V R T E C ŠKOFJA LOKA

VRTEC ŠKOFJA LOKA
SVET STARŠEV – šolsko leto 2013/2014
Datum: 14.10.2013
Številka: 9002-1/2013-1067, Int.-C-476
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2013/2014, KI JE BILA
2.10.2013 OB 18.00 URI, V VRTCU ŠKOFJA LOKA – V VEČNAMENSKEM
PROSTORU ENOTE NAJDIHOJCA
PRISOTNI:
* članice in člani sveta staršev (42):
- iz enote Biba: Petra Ambroţič, Anja Jugovic, Barbara Koblar, Jernej Lunder, Vesna Zupanek,
Maja Černe, Tomaţ Paulus;
- iz enote Bukovica: Radovan Potočnik, Darja Kernc;
- iz enote Ciciban: Polona Jezeršek Frelih, Neţa Dolinar;
- iz enote Čebelica: Špela Dolinar, Davor Gantar, Anica Logonder, Irena Šerer Rupar, Ana Čarman,
Niko Štefanec, Alenka Šmid Oblak, Jasna Lajevec, Igor Sep, Robert Kraner;
- iz enote Najdihojca: Tina Naglič, Mariya (Čarman) Ziryukina, Jana Jelovčan, Davor Tavčar,
Daniela Stojanović Omerzu, Lucija Frlec, Janja Pirc, Roman Logar, Branka Izda;
- iz enote Pedenjped: Eva Jeseničnik, Katja Kristl, Zala Prevoršek, Gregor Prodan, Katja Ronchi,
Anka Polajnar, Tihana Crnogaj, Gregor Jeram, Dejan Stojanov;
- iz enote Rožle: Mateja Petrovčič, Tadeja Jesenko;
- iz Oddelka v Retečah: Lucija Frlec.
* ostali prisotni – vabljeni s strani vrtca (4):
- ravnateljica: Janja Bogataj;
- pomočnica ravnateljice: Nina Lapanja;
- pomočnica ravnateljice: Mojca Novinec Babič;
- zapisnikarica: Ivica Poljanec.
ODSOTNI:
* članice in člani sveta staršev (7, od tega sta 2 starša opravičila odsotnost):
- iz enote Biba: Jasna Habjan;
- iz enote Bukovica: /
- iz enote Ciciban: /
- iz enote Čebelica: /
- iz enote Najdihojca: Tina Bogataj, Mitja Luštrek (opr.), Leon Panjtar, Franc Dolenc, Edina Čančar;
- iz enote Pedenjped: Anja Ferdin (opr.);
- iz Oddelka v Retečah: /.
Prvo sejo sveta staršev v novem šolskem letu je, na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraţevanja, sklicala ravnateljica vrtca Janja Bogataj.
Sejo je do izvolitve nove predsednice oz. novega predsednika sveta staršev vodila ravnateljica
vrtca Janja Bogataj, v nadaljevanju pa nova predsednica oziroma novi predsednik sveta
staršev.
V nadaljevanju je bil sprejet naslednji D N E V N I R E D :
1. Izvolitev predsednice/predsednika sveta staršev
2. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014 in sprejem mnenja k
predlogu načrta
3. Informacija o poslovanju Sklada Vrtca Škofja Loka
4. Pobude in predlogi staršev
1
AD 1 IZVOLITEV NOVE PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA SVETA STARŠEV
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je uvodoma povedala, da je potrebno izvoliti
predsednico/predsednika sveta staršev v novem šolskem letu 2013/2014. V nadaljevanju je
predstavila vlogo in naloge predsednice oz. predsednika sveta staršev in prisotnim predlagala,
da posredujejo predloge kandidatk/kandidatov.
Po krajši razpravi in posredovanju predloga, je pripravljenost za prevzem naloge potrdil
Davor Tavčar, predstavnik staršev iz enote Najdihojca, ki je bil predsednik sveta staršev ţe v
preteklem šolskem letu 2012/2013 oz. vse od oktobra 2008 dalje.
Ker drugih predlogov ni bilo, je bil dan predlog o izvolitvi na glasovanje in izvedeno
glasovanje.
Po glasovanju je bil sprejet naslednji ugotovitveni SKLEP:
Za predsednika sveta staršev v šolskem letu 2013/2014 je izvoljen Davor Tavčar,
predstavnik staršev iz enote Najdihojca.
Nato se je novo izvoljeni predsednik sveta staršev Davor Tavčar zahvalil za zaupanje in
pozval prisotne delegate in delegatke na aktivno sodelovanje v svetu staršev. V nadaljevanju
je vodil sejo sveta staršev po sprejetem dnevnem redu.
AD 2 OBRAVNAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
IN SPREJEM MNENJA K PREDLOGU NAČRTA
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je uvodoma pojasnila, da je gradivo letnega načrta
objavljeno na spletni strani vrtca. Svet staršev kot posvetovalni organ obravnava gradivo in
sprejema mnenje o predlogu načrta. Nato svet vrtca obravnava in sprejme načrt. Poudarila
je, da gradivo načrta vsebuje vse vsebine dela in ţivljenja vrtca po posameznih področjih v
dovolj obširni vsebini. Zato je predlagala, da v obrazloţitvi
posebej izpostavi le še
najbistvenejše stvari v zvezi z letnim delovnim načrtom ter vsebine, ki so posebej zanimive za
starše.
V obrazloţitvi letnega delovnega načrta je ravnateljica vrtca Janja Bogataj poseben poudarek
namenila spodaj navedenim vsebinam:
- organiziranost: s 1.9.2013 je vrtec pričel s poslovanjem v 7 enotah, na 8 lokacijah;
- število oddelkov: v vseh enotah vrtca je skupaj 49 oddelkov; od tega je 14 oddelkov I.
starostnega obdobja, 34 oddelkov II. starostnega obdobja in 1 razvojni oddelek;
- število otrok: s 1.9.2013 je bilo v vrtec vključenih skupaj 884 otrok;
- sestav oddelkov: v skladu z normativi so oblikovani homogeni oddelki, heterogeni oddelki,
kombinirani oddelki, oddelek za otroke s posebnimi potrebami-razvojni oddelek in oddelki 34 let;
prosta mesta v vrtcu: v vrtcu je bilo s 1.9.2013 prostih mest 22 (moţno skupno
normativno število otrok je 906, vključenih je 884 otrok); število vključenih otrok se glede na
spremembe tekoče spreminja (odkloni mest, novi vstopi, premestitve);
- posebnosti-dietna prehrana: v vrtcu je 43 otrok, ki potrebujejo dietno prehrano;
- posebnosti – dodatna strokovna pomoč: v vrtcu je 21 otrok, ki potrebujejo dodatno
strokovno pomoč in so v rednih oddelkih vrtca, na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo (34 ur
2
specialni pedagog, 2 uri logoped, 9 ur surdopedagog). To je tudi največje število vključenih
otrok v vrtcih na Gorenjskem, kar so opazili tudi zdravstveni strokovnjaki, ki bodo raziskali
vzroke, zakaj na Škofjeloškem in v okolici tolikšno število otrok, ki potrebujejo dodatno
pomoč;
- proste kapacitete v oddelkih/čakalna vrsta: oddelki so polno zasedeni. Nekaj prostih mest
je v starejših oddelkih, skupaj cca 22. Za najmlajše oddelke trenutno ni čakalne vrste za
otroke, ki so ţe izpolnili starostni pogoj 11 mesecev za vstop. Po stanju 16.9.2013 je bilo v
čakalni vrsti skupaj 24 otrok iz rednega vpisa ter 17 otrok vpisanih po roku; vsi pa še ne
izpolnjujejo starostnega pogoja 11 mesecev za vstop v vrtec. Stanje v čakalni vrsti se stalno
spreminja, glede na spremembe (odkloni mest, novi vstopi);
- kadrovski sestav: skupaj 143 zaposlenih; od tega 119 zaposlenih pedagoških delavk/
delavcev v oddelkih (54 vzgojiteljic/vzgojiteljev, 65 pomočnic vzgojiteljic/pomočnikov
vzgojiteljev), 5 zaposlenih na področju vodenja in 19 zaposlenih na administrativnem in
tehničnem področju;
- odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni: število odsotnosti zaradi bolezni se povečuje
(povečana ogroţenost obolenja zaradi bolezni otrok – prehladi, viroze…). Zaradi
nepredvidenih rokov odsotnosti je teţko sproti oz. pravočasno zagotavljati nadomeščanje;
- odsotnosti zaposlenih zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otrok: v
letošnjem letu je kar 21 delavk na porodniškem dopustu. Zaradi tega je in še bo veliko
kadrovskih menjav. To povzroča veliko dela in energije za zagotavljanje nadomeščanja in
včasih tudi slabo voljo pri starših. Na predpise s področja zaposlovanja in pravic iz naslova
starševstva vrtec nima vpliva, zato pričakujemo obojestransko razumevanje. Za čas izrabe
letnega dopusta pred odsotnostjo in po vrnitvi pa ţal ni mogoče zagotavljati nadomeščanja;
- poslovni čas: poslovni čas se oblikuje na podlagi spremljanja podatkov o prihodih in
odhodih otrok iz vrtca. Z dnem 1.9.2013 so enote vrtca poslovale po poslovnem času, ki je bil
odobren s strani občine-ustanoviteljice. V nadaljevanju bo v vseh enotah pozornost
namenjena spremljanju prihodov in odhodov staršev in v primeru večjih sprememb sprejete
nadaljnje odločitve glede sprememb poslovnega časa;
delovni koledar - organiziranje deţurnih enot in zaprtje enot v poletnih mesecih:
predlagano organiziranost narekujejo dosedanje izkušnje, ker je v času praznikov oz. počitnic
ter v poletnih mesecih manj otrok v vrtcu in je mogoče na podlagi prijav staršev izvesti tako
organiziranost dela, da lahko pedagoške delavke in delavci izrabijo letne dopuste takrat, ko je
v vrtcu manj otrok. Predvideno deţurstvo: 3 delovne dni v decembru (27.12., 30.12.,
31.12.); 3 delovni dni v aprilu (28.4., 29.4., 30.4.) ter 2 delovna dneva v juniju (26.6., 27.6.).
V poletnih mesecih je predvideno, da bodo manjše enote zaprte, otroci pa bodo vključeni v
bliţnje enote (enota Ciciban 7.7.-2.8., Oddelek v Retečah 30.6.-22.8., enota Roţle in enota
Bukovica pa od 21.7.-15.8.). V času zaprtja manjših enot je mogoče izvesti racionalno
organizacijo dela in s tem zmanjšati stroške poslovanja;
- prednostne naloge: Za uspešno vzgojo otrok je potrebno celo mesto, Okoljska in ekološka
vzgoja, Aktivno učenje otrok v vrtcu, Gibanje in spodbudno učno okolje na prostem;
- obogatitvene dejavnosti in projekti: Z majhnimi koraki do čistega okolja, Medi-medo,
Pasavček, Babica pripoveduje o zeliščih, Mali sonček, Prijateljujemo s slikanico, Cici vesela
šola, Z igro do prvih turističnih korakov, Iz vrtca v šolo;
- dodatne dejavnosti v vrtcu: plesne urice, vesele gibalne urice, gibalni vrtiljak, tečaj rolanja.
Na podlagi priporočila Ministrstva za šolstvo se bodo te dejavnosti postopoma umikale iz
vrtca oz. se ţe sedmo šolsko leto izvajajo po poslovnem času enot;
- programi dela: program pedagoškega vodenja, program pedagoškega vodenja ravnateljice,
program dela vzgojiteljskega zbora, program dela strokovnih aktivov, sodelovanje s
3
knjiţnico, sodelovanje na razpisih in natečajih, igralnice urice »Pod mavričnim deţnikom« za
otroke, ki ne obiskujejo vrtca;
- sodelovanje s starši: uvodni roditeljski sestanek za vse novo sprejete otroke - junij; 2
roditeljska sestanka (začetni/september in končni/maj-junij), 3 srečanja s starši (sejem otroške
opreme in športnih rekvizitov - oktober; jesensko/zimsko srečanje - november/december;
pomladno srečanje - aktivno športno popoldne – marec/april; skupno srečanje s starši in otroki
v enoti – po LDN enote);
- popoldanske govorilne ure: vsak drugi torek v mesecu (razen v mesecih september, julij
avgust) med 17.00 in 18.00 uro ;
- predavanja za starše: Kaj zmore moj otrok – oktober; Vzgoja za leto 2030 – april;
- šola za starše: 3 srečanja: Kako postaneš glavni – november; O čem lahko odloča otrok? –
januar; Dom in vrtec – zibelka otroška – marec;
- načrt svetovalnega dela v vrtcu: prioritetna naloga svetovalne sluţbe so obiski v oddelkih in
sistematično spremljanje otrok ter zaznava otrok, ki potrebujejo pomoč;
- načrt dela organizatorke prehrane in zdravstveno higienskega reţima: pokrivanje področja
prehrane otrok v vrtcu; prehrane otrok, ki potrebujejo diete; zagotavljanje in spodbujanje
skrbi za zdravje in odnosa do zdravja; zdravstvena varnost otrok; skrb za izvajanje
higienskega reţima;
- sodelovanje z okoljem: sodelovanje z mnogimi pristojnimi inštitucijami, kadrovskimi
šolami in z občino-ustanoviteljico;
- načrtovane prireditve v okviru sodelovanja z okoljem: Teden otroka-gibalno popoldne,
novoletne delavnice, pustovanje, Medeni zajtrk, razstave, obiski otrok v knjiţnici;
- načrt strokovnega izpopolnjevanja: programi, ki izhajajo iz potreb vrtca-tematske
konference; študijska srečanja vrtcev v mreţi mentorskih vrtcev (za vzgojiteljice/vzgojitelje in
pomočnice vzgojiteljic/pomočnike vzgojiteljic; za ravnatelje; za strokovne delavke, ki delajo
z otroki s posebnimi potrebami) in drugo strokovno izpopolnjevanje;
- investicijsko vzdrţevanje: evidentiranih je veliko investicijskih in vzdrţevalnih del,
predvsem zaradi dotrajanosti objektov in opreme ter opreme igrišč. Realizacija del pa bo
odvisna od zagotovljenih sredstev s strani občine-ustanoviteljice.
V nadaljevanju je ravnateljica vrtca Janja Bogataj v zvezi z investicijskimi in vzdrţevalnimi
deli posredovala še spodaj navedene informacije:
V poletnih mesecih julij-avgust 2013 so bila po enotah vrtca izvedena naslednja večja
vzdrţevalna dela:
- energetska sanacija objekta enote Najdihojca;
- menjava oken in vrat v enoti Ciciban;
- ureditev prezračevalnega sistema v enoti Roţle;
- menjava garderob in opreme zbornice v enoti Pedenjped.
V zvezi s potekom energetske sanacije objekta enote Najdihojca je ravnateljica zlasti
izpostavila:
- nepričakovano in takoj je bilo potrebno pristopiti k realizaciji, ker je poraba sredstev
vezana na roke iz razpisa za pridobitev sredstev iz evropskih skladov;
- potrebna je bila takojšnja reorganizacija dela v oddelkih v enoti Najdihojca in se ob tem
zahvalila staršem iz enote Najdihojca za razumevanje;
- zunanje azbestne stene so bile strokovno in varno odstranjene v času, ko otrok ni bilo v
vrtcu;
4
- oteţeni pogoji sanacije so bili na podstrehi ob polaganju steklene volne (zaradi vročine in
zaradi prahu od razpadle obstoječe steklene volne);
- ob delih na podstrešju so našli veliko sršenje gnezdo, ki so ga strokovno odstranili gasilci;
- ostala dela bodo v večini potekala izven poslovnega časa enote;
- v kolikor bo mogoče in zaradi nujnosti dokončanja del, pa bodo dela potekala tudi v času
poslovanje enote, če bodo zagotovljeni pogoji za nemoteno poslovanje, predvsem iz vidika
varnosti otrok.
V predlogu investicij in vzdrţevanja po posameznih enotah v tem šolskem letu so med
drugim zlasti navedeni predlogi:
- zasaditve igrišč z drevesi – za zagotavljanje večje sence na igriščih enot;
- nakupi in postavitve vrtnih hišic;
- ureditve kolesarnic;
- nakupi opreme in inventarja za kuhinje;
- pleskanje, menjava tlakov, menjava vodovodnih cevi;
- postavitev nadstreškov nad vhodi;
- največje potrebe pa so navedene za enoto Pedenjped. Poleg predvidene energetske sanacije
objekta (izolacija, fasada, okna, vrata), so še potrebe po menjavi pohištva v nekaterih
igralnicah, obnovi električne napeljave, menjavi stropnih luči, menjavi strehe zaradi
zamakanja.
V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri je bilo med drugim zlasti izpostavljeno:
1. Vprašanje delegata staršev iz enote Čebelica – v zvezi z ukrepi za izboljšanje prostorskih
pogojev v enoti Čebelica in zahteva, da se ukrepi oz. načrti vnesejo v predlog načrta oz. v
zapisnik.
Delegat staršev iz enote Čebelica Igor Sep, je izrazil kritiko, ker v letnem delovnem načrtu ni
navedeno, kakšni ukrepi so oz. bodo sprejeti za izboljšanje prostorskih pogojev v enoti
Čebelica. Istočasno pa je še opozoril, da pa je veliko sredstev za izboljšanje prostorskih
pogojev namenjenih za druge enote.
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je odgovorila, da so bila v enoti Čebelica izvedena najbolj
nujna vzdrţevalna dela (prepleskano I. in II. nadstropje; napeljana varnostna razsvetljava-ŠC,
….). Izvedbo del je preverila tudi zdravstvena inšpektorica in ni imela pripomb. Večjih
dolgoročnih vlaganj v tej enoti ni racionalno izvajati, ker je bolj koristno, da se sredstva
prednostno namenijo pripravam na izgradnjo novega vrtca na prostoru nekdanje vojašnice. V
novo enoto se bodo prednostno preselili vsi otroci iz dosedanje enote Čebelica. V zvezi s
problematiko prostorskih pogojev v enoti Čebelica je bil s strani staršev iz enote Čebelica
organiziran sestanek pri ţupanu občine-ustanoviteljice, ki sta se ga udeleţila le ravnateljica
vrtca Janja Bogataj in predsednik sveta staršev Davor Tavčar, med-tem ko se delegati staršev
iz enote Čebelica omenjenega sestanka niso udeleţili.
Ravnateljica vrtca je še povedala, da je normativna ureditev za nenamensko grajene prostore
drugačna in da je pristojno ministrstvo vpisalo v razvid enoto Čebelica, kjer so lahko
oblikovani le oddelki II. starostnega obdobja. Zato se tudi posamezni oddelki II. starostnega
obdobja iz enote Najdihojca in enote Biba ob novem šolskem letu preselijo v enoto Čebelica.
Take usmeritve občine-ustanoviteljice je bilo potrebno upoštevati in s tem zagotoviti čim
5
večjo vključenost otrok-novincev za I. starostno obdobje v ostale enote, ki razpolagajo s
primernimi prostorskimi kapacitetami za I. starostno obdobje.
V nadaljevanju je potekala krajša razprava, v kateri so bili izpostavljeni prostorski pogoji v
enoti Čebelica, med drugim stopnice, ki so zlasti ovira za mamice z vozički in za
babice/dedke, ki prihajajo po svoje vnuke. Ravnateljica vrtca je poudarila, da je za gibanje
otrok zagotovljen prostor telovadnice in tudi športna dvorana, ki jo ima Vrtec Škofja Loka v
najemu za dejavnost vrtca. S strani delegatov staršev iz enote Čebelica je bil dan predlog, da
bi na vhodna vrata napisali informacijo, če so otroci v popoldanskem času na igrišču.
Delegat staršev iz enote Čebelica Igor Sep ni bil zadovoljen z odgovori, zato je zapustil sejo.
K razpravi se je prijavilo še nekaj staršev iz enote Čebelica, ki so pohvalili pedagoško delo
strokovnih delavk in tudi vse aktivnosti, ki se izvajajo v enoti Čebelica.
V nadaljevanju je potekala krajša razprava, v kateri prisotni niso imeli pripomb na predlog
letnega delovnega načrta.
Po razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP:
Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega delovnega načrta vrtca za šolsko
leto 2013/2014 v predloženem besedilu.
AD 4 INFORMACIJA O POSLOVANJU SKLADA VRTCA ŠKOFJA LOKA
Informacijo o poslovanju Sklada Vrtca Škofja Loka je podal Tomaţ Paulus, predsednik
Upravnega odbora Sklada vrtca, ki je med drugim povedal:
- Upravni odbor sklada je imel prvo konstitutivno sejo v novem mandatnem obdobju 20102014 dne 2.2.2011 ter nato še 3 seje (30.5.2011, 11.1.2012, 29.1.2013);
- Upravni odbor sklada sestavljajo 4 predstavniki staršev-delegatov sveta staršev in 3
predstavniki zaposlenih;
- Upravni odbor se praviloma sestane 1 x letno in odloča o zbiranju in porabi sredstev na
računu sklada vrtca;
- načelna usmeritev je, da se iz zbranih sredstev kupi nad-standardno opremo za otroke, ki bi
jo uporabljali vsi otroci vrtca – nakupi za celotni vrtec;
- Upravni odbor sklada je na podlagi predlogov in predhodnih odločitev ter na podlagi
razprave doslej sprejel sklepe, da se sredstva sklada porabijo: za nakup peči za glino in za
glino; za nakup ozvočenja: za nakup 4 paviljonov za večjo zagotovitev sence za otroke (v
enoti Najdihojca, v enoti Biba in v enoti Ciciban); za nakup didaktičnih pripomočkov za
senzorno sobo in za postavitev učnih poti v večjih enotah vrtca (Biba, Čebelica, Najdihojca,
Pedenjped).
V nadaljevanju je predsednik Upravnega odbora Sklada vrtca Tomaţ Paulus posredoval
informacijo o tekočih sredstvih na računu sklada, kot spodaj navedeno:
- predhodno stanje na računu sklada (do dne 22.1.2013) je bilo 2.241,85 EUR;
- od nakazil staršev po izdanih poloţnicah je bilo nakazanih 856,30 EUR prihodkov;
- za nabavo materiala za čutne poti je bilo porabljenih 1.593,80 EUR sredstev;
- stanje sredstev na računu sklada na dan 22.1.2013 je 1.504,55 EUR.
6
V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri je bilo izpostavljenih nekaj predlogov za
pridobitev dodatnih sredstev za sklad. Med drugim je bil posredovan predlog, da tudi letos
posamezni starši v svojih podjetjih povprašajo za eventuelno donacijo za sklad vrtca. V
skladu z dogovorom na seji Upravnega odbora sklada bodo staršem poslane poloţnice za
moţnost nakazil staršev za sklad. Hkrati pa je bila staršem dana pobuda, da se udeleţijo
nakupov novoletnih voščilnic, ki jih pripravijo otroci skupaj s pedagoškimi delavkami;
sredstva od prodaje pa se nakaţejo na sklad vrtca. O porabi zbranih sredstev pa bo odločal
upravni odbor sklada na podlagi predlogov, ki jih bodo posredovali člani UO sklada – delegati
staršev in delegati zaposlenih.
V nadaljnji razpravi je bilo posebej izpostavljen poslabšan socialni status posameznih druţin,
ki se ţe teţje oz. v manjšem številu odločajo za dejavnosti, za katere je potreben dodaten
prispevek (npr. plavanje….).
Po razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacija o poslovanju Sklada Vrtca Škofja Loka se sprejme na znanje.
AD 5 POBUDE IN PREDLOGI STARŠEV
V nadaljevanju je nekaj informacij posredovala ravnateljica vrtca Janja Bogataj. S strani
staršev pa so bile posredovane pobude in predlogi, kot navedeno v nadaljevanju:
1. USKLAJEVANJE SESTAVE ODDELKOV ZA NOVO ŠOLSKO LETO Z OBČINO-USTANOVITELJCO
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je posredovala informacijo o usklajevanju sestave oddelkov
v novem šolskem letu z občino-ustanoviteljico, med drugim je zlasti poudarila:
- usklajevanje je letos potekalo pravočasno oz. v načrtovanih terminih;
- občina-ustanoviteljica je dala usmeritve, da je potrebno v obstoječih enotah oblikovati take
oddelke, da bo mogoče sprejeti čim več otrok in ni pričakovati, da bi odpirali nove/dodatne
oddelke; da je potrebno preseliti starejše oddelke v enoto Čebelica in s tem zagotoviti več
prostih mest za otroke I. starostnega obdobja v enoti Najdihojca in v enoti Biba;
z občino-ustanoviteljico je bil sprejet dogovor, da starši otrok-novincev ob podpisu
pogodbe vplačajo akontacijo 50 EUR, kot garancijo za dejanski vstop v vrtec. V primeru
vstopa v vrtec se sredstva akontacije poračunajo pri prvi poloţnici; v primeru, da starši otroka
ne vključijo v vrtec, pa se staršem sredstev ne vrača;
- zaradi večjega števila predčasnih oz. pravočasnih odklonov mest, je bilo v zadnjem obdobju
do 1.9.2013 še veliko sprememb in novih sprejemov. V tem vmesnem obdobju so bili
sprejeti še vsi otroci iz čakalne liste, ki so tudi izpolnjevali starostni pogoj 11-mesecev za
sprejem v vrtec. Na čakalni listi pa so še otroci, ki še ne izpolnjujejo starostnega pogoja za
vstop v vrtec;
- na podlagi usmeritev občine-ustanoviteljice je bila pripravljena taka organiziranost v
novem šolskem letu, da je bilo mogoče sprejeti čim večje število najmlajših otrok v vrtec in
zaradi tega je bilo potrebno preseliti 3 starejše oddelke v enoto Čebelica: 1 oddelek iz enote
Najdihojca in 2 oddelka iz enote Biba.
7
2. INFORMACIJE ZA STARŠE – OB ZAČETKU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je posredovala informacije za starše, kot spodaj navedeno:
1. Odjava prehrane za otroke. Starši sporočajo odjave otrok preko spletni strani /program
odsotnosti ali izjemoma po telefonu - najkasneje do 7.00 ure zjutraj za tekoči dan. Odjave,
sporočene kasneje oz. za nazaj, se pri obračunu odjave prehrane ne bodo mogle upoštevati.
2. Odzivnost staršev, sporočanje sprememb podatkov. Nujno je, da starši tekoče sporočajo
spremembe podatkov (sprememba naslova, sprememba telefonskih številk….). Za sporočanje
spremembe naslova so v vseh enotah vrtca interni obrazci.
3. Parkiranje v okolici enot. Staršem se predlaga, da parkirajo pred enotami vrtca le na
prostoru, ki je označen za parkiranje in s tem dajejo tudi pozitiven vzgled otrokom.
4. Vloge za zniţano plačilo vrtca. Vsi starši otrok-novincev naj vloge oddajo pred vstopom v
vrtec. V mesecu decembru pa ponovno oddajo vloge vsi starši – uveljavljanje pravic v
naslednjem koledarskem letu 2014.
5. Praznovanje rojstnih dni otrok. V oddelkih vrtca bodo izvedena praznovanja rojstnih dni
otrok z načrtovanimi aktivnostmi, zato starši ne prinašajo v vrtec sadja za praznovanje.
6. Izjava staršev o preboleli nalezljivi bolezni. V primeru nalezljive bolezni pri otroku,
morajo starši v oddelek vrtca sporočiti podatke (vrsta nalezljive bolezni in nato še podatek o
vračanju v vrtec, ko ni več razlogov za odsotnost iz vrtca zaradi nalezljive bolezni).
7. Zapiranje vrat ograj. V enoti Najdihojca in v enoti Pedenjped je zagotovljen 3-točkovno
sistem zapiranja vrat ograje in dodatno nameščena veriţica. Starše otrok se posebej prosi za
dosledno zapiranje zaradi zagotavljanja varnosti otrok.
8. Neznanci po enotah vrtca. V enotah vrtca se pogosto srečujemo z neznanci, ki se gibljejo
po enotah, zato imajo zaposleni v vrtcu navodila, da vse neznance, ki hodijo po enotah vrtca,
povprašajo po namenu obiska.
9. Kraje po vrtcih in iz osebnih avtomobilov. V zadnjem letu je bilo v vrtcu izvedenih več
kraj iz garderob zaposlenih in iz osebnih vozil. Staršem se predlaga, da v osebnih vozilih ne
puščajo osebnih predmetov, zlasti ne torbic in prenosnih računalnikov.
10. Prihod otrok v vrtec - do zajtrka. Zaţeljeno je, da starši otroke pripeljejo v vrtec do
zajtrka, ker je le tako mogoče pravočasno in kvalitetno vsem otrokom na primeren način
ponuditi zajtrk.
11. Reševanje nesporazumov. Staršem se daje pobuda, da eventuelne nesporazume rešujejo
najprej na mestu nastanka nesporazuma in v primernem prostoru (ne pred otroci in drugimi
starši), kasneje pa pri vodstvu vrtca, v kolikor razrešitev nesporazuma ne bi bila mogoča.
3. POBUDE STARŠEV, IZRAŢENE NA ODDELČNIH RODITELJSKIH SESTANKIH
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je posredovala informacijo o pobudah staršev, ki so jih
izrazili na oddelčnih roditeljskih sestankih in posredovala odgovore vrtca, kot spodaj
navedeno:
1. Zagotavljanje plenic in papirnatih robčkov s strani vrtca. Stroškov ni mogoče odobriti, ker
bi ti stroški vlivali na ekonomsko ceno programa, poleg tega pa starši uporabljajo svoje
pripomočke zaradi različnih alergij.
8
2. Usklajevanje terminov roditeljskih sestankov vrtca in šole. Usklajevanje terminov na ravni
ravnateljice vrtca in ravnateljev šol bi bilo eventuelno izvedljivo; med-tem ko so pedagoški
delavci šol in vrtca avtonomni pri odločanju o sklicevanju roditeljskih sestankov.
3. Ob zdruţevanju oddelkov v popoldanskem času naj bodo otroci na terasah ali na igriščih.
Otroci so večinoma zunaj, razen v primeru, ko je pedagoška delavka sama in mora
posameznega otroka pospremiti v notranje prostore in se zato zaradi varnosti vsi otroci vrnejo
v oddelek.
4. Več nesladkanih pijač. Predlogu v vrtcu ţe sedaj v veliki meri sledimo. Ni pa mogoče v
celoti izključiti nesladkane pijače v primerih, ko otrokom ponudimo 100 % sadne sokove, ki
pa jih ţe tako redčimo z vodo.
5. Bolj kvalitetno sadje. V vrtcu predlogu ţe sedaj sledimo. Smo pa trenutno še vezani na
tekoča javna naročila. Pri naslednjem javnem naročilu pa bo vključena moţnost dobave sadja
iz neposrednega okolja.
6. Nakupi fotoaparatov za vse oddelke. Fotografiranje otrok pri posameznih dejavnostih je
omejeno na minimum. Skupinsko fotografiranje otrok po oddelkih bo predvidoma izvedeno v
pomladnih mesecih. V primeru večjega števila odsotnih otrok na dan fotografiranja, se
fotografiranje izvede v drugem nadomestnem terminu. Eventuelne pritoţbe na račun
fotografiranja oz. kvalitete fotografij naj starši uskladijo z zunanjim fotografom (kontaktni
podatki so navedeni ob prijavah za fotografiranje).
7. Zagotavljanje parkirnih ur. Število parkirnih ur je občina-ustanoviteljica omejila. V vrtcu
jih je mogoče dobiti še nekaj – kasneje pa le v prostorih občine-ustanoviteljice. Ţal vsi starši
otrok, ki so odšli v šolo, niso vrnili parkirnih ur, zato je razpoloţljivo število občinaustanoviteljica omejila.
8. Obveščanje staršev s strani oddelkov na e-naslove. Ravnateljica vrtca je povedala, da je bila
takšna pobuda dana ţe v preteklosti, vendar trenutni sistem in razpoloţljiva IKT sredstva
tega ne omogočajo. V vrtcu se bodo proučile moţnosti vzpostavitve sodelovanja s starši preko
spletne strani ali preko e-zbornice, po predhodni prijavi posameznega starša.
9. Dodatne dejavnosti v času poslovanja vrtca. To ne bo mogoče in je tako tudi priporočilo
pristojnega ministrstva, kot ţe navedeno predhodno pri informacijah za starše ob začetku
šolskega leta.
V nadaljevanju je ravnateljica vrtca Janja Bogataj posredovala še informacijo o pohvalah, ki
so jih izrekli starši na roditeljskih sestankih, med drugim zlasti:
- lepo urejen vrtec,
- pohvala za vsakodnevno obveščanje o dogajanju v oddelku,
- dobra priprava otrok ob selitvi v drug vrtec,
- dobro delo v oddelku – bolj samostojni otroci,
- pohvala letnega delovnega načrta vrtca in letnih delovnih načrtov oddelkov (večkrat),
- pohvala projektu - Mesec brez igrač,
- pohvala za veliko priloţnosti za gibanje na prostem,
- pohvala za organizacijo srečanj in druţenj s starši.
9
4. DRUGE POBUDE IN PREDLOGI STARŠEV
S strani delegatov staršev so bile posredovane še druge pobude in predlogi staršev in s strani
ravnateljice vrtca Janje Bogataj posredovani odgovori, kot spodaj navedeno:
1. Vprašanje - Kdaj bo zgrajen novi vrtec na prostoru bivše vojašnice?
Ravnateljica je odgovorila, da sedaj pri občini-ustanoviteljici aktivno potekajo aktivnosti v
zvezi s pripravami na izgradnjo – trenutno pa je predvideni rok izgradnje v letu 2015. Vrtec
Škofja Loka si prizadeva, da bi pri načrtih novega vrtca vključili tudi samostojno centralno
kuhinjo, ki bi zagotavljala obroke za vse oddelke vrtca.
Ravnateljica je še povedala, da občina-ustanoviteljica ne vodi več oz. je opustila aktivnosti v
zvezi z izgradnjo vrtca v Gabrku in v Retečah.
2. Vprašanje – Zagotavljanje hrane s strani lokalnih dobaviteljev.
Ravnateljica je odgovorila, da smo trenutno še vezani na dobavitelje iz tekočega javnega
naročila. V novem javnem naročilu pa bodo ţe vključeni lokalni dobavitelji, najmanj v višini
20% ţivil iz lokalnega okolja. V Vrtcu Škofja Loka sedaj uspešno sodelujemo z lokalnimi
dobavitelji v primeru organizacije in izvedbe projekta »Medeni zajtrk«, ki bo izveden
15.11.2013.
V aktivnosti pri zagotavljanju izdelkov od lokalnih dobaviteljev se je aktivno vključila
Kmetijsko-gozdarska zadruga Škofja Loka.
Z dosedanjim dobaviteljem kosil za otroke – podjetjem Slorest, so predhodno potekala
aktivna pogajanja za zagotavljanje ekoloških ţivil.
3. Vprašanje – Organizacija krajšega-4-urnega programa.
Ravnateljica je odgovorila, da v Vrtcu Škofja Loka vsako leto ob razpisu ponudimo tudi
krajše programe, za katere pa je manj interesa. Normativ za oblikovanje takega oddelka je 19
vpisanih otrok. Znotraj celodnevnega programa pa ni mogoče obiskovati krajšega programa,
ker je cena oblikovana na celodnevni program.
4. Vprašanje - Oddaja prostorov telovadnic vrtca v najem.
Ravnateljica je odgovorila, da oddajanje ni mogoče, ker je večnamenski prostor polno zaseden
ţe z dejavnostmi vrtca. Vrtec Škofja Loka je mentorski vrtec in ima v večnamenskem
prostoru veliko izobraţevanj in srečanj, veliko igric za otroke, ki niso vključeni v vrtec;
posamezna srečanja in predavanja za starše ter razna izobraţevanja za zaposlene.
8. Vprašanje - Učenje tujega jezika v vrtcu.
Ravnateljica je odgovorila, da je zadnjih letih manj prijav za učenje tujega jezika v vrtcu.
Sam program tudi ni vključen v KURIKULUM za vrtce. V zvezi z zgodnjim učenjem tujega
jezika v vrtcu je več različnih strokovnih stališč, od katerih mnoga niso naklonjena zgodnjemu
učenju tujega jezika. V Vrtcu Škofja Loka pa tudi nimamo zaposlene nobene strokovne
delavke, ki bi imela licenco za poučevanje tujega jezika v vrtcu.
9. Vprašanje - Obveščanje o zaprtju enote Roţle v poletnih mesecih.
Ravnateljica je povedala, da so bile informacije o zaprtju enot v poletnih mesecih objavljene
na oglasnih deskah za starše v vseh enotah in na spletni strani vrtca. V času investicijskega
vzdrţevanja enot pa je bilo verjetno obvestilo odstranjeno.
10
V nadaljevanju je še potekala razprava v zvezi s parkirnimi urami, e-obveščanju in
fotografiranju. Odgovori pa so navedeni pri informacijah za starše ob začetku novega
šolskega leta.
Po zaključku razprave je bil sprejet naslednji SKLEP:
Svet staršev posredovane predloge in pobude ter informacije in odgovore vrtca sprejme
na znanje.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Predsednik sveta staršev:
Davor Tavčar
Ravnateljica vrtca:
Janja Bogataj
Zapisnikarica:
Ivica Poljanec
POSLANO:
- vsem članicam in članom sveta staršev (e-naslovi)
- vsem ostalim prisotnim na seji (e-naslovi)
- za objavo na spletni strani vrtca
V VEDNOST:
- vsem enotam za zaposlene (objava v e-zbornici)
- Občini Škofja Loka, Oddelku za druţbene dejavnosti
Na oglasnih deskah za starše se objavijo naslednje vsebine iz LDN:
- delovni koledar, poslovni čas enot, namen in cilji sodelovanja s starši.
11