uni-lj.si - Univerza v Ljubljani

KDAJ POTEKA PRVI PRIJAVNI ROK IN KAKO SE PRIJAVITI?
Prvi prijavni rok traja od 5. februarja do 5. marca 2014.
Prvo prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
(http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo in sicer:
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom (natisnjenega obrazca prijave se po pošti ne
pošilja);
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila – z uporabniškim imenom in geslom (natisnjen
obrazec prijave se podpiše in priporočeno pošlje po pošti do 5. marca pristojni
visokošolski prijavno-informacijski službi).
NA KATERI NASLOV SE POŠLJE PODPISAN NATISNJEN OBRAZEC PRIJAVE?
Kandidat, ki se prijavi brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom), pošlje podpisan obrazec prijave za vpis visokošolskim prijavno-informacijskim
službam na naslov, navedenem v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za
vpis, in sicer:
- Visokošolsko prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001
Ljubljana, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja
visokošolski zavod Univerze v Ljubljani ter javni ali koncesionirani samostojni
visokošolski zavod (www.uni-lj.si);
- Visokošolsko prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001
Maribor, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja
visokošolski zavod Univerze v Mariboru (www.um.si/vpis);
- Visokošolsko prijavno-informacijska služba, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000
Koper, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja
visokošolski zavod Univerze na Primorskem (www.upr.si);
- Visokošolsko prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000
Nova Gorica, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu,
izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici (www.ung.si).
KDAJ BODO ZNANI PODATKI O OMEJITVI VPISA?
Podatki o omejitvi vpisa bodo znani do konca aprila 2014. Objavljeni bodo na naši spletni
strani.
DO KDAJ BODO ZNANI REZULTATI PRVEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA?
Rezultati prvega roka izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 25. julija 2014.
KDAJ POTEKA DRUGI PRIJAVNI ROK, KDO LAHKO V TEM ROKU KANDIDIRA IN
KAM JE POTREBNO POSLATI DRUGO PRIJAVO?
Drugi prijavni rok poteka od 22. do 29. avgusta 2014.
V drugem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo vsi kandidati, ki niso oddali
Prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih
študijskih programov.
1
Drugo prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
(http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo in sicer:
• s kvalificiranim digitalnim potrdilom (natisnjenega obrazca prijave se po pošti ne
pošilja);
• brez kvalificiranega digitalnega potrdila – z uporabniškim imenom in geslom
(natisnjen obrazec prijave se podpiše in priporočeno pošlje po pošti do 29. avgusta
pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi).
KJE SO OBJAVLJENI PODATKI O PROSTIH VPISNIH MESTIH ZA DRUGI PRIJAVNI
ROK?
Prosta vpisna mesta bodo objavljena 21. avgusta 2014 na spletnem portalu eVŠ, na
spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb (www.uni-lj.si, www.um.si/vpis,
www.upr.si ali www.ung.si) in spletnih straneh posameznih visokošolskih zavodov.
DO KDAJ BODO ZNANI REZULTATI DRUGEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA?
Rezultati drugega roka izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 24. septembra
2014.
KDAJ POTEKA TRETJI PRIJAVNI ROK?
Od 1. do 5. oktobra 2014 poteka tretji prijavni rok.
Podatki o še prostih vpisnih mestih bodo 1. oktobra objavljeni na spletnem portalu eVŠ, na
spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb (www.uni-lj.si, www.um.si/vpis,
www.upr.si ali www.ung.si) in spletnih straneh posameznih visokošolskih zavodov.
Tretjo prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
(http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vsak kandidat lahko v prijavi napiše en študijski program,
za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer:
• s kvalificiranim digitalnim potrdilom (natisnjenega obrazca prijave se po pošti ne
pošilja);
• brez kvalificiranega digitalnega potrdila – z uporabniškim imenom in geslom
(natisnjen obrazec prijave se podpiše in priporočeno pošlje po pošti do 5. oktobra
posameznemu visokošolskemu zavodu).
KDO SE LAHKO PRIJAVI V TRETJEM ROKU?
V tretjem roku se lahko prijavi kandidat za izredni študij; na redni študij pa se lahko
prijavi:
- kandidat, ki je oddal prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta ni uvrstil v
nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;
- kandidat, sprejet v drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal;
- študent, ki želi zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še ni
izkoristil. Ne more pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa
izkoristiti tisti kandidat, ki se je v študijski program vpisal na podlagi prijavno-sprejemnega
postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu.
Prijave kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod ne
bo obravnaval.
2
KDAJ POTEKAJO VPISI V PRVE LETNIKE IN NA KAKŠEN NAČIN BODO SPREJETI
KANDIDATI VABLJENI K VPISU?
Vpis v prvi letnik študija sprejetih v prvem roku je od 28. julija do 18. avgusta 2014,
sprejetih v drugem roku od 25. do 30. septembra 2014 in sprejetih v tretjem roku od 6. do
10. oktobra 2013. Visokošolski zavodi bodo kandidate k vpisu pisno povabili.
ALI LAHKO KANDIDAT SPREMENI VRSTNI RED ŽELJA V PRIJAVI ZA VPIS?
Po 5. marcu 2014 oziroma po 29. avgustu 2014 spremembe in odjave posameznih
zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
ALI LAHKO KANDIDAT V PRIJAVI NAPIŠE LE ENO ŠTUDIJSKO ŽELJO?
Da.
ALI OBSTAJA STAROSTNA OMEJITEV ZA VPIS V REDNI ALI IZREDNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM?
Ne. Starostne omejitve ni.
ALI SE ZAPOSLENI KANDIDAT LAHKO PRIJAVI ZA REDNI ŠTUDIJ?
Da. Za enkrat je lahko nekdo redno zaposlen in tudi redno študira.
KANDIDAT JE ŽE BIL REDNO IN PONOVNO REDNO VPISAN V PRVI LETNIK
VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA. ALI SE LAHKO PONOVNO PRIJAVI V PRVI LETNIK
REDNEGA ŠTUDIJA?
Ne. Študent, ki je enkrat že ponavljal ali enkrat že zamenjal redni visokošolski študijski
program, se za redni študij ne sme več prijaviti. Prijavi se lahko le za izredni študij.
KDO JE UPRAVIČEN ZA PRIDOBITEV STATUSA KANDIDATA S POSEBNIMI
POTREBAMI?
Vse informacije o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami dobi kandidat v rubriki
Komisija.
KJE DOBI KANDIDAT INFORMACIJE O PRIJAVI IN OPRAVLJANJU IZPITOV
SPLOŠNE MATURE?
Kandidat dobi informacije na gimnazijah in na Državnem izpitnem centru.
ALI KANDIDATI, KI SO (BODO) OPRAVILI SPLOŠNO MATURO ALI POKLICNO
MATURO V SLOVENIJI, POŠLJEJO OVERJENE KOPIJE SPRIČEVAL?
Ne. Podatke o učnem uspehu Visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni
izpitni center.
ALI SE V PRIJAVNO-SPREJEMNEM
OVERJENA NA UPRAVNI ENOTI?
POSTOPKU
Da, dokazila overjena na upravni enoti se upoštevajo.
3
UPOŠTEVAJO
DOKAZILA,
KANDIDAT JE OVERIL SPRIČEVALA LANI (ALI ŠE PREJ). KAKO DOLGO VELJA
OVERITEV?
Overjena spričevala imajo trajno veljavnost.
KJE DOBI KANDIDAT POJASNILA O IZRAČUNAVANJU TOČK ZA RAZVRŠČANJE?
Tabela za pretvorbo ocen in primeri izračunavanja točk za razvrščanje so objavljeni na
spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb (www.uni-lj.si, www.um.si/vpis,
www.upr.si ali www.ung.si).
KANDIDATI IMAJO NA PRVEM, DRUGEM IN TRETJEM MESTU NAPISANE
PROGRAME, ZA KATERE JE BIL SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA. KATERI
KANDIDAT IMA PREDNOST PRI RAZVRŠČANJU?
Nobeden. Ker je za vse programe sprejet sklep o omejitev vpisa, so le-ti obravnavani
enakovredno. Sprejet bo na prvi program, za katerega bo dosegel minimum točk,
potrebnih za uvrstitev.
ALI JE LAHKO KANDIDAT Z DRUGO ALI TRETJO ŽELJO SPREJET V ŠTUDIJSKI
PROGRAM, ČEPRAV SE VANJ NISO USPELI UVRSTITI VSI KANDIDATI, KI SO ISTI
ŠTUDIJSKI PROGRAM NAPISALI KOT PRVO ŽELJO?
Da, vendar le, če je za ta študijski program sprejet sklep o omejitvi vpisa in ima ta kandidat
večje število točk. Poleg tega mora biti tudi študijski program, ki ga ima na prvi želji,
omejen, in zanj ne dosega zadostnega števila točk.
ALI JE K PREIZKUSU NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI VABLJEN
KANDIDAT, KI JE TAK PROGRAM NAPISAL NA 2. ALI 3. ŽELJO, NA PRVO MESTO
PA JE NAPISAL ŠTUDIJSKI PROGRAM, ZA KATEREGA NI SPREJET SKLEP O
OMEJITVI VPISA?
Ne. Kandidat bo sprejet na prvo željo, če bo izpolnjeval vpisne pogoje.
DO KONCA ŠTUDIJSKEGA LETA IMAM STATUS ABSOLVENTA. KER SEM
UGOTOVIL, DA ME TRENUTNI ŠTUDIJ NE ZANIMA, BI SE RAD VPISAL NA DRUGO
FAKULTETO. KAKŠNE SO MOJE MOŽNOSTI OZIROMA KAJ LAHKO NAREDIM?
Prva možnost je izpis s fakultete, druga pa diplomiranje in vpis na drugo fakulteto kot
diplomant.
KDAJ IN KAKO POTEKA PRIJAVNI ROK ZA VPIS DIPLOMANTOV IN KANDIDATOV
ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ?
Prijavni rok za vpis diplomantov in kandidatov za vzporedni študij poteka od 1. do 17.
septembra 2014.
Če se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti, morajo poslati prijavo do 31. maja 2014.
Prijavo za vpis diplomanta oziroma vzporednega študija kandidat odda preko elektronske
vloge na spletnem portalu eVŠ ( http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vsak kandidat lahko v
prijavi napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer:
4
•
•
s kvalificiranim digitalnim potrdilom (natisnjenega obrazca prijave se po pošti ne
pošilja);
brez kvalificiranega digitalnega potrdila – z uporabniškim imenom in geslom
(natisnjen obrazec prijave se podpiše in priporočeno pošlje po pošti do 17.
septembra posameznemu visokošolskemu zavodu).
Od 1. do 17. septembra 2014 vsi diplomanti visokošolskemu zavodu, na katerega se
prijavljajo, pošljejo tudi diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih, kandidati za vzporedni
študij pa potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik in soglasje matičnega
visokošolskega zavoda.
Diplomanti se lahko prijavijo na izredni študij na mesta za diplomante kot tudi na mesta
za novince s srednješolskimi spričevali.
KDAJ IN KAKO POTEKA VPIS PO MERILIH ZA PREHODE?
Prijavni rok za vpis po merilih za prehode poteka od 1. do 17. septembra 2014.
Če se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti, morajo poslati prijavo do 31. maja 2014.
Prijavo kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
(http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vsak kandidat lahko v prijavi napiše en študijski program,
za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer:
• s kvalificiranim digitalnim potrdilom (natisnjenega obrazca prijave se po pošti ne
pošilja);
• brez kvalificiranega digitalnega potrdila – z uporabniškim imenom in geslom
(natisnjen obrazec prijave se podpiše in priporočeno pošlje po pošti do 17.
septembra posameznemu visokošolskemu zavodu).
Ostale informacije o študiju po merilih za prehode kandidat dobi na posameznih
visokošolskih zavodih.
5