SVET STARŠEV GIMNAZIJE ŠENTVID

SVET STARŠEV GIMNAZIJE ŠENTVID
Gimnazija Šentvid
Prušnikova ulica 98
1210 Ljubljana
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV GIMNAZIJE ŠENTVID
v šol. letu 2012/13
četrtek, 30. 5. 2013, ob 17.30 v knjižnici
Prisotni člani Sveta staršev: Aleksander Mljač, predsednik in predstavnik 4. c; Katarina Bajželj
Žvokelj,1. b; Vesna Hojan, 1. c; dr. Miro Cerar, 1. d; Marko Schulz, 1. e; Silvana Turnšek Mlekuš,
1. f; Roman Petan, 2. a; Tadej Bitenc, 2. b; Aleksander Ljubič, 2. d; Breda Smolnikar Jernejčič, 2.
e; Aleksandra Kuhar, 2. f; Eva Sitar Jarc (namestnica), 3. a; Franci Simon, 3. b; Tatjana Bedina
Frece (namestnica) 3.c; Renata Klarič Slejko, 3. e; Nada Kraševec, 3. f; Aleš Kozlevčar, 4.e
Opravičili so se: Nataša Lipovec, predsednica Sveta šole; Klavdija Erhatič, vodja akt. mat.; Alenka
Kristl, vodja akt. ang., Miran Mihelič, predst. 1. a; Miriam Ravnikar Šurk, 2. c; Branko Vrečar, 3. d
Odsotni: Jana Rok, predstavnica 4. a; Špela Gobec-Lukman, 4. b; Maja valič, 4. d; Jana Ratkai,
vodja akt. psih, soc. in fil.; Primož Praprotnik, vodja akt. za šport. vzg.
Prisotni vabljeni: mag. Jaka Erker, ravnatelj; Irena Doljak, vodja strokovnega aktiva SLO;
Klavdija Mele, TUJI JEZIKI II; Sergeja Sluga, KEM; Alenka Dragoš, GEO; Nastja Lasič FIZ in
INF., Mihael Tratnik BIO, Damjana Ivan ZGO, in LIK.UM., Milena Vidmar, šolska psihologinja.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev
2. Ocena uspeha v šol. letu 2012/13; delo z dijaki; seznanitev s potekom starševskih večerov
(mag. Jaka Erker, Milena Vidmar, šol. psihologinja)
3. Povzetek dela Sveta šole (prof. Nataša Lipovec)
4. Poročilo o delu Šolskega sklada v š.l. 2012/13( predsednica sklada Mirjam Ravnikar Šurk,
Član Marko Schulz)
5. Pojasnilo in diskusija o uspešnem dogovoru z ministrstvom glede dodatnega oddelka v 1.
letniku
6. Pobude in vprašanja staršev
7. Razno
K točki 1
Predsednik Sveta staršev Aleksander Mljač je povzel zapisnik 2. seje Sveta staršev, ki je bila
12.2.2013. Zapisnik je bil soglasno potrjen.
K točki 2
Gospa Milena Vidmar, šolska psihologinja Gimnazije Šentvid je v okviru šolske svetovalne službe
predstavila delo z dijaki in starševske večere. Povzetek je priložen v priponki.
Predstavnik staršev poda pobudo, da bi bila predavanja, »kako se učiti«, ki so namenjena 1.
letnikom (6 ur) vpeljana tudi v višje letnike.
Prof. Mele iz izkušenj pove, da dijaki niso kaj dosti zainteresirani za tovrstna predavanja in jim je
pogosto odveč.
Gospod Mljač predlaga, da bi v okviru sveta šole podali pobudo na MIZŠ , da bi se tak predmet
vključil pod predmet »obvezne izbirne vsebine«.
Gospod ravnatelj se je skupaj z našimi dijaki udeležil srečanja »Trening za pogumne«.
Predstavitev ideje, kako izpeljati lastno kariero, ob srečanju s slovenskimi strokovnjaki. Nastop in
ideja naših dijakov je bila izvrstna ( Pia Hodžič). Podjetnost pomeni osebno odgovornost za lasten
razvoj in kariero.
Gospod ravnatelj je poudaril, da se je zunanja evalvacija izkazala za dobro izkušnjo. Opažanja
bomo izkoristili za delo v naslednjem letu. Dijaki so z našim delom zadovoljni (ocena - prav dobro
na dijaškem anketiranju) in izkazujejo znak zaupanja.
Letošnje leto je leto kulture, kjer smo z našim teatrom CV dosegli enega največjih uspehov.
Udeleženi smo bili na regijskem in državnem tekmovanju. Na povabilo pa odhajamo tudi v tujino.
Zaključilo se je šolsko leto za dijake 4. letnika. Uspeh je 85%, s čimer smo delno zadovoljni
(podobno prejšnjim letom). Ponovno je bilo poudarjeno načrtovanje dijakov, ki ni zadovoljivo. Na
spomladansko maturo je prijavljenih 115 dijakov, kar je veliko v primerjavi s prejšnjimi leti. Lanski
rezultati mature so bili zelo uspešni na kar upamo tudi v letošnjem letu.
Zaključek pouka za ostale dijake je 14.6. - zadnji dan pouka, 17. in 18.6 pa sta namenjena
individualnemu ocenjevanju in zaključevanju. V ponedeljek 24.6. je podelitev spričeval.
K točki 3 in 5
Gospod ravnatelj je poudaril pomen Sveta šole, ki je imel veliko vlogo pri pridobitvi še enega, prej
odvzetega oddelka novincev. V aprilu je bil na MIZŠ poslan predlog za oblikovanje dodatnega
splošnega oddelka, ki smo ga naknadno tudi dobili. Na razpisanih 112 prostih mest v splošnem
oddelku se je prijavilo 106 kandidatov, na 36 razpisanih mest v športnih oddelkih pa 34 kandidatov.
G. Erker se je zahvalil staršem, ki so izrekli podporo.
Ravnatelju se decembra izteče mandat. Septembra bo razpis, oz. predstavitev kandidatov, nato pa
glasovanje. Starši ob tem izrekajo podporo G. Jaku Erkarju.
Odprodaja se Prušnikova 74. Gre za namero MIZŠ, da preseli v te prostore BIC s financiranjem z
evropskimi sredstvi. Gimnazija Šentvid bi eno leto še imela pouk v teh prostorih, potem pa bi bili
najemniki. V zameno bi šola dogradila prizidek. Gospod ravnatelj se še dogovarja.
K točki 4
Gospod Schulz poda poročilo o delu Šolskega sklada v š.l. 2012/13, kar je razvidno v priponki.
K točki 6
Predstavnica staršev je podala temo glede kakovosti izobraževanja, ki poteka na nekaterih OŠ .
Izvaja ga inštitut za kakovost, kjer so zunanji ocenjevalci in se ji zdi nov način evalvacije zelo v
redu.
Predstavnica staršev iz 3. c razreda je opozorila na slabo prisotnost dijakov pri pouku. Pove, da
slabi zgledi slabo vplivajo na dijake. Kritična je glede neutemeljenega opravičevanja staršev. Pri
športnih oddelkih je pomembno, da je še vedno na prvem mestu šola, potem pa treningi.
Najpomembnejši je kontakt s starši.
Predstavnica staršev je zelo pohvalila pošiljanje sporočil preko SMS, kjer so starši sproti seznanjeni
z dogajanjem njihovega otroka.
Predstavnik staršev se ne strinja z neopravičeno uro, če dijak zamudi samo 5 minut npr. zaradi
zamude avtobusa in zaradi tega ne sme ostati pri uri. Prof. Dragoš pove, da vedno zamujajo eni in
isti dijaki, kar zelo otežuje delo profesorja pri poteku ure oz. je motena koncentracija vseh. Prof.
Tratnik pove iz izkušenj primer zamujanja zaradi tuširanja. Ko so dijaki začeli dobivati
neopravičene ure, zamujanj ni bilo več.
K točki 7
Pod točko razno ni vprašanj.
Seja se je končala ob 20.00.
Zapisnik zapisala
Lea Lasič, poslovna sekretarka
Gimnazija Šentvid
Predsednik sveta staršev:
Aleksander Mljač
Ljubljana, 7. 6. 2013
Priloge v priponki:
- Delo z dijaki, starševski večeri – svetovalna služba Gimnazije Šentvid (K točki 2)
- Poročilo o delu šolskega sklada (K točki 4)