prevajalskih storitvah - Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev

Dnevnik dan 8. 3. 2012
ura 13.53
Dnevnik
ponedeljek, 5. marca 2012
prevajalske
storitve
vsi
sejmi sveta
Vedno znova se pri razpisih
pojavlja vrsta pomanjkljivosti
Z Majdo Dobravc, direktorico
Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, v sklopu katere deluje tudi
Združenje prevajalskih podjetij,
smo govorili o že leta težavnih
vprašanjih na področju prevajalstva. Med drugim o javnih razpisih,
ki so po mnenju mnogih neurejeni.
seči precejšen napredek. Vendar pa
brez usposobljenosti, dobrega poznavanja stroke in tudi sprejemanja
odgovornosti za rezultate sprememb ne bo. To področje bo lahko
bolje urejeno šele, ko bodo zaposleni v javnem sektorju, ki pripravljajo razpise, bolj in bolje usposobljeni za to delo, hkrati pa
bodo imeli možnost, da pridobijo
specifično strokovno znanje od zunaj. Dejansko pa imajo za to zelo
omejene možnosti; pri zniževanju
stroškov v javnem sektorju se žal
pogosto reže na napačnem koncu.
Dejstvo je, da vseh potrebnih znanj
in tudi izkušenj večini javnih naročnikov manjka. Brez tega pa boljših rezultatov v javnem naročanju
– tako v smislu kakovosti kot tudi
stroškovne učinkovitosti projektov
– ne bo mogoče doseči.
Že leta se govori, da je treba urediti
zakonodajo na podroèju
prevajalstva. Kaj je najbolj težavno
in ali je že narejen kakšen korak
naprej?
Posebne zakonodaje, ki bi urejala
zgolj področje prevajalstva, ni, saj
ta dejavnost ni posebej regulirana.
Prevajalska podjetja – kot vsa druga
– zavezuje vrsta zakonskih aktov,
uredb ipd., ki na splošno urejajo
poslovanje in obveznosti podjetij.
Evropska direktiva o storitvah v
skladu s politiko proste konkurence
ne dovoljuje omejevanja poslovanja v posameznih dejavnostih, ampak prav nasprotno. To, kar si
predstavljamo pod »urediti zakonodajo na področju prevajalstva«,
ni povsem enoznačno – v veliki
meri je odvisno od tega, v kakšni
vlogi v sami dejavnosti in posledično v procesu prevajanja smo.
Prevajalci, ki nastopajo v vlogi nosilca poklicne kategorije, si prizadevajo za zaščito prevajalskega
poklica na način, da se vzpostavi
obvezen sistem preverjanja znanja
oz. certificiranja. Za prevajalska
podjetja pa sta glavni problem
netransparentnost in distorzija trga
zaradi poplave ponudnikov, ki ponujajo storitve po izjemno nizkih
cenah in ki seveda ne morejo
zagotoviti niti minimalnih kakovostnih standardov. Zato se taki
ponudniki pogosto skrivajo za raznimi kvaziznamkami, logotipi ipd.
na spletnih straneh ali zgolj mobilnimi številkami, iz katerih ni
mogoče enostavno identificirati
ponudnika. Problem je tudi področje javnega naročanja prevajalskih storitev, ker v večini primerov z nekritično uporabo kriterija najnižje cene distorzijo trga
še povečuje.
Veèja konkurenca na trgu
prevajalskih storitev seveda vpliva v
smeri pritiska na cene…
Odgovor na vprašanje, kako je
mogoče ustrezno in v skladu s
pravili EU, ki nas seveda zavezujejo, urediti stanje po zakonski
plati, ni tako enostaven, kot se
morda zdi na prvi pogled. Zato pa
je vsekakor na mestu in celo nujno
spodbujati dobro prakso in prepoznati pomen delovanja asociacij,
ki si prizadevajo za strokovno, kakovostno in temu primerno plačano delo. Le to namreč zagotavlja
tudi stalni strokovni in tehnološki
razvoj ponudnikov, da lahko ustrezno opravljajo tudi najbolj zahtevna naročila. Kodeksi profesionalnega delovanja, standardi in podobna pravila, ki so jim podjetja
zavezana, vsekakor prispevajo k
pozitivni diferenciaciji ponudnikov
na trgu.
Tudi javni razpisi so neurejeni. Kaj
bi bilo treba storiti?
Pri javnih razpisih se že leta vrtimo
v začaranem krogu. Žal – razen
redkih izjem – znova in znova slej
ko prej pristanemo na kriteriju
najnižje cene, ki je včasih nekoliko
zavit v celofan ali pa omiljen z
dodatkom bolj kakovostnih meril,
ki pa niso dovolj strokovno opredeljena, da bi lahko zdržala številne
pritiske, ki se seveda ob razpisih
pojavljajo. Še posebno je skrb zbujajoče dejstvo, da se tudi »najnižje
cene« poskuša v nadaljevanju postopka še dodatno zniževati.
Vedno znova se pri razpisih pojavlja vrsta pomanjkljivosti, nejasnosti, napak in drugih težav. Veliko
je govora o odpravi administrativnih bremen in prav na področju
javnega naročanja je mogoče do-
barva CYMK stran 15
Poudariti je treba, da se je tudi
struktura povpraševanja – pri tem
mislim predvsem na strokovno in
tudi tehnološko zahtevnost, celovitost projektov, obseg posameznih
naročil in pogosto zelo kratke roke
oziroma visoko stopnjo nujnosti – v
zadnjih letih precej spremenila.
Temu ustrezno se je seveda spreminjala, prilagajala in razvijala tudi
ponudba. Zahtevnejša in kompleksnejša storitev pa ne more biti
cenena in je ni mogoče ponujati
kot izdelke na razprodaji. Kakovostni ponudniki prevajalskih storitev morajo – tako kot druga
podjetja, če želijo obstati na vse
bolj konkurenčnih trgih – nenehno
vlagati v svoj razvoj, v svoje zaposlene in sodelavce, promocijo in
še kaj. Primerjava teh in tako imenovanih nizkocenovnih ponudnikov tipa »zakaj bi drugod za prevajanje plačevali 50 odstotkov več,
kot vam ponujamo mi« je zato v
vseh pogledih nesmiselna in številni naročniki to vsakodnevno
spoznavajo na lastni koži in za slab
prevod potem pogosto plačajo še
enkrat »normalno ceno« pri kakovostnem ponudniku.
tematska
priloga
oglasnega
trženja
15
Nekaj
nasvetov
Petra Skvarča iz prevajalske agencije
Julija nam je poslala nekaj nasvetov za
naročnike prevajalskih storitev.
Kako naroèniku zagotoviti kakovost?
Naročnikom je treba zagotoviti najkakovostnejše prevode, zato je treba v
projekte vključiti prevajalce z vsega
sveta. Na takšen način lahko prevode
prilagodimo okolju, v katerem se bodo
ti uporabljali. Če se želi naročnik, denimo, pojaviti na kitajskem trgu, mu priskrbimo ustreznega prevajalca, ki izvira
iz omenjenega okolja in hkrati najbolje
pozna naročnikovo področje. Z vsakim
naročnikom je najbolje ostati v tesnem
stiku skozi celoten proces prevajanja in
tudi po njem. Dobro je tudi ugotoviti,
kaj bi z besedilom rad dosegel, komu je
njegovo besedilo namenjeno in kaj želi
z njim povedati. Na takšen način mu
lahko zagotovimo le najboljši prevod.
Kako pomembna je za naroènike
odzivnost?
Za obsežnejše projekte je povezava več
strokovno podkovanih prevajalcev
skorajda nujna, hkrati pa seveda prevajalsko podjetje poskrbi za ustreznost in
usklajenost besedila. Naročnika želimo tako predvsem razbremeniti in mu,
ko gre na primer za podjetja, omogočiti
najkakovostnejše pozicioniranje na tujem trgu.
Kaj je kljuèno za dober prevod?
Naročniki potrebujejo prevode za najrazličnejše namene – življenjepise,
povzetke nalog, predstavitve podjetij
ali, denimo, sodno overjene prevode.
Dobri prevodi so tisti, ki so brez slovničnih, slogovnih, tipkarskih in drugih
napak ter hkrati ostajajo čim bolj podobni izvirnemu besedilu. Toda treba
se je zavedati, da prevajanje ne pomeni
zgolj iskanja ustreznih izrazov v drugem jeziku. Prevajanje vključuje tudi
kulturne raznolikosti okolja, v katerem
se bo prevod uporabljal. V ta namen v
proces prevajanja oziroma lektoriranja
vključujemo tudi t. i. naravne govorce,
ki poznajo zakonitosti okolja in lahko
prevod temu prilagodijo. S tem se znebimo vseh morebitnih nejasnosti v
prevodu in naročniku ponudimo najkakovostnejšo storitev.
Prva direktiva o veèjem poenotenju v EU na podroèju pravosodja
Evropska komisija je oktobra 2010
sprejela direktivo 2010/64/EU o pravici
do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. Rok za njen prenos v
nacionalne zakonodaje je oktober
2013. Direktiva je na neki način nadgradnja določb evropske konvencije o
človekovih pravicah, ki že ureja pravico
do prevajanja in tolmačenja v sodnih
postopkih.
Za lažje navezovanje stikov
V pomoč pri pripravah na prenos direktive je evropska komisija leta 2009
ustanovila združenje EULITA, ki mu
predseduje Liese Katschinka. Za Dnevnik je poslala naslednjo izjavo: »EULITA,
Evropsko združenje pravnih tolmačev
in prevajalcev, je novembra 2011 organiziralo prvo iz niza regionalnih delavnic za pospešitev izvajanja direktive EU
o pravici do tolmačenja in prevajanja v
kazenskih postopkih – TRAFUT – izobraževanje za prihodnost – v Ljubljani,
Slovenija. Oddelek za prevajalstvo Univerze v Ljubljani, ki je trenutno edini
pridruženi član EULITE iz Slovenije, je
aktivno pomagal EULITI pri organizaciji
zelo uspešnega dogodka.
Eden pomembnih rezultatov novembrske delavnice je, da je Društvo
znanstvenih in tehniških prevajalcev
Slovenije (DZTPS) decembra 2011 ustanovilo sekcijo sodnih tolmačev, v katero je včlanjenih že več kot 80 slovenskih sodnih tolmačev. To bo zagotovo omogočilo lažje vzpostavljanje stikov med sodnimi tolmači in predstav-
niki slovenskih ministrstev za pravosodje in notranje zadeve. Ti stiki so
bistveni za učinkovit prenos direktive
EU v slovensko nacionalno zakonodajo. Le z dobrim sodelovanjem med vsemi nosilci interesov na področju pravosodja, tj. državnimi uradniki, sodniki, tožilci, odvetniki, predstavniki policije in sodnimi tolmači ter prevajalci,
Naroènikom ne sme biti
vseeno, kdo zanje prevaja
Èeprav v Društvu znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS) še
vedno verjamejo, da je edina prava in uèinkovita rešitev zakonodaja, ki bo
regulirala poklic strokovnih prevajalcev, menijo, da je bil že skrajni èas, da
se naredi loènico med šušmarskim in kvalificiranim prevajanjem, saj se za
prevajalca zares ne more samooklicati prav vsakdo. Uvedli so licence, kot
objektivno merilo in potrdilo strokovne usposobljenosti.
Licenca priznava imetniku usposobljenost za strokovno prevajanje za
doloèen(e) jezik(e), ni pa nadomestilo za manjkajoèo izobrazbo. Zanjo se
lahko potegujejo tudi neèlani DZTPS. Pravilnik in vse ostalo je objavljeno na
spletnih straneh http://www.dztps.si. Prevajalci, ki imajo V. stopnjo
izobrazbe, lahko za licenco zaprosijo samo še do oktobra 2012. Prve
licence so bile že podeljene in v pripravi je objava seznama imetnikov
licenc na spletnih straneh DZTPS.
je mogoče doseči cilj direktive EU, ki je
zagotoviti dober dostop do pravnega
varstva osebam, ki ne govorijo slovenščine, uradnega jezika na sodiščih. Dodaten uspeh omenjenega sodelovanja
bi morali biti ukrepi osnovnega in nadaljnjega izobraževanja za sodne tolmače in prevajalce, pa tudi za preostale
udeležence (sodnike, odvetnike, tožilce). Izobraževanje vseh sodelujočih v
sodnih postopkih bo pripomoglo k
učinkovitejšemu sporazumevanju s
pomočjo tolmačev in k večji učinkovitosti pri vodenju zadev na sodiščih.«
Veèina samozaposlenih
se težko izobražuje
Zvezdana M. Kompara, članica predsedstva SST DZTPS, odgovorna za stike
z javnostmi, pa nam je še pojasnila:
»Slovenija sicer že izpolnjuje številne
zahteve direktive, saj ima pri ministrstvu za pravosodje vzpostavljen register sodnih tolmačev in program izobraževanja, preverjanja znanja in imenovanja sodnih tolmačev. Maja 2011 je
bil zaradi nje spremenjen zakon o sodiščih, januarja 2012 pa sprejeta novela
pravilnika o sodnih tolmačih. Novi za-
konodajni okvir zavezuje sodne tolmače k stalnemu strokovnemu izpolnjevanju in obnavljanju licence na pet let.
Sekcija sodnih tolmačev DZTPS, ki
že 51 let kot edino društvo v Sloveniji
formalno in dejansko združuje ne samo znanstvene in tehniške prevajalce,
ampak tudi sodne tolmače, bo zastopala interese svojih članov in skrbela za
njihovo strokovno izobraževanje po
dostopnih cenah. Na področju izobraževanja sodni tolmači delijo usodo prevajalcev in tolmačev za druga področja.
Danes je večina samozaposlenih in v
izjemno hudi konkurenci ter pod pritiskom zniževanja cen se le težko dodatno strokovno izpopolnjujejo, kar pa
je za vzdrževanje kakovosti njihovega
dela nujno.
Sekcija sodnih tolmačev DZTPS bo
svoje programe izobraževanja oblikovala z najširšim sodelovanjem vseh
udeležencev in načrtuje sodelovanje z
univerzami, sodišči, tožilstvom, odvetniki in notarji. Povezovala se bo s sorodnimi organizacijami v tujini, trenutno pa pripravlja vlogo za članstvo v
EULITI.«