sestanek - 23. 7. 2012 - OŠ bratov Letonja

EKOŠOLA
Številka: 325/12
Datum: 25. 7. 2012
ZAPISNIK
5. sestanka Sveta staršev Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki, ki je bil
v ponedeljek, 23. julija 2012, ob 18.00 uri v zbornici šole.
Prisotni: Urška Kač, Polonca Glojek, Marjan Trontelj, Metka Jordan Kopušar, Alenka Kukovec,
Metka Ograjenšek, Lidija Hartman Koletnik, Aleksandra Mumelj Crnjac, Peter Peršič.
Opravičeno odsotna: Dejan Vodovnik, Andreja Černevšek, Viktor Jager, Karmen Javornik, Cvetka
Irman, Jana Lukek, Borut Ramšak, Vera Orešnik,.
Člani Sveta staršev OŠ bratov Letonja so soglasno potrdili naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega sestanka.
2. Poslovni čas šole v šolskem letu 2012/13.
3. Razno.
Točka 1:
Namestnica predsednika Sveta staršev Alenka Kukovec je pozdravila vse prisotne in vprašala, ali
ima kdo od prisotnih pripombe na zapisnik zadnjega sestanka. Zapisnik so predstavniki Sveta
staršev lahko prebrali na spletni strani šole. Na zapisnik ni bilo pripomb.
SKLEP: Svet staršev OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki je potrdil zapisnik zadnjega
sestanka Sveta staršev OŠ bratov Letonja z dne 31. 5. 2012.
Točka 2:
Alenka Kukovec je predala besedo ravnatelju.
Ravnatelj Bojan Juras je pozdravil vse prisotne. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo, in
šport je na vse osnovne šole naslovilo okrožnico, s katero jim je naložilo spremembo termina
začetka pouka. Pouk se v osnovnih šolah v šolskem letu 2012/13 ne sme pričeti pred 7.30 uro.
Zato se je potrebno dogovoriti, kako se bo organiziral pouk v prihodnjem šolskem letu. Obstajata
namreč dve možnosti in sicer prva, da se ob 7.30 uri prične 0. ura, kjer bo organiziran dodatni oz.
dopolnilni pouk, razredna ura, mogoče kakšen izbirni predmet. 1. ura bi se po tem predlogu pričela
ob 8.20 uri. Druga možnost pa je ta, da se 1. ura prične ob 7.30 uri, vse ostale aktivnosti
(dopolnilni in dodatni pouk, razredna ura, izbirni predmet, krožki…) bi se organizirali po pouku.
Jutranje varstvo je edino, ki se lahko organizira pred 7.30 uro, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport pa predvideva 2 uri jutranjega varstva.
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
Starši so bili v razpravi enotnega mnenja, da se 0. ura prične ob 7.30 uri, 1. ura pouka pa ob 8.20
uri.
Ravnatelj je v nadaljevanju pojasnil, da je v tem primeru jutranje varstvo organizirano od 6.15 ure
pa do 8.15 ure. Kar nekaj staršev pa je v jutranje varstvo prijavilo otroke pred 6.15 uro, zato bo
potrebna organizacija dela tudi za takšne primere. Mogoče se bo organiziralo varstvo za takšne
učence v okviru vrtca, saj nekaj vrtčevskih otrok pride v vrtec pred 6. uro zjutraj. Malica je tudi v
prihodnjem šolskem letu predvidena v odmoru med 2. in 3. šolsko uro, torej ob 9.50 uri. Ravnatelj
je ob tem poudaril, da bo potrebno poskrbeti, da bodo učenci pred odhodom v šolo že doma
pojedli zajtrk. Tudi čas kosila bo potrebno prilagoditi novemu času urnika. Ravnatelj je povedal, da
je za učence iz nižjih razredov predvideval odmor za kosilo okoli 13.30 ure.
Starši so v razpravi ocenili, da je kosilo za mlajše učence prepozno in predlagali, da se odmor za
kosilo umesti med 4. in 5. uro, torej ob 12.45 uri, odmor mora biti vsaj 15 minut, da lahko otroci v
miru pojedo kosilo.
Ravnatelj se je strinjal s predlogom staršev glede termina za kosilo. Povedal je še, da je to termin
za učence nižjih razredov, prvošolci tako ali tako jedo v razredih, učenci iz podaljšanega bivanja
gredo na kosilo v skupinah, lahko tudi v času, ko imajo drugi učenci pouk.
Starše je zanimalo, kako bo organiziran prevoz učencev v šolo in iz šole glede na spremenjen čas
začetka pouka.
Ravnatelj je pojasnil, da se je pogovarjal z izvajalci šolskih prevozov in povedali so mu, da bi bilo
najbolj, da se prevozi prilagodijo začetku pouka, torej, da se prevozi v šolo za 0. uro opravijo do
7.20 ure, prevozi za 1. šolsko uro pa do 8.10 ure. Prevozi iz šole bodo organizirani tako kot v
šolskem letu 2011/12 oziroma prilagojeni zamiku pouka. V šolskem letu 2012/13 pa ostaja enako
pravilo za prevoze po 7. šolski uri, torej ta prevoz lahko koristijo učenci, ki imajo 7. šolskih ur in
tisti učenci, ki bodo obiskovali pevski zbor. Za ostale učence prevoz po 7. šolski uri ni predviden.
Ravnatelj je povedal, da je kar nekaj učencev hotelo koristiti ta prevoz, čeprav niso imeli 7. šolskih
ur, po končanem pouku so se namreč zadrževali na šolskem igrišču ali pa v učilnici na prostem.
SKLEP: Svet staršev je soglasno potrdil predlog ravnatelja, da se prične 0. ura ob 7.30
uri, 1. ura pouka pa se prične ob 8.20 uri. Odmor za kosilo bo med 12.45 in 13.00 uro.
Prevozi v šolo in iz šole bodo prilagojeni času pouka v šolskem letu 2012/13.
Točka 3:
Ravnatelj je prisotne seznanil, da bo na razredni stopnji en oddelek več, v šolskem letu 2012/13
bosta namreč dva peta razreda. Zato je bilo potrebno poiskati ustrezen prostor za en peti razred.
Ta bo v učilnici za glasbeno vzgojo. Pouk glasbene vzgoje bo zato preseljen v učilnico za
matematiko, kjer bo imel vaje tudi pevski zbor.
Starše je zanimalo, kdo bo poučeval glasbeno vzgojo v prihodnjem šolskem letu.
Ravnatelj je pojasnil, da učiteljica ga. Maša Uranjek zapušča šolo, saj se je odločila za
profesionalno glasbeno kariero. Kdo bo poučeval glasbeno vzgojo v prihodnje šolskem letu, se še
ne ve, ko bo šola pridobila vsa potrebna soglasja, bo objavila razpis za prosto delovno mesto.
Metka Jordan Kopušar je vprašala, kdo bo poučeval angleščino v sedmih razredih. Bodoči
sedmošolci so bili namreč zaradi odsotnosti učiteljice in potem učitelja ter zaradi pogostih
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000
nadomeščanj v petem in šestem razredu deležni mnogih različnih načinov poučevanja, kar pa ob
današnjih zahtevah poznavanja tujega jezika nikakor ni dobro za učence.
Ravnatelj je odgovoril, da bo angleščino sedmošolce poučevala ga. Lea Stiplovšek. Žal pa
odsotnosti učitelja ni mogoče v naprej predvideti.
Sestanek je bil zaključen ob 18.30 uri.
Zapisnik zapisala:
Metka Ograjenšek
Namestnica predsednika
Sveta staršev:
Alenka Kukovec
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel./fax.: 03 8965 300, 03 8965 304
e-pošta: [email protected], spl. stran: www.ossmartno.si, DŠ: 40878333, MŠ 5088178000