Svetopisemski G L A S N I K - Svetopisemska družba Slovenije

Svetopisemski
G L A S N I K
DRUŠT VO SVETOPISEMSKA DRUŽBA SLOVENIJE
Božič 2013
OB 20. OBLETNICI
Spominjam se, kako je predsednik odbora za prevod Svetega pisma prof. dr. Krašovec
nas prevajalce leta 1993 povabil, naj se včlanimo v Svetopisemsko družbo Slovenije.
In smo se včlanili. Razumeli
smo, da je ta slovenska ustanova povezana s svetovno
organizacijo Združenih svetopisemskih družb, ki nam
hoče pomagati, da bo prevod
dobro pripravljen za natis in bo lahko po zmerni ceni šel med
ljudi. Preko nje oz. preko ene njenih ustanoviteljic, Britanske
in inozemske biblične družbe, smo po 2. vatikanskem koncilu,
leta 1974, Slovenci dobili ekumensko izdajo Svetega pisma v
eni knjigi, ki je bila prva izdaja Svetega pisma, ki je bila namenjena tako protestantom kot katoličanom.
Matematično je stvar jasna: preteklo je dvajset let. Ob tem
dogodku pa se je dobro vprašati, ali je bilo vredno ustanoviti
to slovensko društvo? Ali se je v teh dveh desetletjih pokazalo,
kako je prispevalo k širjenju branja in s tem k ljubezni do Božje
besede? Po tem, kar poslušamo in beremo te dni o korupciji v
slovenski družbi, bi morali reči, da je težko govoriti o blagodejnem vplivu delovanja Svetopisemske družbe na življenje med
državljani Republike Slovenije. Toda pokazatelji, ki so lahko
pomembni za politike in medije, nikakor niso merilo tega, kar
je skrito v srcih in vendar deluje.
Leta 1996 je tudi z veliko prizadevnostjo upravnega odbora in
uslužbencev Svetopisemske družbe izšel Slovenski standardni
prevod Svetega pisma. To je bil velik praznik za verne kristjane
»Rodila bo sina in daj mu ime Jezus,
kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«
(Mt 1,23)
V dneh, ko se veselimo Emanuelovega prihoda med nas, vam sodelavci Svetopisemske
družbe Slovenije želimo obilje njegove bližine in pristnega veselja, ki naj vas spremlja in
prevzema vsak dan leta 2014.
in za vse ljudi dobre volje v Sloveniji. Istega leta je slovenska
Svetopisemska družba postala polnopravna članica Združenih
svetopisemskih družb. Vsako človeško delo pa je nepopolno.
Spominjam se sodelovanja pri iskanju napak in neskladij, da
bi bile nove izdaje in ponatisi manj nepopolni. Sam vem, kako
sem bil vesel, da je lahko izšla tudi žepna izdaja Svetega pisma
v slovenščini. Prej sem nekoč kupil v tako priročni obliki francosko Jeruzalemsko Biblijo. Živel sem v časih, ko Svetega pisma
ni bilo mogoče kupiti, zdaj res nihče ne more reči, da ne more
imeti lastnega izvoda Svetega pisma. Prav zato pa se s tem
večjo težo postavlja vprašanje, kako pomagati ljudem, da bodo
brali in sicer s pridom brali besedo, tako, da bodo osebno slišali
samega Boga, ki nam govori danes, in bi po tej besedi verovali.
Naj naprej razmišljam o kratki zgodovini naše Svetopisemske
družbe kot o boju z njegovimi vzponi in padci. Prepričan sem,
da so možje in žene, ki so Družbo ustanavljali, iskreno želeli
biti z Bogom proti vsem in vsemu, kar je Bogu nasprotno. Isto
lahko rečemo za člane in članice upravnih odborov, ki so se
zvrstili v teh dvajsetih letih in so po svojih sposobnostih, usposobljenostih in izkušenostih in darovih prispevali k delu za
Sveto pismo v naši državi. Enako velja ta predpostavka za tiste,
ki so sodelovali v nadzornem svetu in častnem razsodišču. Posebej bi rad dal vse priznanje prvemu predsedniku Upravnega
odbora in društva g. Janku Jeromnu. Bil je na tem mestu v
težavnem obdobju začetkov in tudi velikih dosežkov, predvsem
ob izidu tako pričakovanega Standardnega prevoda 1996. Kot
ekonomist in velik ljubitelj knjig, predvsem pa Knjige, je z
veseljem dajal pobude in pomagal uveljavljati Svetopisemsko
družbo v našem okolju. Poglavje zase je »mala čreda« uslužbencev, ki niso gledali na to, ali so dovolj plačani za svoje delo,
ampak so vse do naših dni nesebično sprejemali nase bremena
za širjenje Božje besede. Sam zdaj vidim, kako samoumevno
se njihovo delo prepleta, ko bi velikokrat lahko kdo rekel: To ni
moje področje; ali: Moj čas je potekel. Potem pa ostane široko
polje dejavnosti prostovoljnih sodelavcev, članov in molivcev
na Božji strani.
Naše poslanstvo lahko povzamemo takole:
Poklicani smo k razvijanju dela s Svetim pismom, da bi njegovo sporočilo lahko doseglo,
izzvalo in preobrazilo življenja ter prineslo božjo spravo in ozdravljenje ljudem v naši deželi.
Tudi s predsodki se je treba bojevati, vendar z delom, ki govori samo zase, in s pojasnjevanjem, da je danes Svetopisemska
družba v službi vseh krščanskih Cerkva na področju države in
deluje kot povezava prav zato, ker je Sveto pismo skupno vsem
kristjanom. In tudi to, da se načela dela v okviru Združenih
svetopisemskih družb stalno dopolnjujejo, da bi kar najbolje
ustrezala tej usmeritvi. Da torej lahko danes posamezne svetopisemske družbe pripravljajo prevode in izdaje Svetega pisma tudi po željah in načelih posameznih Cerkva in ne samo
ekumenske izdaje. Seveda bi radi kar najbolj pomagali tudi
pri prizadevanjih za pogosto in sadu polno branje Svetega pisma, naj si bo v bogoslužju, v skupinah ali zasebno, a jasno je
tudi, da ne smemo posegati v načine dela s Svetim pismom,
ki so lastne posameznim krščanskim veroizpovedim. Napetost,
ki je na področju sodelovanja, tudi ekumenskega, značilna za
našo deželo, je tudi del tistega boja, ki ga moramo vsi bojevati
skupaj z Bogom, ne proti Bogu. Potem se ni bati za prihodnost
Svetopisemske družbe Slovenije, še manj seveda za prihodnost
Božje setve v deželi pod Triglavom.
Prof. dr. Marijan Peklaj,
predsednik Svetopisemske družbe Slovenije
B O Ž J A B E S E DA V O D R E Š E N J S K E M N A Č R T U
RAZMISLEK O TEMELJIH NAŠEGA POSLANST VA
Bog, ki se nam razodeva v Svetem pismu, je Bog, ki govori.
S svojo besedo ustvari svet, z besedo pokliče Abrahama,
spregovori Mojzesu, pokliče preroke in da obljube Davidu. V določenem času se nato sam razodene kot učlovečena Beseda, Jezus Kristus. In v Novi zavezi nato ključno
vlogo zavzame »beseda evangelija« (Apd 15,7; Kol 1,5),
sporočilo o Kristusovi smrti, vstajenju in milostnem daru,
ki izhaja iz tega dogodka. Vse se godi prek besede. Božja
beseda, ki je osnovni, primarni način Božjega razodetja
človeštvu, je dinamična, vedno aktualna, ker »neposredno
posreduje« Boga samega, njegovo življenje, njegovo osebo. V tej Božji »ekonomiji« pa dobi pomembno mesto še
druga oblika Božje besede: poleg besede, ki jo Bog izgovarja in z njo ustvarja in prenavlja svet, govorimo tudi o
»zapisani Božji besedi«, Svetem pismu. Biblija je od Boga
podarjeno, navdihnjeno orodje, medij ali sredstvo, s pomočjo katerega lahko ljudje zaslišimo in izkusimo tisto
primarno, delujočo in osebno Božjo Besedo. Sveto pis-
mo je poseben, vnaprej pripravljen prostor, kamor lahko
vstopimo in se srečamo z živim Bogom. Dejstvo, da je Bog
človeštvu milostno podaril Sveto pismo, lahko primerjamo z drugim, večjim milostnim darom: da je Božji Sin
postal človek. Prav kakor je bil Kristus popolnoma in v
resnici človek, navzven enak drugim ljudem, tako je Sveto
pismo izraženo v človeški govorici, ki se navzven prav nič
ne razlikuje od ostalih človeških besed. Toda Kristus je
v resnici hkrati tudi popolnoma in resnično Bog – in na
enak način je Sveto pismo, ko ga beremo z očmi vere in
pod vodstvom Svetega Duha, živa Božja beseda, ki v nas
ustvarja življenje iz smrti. Sveto pismo je torej temeljni
milostni dar Cerkvi, njen konstitutivni element (in dokument), h kateremu se neprestano vrača, da bi slišala Božji
glas. Različne krščanske tradicije se nekoliko razlikujejo v
tem, kakšno vlogo naj bi imelo Sveto pismo v Kristusovi
Cerkvi, vendar pa se vsi strinjamo, da gre za enega največjih Božjih darov, ki je dan in zaupan Cerkvi v oskrbo in
uporabo.
In ravno tukaj lahko našo pozornost obrnemo k svetopisemski družbi. Svetopisemske družbe so nastale tako,
da so se predstavniki različnih cerkvenih denominacij
strinjali, da bi to eno delo lahko opravljali skupaj – da bi
ustanovili skupno družbo, ki bo odslej skrbela za Sveto
pismo v korist vseh. Lahko bi rekli, da so različne cerkve
ta del svojega poslanstva prenesle na to eno skupno organizacijo. Svetopisemska družba je torej nekakšna »prvina«
enosti Kristusove Cerkve, ker se v njej ta enost že uteleša
in kaže navzven – ob osredotočenosti na zapisano Božjo besedo. Ravno zato o svetopisemski družbi ne moremo razmišljati ločeno od Cerkve: je del Cerkve, vkolikor
ji je zaupan točno določen del poslanstva Cerkve; je pod
Cerkvijo, ker ji služi in ker jo je Cerkev (v pluralnosti
svojih denominacij) ustanovila; lahko pa je tudi »prednja
straža« Cerkve – v tem, da s posvečenostjo svoji točno določeni nalogi spodbuja in pomaga širši Cerkvi pri opravljanju celote njenega poslanstva. Zato smemo reči, da
je svetopisemska družba udeležena v delovanju Boga samega. »Svetopisemske družbe razumejo svojo nalogo kot
soudeleženost v Božjem poslanstvu – v delu Očeta, Sina
in Svetega Duha« (dokument Identiteta in etos Združenih
svetopisemskih družb, 2000). Če je zapisana Božja beseda
ključno sredstvo, ki si ga je Bog izbral za to, da se bo razodeval človeku, je dejavnost, ki skrbi za dostopnost tega
sredstva za vse ljudi, gotovo udeležena v Božjem delu. To
še posebej jasno vidimo pri prevajanju Svetega pisma, ki
je »v središču našega delovanja« (Newportska deklaracija ZSD, 2004). Vsak prevod v nov jezik ali za novo ciljno
skupino pomeni majhno »učlovečenje« Božje zapisane besede za to skupino in nov korak v uresničevanju Božjega
večnega načrta.
zajo Božjemu načrtu? Koliko metode, ki jih uporabljamo,
odražajo značaj njegovega razodetja? Bo projekt primogel
k temu, da bo Božja beseda dosegla svoj cilj v našem prostoru? – V tej luči je tudi jasno, da si moramo prizadevati
ne le za dostopnost Svetega pisma, ampak tudi »pomagati
ljudem do živega stika z Božjo besedo«. Torej so pomembni projekti, ki pomagajo ljudem brati, razumeti in »doživeti« Božjo besedo.
Matjaž Črnivec,
generalni tajnik Svetopisemske družbe
Iz povedanega lahko povzamemo vsaj naslednje štiri sklepe za naše konkretno delovanje:
1. V zavesti, da smo udeleženi v Božjem delu, ki daleč
presega naše človeške moči, moramo svoje poslanstvo
opravljati z veliko ponižnostjo, »v strahu in trepetu« (Flp
2,12), v molitvenem duhu.
2. Napravimo lahko pomemben sklep glede narave našega dela: nismo najprej založniška niti karitativna,temveč
misijonarska organizacija. Udeleženi smo v Božjem »pošiljanju besede«, ki je v marsičem podobno delu misijonarjev doma in po svetu.
3. Delovanje Boga, ki govori svojo besedo in z njo rešuje,
oživlja in povezuje ljudi, naj se vpisuje v vse, kar delamo.
Naša odgovornost je, da se vselej spominjamo na to primarno dejstvo in mu dopuščamo, da oblikuje, označuje
in daje smisel vsem našim aktivnostim, tudi tistim, ki so
navidez najmanj »duhovne«.
4. Pri našem načrtovanju in strategiji morajo biti v ospredju naslednja vprašanja: V kolikšni meri zadani cilji ustre-
To poslanstvo želimo v prihodnje uresničevati v
skladu z naslednjo vizijo:
• Naš cilj je učinkovito inkulturirati biblično sporočilo, odkrivati možnosti kulturno ustrezne komunikacije in zagovarjati njegov pomen za širšo
družbo, da bi lahko postalo sprejet in sprejemljiv
del sodobnega slovenskega življenja.
• Zamišljamo si novo kulturo branja Svetega pisma (oziroma sprejemanja, vsrkavanja, uživanja)
v zasebnih, skupinskih in javnih sferah.
• To srečevanje s svetopisemskim sporočilom
naj bi imelo preobrazben učinek, tako da bo oblikovalo življenja ljudi v Cerkvi in prek njih tudi
življenja tistih izven nje.
2 0 13 V O G L E DA L U
Dobrodelna kampanja ob nedelji
Svetega pisma
Kot se gotovo še spomnite, smo v januarju, ob nedelji Svetega pisma, izvedli kampanjo »Podarjam in Berem Besedo«,
ki je naša najobširnejša dobrodelna kampanja v letu, saj v
okviru le-te prosimo za pomoč v preko sto župnijah po vsej
Sloveniji. V okviru letošnje kampanje smo zbirali sredstva
za brezplačna Sveta pisma, ki so jih prejeli ljudje na najbolj
odročnih predelih Madagaskarja, med katerimi že 27 let deluje slovenski misijonar Tone Kerin. Na pobudo se je odzvalo preko 200 dobrotnikov, ki so skupno darovali 3.428 EUR,
s katerimi smo lahko za Tonetove Malgaše od svetopisemske
družbe na Madagaskarju kupili preko 720 celotnih Svetih pisem. Misijonar Tone odtlej deli Besedo vsem, ki znajo brati
in so se zanjo pripravljeni malo potruditi. Vsem, ki so tako
prejeli Sveto pismo, je to vir izjemnega veselja! Tone Kerin
nas je prosil, naj se v njegovem imenu ter v imenu
vseh »njegovih« Malgašev iskreno zahvalimo vsem, ki
ste darovali za omenjeni projekt.
kot model, ki ga priporočajo tudi drugod po svetu. Vabimo
vas, da se Bogu skupaj zahvalimo za to priložnost, ter
ga prosimo, naj to sodelovanje blagoslavlja tudi v prihodnje.
Slovenska beseda na Broadway-u
Aprila smo ob tednu knjige pristopili k zanimivemu
mednarodnemu sodelovanju. Kolegi iz Ameriške svetopisemske družbe so nam omogočili, da na velikem ekranu
sredi Broadway-a v New Yorku objavljamo misli o Svetem
pismu v slovenščini. K temu smo povabili naše uporabnike socialnih omrežij in odzvalo se jih je preko trideset.
Slovenski odgovori na vprašanje »Kaj je zate Sveto pismo?«
so tako »živeli« sredi »središča sveta« kar teden dni.
Povezovanje z drugimi svetopisemskimi družbami v regiji
V zadnjih nekaj letih smo se povezali z drugimi svetopisemskimi družbami, ki delujejo na območju nekdanje Jugoslavije ter Albanije. Ugotovili smo, da se pri svojem delu srečujemo s podobnimi izzivi in smo svoje sodelovanje, ki je
dotlej obstajalo le na področju tiska knjig, v preteklih nekaj
letih še razširili s skupnimi projekti za širjenje kulture branja Svetega pisma. S tem smo pritegnili pozornost velikih
Svetopisemskih družb, ki naše regijsko povezovanje vidijo
Zaključek tedna knjige obeležili z
moškim zajtrkom na temo Knjige
vseh knjig
na promocijski stojnici. Odzivi mladih na knjižico so bili izjemni:
•»Prevod je primeren za delo z mladinskimi skupinami.
Moja skupina rada prebira njegove vrstice.« (Luka)
Tik pred prvomajskimi prazniki, ob zaključku tedna knjige, smo v Zavodu Sv. Stanislava v Šentvidu, v sodelovanju z
društvom »Družina in Življenje«, pripravili moški zajtrk, na
katerem je preko 250 mož prisluhnilo gostu iz Ameriške svetopisemske družbe Samuelu Lufiju, ki jih je navdušil s svojim
pričevanjem o tem, kako se je v življenju odločil dati prednost odnosu z Bogom ter skupnemu branju Božje besede s
svojo ženo. Na dogodku nas je kot častni govornik nagovoril
tudi ameriški veleposlanik v Sloveniji, g. Joseph Mussomeli.
Ob koncu je generalni tajnik Svetopisemske družbe Matjaž
Črnivec vse prisotne pozval, naj sprejmemo »moško« odločitev, da bomo naslednjih 30 dni vsakodnevno brali Sveto
pismo v okviru kampanje »Berem Besedo«.
Življenje z Jezusom
Na tretjo soboto v septembru smo se ponovno zbrali na festivalu Stična mladih, kjer smo preko 6.000 mladim udeležencem festivala brezplačno podarili že drugo knjižico Življenje
z Jezusom, ki prinaša prevod Apostolskih del ter Drugega in
Tretjega Janezovega pisma v sodobno slovenščino.
Knjižica predstavlja najboljšo možno popotnico udeležencem festivala, saj so lahko ravno preko zgodbe prvih apostolov zaslutili, kakšen naj bo njihov osebni odziv na geslo
festivala, ki je bilo letos vzeto iz 28. poglavja Matejevega
evangelija: »Pojdite in naredite vse narode za moje učence.«
(Mt 28,19)
Podobno kot lani smo tudi letos udeležence festivala povabili k sodelovanju v delavnici, spoznavali pa so nas lahko tudi
•Novi »prevod« Svetega pisma Življenje z Jezusom mi je zelo
všeč, saj je lažji za branje in razumevanje.« (Klara)
•»Knjižico Življenje z Jezusom smo razdelili med mlade in
7. razred OŠ, ki so Lukov evangelij prebrali z navdušenjem.«
(Katja)
•»Ta prevod Svetega pisma je tak, da zadane bistvo. Super je.
Za mlade, za ljudi današnjega časa.« (Primož)
•»Zdi se mi super, da je Božja Beseda napisana v jeziku, ki je
bližji mladim. Upam, da bo čim več takšnih izdaj.« (Borut)
V posebno veselje nam je, da je Življenje z Jezusom v korist
tudi številnim pastoralnim delavcem, kar je v končni fazi
tudi namen tega projekta.
S. Jana je tako dejala: »Življenje z Jezusom sem uporabila v več mladinskih
skupinah in moram reči,
da gre za izkušnjo, ki kliče
po še!«
Po festivalu Stična mladih
smo nadaljnjih 2.000 izvodov knjižice podarili tudi
članom ostalih Cerkva po
vsej Sloveniji. Pri tem se
želimo še posebej zahvaliti vsem dobrotnikom Božje besede, ki ste s svojimi darovi kar 4.300 mladim omogočili
srečevanje z Božjo besedo v jeziku, ki jim je blizu.
Recesija v portugalščini
Veseli nas, če naše delo pride prav tudi bratom in sestram
po svetu. Še posebej smo se razveselili za našo knižico Recesija, ki je izšla tudi v portugalščini.
SVETOPISEMSKI MARATON »NA JVEČJA JE LJUBEZEN«
V prvem tednu oktobra se je po vsej Sloveniji odvijal že
šesti Svetopisemski maraton, ki smo ga izvedli skupaj s
prostovoljci iz številnih gibanj in Cerkva. Ko smo s člani te ekipe v letu 2008 prevzeli »maratonsko« pobudo od
nekaterih župnij, ki so svetopisemski maraton izvedle
leta 2007 v počastitev leta Svetega pisma, si nismo znali
predstavljati, da bo to že v nekaj letih postal tako razširjen
in velik dogodek.
Branje pri Sv. Jožefu, na Prešernovem trgu v Ljubljani
(kjer smo vsak dan maratona brali po nekaj ur) ter branje
drugod po Sloveniji, pa je spremljal tudi bogat spremljevalni program, v okviru katerega so vsak večer potekala
predavanja, ob koncu tedna pa so se jim pridružile tudi
delavnice slavljenja. Te smo pripravili skupaj s skupino
Svetnik ter go. Nado Žgur, udeležilo pa se je 30 voditeljev
slavljenja. Tri sodelujoče glasbene skupine so v soboto
zvečer pripravile tudi koncert sodobne krščanske glasbe,
katerega se je v cerkvi sv. Jožefa udeležilo več kot 250 mladih. Svetopisemski maraton 2013 smo sklenili v nedeljo
popoldne s predstavo koroškega duhovnika Janka Krištofa z naslovom »Prerok«, ki izbranim svetopisemskim
besedilom vélikih prerokov Stare zaveze, postavi ob bok
podobe današnje človeške družbe in nam tako temeljito
izpraša vest.
Celotedenskemu branju pri Sv. Jožefu v Ljubljani se je namreč letos pridružilo še skoraj 50 krajev po vsej Sloveniji,
v katerih so potekali »mini« maratoni. Ljudje so se k branju Božje besede zbirali za različna časovna obdobja — nekateri za 24 ur, drugi za 12-urno branje preko noči, tretji
pa za nekaj urno branje ob večerih.
Tako smo skupno ves teden premišljevali Besedo ob vodilnem geslu »Največja je ljubezen« (Prim. 1 Kor 13,13). Z njim
smo želeli vse bralce in poslušalce povabiti k osebnemu srečanju z Božjo ljubeznijo, saj le, če sami doživimo takšno ljubezen, smo jo zmožni podeliti tudi z drugimi. Glede na izjemne
odzive je bil namen dosežen. Katarina je na primer zapisala
takole: »Vsako leto me na maratonu Gospodova Beseda znova preseneti, me poučuje, tolaži, spodbuja in nagovarja.«
Zaključna zahvala
V duhu praznovanja ob »oživljeni oživljajoči Besedi« velja hvaležnost Bogu, mreži prostovoljcev
in vsem ljudem, ki ste in smo Svetopisemski maraton »vzeli za svojega«; za njegovo izvedbo tudi
darovali in se tudi na ta način povezali v ljudstvo
živega Boga.
Poročna noč - Maratonski utrinek
Samo dva razloga sta, da se v nočnih urah odpravim ven, — tako je zaradi mojega zapečkarstva
– ali grem k polnočnici ali pa na ohcet. Prvo je
redno enkrat letno, drugo pa le na vsake kvatre.
Včerajšnji nočni izhod na Svetopisemski maraton bom uvrstil med te kvatrne dogodke, priča
sem bil poročni noči. Naj vam razložim, zakaj
pravim tako.
Prvič zato, ker je bilo vzdušje lepo kot na ohceti.
Rahli zaspanosti je bil primešan sladek občutek,
da sem priča nečemu lepemu, enkratnemu. In
bil si povabljen.
Drugič pa zato, ker me na to razmišljanje navajajo besede teologa, pesnika iz 5. stoletja, svetega
Jakoba, škofa iz Saruga. Pravi tako: »Ženin dviga
nevesti tančico; obraz starozaveznih prerokb
je razkril Kristus, ženin.« Tako se zgodi poroka
med nevesto Biblijo in ženinom Kristusom.
Kaj mi ta misel pove o včerajšnjem dogodku branja? V kapeli pri Svetem Jožefu je kot na pravi
poročni gostiji, vzvišeno mesto na mizi-oltarju
zaseda Biblija, nevesta. Nočni bralci, nas šest popotnikov, ki smo odstirali zagrinjalo Mojzesovi
postavi, mi pa smo bili ženin. Zbrani v Kristusovo telo, smo se pustili vplesti poročni noči. Novi
človek je oznanjal starodavne besede, ki so postajale Nove besede.
Še enkrat več se ob tem razmišljanju zavedam
dostojanstva, da smo poklicani biti Cerkev, Kristusovo skrivnostno telo. Kristus vsak trenutek
potrebuje to, kar je našega človeškega, da nam
daje v svet kar je božanskega. Včeraj je bil to naš
glas, ki je dal duha črki Svete knjige. »In Beseda je
bila Bog. V njej je bilo življenje in življenje je bilo
luč ljudi.« (Jn 1,1-2)
Primož E., gibanje Pot
POTOVANJE V OSRČJE SVETEGA
PISMA - NOV KORAK POBUDE
BEREM BESEDO
Gotovo ste že slišali za pobudo »Berem Besedo« in knjižno
kazalo »Mojih trideset dni s Svetim pismom«, s katerim
smo v dveh letih več kot trideset tisoč Slovencev spodbujali k rednemu branju Svetega pisma. Čas je, da v tej pobudi naredimo nov korak.V mislih imamo knjigo »Bistvenih
sto«, s katero vas želimo povabiti na »potovanje v osrčje
Svetega pisma«.
Knjiga prinaša premišljevanja za poglobitev ob branju izbranih stotih odlomkov iz Stare in Nove zaveze. Nam, na
Svetopisemski družbi, se zdi še posebej pomembna, saj v
slovenskem prostoru doslej nismo bili vajeni knjig, ki bi
razlagale Sveto pismo na tak način, da bi ga lahko »običajen« bralec na preprost način prenesel v svoje življenje.
Knjiga »Bistvenih sto – Potovanje v osrčje Svetega pisma«,
ki bo izšla v začetku leta 2014, pa bo prinesla:
· nazorne razlage svetopisemskih odlomkov,
· pisane primere iz življenjskih zgodb ljudi v sodobnem
svetu,
· konkretna vprašanja za osebno poglobitev in ravnanje
v prihodnje,
· in predloge za vstop v molitev ob Svetem pismu.
Zato smo prepričani, da bo knjiga »Bistvenih sto« vam in
vašim bližnjim postala nepogrešljiv popotniški vodnik na
potovanju v osrčje Svetega pisma.
Njegove prve besede: »V začetku …« (1,1) so enake, kot
v prvi vrstici Prve Mojzesove knjige. Janez želi, da se zavedamo, da je Jezusov prihod enako pomemben, kot je
bilo stvarjenje sveta; pravzaprav gre tu za začetek novega stvarjenja (2 Korinčanom 5,17). Janez Jezusa opiše z
nekoliko skrivnostnim izrazom »Beseda« (1,1). Bistvo tega
poimenovanja je v tem, da vse, kar je Bog toliko let govoril
človeštvu od daleč – po stvarstvu, po čudežih in znamenjih za Izraelce, po postavi in prerokih – zdaj govori v Jezusu Kristusu. Jezus Kristus je Bog (1,1.14), je živa Beseda.
Če želite izvedeti kakšen je Bog, pobliže spoznajte Jezusa.
Žalostno pri vsem tem je bilo, da ljudje njegovega prihoda
preprosto niso dojeli; niso razumeli kdo je v resnici Jezus
(1,5.10). To drži še danes. Mnogi ga sprejemajo kot dobrega človeka ali velikega moralnega učitelja ali celo kot
edinstven zgled »timskega izgrajevanja« in vodenja. Toda
če ga ne sprejmemo tudi kot Boga (1,14), je to povsem
enako kot če bi ga zavrnili (1,11).
Dobra novica je, da nas Bog ljubi in da je po Jezusu pripravil pot, po kateri lahko vsi ljudje postanejo njegovi otroci
(1,12). Naš odnos z Bogom ni več odvisen od natančnega
izpolnjevanja obširnega seznama zakonov, kot smo to videli v Stari zavezi (1,17). Bog želi le, da sprejmemo Jezusa
in da verujemo vanj. Tako lahko odkrijemo neverjetne blagoslove, ki nam jih želi dati (1,16–17). Največji med njimi
je življenje v večnem odnosu z njim.
Uporabi
Ali lahko rečete, da ste sprejeli Jezusa in da verujete vanj?
Podrobneje pojasnite, kaj to za vas pomeni …
Moli
Živi Bog, osupljivo je razmišljati, da si prišel na svet, ker si
želel živeti v odnosu z menoj. Prosim, pritegni me danes
bližje k sebi.
V začetku … znova!
Tako, prispeli ste do konca izbranega »postanka«
na »potovanju v osrčje Svetega pisma«. Vas je v
čem še posebej nagovoril?
Iz »Bistvenih sto - Potovanje v osrčje Svetega
pisma«, 51. premišljevanje
Moli
Janez 1,1–18
Še nimate brezplačne e-knjižice »7 postankov«
(premišljevanj) na potovanju v osrčje Svetega pisma?
Brezplačni vzorec, na katerem predstavljamo izbor
sedmih poglavij iz knjige, lahko naročite v času pred
izidom. Pišite nam po e-pošti: [email protected] in
vam pošljemo vzorec v elektronski obliki pdf ali nam
pišite na naslov:
Premisli
Svetopisemska družba Slovenije, Ul. Janeza Pavla II.
13, 1000 Ljubljana.
Nebeški Oče, danes želim srečati tvojega Sina Jezusa Kristusa na nov in resničen način …
Preberi
»No, živel je 'človek', ki mu je bilo ime Jezus, in to vam
pišem zato, da bi vam povedal o vseh neverjetnih stvareh,
ki jih je naredil.« Tako bi jaz začel svoje evangeljsko poročilo. Toda ne Janez: on začne visoko nad oblaki (Jn 1,1–5),
pred časom, pred stvarjenjem, pred vsem.
Pa obilo novih doživetij ob prebiranju »popotniškega
vodnika« po Svetem pismu.
B E S E DA V N O V I H M E D I J I H
beleži, širi, povezuje ...
Postajamo e-skupnost, ki jo povezuje beseda
Svetega pisma
Od letošnje pomladi delam na projektu »Božja beseda v
novih medijih« za polovični delovni čas, napol v šali pa sem
komu povedal, da »delam samo po 12 ur na dan«. Včasih je
bilo temu dejansko tako, saj so na nas pritisnile okoliščine
bolezni v kolektivu in projekti, ki so bili datumsko vezani,
kot npr. praznovanje dvajsetletnice Svetopisemske
družbe, festival Stična mladih in Svetopisemski maraton.
Že v preteklih letih sem se s Svetopisemsko družbo
srečeval vsaj posredno, najprej preko sodelavca na Radiju
Svetilnik, ki se je lotil prenosa maratonskega branja po
spletnem kanalu, kasneje pa tudi pri snovanju gradiv za
mala občestva ob knjižici Življenje z Jezusom in še bolj
kot prostovoljec v skupini »Ambasadorjev Besede«.
Dve pomembni spoznanji
Med najpomembnejša spoznanja pri delu na Svetopisemski
družbi štejem, da imamo izjemne količine kakovostnih
vsebin, s katerimi pa še nismo dosegli želenega obsega
ciljnih skupin. Drugo spoznanje je še večjega pomena za
naše delovanje: največje bogastvo v biblični evangelizaciji
so ljudje; tako sodelavci, prostovoljci kot tudi partnerji
drugih organizacij, skupnosti in Cerkva —­od navdušenih
glasbenikov, uličnih misijonarjev, voditeljev občestev, pa
do skrbnih prevajalcev, oblikovalcev, zvestih bralcev in
spletnih prijateljev Svetega pisma. Za vsakogar izmed njih
in za vsak skupen trenutek v družbi oživljajoče Besede
smo iz dna srca hvaležni Bogu. Splet bibličnih vsebin in
dogodkov namreč dobiva vse bolj izrazito obliko in doseg
v družbi prav po ljudeh, ki jih Besede življenja oblikujejo
in vodijo v delovanju. Svetovni splet in njegova orodja
za komuniciranje skozi besede, sliko in video pa ta utrip
Ciljna skupina projekta »Božja beseda v novih medijih« so
mladi in drugi uporabniki družabnih omrežij, svetovnega
spleta in osebnih komunikacijskih naprav. Osrednja
stran „Sveto pismo“ na družabnem omrežju Facebook
pravkar zaokrožuje število štiri tisočih »všečkov«. Tu
pa so še »podporne« strani za »Življenje z Jezusom« in
»Svetopisemski maraton«. Za e-knjigo Nova zaveza in
Psalmi se je od izida v aprilu odločilo preko dvesto oseb,
medtem ko je bilo doslej naročnikov prejemanja odlomkov
na strani Biblija.net vsaj tisoč dvesto. Ugotavljamo torej,
da v stik s Svetim pismom in s Svetopisemsko družbo
vstopajo različni ljudje preko različnih vstopnih točk.
Za našo medsebojno povezanost in spodbujanje kulture
branja Svetega pisma pa bodo konec tega leta prvič izšle
še e-poštne »Dobre novice«, po katerih bomo pomnoževali
»Besedo za vsakogar« še v elektronski obliki.
V teku je načrt za novo spletno stran svetopismo.si,
ki naj bi omogočila stičišče vseh naštetih krogov. Prav
prenovo spletne strani in vse z njo povezane osebe v
prihodnosti vam priporočam v molitev.
Postanite spletni »pomnoževalec« besede
Družabno omrežje Facebook predstavlja sodobni
»areopag«, osrednji trg v mestu, kjer se ljudje srečujejo
za izmenjavo novic, a tudi za izgrajevanje medsebojnih
odnosov. Se zavedate, da lahko z enim klikom ali
komentarjem prispevate k temu, da Božja beseda
Spremljajte naše objave na družabnem omrežju
Facebook in s svojim klikom širite »dobro novico« do skrajnih meja svetovnega spleta. Naredite korak od Besede k dejanjem: Priporočite nas
prijateljem na: facebook.com/svetopismo in facebook.com/Svetopisemska.
doseže nadpovprečno število ljudi, ki jo lahko preberejo
ali tudi sami delijo naprej? Spletna stran »Sveto pismo«
na družabnem omrežju Facebook je živi primer tega. In
ne le ta, tudi strani »Življenje z Jezusom«, »Svetopisemski
maraton« in profil »Svetopisemska družba«.
obenem pa na mednarodni ravni nastaja biblična
aplikacija, o kateri bomo več poročali v prihodnje.
Sveto pismo na spletu
Svetopisemske e-knjige
je v glavnih slovenskih prevodih dostopno na spletni
strani: http://www.biblija.net.
Prejemanje svetopisemskih odlomkov
je najbolj množično srečevanje s Svetim pismom preko
novih medijev. Doslej je preko strani http://www.biblija.
net/odlomki.php za prejemanje odlomkov po e-pošti več
kot 1300 oseb oddalo skoraj 5000 zahtevkov za prejemanje
različnih vrst svetopisemskih odlomkov od enomesečnih
do celoletnih dnevnih e-sporočil.
Tilen Urtelj
Ste se že odločili za prejemanje odlomkov po
e-pošti? Na voljo imate deset različic. Svojo izberete na http://www.biblija.net/odlomki.php.
V zadnjem času je poraslo povpraševanje po e-publikacijah
in Svetopisemska družba Slovenije je nanj v svojem
poslanstvu širjenja Svetega pisma in njegove dostopnosti
odgovorila z več e-knjigami. Ob letošnji 20. obletnici
delovanja smo s ponosom predstavili elektronsko izdajo
Nove zaveze in Psalmov, ki je brezplačno dostopna v
dveh formatih, e-PUB in MOBI na osebno zahtevo preko
spletne strani: www.svetopismo.si/nzps.html.
Kdor spremlja našo spletno stran (svetopismo.si) je lahko
opazil vse dosedanje e-izdaje: prilogo Primož Trubar
(2008, pdf), Recesija (2009, pdf), v formatih e-pub in mobi
pa: Razodetje (2012), zgoraj omenjeno Novo zavezo in
Psalme, nedavno pa še Življenje z Jezusom 1 in 2 (oktober
2013). Vse omenjene izdaje so na voljo brezplačno.V
pripravi je celotno Sveto pismo v e-knjigi, ki bo v prodaji,
Preskusite pravkar omenjene e-knjige s svetopisemsko vsebino in nam sporočite svojo uporabniško izkušnjo.
BOŽIČNI APEL
PODPRITE BOŽIČNI PROJEKT »LUČ V TEMI«
Luč v temi je osrednji dobrodelni projekt Svetopisemske družbe Slovenije, s katerim že več let pomagamo ljudem, ki
so se znašli v težkih, »temnih« življenjskih okoliščinah in potrebujejo Božjo luč, tolažbo in moč za spremembo. Kot
vemo, je v današnjem času takšnih ubogih čedalje več, zato postaja projekt Luč v temi vse bolj pomemben. Doslej smo
brezplačna Sveta pisma in ostalo biblično literaturo namenjali posameznikom, ki so nas zaprosili za pomoč, in pa
različnim skupinam socialno zapostavljenih, še posebej nekdanjih odvisnikov od drog, ki so stopili na pot zdravljenja.
V preteklih letih smo tako podarili 318 celotnih Svetih pisem, 145 Novih zavez, ter 795 izvodov ostale literature, med
katerimi prevladujejo priročniki za premišljevanje Svetega pisma. V letošnjem letu smo z brezplačnimi Svetimi pismi
v dogovoru z g. Alojzijem Štefanom oskrbeli Zavod Pelikan, ki deluje v okviru Karitasa, pomagali pa smo tudi g. Ediju
Strouhalu, ki je za Pastoralo gluhih in naglušnih potreboval več izvodov »Ilustriranega družinskega Svetega pisma, ki
gluhim in naglušnim z bogatim slikovnim gradivom močno olajša vstopanje v oznanilo Svetega pisma. V naši pisarni
pa se je s prošnjo za brezplačno Sveto pismo zvrstilo še več posameznikov in skupin.
»Sočutje bo imel do slabotnega in ubogega, odrešil bo duše ubogih« (Ps 72,13).
V imenu vseh ubogih, »ki so vedno med vami«
(Prim . Jn 12,8), vas prosimo, da po svojih zmožnostih prispevate in preko projekta »Luč v temi«
podarite Besedo tistim, ki si je sami ne morejo
privoščiti. Bog vam povrni!
Nič vas ne stane, da ste dobrodelni
Kot davčni zavezanec nam lahko namenite 0,5%
dohodnine.
Kdor spremlja naše delo že več let, se gotovo
spomni, da smo vas pred nekaj leti, ko smo prvič
pridobili status društva v javnem interesu, prosili za podporo v obliki namenitve 0,5 odstotka
dohodnine. Hvala vsem, ki ste nas tudi na ta način v preteklih letih podpirali. Na globalni ravni
pa nas zelo preseneča podatek, da kar dve tretjini slovenskega aktivnega prebivalstva prepustita
še celo tega 0,5 odstotka dohodnine državi; po
podatkih iz lanskega leta gre tu skupno za kar 8
milijonov evrov sredstev, ki se jim je država sicer
že odpovedala. Kot zanimivost naj omenimo, da
je v nekaterih državah mogoče nameniti kar 2%
dohodnine nevladnim organizacijam.
Kako torej brezplačno pomagati?
Vsi, ki se želite pridružiti dobrotnikom Božje besede, ki po dobrodelnem Apelu, v katerem vsaka dva meseca predstavimo posamezni projekt,
namenjen širjenju kulture branja Svetega pisma
v Sloveniji, darujejo svoje darove, se jim lahko
pridružite preko povezave www.svetopismo.si/
dobrodelno.html, kjer razdelku »Darovanje prostovoljnih prispevkov« poiščete pristopnico ali pa
nas pokličete na telefonsko številko 040/980 891.
Vsi, ki nam torej želite nameniti 0,5 odstotka dohodnine, obiščite našo spletno stran www.svetopismo.si/dobrodelno, kjer boste na sredini strani - pod rubriko: »kako sodelovati« - našli obrazec,
v katerega vpišite svoje podatke in ga natisnite.
Če niste uporabnik spleta, vam lahko obrazec
natisnemo tudi mi in vam ga pošljemo po pošti
— prosimo pa, da nam to sporočite po telefonu
040/980 891. Izpolnjeni in podpisani obrazec
nato pošljete na pristojni davčni urad v vaši regiji še pred koncem leta, saj bomo le tako prejeli
sredstva v prihodnjem letu.
SVETOPISEMSKI GLASNIK je interno glasilo Društva Svetopisemska družba Slovenije, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, telefon:
01/430-62-40, e-pošta: [email protected], internet: www.svetopismo.si in www.biblija.net, TRR: SI56-0208-5001-0473-552, davčna
številka: SI43017487. Za člane društva je Svetopisemski glasnik brezplačen; financira se izključno s prostovoljnimi prispevki.