System Armaflex Protect

Navodila za montažo sistema za tesnjenje prehodov cevi skozi stene
in stropove “System Armaflex Protect”
ETA-11/0454
Osnove
•
•
•
•
•
•
•
•
Za izvajanje tesnjenja pri prehodih cevi skozi stene in stropove, je odločilno tehnično
dovoljenje avstrijskega Inštituta za gradbeništvo (OIB) št. 11/0454 (v nadaljevanju imenovano kratko ETA)
Sistem tesnjenja prehodov cevi skozi stene in stropove ˝System Armaflex Protect˝ je
namenjen za uporabo pri temperaturah nižjih od 0°C, vendar brez izpostavljanja dežju
ali UV sevanju in ga lahko zaradi tega - v skladu z zahtevami ETAG 026-Part 2 alineja
2.4.12.1.3.3 - kategoriziramo kot tip Y2. Ker izpolnjuje zahteve za tip Y2, so izpolnjene
tudi zahteve za tipe Z1 in Z1.
Zagotoviti morate, da se zaradi montaže tesnjenja prehoda cevi, tudi v primeru požara,
ne spremeni (poslabša) stabilnost sosednjih komponent.
Servisne podporne konstrukcije morajo biti pritrjene na ločevalni element ali ustrezen
sosednji gradbeni element na obeh straneh tesnila prehoda cevi tako, da se v primeru
požara ne pojavijo dodatne obremenitve na tesnjenju prehoda. Poleg tega se predvideva, da bo ta podpora zdržala zahtevano obdobje požarne odpornosti.
ETA ne obravnava kakršnihkoli tveganj, ki so povezana z uhajanjem nevarnih tekočin
ali plinov, do katerega lahko pride zaradi okvare cevi v primeru požara.
Ocena obstojnosti ne upošteva morebitnega vpliva snovi, ki prehajajo skozi cevi.
Potrebno je upoštevati tudi vsa pomembna pravila in tehnične predpise drugih strok.
Navodila za montažo Armaflex so del navodil za montažo in jih je mogoče najti na
spletni strani www.armacell.com .
Montaža “System Armaflex Protect”
Splošno
•
Tesnjenje prehodov cevi ˝System Armaflex Protect˝ je mogoče namestiti samo v tipih
ločavalnih elementov, ki so navedeni v spodnji tabeli.
Ločevalni
element
Fleksibilne
stene*
Verzija 16.02.2012
Konstrukcija
Na obeh straneh prevlečeni leseni ali jekleni stebri
Minimalna debelina 100 mm
Klasifikacija v skladu z zahtevami standarda EN 13501-2:2007: ≥ EI 90
Ta ETA ne pokriva t.im. ˝sendvič˝ panelne gradnje –
prehodi v taki konstrukcijah morajo biti preizkušeni vsak posebej
Stran: 1 od 11
Toge stene
Togi podi
porozni beton, beton, ojačan beton, zidaki
minimalna gostota 450 kg/m³
minimalna debelina 100 mm
klasifikacija v skladu z zahtevami standarda EN 13501-2:2007: ≥ EI 90
porozni beton, beton, ojačan beton
minimalna gostota 550 kg/m³
minimalna debelina 150 mm
klasifikacija v skladu z zahtevami standarda EN 13501-2:2007: ≥ EI 90
•
Fleksibilne stene (lahke stene) morajo biti na obeh straneh obložene z 12,5mm
debelo prevleko iz negorljivega mavca v skladu z zahtevami standarda EN 520 Type
F. Plošča mora vsebovati tudi izolacijo. Izolacija mora biti izvedena z mineralno volno
z lastnostnmi A1 ali A2-s1, d0 v skladu z zahtevami EN 13501-1: 2007.
•
Glede uporabe cevi, kjer je tesnjenje primerno (npr. cevi za hladno/toplo pitno vodo,
ogrevanje, hlajenje, cevi za odpadno vodo in deževnico, instalacije z nevnetljivimi /
gorljivimi tekočinami in plini), je potrebno upoštevati predpise posamezne države, še
posebej glede konca cevi za požarni test. Primernost prehodov cevi z ETA je bilo
zaznano ob uporabi testnih pogojev na kovinski cevi C/U, C/C in večplastnih kompozitnih ceveh U/C, C/C v skladu z zahtevami standarda EN 13501-2:2007.
Dovoljeni so samo prehodi posameznih cevi in zaradi tega je potrebno vsako cev, ki jo
je potrebno zatesniti, potrebno opremiti z ˝Armaflex Protect˝. Tesnilo prehoda cevi ˝System Armaflex Protect˝ mora biti nameščeno v sredini odprtine ločevalnega elementa
(stena, strop).
•
Cev ali plošča ˝Armaflex Protect˝, ki je uporabljena na cevi v odprtini v ločevalnem
elementu mora potekati ob celotni strani potrebne izolacijske dolžine v skladu z zahtevami Anex A do D ETA in glede na Annex 1 do 4.
•
Dovoljeni so naslednji tipi cevi:
Prehodni
element
Konstrukcijske lastnosti
Plastične
cevi*
Kovinske
cevi
Verzija 16.02.2012
večplastne kompozitne cevi (˝alpex F50 PROFI”, “alpex L” proizvajalca
“Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG” ali podobni
proizvodi; za podrobnosti glej tehnično dokumentacijo lastnika ETA) s
premerom 16 mm do 75 mm, debelino stene 2,0 mm do 5,0 mm
(U/C), (C/C) in vmesne aluminijaste plasti z debelino 0,2 mm do 1,5mm.
Za podrobnosti glede premerov cevi, ustrezne debeline sten in debeline
vmesnih aluminijastih plasti in interpolacijo med premeri cevi in debelino
sten najdete v prilogah dokumenta ETA: Annex B, D in E.
Kovinske cevi z lastnostmi, ki ustrezajo zahtevam požarnega razreda A1
v skladu z zahtevami standarda EN 13501-1:2007 s točko razpada višjo
ali enako bakru (1000°C) in toplotno prevodnostjo, ki je nižja ali enaka
toplotni prevodnosti bakra s premerom do 108 mm in debelino stene
1,0 mm do 14,2 mm (C/U), (C/C). 1PESPCOPTUJHMFEFQSFNFSPWDFWJVTUSF[OF
Stran: 2 od 11
EFCFMJOFTUFOJOEFCFMJOFWNFTOJIBMVNJOJKBTUJIQMBTUJJOJOUFSQPMBDJKFNFE
QSFNFSJDFWJJOEFCFMJOPTUFOOBKEFUFWQSJMPHBIEPLVNFOUB&5""OOFY"$JO&
Kovinske cevi z lastnostmi, ki ustrezajo zahtevam požarnega razreda A1
v skladu z zahtevami standarda EN 13501-1:2007 s točko razpada višjo
ali enako jeklu (1000°C) in toplotno prevodnostjo, ki je nižja ali enaka
toplotni prevodnosti jekla s premerom do 326 mm in debelino stene 1,0
mm do 14,2 mm (C/U), (C/C). 1PESPCOPTUJHMFEFQSFNFSPWDFWJVTUSF[OF
EFCFMJOFTUFOJOEFCFMJOFWNFTOJIBMVNJOJKBTUJIQMBTUJJOJOUFSQPMBDJKFNFE
QSFNFSJDFWJJOEFCFMJOPTUFOOBKEFUFWQSJMPHBIEPLVNFOUB&5""OOFY"$JO&
V tej skupini so vključene tudi zgoraj navedene cevi s prevleko v primeru,
da imajo lastnosti, ki ustrezajo požarnemu razredu minimalno A2-s1 glede
na zahteve standarda EN 13501-1:2007.
*
Podatke o ceveh "alpex F50 PROFI" in "alpex L" proizvajalca "Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner
GmbH & Co. KG" lahko najdete na naslednji spletni povezavi:
„http://www.fraenkische.de/cps/rde/xchg/fraenkische_de/hs.xsl/891_22114.htm#“
Podrobnosti o montaži
• Za cevi s premerom ≤ 89mm, je potrebno uporabiti izolacijo ˝Armaflex Protect˝ v obliki
cevi. Cev ˝Armaflex Protect˝ lahko potisnete na cev ali pa jo odrežete po dolžini in nado
zlepite s pomočjo vzdolžnega spoja.
•
Za cevi s premerom > 89mm, je potrebno uporabiti izolacijo ˝Armaflex Protect˝ v obliki
plošč. Ploščo nato ovijete okoli cevi, spojite na vzdolžnem spoju in dodatno pritrdite (ovijete) s pomočjo žice (6 ovojev žice na 1m cevi) na mestu montaže.
•
Pri montaži izolacije ˝Armaflex Protect˝ je potrebno vse razen spojev in vzdolžnih spojev
lepiti z lepilom ˝Armaflex 520 Adhesive˝ (poraba ≤300 g/m²) in prekriti s samolepilnim
trakom ˝Armaflex˝.
•
Odcepi (glej sliko 1) ali kolena morajo biti opremljena z ˝Armaflex Protect˝ vzdolž potrebne dolžine izolacije [L] s skladu z zahtevami v prilogah Appendix A do D dokumenta ETA
ali prilogah Annex 1 do 4 navodil za montažo.
Verzija 16.02.2012
Stran: 3 od 11
Slika 1: Primer odcepi
•
V nekaterih primerih (glej priloge Annex A in C dokumenta ETA oziroma Annex 1 in 3
navodil za montažo) je potrebno uporabiti neprekinjeno izolacijo ˝AF/Armaflex˝ (plošče)
na obeh straneh tesnila prehoda cevi ˝System Armaflex Protect˝. Če neprekinjena izolacija ni potrebna ni potrebna, je prav tako dovoljeno, da na ˝Armaflex Protect˝ priklopite
katerokoli drugo izolacijo.
•
Pri montaži izolacije ˝AF/Armaflex˝ je potrebno vse razen spojev in vzdolžnih spojev
(razen za ˝AF/Armaflex˝ s samolepilno napravo) lepiti z lepilom ˝Armaflex 520 Adhesive˝
(poraba ≤300 g/m²). Dodatno lahko za ˝AF/Armaflex˝ ali katerokoli drugo priključeno
izolacijo uporabite samolepilni trak ˝Armaflex˝.
Dodatni kabli
• Dovoljen je prehod enega dodatnega kabla* s skupnim prevodnim presekom žice
(bakren presek do 4,5 mm2 (maksimalno 3 žice z maksimalnim presekom ene 1,5 mm2,
npr. NYM 3x1,5 mm2), ki je nameščen vzporedno zunaj izolacije ˝System Armaflex Protect˝
* dodatni kabli so lahko: kontrolni, podatkovni, telefonski in električni kabli.
Verzija 16.02.2012
Stran: 4 od 11
• Dovoljen je prehod dodatnega grelca (˝Raychem HWAT-R˝ proizvajalca ˝Tyco Thermal Controls LLC˝ ali proizvod z identično konstrukcijo), ki je nameščen vzporedno s
cevjo znotraj ˝System Armaflex Protect˝ z debelino izolacije ≥ 25mm in izolacijsko
dolžino ≥ 1000mm.
* Podatke o grelcu ˝Raychem HWAT-R” from Tyco Thermal Controls LLC lahko najdete na naslednji povezavi:
„http://www.tycothermal.com/assets/Europe/German/Documents/Technical_Data/Products/7/CDE0424_R9_technisch.pdf“
Polnjenje preostale reže
• Preostalo režo (maksimalna širine reže 50mm) - v fleksibilnih stenah - je potrebno
zapolniti z mavcem katerega debelina mora biti najmanj enaka oblogi za režo potem,
ko ste režo poprej zapolnili z mineralno volno (klasifikacija A1 ali A2-s1, d0 v skladu z
zahtevami standarda EN 13501-1:2007) ali popolnoma z zapolniti z mavcem.
•
Preostalo režo (maksimalna širine reže 50mm) - v togih stenah in tleh - je potrebno
popolnoma zapolniti z zmesjo iz mineralnega gradbenega materiala (klasifikacija A1
ali A2-s1, d0 v skladu z zahtevami standarda EN 13501-1:2007) kot je npr. malta,
mavec ali pasta ˝Armaprotect 1000˝.
Razdalja med posameznimi prehodi cevi
• Minimalna razdalja med (linearna) med tesnilom prehoda cevi na ceveh s premerom
≤ 89mm je lahko 0. Minimalna razdalja med tesnilom prehoda cevi na ceveh s premerom > 89mm je lahko 50mm.
•
Če je tesnilo za prehod cevi ˝System Armaflex Protect˝ nameščeno v stenah z lesenimi
stebri mora razdalja od najbližjega stebra do tesnila prehoda cevi znašati najmanj
100mm. Votlina med stebrom in tesnilom prehoda cevi mora biti v celoti izpolnjena z
izolacijo, katere požarne lastnosti ustrezajo klasifikaciji A1 ali A2-s1, d0 v skladu z
zahtevami standarda EN 13501-1:2007. Dimenzije stebrov morajo biti ≥ 50mmx75mm
(širina x globina).
Razdalja med prehodom s tesnjenjem ˝System Armaflex Protect˝ in drugimi prehodi
• Minimalno razdaljo med prehodom cevi s tesnjenjem ˝System Armaflex Protect˝ in
drugimi prehodi oziroma luknjami (npr. kabli ...) mora za vsak primer posebej določiti
pristojna ustanova, pri čemer je potrebno določeno razdaljo striktno upoštevati.
Razdalja do prve podpore (nosilca cevi, konzole)
• Prva podpora (servisna podporna konstrukcija) za instalacije v fleksibilnih stenah, togih
stenah in tleh mora biti maksimalno 650mm oddaljena od površine ločevalnega
elementa.
Verzija 16.02.2012
Stran: 5 od 11
Označevanje tesnila prehoda cevi “System Armaflex Protect”
• Potrebno je upoštevati predpise, ki veljajo v Evropski Uniji oziroma njenih članicah. Če je
oznaka obvezna, mora biti vsak prehod označen s trajno oznako, ki jo naredi inštalater.
Znak mora vključevati naslednje informacije:
-
-
Tesnilo prehoda cevi “System Armaflex Protect”
požarnega razreda EI ….
v skladu z zahtevami ETAG št.: 026-2
Ime inštalaterja, ki je izvedel tesnjenje prehoda cevi
Leto izdelave: …..
Izjava o skladnosti
Odvisno od nacionalnih predpisov, mora inštalater, ki izvede prehod (dovoljenje) ali le-tega
spremeni, za vsako stavbo izdati certifikat o skladnosti, v katerem certificira, da izdelani
prehod ustreza z zahtevam ETA. Ta informacija se nato posreduje stranki in če je potrebno
tudi ustanovi, ki je odgovorna za gradnjo.
Za vsak izveden prehod (preboj) mora inštalater pisno obvestiti lastnika zgradbe o tem, da je
učinek požarne zaščite prehoda (preboja) zagotovljen le začasno, če je prehod v dobrem
stanju in če je namensko stanje prehoda ponovno vzpostavljeno po morebitni spremembi
obremenitve.
Obrazec "Certificate of Conformity ETA" kot predloga:
Verzija 16.02.2012
D:\Daten\
Certificates - SUP-Con
Stran: 6 od 11
Preostalo režo (maksimalna širine reže
50mm) je potrebno zapolniti z mavcem
potem, ko ste režo poprej zapolnili z
mineralno volno (klasifikacija A1 ali
A2-s1, d0 v skladu z zahtevami
standarda EN 13501-1:2007) ali
popolnoma z zapolniti z mavcem.
Fleksibilna stena v skladu
s poglavjem 1.2.1 ETA
Servisna podporna
konstrukcija
d≥
100 mm
Nadaljevanje izolacije
(npr. AF/Armaflex)
Preostalo režo (maksimalna
širine reže 50mm) je potrebno
popolnoma zapolniti z zmesjo
iz mineralnega gradbenega
materiala (klasifikacija A1 ali
A2-s1, d0 v skladu z zahtevami
standarda EN 13501-1:2007)
kot je npr. malta, mavec. .
Izolacijske cevi lahko potisnete na instalacijske cevi ali pa jih po dolžini prerežete
ovijete okoli cevi in ponovno vzdolžno
zlepite. Spoji in vzdolžni spoji morajo biti
lepljeni in v nekaterih primerih prekriti s
samolepilnim trakom Armaflex kot je to
zahtevano v poglavju 2.3.2 ETA.
Toga stena v skladu s
poglavjem 1.2.1 ETA
Dodatno morajo biti plošče Armaflex
Protect pritrjene še s pomočjo žice (6
ovojev na meter dolžine.
Preboj cevi - Fleksibilna ali toga stena - Kovinske cevi v skladu s poglavjem 1.2.1 ETA
Premer cevi
Debelina
stene
cevi*
AF/Armaflex nadaljevanje izolacije
Dolžina
Debelina
Dolžina
izolacije [L] izolacije
izolacije
Armaflex Protect
Debelina
izolacije
[mm]
[mm]
[mm]
≤8
> 8 - ≤ 15
> 15 - ≤ 28
≤ 35
> 35 - ≤ 42
> 42 - ≤ 89
> 89 - ≤ 108
> 108 - ≤ 168,3
≥ 1,0
≥ 1,0
≥ 1,0
≥ 1,0
≥ 1,5
≥ 2,0
≥ 2,5
≥ 3,0
16
19
20
25
25
25
25
26
[mm]
≥ 500
≥ 1000
≥ 500
[mm]
[mm]
25
≥ 450
Klasifikacija
požarne
odpornosti
Glej Annex F
ETA
oz. Annex 5
navodil za
montažo
* Maksimalna debelina stene cevi je omejena na 14,2 mm.
Tesnilo prehoda (preboja) cevi
“System Armaflex Protect”
ANNEX 1
- Montaža v fleksibilni ali togi steni d ≥ 100 mm -
Verzija 16.02.2012
Stran: 7 od 11
Preostalo režo (maksimalna širine reže
50mm) je potrebno zapolniti z mavcem
potem, ko ste režo poprej zapolnili z
mineralno volno (klasifikacija A1 ali
A2-s1, d0 v skladu z zahtevami
standarda EN 13501-1:2007) ali
popolnoma z zapolniti z mavcem.
Fleksibilna stena v skladu
s poglavjem 1.2.1 ETA
Servisna podporna
konstrukcija
d≥
100 mm
Nadaljevanje izolacije
(npr. AF/Armaflex)
Preostalo režo (maksimalna
širine reže 50mm) je potrebno
popolnoma zapolniti z zmesjo
iz mineralnega gradbenega
materiala (klasifikacija A1 ali
A2-s1, d0 v skladu z zahtevami
standarda EN 13501-1:2007)
kot je npr. malta, mavec. .
Izolacijske cevi lahko potisnete na instalacijske cevi ali pa jih po dolžini prerežete
ovijete okoli cevi in ponovno vzdolžno
zlepite. Spoji in vzdolžni spoji morajo biti
lepljeni in v nekaterih primerih prekriti s
samolepilnim trakom Armaflex kot je to
zahtevano v poglavju 2.3.2 ETA.
Toga stena v skladu s
poglavjem 1.2.1 ETA
Dodatno morajo biti plošče Armaflex
Protect pritrjene še s pomočjo žice (6
ovojev na meter dolžine.
Preboj cevi - Fleksibilna ali toga stena - Večplastne kompozitne cevi v skladu s poglavjem
1.2.1 ETA
Premer cevi
AF/Armaflex Debelina
Armaflex Protect
Debelina
continuing
insulation
aluminijaste
stene
plasti
±
Debelina
Dolžina
Debelina
Dolžina
±
toleranca
izolacije
izolacije
[L]
izolacije
izolacije
toleranca
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
16
20
26
32
40
50
63
75
2,0 ±0,5
2,0 ±0,5
3,0 ±0,5
3,0 ±0,5
3,5 ±0,5
4,0 ±0,5
4,5 ±0,5
5,0 ±0,5
0,2 ±0,1
0,3 ±0,1
0,5 ±0,2
0,6 ±0,2
0,85 ±0,2
1,0 ±0,2
1,2 ±0,2
1,5 ±0,2
20
20
20
25
25
25
25
25
[mm]
[mm]
[mm]
≥ 500
-
-
Dovoljena je interpolacija med premeri cevi in debelinami sten. Podrobnosti najdete v prilogi
Annex E v ETA.
Klasifikacije požarne odpornosti: glej prilogo ETA Annex F oz. prilogo navodil za montažo Annex 5.
Tesnilo preboja cevi
“System Armaflex Protect”
ANNEX 2
- Montaža v fleksibilni ali togi steni d ≥ 100 mm -
Verzija 16.02.2012
Stran: 8 od 11
Toga tla v skladu s
poglavjem 1.2.1 ETA
Preostalo režo (maksimalna širine reže
50mm) je potrebno popolnoma
zapolniti z zmesjo iz mineralnega
gradbenega materiala (klasifikacija A1
ali A2-s1, d0 v skladu z zahtevami
standarda EN 13501-1:2007) kot je
npr. malta, mavec.
Izolacijske cevi lahko potisnete na instalacijske cevi ali pa jih po dolžini prerežete ovijete
okoli cevi in ponovno vzdolžno zlepite. Spoji in
vzdolžni spoji morajo biti lepljeni in v nekaterih
primerih prekriti s samolepilnim trakom Armaflex kot je to zahtevano v poglavju 2.3.2 ETA.
Servisna popodporna konstrukcija
Nadaljevanje izolacije (npr. AF/Armaflex)
Dodatno morajo biti plošče Armaflex Protect
pritrjene še s pomočjo žice (6 ovojev na meter
dolžine.
Preboj skozi tla – toga tla – kovinske cevi v skladu s poglavjem 1.2.1 ETA
Debelina
stene
cevi*
Premer cevi
AF/Armaflex nadaljevanje izolacije
Dolžina
Debelina
Dolžina
izolacije [L] izolacije
izolacije
Armaflex Protect
Debelina
izolacije
[mm]
[mm]
[mm]
≤8
> 8 - ≤ 15
> 15 - ≤ 28
≤ 35
> 35 - ≤ 42
> 42 - ≤ 89
> 89 - ≤ 108
> 108 - ≤ 168,3
> 168,3 - ≤ 326
> 89 - ≤ 108
> 108 - ≤ 168,3
≥ 1,0
≥ 1,0
≥ 1,0
≥ 1,0
≥ 1,5
≥ 2,0
≥ 2,5
≥ 3,0
≥ 5,6
≥ 2,5
≥ 3,0
16
19
20
25
25
25
25
26
26
25
26
[mm]
≥ 500
≥ 1000
≥ 500
≥ 1000
≥ 500
[mm]
[mm]
25
25
25
-
≥ 150
≥ 450
≥ 750
-
Klasifikacija
požarne
odpornosti
Glej Annex F
ETA
oz. Annex 5
navodil za
montažo
≤ E 120
* Maksimalna debelina stene cevi je omejena na 14,2 mm.
Tesnilo preboja cevi
“System Armaflex Protect”
ANNEX 3
- Montaža v toga tla d ≥ 150 mm -
Verzija 16.02.2012
Stran: 9 od 11
Toga tla v skladu s
poglavjem 1.2.1 ETA
Preostalo režo (maksimalna širine reže
50mm) je potrebno popolnoma
zapolniti z zmesjo iz mineralnega
gradbenega materiala (klasifikacija A1
ali A2-s1, d0 v skladu z zahtevami
standarda EN 13501-1:2007) kot je
npr. malta, mavec.
Izolacijske cevi lahko potisnete na instalacijske cevi ali pa jih po dolžini prerežete ovijete
okoli cevi in ponovno vzdolžno zlepite. Spoji in
vzdolžni spoji morajo biti lepljeni in v nekaterih
primerih prekriti s samolepilnim trakom Armaflex kot je to zahtevano v poglavju 2.3.2 ETA.
Servisna popodporna konstrukcija
Nadaljevanje izolacije (npr. AF/Armaflex)
Dodatno morajo biti plošče Armaflex Protect
pritrjene še s pomočjo žice (6 ovojev na meter
dolžine.
Preboj skozi tla – toga tla – večplastne kompozitne cevi v skladu s poglavjem 1.2.1 ETA
Premer cevi
AF/Armaflex Debelina
Armaflex Protect
Debelina
continuing
insulation
aluminijaste
stene
plasti
±
Debelina
Dolžina
Debelina
Dolžina
±
toleranca
izolacije
izolacije
[L]
izolacije
izolacije
toleranca
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
16
20
26
32
40
50
63
75
2,0 ±0,5
2,0 ±0,5
3,0 ±0,5
3,0 ±0,5
3,5 ±0,5
4,0 ±0,5
4,5 ±0,5
5,0 ±0,5
0,2 ±0,1
0,3 ±0,1
0,5 ±0,2
0,6 ±0,2
0,85 ±0,2
1,0 ±0,2
1,2 ±0,2
1,5 ±0,2
20
20
20
25
25
25
25
25
[mm]
[mm]
[mm]
≥ 500
-
-
Dovoljena je interpolacija med premeri cevi in debelinami sten. Podrobnosti najdete v prilogi
Annex E v ETA.
Klasifikacije požarne odpornosti: glej prilogo ETA Annex F oz. prilogo navodil za montažo Annex 5.
Tesnilo preboja cevi
“System Armaflex Protect”
ANNEX 4
- Montaža v toga tla d ≥ 150 mm -
Verzija 16.02.2012
Stran: 10 od 11
Klasifikacije požarne odpornosti glede na zahteve EN 13501-2:2007: Montaža v fleksibilnih
stenah debeline najmanj 100m ali togih tleh debeline najmanj 150mm
Element preboja
Kovinske cevi
(C/U); (C/C)
premer v mm
Klasifikacija požarne odpornosti
E 15
EI 15
E 15
EI 15
E 15
EI 15
E 15
EI 15
E 15
EI 15
E 15
EI 15
E 15
EI 15
E 15
EI 15
E 15*
EI 15*
≤8
> 8 - ≤ 15
> 15 - ≤ 28
≤ 35
> 35 - ≤ 42
> 42 - ≤ 89
> 89 - ≤ 108
> 108 - ≤ 168,3
> 168,3 - ≤ 326
E 20
EI 20
E 20
EI 20
E 20
EI 20
E 20
EI 20
E 20
EI 20
E 20
EI 20
E 20
EI 20
E 20
EI 20
E 20*
EI 20*
Večplastne
kompozitne cevi
(U/C); (C/C)
premer v mm
E 30
EI 30
E 30
EI 30
E 30
EI 30
E 30
EI 30
E 30
EI 30
E 30
EI 30
E 30
EI 30
E 30
EI 30
E 30*
EI 30*
E 45
EI 45
E 45
EI 45
E 45
EI 45
E 45
EI 45
E 45
EI 45
E 45
EI 45
E 45
EI 45
E 45
EI 45
E 45*
EI 45*
E 60
EI 60
E 60
EI 60
E 60
EI 60
E 60
EI 60
E 60
EI 60
E 60
EI 60
E 60
EI 60
E 60
EI 60*
E 60*
E 90
EI 90
E 90
EI 90
E 90
EI 90
E 90
EI 90
E 90
EI 90
E 90
EI 90
E 90
EI 90
E 90
EI 90*
E 90*
E 120
EI 120
E 120
EI 120*
E 120
EI 120*
E 120
EI 120
E 120
EI 120
E 120
EI 120
E 120
E 120
Klasifikacija požarne odpornosti
E 15
EI 15
E 15
EI 15
≤ 26
> 26 - ≤ 75
E 20
EI 20
E 20
EI 20
E 30
EI 30
E 30
EI 30
E 45
EI 45
E 45
EI 45
E 60
EI 60
E 60
EI 60
E 90
EI 90
E 90
EI 90
E 120
EI 120
E 120
EI 120
* samo za preboje skozi tla
Tesnilo preboja cevi
“System Armaflex Protect”
ANNEX 5
- Klasifikacija požarne odpornosti -
Verzija 16.02.2012
Stran: 11 od 11