PAVEL IPAVEC 2 PI d

Posojilodajalec:
Posojilojemalec:
Janez Novak
Sadarjeva ul. 10
1218 Komenda
Davčna številka: 12345678
2 PI, d.o.o., Komenda
Sadarjeva 10
1218 Komenda
ID za DDV: SI16545893
Tel: 031-382-642
Fax: 01-83-43-796
E-mail: [email protected]
skleneta naslednjo
POSOJILNO POGODBO št. 2PI69/11
1. člen
Posojilodajalec in posojilojemalec skleneta dolgoročno posojilno pogodbo za znesek v
višini
10.000,00 EUR (z besedo: desettisoč 00/100 EUR)
pod naslednjimi pogoji:
- letna obrestna mera:
- začetni datum pogodbe:
- posojilno obdobje:
- datum prvega možnega vračila:
8,00%, zmanjšana za davčni odtegljaj
1. 1. 2011
1 leto
1. 1. 2012
Posojilodajalec bo posojilojemalcu nakazal posojilo na njegov poslovni račun pri
UniCreditBank:
SI56 2900 0005 0187 269 sklic 00 69-11
Nlb:
SI56 0205 3001 0617 419 sklic 00 69-11.
ali
Posojilodajalec lahko kadarkoli nakaže na posojilojemalčev poslovni račun še poljuben
znesek, ki se obrestuje pod enakimi pogoji. Posojilojemalec bo dvomesečno pošiljal
posojilodajalcu obračun trenutnega stanja na pogodbi, ki ga bosta pogodbeni stranki
sprejeli kot aneks k tej pogodbi.
2. člen
O letni obrestni meri se posojilodajalec in posojilojemalec dogovorita na začetku vsakega
posojilnega obdobja. Obrestovanje zneska je dnevno konformno. Posojilojemalec bo
obračunane obresti zmanjšane za davčni odtegljaj pripisal glavnici 31. 12. tekočega leta
ali ob vračilu glavnice in obresti. Posojilodajalec bo sprejel račun za obresti s strani
posojilojemalca kot svoj lasten račun.
Janez Novak
Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani, Št.reg.vl.: 1/29005/00 - Poslovni račun pri NLB d.d., Ljubljana: 02053-0010617419
Osnovni kapital: 14.605,00 EUR - Matična številka: 1125966 - Davčna številka: 16545893
DDV ni obračunan po 4.tč.44.čl. ZDDV-1
Posojilna pogodba
3. člen
Obresti so obdavčene z 20,0% odtegljajem, ki se ne všteva v dohodnino, ampak se šteje
kot dokončen davek.
4. člen
Posojilna pogodba se po vsakem posojilnem obdobju avtomatsko podaljša za enako
obdobje, če se pred iztekom pogodbe posojilodajalec in posojilojemalec ne dogovorita
drugače. Posojilojemalec lahko kadarkoli prekine posojilno pogodbo in vrne posojeni
znesek ter obresti do datuma prekinitve. Posojilodajalec najavi dvig zneskov do 20 tisoč
EUR en mesec pred iztekom pogodbe, dvig zneskov nad 20 tisoč EUR pa dva meseca
prej. Posojilodajalec lahko v treh mesecih dvigne skupaj znesek do 50 tisoč EUR.
5. člen
Za vračilo posojila jamči in odgovarja podjetje 2 PI, d.o.o., Komenda z vsem svojim
premoženjem. Pooblaščena oseba za dvig je tudi ga. Marija Novak, Sadarjeva 10, 1218
Komenda.
6. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne
bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kamniku.
7. člen
Pogodba je napisana v dveh izvirnikih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme enega.
Komenda, 1. 1. 2011
Posojilodajalec
Posojilojemalec
Janez Novak
prokurist
Pavel Ipavec, univ.dipl.mat.
Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani, Št.reg.vl.: 1/29005/00 - Poslovni račun pri NLB d.d., Ljubljana: 02053-0010617419
Osnovni kapital: 14.605,00 EUR - Matična številka: 1125966 - Davčna številka: 16545893
DDV ni obračunan po 4.tč.44.čl. ZDDV-1
Posojilna pogodba