[Kliknite tukaj in natipkajte naslov]

ZAPISNIK
6. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 23. 9. 2014, ob 17.00 v zeleni dvorani šole.
Navzočnost
Prisotni člani Sveta
staršev
Opravičili so se (člani
Sveta staršev)
Odsotni (člani Sveta
staršev)
Ostali navzoči
Zapisnik pisala
Anita Mežnar, Veronika Valentar, Timotej Žohar, Vanda
Cifer, Andreja Tarkuš, Helena Bezjak Burjak, Suzana
Žunko, Nataša Fink, Katarina Valentar, Anja Hribernik,
Davorina Hovnik, Tomaž Filip, Nataša Kamnik, Vesna
pevec, Mateja Hovnik, Darja Nabernik, Majda Paar, Vesna
Rebernik Jamnik, Petra Torej, Damjana Krauberger
Mikolič
/
Gabor Sekereš, Dean Kordež
ravnatelj, člani Sveta zavoda OŠ Koroški jeklarji, učiteljica
Petra Podjaveršek
Mateja Kotnik, poslovna sekretarka
Podpisani seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu šole.
Na sejo Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji so bili vabljeni ravnatelj šole, učiteljica Petra
Podjaveršek ter kot slušatelji člani Sveta zavoda OŠ Koroški jeklarji.
Sejo Sveta staršev je vodila predsednica ga. Vesna Pevec.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev.
2. Letno pedagoško poročilo 2013/2014 (ravnatelj šole).
3. Predstavitev letnega delovnega načrta in publikacije za šolsko leto 2014/2015 (ravnatelj
šole).
4. Razno.
K točki 1.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev.
1. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili vrstni red dnevnega reda.
2. SKLEP: Člani Sveta staršev so sprejeli in potrdili zapisnik zadnje seje Sveta staršev, ki je
bila 29. 5. 2014.
K točki 2.) Letno pedagoško poročilo 2013/2014.
Ravnatelj je predstavil pedagoško poročilo za šolsko leto 2013/2014; poročilo je priloga
zapisniku. Učiteljica Petra Podjaveršek je predstavila analizo nacionalnega preizkusa znanja v
šolskem letu 2013/2014 in povedala, da so bili rezultati naših učencev v glavnem boljši od
državnega povprečja. Analiza dosežkov pri NZP za 9. razred je priloga zapisniku.
K točki 3) Predstavitev letnega delovnega načrta in publikacije za šolsko leto 2014/2015.
Ravnatelj je predstavil letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015. Staršem je povedal, da je tudi
letos publikacija za šolsko leto 2014/2015 samo v elektronski obliki, in sicer na šolski spletni
strani.
Novost v tem šolskem letu so 3 neobvezni izbirni predmeti v 4. razredu; pri teh so učenci kljub
temu, da so neobvezni, ocenjeni.
Ravnatelj je starše seznanil, da bodo naši devetošolci v šolskem letu 2014/2015 nacionalni
preizkus znanja opravljali iz predmetov slovenščina, matematika in kemija.
Ravnatelj je ponovno povedal, da je jutranje varstvo namenjeno samo učencem prvega razreda.
Učenci, ki so vozači, se pred pričetkom pouka priključijo varstvu učencev vozačev.
Za učence, ki niso vozači, pa bi se kljub temu vključili v jutranje varstvo, pa morajo starši vložiti
prošnjo za vključitev v jutranje varstvo.
Povedal je tudi, da lahko v mesecu maju starši učencev od 2. do 5. razreda vpišejo svojega otroka
podaljšano bivanje za naslednje šolsko leto. Starši šolskih novincev to storijo ob vpisu svojega
otroka v šolo.
Ker z vpisom svojemu otroku zagotovijo mesto v OPB-ju, je zaželeno, da to storijo, čeprav se
morda v septembru izkaže, da potrebe za to, da bi njihov otrok ostal v podaljšanem bivanju, ni.
Vprašanje članice Sveta staršev: Zakaj so starši v mesecu septembru ponovno dobili prijavnice
za interesne dejavnosti, ki naj bi jih učenci obiskovali v šolskem letu 2014/2015, čeprav so jih v
mesecu maju že prijavili, in zakaj dejavnosti niso razporejene tako, da se ima otrok možnost
vključiti v več dejavnosti? Težava je v tem, da so dejavnosti, ki bi jih otrok obiskoval, celo na isti
dan in uro. Zakaj se to ne da urediti, če je znano, da so nekatere dejavnosti že več let na isti dan
oziroma so bile prijave posredovane vodstvu šole že v mesecu maju?
Ravnatelj je pojasnil, da kljub temu, da so starši svojega otroka v mesecu maju res že prijavili k
interesnim dejavnostim, te prijave niso obvezujoče. Otrok si lahko izbere katero koli drugo
dejavnost ali ostane pri isti izbiri.
Pojasnil je, da so ravnatelji dobili podrobna navodila za organizacijo dela v novem šolskem letu
šele v mesecu avgustu in da je posledično prišlo do nekaterih sprememb. Težko je uskladiti vse
dejavnosti in urnike. Žal v tem šolskem letu spremembe niso več mogoče, bo pa v prihodnjem
šolskem letu naša skrb namenjena temu, da čim več dejavnosti in urnikov uskladimo tako, da teh
težav ne bo.
Novost v tem šolskem letu je izvajanje projekta Zdrav življenjski slog, in sicer za učence od 1. do
9. razreda. Starši so prejeli prijavnice za vključitev svojega otroka v ta projekt. Cilja programa je
zagotoviti 2 uri dodatne športne dejavnosti na teden za vsakega osnovnošolskega otroka. Projekt
delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada, in Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Namen programa je dodatno spodbuditi vse osnovnošolske otroke
k športni dejavnosti ter tako zmanjšati vpliv negativnih dejavnikov sodobnega življenja. Program
vsebuje predstavitev različnih športnih panog (atletika, plavanje, …), seznanjanje otrok s temelji
zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga, ohranjanje pravilne drže, izboljšanje in
ohranjanje splošne kondicijske pripravljenosti. Dejavnosti so brezplačne, potekale bodo ne samo
po določenem urniku, ampak tudi kakšno soboto in med počitnicami, oziroma po dogovoru s
profesorjem športne vzgoje, ki izvaja program. Športne dejavnosti pa ne bodo potekale samo v
šolski telovadnici, tudi na drugih športnih površinah ter v naravnem okolju.
Ravnatelj je še povedal, da je učiteljski zbor zavzel sklep, da razredniki ne vodijo več učencev na
zdravniške preglede, saj menijo, da gre pri tem za kršitev določil o varstvu osebnih podatkov. Na
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem smo že naslovili dopis in jih obvestili o svoji odločitvi.
Izjemoma to ne velja za 6. razrede, ki imajo pregled v kratkem. Učence teh razredov na zdravniški
pregled odpeljejo še učitelji.
K točki 4) Razno.
Ravnatelj je starše seznanil, da smo pred sejo po el. pošti prejeli nekaj vprašanj članice sveta
staršev, nanje naj bi odgovorili na seji. Povedal je, da se morajo starši zavedati, da kot
predstavniki posameznega razreda v svetu staršev zastopajo interese vseh staršev. V primeru težav
se je potrebno najprej obrniti na razrednika, ko pa se jim zdi težava takšna, da razrednikova pomoč
ne bi bila dovolj, se lahko posvetujejo s svetovalno službo in nazadnje tudi z ravnateljem. Meni,
da je potrebno ločiti med tem, katera vprašanja so dejansko namenjena obravnavi na seji sveta
staršev (to so tista, ki zadevajo vse otroke) in katera obravnavi na sestanku staršev nekega razreda.
-Šolski prevozi
Ravnatelj je povedal, da šolske prevoze s prevozniki in šolami usklajuje Občina Ravne na
Koroškem.
-Neobvezni izbirni predmet v 4. razredu na podružnici v Kotljah
Starše četrtošolcev zanima, kaj morajo storiti oziroma kakšno rešitev ponuja šola v primeru
podaljšanja ure neobveznega izbirnega predmeta ob četrtkih, saj kombiji prve otroke odpeljejo že
od 13. uri.
Zaradi izjemoma dlje trajajoče ure neobveznega izbirnega predmeta tehnika je učiteljica v 4.
razredu na podružnici prosila starše za podaljšanje ure. Starši so bili obveščeni o podaljšanju ure
zaradi izdelka, ki so ga izdelovali. V kolikor se bo v bodoče to ponovilo, bo učiteljica o tem zopet
obvestila starše.
-Kombinirani oddelek 3 in 4. razreda na podružnici
Starši četrtošolcev ocenjujejo, da bi bilo za otroke bolje, da peti razred obiskujejo na matični šoli.
Ravnatelj je povedal, da se bo o tem pogovoril z vsemi starši četrtošolcev in ne samo s
predstavnikom razreda, in da ni dvoma, da kader na podružnici ne bi bil strokovno usposobljen za
delo v kombiniranem oddelku. Strokovni delavci, tako na matični kot na podružnični šoli, se
sproti strokovno izobražujejo.
Podpredsednica Sveta staršev ga. Vesna Rebernik Jamnik je starše opozorila na namen delovanja
Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji.
-Delo z nadarjenimi učenci
Ravnatelj je povedal, da je odkrivanje nadarjenih in delo z njimi v pristojnosti učitelja in
svetovalne službe. Ocenjuje, da šola na tem področju dela dobro. Koncept dela z nadarjenimi
učenci je objavljen na spletni strani šole. Povedal je tudi, da so priprave na tekmovanja namenjene
vsem učencem, ne samo nadarjenim.
-Jutranje varstvo učencev od 2. razreda dalje
Predstavniki v svetu staršev prosijo, da se konec šolskega leta starše opozori, da morajo, v kolikor
potrebujejo jutranje varstvo za svojega otroka, vložiti pisno prošnjo.
-Interesne dejavnosti
Pobuda staršev za naslednje šolsko leto je, da se med interesne dejavnosti vključi tuj jezik.
-Šolski sklad
Na šoli že dalj časa deluje šolski sklad, ki šteje 7 članov. Predsednica šolskega sklada je ga. Jelka
Helena Samec Sekereš, ki v šolskem letu 2014/2015 poučuje tudi na naši šoli, kar pomeni, da je
tako starš, kakor tudi zaposlena.
Predlog: Gospa Jelka Helena Samec Sekereš še naprej ostane predsednica šolskega sklada OŠ
Koroški jeklarji.
Predlog: Za člana šolskega sklada se predlaga gospoda Alojza Grosa.
3. SKLEP: Gospa Jelka Helena Samec Sekereš še naprej ostaja predsednica šolskega sklada OŠ
Koroški jeklarji.
4. SKLEP: Gospod Alojz Gros je član šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji.
-Normativi v šolski prehrani
Gospa Vesna Rebernik Jamnik je opozorila, da je potrebno upoštevati normative v šolski kuhinji,
predvsem glede predpisanih količin na učenca.
Ravnatelj je povedal, da se je v primeru, da imajo otroci alergije ali da pri njih obstajajo kakšne
druge posebnosti v prehranjevanju, potrebno obrniti na vodjo šolske prehrane, ga. Majdo
Nabernik.
ZAKLJUČKI:
1. Na seji Sveta staršev smo sprejeli 4 sklepe.
2. Zapisnik dobijo v vednost člani Sveta staršev, Občina Ravne na Koroškem, objavi pa se
tudi na oglasnih deskah v šoli.
3. Priloženo gradivo:
- seznam prisotnih na seji Sveta staršev,
- Letno pedagoško poročilo 2013/2014,
- LDN in publikacija za šolsko leto 2014/2015.
Gradivo je priloga zapisniku v arhivu Sveta staršev.
Zapisnik pisala
Mateja Kotnik
Predsednica Sveta staršev
Vesna Pevec