Predogled Pet stopenj navezanosti

Don Miguel Ruiz mlajši
Pet stopenj
navezanosti
Tolteška modrost za
sodobni svet
Don Miguel Ruiz mlajši
Pet stopenj navezanosti
© 2013, Založba Primus
Zbirka Primula
Naslov izvirnika
The Five Levels of Attachment: Toltec Wisdom for the Modern World
© 2013, don Miguel Ruiz, Jr.
Prevedla
Svetlana Kodrič
Lektorirala in uredila
Saša Košenina
Izdala in založila
Založba Primus
Brežice, 2013
www.primus.si
Za založbo
Damjan Racman
Oblikovanje
Domdesign - Lepota Oblike. & Desigmund
Tisk
Tiskarna Cicero
Naklada
1000 izvodov
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
17.023.34
RUIZ, Miguel, Jr.
Pet stopenj navezanosti : tolteška modrost za sodobni svet / Miguel Ruiz mlajši ;
[prevedla Svetlana Kodrič]. - Ljubljana : Primus, 2013. - (Zbirka Primula)
Prevod dela: The five levels of attachment
ISBN 978-961-6804-91-2
267028480
»Tako med posamezniki kot tudi med narodi
pomeni mir spoštovanje pravic drugih.«
— Benito Juarez
Za vse, ki jih imam rad.
Vsebina
PREDGOVOR
UVOD
1. PREUČITEV ZAZNAVANJA IN POTENCIALA
ix
xiii
1
2. RAZUMEVANJE OSEBNIH IN PLANETARNIH SANJ
13
3. ZNANJE IN NAVEZANOST
19
4. PET STOPENJ NAVEZANOSTI
29
5. PRVA STOPNJA: PRAVI JAZ
41
6. DRUGA STOPNJA: ZAZNAVANJE
47
7. TRETJA STOPNJA: IDENTITETA
53
8. ČETRTA STOPNJA: PONOTRANJENJE
59
9. PETA STOPNJA: FANATIZEM
65
10. NAJVEČJI DEMON
73
11. SPREMINJANJE STOPENJ NAVEZANOSTI
85
12. ODKRIVANJE SVOJIH ZGODB IN DOMNEV
103
13. PREPOZNAVANJE VLOGE NAVEZANOSTI V KONFLIKTU 117
14. SPOŠTOVANJE SVOJIH ČUSTEV
127
SKLEPNA BESEDA
139
ZAHVALE
143

PREDGOVOR
Don Miguel Ruiz mlajši, moj prvi sin, pripada novi
generaciji umetnikov – Toltekom, ki našemu ljubemu
človeštvu spreminjajo življenje.
Miguel se je dolgo časa tiho upiral načinu življenja
drugih in o njem oblikoval številne sodbe in mnenja. Ni
se zavedal, da je tako postajal navezan na te predsodke,
njegovi čustveni odzivi pa so bili vedno močnejši.
Nekega dne se je zapletel v pogovor, ki mu je za vedno
spremenil življenje. V njem mu je babica, ki je bila duhovna zdravilka, pomagala razumeti svojo navezanost
na obrede, ki jih je uporabljala pri zdravljenju pacientov.
V njenih besedah je moj sin prepoznal samega sebe in
jasno je uzrl vse svoje navezanosti. Tako se je nehal upirati.
Da mu je to popolnoma uspelo, je potreboval nekaj
let, in zdaj se je končno odločil, da bo svojo izkušnjo izlil
na papir. Nastala je knjiga Pet stopenj navezanosti, ki bo
zagotovo spremenila življenje milijonom bralcev. Napisana je na preprost, prilagojen in lahko razumljiv način.
Ta knjiga vam bo pomagala prepoznati, kako vaše
navezanosti ustvarjajo vašo realnost in kako vaša
• ix •

prepričanja vplivajo na vse odločitve, s katerimi si krojite življenje. Pomagala vam bo tudi uvideti, kako svojo
identiteto oblikujete na podlagi mnenj in sodb ljudi, ki
vas obkrožajo. Miguel pojasnjuje, kako se naša prepričanja tesno prepletajo z našo identiteto oz. s tem, kar
mislimo, da smo. Prepričanje o tem, kaj je resnica, pa
je osnova vseh naših navezanosti in čustvenih odzivov.
Avtor nam razloži, kako navezanost na prepričanja
izkrivlja naše zaznave, tako da jih prilagajamo, vse dokler niso skladne z našimi preostalimi prepričanji. To zavedanje nam pomaga razumeti, kako sami ustvarjamo
svoja vraževerja in kako nas naše navezanosti obsedejo.
Knjiga nam pomaga spoznati, da zaradi svojih navezanosti pozabljamo živeti v sedanjosti – namesto tega
sanjamo o preteklosti, ki ne obstaja več ter je polna obžalovanj in pretresljivih dogodkov. Navezanosti pa zaznamujejo tudi predstavo o prihodnosti. Ta se zdi negotova in polna neutemeljenih strahov, kar nam odvzame
občutek varnosti.
Miguel nam pojasni, kako lahko razvrstimo navezanosti glede na pet stopenj intenzivnosti, in nas tako pouči, kako naj ocenimo svojo navezanost na katerokoli naše
prepričanje. Večina svetovnega prebivalstva živi na tretji
in četrti stopnji, torej stopnji identitete in ponotranjenja.
•x•

Kot boste videli, Miguel jasno opiše vpliv, ki ga ima
navezanost na naše odločitve, s katerimi oblikujemo
svoja življenja, in kako se zaradi navezanosti oddaljujemo od realnosti. V knjigi ponudi tudi zelo učinkovite
načine, ki nam bodo pomagali pri boljšem obvladovanju
stopenj navezanosti in čustvenih odzivov, ki izhajajo iz
njih. To izboljšanje se bo odražalo v odnosih z drugimi,
predvsem z našimi bližnjimi.
Ta knjiga bo zagotovo postala klasika in prepričan
sem, da boste vedno znova posegali po njej.
— Don Miguel Ruiz starejši
• xi •