Skupina bolnikov z blago kognitivno motnjo A group of patients with

Skupina bolnikov z blago kognitivno motnjo
A group of patients with mild cognitive impairment
Katarina Barbara Štrukelj, Vid Vodušek
Izvleček
Negativen odnos do starosti, stigma, povezana s starostjo, značilnosti
staranja in lasten odnos do tega življenjskega obdobja skupaj prispevajo
k podhranjenosti služb za pomoč starejšim. To vsekakor velja tudi za
dostopnost psihoterapije in širše psiholoških oblik pomoči starejšim. Odnos
psihoterapevtov do starejših je zgolj odsev odnosa v širši družbi, kar dodatno
ojačuje prepričanje, da teh oblik pomoči pri starejših nima smisla uporabljati
ali da ne morejo biti učinkovite. Prispevek poskuša zanikati takšna stališča s
prikazom teoretskih osnov uporabe psihoterapije pri starejših in s prikazom
primera terapevtske skupine bolnikov z blago kognitivno motnjo.
Ključne besede: starejši, psihoterapija, terapevtska skupina
Abstract
Negative attitudes and stigma concerning old age, the characteristics of the
ageing process and our own dispositions toward this stage of life together
contribute to the underdevelopment of services for the elderly. This holds true
particularly for the availability of psychotherapeutic services and psychological
treatments for the elderly in general. The psychotherapists' attitude toward the
elderly in general and to the gerontopsychiatric patient in particular is often a
refl ection of this general negative understanding of old age which serves to
strengthen the belief that the use of this type of service is reasonable only for
the younger population. In this article we try to counterbalance such reasoning
by presenting both a theoretical basis and a practical example of the use of
psychotherapy in the elderly with mild congnitive impairment.
Key words: elderly, psychotherapy, therapeutic group
Uvod
Stoletja smo se ljudje ukvarjali z vprašanjem, kako se lepo in brez trpljenja
postarati. Po drugi svetovni vojni je družbo začela obvladovati mladost in vse,
povezano z njo, vprašanje staranja pa se je spremenilo v pravo obsedenost v
najbolj negativnem smislu. Družbene vrednote so postale »biti mlad«, »izgledati
mlad« in »počutiti se mladega«, starost pa je postala najbolj stigmatizirano
obdobje človekovega življenja (1). »Stari« ljudje so postali odrinjeni na
socialni, ekonomski in širši družbeni rob, kar se še vedno kaže tudi v kakovosti
skrbi za starejše v zdravstvenih in socialnih ustanovah ter programih pomoči.
V primerjavi z mlajšimi populacijami so službe za pomoč starejšim slabše
razvite, slabše fi nancirane, slabše kadrovsko opremljene in nudijo načeloma
nižjo raven pomoči. In to kljub dejstvu, da se s starostjo število zdravstvenih,
psiholoških, socialnih in ekonomskih težav povečuje in ne zmanjšuje (2, 3).
Sposobnost razvite družbe, da si je desetletja sistematično zatiskala oči pred
staranjem in povsem jasnimi epidemiološkimi kazalci, je povzročila sedanje
stanje, ki ga ne moremo označiti kot dobro. Vse to velja tudi za dostopnost
psiholoških oblik pomoči za starejše, tako na ravni psihoterapevtov kot na
ravni doktrine, ki starejšim v posameznih psihoterapevtskih šolah in pristopih
odreka legitimno pravico do pomoči in jih uvršča med »neperspektivne« in
celo »nevredne« pomoči. Zato v nadaljevanju najprej predstavljamo sodobne
koncepte procesa staranja, razvojne naloge in spremembe v življenju
starostnika, razloge in indikacije za psihoterapevtsko obravnavo v starosti in
primer uporabe takšne oblike pomoči v praksi.
Staranje
Staranje je biološki, psihološki in socialni proces, ki se dogaja leta in desetletja,
zato težko na splošno rečemo, kdaj je nekdo star (4). V življenju človeka
družba defi nira dve jasni ločnici: polnoletnost, ko posameznik pridobi pravice
in dolžnosti odraslega, in upokojitev, ko posameznik del teh pravic izgubi. Iz
ekonomskih razlogov je moderna družba določila 65 let kot tisto starostno
mejo, ko nekdo postane star (4). Danes vemo, da niti ta umetno določena
meja niti upokojitev ne določata starosti in da je meja med »produktivno
odraslostjo« in starostjo zabrisana in težko določljiva. Potreba družbe, da
takšno mejo določa, kaže na stigmatizacijo starosti in v sebi skriva različne
stereotipe, predsodke, negativna čustva in neugoden družbeni kontekst v
odnosu do starosti in starejših (5).
Staranje lahko v kontekstu bioloških sprememb v telesu vidimo kot »upad«
ali »propad«, ki neizogibno vodi v končno smrt organizma. Obenem pa je to
biološko dejstvo povsem jasno že bo rojstvu in ni razloga, da bi ga pripisali
izključno obdobju starosti, saj se dogaja celo življenje posameznika. Starost
prav nasprotno danes vidimo kot razvojno obdobje življenja, ki ima enako kot
vsa druga obdobja svoje značilnosti in razvojne naloge (6). Te so povezane z
dejanskimi in pričakovanimi spremembami v življenju posameznika, izgubami
in različnimi strahovi:
1. spremembe: grožnja odvečnosti v delovni vlogi, potreba po redefi niciji
partnerstva, zavedanje lastnega staranja, zavedanje bolezni in možne
odvisnosti od drugih, občutek neuspešnosti v dosedanjem življenju in
občutek omejenega časa.
2. izgube: strah pred izgubo partnerstva, strah pred izgubo intimnosti, izguba
spolne potence, izguba samostojnosti in neodvisnosti, izguba zdravja,
izguba življenja.
3. strahovi: zavedanje in dejstvo lastne umrljivosti, strah pred izginjanjem,
strah pred bolečino, strah pred spremembami in strah pred pričakovanjem
izgub.
Dejanske in pričakovane izgube so sestavni del življenja od rojstva naprej.
S starostjo se samo množijo in kopičijo, posameznika postavljajo pred
zahtevo po prilagajanju in ga čustveno obremenijo s procesom žalovanja.
Najpomembnejša od vseh izgub je izguba življenja samega, starost pa je
obdobje, ko se posameznik najbolj ukvarja s strahom pred to izgubo (5).
Dejanske izgube so številne in na različne načine obremenijo posameznika
(telesne značilnosti, spolnost, ekonomski status, način življenja, služba,
vloge v življenju, prijatelji, družinski člani, partner, neodvisnost, dom, zdravje,
mobilnost in spomini). Terapevtsko delo s starejšimi zato vedno vključuje
tudi razumevanje konteksta, posledic in zahtevanih racionalnih in čustvenih
prilagoditev na vse tiste spremembe, ki jih izgube prinesejo. Pri tem lahko
pomaga prav okvir, ki ga ponuja psihodinamska paradigma, saj le-ta najbolj
vključuje posameznikovo individualno izkušnjo staranja, upošteva pa tudi
reakcije vseh tistih, ki starostniku pomagajo (5). S tem tudi mi, ki starostniku
pomagamo, lažje razumemo naše lastne strahove, predsodke in odnos do
starosti, ki vedno vplivajo na naše delo.
Možnosti psihoterapije starejših
Psihoterapija se je izkazala za učinkovito obliko zdravljenja pri starostnikih
z različnimi psihiatričnimi motnjami, takrat, ko je uporaba zdravil tvegana, in
takrat, ko so v ospredju težave v odnosih do drugih, do sebe, v obvladovanju
žalovanja in izgub ter v prilagajanju na različne spremembe (5). Psihološke
oblike pomoči so sicer uveljavljena oblika pomoči pri mlajših, odnos starejših
do njih pa ni negativen.
Cilji psiholoških terapij v starosti so podobni tistim pri mlajših (7). Vse cilje lahko
opredelimo s povečano doživeto samoučinkovitostjo in stopnjo kontrole nad
svojim življenjem. Oba navedena cilja sta najboljša napovednika telesnega
in duševnega zdravja. Med ostale cilje lahko prištejemo sprejemanje
nesprejemljivega (bolezen, oviranost in izgube), boljši uvid v lastne težave,
boljšo prilagoditev na spremembe v življenju, ustrezno žalovanje, boljše
sprejemanje in obvladovanje negativnih čustev (jeza, sram, žalost, obup) in
aktivno iskanje novih izkušenj v življenju, kar vključuje tudi nove navezave v
socialni mreži in drugačne vzorce vedenja. Vse to je vsekakor mogoče tudi v
pozni starosti.
Načinov, kako lahko to dosežemo, je več. Uporabljamo lahko različne
psihoterapevtske pristope, same ali v različnih kombinacijah. Integracijo
različnih psihoterapevtskih pristopov uporabljamo tudi pri mlajših (5), pri
starejših pa je nujna, saj psihoterapija starejšega večkrat zahteva določene
prilagoditve, ki so povezani z značilnostmi posameznika, oviranostmi in
drugimi objektivnimi posebnostmi (npr. okvara sluha, težave pri gibanju,
spremenjena pozornost, spominske težave, neželeni učinki različnih zdravil).
Prilagoditve zahteva tudi dejstvo, da lahko starejši črpajo iz velike zakladnice
izkušenj, zato lahko posamezni terapevtski procesi potekajo hitreje.
V nadaljevanju predstavljamo delo terapevtske skupine starejših z blago
kognitivno motnjo.
Skupina starostnikov, njen terapevtski potencial in vloga vodij
Na Enoti za gerontopsihiatrijo (Psihiatrična klinika Ljubljana) sva z
ekstrahospitalno skupino za starejše z blago kognitivno motnjo začela v letu
2009. Skupina je majhna (od osem do deset članov), polodprta (nove člane
vključujeva, ko kateri izmed starih zapusti skupino) ter časovno neomejena
(se nadaljuje iz leta v leto). Prvo leto je bila frekvenca srečevanj enkrat
na teden, drugo leto enkrat na dva tedna, trajanje skupine je uro in pol. V
skupino vključujeva paciente z blago kognitivno motnjo in tiste v začetnih
stadijih demence, pridružene razpoloženjske motnje pa ne predstavljajo
izključitvenega kriterija.
Po najinem védenju je to prva časovno neomejena ekstrahospitalna
psihoterapevtska skupina s tako populacijo v slovenskem prostoru, kar
pomeni, da sva se morala njenih specifi k sproti priučiti. V nadaljevanju bova
predstavila njen terapevtski potencial, kot se nama je v teh dveh letih pokazal,
in pa vlogo vodij, kakor jo sedaj razumeva.
Terapevtski potencial skupine
Tisto, kar v skupini učinkuje zdravilno za njene člane, je v grobem sestavljeno
iz treh glavnih komponent:
1. Podporna komponenta
Skupina omogoča članom varen socialni prostor, v katerem lahko
spregovorijo o svojih težavah in izgubah in po tej poti dobijo izkušnjo, da
v tem niso osamljeni, predvsem pa tudi, da lahko svoje tegobe podelijo,
ne da bi s tem tvegali izgubo sogovornika. To v članih ojačuje občutek
sprejetosti (ki jim ga praviloma močno primanjkuje), hkrati pa omogoča
olajšanje negativnih čustev (skupina deluje kot nekakšno “odlagališče”
negativnih čustev in mesto čustvene podpore).
2. Aktivacijska komponenta
V skupini nenehno potekajo medosebna komunikacija in spoznavanje,
obujanje lastnih spominov in poslušanje izkušenj drugih in nenazadnje
oblikovanje, obnavljanje in vzdrževanje notranje kulture in zgodovine
skupine same. To zahteva od članov vzdrževano in fl eksibilno pozornost
ter nenehno aktivacijo spominskih funkcij (kako je komu ime, kaj je kdo
kdaj rekel, kdo je kdo...), kar pomeni, da je aktivno sodelovanje v taki
skupini že samo po sebi kognitivni trening na več ravneh.
Hkrati pa rednost in predvidljivost trajanja, strukture in sestave skupine
zagotavlja njenim članom osnovni okvir in kontekst, ki tako vadbo
omogoča in podpira (isti člani sedijo na istih mestih po celo leto ali več,
kar vsakemu olajša orientacijo med člani in med njihovimi zgodbami oz.
osebnostmi).
3. Razvojna komponenta
Vsak od članov skupine je celovita osebnost: v življenju je razvil svoje
individualne vzorce spoprijemanja z raznovrstnimi izzivi in izgubami, s
katerimi se je srečeval. Kot je bilo že omenjeno, se v starosti človek sreča
z največ izgubami; če tem pridružimo še izgubo zdravja in grožnjo izgube
umskih sposobnosti, lahko to spodbudi pri posamezniku oblikovanje
manj funkcionalnih oblik spoprijemanja: umik in socialno izolacijo, izgubo
upanja in občutek nemoči, kar lahko pahne starostnika v regresivno
pozicijo nemočnega otroka, ki se v ničemer več ne čuti samostojnega,
sposobnega in potrebnega.
Skupina članom omogoča, da se po poti medsebojnega zrcaljenja soočijo
z lastnimi vzorci spoprijemanja in prepoznajo tiste manj funkcionalne, ki
bi jih kazalo spremeniti. Če je varnost in kohezivnost v skupini dovoljšna,
lahko skupina deluje hkrati kot zrcalo za prepoznavanje, pa tudi kot
posrednik in gonilo pri spremembah teh vzorcev.
Pri tem je treba upoštevati, da razvojna komponenta pri vseh populacijah
pacientov (pri starostnikih pa še posebej) potrebuje največ časa, da pride
do izraza oz. se kaže v najtežje opaznih spremembah.
Seveda lahko tudi nevrodegenerativni proces bolezni v določenih vidikih
povozi tak razvojni potencial, je pa potrebno opozoriti, da to ne velja
enako za vse vidike osebnosti: tudi če določen del osebnosti in umskih
sposobnosti zaradi bolezni propada, to še ne pomeni, da se kak drugi del
oz. vidik ne more (dodatno) razviti.
Vloga vodij
Seveda uresničevanje teh terapevtskih potencialov zahteva aktivno udeležbo
vodij, kar v primeru dela s tovrstno populacijo pomeni predvsem:
• Vzdrževanje osnovne postavitve in okvira skupine (da člani pridejo redno,
pravočasno in na pravo mesto)
• Aktivna udeležba pri oblikovanju vsebinske strukture danega srečanja (na
začetku člani obnovijo imena, če je potrebno; obnovitev zadnjega tedna,
zadnjega srečanja; na koncu spodbuditi refl eksijo dogajanja na danem
srečanju)
• __________Aktivno usmerjanje članov na dogajanje tukaj in zdaj, na medsebojno
navezovanje in zrcaljenje ter spodbujanje zdravih delov osebnosti (da
ne govori vsak član samo iz sebe in svojih težav, temveč da se poskuša
smiselno navezati na trenutno dogajanje v skupini: da vstopi kot oseba in
ne samo kot pacient in da tudi druge kot take prepoznava).
Kot sva omenila zgoraj, se oseba z zdravstvenimi težavami v obdobju starosti
zelo hitro postavi v vlogo pacienta, ki potrebuje in si zasluži pomoč, kar je lahko
za delo v skupini močan zaviralni dejavnik (člani svoje prispevke usmerjajo
pretežno na vodji, kot da drugih članov sploh ne bi bilo oz. kot da je smisel
skupine samo v tem, kar lahko vodja (od)govori; vodja ima lahko zelo hitro
občutek, da mora skupino stalno spodbujati, da bi brez njega skupina kar
zamrla, tj. da nosi celotno odgovornost za dogajanje na skupini).
Hkrati pa je res, da v določenih pogledih člani zares potrebujejo spodbudo,
podporo in usmeritev. Za dobro delujočo skupino mora vsak njen član
prevzeti pobudo in odgovornost, kar pomeni, da kot vodji skušava dajati
tisto minimalno podpore in usmeritev, ki so potrebne, da se med člani razvije
karseda avtonomna skupinska dinamika. V najini skupini to pomeni, da ne
dajava izrecnih navodil, kaj se bo na dani skupini počelo/govorilo (in tudi ne
popuščava pod pritiski članov, da bi ta navodila kot “strokovnjaka” dajala),
ne dajeva “strokovnih nasvetov” za posamezne zdravstvene ali psihološke
tegobe, ki bi jih dani član znal imeti in na katere bi nujno potreboval odgovor
(tudi po večkrat, če je treba) ...
Je pa potrebno poudariti, da je zelo težko oceniti, kdaj in koliko podpore je
potrebne za danega člana ali za celotno skupino v danem razvojnem obdobju:
to je vprašanje, na katerega si kot vodji odgovarjava že dve leti, dokončnega
odgovora pa še vedno nimava (in ga najbrž nikoli ne bova imela).
Gotovo pa je, da člani na skupino radi prihajajo in da je v teh dveh letih
skupina kot celota postala bolj kohezivna in bolj koherentna: člani se vse
bolj in bolj medsebojno prepoznavajo in spodbujajo, se podpirajo in si dajejo
nasvete, kažejo vse bolj aktiven interes za drug drugega tudi v zdravih delih
(ne prepoznavajo se več samo kot “ljudje s težavami”), kar se pozna tudi v
njihovem življenju zunaj skupine in z njihovim zadovoljstvom.
Zaključek
Terapevtska skupina je dober prostor za preizkušanje lastnih predsodkov in
stališč do starostnikov in starosti: četudi se ti na začetku skupinskega procesa
lahko zazdi, da so zares brezpomočni, odvisni, brezupni, nezainteresirani za
druge, sebični in nergaški, se s časom izkaže, da so celovite osebnosti kot
vsak drug človek, in da je velik del njihove “izgubljenosti” in “neuporabnosti”
pravzaprav le določen vzorec spoprijemanja s širšo psihosocialno situacijo, v
kateri so se znašli: sami, na robu, brez sogovornika in brez pravega mesta v
sicer hiperproduktivni družbi.
Hkrati pa je skupina tudi prostor, kjer lahko starostnik dobi neko drugo izkušnjo:
da ni prepuščen sam sebi ter da ima mesto in vrednost – kot član skupine in
posledično tudi kot član širše družbe.
Literatura
1. Garner J. Psychotherapies and older adults. Aust N Z J Psychiatry, 2003; 37 (5):
537–48.
2. Age Concern. Improving services and support for older people with mental health
problems. The second report from the UK Inquiry into mental health and well being
in later life. London; Age Concern England, 2007.
3. Health Care Comission. 2008 Report. London; TSO, 2008.
4. Spar JE, La Rue A. A concise guide to geriatric psychiatry. Third edition. Washington
DC; APP, 2002.
5. Garner J, Evans S. Psychodinamic approaches to the challenges of aging. In:
Pachana NA, Laidlaw K, Knight BG (eds). Casebook of clinical gerontopsychology.
Oxford; Oxford University Press, 2010.
6. Hildebrand HP. Psychotherapy with older patients. Br J Med Psychol, 1982; 55:
19–28.
7. Limentani A. Creativity and the third age. Int J Psychoanal, 1995; 76: 825–33.