Navodila za priklop vrat z biometričnim odpiranjem Ekey in el

DOPIS 900001
Navodila za priklop vrat z biometričnim
odpiranjem Ekey in elektromehansko zaporo
Roto
OPOZORILO: Priklop mora obvezno opraviti strokovno usposobljena
oseba, ker lahko pride do uničenja krmiljenja, za kar INLES ne prizna
garancije! Prosimo, da dosledno upoštevate to opozorilo!
1. Za el. napajanje vrat je potrebno speljati vse kable v omarico, kjer bo montiran
priloženi 24V napajalnik. Lahko je to podometna doza poleg vrat, elektro razdelilna
omarica ali pa omarica - doza za domofon. Potrebujemo napajanje 230VAC, kabel iz
vrat, tipko za el. odpiranje in stikalo za »Dan/Noč« način.
2. Vrata morajo biti pred priklopom napajalne napetosti obvezno zaprta in zaklenjena!
3. Povežemo vse vodnike po priloženi shemi*. Na dovodni strani napajalnika priklopimo
230V~ na sponke L, N in ozemljitev, če jo ima. Ob vklopu na napajalniku zasveti
zelena lučka »DC ON« oziroma »DC OK«.
4. Preizkusimo odpiranje z notranjo tipko**. Pritisnemo tipko - vrata se morajo odpreti.
Lahko simuliramo odpiranje z tipko tako, da se z belim vodnikom dotaknemo +24V
(rjavi vodnik).
5. Preizkusimo
odpiranje od
možno, zato
stikala pa se
odtisom.
tudi delovanje stikala** »Dan/Noč«. V položaju »Dan« je možno
znotraj z kljuko. V položaju »Noč« pa odpiranje od znotraj z kljuko ni
je nujno potrebno imeti vgrajeno tipko v bližini vrat. V obeh položajih
vrata odprejo, če jih od znotraj odpremo s tipko, od zunaj pa z prstnim
6. Sedaj pristopimo k programiranju Tocahome enote po originalnih navodilih. Po vnosu
uporabnika lahko od zunaj odpiramo vrata na prstni odtis.
Pomembno:
* Vezalni načrt v originalnih navodilih Ekey ne velja! Dosledno upoštevajte priloženo
shemo vezave!
** Tipka (ali domofon) in stikalo »Dan/Noč« nista v obsegu dobave vrat. Kupec si ju
mora priskrbeti in montirati sam. To pa zaradi tega, ker naj bi bila oba zaradi izgleda
od istega proizvajalca kot vsa ostala stikala, tipkala in vtičnice v stavbi.
INLES d.d.
Priklop les in alu-les
Stran: 1
NAVODILA ZA UPORABO
ekey® TOCAhome integra - krmilnik
Sistem dostopa s prstnim odtisom
SPISEK UPORABNIKOV
ŠT
IME
PRSTI
F1
2
F2
DATUM
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F0
Slika 1
3
1
O IZDELKU
5
2
VSEBINA KOMPLETA
5
3
DELOVANJE
6
3.1
UPORABA GUMBOV
6
3.2
PRVA UPORABA INICIALIZACIJA NOTRANJE IN ZUNANJE ENOTE
6
3.3
PROGRAMSKI MENI
7
3.4
ZAJEM PRSTNEGA ODTISA S POMO!JO !ITALNIKA (GLEJ STRAN 3) 8
3.5
VNOS PRSTA
3.7
VNOS NOVE VARNOSTNE KODE
9
10
4
OPIS NAPAK
11
5
TEHNI!NI PODATKI
12
6
VIRI INFORMACIJ
13
7
GARANCIJA PROIZVAJALCA
14
8
GARANCIJSKI OBRAZEC
15
POZOR:
Biometri"ni sistem ne sme biti edini na"in za vstop v objekt. Za primer višje sile, požara
ali naravne nesre"e, predvidite rezervno možnost.
4
1
O IZDELKU
Naprava pred vami je biometri"ni sistem s "italnikom prstnih odtisov. Namenjen je
kontroli pristopa in popolni integraciji v vratno krilo ali podboj. !italnik bere posebnosti
"rt vašega prstnega odtisa in jih uporablja za prepoznavo oseb, ki jim je dovoljen dostop.
Vsak vaš prst ima svoje posebnosti in zna"ilnosti, ki se razlikujejo od tistih, ki jih imajo
druge osebe.
Notranja enota ekey® TOCAhome integra, je predvidena za neposredno krmiljenje
elektromotornega pogona klju"avnice.
S stikalnim vhodom lahko krmilimo rele, ta pa po potrebi aktivira zunanjega porabnika
(npr. elektro odmika" vrat).
2
VSEBINA KOMPLETA
Notranja enota ekey® TOCAhome integra in zunanja enota ekey® TOCAhome integra, sta
vgrajeni v vrata, ki ste jih kupili pri vašem dobavitelju ali proizvajalcu.
Kon"nemu uporabniku ni potrebno opravljati nikakršnih posegov z zvezi s priklapljanjem
notranje in zunanje enote.
prikazovalnik
prikaz statusa
prikaz delovanja
gumbi za upravljanje
tipalo
ekey® TOCAhome integra znanja enota
ekey® TOCAhome integra notranja enota
5
3
3.1
DELOVANJE
UPORABA GUMBOV
Upravljanju z napravo so namenjeni 4 gumbi:
OK:
služi za vstop v meni in za potrditev ukaza
< in >:
služita za spreminjanje vrednosti ter
premikanje po meniju, kot je prikazano
v programskem meniju v poglavju 3.3.
ESC (X):
služi za preklic ukaza.
PROGRAM, FUNKCIJE MENIJA IN PRIKAZ
Normalno delovanje
(utripajo"a pika)
Vnos uporabnika
(enroll user)
Brisanje uporabnika
(delete user)
Nastavitev varnostne kode
(security code)
Nastavitev tovarniških vrednosti
(izbris vseh uporabnikovih nastavitev in podatkov)
3.2
.
Eu
du
Sc
rr
PRVA UPORABA
INICIALIZACIJA NOTRANJE IN ZUNANJE ENOTE
Po priklopu naprave na elektri"no napetost, se za"ne na prikazovalniku odštevanje od 45,
dokler ni vzpostavljena povezava z zunanjo enoto. Nato gorita na prikazovalniku notranje
enote obe decimalni piki (..) in dioda na zunanji enoti utripa rde"e. Po tem utripa na
zunanji enoti oranžna LED. Zdaj lahko za"nemo z inicializacijo.
Pritisnite tipko OK in nato tipko ESC. Na zaslonu se prikaže “EF” za “enroll finger” oz.
VNOS ODTISA. S predhodno registriranim prstom lahko potegnete preko "italca in s tem
poženete inicializacijo, NE DA BI IZGUBILI PODATKE O UPORABNIKIH. Ta na"in je
prakti"en, "e ste menjali notranjo enoto. !E NI VNEŠENIH UPORABNIKOV, pritisnete
tipko ESC. Samodejno se požene inicializacijski program.
Inicializacija te"e samodejno. Med tem se napravi prilagodita skupnemu delovanju.
Inicializacija je namenjena prepre"evanju zlorab, zamenjavi "italnikov itd. Po zaklju"eni
inicializaciji, utripa na prikazovalniku notranje enote decimalna pika, ki ozna"uje
normalno delovanje. Varnostna koda je nastavljena na vrednost 99. Prosimo, da jo
"imprej spremenite!
6
3.3
PROGRAMSKI MENI
7
3.4
ZAJEM PRSTNEGA ODTISA S POMO!JO !ITALNIKA (GLEJ STRAN 3)
Zelo pomembno je, da s prstom pravilno potegnete preko "italnika.
Opozorilo: Najboljše rezultate dosežete z uporabo sredinca, medtem, ko sta kazalec in
prstanec iztegnjena.
Z izbranim prstom potegnite preko tipala od za"etka prvega "lenka, do konca prsta,
s "imve"jo površino. !im ve"ja je vnešena površina, tem boljša bo prepoznavnost vašega
odtisa.
Tipalo je v sredini vodila prsta (siva "rta, glej sliko na str. 5). S prstom potegnite
preko tipala nežno, vendar ne prerahlo, s konstantno, srednjo hitrostjo.
Osebe, ki se veliko ukvarjajo z ro"nimi deli, naj bodo pozorne na obrabljenost odtisov. Pri
desni"arjih priporo"amo uporabo leve roke in obratno.
POZOR:
Preko tipala potegnite s "im ve"jo površino prvega "lenka vašega prsta. Pritisk naj bo
majhen. Na ta na"in bostedosegli odli"no prepoznavanje.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
VNOS VARNOSTNE KODE
Pritisnite tipko OK v notranji enoti
Vnesite s tipkama < in > levo cifro varnostne kode. (Serijska nastavitev je 9)
Pritisnite tipko OK
Vnesite s tipkama < in > desno cifro varnostne kode. (Serijska nastavitev je 9)
Pritisnite tipko OK
Na prikazovalniku sveti „Eu“ (Enroll user) („Enroll“ = „registracija“)
2.
2.1.
2.2.
DODELITEV PRAVIC
Ko na prikazovalniku v notranji enoti sveti “Eu”, pritisnite tipko OK.
Izbira uporabnika: Na prikazovalniku sveti “1”. !e je to uporabniško mesto že
zasedeno, sveti poleg številke tudi pika. Npr. “1.”. S tipkama < in > nastavite
željeno številko uporabnika.
Pritisnite tipko OK.
Izbira prsta: Na prikazovalniku sveti “F1” za 1. prst. S štetjem za"nite pri
mezincu leve dlani. Desni mezinec je 10. prst (= “F0” na prikazovalniku). !e je
dolo"en prst že vnešen, je ta ozna"en s piko ob številki. Npr. za desni kazalec
vnesite “F7”
Pritisnite tipko OK.
Sedaj lahko dolo"ite katerega izmed obeh relejev boste krmilili z izbranim
prstom. Izbira releja: Na prikazovalniku sveti „01“, kar je znak, da je izbran prvi
rele (motorni pogon). S tipkama < in > nastavite željen rele in pritisnite tipko
OK. Tudi v tem primeru zasveti „EF“.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Možnosti :
8
„01“
„02“
Rele 1
Rele 2
!
!
motorna klju"avnica
zunanji relejski kontakt
3.5
VNOS PRSTA
3.1.
Ko na prikazovalniku zasveti “EF” imate 60 sekund "asa, da s celotnim zadnjim
"lenkom izbranega prsta potegnete preko tipala "italnika.
Vnos mora biti izveden v skladu z navodili v razdelku 3.4
Zunanja enota ozna"uje stanje s svetle"o diodo v treh razli"nih barvah.
3.2.
3.3.
Rde!a:
Oranžna:
Zelena:
prst ni bil uspešno vnešen. Ponovite vnos!
v fazi vnosa. Naprava !aka na vnos željenega prsta.
uspešen vnos.
3.6
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
BRISANJE UPORABNIKA
VNOS VARNOSTNE KODE
Pritisnite tipko OK v notranji enoti
Vnesite s tipkama < in > levo cifro varnostne kode. (Serijska nastavitev je 9)
Pritisnite tipko OK
Vnesite s tipkama < in > desno cifro varnostne kode. (Serijska nastavitev je 9)
Pritisnite tipko OK
Na prikazovalniku sveti „Eu“ (Enroll user) („Enroll“ = „registracija“)
2.
2.1.
IZBIRA IN BRISANJE UPORABNIKA
Toliko "asa pritiskajte tipko >, da zasveti “du” (delete user = brisanje
uporabnika).
Pritisnite tipko OK
S tipkama < in > izberite številko uporabnika, ki ga želite brisati iz sistema.
Pritisnite tipko OK
Na prikazovalniku kratko zasveti “OK” in nato je naprava v normalnem stanju.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
9
3.7
VNOS NOVE VARNOSTNE KODE
Upoštevajte, da boste po spremembi napravo lahko uporabljali le z novonastavljeno
varnostno kodo. Po trikratnem napa"nem vnosu varnostne kode, se vklju"i 30 minutna
zapora naprave.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
VNOS TRENUTNE VARNOSTNE KODE
Pritisnite tipko OK.
Vnesite s tipkama < in > levo cifro varnostne kode. (Serijska nastavitev je 9)
Pritisnite tipko OK.
Vnesite s tipkama < in > desno cifro varnostne kode. (Serijska nastavitev je 9)
Pritisnite tipko OK.
Na prikazovalniku sveti „Eu“ (Enroll user)
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
POTEK NOVE NASTAVITVE
Toliko "asa pritiskajte tipko >, da zasveti „Sc“.
Pritisnite tipko OK.
Vnesite s tipkama < in > levo cifro nove varnostne kode.
Pritisnite tipko OK.
Vnesite s tipkama < in > desno cifro nove varnostne kode.
Pritisnite tipko OK.
Na prikazovalniku kratko zasveti “OK” in nato je naprava v normalnem stanju.
3.8.
POVRNITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV
Pri povrnitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi podatki iz pomnilnika. Varnostna
koda bo nastavljena na tovarniško vrednost 99, zunanja in notranja enota pa nista ve"
inicializirani.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
VNOS VARNOSTNE KODE
Pritisnite tipko OK v notranji enoti.
Vnesite s tipkama < in > levo cifro varnostne kode. (Serijska nastavitev je 9)
Pritisnite tipko OK
Vnesite s tipkama < in > desno cifro varnostne kode. (Serijska nastavitev je 9)
Pritisnite tipko OK
Na prikazovalniku sveti „Eu“ (Enroll user)
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
POTEK POVRNITVE TOVARNIŠKIH NASTAVITEV
Toliko "asa pritiskajte tipko >, da zasveti „rr“.
Pritisnite tipko OK
Vnesite s tipkama < in > levo cifro varnostne kode. (Serijska nastavitev je 9)
Pritisnite tipko OK
Vnesite s tipkama < in > desno cifro varnostne kode. (Serijska nastavitev je 9)
Pritisnite tipko OK
Na prikazovalniku kratko zasveti “OK” in nato dve rde"i piki. LED zunanje enote
utripa oranžno. Naprava je v stanju, kakršnem je bila pred prvim zagonom.
OPOZORILO:
10
4
OPIS NAPAK
Napaka
Vzrok
Rešitev
Vnos prsta ne deluje
1. Prsta niste enakomerno, s
prednjim "lenkom, povlekli
preko "italnika.
3. Prst ste potegnili prepo"asi
ali prehitro
1. S prednjim "lenkom prsta
potegnite preko "italnika
enakomerno, brez
zaustavljanja.
2. S prstom nežno, vendar ne
prerahlo, potegnite "ez
"italnik.
3. S prstom srednje hitro
potegnite "ez "italnik.
1. Pri vnosu je bila od"itana
druga površina prsta.
1. Ponovite vnos prsta v
skladu z navodili in slikami.
2. Vnos prsta ni bil pravilno
izveden.
2. Glej napako „Vnos prsta ne
deluje“ – dober vnos omogo"a
odli"no prepoznavnost.
1. Zagotovite vir napajanja.
2. Pritisk prsta na "italnik je
premo"en ali prešibek.
Naprava ne prepozna že
vnešenega prsta
Utripajo"a pika, ki
ozna"uje normalno stanje,
ne utripa.
Prekinjeno napajanje z elektri"no
energijo.
Napaka „E0“ na
prikazovalniku, za tem
odštevanje od 45.
1. Ni povezave z zunanjo enoto.
1. Preverite 4-polni
povezovalni kabel
2. Napajanje je bilo prekinjeno.
Sledi ponoven zagon.
Vnešenih je že 99 prstov
2. Po"akajte, da se dokon"a
postopek zagona.
Dodaten vnos prsta ni mogo".
Za vnos novega prsta je
potrebno zbrisati vnešenega.
Po"akati je potrebno 30
minut, da bi lahko ponovno
vnesli varnostno kodo.
Pravilno izvedite priklop
Napaka „E1“
Napaka „E2“
Napaka „E3“
Zelena LED v zunanji
enoti prikazuje pozitivno
prepoznavanje
uporabnika, vendar rele
ne vklaplja.
2. Preverite stanje varovalke.
30 minutna zapora sistema zaradi
3-kratnega vnosa napa"ne
varnostne kode
Priklju"eni sta nekompatibilni
napravi.
Priklju"eni sta nekompatibilni
napravi. Prepoznava ni sprejeta,
ker je bila ena od naprav
zamenjana.
Pravilno izvedite priklop
11
5
TEHNI!NI PODATKI
•
PRIKLOPI
o
Povezava med notranjo in zunanjo enoto
o
Vir elektri"ne energije
o
Izhod za neposredni prklopn elektromotornega pogona (vija"na sponka)
o
Relejski izhod preko glavnega vtika"a
o
RS485 vmesnik preko glavnega vtika"a
o
Galvansko lo"en stikalni vhod preko glavnega vtika"a
o
Napajanje (AC ali DC) preko glavnega vtika"a
•
POMNILNIK
o
99 spominskih mest
o
Pri prekinitvi napajanja ne pride do izgube podatkov
•
VARNOST
o
Medsebojno prepoznavanje zunanje in notranje enote
o
Ekstremno nizka stopnja napa"nega prepoznavanja (FRR 1,4 x 10 -2 )
•
ELEKTRI!NE LASTNOSTI
o Vhodna napetost:
o
o
o
•
•
Tokovni odjem:
Vklopna mo" relejev:
Priklju"na mo" klju"avnice:
POGOJI OKOLJA
o
Temperaturno obmo"je:
o
Varnostni razred:
8V – 24V AC
8V – 30V DC
ca. 2W (brez motornega pogona)
30V 2A
30V 2A
-25°C … +85°C
IP41 (ko je naprava vgrajena)
HITROST
o
!as prepoznavanja 1s do 4s
(odvisno od števila vnešenih prstov – zasedenosti pomnilnika)
o
!as za zajem ~4s na prst
12
6
VIRI INFORMACIJ
Obiš"ite spletne strani:
www.fingerprint.si ali
www.ekey.net
Na teh mestih boste našli najnovejše izvedenke navodil in informacije o izdelkih ekey®
biometric systems.
!e imate vprašanja, na katera ne najdete odgovorov, pokli"ite oddelek za podporo
uporabnikom +386 1 5309 485. Radi smo vam v pomo".
13
7
GARANCIJA PROIZVAJALCA
‘ekey’ daje garancijo pod naslednjimi pogoji:
24 Mesecev od dneva nakupa
Blago je brez napak v materialu in obdelavi. Garancijske zahteve lahko uveljavljate le v državi, kjer ste izdelek kupili.
V primeru garancijskega primera, bo izdelek zamenjan ali pa bo s popravilom odpravljena napaka. Kakršnikoli dodatni
zahtevki po povra"ilu stroškov, ki so ali bi nastali med reševanjem garancijskega primera, so vnaprej izklju"eni.
Jamstvo za izgubo poslovnih priložnosti, podatkov ali programov ali izgubljenega dobi"ka pogodbenega partnerja, je
prav tako izklju"eno. S popravilom ali zamenjavo naprave, se garancija proizvajalca ne podaljša in pri popravljenem
in/ali zamenjanem delu ne za"ne znova. Za uveljavitev garancijskih zahtevkov je pooblaš"enemu ekey partnerju in/ali
dobavitelju, potrebno predložiti številko ra"una, datum ra"una ali jih poslati na stroške pošiljatelja na naslov
prejemnika (glej www.fingerprint.si, www.ekey.net). Pri pošiljanju izdelka ekey partnerju/dobavitelju, nosi stroške
pošiljanja, kot tudi riziko izgube pošiljke ali zamude pri pošiljanju, upravi"enec garancije. Svetujemo sklenitev
transportnega zavarovanja. Ekey ali njegov zastopnik ne prevzemata odgovornosti za transportno škodo, ki bi nastala
zaradi pomanjkljive ali nepravilne zaš"ite poslanega izdelka. Garancijski pogoji ne veljajo za:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
izdelke, ki so bili uporabljeni v nasprotju z navodili za uporabo, ki so priložena izdelku in/ali z garancijskimi
pogoji, z uporabo v kombinaciji z izdelki ali programi, ki s strani ekey niso bili izrecno odobreni ali ni bila potrjena
medsebojna združljivost.
zaradi spremembe izdelka
zaradi poskusa popravila s strani tretje osebe (nepooblaš"ene od ekey)
zaradi napa"nega transporta ali pomanjkljive ali nepravilne zaš"ite izdelka, poslanega ‘ekey’ ali ‘ekey’ partnerju.
zaradi nepazljive uporabe ali mehanske obremenitve (npr. padci, udarci, visok pritisk ipd.)
poškodbe, ki so nastale zaradi nestrokovne montaže izdelkov drugih ponudnikov ali drugih izdelkov, ki jih je
‘ekey’ prejel od dobaviteljev, ki so v "asu garancijskega zahtevka v ste"aju ali pa tik pred uvedbo ste"aja.
Sledovi uporabe (praske, odrgnine ipd.) niso predmet reklamacije
Izrecno opozarjamo, da pomeni odstranitev tovarniško nameš"ene etikete avtomati"no in nepreklicno izgubo garancije.
Posegi v napravo so dovoljeni le s strani ‘ekey’ pooblaš"enim osebam, ki v izdelek posegajo v antistati"nih pogojih. !e
bi ugotovili pomanjkljivost pri vašem izdelku, ki bi z nadaljno uporabo lahko povzro"ile nadaljno ali ve"jo škodo, je ta
škoda izklju"ena iz garancijskega zahtevka.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje,
odlo"itvijo za ekey® izdelek!
14
ki
ste
nam
ga
izkazali
z
8
GARANCIJSKI OBRAZEC
Opozarjamo, da za izdelavo predra"una za popravilo izdelka, zara"unavamo storitveni
pavšal, "e zahtevate vrnitev nepopravljenega izdelka.
S tem v zvezi upoštevajte to"ke 5. in 6. splošnih pogojev poslovanja (AGB) ‘ekey’.
Tip naprave:
___________________________________________
Serijska številka:
___________________________________________
Ime in naslov kupca:
___________________________________________
Številka ra"una:
___________________________________________
Datum ra"una:
___________________________________________
Štampiljka prodajalca:
15
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 64
A- 4030 Linz
www.ekey.net
LINDE MPA d.o.o.
Vodovodna cesta 99
1000 Ljubljana
Tel. (01) 5309 485
Fax (01) 5309 493
[email protected]
www.fingerprint.si
16