For each
Goods.
For
each
transport
modemode
the
mode
shipper
theprocess
shippermust
must
must
provide
provide
the
relevant
relevant
declaration,
declaration,
as required
astherequired by
the n
nature
quantity
ofthethelegislation
Dangerous
Goods.
transport
the
shipper
provide
thethe
relevant
declaration,
as required
by
theby
Goods?
cover us at TNT Express as the primary contractor, but also you the customer, as the “shipper”.
applicable regulations.
regulations.
Dangerousmora
Goodsbiti
in Bulk
as defined
by the ADG
Code
are not
applicable
regulations.
pošiljatelj.applicable
V dokumentaciji
natančno
navedena
vrsta,
narava
inaccepted
količina by TNT.
ƒ
TNThas
Express
will endeavour
to work
with you,
to meet
our respective
legal
TNT Express
its own
“Dangerous
Goods
Policy”
which
precludes
usobligations.
from transporting certain dangerous goods
NOTE:
NOTE:
NOTE:
Informationpolicy
required
on Information
theInformation
Dangerous
required
the
Goodsdeclaration
Shippers
declaration
include:
include:
is periodically
reviewed.
IfShippers
you
are
unsure
if TNT
carry
the
class of dangerous
goods
you wish
to WILL
transport
required
onvsako
theDangerous
Dangerous
Shippers
declaration
include:
nevarnega
blaga.
ZaonGoods
vrsto
transporta
mora
pošiljatelj
zagotoviti
ustrezno
IN ACCORDANCE
WITH
THE
TNT
EXPRESS
DANGEROUS
POLICY,
NOTou
TNT
TNTrequest
request
request
an emergency
anGOODS
emergency
procedure
procedure
guide
or TNT
material
guide or material
TNT
thatthat
anthat
emergency
procedure
guide
or material
restriction list can be viewed at
TRANSPORT
THE
FOLLOWING
UNLESS EXEMTED
BELOW
• Name
and
address
•
of
shipper
Name
and
and
address
receiver
of
shipper
and
receiver
_____________________________________________________________________________________________
•
Name
and
address
of
shipper
and
deklaracijo
(prevozno
listino),
kot
je
to
določeno
z
veljavnimi
predpisi
o
prevozu
safety
safetydata
data
data
sheet
sheet
be provided
be provided
all dangerous
for goods
all dangerous
goods
goods
http://www.tnt.com/content/dam/tnt_express_media/en_au/download_documents/industry_solutions/dangerous_goo
safety
sheet
be provided
for allfordangerous
• UN Number
• • UN
UNNumber
Number
Dangerous Goods
are
articles or substances which are capable of posing a consignments.
significant
risk
toHowever
health,
toeither
property
beingof
transpo
omestic.pdf
consignments.
However
can
if you
notorprovide
can
not
either
of when
theseToxic
either
thes
consignments.
However
if youif you
cansafety
not
provide
of provide
these
nevarnega
blaga.
Explosives
1) aerosol cans, paints,
Toxic
Gas
(Class
2.3)
• ProperCommon
Shippingarticles
Name
• • and
Proper
Shipping
substances
such(Class
as perfumes,
and
thermometers
may
be
classified
as
dangerous
goods.
If(Clas
you al
Proper
ShippingName
Name
documents
documents
we
we
will
still
collect
stillthe
collect
theaccepted
consignment.
the For
consignment.
For
placard
For placard
documents
weCode
will
stillwill
collect
consignment.
placard
loads loads
Dangerous
Goods
in
Bulk
as
defined
by
the
ADG
are
not
by
TNT.
unsure
if your •consignment
may
beany
dangerous
goods you should consult a material
safety
data
sheet
for
the
substance
with
your
TNT
dange
• DG Class,
including
any
subsidiary
Class,
risk
subsidiary
• DGDG
Class,including
including
any
subsidiary risk
as
defined
defined
the
ADG
ADG
Code
Code
an EPG
an
or MSDS
EPG
MSDS
be provided
must be pro
asasdefined
by by
thebythe
ADG
Code
an EPG
or MSDS
mustmust
beorprovided
goods
advisor.
• Packaging
group
designator
• informacije
• Packaging
Packaginggroup
groupdesignator
designator
Obvezne
v prevozniTNT
listini
za DANGEROUS
Does
TNT
by
law,
law,in these
inin
these
these
instances
instances
TNT
willTNT
be unable
will
be
to collect
unable
theNOT
freight
to collect the fr
bybylaw,
instances
TNTPOLICY,
will be
unable
to collect
the freight
TOXIC
IN ACCORDANCE WITH THEThe
EXPRESS
GOODS
TNT
WILL
GAS
following
are examples
of Dangerous
Goods
• Nettall
quantity of dangerous
• • NettNettquantity
goods
goods
quantityofofdangerous
dangerous
goods
carry
unless
unless
one
one
of
of
these
these
documents
documents
is
provided.
is
provided.
unless
one
of
these
documents
is
provided.
TRANSPORT
THE
FOLLOWING
UNLESS
EXEMTED
nevarnego
so:type
ƒ
If not blago
done correctly,
transportation
of dangerous
goods has
the potential
all persons
involved in the process, (eg
2 to exposeBELOW
OPOZORILO:
TNT
Express
• Number
ofofthe
packages
• Number
Numberand
andtype
packages
classes
of and type of• packages
Transport of Dangerous Goods by TNT Express
Transport of Dangerous Goods by TNT Express
loaders, unloaders, drivers, emergency services personnel etc), and the general community, to considerable risk of injury and/or
•What
ime, priimek
in naslov
pošiljatelja ter Toxic Gas (Class
zahteva,
z (Class 6.1)
Explosives
(Class
2.3) da je vsaki pošiljki Toxic
What
What
health.
Dangerous
Goods consigned
Dangerous
Goods
as 1)
airfreight
consigned
asmust
airfreight
bemust
must
accompanied
accompanied
by
ashipping
shipping
Dangerous
Dangerous
Goods
consigned Substances
airfreight
bebeaccompanied
bybyaashipping
Infectious
(Class
6.2)
Radioactive Substances (Class 7)
Why
prejemnika
pošiljke,
nevarnim
priložen
tudi
document
asdone
prescribed
document
by
as
the
IATAgoods
dangerous
by thelegislation,
dangerous
goods
goods
regulations.
regulations.
addition
addition
toblagom
ƒƒ
IfTherefore
not
correctly,
the
transportation
of dangerous
goods
has
the
potential
expose
all persons
involved
inrisks
the process,
(eg
document
asprescribed
prescribed
IATA
dangerous
goods
regulations.
InInInaddition
to tobeen
documents Goods?
documents
documents
specific
dangerous
throughout
Australia,
has
enacted
to
minimise
these
and create
Dangerous
WhatTNT
are
loaders,
drivers,
emergency
services
personnel
etc), and
the
general
community,
to considerable
and/on
the
thethesuch
above,information
as aircraft
such
as
aircraft
and
packing
typeand
and
packing
instruction
instruction
must
must
also
also
bebe list.
above,information
such
aircraft
type
packing
instruction
must
also
be
•must
UN
industry. unloaders,
Under
this
legislation
alltype
parties
involved
in
the
process
have
defined,
legally
enforceable
responsibilities.
must IDoes
must
I above,information
varnostni
TNT
Express
nerisk of injuryThese
I številka,
health.
Goods?
dangerous
included
on
the
documentation.
included
on
the
documentation.
included
on
the
documentation.
cover us at TNT Express as the primary contractor, but also you the customer, as the “shipper”.
providecarry
provide
Whyall
•provide
uradno
ime blaga,
2
sprejema
v prevoz nevarnega
TNT Express
will endeavour
to goods
work with
you, to meet
our respective
legal
goods?of
ƒƒ Aviation
Therefore
specific
dangerous
legislation,
throughout
Australia,
hasobligations.
been enacted to minimise these risks and create
Civil
Safety
Civil
Regulations
Safety
require
Regulations
that
require
persons
thatpersons
persons
consigning
consigning
dangerous
dangerous
classes
CivilAviation
Aviation
Safety
Regulations
require
that
consigning
dangerous
Dangerous
with the
with
the
with
the industry.
•
številke
vzorcev
nalepk
nevarnosti
oz.
blaga
količinah,
katereresponsibilities.
so po
Under
this
legislation
all
parties
involved
in the
process
havev defined,
legally za
enforceable
These
goods
for
carraige
by
goods
air
for
have
carraige
completed
by
air
have
an
completed
approved
an
approved
training
training
course.
course.
goods
for
carraige
by
air
completed
an
approved
training
course.
Dangerous
Goods? Dangerous
Substances
Substances
Dangerous
Dangerous
cover
us at TNTInfectious
Express
as the
primary contractor,
also you theRadioactive
customer, as the
“shipper”. (Class 7)
razred
nevarnega
blaga,
vključno
s(Classbut6.2)
sporazumu
ADR
pisna navodila v
_____________________________________________________________________________________________
Goods?
ƒ
TNT
Express
will
endeavour
to
work
with
you,
to
meet
our
respective
legal
obligations.
Goods?
Goods?
Goods?
Dangerous
Goods are articles
or substances
which are capable of posing a significant risk to health, safety or to property when being transpo
kakršnokoli
dodatno
nevarnostjo,
TOXIC
GAS
vozilu obvezna.
Common articles
substancesof
such
as perfumes,
aerosol cans,
paints, and
thermometers
may
be classified as dangerous goods. If you a
1. and
Explosives
Class
1.4s (except
fireworks)
accepted
on all
Services
• embalažna
skupina,
unsure
if your
may
be dangerous
goods you
should consult
a material&safety
data sheet
for the substance with your TNT dange
2. consignment
Class
6.1
Toxic
Substances
accepted
on Priority
Sameday
Service
_____________________________________________________________________________________________
goods
advisor.
3.
“Urgent
Medical
oftransport
Class
Toxic
Substances
accepted
Roadwhen
express
• Dangerous
število
inGoods
vrsta
embalaže,
shipping
Dangerous
document
Goods
shipping
fordocument
road
for
roadtransport
transport
may
may
bebeain
beinsignificant
inany
anyform
form
form risk to health,
Dangerous
Goods
are
articles
or substances
which
are
capable
of6.1
posing
safetyon
or toanproperty
being servi
transp
Dangerous
GoodsSupplies”
shipping
document
for
road
may
any
4. must
Biological
Class
6.2asascategory
(UN3373)
accepted
all Services
following
are
examples
ofthermometers
Dangerous
Goods
Common
articles
and
substances
such
as perfumes,
aerosol
cans,
paints,Band
may be on
classified
as dangerous goods. If you a
however
contain
however
all Substances
ofmust
thecontain
information
allall ofThe
the
information
as
listed
above.
listedabove.
above.
however
must
contain
information
listed
•
količina
nevarnega
blaga.
5.
Excepted
packages
&
excepted
quantities
(UN2910
&
UN2911)
accepted
on
all
Services
unsure if your consignment may be dangerous goods you should consult a material safety data sheet for the substance with your TNT dange
_____________________________________________________________________________________________
goods
advisor. Goods consigned
Dangerous
Dangerous
for carraige
consigned
bycarraige
carraige
sea (ie
Tasmania)
sea(ie(ieTasmania)
Tasmania)
must
mustbebe
be
DangerousGoods
Goods
consigned for
bybysea
must
1.
Explosives
of
Class
1.4s
(except
fireworks)
accepted
on
V zračnem
prometu
mora
biti
pošiljki
z Code.
nevarnim
The
following
are
of
Dangerous
Goods
accompanied
by aedition
shipping
accompanied
document
bybyaashipping
as
document
prescribed
prescribed
by
the
bythe
IMDG
theIMDG
IMDG
Code.
Inall Services
accompanied
shipping
document
asas
prescribed
byexamples
Code.
In In
What
are
The current
of the
IATA
DGR
for
Air transport
2. Class
6.1 Toxic
Substances
accepted
on Priority1& Sameday Service
Version: 2
addition toblagom
the above,
addition
information
totothe
above,
inprevozna
information
relation intorelation
relation
flash
topoints
flashpoints
points
andand
and
marine
marinepollutants
pollutants
pollutants
addition
the
above,
information
to
flash
marine
priložena
listina
(Shipper’
s
What
theare
3. “Urgent Medical Supplies” of Class 6.1 Toxic SubstancesDeclaaccepted on an Road express service
is also
required. Substances
isalso
alsorequired.
required.
4.
Biological
Class 6.2 category
(UN3373)
accepted
dangerous
applicable
ration),iskot
je predpisano
v IATABDGR.
Poleg
zgorajon all Services
Thedangerous
currentpackages
edition
of the
Code
for quantities
Road
transport
5.
Excepted
&ADG
excepted
&seahas
UN2911)
The TNT
The
goods
shippers
goods
declaration
shippers
declaration
for
road,
road,
railrail
and
railandand
sea
has
hasbeen
been
been accepted on all Services
goods?
regulations
TheTNT
TNTdangerous
dangerous
goods
declaration
forfor(UN2910
road,
sea
Katere dokumente
moram priložiti
pošiljki z nevarnim
blagom?
What are
SHIPPER’S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS
Shipper
Air Waybill No.:
Page 1
of
1
Pages
Shipper’s Reference Number
(optional):
Consignee
Two completed and signed copies of this Declaration must
be handed to the operator.
WARNING
Failure to comply in all respects with the applicable
Dangerous Goods Regulations may be in breach of the
applicable law, subject to legal penalties.
TRANSPORT DETAILS
navedenih informacij, mora dokument vsebovati
approved by the competant
approved
for authority
use within
foruse
useAustralian
withinAustralian
Australian
waters.
waters.
approvedbyauthority
bythe
thecompetant
competant
for
within
waters.
for the
informacije o tipu letala, letališče odhoda, letališče
dangerous
different
The current edition of the IMDG Code for Sea transport
Version:
2
04/0
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1
goods?
prihoda, kot tudi številko navodila za pakiranje in
transport
Are theremodes? Are
there
ostale
obvezne
podatke.
Are there
This shipment is within the
limitations prescribed for:
(delete non-applicable)
PASSENGER
AND CARGO
AIRCRAFT
Airport of Departure:
CARGO
AIRCRAFT
ONLY
Shipment type: (delete non-applicable)
Airport of Destination:
NON-RADIOACTIVE
RADIOACTIVE
NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS
Dangerous Goods Identification
UN
or
ID
No.
additional
costs
involved?
Propper Shipping Name
Class
or Division
(Subsidiary
Risk)
Packing
Group
Quantity and
type of packing
Packing
inst.
Authorisation
_____________________________________________________________________________________________
Dangerous
Goods shipped
Dangerous
through
Goods
TNT’s
shipped
network
through
do attract
network do
adosurcharge
attractaasurcharge
surcharge
in addition
additiontototonormal
normal
normal
freight
freight
charges.
charges.
Dangerous
Goods
shipped
throughTNT’s
TNT’s
attract
ininaddition
freight
charges.
additional
additional
Additional Handling Information
Express
has
its
“Dangerous
Goods
Policy”
which
precludes
us from
Please ask TNT
our
sales
representative
Please
askask
ourourown
sales
or
representative
service
oror customer
operators
service
operators
for
details
details
on
on
surcharges.
surcharges.
costs
Please
salescustomer
representative
service
operators
forfordetails
onzahtevajo,
surcharges.
costs
Varnostni
predpisi
za
civilno
letalstvo
da transporting certain dangerous goods
Name/Title of Signatory
policy is periodically reviewed. If you are unsure if TNT carry the class of dangerous goods you wish to transport
involved?
involved? can be viewed
biti osebe,
ki odpremljajo nevarno blago v
restriction list morajo
at
I hereby declare that the contents of this consignment are fully and
accurately described above by the proper shipping name, and are classified,
packaged, marked and labeled/placarded, and are in all respects in proper
condition for transport according to applicable international and national
governmental regulations. I declare that all of the applicable air transport
requirements have been met.
Place and Date
ou
Signature
(see warning above)
CSA-F-224/EN, verze 1
_____________________________________________________________________________________________
http://www.tnt.com/content/dam/tnt_express_media/en_au/download_documents/industry_solutions/dangerous_goo
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
zračnem prometu, ustrezno usposobljene.
omestic.pdf
WhatIt are
is the responsibility
of
iscurrent
to ensure
ofofthe
that tothe:
the:transport
It the
isshipper
theresponsibility
responsibility
theshipper
shipper
to ensure
ensureforthatAirthe:
TheItthe
edition
of
the
IATA
DGR
• Dangerous
Goods
are •accurately
Dangerous
Goods
classified
areareaccurately
and declared
classified
and declared
declared
What are the
What
areare
• Dangerous
Goods
accurately
classified
What
Dangerous
Goods
in Bulk
as defined by the ADG Code are not accepted by TNT.
_____________________________________________________________________________________________
• Dangerous
Goods are •not
Dangerous
prohibited
Goods
are
transport
by
for
transportsea
by road,
road,
or
air,
seaoror
orair,air,
orprecluded
precludedbybybyTNT’s
TNT’s
TNT’s
dangerous
dangerous
goods
goods
policy policy
• Dangerous
Goodsfor
arenot
notprohibited
prohibited
for road,
by
sea
orcestnem
dangerous
goods
policy
applicable
shippers
shippers
Prevozna
listina
za
nevarno
blago
vprecluded
promeshippers
The
current
edition
of
the
ADG
Code
for
Road
transport
What
are
•
Consignment
note
is
completed
•
Consignment
with
note
the
is
completed
Dangerous
with
the
Goods
Dangerous
box
Goods
ticked
boxticked
tickedDANGEROUS GOODS POLICY, TNT WILL NOT
•
Consignment
note
is
completed
with
the
Dangerous
Goods
box
IN
ACCORDANCE
WITH
THE
TNT
EXPRESS
The current edition of the IATA DGR for Air transport
regulations responsible
responsible
responsible
jeDangerous
lahko
vpresented
katerikoli
obliki,
vendar
vsebovati
• Correct Dangerous Goods
• tu
Correct
paperwork
is
paperwork
is presented
the package
withthe
the
package mora
TRANSPORT
THE
FOLLOWING
UNLESS
EXEMTED BELOW
• Correct
DangerousGoods
Goods
paperworkwith
with
package
the
for
the
for? applicable
for?
for? • vse
informacije,
kot
navedeno
zgoraj.
• Package has the correct
Package
hazard
haslabels
the correct
andhazard
markings,
labels je
andwith
markings,
no evidence
with no evidence
of leakage
of leakageorordamage
damage
ADR 5.4.1
ADR - PREVOZNA LISTINA/ ADR - TRANSPORT DOCUMENT
_________________________________________________________
NASLOV POŠILJATELJA
(SENDER ADDRESS):
TNT ŠT. TOVORNEGA
LISTA (TNT CONNOTE NO.):
• Packageedition
has the correct
hazard labels
and markings,
no evidence of leakage or damage
different
The Explosives
current
Code
forRoad
Sea with
transport
(Class
1) Code
Toxic Gas (Class 2.3)
Toxic (Class 6.1)
The
current
edition of
of the
the IMDG
ADG
for
transport
regulations
TNT
will refuse to handle
TNT
willwill
any
refuse
freight
totohandle
that
any
freight
meet
fails to
to
dangerous
meetdangerous
dangerous
goods
goodslegislation
legislation
legislation
or
TNT
requirements,
requirements,
TNT
refuse
handle
anyfails
freighttothat
that
meet
goods
or or
TNTTNT
requirements,
andand
maymay and may
transport
STRANI (PAGES):
NASLOV PREJEMNIKA
(RECEIVER ADDRESS):
TNT EXPRESS WORLDWIDE, D.O.O.
ŠMARTINSKA 152
PREVOZNIK
(CARRIER):
VOZNIK
(DRIVER):
for the
different _____________________________________________________________________________________________
The current edition of the IMDG Code for Sea transport
GAS
carry all
spremljati prevozna listina v skladu z IMDG
predpisi.
transport
2
TNT
Express
has its own “Dangerous Goods Policy” which precludes us from transporting certain dangerous goods
classes
of
Poleg
zgoraj
navedenih
informacij
mora
vsebovati
modes?
policy
is
periodically
reviewed.
If
you
are
unsure
if
TNT
carry
the
class
of dangerous goods you wish
to transport
ou
Version: 2 DangerousVersion:
2 2
04/08/2010
04/0
Version:
04/08/2010
22 6.2)in temperaturo
_____________________________________________________________________________________________
Infectious
Substances 2
(Class
Radioactive Substances (Class 7)
restriction listšecan
be viewed
podatke
o atonesnaževalcih
morja
Goods?
http://www.tnt.com/content/dam/tnt_express_media/en_au/download_documents/industry_solutions/dangerous_goo
TNT
Express has its own “Dangerous Goods Policy” which precludes us from transporting certain dangerous goods
1000 LJUBLJANA
modes?
Nevarno
blago,
namenjeno
zafrom
ladijski
promet,
refuse
to
accept all future
refuse
todangerous
goods
dangerous
consignments
goods consignments
consignments
from
that
that
shipper.
shipper. mora
refuse
toaccept
acceptallallfuture
future
dangerous
from
that
shipper.
Does
TNT
TOXIC
UN ŠT./
UN NUMBER
IME BLAGA/
PROPER SHIPPING
NAME
NALEPKA
NEVARNOST
I/
HAZARD
LABEL
EMBALAŽNA
SKUPINA/
PACKING
GROUP
ŠT. IN OPIS TOVORKOV/
NO. & DESCRIPTION OF
GOODS
SKUPNA
KOLIČINA/
TOTAL
QUANTITY
DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION):
datum (date):
kraj (place):
ime in priimek (name):
podpis (signature):
_________________________________________________________
plamenišča.
omestic.pdf
policy
is periodically reviewed. If you are unsure if TNT carry the class of dangerous goods you wish to transport o
restriction list canDangerous
be viewed atGoods in Bulk as defined by the ADG Code are not accepted by TNT.
http://www.tnt.com/content/dam/tnt_express_media/en_au/download_documents/industry_solutions/dangerous_go
omestic.pdf
IN ACCORDANCE WITH THE TNT EXPRESS DANGEROUS GOODS POLICY, TNT WILL NOT
TRANSPORT
Dangerous
Goods in THE
BulkFOLLOWING
as defined byUNLESS
the ADGEXEMTED
Code are BELOW
not accepted by TNT.
TNT Express Worldwide, distribucija, d.o.o.
Šmartinska 152
SI-1000 Ljubljana
telefon: +386 1 587 83 00
fax: +386 1 587 83 90
Ali obstajajo kakšni
dodatni stroški pri
prevozu nevarnega
blaga?
Za pošiljanje nevarnega blaga s transportno mrežo TNT Express se zraven običajnih
prevoznih stroškov obračunajo še določeni dodatki. Glede posameznih dodatkov
se obrnite na prodajnega predstavika družbe TNT Express, ali pokličite oddelek za
stike s strankami.
Odgovornost pošiljatelja je, da zagotovi:
Kakšne so
odgovornosti
pošiljatelja?
• natančno razvrstitev in določitev nevarnega blaga;
• da nevarno blago ni prepovedano za transport v cestnem, ladijskem ali zračnem
prometu oz. v nasprotju s politiko TNT Express o prevozu nevarnega blaga;
• pravilno pakiranje nevarnega blaga;
• pravilno izpolnjen tovorni list, z obkljukanim okencem za nevarno blago;
• ustrezno in pravilno izpolnjeno dokumentacijo za pošiljanje nevarnega blaga;
• ustrezno označeno embalažo z nalepkami in označbami nevarnega blaga, brez
znakov puščanja ali poškodb.
TNT bo zavrnil vse pošiljke, ki ne ustrezajo predpisom za transport nevarnega blaga ali TNT zahtevam.
Prav tako lahko zavrne vse prihodnje pošiljke z nevarnim blagom določenega pošiljatelja, če jih le-ta za
transport ne pripravlja ustrezno.
Za več informacij pokličite oddelek za stike s strankami na telefon
080 15 01 ali obiščite našo spletno stran www.tnt.si.
UN 1230
Metanol
4G/X20/S/05/D/BA
M3117