UPORABNIŠKI PRIROČNIK KF300

KF300 UPORABNIŠKI PRIROČNIK
- slovenščina
Del vsebine v tem priročniku se lahko
razlikuje od vašega telefona, odvisno od
programske opreme telefona ali ponudnika
storitev.
Odstranjevanje stare naprave
1. Če se na izdelku nahaja simbol prekrižanega smetnjaka na kolesih, to
pomeni, da je izdelek zajet v Evropsko direktivo 2002/96/ES.
2. Vse električne in elektronske izdelke je treba odstranjevati ločeno od
običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih
določijo vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagate preprečiti
možne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite
pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek
kupili.
Kazalo vsebine
Kazalo vsebine
Kazalo vsebine
2
Uvod
6
Za vašo varnost
7
Napotki za varno in učinkovito
uporabo
8
Značilnosti telefona KF300 15
Deli telefona
Pred prvo uporabo
21
Vstavljanje kartice SIM in baterije
telefona
Polnjenje baterije
22
Izklapljanje adapterja
23
Uporaba pomnilniške kartice microSD
24
Splošne funkcije
28
Klicanje in odgovarjanje na klice
Vnašanje besedila
30
Izbira funkcij in možnosti
Meni Med klicem
Menijsko drevo
34
35
38
Igre in aplikacije
40
Igre
Aplikacije
Profili omrežja
41
Zgodovina klicev
42
Vsi klici
Zgrešeni klici
Odhodni klici
Zadnji prejeti klici
Trajanje klica
Stroški klica
Informacije o podatkih
Rokovnik
44
Koledar
Opomnik
Opravila
45
Večpredstavnost
46
Predvajalnik MP3
Vse skladbe Moj seznam za predvajanje
Nastavitve
43
47
48
50
51
52
Sporočila
53
Novo sporočilo
sporočilo
E-pošta Prejeto
E-poštni predal
Osnutki
Odpošlji
Poslano
Poslušaj glasovno pošto
Informacijsko sporočilo
Preberi 54
Številka glasovne pošte Sporočilo storitve
Informacijsko sporočilo
65
Moje zadeve
66
Slike
Zvoki
Video posnetki
Drugo
67
68
69
Profili
70
Kazalo vsebine
Fotoaparat
Video kamera
FM radio
Diktafon
56
57
Aktiviraj
Prilagodi
58
Imenik
59
Teme
Predloge
Besedilne predloge
Večpredstavnostne predloge 60
Nastavitve
61
Besedilno sporočilo
Večpredstavnostno sporočilo E-pošta 62
63
Iskanje
Nov kontakt
Hitro izbiranje
Skupine
Kopiraj vse
Izbriši vse
Nastavitve
72
73
74
Možnosti pogleda
Kazalo vsebine
Kazalo vsebine
Varnostno kopiranje kontaktov Obnovitev kontaktov
Informacije
Klicna številka storitve
Lastna številka
Moja vizitka
Orodja
Budilka
Kalkulator
Štoparica
Pretvornik enot
Svetovna ura
Storitve SIM
Predpomnilnik Piškotki
Varnostna potrdila
Pokaži sliko
Javascript
81
Informacije
76
Povezljivost
82
Bluetooth Omrežje 84
77
Izbira omrežja
Nastavitev GPRS Dostopovna točka
85
Način povezave USB
87
Nastavitve
88
Brskalnik
78
Domov
Yahoo! Zaznamki
Vnos naslova
Zgodovina
Shranjene stani
Nastavitve
79
Profili omrežja
Način upodabljanja
75
80
Ura in datum
Nastavi datum
Zapis datuma
Uredi uro
Format ure
Samodejna posodobitev
Jeziki
Zaslon
Ozadje
Ura
Čas osvetlitve ozadja
Osvetlitev 89
Pripomočki
Tehnični podatki
Bližnjica
Klic
Preusmeritev klica Zapora klicev Klicanje predpisanih številk Način odgovora
Pošlji mojo številko
Klic na čakanju Minutni opomnik
Način delovanja brez omrežja - v letalu 95
Varčevanje z energijo
Glavna ponastavitev
Stanje pomnilnika
96
97
Kazalo vsebine
Bližnjica do začetnega zaslona
Velikost pisave
Tema
Stil menija
Klicanje
Pozdravno sporočilo
Ime omrežja
90
91
92
93
Samod. ponovno klicanje
Izberi linijo
Pošlji DTMF tone
Varnost
94
Zahteva za PIN kodo
Zaklep telefona
Spremeni kode
Uvod
Uvod
Čestitamo vam za nakup naprednega
in kompaktnega mobilnega telefona
KF300, zasnovanega za delovanje z
najnovejšo digitalno tehnologijo za
mobilno komunikacijo.
Ta uporabniški priročnik vsebuje
pomembne informacije o
uporabi in delovanju telefona.
Pozorno preberite vse informacije
za optimalno delovanje
in preprečitev kakršnekoli
poškodbe ali nepravilne uporabe
telefona. Zaradi sprememb ali
prilagoditev, ki niso odobrene v
tem uporabniškem priročniku,
lahko pride do razveljavitve
garancije za to opremo.
Del vsebine v tem priročniku se lahko
razlikuje od vašega telefona, odvisno
od programske opreme telefona ali
ponudnika storitev.
Za vašo varnost
POZOR!
• V letalih morajo biti mobilni
telefoni ves čas izklopljeni.
• Telefon izklopite povsod, kjer to
zahtevajo posebni predpisi. Na
primer, telefona ne uporabljajte
v bolnišnicah, ker lahko vpliva na
delovanje občutljive medicinske
opreme.
• Med vožnjo ne držite telefona v
roki.
• Telefona ne uporabljajte v bližini
bencinskih črpalk, skladišč
bencina, kemičnih tovarn ali
območij razstreljevanja.
• Zaradi vaše varnosti uporabljajte
SAMO ORIGINALNE baterije in
polnilnike.
• Med polnjenjem telefona ne držite
z mokrimi rokami. Lahko pride
do električnega udara ali hudih
poškodb telefona.
• Telefon hranite na varnem
izven dosega majhnih otrok.
Vsebuje majhne delce, ki lahko v
primeru odstranitve predstavljajo
nevarnost zadušitve.
• Telefona ne polnite v bližini
vnetljivega materiala, ker se lahko
segreje in pride do nevarnosti
požara.
• Telefona ne polnite na mehki
opremi. Telefon je treba polniti v
dobro prezračenem prostoru.
• Klici v sili niso na voljo v vseh
mobilni omrežjih. Zato se za klice v
sili ne smete zanašati le na mobilni
telefon.
Za vašo varnost
OPOZORILO!
• Uporabljajte le ORIGINALNO
dodatno opremo, da preprečite
poškodbe telefona.
• Vsi radijski oddajniki predstavljajo
nevarnost motenj elektronskih
naprav v bližini. Manjše motnje
se lahko pojavijo pri delovanju
televizorjev, radijskih sprejemnikov,
osebnih računalnikov itd.
• Baterije je treba zavreči v skladu z
ustrezno zakonodajo.
• Ne razstavljajte telefona ali baterije.
• Nevarnost eksplozije, če baterijo
zamenjate z nepravo vrsto.
Napotki za varno in učinkovito
uporabo
Napotki za varno in učinkovito uporabo
Prosim preberite te preproste
smernice. Njihovo neupoštevanje
je lahko nevarno ali nezakonito.
Podrobne informacije so navedene v
teh navodilih.
OPOZORILO!
• Mobilni telefoni morajo biti v letalu
vedno izklopljeni.
• Ne držite telefona v roki med
vožnjo.
• Ne uporabljajte telefona na
bencinskih servisih, v objektih
kemične industrije in ob vnetljivih
tvarinah.
• Za vašo varnost uporabljajte le
predpisano ORIGINALNO baterijo
in polnilec.
• Ne dotikajte telefona z mokrimi
rokami medtem ko se polni
baterija, kajti to lahko povzroči
električni udar ali poškoduje vaš
telefon.
• Hranite telefon na varnem mestu,
ki ni na dosegu majhnih otrok.
Telefoni so sestavljeni iz majhnih
delov, ki lahko povzročijo zadušitev
otrok.
• Ne polnite telefona na
oblazinjenemu pohištvu.
• Telefon morate polniti v dobro
prezračjljivih prostorih,
POZOR!
• Vedno izklopite telefon na mestih
kjer je to, s posebnimi obvestili,
zahtevano: npr: v bolnišnicah, ker
lahko telefon vpliva na občutljive
medicinske naprave.
• V vseh mobilnih omrežjih klic v sili
morda ne bo mogoč, zato se nikoli
ne zanašajte le na svoj telefon za
nujne klice.
• Da bi se izognili poškodbam vašega
telefona uporabljajte le
ORIGINALNE dodatke.
• Vsi radijski oddajniki nosijo
tveganje motenj v bližini
elektronskih naprav. Majhne
motnje lahko povzročajo TV-ji,
radio naprave in osebni računalnik
itd.
• Reciklirajte izrabljene baterije v
skladu z veljavnimi predpisi.
• Ne razstavljajte telefona ali baterije.
Izpostavljenost radijskim
valovom in informacije o
specifični stopnji absorbcije
(Specific Absorbtion Rate
– SAR).
Mobilni telefon KF300 je oblikovan
tako, da zadovoljuje zahtevane
varnostne predpise, glede
izpostavljanja radijskim valovom.
Te zahteve temeljijo na znanstvenih
smernicah, ki nosijo varnostna mejna
območja. Ta zagotavljajo varnost
vsem osebam ne glede na starost ali
zdravstveno stanje.
v Izpostavljenost radiskim valovom
je merjena z mersko enoto SAR.
Testiranja so opravljena po
standardiziranih metodah na
telefonu z maksimalno močjo
oddajanja in na vseh frekvencah.
v Različni modeli LG telefonov imajo
različne stopnje SAR vrednosti,
vsi pa so oblikovani tako da
izpolnjujejo veljavne smernice
izpostavljenosti radijskim valovom.
v Priporočena SAR vrednost,
ki je določena s strani ICNIRP
(International Commission on NonIonizing Radiation Protection) je
2 W/kg. na 10 gramov tkiva.
v Najvišja SAR vrednost telefona
testiranega z DASY4 (za uporabo
pri ušesu) je 0.833 W/kg (10g). Ko je
nošen na telesu je vrednost
0.594 W/kg (10g).
v SAR vrednosti za regije oziroma
Napotki za varno in učinkovito uporabo
Izpostavljanost
energiji radijskih
frekvenc
države, ki so prevzele priporočene
SAR omejitve pri IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers)
je povprečno 1,6W/kg na 1 gram
tkiva (Zda, Kanada, Australia,
Taivan).
Napotki za varno in učinkovito
uporabo
Napotki za varno in učinkovito uporabo
Nega in vzdrževanje
izdelka
POZOR!
Uporabljajte le batarije, polnilce in
dodatke ki so dovoljeni za ta model.
Morebitna napaka zaradi uporabe
neoriginalnih izdelkov, lahko vpliva na
veljavnost garancije vašega telefona
in je lahko nevarna.
v Ne raztavljajte te enote. Če je na
vašem izdelku potrebno popravilo,
ga nesite pooblaščenemu
serviserju.
v Hranite ga stran od električnih
naprav, kot je TV, radio, osebni
računalnik,...
v Telefon naj ne bo hranjen v bližini
toplotnih teles, kot so radiator ali
štedilnik.
v Telefon naj ne pade z višine.
v Ne izpostavljajte telefona
mehaničnim vibracijam ali udarom.
10
v Zunanji del telefona se lahko
poškoduje, če ga prekrijete s
plastičnim omotom.
v Za čiščenje izdelka, uporabljajte
suho krpico (ne uporabljajte krpic,
ki vsebujejo benzen, alkohol).
v Telefona ne izpostavljajte
prekomernemu prahu in dimu.
v Telefona ne hranite v bližini
kreditnih kartic ali vozovnic, vpliva
lahko na informacije, ki so hranjene
na magnetnem traku.
v Ne dotikajte se površine telefona
z ostrimi predmeti, saj ti lahko
poškodujejo telefon.
v Telefona ne izpostavljajte
tekočinam in vlagi.
v Previdno uprabljajte vse dodatke za
telefon, kot je slušalka. Antene se ne
dotikajte po nepotrebnem.
Elektronske naprave
v Ne držite telefona v roki med
vožnjo.
v Bodite popolnoma skoncentrirani
na vožnjo.
Vsi mobilni telefoni so dovzetni
za motnje, ki lahko vplivajo na
delovanje naprave.
v Med vožnjo uporabljajte dodatke za
v Ne uporabljajte telefona, brez
v Ustavite in parkirajte avtomobil
dovoljenja osebja, v bližini
medicinskih naprav. Izogibajte
se, da bi telefon odložili v bližini
srčnega spodbujevalnika (prsni
žep).
v Mobilniki lahko motijo slušna
pomagala.
v Majhne motnje lahko povzročajo
TV-ji, radiji, PC-ji, itd.
Varnost na cesti
Preverite zakone in regulative o
uporabi mobilnikov na področjih
kjer vozite.
prostoročno telefoniranje, če so ti,
za vaš model, mogoči.
preden odgovorite na klic, če to
zahtevajo vozni pogoji.
v RF enegija lahko vpliva na delovanje
nekaterih elektronskih sistemov v
vašem avtomobilu, kot sta stereo
radio ali varnostna oprema.
v Če ima vaše vozilo vgrajeno zračno
Napotki za varno in učinkovito uporabo
Uspešno delovanje
telefona
blazino, je ne ovirajte s pripomočki
za prostoročno telefoniranje.
Rezultat takega ravnanja so lahko
resne poškodbe. Če v zunaj v okolici
poslušate glasbo, nastavite nivo
glasnosti na razumno višino tako,
da lahko slišite zvoke iz okolja. To
je še posebej pomembno, če se
nahajate v bližini cest.
11
Napotki za varno in učinkovito
uporabo
Napotki za varno in učinkovito uporabo
12
Preprečite poškodbe
vašega sluha
Če ste izpostavljeni glasnim zvokom
v daljšem časovnem obdobju, se
lahko razvijejo poškodbe sluha,
zatorej priporočamo , da ne vključite
ali izključite telefona blizu vaših ušes.
Prav tako priporočamo, da je nivo
glasnosti glasbe in klicev naravnan na
razumni višini.
Stekleni deli
Nekateri deli vašega telefona, so
narejeni iz stekla. Ti deli se lahko
razbijejo, če telefon pade iz višine
ali dobi dovolj močan udarec. Če se
steklo razbije, se ga ne dotikajte ali
poslušajte odstraniti. Dokler telefona
ne popravi pooblaščen servis, telefona
ne uporabljajte.
Eksplozivna področja
Ne uporabljate telefona v eksplozivnih
okoljih. Sledite navodilom in
omejitvam ter pravilom.
Potencialno
eksplozivna ozračja
v Ne uporabljajte telefona
na bencinskih črpalkah. Ne
uporabljajte telefona blizu goriv in
kemikalij.
v Ne prevažajte ali shranjujte vnetljive
pline, tekočine ali eksplozivna
telesa v predalu, kjer odlagate vaš
mobilnik in dodatke.
Brezžične naprave lahko povzročijo
motnje v letalih.
v Pred vkrcanjem v letalo ugasnite
vaš mobilnik.
v Ne uporabljajte ga na letalu, tudi
če je ta še na tleh, brez dovoljenja
letalskega osebja.
Otroci
Hranite telefon na varnem mestu, ki ni
na dosegu majhnih otrok. Telefoni so
sestavljeni iz majhnih delov, ki lahko
povzročijo zadušitev otrok.
Klici v sili
V vseh mobilnih omrežjih klic v sili
morda ne bo mogoč, zato se nikoli ne
zanašajte le na svoj telefon za nujne
klice. Preverite pri vašem operaterju.
Informacije o bateriji
in vzdrževanje
v Baterije ni potrebno popolnoma
izprazniti, da bi jo napolnili. Za
razliko od drugih baterij, baterija ne
bo imela zmanjšanega delovanja.
v Ne rastavljajte ali povzročajte
kratkega stika baterije.
v Pazite, da so kovinski kontakti
baterije čisti.
v Zamenjajte baterijo, ko ta ne
zagotavlja več popolnega
delovanja. Baterija bo polnjena več
100 krat preden jo bo poterebno
zamenjati.
Napotki za varno in učinkovito uporabo
V letalu
v Napolnite baterijo, če ta ni bila
uporabljena daljše časovno
obdobje za boljše delovanje.
v Ne izpostavljajte polnilca direktni
sončni svetlobi, ne uporabljajte
polnilca v visoki vlagi kot je v
kopalnici.
13
Napotki za varno in učinkovito
uporabo
v Ne puščajte baterije na vročih ali
Napotki za varno in učinkovito uporabo
14
hladnih mestih, to lahko zmanjša
delovanje baterije.
v Možna je eksplozija če baterijo
nadomestite z nepravilnim tipom.
v Reciklirajte baterije po navodilih
proizvajalca. Prosimo, da baterijo
reciklirate, ne odlagajte je v
običajne smeti.
v Reciklirajte baterije po navodilih
proizvajalca.
Značilnosti telefona KF300
Značilnosti telefona KF300
Deli telefona
1. Slušalka
2. Glavni LCD
1
3. Tipka za pošiljanje
v Pokliče telefonsko številko in
sprejme klic.
v V stanju pripravljenosti: Prikaže
zgodovino klicev.
2
4. Alfanumerične tipke
v V stanju pripravljenosti:
Vnesite številke za klicanje
Držite pritisnjeno
0 – Mednarodni klici
1 – Aktivirajte meni Center
odzivnika
2 do 9 – Hitro izbiranje
v V načinu urejanja:
Vnesite številke in znake
3
5
5. Tipka za izbris
v Z vsakim pritiskom počisti en
znak. Če želite izbrisati vse vnose,
jo držite pritisnjeno.
4
6. Tipka za konec
v Vklop/izklop (držite pritisnjeno)
v Končajte ali zavrnite klic.
7
7. Mikrofon
6
15
Značilnosti telefona KF300
Značilnosti telefona KF300
1
2
3
4
1. Bližnjična tipka za alarm
v Pojdi v meni Alarm
2. Bližnjična tipka za urnik
v Pojdi v meni Razpored
3. Bližnjična tipka za sliko
v Pojdi v meni Slika
4. Bližnjična tipka za priljubljene
v Pojdi v meni Priljubljene
6
6. Funkcijski tipki
(leva / desna tipka)
v S tema tipkama izvršite funkcijo,
navedeno na dnu zaslona.
7. Bližnjična tipka za fotoaparat
v Pojdi na predogled fotoaparata.
8. Potrditvena tipka / tipka OK
v Za izbiro menijskih možnosti in
potrditev dejanj.
5
7
16
5. Navigacijska tipka
vV
stanju pripravljenosti:
UKratko: Ustvari besedilno
sporočilo
DKratko: Pojdi na seznam
stikov
L Kratko: Pojdi v meni
Profili
R Kratko: Pojdi v meni
Predvajalnik MP3
vV
meniju: Pomik navzgor in
navzdol
8
vV
stanju pripravljenosti
1
(zaprto):
Izmenično prikažite datum in čas
vM
ed klicem: Nastavitev glasnosti
2
slušalke
vM
ed predvajanjem glasbe MP3:
Nastavitev glasnosti zvoka
Značilnosti telefona KF300
1. Stranski tipki
vV
stanju pripravljenosti
(odprto): Nastavitev glasnosti
zvokov tipkovnice
2. P
riključek za slušalke/polnilnik/
kabel USB
3
4
Opomba
Pred priključitvijo kabla USB naj bo
telefon vklopljen in v nedejavnem
načinu.
3. Objektiv fotoaparata
4. Pomožni LCD
17
Značilnosti telefona KF300
Značilnosti telefona KF300
Baterija
Pokrov
baterije
Reža za
kartico SIM
Priključki za kartico
SIM
Reža za kartico
microSD
Priključka za
baterijo
18
Območje ikon
Območje za
besedilo in grafiko
Ikone na zaslonu
Na zaslonu je prikazanih več ikon.
Opisane so spodaj.
Ikona
Opis
Prikazuje moč
omrežnega signala.*
Oznake tipk
Opomba
Območje
Opis
Prva vrstica
Prikazane so različne
ikone.
Srednje vrstice Prikazana so sporočila,
navodila in informacije,
ki jih vnesete, kot je
številka za klicanje.
Zadnja vrstica Prikazane so funkcije,
trenutno dodeljene
funkcijskima tipkama.
* Kakovost pogovora se lahko
spremeni glede na pokritost
omrežja. Ko je moč signala pod
dvema črticama, lahko pride
do utišanja, prekinitve klica in
slabega zvoka.
Omrežne črtice naj bodo
indikator za vaše klice. Ko ni
črtic, to pomeni, da ni pokritosti
omrežja: v tem primeru ne boste
mogli dostopiti do omrežja za
nobeno storitev (klic, sporočila
itd.).
Značilnosti telefona KF300
Prikaz informacij
19
Značilnosti telefona KF300
Značilnosti telefona KF300
20
Ikona
Opis
Ikona
Opis
Pomeni, da je na voljo
storitev GPRS.
Pomeni, da je nameščen
zunanji pomnilnik.
Pomeni, da je aktiviran
način delovanja v letalu.
Prejeli ste sporočilo.
Pomeni, da je klic v teku.
Prejeli ste glasovno pošto.
Vsi klici so preusmerjeni.
Splošni meni v profilu.
Pomeni, da telefon
dostopa do storitve WAP.
Tihi meni v profilu.
Pomeni, da uporabljate
GPRS.
Meni Samo vibriraj v
profilu.
Prikazuje, da uporabljate
storitev gostovanja.
Meni Na prostem v
profilu.
Alarm je nastavljen in
vklopljen.
Meni Slušalke v profilu.
Pomeni, da imate
nastavljen razpored.
Prikazuje stanje baterije.
Pomeni, da zunanji
pomnilnik ni formatiran
ali da ga telefon ne
podpira.
Pred prvo uporabo
2. Odstranite baterijo.
Držite vrhnji rob baterije in jo
odstranite.
Poskrbite, da je telefon izklopljen,
preden odstranite baterijo.
1. Odstranite pokrov baterije.
Pritisnite zapah za sprostitev
baterije in pokrov baterije potisnite
proti dnu telefona. Odstranite
pokrov baterije.
Opomba
Če baterijo odstranite iz
vklopljenega telefona, ga lahko
okvarite.
Pred pr vo uporabo
Vstavljanje kartice
SIM in baterije
telefona
3. Namestite kartico SIM.
Kartico SIM vstavite v držalo. Kartico
SIM potisnite v držalo. Poskrbite, da
ste kartico SIM pravilno vstavili in
da je zlato stično območje na kartici
obrnjeno navzdol. Če želite kartico
SIM odstraniti, jo nežno pritisnite
navzdol in jo izvlecite v nasprotni
smeri.
Vstavite kartico SIM
Odstranite kartico SIM
21
Pred prvo uporabo
Pozor!
Pred pr vo uporabo
Kovinsko stično območje kartice SIM
se lahko hitro spraska. Zato ravnajte
s kartico SIM še posebej previdno.
Upoštevajte navodila, ki so priložena
kartici SIM.
Za priključitev omrežnega adapterja v
telefon morate vstaviti baterijo.
4. Namestite baterijo.
Najprej vstavite spodnji del baterije
v spodnji del predela za baterijo.
Zgornji del baterije potiskajte
navzdol, dokler se ne zaskoči.
5. Nazaj namestite pokrov baterije.
Pokrov baterije postavite na mesto
in ga potiskajte, dokler se zapah
ne zaskoči.
22
Polnjenje baterije
1. Ko je baterija vstavljena, priključite
kabel iz potovalnega adapterja
v vtičnico na levi strani telefona.
Preverite, ali puščica na kabelskem
konektorju gleda proti sprednjemu
delu telefona.
2. Drugi konec omrežnega adapterja
priključite v omrežno vtičnico.
Uporabite le priložen polnilnik.
3. Spreminjajoče se črtice ikone
baterije se bodo ustavile, ko bo
polnjenje končano.
Pozor!
OPOZORILO!
• Med nevihto izključite polnilni kabel
in polnilnik, da preprečite električni
udar ali požar.
• Preprečite, da bi domače živali
baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko
povzroči požar.
• Med polnjenjem telefona ne kličite
in ne odgovarjajte na klice, ker
lahko pride do kratkega stika in/ali
električnega udara ali požara.
Izklapljanje adapterja
1. Ko je polnjenje končano, se
premikajoče črtice ikone baterije
ustavijo in na zaslonu se prikaže
‘Baterija je polna, izklopite
napajalnik’.
2. Adapter izklopite iz napajalne
vtičnice. Izklopite ga tudi iz
telefona, tako da pritisnete jezička
na obeh straneh priključka in
priključek izvlečete.
Pred pr vo uporabo
• Polnilnika ne skušajte priključiti na
silo, ker lahko s tem poškodujete
telefon in/ali potovalni adapter.
• Polnilnik baterije vstavite navpično v
stensko vtičnico.
• Če polnilnik baterije uporabljate v
tujini, uporabite skupaj z njim tudi
ustrezen adapter.
• Med polnjenjem ne odstranite
baterije ali kartice SIM.
23
Pred prvo uporabo
Pred pr vo uporabo
Opomba
v Poskrbite, da je baterija povsem
napolnjena, preden telefon prvič
uporabite.
v Med polnjenjem ne odstranite
baterije ali kartice SIM.
v Če baterija ni povsem napolnjena,
telefon s tipko za vklop/izklop
izklopite in vklopite, nato
ponovno napolnite baterijo. Po
odstranitvi in ponovni namestitvi
baterije le-to ponovno napolnite.
< Vstavljanje pomnilniške kartice
microSD>
1. Izklopite telefon. Z vstavljanjem
ali odstranjevanjem pomnilniške
kartice ob vklopljenem telefonu
lahko poškodujete datoteke,
shranjene na pomnilniški kartici.
2. Odprite zaščito reže.
Uporaba pomnilniške
kartice microSD
<pomnilniška kartica microSD>
24
3. Pomnilniško kartico vstavite v režo.
Zlati kontakti morajo biti na hrbtni
strani pomnilniške kartice microSD.
Če pomnilniška kartica ne gre
zlahka v režo, jo morda vstavljate na
napačen način ali pa je v reži tujek.
v Kartice ne upogibajte in je ne
potiskajte v režo na silo.
v Vstavljajte le pomnilniške kartice
microSD.
v Če je pomnilniška kartica microSD
formatirana z uporabo FAT32, jo
ponovno formatirajte s FAT16.
Pred pr vo uporabo
Opomba
v Ko v telefon vstavite kartico
4. Zaprite zaščito reže.
5. Če želite odstraniti pomnilniško
kartico, izklopite telefon. Odprite
zaščito reže in previdno izvlecite
kartico.
Opomba
v Ko je baterija skoraj prazna, ne
uporabljajte pomnilniške kartice.
v Ko zapisujete na kartico,
počakajte, da se operacija zaključi,
preden kartico odstranite.
v Kartico se preprosto vstavi v
sistem samo na en način.
microSD, preverite območje ikon
na zaslonu.
v Če se prikaže ikona napake
pomnilnika
, pomnilniška
kartica ni formatirana ali pa je
telefon ne podpira.
v V tem primeru jo poskušajte
formatirati.
v Če je na območju ikon še
vedno prikazana ikona napake
pomnilnika, se obrnite na servisni
center.
Za dodatne informacije o pomnilniški
kartici microSD si oglejte priročnik z
navodili za pomnilniško kartico.
25
Pred prvo uporabo
Pred pr vo uporabo
Formatiranje pomnilniške
kartice
Pomnilniško kartico morate pred
začetkom uporabe formatirati. Ko
vstavite pomnilniško kartico, izberite
Meni o Nastavitve o
Stanje pomnilnika o
Zunanji pomnilnik, nato pritisnite
tipko OK.
To operacijo morate izvršiti le ob prvi
vstavitvi pomnilniške kartice. Med
formatiranjem se ustvarijo različne
mape za različne podatkovne vrste.
Vklop telefona
Poskrbite, da bo kartica SIM v telefonu
in baterija napolnjena. Pritisnite in
držite pritisnjeno tipko za konec,
dokler se telefon ne vklopi. Vnesite
kodo PIN kartice SIM, ki je bila
priložena kartici SIM, če je zahteva za
kodo PIN nastavljena na Vklopljeno.
Čez nekaj sekund se boste registrirali
v omrežje.
26
Izklop telefona
Pritisnite in držite pritisnjeno tipko
za konec, dokler se telefon ne izklopi.
Medtem ko se telefon izklaplja, lahko
pride do nekaj sekundne zakasnitve.
V tem času telefona ne vklapljajte
ponovno.
Kode za dostop
Kode za dostop, ki so opisane v
tem razdelku, lahko uporabite za
preprečitev nepooblaščene uporabe
telefona. Kode za dostop (razen kod
PUK in PUK2) lahko spremenite s
pomočjo funkcije Spremeni kode v
meniju Nastavitve.
Koda PIN (4 do 8 številk)
Koda PIN (Personal Identification
Number) ščiti vašo kartico SIM pred
nepooblaščeno uporabo. Koda PIN
je običajno priložena kartici SIM. Ko
je zahteva za kodo PIN nastavljena
na Omogoči, bo telefon ob vsakem
vklopu zahteval kodo PIN. Ko je
zahteva za kodo PIN nastavljena
Koda PIN2 (4 do 8 številk)
Koda PIN2, ki je priložena nekaterim
karticam SIM, je potrebna za dostop
do funkcij, kot je nasvet za stroške
klica in predpisano klicno številko.
Te funkcije so na voljo samo, če jih
podpira vaša kartica SIM. Za dodatne
informacije se obrnite na omrežnega
ponudnika.
Koda PUK (4 do 8 številk)
Koda PUK (PIN Unblocking Key) je
potrebna za odklepanje kode PIN.
Koda PUK je lahko priložena kartici
SIM. Če ni, se obrnite na vašega
omrežnega operaterja. Če kodo
izgubite, se prav tako obrnite na
omrežnega operaterja.
Koda PUK2 (4 do 8 številk)
Koda PUK2, ki je priložena nekaterim
karticam SIM, je potrebna, da lahko
odklenete kodo PIN2. Če kodo
izgubite, se prav tako obrnite na
omrežnega operaterja.
Varnostna koda
(4 do 8 številk)
Pred pr vo uporabo
na Onemogoči, telefon vzpostavi
povezavo z omrežjem neposredno
brez kode PIN.
Varnostna koda preprečuje
nepooblaščeno uporabo vašega
telefona. Privzeta varnostna koda je
nastavljen na “0000” in je potrebna
za izbris vseh vnosov v telefon in
za aktivacijo ponastavitve menija
nastavitev.
Varnostna koda je potrebna tudi
za omogočanje ali onemogočanje
funkcije zaklepa telefona, da bi se
preprečila nepooblaščena uporaba
telefona. Privzeto nastavitev
varnostne kode lahko spremenite v
meniju za varnost.
27
Splošne funkcije
Splošne funkcije
Klicanje in
odgovarjanje na klice
Klicanje
1. Poskrbite, da je vaš telefon
vklopljen.
2. Vnesite telefonsko številko in pri
tem ne pozabite na območno kodo.
v Če želite izbrisati celo številko, držite
pritisnjeno tipko c.
3. Za klicanje pritisnite tipko s.
4. Če želite klic končati, pritisnite
tipko e.
Klicanje številk s seznama
klicev
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
tipko s in prikazale se bodo
zadnje dohodne, odhodne
telefonske številke in zgrešeni klici.
2. Želeno številko izberite z
navigacijsko tipko gor/dol.
3. Pritisnite tipko s.
28
Klicanje v tujino
1. Pritisnite in držite pritisnjeno tipko
0, če želite dodati mednarodno
klicno številko. Znak “+” samodejno
izbere mednarodno izstopno kodo.
2. Vnesite državno kodo, območno
kodo in telefonsko številko.
3. Pritisnite tipko s.
Konec klica
Ko končate klic, pritisnite tipko e.
Klicanje številk iz Imenika
Pogosto klicane osebe in njihove
telefonske številke lahko shranite
na kartico SIM kot tudi pomnilnik
telefona, znan kot seznam kontaktov.
Številko lahko pokličete tako, da med
kontakti poiščete želeno ime.
Sprejemanje klicev
1. Če želite sprejeti dohodni klic,
odprite telefon, ko ste kot način
sprejemanja klica nastavili odprt
preklop. Način sprejemanja klica
lahko po želji spremenite s funkcijo
načina sprejemanja.
Opomba
Če ste za način sprejemanja nastavili
možnost Katerakoli tipka, lahko
klic sprejmete s katerokoli tipko,
razen tipke e ali desne tipke.
v Če želite zavrniti dohodni klic v
tihem načinu, pritisnite in držite
pritisnjeno stransko tipko navzdol
na levi strani telefona, ne da bi
odprli telefon.
Ko pri dohodnem klicu pritisnete
in držite pritisnjeno stransko tipko
navzdol, se trenutni profil spremeni
v tihi način.
Splošne funkcije
Pri dohodnem klicu bo telefon zvonil
in na zaslonu se bo pojavila utripajoča
ikona telefona. Če je klicatelja mogoče
prepoznati, se bo prikazala njegova
telefonska številka (ali ime, če je
shranjeno med kontakti).
Za zavrnitev dohodnega klica v
drugih profilih brez odpiranja telefona
je potrebno izvesti dva koraka.
Ko ponovno pritisnite in držite
pritisnjeno stransko tipko navzdol, je
dohodni klic zavrnjen.
v Na klic lahko odgovorite med
uporabo kontaktov ali drugih
funkcij menija.
2. Če želite klic končati, zaprite telefon
ali pritisnite tipko e.
Moč signala
Moč signala lahko preverite s
kazalcem signala (
) na zaslonu
LCD telefona.
Moč signala lahko niha, še posebej v
zgradbah. Če greste bližje k oknu, bo
sprejem morda boljši.
29
Splošne funkcije
Splošne funkcije
Vnašanje besedila
Črke in številke lahko vnašate s
tipkovnico telefona.
Med kontakte lahko na primer
shranjujete imena, pišete sporočila
in ustvarjate osebne pozdrave.
Telefon nudi naslednje načine za vnos
besedila.
Način T9 (T9 Abc)
Ta način omogoča vnos besed
s samo enim pritiskom na črko.
Vsaka tipka na tipkovnici ima več
kot eno črko. Način T9 samodejno
primerja pritiske tipk z notranjim
slovarjem, da ugotovi pravo besedo,
zaradi česar je potrebnih dosti manj
pritiskov, kot pri tradicionalnem
načinu ABC. Temu se včasih reče
predvidevano besedilo.
Način ABC
Pri tem načinu lahko črke vnašate
s pritiskanjem tipk, na katerih
so označene želene črke enktat,
dvakrat, trikrat ali štirikrat, dokler se
ne pojavi želena črka.
Način 123 (številski način)
Številke vnesite z enim pritiskom
tipke na številko. Če želite v polju
za vnos besedila preklopiti na način
123, držite pritisnjeno tipko #,
dokler se ne prikaže način 123.
30
1. Ko ste v polju, v katerega lahko
vnašate znake, boste v zgornjem
desnem kotu zaslona LCD opazili
simbol za način vnosa besedila.
2. Če želite način za vnos besedila
spremeniti, pritisnite tipko #.
Trenutni način za vnos besedila
lahko preverite v spodnjem desnem
kotu zaslona LCD.
1. Ko ste v načinu za vnos
predvidevanega besedila T9, s
pritiskanjem tipk 2 do 9
začnite vnašati besedo. Pritisnite
eno tipko na črko.
v Beseda se spreminja z vnosom črk.
Dokler beseda ni vnesena v celoti,
ne upoštevajte prikaza na zaslonu.
Splošne funkcije
Sprememba načina za
vnos besedila
v Če je beseda po celotnem vnosu še
vedno napačna, enkrat ali večkrat
pritisnite tipko za pregled drugih
možnosti besed.
Uporaba načina T9
Primer
Način za vnos predvidevanega
besedila T9 omogoča preprost vnos
besed z najmanjšim možnim številom
pritiskov tipk. Po vsakem pritisku
tipke telefon prikaže znake, za katere
misli, da jih vnašate glede na vgrajeni
slovar. V slovar lahko dodate tudi
nove besede. Z dodajanjem besed
se beseda spremeni, da se prikaže
najverjetnejša možnost iz slovarja.
Pritisnite 4663 za vnos besede Good
v Če želene besede ni na seznamu
izbirnih besed, jo dodajte s
pomočjo načina ABC.
v Način T9 lahko tudi izklopite, tako
da izberete Izklop T9. Privzeto je na
telefonu omogočen način T9.
31
Splošne funkcije
Splošne funkcije
2. Vnesite celo besedo, preden urejate
ali izbrišete katerikoli vnos.
3. Vsako besedo zaključite s
presledkom, tako da pritisnete
tipko. Za izbris črk pritisnite tipko
c. Če želite izbrisati cele besede,
držite pritisnjeno tipko c.
Uporaba načina ABC
Za vnos besedila uporabite tipke
2 do 9.
1. Pritisnite tipko na kateri je označena
želena črka:
v Enkrat za prvo črko.
v Dvakrat za drugo črko.
v In tako naprej.
32
2. Za vnos presledka enkrat pritisnite
tipko za pomik desno R.
Za izbris črk pritisnite tipko c.
Če želite izbrisati celotno besedilo,
držite pritisnjeno tipko c.
Opomba
Za dodatne informacije o
znakih, ki so na voljo z uporabo
alfanumeričnih tipk, si oglejte
spodnjo preglednico.
Tipka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Znaki v zaporednem prikazu
Velike črke
Male črke
. , ? ! ’” 1 - ( ) @ / : _
. , ? ! ’” 1 - ( ) @ / : _
ABC2ÀÂÆÇ
abc2àâæç
DEF3ÉÈÊË
def3éèêë
GHI4ÎÏ
ghi4îï
JKL5
jkl5
MNO6ÑÔÖŒ
mno6ñôöœ
PQRS7
pqrs7
TUV8Û
tuv8û
W XY Z 9Ŵ Ŷ
wxyz9ŵŷ
Presledek, 0
Presledek, 0
Znaki, ki so dodeljeni tipkam, in
njihov vrstni red prikaza so odvisni
od jezika, izbranega z možnostjo
Način vnosa. V zgornji preglednici so
navedeni znaki za angleški jezik.
Uporaba (številskega)
načina 123
Uporaba načina simbolov
Način simbolov omogoča vnos
različnih simbolov ali posebnih
znakov. Za vnos simbola izberite
Možnosti o Vstavi o Simbol.
Z navigacijskimi in številskimi tipkami
izberite želeni simbol in pritisnite
tipko OK.
Splošne funkcije
Opomba
Način 123 omogoča vnos številk v
besedilna sporočila (npr. telefonsko
številko).
Pritisnite tipko za želeno številko, nato
pa ročno preklopite nazaj na želeni
način za vnos besedila.
33
Izbira funkcij in možnosti
Izbira funkcij in možnosti
Telefon nudi številne funkcije,
s katerimi ga lahko prilagodite.
Te funkcije najdete v menijih in
podmenijih, do katerih pridete z
označenima tipkama. Vsak meni
in podmeni omogoča ogled in
spremembo nastavitev določene
funkcije.
Meni
Funkcija tipk je odvisna od trenutnega
menija; oznaka v spodnji vrstici
zaslona tik nad vsako tipko nakazuje
njeno trenutno funkcijo.
Pritisnite
levo tipko, če
želite odpreti
razpoložljiv meni.
34
Imenik
Pritisnite desno
tipko, če želite
dostopiti do
možnosti Imenik.
Meni Med klicem
Med klicem
Meni, prikazan na zaslonu telefona
med klicem, se razlikuje od privzetega
glavnega menija, prikazanega na
nedejavnem zaslonu možnosti pa so
opisane spodaj.
Drugi klic
(odvisno od omrežja)
Za drugi klic lahko poiščete in
pokličete številko iz možnosti Imenik.
Menjavanje med dvema
klicema
Za preklapljanje med dvema klicema
pritisnite tipko s ali levo tipko,
nato pa izberite Zamenjaj klic.
Sprejemanje dohodnega
klica
Če želite sprejeti dohodni klic, ko
telefon zvoni, pritisnite tipko s.
Telefon vas tudi opozori na dohodni
klic, medtem ko že telefonirate.
V slušalki zapiska, zaslon pa prikaže,
da je na čakanju drugi klic.
Meni Med klicem
Telefon ponuja številne nadzorne
funkcije, ki jih lahko uporabite med
klicem. Za dostop do teh funkcij med
klicem pritisnite levo tipko [Možnosti].
Ta funkcija, znana kot Klic na
čakanju, je na voljo le, če jo podpira
omrežje. Za podrobnosti o aktiviranju
in deaktiviranju funkcije si oglejte
funkcijo Klic na čakanju.
Če je vklopljena funkcija Klic na
čakanju, lahko prvi klic zadržite in
sprejmete drugega, tako da pritisnete
levo tipko ali tipko za pošiljanje.
Zavračanje dohodnega klica
Dohodni klic lahko, ne da bi ga
sprejeli, zavrnete s pritiskom tipke
e.
Med klicem lahko dohodni klic
zavrnete s pritiskom tipke e.
35
Meni Med klicem
Utišanje mikrofona
Meni Med klicem
Mikrofon lahko med klicem utišate s
pritiskom desne tipke [Utišaj]. Telefon
lahko ponovno nastavite na slišno s
pritiskom desne tipke [Vklopi zvok].
Ko je telefon utišan, vas klicatelj ne
sliši, vi pa ga še vedno slišite.
Toni DTMF med klicanjem
Za preklop na tone DTMF med
klicanjem (npr. za uporabo telefona s
samodejno stikalno ploščo) pritisnite
levo tipko [Možnosti], ki ji sledi
Omogoči DTMF. Če želite onemogočiti
tone DTMF, izberite Onemogoči DTMF.
Toni DTMF so običajno vklopljeni.
Konferenčni klic
Konferenčna storitev vam omogoča
sočasen pogovor z več klicatelji, če vaš
ponudnik omrežnih storitev podpira
to funkcijo.
36
Konferenčni klic je mogoče nastaviti le
ob enem aktivnem klicu in enem klicu
na čakanju, oba pa sta sprejeta.
Ko je konferenčni klic nastavljen,
lahko oseba, ki ga je nastavila, klice
dodaja, prekinja ali ločuje (tako da
jih odstrani iz konferenčnega klica,
še vedno pa so povezani z vami).
Vse te možnosti so na voljo v meniju
Med klicem. Pri konferenčnem klicu
lahko sodeluje največ pet klicateljev.
Ko začnete, imate nadzor nad
konferenčnim klicem in le vi lahko
vanj dodajate klice.
Drugi klic
Med trenutnim klicem lahko
vzpostavite še enega. Vnesite drugo
številko in pritisnite tipko s.
Ko je drugi klic vzpostavljen, je prvi
samodejno zadržan. Med klici lahko
menjavate s pritiskom tipke s.
Dodajanje klicev v
konferenčni klic
Za nastavitev konferenčnega klica
zadržite en klic in ko je vzpostavljen
aktivni klic, pritisnite levo tipko in
izberite meni Združi konferenčnega
klica.
Če želite dodati klic v obstoječi
konferenčni klic, pritisnite levo tipko
in izberite meni Združi konferenčnega
klica.
Aktiviranje konferenčnega
klica na čakanju
Za aktiviranje konferenčnega klica
na čakanju pritisnite tipko s.
Pritisnite tudi levo tipko [Možnosti]
in izberite Poveži vse/Zadrži vse
klice. Drugi uporabniki na čakanju
ostanejo povezani. Za vrnitev na
način konferenčnega klica pritisnite
levo tipko [Možnosti], ki ji sledi
Konferenčni klic.
Zasebni klic v konferenčnem
klicu
Meni Med klicem
Nastavitev konferenčnega
klica
Če želite vzpostaviti zasebni klic s
klicateljem iz konferenčnega klica, na
zaslonu prikažite številko klicatelja, s
katerim želite govoriti, nato pritisnite
levo tipko. Če želite zadržati vse
ostale klice, izberite meni Zasebno
konferenčnega klica.
Konec konferenčnega klica
Povezavo s trenutno prikazanim
klicateljem iz konferenčnega klica, je
mogoče prekiniti s pritiskom tipke
e.
37
Menijsko drevo
Menijsko drevo
Meni v tem telefonu je mogoče prikazati na dva načina. Z mrežnim pogledom ali
pogledom seznama.
Številske možnosti menija so v vsakem pogledu drugačne.
Privzeta nastavitev v telefonu je nastavljena za prikaz menija v mrežnem
pogledu, tako da so vse številske izbire menija v priročniku prikazane skladno s
to nastavitvijo.
Na želeni meni se lahko pomaknete z levo tipko [Meni], navigacijskimi tipkami in
tipko OK. Lahko pa uporabite tudi bližnjico, tako da po pritisku leve tipke [Meni]
pritisnete ustrezno številčno tipko želenega menija.
1. Igre in aplikacije
2. Zgodovina klicev
3. Rokovnik
1.1 Igre
2.1 Vsi klici
3.1 Koledar
1.2 Aplikacije
2.2 Zgrešeni klici
3.2 Opomnik
1.3 Profili omrežja
2.3 Odhodni klici
3.3 Opravila
2.4 Zadnji prejeti klici
4. Multimedija
2.5 Trajanje klica
4.1 Predvajalnik MP3
2.6 Stroški klica
4.2 Fotoaparat
2.7 Informacije o
podatkih
4.3 Video kamera
4.4 Radio FM
4.5 Diktafon
38
8. Imenik
*. WAP
5.1 Novo sporočilo
8.1 Iskanje
5.2 Prejeto
8.2 Nov kontakt
5.3 E-poštni predal
8.3 Hitro izbiranje
5.4 Osnutki
8.4 Skupine
5.5 Odpošlji
8.5 Kopiraj vse
5.6 Poslano
8.6 Izbriši vse
5.7 P oslušaj glasovno pošto
8.7 Nastavitve
5.8 Informacijska
sporočila
8.8 Informacije
*.1 Domov
*.2 Yahoo!
*.3 Zaznamki
*.4 Vnos naslova
*.5 Zgodovina
*.6 Shranjene strani
*.7 Nastavitve
*.8 Informacije
5.9 Predloge
9.1 Budilka
5.0 Nastavitve
6. Moje zadeve
9. Orodja
0. Povezljivost
9.2 Kalkulator
0.1 Bluetooth
0.2 Omrežje
0.3 Način povezave USB
9.3 Štoparica
#. Nastavitve
6.1 Slike
9.4 Pretvornik enot
6.2 Zvoki
9.5 Svetovna ura
6.3 Video posnetki
9.6 Storitve SIM
#.1 Ura in datum
#.2 Jeziki
#.3 Zaslon
#.4 Bližnjica
#.5 Klic
#.6 Varnost
#.7 Način delovanja brez
omrežja - v letalu
#.8 Varčevanje z energijo
#.9 Glavna ponastavitev
#.0 Stanje pomnilnika
6.4 Drugo
7. Profili
7.1 Splošno
7.2 Tiho
7.3 Samo vibriraj
7.4 Na prostem
7.5 Slušalka
Menijsko drevo
5. Sporočila
39
Igre in aplikacije
Igre in aplikacije
40
Igre
Meni 1.1
V telefonu imate na voljo veliko izbiro
iger.
Opomba
Java™ je tehnologija, ki so jo razvili
pri podjetju Sun Microsystems.
Javanski programček je mogoče
namestiti na dva načina.
Prvi način: Podobno kot prenašanje
javanskega programčka s
standardnimi brskalniki MS
Internet Explorer je mogoče Java
MIDlet prenesti s telefonom, ki
ima omogočen WAP. Glede na
ponudnika storitev je mogoče
v telefon prenesti in zagnati vse
javanske programe, kot so javanske
igre. Ko prenesete javanski program,
si ga lahko ogledate v meniju Igre
ali Aplikacije, kjer lahko izbirate,
izvajate ali brišete programe.
Programske datoteke Java,
shranjene v telefonu, so v obliki
.JAD ali .JAR.
Opomba
Datoteka JAR je stisnjena oblika
programa Java, datoteka JAD pa je
datoteka z opisom, ki vključuje vse
podrobne informacije. V omrežju
si lahko pred prenosom ogledate
vse podrobne opise datoteke iz
datoteke JAD.
Drugi način: Uporabite lahko
javanski programček iz zunanjega
pomnilnika.
Pojdite na Moje zadeve -> Zunanji
pomnilnik -> Drugo in izberite
datoteko .jad ali .jar javanskega
programčka, ki ga želite namestiti
v telefon.
V okolju telefona bodo delovali le
programi na osnovi J2ME (Java 2
Micro Edition). Programi na osnovi
J2SE (Java 2 Standard Edition) pa
bodo delovali le v računalniškem
okolju.
Aplikacije
Meni 1.3
Meni Profili omrežja omogoča ogled
informacij o omrežju, uporabljenih za
povezavo z internetom. Aktivirate ali
dodate lahko nove profile.
Igre in aplikacije
Profili omrežja
Pozor
Meni 1.2
Ko izberete meni Aplikacije, se prikaže
zaslon nalaganja Jave.
V tem meniju lahko izberete in
preprosto dostopite do drugih
aplikacij. Za dodatne podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
41
Zgodovina klicev
Zgodovina klicev
Ogledate si lahko seznam zgrešenih,
sprejetih in nazadnje opravljenih
klicev le, če omrežje podpira CLI
(Calling Line Identification) na
območju storitve.
Številka in ime (če je na voljo) se
prikažeta skupaj z datumom in časom
klica. Ogledate si lahko tudi število
klicev.
Vsi klici
Meni 2.1
Ogledate si lahko vse sezname
odhodnih ali dohodnih klicev.
Zgrešeni klici
Meni 2.3
Ogledate si lahko seznam odhodnih
klicev, lahko kličete, pošljete sporočilo
in shranite številko v Imenik.
42
Ogledate si lahko seznam prejetih
klicev, lahko kličete, pošljete sporočilo
in shranite številko v Imenik.
Trajanje klica
Meni 2.5
Omogoča ogled trajanja dohodnih in
odhodnih klicev.
Lahko tudi ponastavite klicne
časovnike.
Na voljo so naslednji časovniki.
vZ
adnji klic: Dolžina zadnjega klica.
Meni 2.2
Ogledate si lahko seznam zgrešenih
klicev, lahko kličete, pošljete sporočilo
in shranite številko v Imenik.
Odhodni klici
Zadnji prejeti klici
Meni 2.4
vV
si klici: Skupna dolžina vseh
odhodnih in dohodnih klicev od
zadnje ponastavitve časovnika.
vO
pravljeni klici: Dolžina odhodnih
klicev.
vP
rejeti klici: Dolžina dohodnih
klicev.
Meni 2.6
Preverite lahko stroške zadnjega klica
in vseh klicev.
Če želite preveriti Nastavitve stroškov,
morate preveriti naslednje menije.
vN
astavi kredit: S to omrežno
storitvijo lahko omejite stroške
klicev z izbranimi stroškovnimi
enotami. Če izberete Preberi, se
prikaže številka preostale enote. Če
izberete Menjava, lahko spremenite
limit.
Informacije o
podatkih
Meni 2.7
Preverite lahko količino podatkov,
prenesenih prek omrežja z možnostjo
Informacije GPRS.
Poleg tega si lahko ogledate tudi
trajanje prijave v omrežje.
Zgodovina klicev
Stroški klica
vN
astavi tarifo: Nastavite lahko
valuto in ceno enote. Za cene se
obrnite na ponudnika storitev. Če
želite v tem meniju izbrati valuto ali
enoto, potrebujete kodo PIN2.
vS
amodejni prikaz: Ta omrežna
nastavitev omogoča samodejni
prikaz stroškov zadnjih klicev. Če je
nastavljena na Vklopljeno, si lahko
po končanem klicu ogledate zadnje
stroške.
43
Rokovnik
Rokovnik
Koledar
Meni 3.1
Razpored lahko uporabite po
mesecih. Kazalka je na trenutnem
datumu, registriran datum pa je
označen.
1
3
Z vsakim
pritiskom
5
*
#
se premakne za leto
nazaj.
s e premakne za leto
naprej.
s e premakne na
današnji dan.
s e premakne za mesec
nazaj.
se premakne za mesec
naprej.
Opombo ali opomnik v razporedu za
izbrani dan si lahko ogledate tako, da
pritisnete tipko OK.
vP
ogled: Ogledate si lahko opombo
ali opomnik v razporedu za izbrani
dan.
vN
ov dogodek: odprete nov
dogodek ali opomnik.
vZ
vok rokovnika: Nastavite lahko
ton razporejevalnika.
vV
si razporedi: prikažete lahko vse
razporede.
vP
ojdi na datum: neposredno se
lahko pomaknete na izbrani datum.
v I zbriši staro: Z izbiro te možnosti
izbrišete potekle opombe v
razporedu, o katerih ste že bili
obveščeni.
v I zbriši vse: Z izbiro te možnosti
izbrišete vse opombe in opomnike
v razporedu.
44
Meni 3.2
Dodate lahko nov opomnik ter si
ogledate in upravljate shranjene
opomnike.
1. Če je vnos prazen, pritisnite levo
tipko [Novo] in vnesite vsebino
opomnika. Opomnik lahko shranite
na seznam s pritiskom leve tipke
[Možnosti], nato izberite [Shrani].
2. Če ste shranili opomnike, lahko z
levo tipko [Možnosti] dostopite
do naslednjih možnosti: Pogled,
Izbriši, Nov opomnik, Pošlji preko,
Uredi, Izbriši več, Izbriši vse.
Opomba
Opravila
Meni 3.3
Opravila si lahko ogledujete, jih
urejate in dodajate. Opravila so
prikazana v časovnem zaporedju.
Končana ali nekončana opravila se
prikažejo na različne načine.
Rokovnik
Opomnik
1. Če je vnos prazen, pritisnite levo
tipko [Novo].
2. Vnesite Rok, Opomba, Prioriteta
in Stanje.
3. Po končanem vnosu podatkov
pritisnite levo tipko [Shrani].
4. Shranjene opombe opravil lahko
upravljate s pritiskom leve tipke
[Možnosti].
Če želite spremeniti način za vnos
besedila, pritisnite tipko #.
45
Večpredstavnost
Večpredstavnost
Predvajalnik MP3
Meni 4.1
Telefon KF300 ima vgrajen
predvajalnik MP3. Uživate lahko v
poslušanju glasbenih datotek MP3 na
vašem telefonu z uporabo združljivih
slušalk ali preko notranjega zvočnika.
Opomba
Zaradi majhnega zvočnika se v
nekaterih primerih zvok lahko
popači, še posebej pri najvišji
glasnosti in ob nizkih tonih. Zato
priporočamo uporabo stereo
slušalk, da boste uživali v kakovostni
glasbi.
Predvajalnik glasbe podpira:
•M
PEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer
III: Frekvenca vzorčenja od 8 kHz do
48 kHz. Bitna hitrost do 320 kb/s,
stereo.
46
•A
AC: Obliki ADIF, ADTS (frekvenca
vzorčenja od 8 kHz do 48 kHz)
• AAC+: V1: (bitna hitrost 16~128 kb/s)
V2: (bitna hitrost 16~48 kb/s)
(frekvenca vzorčenja od 8 kHz
do 48 kHz)
Opomba
KF300 ne podpira spremenljive
bitne hitrosti vseh omenjenih vrst
datotek. Zato datoteke ne morete
spremeniti iz oblike MP3 v AAC.
Datoteke MP3 lahko iz združljivega
računalnika prenesete v pomnilnik
telefona z uporabo Masovnega
pomnilnika.
Ko s kablom USB povežete telefon z
računalnikom, lahko v Raziskovalcu
prikažete izmenljiv disk. Ko kopirate
skladbe na izmenljiv disk, morate
izvršiti varno odstranitev iz sistema.
v MP3 morate prekopirati v mapo
Zvoki/ MP3. Če kopirate v drugo
mapo, datotek MP3 ne morete
videti.
v Računalnik mora imeti nameščen
operacijski sistem Windows 98
SE, Windows ME, Windows 2000,
Windows XP.
Vse skladbe (Meni 4.1.1)
Ogledate si lahko vse glasbene
datoteke.
Moj seznam za predvajanje
(Meni 4.1.2)
Glasbene datoteke lahko nastavite po
svojem okusu.
v I zenačevalnik: Ta meni ob
poslušanju glasbe pomaga pri
prilagajanju različnim okoljem.
vP
reobleka predvajalnika: Ta meni
omogoča spreminjanje ozadja
glavnega LCD-ja pri predvajanju
datoteke MP3.
Večpredstavnost
Opomba
Opomba
Glasba je avtorsko zaščitena z
mednarodnimi pogodbami in
državnimi zakoni o avtorskih
pravicah. Za reprodukcijo ali
kopiranje glasbe bo morda treba
pridobiti dovoljenje ali licenco. V
nekaterih državah državni zakon
prepoveduje zasebno kopiranje
avtorsko zaščitenega materiala.
Preverite državno zakonodajo
posamezne države, ki se nanaša na
uporabo takšnega materiala.
Nastavitve (Meni 4.1.3)
vN
aključno: Če izberete Vklopljeno,
lahko glasbo poslušate naključno.
vP
onovi: Ta meni omogoča
nastavitev načina predvajanja:
Izklopljeno, Ena, Vse.
47
Večpredstavnost
Večpredstavnost
Fotoaparat
Meni 4.2
V telefon vgrajen fotoaparat omogoča
fotografiranje ljudi. Poleg tega lahko
fotografije pošljete drugim in izberete
fotografije kot ozadje.
Opomba
Ob uporabi fotoaparata se
poveča poraba energije. Če je v
bateriji premalo energije, funkcije
fotoaparata morda ne bo mogoče
uporabljati. Baterijo pred uporabo
napolnite.
• Fotografiranje
- Za jasne slike pritisnite tipko
za fotoaparat C, medtem ko
nepremično držite fotoaparat.
- Ustrezno nastavite razdaljo do
predmeta, ki ga želite fotografirati
(več kot 50 cm).
- Rokujte previdno, ker je fotoaparat
občutljiv na udarce in za čiščenje
objektiva uporabljajte mehko krpo.
48
- Fotoaparata ne razstavljajte ali
spreminjajte, ker lahko pride do
požara ali nepravilnega delovanja.
1. Pritisnite tipko za fotoaparat C
v stanju pripravljenosti.
2. Osredotočite se na predmet za
fotografiranje in nato pritisnite
tipko za fotoaparat C ali tipko OK.
3. Fotografija se samodejno shrani
v mapo Slike pod Moje zadeve.
Po fotografiranju lahko s pritiskom
leve tipke [Možnosti] izberete
podmenije.
Pred fotografiranjem lahko s pritiskom
leve tipke [Možnosti] nastavite
naslednje možnosti.
vL
očljivost: Omogoča nastavitev
velikosti slike. (320*240/640*480/12
80*1024/1600*1200)
vK
valiteta: Omogoča nastavitev
kakovosti slike med Normalno,
Fino in Super fino.
vS
amosprožilec: Omogoča izbiro
vM
ožnost pogleda: Nastavite
lahko način pogleda. (celotna
slika/celoten zaslon)
vS
hrani v: Nastavite lahko možnost
shranjevanja za sliko. (telefon/
zunanje)
vZ
aporedni posnetki: Omogoča več
zaporednih posnetkov.
vU
činki: Na voljo so štiri nastavitve.
(Izklopljeno/Sepia/Mono/Negativ)
vN
ivo beline: Omogoča
spreminjanje nastavitev glede
na okolje. (Samodejno/Dnevna
svetloba/Žareče/Oblačno/
Fluorescentno/Nočni način)
vZ
vok zaklopa: Nastavite lahko zvok
ob slikanju.
vP
onastavi nastavitve: Omogoča
ponastavitev nastavitev.
Opomba
v Svetlost lahko nastavite z uporabo
L , R.
v Funkcija povečave se spreminja
glede na ločljivost, na katero je
nastavljen fotoaparat. Na primer,
če je ločljivost fotoaparata
nastavljena na najvišjo nastavitev,
ne morete povečevati.
Večpredstavnost
časa zakasnitve (Izklopljeno/3 sek./5
sek./10 sek.). Nato po določenem
času telefon fotografira.
3. Fotografija se samodejno shrani v
mapo Slike pod Moje zadeve. Po
fotografiranju lahko s pritiskom
leve tipke [Možnosti] izberete
podmenije.
vN
ova fotografija: Posnamete lahko
novo fotografijo.
vN
astavi kot: Posneto fotografijo
lahko nastavite kot Ozadje/
Slikovni ID.
vP
ošlji preko: Fotografijo lahko
pošljete prek sporočilo Bluetooth/epošte
vA
lbum: Dostopite lahko do mape
Slike pod Moje zadeve.
49
Večpredstavnost
Večpredstavnost
Video kamera
Meni 4.3
Posnamete in shranite lahko video
posnetek.
1. Za začetek snemanja pritisnite tipko
OK. Takoj ko se začne snemanje, se
prikaže časovnik.
Pred snemanjem video posnetka
lahko s pritiskom leve tipke [Možnosti]
nastavite naslednje možnosti.
vV
ideo način: Omogoča pošiljanje
video datoteke prek MMS-a ali
Splošno.
vL
očljivost: Omogoča nastavitev
velikosti. (176x144/320x240)
vK
valiteta: Omogoča nastavitev
kakovosti slike med Normalno,
Fino in Super fino.
vS
hrani v: Nastavite lahko možnost
shranjevanja za video posnetek.
(telefon/zunanje)
50
vU
činki: Na voljo so štiri nastavitve.
(Izklopljeno/Sepia/Mono/Negativ)
vN
ivo beline: Omogoča
spreminjanje nastavitev glede
na okolje. (Samodejno/Dnevna
svetloba/Žareče/Oblačno/
Fluorescentno)
vP
onastavi nastavitve: Omogoča
ponastavitev nastavitev.
2. Za konec snemanja pritisnite levo
tipko [Konec]/potrditveno tipko/
bližnjično tipko za fotoaparat.
3. Posneti video posnetek se
samodejno shrani v mapo Video
posnetki pod Moje zadeve. Po
snemanju videa lahko s pritiskom
leve tipke [Možnosti] izberete
podmenije.
v Nov video posnetek: Posnamete
vP
redvajaj: Predvajate lahko posneti
video posnetek.
vP
ošlji preko: Fotografijo lahko
pošljete prek sporočilo Bluetooth/
e-pošte.
vA
lbum: Dostopite lahko do mape
Video posnetki pod Moje zadeve.
FM radio
Meni 4.4
1. Slušalke priključite na telefon.
2. Ko prednastavite radijske kanale,
lahko poslušate druge kanale, tako
da pritisnete ustrezno številčno
tipko (pritisnite na kratko).
3. S pritiskom leve tipke [Možnosti]
lahko dostopite do naslednjih
menijev možnosti.
vU
redi kanal: Na izbranem
kanalu lahko nastavite frekvenco
in zamenjate radijsko postajo.
Frekvenco lahko zamenjate z
levo/desno navigacijsko tipko in
številčnimi tipkami.
vS
amod. preiskovanje: Če vklopite
možnost “Samod. preišči sedaj?”,
samodejno nastavite radijski kanal.
In ko se pojavi sporočilo “Shrani to
postajo”, če izberete Da, se izbrana
frekvenca shrani.
Večpredstavnost
lahko nov video posnetek.
vP
onastavi vse kanale: Izbrišete
lahko vse shranjene kanale.
vP
oslušaj prek: Z izbiro te možnosti
lahko poslušate radio prek
zvočnika/žičnih slušalk/povezave
Bluetooth v [Možnosti].
51
Večpredstavnost
Večpredstavnost
Diktafon
Meni 4.5
Posnamete lahko glasovno beležko.
1. Za začetek snemanja pritisnite
tipko OK. Ko se snemanje začne,
se prikažeta sporočilo “REC” in čas
snemanja, govorite v mikrofon.
2. Če želite končati snemanje,
pritisnite desno tipko [Konec].
Posneta datoteka se samodejno
shrani v mapo Zvoki pod Moje
zadeve.
3. Če pritisnete levo tipko [Možnosti],
lahko izberete naslednje
podmenije:
52
vN
ov zvočni zapis: Začnete lahko
nov zvočni zapis.
vP
redvajaj: Predvajate lahko
posneto glasovno beležko.
vP
ošlji preko: Fotografijo lahko
pošljete prek sporočilo Bluetooth/
e-pošte
vA
lbum: Dostopite lahko do mape
Zvoki pod Moje zadeve.
Sporočila
Meni 5.1
V tem meniju so funkcije za sporočila
SMS (Short Message Service),
sporočila MMS (Multimedia Message
Service), e-pošto in sporočila za
omrežne storitve.
sporočilo (Meni 5.1.1)
Besedilno sporočilo lahko pišete in
urejate.
1. S pritiskom leve tipke [V redu]
odprite meni Novo sporočilo.
2. Če želite napisati novo sporočilo,
izberite sporočilo.
3. Za lažji vnos besedila uporabite T9.
4. Pritisnite levo tipko [Možnosti], če
želite priložiti naslednje.
3. Telefonske številke lahko dodate
v Imenik.
4. Po vnosu številk pritisnite levo
tipko [Možnosti] in izberite Pošlji.
Sporočilo se samodejno shrani v
mapo Poslano. Če sporočilo ni
poslano, ostane v Odpošlji kot
neuspelo.
Sporočila
Novo Sporočilo
vV
stavi
Dodajate lahko naslednje: Slika,
Zvok, Video, Simbol, Besedilna
predloga, Čustveni simbol, Ime in
številka, Nov diapozitiv, Zadeva, Več
(kontakt, moja vizitka, razpored,
opomnik).
- I me in številka: V kontakte lahko
dodajate telefonske številke ali
e-poštne naslove.
Možnosti
vP
ošlji: Pošlje besedilna sporočila.
1. Vnesite številko prejemnika.
2. Če želite dodati več prejemnikov,
pritisnite navigacijsko tipko za
pomik navzdol.
53
Sporočila
vS
hrani med osnutke: Sporočila
Sporočila
shrani v Osnutki.
vN
astavi T9: Z izbiro VKLOPLJENO/
IZKLOPLJENO aktivirajte/
deaktivirajte način vnosa T9.
v J ezik pisanja: Izberite jezik za način
vnosa T9.
vN
ova beseda T9: Za vnos nove
besede v slovar izberite Nova
beseda T9.
v I zbriši tekst: Med pisanjem
sporočilo lahko počistite besedilo.
v I zhod: Če med pisanjem sporočila
izberete Izhod, lahko končate
sporočilo, ki ga pišete, in se vrnete
v meni Novo sporočilo. Napisano
sporočilo se ne shrani.
Opomba
Če izberete sliko (200K) ob pisanju
večpredstavnostnega sporočila,
traja nalaganje vsaj tri sekunde.
Med nalaganjem ne morete
aktivirati nobene tipke. Po treh
sekundah je priporočljivo napisati
večpredstavnostno sporočilo.
54
E-pošta (Meni 5.1.3)
Za pošiljanje/sprejemanje e-pošte
morate nastaviti e-poštni račun.
1. Vnesite zadevo e-pošte in pritisnite
tipko OK.
2. Po pisanju e-poštnega sporočila
pritisnite levo tipko [Možnosti].
Dostopite lahko do naslednjih
menijev možnosti.
vP
ošlji: Vnesite e-poštni naslov
ali izberite e-poštni naslov iz
kontaktov.
vV
stavi: Dodate lahko Simbol/
Besedilno predlogo/Ime in
številko.
vP
riloge: Dodate lahko naslednje:
Slika/Video/Zvok/Nova
fotografija/Nov video posnetek/
Nov zvočni zapis/Kontakt/
Moja vizitka /Razpored/
Opomnik/Opravilo /Drugo.
vS
hrani med osnutke: Z izbiro
te možnosti shranite sporočilo v
Osnutke.
vU
redi zadevo: Zadevo lahko uredite.
ogledate napisano e-pošto.
vN
astavi T9: Z izbiro VKLOPLJENO/
IZKLOPLJENO aktivirajte/
deaktivirajte način vnosa T9.
v J ezik pisanja: Izberite jezik za način
vnosa T9.
vN
ova beseda T9: Za vnos nove
besede v slovar izberite Nova
beseda T9.
vP
očisti besedilo: Omogoča izbris
celotnega besedila iz e-pošte.
v I zhod: Če med pisanjem sporočila
izberete Izhod, lahko končate
sporočilo, ki ga pišete, in se vrnete
v meni Sporočanje. Napisano
sporočilo se ne shrani.
5. Pritisnite levo tipko [Možnosti] in
izberite Pošlji za pošiljanje e-pošte.
Opomba
v Vnesite referenčni e-poštni naslov
za posredovanje e-pošte v polju
Kp (kopija).
Sporočila
vP
redogled: Predhodno si lahko
v Vnesite skriti referenčni e-poštni
naslov za posredovanje e-pošte
brez posredovanja informacij v
polju Skp (slepa kopija).
v Za polja prejemnika (Za),
referenčnega naslova (Kp) in
skritega referenčnega naslova
(Skp) so dovoljeni le veljavni
e-poštni naslovi. Ko določite epoštni naslov, se prikaže dodatno
polje za drug naslov. Za naslovna
polja Za, Kp in Skp lahko določite
do 20 prejemnikov.
3. Ko končate s pisanjem e-pošte,
pritisnite levo tipko in izberite
Pošlji.
4. Vnesite e-poštne naslove
prejemnikov v polja Za, Kp, Skp.
S pritiskom leve tipke [Možnosti]
lahko iščete kontakte.
55
Sporočila
Sporočila
Prejeto
Meni 5.2
Opozorjeni boste na prejeta sporočila.
Ta bodo shranjena pod možnostjo
Prejeto.
Če se v telefonu prikaže sporočilo ‘Ni
prostora za sporočilo SIM’, morate iz
mape Prejeto izbrisati le sporočila SIM.
❈ Sporočilo SIM
Sporočilo SIM predstavlja sporočilo,
izjemoma shranjeno na kartici SIM.
Za obvestilo o večpredstavnostnem
sporočilu morate počakati na prenos
in obdelavo sporočila.
Če želite prebrati sporočilo, s
pritiskom leve tipke [Možnosti]
izberite eno izmed sporočil.
Na voljo so naslednje možnosti.
vO
gled: Ogledate si lahko sprejeta
sporočila.
vO
dgovori: Odgovorite lahko
pošiljatelju.
v I zbriši: Izbrišete lahko trenutno
sporočilo.
56
vP
osreduj: Izbrano sporočilo lahko
posredujete drugi osebi.
vP
ovratni klic: Pošiljatelja lahko
pokličite nazaj.
vS
hrani številko: Pošiljateljevo
telefonsko številko lahko shranite
v kontakte.
v I nformacije: Ogledate si lahko
informacije o prejetih sporočilih.
v I zbriši več: Ko izberete sporočila, ki
jih želite odstraniti lahko izbrišete
izbrana sporočila.
v I zbriši vse prebrano: Izbrišete
lahko vsa prebrana sporočila.
v I zbriši vse: Izbrišete lahko vsa
sporočila.
E-poštni predal
Meni 5.3
Ko dostopite do tega menija, se lahko
povežete z oddaljenim e-poštnim
predalom za pridobitev novih
e-poštnih sporočil ali pa si lahko
ogledate predhodno pridobljena
e-poštna sporočila, ne da bi se prijavili
na e-poštni strežnik.
Meni 5.4
Z uporabo tega menija lahko
prednastavite večpredstavnostna
sporočila, ki jih najpogosteje
uporabljate. Ta meni prikazuje seznam
prednastavljenih večpredstavnostnih
sporočil.
Odpošlji
Meni 5.5
V tem meniju si lahko ogledate
seznam in vsebino pošiljanja/
ponovnega pošiljanja/čakanja/
neuspelega pošiljanja in tudi preverite
ali je bil prenos uspešen.
Na voljo so naslednje možnosti.
Ko je sporočilo uspešno poslano, se
prestavi med poslano.
vO
gled: Ogledate si lahko
Na voljo so naslednje možnosti.
večpredstavnostna sporočila.
vO
gled: Ogledate si lahko sporočilo.
vU
redi: Spremeni izbrano sporočilo.
v I zbriši: Izbrišete lahko sporočilo.
v I zbriši: Izbriše izbrano sporočilo.
vP
onovno pošlji: Ponovno lahko
v I nformacije: Ogledate si lahko
informacije o izbranem sporočilu.
v I zbriši več: Ko izberete sporočila,
ki jih želite odstraniti, pritisnite
tipko OK in izbrišete lahko izbrana
sporočila.
v I zbriši vse: Izbriše vsa sporočila
v mapi.
Sporočila
Osnutki
pošljete izbrano sporočilo.
vU
redi: Spremeni izbrano sporočilo.
v I nformacije: Preverite lahko
informacije vsakega sporočila.
v I zbriši več: Izberite in izbrišite
izbrana sporočila.
v I zbriši vse: Izbrišete lahko vsa
sporočila v mapi.
57
Sporočila
Sporočila
Poslano
Meni 5.6
Ta meni omogoča ogled že poslanih
sporočil. Preverite lahko čas in vsebino
sporočila.
Opomba
Ko prejmete glasovno pošto, telefon
prikaže ikono in zaslišite opozorilo.
Podrobnosti o storitvi najdete pri
svojem omrežnem ponudniku, da
boste ustrezno nastavili telefon.
Poslušaj glasovno
pošto
Informacijsko
Meni 5.7
sporočilo
Ta meni omogoča hiter način za
dostopanje do glasovne pošte (če jo
vaše omrežje podpira). Pred uporabo
te funkcije morate vnesti številko
glasovnega strežnika, ki jo dobite pri
svojem omrežnem operaterju.
Ko izberete ta meni, pritisnite levo
tipko [V redu] za poslušanje glasovne
pošte. Za poslušanje glasovne pošte
lahko držite tudi pritisnjeno tipko 1
v stanju pripravljenosti.
58
Meni 5.8
(odvisno od omrežja in naročnine)
Informacijska sporočila so besedilna
sporočila, ki jih preko omrežja
prejmete na GSM. Z njimi prejemate
splošne informacije, kot so vremenska
napoved, prometna sporočila, taksiji,
lekarne in borzni tečaji.
Ko prejmete informacijsko sporočilo,
si lahko ogledate pojavno sporočilo,
ki vas opozarja na prejem sporočila ali
pa se informacijsko sporočilo prikaže
neposredno.
Če si želite ponovno ogledati
sporočilo, ko telefon ni v stanju
pripravljenosti, upoštevajte spodaj
prikazano zaporedje;
Preberi (Meni 5.8.1)
1. Ko prejmete informacijsko sporočilo
in za ogled sporočila izberete
možnost Preberi, se bo sporočilo
prikazalo na zaslonu. S pomikanjem
leve ali desne navigacijske tipke
lahko preberete drugo sporočilo.
Teme (Meni 5.8.2)
(odvisno od omrežja in naročnine)
Ogledate si lahko številke
informacijskih sporočil, ki ste jih
dodali. Če pritisnete levo tipko
[Možnosti], lahko uredite in izbrišete
kategorije informacijskih sporočil, ki
ste jih dodali.
Sporočila
Vsako ima številko; zato se lahko
obrnete na ponudnika storitev,
če ste vnesli določeno številko za
informacije.
Na seznamu aktivnih lahko izberete
številke informacijskih sporočil. Če
aktivirate številko informacijske
storitve, lahko prejemate sporočila,
poslana s te številke.
Predloge
Meni 5.9
Besedilne predloge (Meni 5.9.1)
Imate šest besedilnih predlog, kot je
prikazano spodaj;
2. Sporočilo je prikazano, dokler ne
dosežete drugega sporočila.
59
Sporočila
Sporočila
• Pokliči me nazaj.
• Zamujam. Pridem ob
• Kje si zdaj?
v I zbriši: Izbriše predlogo.
• Sem na poti.
vN
ova predloga: uporabite, če želite
• Nujno! Oglasi se.
• Ljubim te!
Na voljo so naslednje možnosti.
vO
gled: Ogledate si lahko izbrane
predloge.
vU
redi: Uporabite za pisanje novega
sporočila ali urejanje izbranega
sporočila predloge s seznama
besedilnih predlog.
vP
ošlji preko
-B
esedilno sporočilo: Uporabite
predloge za pošiljanje sporočila
preko SMS sporočila.
- Večpredstavnostno sporočilo:
Uporabite predloge za pošiljanje
sporočila preko MMS sporočila.
60
- E -pošta: Uporabite za pošiljanje
izbranega sporočila predloge prek
e-pošte.
ustvariti novo predlogo.
v I zbriši vse: Izbrišete lahko vsa
sporočila predloge.
Večpredstavnostne predloge
(Meni 5.9.2)
Shranite lahko novo
večpredstavnostno predlogo in
urejate shranjene večpredstavnostne
predloge.
Ko shranite novo predlogo, lahko
uporabite naslednje možnosti.
vO
gled: Ogledate si lahko
večpredstavnostne predloge.
vU
redi: Uporabite za pisanje novega
sporočila ali urejanje izbranega
sporočila večpredstavnostne
predloge iz seznama
večpredstavnostnih predlog.
vP
ošlji: Uporabite za pošiljanje
v I zbriši: Izbriše večpredstavnostno
nastavitvijo lahko nastavite, kako
dolgo bo vaše sporočilo shranjeno v
centru za sporočila.
vP
oročilo o dostavi: Če nastavite
predlogo.
vN
ova predloga: Uporabite, če želite
ustvariti novo predlogo.
v I zbriši vse: Izbrišete lahko vsa
večpredstavnostna sporočila.
Nastavitve
vO
bdobje veljavnosti: S to omrežno
Meni 5.0
Besedilno sporočilo (Meni 5.0.1)
vV
rste sporočil:
Besedilo, Glas, Faks, Pozivanje,
X.400, E-pošta, ERMES
Običajno so nastavljena besedilna
sporočila. Besedilo pa lahko
pretvorite v druge oblike, ki
so na voljo. Za informacije o
razpoložljivosti te funkcije se
obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Sporočila
sporočila večpredstavnostne
predloge preko sporočila MMS.
VKLOPLJENO, lahko preverite, ali
je bilo vaše sporočilo uspešno
poslano.
vS
trošek odgovora: Ko pošljete
sporočilo, lahko prejemnik nanj
odgovori in se strošek odgovora
zaračuna vam.
vŠ
tevilka centra za sporočila: Če
želite poslati in prejeti besedilno
sporočilo, je potrebno vnesti naslov
centra SMS. Običajno se naslov
samodejno prebere s kartice SIM.
vK
odiranje znakov: Popolna
podpora/Zmanjšana podpora
- Popolna podpora: Sporočilo z
enobajtnim znakom je običajno
kodirano v Privzeta abeceda
(GSM7). Sporočilo z dvobajtnim
znakom se samodejno kodira v
zapisu Unicode (UCS2).
61
Sporočila
Sporočila
- Zmanjšana podpora: Sporočilo
z dvobajtnim znakom je kodirano
v enobajtno. Dvobajtni znaki z
naglasom se lahko pretvorijo v
enobajtne znake brez naglasa.
Večpredstavnostno
sporočilo
(Meni 5.0.2)
vZ
adeva: Ko je vklopljen ta
meni, lahko vnesete zadeve
večpredstavnostnih sporočil.
vT
rajanje diapozitiva: Med
pisanjem sporočila prikaže trajanje
posamezne strani.
vČ
as dostave: Sporočilo dostavite
ob določenem času.
vP
rioriteta: Nastavite lahko
prioriteto izbranega sporočila.
vO
bdobje veljavnosti: ta omrežna
nastavitev omogoča, da nastavite
kako dolgo bo vaše besedilno
sporočilo shranjeno v centru za
sporočila.
62
vP
oročila o dostavi: V teh menijih
lahko nastavite VKLOPLJENO/
IZKLOPLJENO.
- Zahtevaj poročilo: Zahtevajte
poročila, da preverite ali so
bila sporočila uspešno poslana
prejemnikom.
- Dovoli poročilo: Ko pošiljatelji
zahtevajo poročila o dostavi, se
lahko vi odločite ali bo poročilo
dostavljeno ali ne.
vP
oročilo o prebranem sporočilu:
V teh menijih lahko nastavite
VKLOPLJENO/IZKLOPLJENO.
- Zahtevaj poročilo: Zahtevajte
poročila, da preverite ali so
prejemniki prebrali sporočila.
- Dovoli poročilo: Ko pošiljatelji
zahtevajo poročila o prebranih
sporočilih, se lahko vi odločite ali
bo poročilo dostavljeno ali ne.
vS
amodejni prenos: Ko v tem
vP
rofili omrežja: Če izberete strežnik
za večpredstavnostna sporočila,
lahko nastavite URL za strežnik za
večpredstavnostna sporočila.
vD
ovoljene vrste sporočil
-O
sebno: Osebno sporočilo.
-O
glasi: Reklamno sporočilo.
- I nformacije: Potrebne
informacije.
E-pošta (Meni 5.0.3)
Konfigurirate lahko nastavitve za
sprejemanje in oddajanje e-pošte.
E-poštni računi (Meni 5.0.3.1)
Sporočila
meniju izberete ‘Samodejno’,
lahko večpredstavnostna
sporočila samodejno sprejemate
iz domačega omrežja / omrežja za
gostovanje. Ko pa izberete ‘Ročno’,
v dohodni predal sprejmete le
obvestila, nato pa se lahko odločite
za sprejem večpredstavnostnih
sporočil v meniju možnosti
Obvestila.
1. Izberite Novo v menijskih
možnostih E-poštni račun.
2. Konfigurirati je treba naslednje
elemente.
- Ime računa: Urejate lahko ime
e-poštnega računa.
- E-poštni naslov: Vnesite e-poštni
naslov, ki vam ga je dodelil vaš
ponudnik storitev.
- Moje ime: Vnesite uporabniško ime.
- S trežnik dohodne pošte: Vnesite
naslov POP3 ali IMAP4, na katerem
sprejemate e-pošto.
- Uporabniško ime: Omogoča vnos
ID-ja uporabnika strežnika POP3 ali
IMAP4.
- Geslo: Omogoča vnos gesla
uporabnika strežnika POP3 ali
IMAP4.
63
Sporočila
Sporočila
- S trežnik odhodne pošte: Omogoča
vnos naslova SMTP.
-V
rsta protokola: Izberite vrsto
protokola.(POP3/IMAP4)
- Preverjanje pristnosti odhodne
pošte: Ko pošljete pošto, lahko
nastavite preverjanje pristnosti
ali ne.
- Varna prijava APOP: Odločite se
za aktiviranje varne prijave APOP
ali ne. Ko je vrsta poštnega predala
IMAP4, je varna prijava APOP vedno
nastavljena na IZKLOP.
- ID strežnika za odhodno pošto:
Omogoča vnos ID-ja uporabnika
strežnika SMTP.
- Geslo strežnika za odhodno pošto:
Omogoča vnos gesla uporabnika
strežnika SMTP.
Z levo tipko [Možnosti] lahko
nastavite dodatne nastavitve.
- Shrani v strežnik: Izberite
Vklopljeno, da shranite e-pošto v
strežnik.
-N
aslov e-pošte za odgovor:
Nastavite lahko naslov e-pošte za
odgovor.
- Vstavi podpis: Izberite Vklopljeno,
da dodate podpis v e-poštna
sporočila.
- Številka vrat dohodne pošte:
Vnesite številko vrat POP3 ali IMAP4,
na kateri sprejemate e-pošto.
- Pridobi prenos: Izberete lahko
možnost prenosa.(Vse/Samo glave)
- Številka vrat odhodne pošte:
Vnesite številko vrat računalnika, s
katere pošiljate e-pošto.
64
-N
ajvečja velikost sprejema:
Nastavite velikost datotek, ki jih
lahko sprejme. (50KB/100KB/200KB/
300KB)
- Samodejno pridobivanje: Nastavite
lahko nastavitev samodejnega
pridobivanja.
Informacijsko sporočilo
Za povezavo z internetom lahko
izberete konfigurirano dostopovno
točko.
(Meni 5.0.6)
Pridobi interval (Meni 5.0.3.3)
Izberete lahko interval samodejnega
pridobivanja.
Podpis (Meni 5.0.3.4)
Lahko se podpišete.
Številka glasovne pošte
(Meni 5.0.4)
Glasovno pošto lahko sprejemate,
če vaš ponudnik omrežnih storitev
podpira to funkcijo. Ko prejmete novo
glasovno pošto, se na zaslonu pojavi
simbol. Podrobnosti o storitvi najdete
pri svojem ponudniku omrežnih
storitev, da boste ustrezno nastavili
telefon.
Sporočilo storitve (Meni 5.0.5)
Nastavite lahko možnost ali boste
sprejeli sporočilo ali ne.
vP
rejem
-V
klopljeno: Če izberete ta meni,
bo telefon sprejemal informacijska
sporočila o storitvi.
Sporočila
Dostopovna točka (Meni 5.0.3.2)
- Izklopljeno: Če izberete ta meni,
telefon ne bo več sprejemal
informacijskih sporočil o
storitvi.
vO
pozorila
-V
klopljeno: Telefon zapiska, ko
prejmete številke informacijskih
sporočil o storitvi.
- Izklopljeno: Telefon ne zapiska,
tudi če prejmete informacijska
sporočila o storitvi.
v J eziki
S pritiskom tipke OK lahko izberete
želeni jezik. Nato se informacijsko
sporočilo o storitvi prikaže v
izbranem jeziku.
65
Moje zadeve
Moje zadeve
Slike
Meni 6.1
Mapa Slike je sestavljena iz vdelanih
povezav za prenašanje slik preko
interneta in privzetih slik. Za
podroben ogled slike pritisnite tipko
OK.
Ko izberete datoteko, se ob pritisku
leve tipke [Možnosti] prikažejo
naslednje možnosti.
vO
gled: Ogledate si lahko izbrano
datoteko.
v I zbriši: Izbrišete izbrano datoteko.
vN
astavi kot
-O
zadje: Trenutno izbrano sliko je
mogoče nastaviti kot Ozadje.
- Slikovni ID: Trenutno izbrano
sliko je mogoče nastaviti kot
Slikovni ID.
vP
ošlji preko: Izbrano datoteko
pošljite v drugo napravo preko
sporočilo Bluetooth ali e-pošte.
66
vD
atoteka
-P
reimenuj: Spremenite ime
izbrane datoteke. Pripone
datoteke ne morete spremeniti.
- Premakni v mapo: Izbrano
datoteko premaknite v mapo.
- Premakni v zunanji pomnilnik /
Premakni v pomnilnik telefona:
Izbrano datoteko premaknite v
zunanji pomnilnik (če je vstavljen)
ali večpredstavnostni pomnilnik
v telefonu.
- Kopiraj v zunanji pomnilnik /
Kopiraj v pomnilnik telefona:
Izbrano datoteko kopirajte
v zunanji pomnilnik ali
večpredstavnostni pomnilnik v
telefonu.
- Informacije: Prikažite informacije
o datoteki.
vT
iskaj preko Bluetooth-a:
vD
iaprojekcija: Ogledate si lahko
diaprojekcijo shranjenih datotek.
vN
ova mapa: Ustvarite lahko novo
mapo.
v I zbriši več: Odstranite lahko število
izbranih datotek.
v I zbriši vse: Izbrišite vse datoteke s
seznama.
vR
azvrsti po: Datoteke lahko
razvrstite po datumu, vrsti in
imenu.
Zvoki
Meni 6.2
Mapa Zvoki je sestavljena iz vdelanih
povezav za prenašanje melodij
zvonjenja in glasbe, kot tudi map
s privzetimi zvoki in glasovnimi
posnetki.
Moje zadeve
Večino slik, ki ste jih posneli v
načinu fotoaparata in prenesli
prek povezave WAP, lahko preko
povezave Bluetooth prenesete v
tiskalnik.
Ko izberete datoteko, se ob pritisku
leve tipke [Možnosti] prikažejo
naslednje možnosti.
vP
redvajaj: Predvajate lahko izbrano
datoteko.
v I zbriši: Izbrišete izbrano datoteko.
vN
astavi kot: Trenutno izbrani zvok
je mogoče nastaviti kot Melodija
zvonjenja/Zvočni ID/Zvoki
sporočila.
vP
rikaz sličic/Pogled seznama:
Omogoča nastavitev vrste pogleda.
67
Moje zadeve
vP
ošlji preko: Izbrano datoteko
Moje zadeve
pošljite v drugo napravo preko
sporočilo Bluetooth ali e-pošte.
vD
atoteka
mapo.
v I zbriši več: Odstranite lahko število
izbranih datotek.
-P
reimenuj: Spremeni ime izbrane
datoteke.
v I zbriši vse: Izbrišite vse datoteke s
- Premakni v mapo: Izbrano
datoteko premaknite v mapo.
vR
azvrsti po: Datoteke lahko
- Premakni v zunanji pomnilnik /
Premakni v pomnilnik telefona:
Izbrano datoteko premaknite v
zunanji pomnilnik (če je vstavljen)
ali večpredstavnostni pomnilnik
v telefonu.
- Kopiraj v zunanji pomnilnik /
Kopiraj v pomnilnik telefona:
Izbrano datoteko kopirajte v
zunanji pomnilnik (če je vstavljen)
ali večpredstavnostni pomnilnik
v telefonu.
- Informacije: Prikažite informacije
izbrane datoteke.
68
vN
ova mapa: Ustvarite lahko novo
seznama.
razvrstite po datumu, vrsti in
imenu.
Video posnetki
Meni 6.3
Prikažite seznam datotek 3GP, 3G2
pod Moje datoteke/Video posnetki
v večpredstavnostnem pomnilniku.
Podprte so le datoteke .3gp, ki so
kodirane z video kodeki MPEG4 in
h.263 in avdio kodekom AMR.
Tukaj lahko upravljate ali pošiljate
shranjene video izrezke. Ko izberete
datoteko, se ob pritisku leve tipke
[Možnosti] prikažejo naslednje
možnosti.
vO
dpri: Odprete lahko izbrano
v I zbriši: Izbrišete izbrano datoteko.
vP
ošlji preko: Izbrano datoteko
pošljite v drugo napravo preko
sporočilo Bluetooth ali e-pošte.
vD
atoteka
-P
reimenuj: Spremenite ime
izbrane datoteke. Največje število
znakov je 59.
Opozorilo!
-K
opiraj v zunanji pomnilnik /
Kopiraj v pomnilnik telefona:
Izbrano datoteko kopirajte v
zunanji pomnilnik (če je vstavljen)
ali večpredstavnostni pomnilnik
v telefonu.
Moje zadeve
datoteko.
- Informacije: Prikažite informacije
o datoteki.
vN
ova mapa: Ustvarite lahko novo
mapo.
v I zbriši več: Odstranite lahko število
izbranih datotek.
Naslednjih znakov ne morete
uporabiti: \ / : * ? < > |
v I zbriši vse: Izbrišite vse datoteke s
-P
remakni v mapo: Izbrano
datoteko premaknite v mapo.
vR
azvrsti po: Datoteke lahko
- Premakni v zunanji pomnilnik /
Premakni v pomnilnik telefona:
Izbrano datoteko premaknite v
zunanji pomnilnik (če je vstavljen)
ali večpredstavnostni pomnilnik
v telefonu.
Drugo
seznama.
razvrstite po datumu, vrsti in
imenu.
Meni 6.4
V tej mapi so shranjene datoteke, ki
niso slike, zvoki in video posnetki.
69
Profili
Profili
V Profili lahko nastavite in prilagoditve
zvoke telefona za različne dogodke,
okolja in skupine klicateljev.
Na voljo je pet prednastavljenih
profilov: Splošno, Tiho, Samo
vibriraj, Na prostem in Slušalka.
Vsak profil je mogoče prilagoditi.
Pritisnite levo tipko [Meni] in z
navigacijskima tipkama navzgor/
navzdol izberite Profili.
Aktiviraj (Meni 7.X.1)
1. Prikaže se seznam profilov.
2. Na seznamu Profili se pomaknite
na profil, ki ga želite aktivirati in
pritisnite levo tipko [V redu] ali
tipko OK.
3. Nato izberite Aktiviraj.
70
Prilagodi (Meni 7.X.2)
Pomaknite se na želeni profil na
seznamu Profili. Po pritisku leve tipke
ali tipke OK izberite Prilagodi.
Odpre se možnost za nastavitev
profila. Po potrebi nastavite možnost.
vV
rsta opozorila za klic: nastavite
vrsto opozorila za dohodne klice.
vM
elodije zvonjenja: s seznama
izberite želeno melodijo zvonjenja.
vG
lasnost zvonjenja: Nastavite
glasnost tona zvonjenja.
vV
rsta opozarjanja na sporočilo:
Nastavite vrsto opozorila za
sporočila.
vZ
voki sporočila: Izberite zvok
opozorila za sporočila.
vG
lasnost sporočila: Nastavite
zvok tipkovnice.
Profili
glasnost tona sporočila.
vZ
vok tipkovnice: izberite želeni
vG
lasnost tipkovnice: nastavite
glasnost zvoka tipkovnice.
vT
oni ob odpiranju: Omogoča
nastavitev tona ob odpiranju za
prilagajanje okolju.
vG
lasnost zvočnih učinkov:
nastavite glasnost zvočnih učinkov.
vG
lasnost ob vklopu/izklopu: Ob
vklopu/izklopu telefona nastavite
glasnost tona zvonjenja.
Opomba
Vseh profilov ni mogoče
preimenovati.
71
Imenik
Imenik
Iskanje
Meni 8.1
1. Izberite Iskanje in vnesite ime, ki ga
želite iskati.
Opomba
v Do imenika lahko dostopite
neposredno s pritiskom
desne tipke [Imenik] v stanju
pripravljenosti.
v Neposredno iskanje je na voljo z
vnosom prve črke imena.
2. Ko najdete želeni kontakt, lahko
s pritiskom tipke za pošiljanje
pokličete številko.
3. Če želite urediti, izbrisati, kopirati
vnos ali mu dodati glas, izberite
levo tipko [Možnosti].
Prikaže se naslednji meni.
vO
gled: Podrobno si lahko ogledate
vsak vnos.
vU
redi: Izbrani kontakt lahko urejate.
vN
ovo sporočilo: Ko najdete želeno
številko, lahko nanjo pošljete Novo
sporočilo.
vP
ošlji preko: Podatke kontaktov
lahko pošiljate preko sporočila
Bluetooth/e-pošte.
v I zbriši: Zbrišete lahko vsak vnos.
vN
ov kontakt: Ko izberete mesto
(SIM/telefon), kamor želite shraniti,
ga lahko dodate med kontakte.
vD
odaj v pripravljene klice:
Omogoča nastavitev izbrane
številke za dodajanje na seznam
pripravljenih klicev.
v I zbriši več: Omogoča odstranitev
več izbranih datotek.
vK
opiraj na SIM / Kopiraj v telefon:
Vnos lahko kopirate iz telefona
na kartico SIM ali s kartice SIM v
telefon.
vG
lavna številka: Če imate pri
kontaktu shranjeno več kot
eno številko, izberite tisto, ki jo
najpogosteje uporabljate. Ta glavna
številka se prikaže prva.
72
Meni 8.2
Registrirate lahko naslov novega
kontakta. Vnesete lahko ime, različne
telefonske številke in e-poštne naslove
novega kontakta. Kontakt lahko tudi
dodelite skupinam, vključite sliko,
dodelite določeno melodijo in vnesete
obletnico za kontakt. Naslove kontakta
lahko vnesete in upravljate glede na
rabo pomnilnika.
Opomba
v Polja za vnos kontakta se lahko
razlikujejo, ko registrirate naslov
stika na kartici SIM.
v Največja dolžina shranjenega
imena in številke je odvisna od
vrste kartice SIM.
Hitro izbiranje
Meni 8.3
Z uporabo tega menija lahko
upravljate pripravljene klice.
Dodelite lahko katerokoli tipko od
2 do 9 z vnosom seznama imen.
Kličete lahko neposredno s pritiskom
te tipke.
1. Najprej odprite Imenik s pritiskom
desne tipke [Imenik] v stanju
pripravljenosti.
2. Pomaknite se na Hitro izbiranje,
nato pritisnite levo tipko [V redu].
Imenik
Nov kontakt
3. Če želite dodati pripravljeni klic,
s pritiskom leve tipke [Dodeli]
izberite <Prazno>. Nato lahko ime
poiščete med kontakti.
4. Po dodelitvi številke kot pripravljeni
klic lahko vnos spremenite in
izbrišete. S to številko lahko tudi
kličete ali pošljete sporočilo.
Skupine
Meni 8.4
Prikažete lahko člane posameznih
skupin. V pomnilniku telefona je
sedem privzetih skupin: Družina,
Prijatelji, Sodelavci, VIP, Skupina 1,
Skupina 2 in Skupina 3.
Izberite ime skupine, ki jo želite
upravljati, tako da pritisnete levo
tipko [Možnost]. Prikažejo se naslednji
podmeniji.
73
Imenik
vO
gled članov: Prikaže izbrane
Imenik
člane skupine.
lahko kopirate v pomnilnik telefona.
vM
elodija zvonjenja skupine:
Omogoča določitev melodije
zvonjenja za klic članov skupine.
v I kona skupine: Omogoča izbiro od
skupine odvisne ikone.
vD
odaj člana: Dodajate lahko člane
skupine.
vO
dstrani člana: Člana lahko
odstranite s seznama članov
skupine. Toda ime in številka
ostaneta na seznamu Stiki.
vP
reimenuj: Ime skupine lahko
spremenite.
vP
onastavi vse: Omogoča
ponastavitev vseh kontaktov.
Kopiraj vse
vS
IM v telefon: Vnos s kartice SIM
vT
elefon na SIM: Vnos iz pomnilnika
telefona lahko kopirate na kartico
SIM.
Izbriši vse
Nastavitve
Meni 8.7
Možnosti pogleda (Meni 8.7.1)
Nastavite lahko možnost za način
prikaza kontakta.
vS
amo ime: Nastavite informacije o
kontaktu samo z imenom.
Meni 8.5
Vnose iz pomnilnika kartice SIM
lahko kopirate v pomnilnik telefona
in obratno.
v I me in številka: Nastavite
informacije o kontaktu z imenom
in številko.
vS
sliko: Nastavite informacije o
kontaktu s sliko.
74
Meni 8.6
Izbrišete lahko vse vnose s kartice SIM
ali iz pomnilnika telefona. Ta funkcija
zahteva varnostno kodo.
Lastna številka (Meni 8.8.2)
(odvisno od zunanjega
pomnilnika)
Svojo številko na kartici SIM lahko
shranite in preverite.
Podatke telefonskega imenika lahko
shranite v mapo Drugo v zunanjem
pomnilniku.
Moja vizitka (Meni 8.8.3)
(odvisno od kartice SIM)
Obnovitev kontaktov
(Meni 8.7.3)
(odvisno od zunanjega
pomnilnika)
Vizitke Vcard (*.vcf) lahko shranite
v telefonski imenik v Moje zadeve
->Zunanji pomnilnik -> Drugo.
Informacije
Imenik
Varnostno kopiranje
kontaktov (Meni 8.7.2)
Ta možnost omogoča ustvarjanje
lastne vizitke, ki vključuje ime,
poljubne številke in e-pošto. Če želite
ustvariti novo vizitko, pritisnite levo
tipko [Novo] in vnesite informacije
v polja. Če želite urediti, izbrisati ali
poslati vizitko, izberite levo tipko
[Možnosti].
Meni 8.8
Klicna številka storitve
(Meni 8.8.1)
Ogledate si lahko seznam klicnih
številk storitev (SDN), dodeljenih
s strani ponudnika storitev (če jih
podpira kartica SIM).
75
Orodja
Orodja
Budilka
Meni 9.1
Budilko lahko nastavite za sprožitev
ob določenem času.
1. Če alarm ni nastavljen, s pritiskom
leve tipke [Novo] dodajte novega.
2. Alarm nastavite ali prekličite z
uporabo možnosti za določitev
vklopa alarma ali z izbiro časa
bujenja.
3. Izberite obdobje ponovitve: Enkrat,
Dnevno, Pon~Pet, Pon~Sob,
Sob~Ned.
4. Z uporabo Možnosti o Zvoki
izberite ton alarma. Pritisnete lahko
navigacijski tipki gor/dol in izberete
želeni zvok, nato pa pritisnite levo
tipko [V redu].
5. Uredite naslov in pritisnite levo
tipko [Shrani].
Kalkulator
Meni 9.2
Modul kalkulatorja omogoča izvajanje
osnovnih računskih funkcij, kot so
seštevanje, odštevanje, množenje
in deljenje, kot tudi nekaterih
sistematičnih funkcij.
1. Številke lahko vnesete z uporabo
številčnih tipk, operatorje pa z
uporabo navigacijske tipke.
Opomba
v Če želite izbrisati napako ali
počistiti zaslon, uporabite tipko
c.
v Če želite vključiti decimalno
vejico, pritisnite tipko *.
v Če želite vključiti oklepaj,
pritisnite tipko #.
2. Za izračun rezultata pritisnite tipko
OK.
3. Po računanju pritisnite desno tipko
za vrnitev na prvotno stanje.
76
Meni 9.3
Ta meni omogoča beleženje
poteklega časa dogodka.
1. Pritisnite levo tipko [Zaženi] za
začetek merjenja, s pritiskom desne
tipke [Krog] pa zabeležite čas kroga.
Svetovna ura
Meni 9.5
Funkcija Svetovna ura ponuja
informacije o času v večjih svetovnih
mestih.
S pritiskom leve tipke [Možnosti]
lahko izberete naslednje možnosti.
2. Pritisnite levo tipko [Konec], da
potrdite zabeležen čas kroga.
vS
premeni časovni pas: Časovni
3. Pritisnite desno tipko [Ponastavi] za
vrnitev na privzeto stanje.
vN
ovo mesto: Dodate lahko želeno
Pretvornik enot
Orodja
Štoparica
pas lahko spremenite z izbiro mesta.
mesto.
vP
oletni čas: Uporabite lahko za
Meni 9.4
Pretvarja poljubne mere v želene
enote. V enote je mogoče pretvarjati
sedem skupin: valuto, površino,
dolžino, težo, temperaturo,
prostornino in hitrost.
poletni čas.
Storitve SIM
Meni 9.6
(odvisno od kartice SIM)
Z menijem Storitve SIM je vaš telefon
pripravljen na prihodnost in podpira
dodatke storitve ponudnika storitev.
Za dodatne informacije se obrnite na
ponudnika storitev.
77
Brskalnik
Brskalnik
Dostopite lahko do različnih storitev
WAP (Wireless Application Protocol),
kot so bančništvo, novice, vremenska
napoved in informacije o letih. Te
storitve so namenjene posebej
mobilnim telefonom, vzdržujejo pa jih
ponudniki storitev WAP.
Pri brskanju po internetu telefonske
tipke delujejo drugače kot v načinu
telefona.
Ikona
Opis
Pomika se prek vsake
Pri omrežnem operaterju ali
ponudniku storitev, katerega
storitev želite uporabiti, preverite
razpoložljivost storitev WAP, ceno in
tarife.
Ponudniki storitev vam bodo
posredovali tudi navodila za uporabo
storitev.
UD vrstice območja z
Ko je povezava vzpostavljena, se
prikaže domača stran. Vsebina je
odvisna od ponudnika storitve. Če
želite kadarkoli zapreti brskalnik,
pritisnite tipko e . Telefon se vrne
v meni nedejavnosti.
Uporaba menija brskalnika WAP
Krmarjenje z brskalnikom WAP
Po internetu lahko brskate z uporabo
telefonskih tipk ali menija brskalnika
WAP.
78
Uporaba telefonskih tipk
vsebino
c
Vrne se na prejšnjo
stran
O
Izberite možnosti in
potrdite dejanja
Pri brskanju po mobilnem spletu so
na voljo različne menijske možnosti.
Opomba
Meniji brskalnika WAP se lahko
razlikujejo glede na različico
brskalnika.
Meni *.1
Poveže se z domačo stranjo. Domača
stran je stran, ki je določena v
aktiviranem profilu. Če ni določena
v aktiviranem profilu, jo določi
ponudnik storitev.
Po izbiri želenega zaznamka so na
voljo naslednje možnosti.
vP
oveži: Poveže se z izbranim
zaznamkom.
vO
gled: Ogledate si lahko izbrani
Brskalnik
Domov
zaznamek.
vU
redi: Urejate lahko izbrani
Yahoo! Meni *.2
You can access Yahoo Mobile Internet
Service.
Zaznamki
zaznamek.
v I zbriši: Izbrišete lahko izbrani
zaznamek.
vN
ov zaznamek: Uporabite, če želite
ustvariti nov zaznamek.
Meni *.3
vN
ova mapa: Uporabite, če želite
ustvariti novo mapo.
Ta meni omogoča shranjevanje
URL-ja priljubljenih spletnih strani za
preprost dostop pozneje.
vP
remakni: Izbrani zaznamek lahko
Ustvarjanje zaznamka
vK
opiraj: Kopirate lahko izbrani
1. Pritisnite levo tipko [Možnosti].
2. Izberite Nov zaznamek in pritisnite
tipko OK.
3. Po vnosu želenega imena in URL-ja
pritisnite tipko OK.
premaknete v podmapo.
zaznamek.
vP
ošlji URL preko: Izbrani zaznamek
pošlje prek sporočila SMS/MMS/epošte.
v I zbriši več: Omogoča izbiro in
brisanje shranjenih zaznamkov.
v I zbriši vse: Izbrišete vse zaznamke.
79
Brskalnik
Brskalnik
Vnos naslova
Meni *.4
Neposredno se lahko povežete na
želeno stran. Po vnosu določenega
URL-ja pritisnite levo tipko [Možnosti]
in izberite Poveži.
Zgodovina
Meni *.5
Ta meni prikaže strani, po katerih ste
brskali pred nedavnim.
Shranjene stani
Meni *.6
Telefon lahko shrani stran na zaslonu
kot datoteko brez povezave.
Nastavitve
Meni *.7
Nastavite lahko profil, predpomnilnik
in varnost za internetno storitev.
Profili omrežja (Meni *.7.1)
Profil so informacije o omrežju za
povezavo z internetom.
80
Za nekatere operatorje obstajajo
privzeti profili, shranjeni v pomnilniku
telefona. Privzetih profilov ni mogoče
preimenovati.
Vsak profil ima naslednje podmenije:
vA
ktiviraj: Aktivira izbrani profil.
vO
gled: Ogledate si lahko izbrani
profil.
vU
redi: Urejate lahko izbrani profil.
vN
ov profil: Dodate lahko nov profil.
v I zbriši: S seznama izbriše izbrani
profil.
Način upodabljanja (Meni *.7.2)
Ko je stran URL večja od zaslona
telefona, lahko prilagodite njeno
velikost.
Javascript (Meni *.7.7)
Informacije ali storitve, do katerih
ste dostopili, so shranjene v
predpomnilniku telefona.
Izberite vklop ali izklop javascripta.
Opomba
Predpomnilnik je medpomnilnik za
začasno shranjevanje podatkov.
Informacije
Meni *.8
Brskalnik
Predpomnilnik (Meni *.7.3)
Ogledate si lahko informacije o
različici brskalnika WAP.
Piškotki (Meni *.7.4)
Z omogočanjem piškotkov lahko
shranite piškotke, poslane iz strežnika.
Če onemogočite to funkcijo,
piškotkov ne boste mogli shraniti v
telefon.
Varnostna potrdila (Meni *.7.5)
Ogledate si lahko seznam osebnih
certifikatov, shranjenih v telefonu.
Pokaži sliko (Meni *.7.6)
Izberete lahko, da se slika prikaže med
brskanjem WAP ali ne.
81
Povezljivost
Povezljivost
Bluetooth Meni 0.1
Bluetooth omogoča, da združljive
mobilne naprave, zunanje naprave in
računalniki, ki so v bližini, neposredno
komunicirajo med sabo brezžično.
Ta telefon podpira vgrajeno
povezljivost Bluetooth, kar mogoča
povezavo z združljivimi slušalkami
Bluetooth, računalniškimi aplikacijami
itd.
Opomba
v Če uporabljate sinhronizacijo z
računalnikom LG prek povezave
Bluetooth, lahko podatke
izmenjate le znotraj imenika
v Pri sprejemu podatkov iz druge
naprave Bluetooth telefon
zahteva potrditev. Po potrditvi
prenosa se datoteka kopira v
telefon.
v Glede na vrsto datoteke se le-ta
shrani v naslednje mape:
-V
ideo (.3gp, mp4): Mapa Video
posnetki
- Slika (.bmp, gif, jpg, png):
Mapa Slike
- Zvok (.amr, wav, aac): Mapa
Zvoki
- MP3 (.mp3): Mapa Zvoki/MP3
- Druge datoteke (.txt, html):
Mapa Drugo
82
vB
luetooth vklopljen/izklopljen
vS
eznam naprav
Ogledate si lahko vse naprave, s
katerimi je že združen KF300. Če
dostopite do Združene naprave,
pridete do možnosti
-P
oveži /prekini: Po združitvi s
slušalkami ali stereo slušalkami se
morate povezati s temi napravami.
Nato jih lahko uporabite.
- Novo: Omogoča iskanje novih
naprav Bluetooth in dodajanje na
seznam združenih naprav telefona.
Po izbiri možnosti Novo začne
telefon iskati naprave Bluetooth v
dosegu. Ko se na seznamu prikaže
naprava, ki jo želite združiti,
pritisnite desno tipko [Ustavi].
Pomaknite se na želeno napravo in
pritisnite levo tipko [V redu]. Nato
boste morali vnesti kodo.
Koda je lahko poljubna (obe napravi
morata uporabljati isto kodo) ali
pa tista, ki jo predhodno določi
proizvajalec naprave, s katero
se poskušate združiti. Preberite
uporabniški priročnik naprave, s
katero začenjate združitev, da vidite,
ali že ima predhodno določeno
kodo.
Povezljivost
Funkcijo Bluetooth lahko aktivirate
ali prekličete.
-N
astavi kot pooblaščeno /
Nastavi kot nepooblaščeno:
Omogoča nastavitev pooblaščene
povezave med vsemi napravami
Bluetooth. Na primer, če s
telefonom redno uporabljate
slušalko Bluetooth, potem
nastavitev povezave kot
nepooblaščene pomeni, da
se slušalka ob vsakem vklopu
samodejno poveže s telefonom.
- Vse storitve: Omogoča ogled vseh
storitev, ki jih podpira naprava
Bluetooth.
83
Povezljivost
Povezljivost
- I zbriši: Omogoča brisanje
združene naprave Bluetooth.
- Preimenuj: Omogoča
spreminjanje imena združene
naprave Bluetooth in prikaz na
telefonu.
- Izbriši vse: Omogoča brisanje
vseh združenih naprav Bluetooth.
vN
astavitve Bluetooth
-V
idnost mojega aparata:
Označuje, ali je telefon viden
drugim napravam Bluetooth ali ne.
- Moje ime: Nastavite lahko ime
naprave Bluetooth. Privzeto ime je
LG KF300.
- Moj naslov: Ogledate si lahko
naslov naprave Bluetooth.
84
Omrežje Meni 0.2
Izberete lahko omrežje, ki bo
registrirano samodejno ali ročno.
Izbira omrežja (Meni 0.2.1)
Običajno je izbira omrežja nastavljena
na Samodejno.
vS
amodejno: Če izberete način
Samodejno, telefon samodejno
poišče in izbere omrežje za vas. Ko
izberete Samodejno, se telefon
nastavi na Samodejno, tudi če je
napajanje izklopljeno in vklopljeno.
vR
očno: Telefon poišče seznam
razpoložljivih omrežij in vam
jih prikaže. Nato lahko izberete
omrežje, ki ga želite uporabiti, če
za to omrežje obstaja sporazum o
gostovanju z domačim omrežnim
operaterjem. Telefon vam dopušča
izbiro drugega omrežja, če ne uspe
dostopiti do izbranega.
vP
rednostno: Nastavite lahko
Nastavitev GPRS (Meni 0.2.2)
Storitev GPRS lahko nastavite glede
na različne situacije.
v Vklop
Če izberete ta meni, se telefon
ob vklopu samodejno registrira
v omrežje GPRS. Začetek klicne
aplikacije WAP ali PC je ustvaril
povezavo med telefonom in
omrežjem in mogoč je prenos
podatkov. Ko končate aplikacijo,
se prekine povezava GPRS, a
registracija v omrežje GPRS ostane.
v Po potrebi
Če izberete ta meni, se povezava
GPRS vzpostavi, ko povežete WAP
ali aplikacijsko storitev, in prekine,
ko končate WAP ali aplikacijsko
povezavo.
Povezljivost
seznam želenih omrežij in telefon
se poskuša registrirati v prvo pred
poskusom registracije v katerokoli
drugo omrežje. Ta seznam je
nastavljen iz vnaprej določenega
seznama znanih omrežij.
Dostopovna točka (Meni 0.2.3)
vO
gled: Ogledate si lahko izbrani
profil.
vU
redi: Urejate lahko izbrani profil.
vN
ova dostopovna točka
• I me: Vnesete lahko ime omrežja.
• Nastavitev nosilca: Nastavite
lahko podatkovno storitev nosilca.
Podatki/GPRS.
85
Povezljivost
<Podatkovne nastavitve>
Povezljivost
Prikaže se le, če izberete Podatkovne
nastavitve kot Nosilec/storitev.
- Primarni strežnik: Vnesite naslov IP
glavnega strežnika DNS, do katerega
imate dostop.
- Klicna številka: Vnesite telefonsko
številko za klicanje za dostop do
prehoda WAP.
- Sekundarni strežnik: Vnesite naslov
IP dodatnega strežnika DNS, do
katerega imate dostop.
- Uporabniško ime: Istovetnost
uporabnikov za strežnik na klic (in NE
prehod WAP).
Nastavitve storitev so na voljo le v
primeru, ko je GPRS izbran kot storitev
nosilca.
- Geslo: Geslo, ki ga zahteva strežnik
na klic (in NE prehod WAP) za vašo
identifikacijo.
- Uporabniško ime: Uporabniki se
identificirajo za strežnik APN.
- Vrsta klica: Izberite vrsto
podatkovnega klica; analogni ali
digitalni (ISDN).
86
- APN: Vnesite APN GPRS-a.
- Geslo: Geslo, ki ga zahteva strežnik
APN.
- Čas čakanja: Vnesti morate časovno
omejitev.
- Primarni strežnik: Vnesite naslov IP
glavnega strežnika DNS, do katerega
imate dostop.
Po tem navigacijska storitev WAP ni
na voljo, če podatki niso vneseni ali
preneseni.
- Sekundarni: Vnesite naslov IP
dodatnega strežnika DNS, do
katerega imate dostop.
Izberete lahko en način podatkovne
storitve in masovnega pomnilnika
USB.
vM
asovni pomnilnik
Telefon lahko s kablom na tri
načine priključite na računalnik kot
napravo za shranjevanje USB.
1. Telefon priključite na računalnik, ko
je prikazan nedejaven zaslon.
2. Telefon priključite med izvajanjem
operacije ali menijske funkcije in
se nato pomaknite na nedejaven
zaslon.
3. Telefon priključite med izvajanjem
operacije ali menijske funkcije
in nato izberite meni Masovni
pomnilnik USB.
Ko končate z uporabo pomnilnika
microSD, kliknite Izhod in izvršite
naslednje korake.
Pozor!
Pred odstranitvijo kabla morate
klikniti Izhod. V nasprotnem primeru
ne bo zagotovljena celovitost
prenesenih podatkov.
Povezljivost
Način povezave USB
Meni 0.3
1. Kliknite na območje za obvestila.
[Odklopi ali izvrzi strojno opremo]
2. Izberite Masovni pomnilnik
USB, kliknite na Ustavi. Prikaže
se naslednje sporočilo: Masovni
pomnilnik USB je sedaj mogoče
varno odstraniti iz sistema.
3. Nato odstranite kabel.
vP
odatkovna storitev
Izberite meni Podatkovna storitev
za uporabo programa LG Mobile
Sync.
87
Nastavitve
Nastavitve
Ura in datum
Meni #.1
Nastavite lahko funkcije, ki se
nanašajo na datum in čas.
Nastavi datum (Meni #.1.1)
Vnesete lahko trenutni datum.
Zapis datuma (Meni #.1.2)
Zapis datuma lahko nastavite kot
LLLL/MM/DD, DD/MM/LLLL, MM/DD/
LLLL. (D: dan / M: mesec / L: leto)
Uredi uro (Meni #.1.3)
Vnesete lahko trenutni čas.
Format ure (Meni #.1.4)
Meni #.2
Spremenite lahko jezik za besedila
na zaslonu telefona. Ta sprememba
vpliva tudi na način vnosa jezika.
Zaslon
Meni #.3
Ozadje (Meni #.3.1)
Izberete lahko slike za ozadje v stanju
pripravljenosti.
Ura (Meni #.3.2)
Izberete lahko format ure za prikaz
ure na notranjem/zunanjem zaslonu
telefona.
Format ure lahko nastavite na 24 in
12 ur.
Čas osvetlitve ozadja
Samodejna posodobitev
Nastavite lahko trajanje osvetlitve
zaslona.
(Meni #.1.5)
Izberite Vklopljeno, telefon
samodejno posodobi datum in čas.
88
Jeziki
(Meni #.3.3)
Klicanje (Meni #.3.9)
Nastavite lahko osvetlitev zaslona
LCD.
Nastavite lahko slog pisave/velikost
pisave številk, ki se pojavijo na
začetnem zaslonu ob klicanju.
Bližnjica do začetnega
zaslona
(Meni #.3.5)
Nastavite lahko funkcije 4
navigacijskih tipk za uporabo bližnjice
v nedejavnem načinu.
Velikost pisave (Meni #.3.6)
Spremenite lahko velikost pisave za
besedilo na zaslonu telefona.
Tema (Meni #.3.7)
Nastavite lahko temo zaslona za
prikaz na glavnem zaslonu.
Stil menija (Meni #.3.8)
Telefon ponuja menijski temi Mrežni
pogled in Prikaz s seznami. Stil
menija nastavite s pomikanjem in
pritiskom leve tipke [V redu].
Pozdravno sporočilo (Meni #.3.0)
Nastavitve
Osvetlitev (Meni #.3.4)
Če izberete Vklop, lahko urejate
besedilo, prikazano v stanju
pripravljenosti.
Ime omrežja (Meni #.3.*)
Če je ta funkcija aktivirana, se na
zaslonu LCD prikaže ime omrežja.
Bližnjica
Meni #.4
Če izberete Vklop, lahko urejate
besedilo, ki bo prikazano v stanju
pripravljenosti.
Klic
Meni #.5
S pritiskom leve tipke [Izberi] v meniju
Nastavitve lahko nastavite meni, ki
ustreza klicu.
89
Nastavitve
Nastavitve
Preusmeritev klica (Meni #.5.1)
Podmeniji
Storitev Preusmeritev klica omogoča
preusmeritev dohodnih glasovnih
klicev, faks klicev in podatkovnih
klicev na drugo številko. Za
podrobnosti se obrnite na ponudnika
storitev.
Meniji preusmeritve klica imajo
spodaj prikazane podmenije.
vV
si glasovni klici: Brezpogojno
preusmeri glasovne klice.
vČ
e je zasedeno: Preusmeri
glasovne klice, ko je telefon v
uporabi.
vČ
e ni odziva: Preusmeri glasovne
klice, katerih ne sprejmete.
vČ
e je izven dosega: Preusmeri
glasovne klice, ko je telefon
izklopljen ali izven dosega.
vV
si podatkovni klici: Brezpogojno
preusmeri na številko s povezavo
PC.
vV
si faks klici: Brezpogojno
preusmeri na številko s faks
povezavo.
vP
rekliči vse: Prekliče vse storitve
90
preusmeritve klica.
-A
ktiviraj: Aktivirajte ustrezno
storitev.
Do številke odzivnika: Posreduje
do centra za sporočila. Ta funkcija ni
prikazana v menijih Vsi podatkovni
klici in Vsi faks klici.
Na drugo številko: Vnese številko za
preusmerjanje.
Na priljubljeno številko: Označite
lahko nedavnih pet preusmerjenih
številk.
- Prekliči: Deaktivirajte ustrezno
storitev.
- Ogled stanja: Oglejte si stanje
ustrezne storitve.
Zapora klicev (Meni #.5.2)
vV
si odhodni
Storitev zapore za vse odhodne
klice.
vO
dhodni mednarodni
Storitev zapore za vse mednarodne
odhodne klice.
vO
dh. mednarodni, razen v
Storitev zapore za vse dohodne
klice med gostovanjem.
vP
rekliči vse zapore
Prekličete lahko vse storitve zapore.
vS
premeni geslo
Spremenite lahko geslo za storitev
zapore klicev.
Podmeniji:
- Aktiviraj
Od omrežja lahko zahtevate, da
vklopi omejitev klicev.
domači državi
- Preklic
Storitev zapore za vse mednarodne
odhodne klice med gostovanjem
- Pregled stanja
vV
si dohodni
Storitev zapore za vse dohodne
klice.
Nastavitve
Storitev Zapora klicev prepreči
klicanje ali sprejem določene
kategorije klicev. Ta funkcija zahteva
geslo zapore klicev. Ogledate si lahko
naslednje podmenije.
vD
ohodni v tujini
Izklopite izbrano omejitev klicev.
Oglejte si stanje, če obstaja zapora
klicev ali ne.
91
Nastavitve
Nastavitve
Klicanje predpisanih številk
Način odgovora (Meni #.5.4)
(Meni #.5.3)
vO
dprt preklop: Če izberete ta
(odvisno od kartice SIM)
v Odhodne klice lahko omejite na
izbrane telefonske številke. Številke
so zaščitene s kodo PIN2.
vV
klopljeno
Odhodne klice lahko omejite na
izbrane telefonske številke.
v I zklopljeno
Prekličete lahko funkcijo klicanja
predpisanih številk.
vS
eznam številk
Ogledate si lahko seznam številk,
shranjenih kot Predpisane klicne
številke
meni, lahko sprejmete dohodni klic,
ko odprete preklop.
vK
aterakoli tipka: Če izberete
ta meni, lahko sprejmete klic s
pritiskom katerekoli tipke, razen
tipke za konec in desne tipke.
vS
amo tipka Pošlji: Če izberete
ta meni, lahko sprejmete klic le s
pritiskom tipke za pošiljanje.
Pošlji mojo številko (Meni #.5.5)
(odvisno od omrežja in naročnine)
vN
astavi glede na omrežje: Če
izberete to, lahko pošljete svojo
telefonsko številko glede na storitev
z dvema linijama, kot je linija 1 ali 2.
vV
klopljeno: Svojo telefonsko
številko lahko pošljete drugim. Vaša
telefonska številka se bo prikazala
na prejemnikovem telefonu.
v I zklopljeno: Vaša telefonska
številka se ne bo prikazala.
92
Samod. ponovno klicanje
(odvisno od omrežja)
(Meni #.5.8)
vA
ktiviraj: Če izberete Aktiviraj,
vV
klopljeno: Ko je aktivirana
lahko sprejmete čakajoči
(sprejemni) klic.
vP
reklic: Če izberete Preklic, ne
morete prepoznati čakajočega
(sprejemnega) klica.
vP
regled statusa: Prikaže stanje
Klica na čakanju.
ta funkcija, telefon samodejno
poskuša ponovno klicati v primeru
neuspešne povezave klica.
Nastavitve
Klic na čakanju (Meni #.5.6)
v I zklopljeno: Telefon ne poskuša
ponovno klicati, ko se prvotni klic
ne poveže.
Izberi linijo (Meni #.5.9)
Minutni opomnik (Meni #.5.7)
(odvisno od kartice SIM)
Če izberete Vklopljeno, lahko vsako
minuto med klicem preverite trajanje
klica z zvočnim signalom.
Odvisno od prisotnosti ali
neprisotnosti podpore storitev z
dvema linijama na vaši kartici SIM
lahko izberete želeno linijo.
Pošlji DTMF tone (Meni #.5.0)
Med aktivnim klicem lahko pošljete
tone ob pritisku za nadzor glasovnega
predala ali drugih samodejnih
telefonskih storitev.
93
Nastavitve
Nastavitve
Varnost
Meni #.6
Zahteva za PIN kodo (Meni #.6.1)
V tem meniju lahko telefon nastavite
tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN
kartice SIM.
Če je aktivirana ta funkcija, boste
morali vnesti kodo PIN.
1. V meniju varnostnih nastavitev
izberite možnost Zahteva za kodo
PIN in pritisnite levo tipko [V redu].
2. Nastavite Vklop/izklop.
3. Če želite spremeniti nastavitev,
morate ob vklopu telefona vnesti
kodo PIN.
4. Če več kot trikrat vnesete napačno
kodo PIN, se telefon zaklene. Če se
koda PIN zablokira, morate vnesti
kodo PUK.
5. Kodo PUK lahko vnesete do
desetkrat. Če več kot desetkrat
vnesete napačno kodo PUK,
telefona ne morete odkleniti.
Obrniti se boste morali na
ponudnika storitev.
94
Zaklep telefona (Meni #.6.2)
Za preprečitev nepooblaščene
uporabe telefona lahko uporabite
varnostno kodo. Če zaklep telefona
nastavite na Pri vklopu, telefon ob
vklopu zahteva varnostno kodo.
Če zaklep telefona nastavite na Pri
zamenjavi kartice SIM, telefon
zahteva varnostno kodo le ob
zamenjavi kartice SIM.
Spremeni kode (Meni #.6.3)
PIN je okrajšava za osebno
identifikacijsko številko, ki preprečuje
uporabo s strani nepooblaščenih
oseb.
Spremenite lahko kode za dostop:
varnostno kodo, kodo PIN2.
1. Če želite spremeniti varnostno
kodo/kodo PIN2, vnesite izvirno
kodo in nato pritisnite levo tipko
[V redu].
2. Vnesite novo varnostno kodo/kodo
PIN2 in jo potrdite.
Omogoča le uporabo funkcij telefona,
ki ne zahtevajo uporabe brezžičnega
omrežja, ko ste na letalu ali na krajih,
kjer ni dostopa do brezžičnega
omrežja.
Če vklopite delovanje v letalu, se na
zaslonu prikaže ikona, namesto ikone
omrežnega signala.
vV
klopljeno: Onemogočeno je
klicanje (ali sprejemanje klicev),
vključno s klici v sili, ali uporaba
drugih funkcij, ki zahtevajo omrežje.
v I zklopljeno: Delovanje v letalu
lahko deaktivirate in ponovno
zaženete telefon za dostop do
omrežja.
nastavljenih nastavitev za varčevanje
z energijo.
Nastavitve
Način delovanja brez Varčevanje z energijo
omrežja - v letalu
Meni #.8
Izberite za vklop ali izklop tovarniško
Meni #.7
Glavna ponastavitev
Meni #.9
Inicializirate lahko vse tovarniške
nastavitve. Za aktiviranje te funkcije
boste potrebovali varnostno kodo.
Stanje pomnilnika
Meni #.0
Preverite lahko nezaseden prostor
in rabo pomnilnika telefona, kartice
SIM in zunanjega pomnilnika (če je
vstavljen).
95
Pripomočki
Pripomočki
Za mobilni telefon je na voljo različna dodatna oprema. Te možnosti lahko
izberete glede na osebne komunikacijske zahteve.
Standardna baterija
Potovalni adapter
Ta napajalnik
omogoča
polnjenje
baterije zdoma
ali izven pisarne.
Prostoročni ušesni mikrofon
Opomba
v Vedno uporabljajte originalno
dodatno opremo LG.
v V nasprotnem primeru lahko
pride do razveljavitve garancije.
v Dodatna oprema se lahko
razlikuje po regijah: za dodatne
informacije se obrnite na naše
regionalno servisno podjetje ali
zastopnika.
96
Tehnični podatki
Splošno
Sistem: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900
Temperatura okolja
Maks.: +55 °C (praznjenje)
+45 °C (polnjenje)
Tehnični podatki
Ime izdelka: KF300
Min.: -10 °C
97