RAZPISNA DOKUMENTACIJA DOBAVA DELOVNIH OBLEK PO

Naročnik:
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Številka: JNMV-B-0001/POG-2012
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI
DOBAVA DELOVNIH OBLEK PO SKLOPIH po sklopih
1) Sklop: SRAJCE, MAJICE, HLAČE PO NAROČILU, POKRIVALA
2) Sklop: BUNDE
3) Sklop: DELOVNE OBLEKE, HALJE
4) Sklop: PULOVER
L
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, je dne 16.02.2012 na
Portal javnih naročil poslal obvestilo o naročilu male vrednosti skladno s 30.a členom Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju ZJN-2) za DOBAVO DELOVNIH OBLEK.
Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo
javnega naročila:
DOBAVA DELOVNIH OBLEK PO SKLOPIH po sklopih
1) Sklop: SRAJCE, MAJICE, HLAČE PO NAROČILU, POKRIVALA
2) Sklop: BUNDE IN ZIMSKO POKRIVALO
3) Sklop: DELOVNE OBLEKE, HALJE
4) Sklop: PULOVER
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in zahteve naročnika za izbiro
cenovno najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop, s katerim bo sklenjena pogodba za predmetno javno
naročilo za posamezni sklop.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 30.03.2012 do 09.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 30.03.2012 ob 9.30 uri v prostorih naročnika na naslovu: Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 01, 1000 Ljubljana, I. nadstropje - sejna soba.
Direktor
Samo Lozej
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1.1. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je DOBAVA DELOVNIH OBLEK PO SKLOPIH po sklopih za leto 2012. Predmet javnega
naročila mora ustrezati zahtevam naročnika in izpolnjevati vse tehnične zahteve, ki so navedene v tehnični
specifikaciji predmeta javnega naročila, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V primeru, da ponujene delovne obleke ne bodo izpolnjevale tehničnih zahtev, bo naročnik tako ponudbo kot
neprimerno izločil iz nadaljnje obravnave.
1.2. Pravna podlaga
Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:






Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11),
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/11 in 60/11),
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 (Ur. l. RS, št. 69/11),
Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/2004, 65/2008),
Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 26/07, 53/07, 94/07 UPB5),
ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na
predmet javnega naročila.
1.3. Jezik ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki, v enem izvodu. V
kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument
takega originala. Stroške prevoda nosi ponudnik. Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na dve decimalni
mesti natančno.
1.4. Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso dovoljene.
1.5. Dodatna pojasnila ponudnikom
Ponudniki lahko postavijo vprašanje glede razpisne dokumentacije ali zahtevo za dodatne informacije v zvezi z
izdelavo ponudbe samo preko portala javnih naročil. Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja, ki jih bo prejel
najpozneje do 20.03.2012 do 13. ure. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila, morebitne spremembe in
dopolnitve v zvezi z razpisno dokumentacijo na portal javnih naročil najkasneje 6 (šest) dni pred iztekom roka za
oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Vsa dodatna pojasnila, morebitne
spremembe in dopolnitve v zvezi z razpisno dokumentacijo, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil so
sestavni del razpisne dokumentacije in jih morajo upoštevati vsi ponudniki.
1.6. Oddaja ponudbe
Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je 30.03.2012
do 09:00 ure na naslov: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2,
1000 LJUBLJANA.
Ponudba mora biti oddana v zapečatenem ovitku (kuverti), na katero mora ponudnik prilepiti obrazec (OBR-12).
V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj navedenem naslovu, v tajništvu podjetja,
I. nadstropje.
2
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.
Nepravočasne ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom.
1.7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30.03.2012 ob 09:30 uri v sejni sobi, I. nadstropje, na sedežu podjetja Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, pri katerem lahko aktivno sodelujejo
predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali pred odpiranjem (OBR-13).
1.8. Dopolnitve ponudbene dokumentacije
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in
dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka
taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik
bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S
premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki
posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
1.9. Dopustne dopolnitve ponudbe, odprava računskih napak
V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora
dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe v skladu z 78. Členom ZJN-2. Če ponudnik v roku, ki ga je določil
naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in
ocenjevanju ponudb. Pri tem pa se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo oz. analizo ponudbenih cen.
1.10.
Opredelitev postopka in sklenitev pogodbe
Naročnik bo predmet javnega naročila izvedel po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom
ZJN-2C. Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, sklenil pogodbo s cenovno najugodnejšim
ponudnikom.
Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb, v roku, ki ne bo daljši od trideset (30) dni, sprejel odločitev o
oddaji naročila in jo posredoval vsem ponudnikom. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe.
Ponudnik, ki bo izbran, mora podpisati pogodbo v roku osem (8) dni od poziva naročnika k podpisu pogodbe.
Pogodba bo pričela veljati, ko jo bo podpisal tudi naročnik.
1.11.
Pravno varstvo
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11 - ZPVPJN).
1.12.
Zaupnost podatkov
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne
bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na
odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov.
1.13.
Jamstvo za napake
Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu
javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.
3
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
1.14.
Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe
Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustni dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2C ter odpravi
računskih napak, iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne.
Naročnik lahko, v skladu z 80. členom ZJN-2C, kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse
ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila.
1.15.
Kontaktna oseba
Kontaktna oseba v zvezi z javnim naročilom je Beti Globočnik, tel. 01/300-12-71, elektronska pošta:
[email protected]
2. PONUDBENI POGOJI
2.1. Celovitost ponudbe
Ponudnik lahko odda svojo ponudbo za celotno naročilo ali samo za posamezen sklop. V primeru, da ponudnik ne
bo ponudil vseh zahtevanih artiklov v posameznem sklopu bo izločen iz nadaljnje obravnave. Ponudba mora biti
pripravljena v skladu z Tehnično specifikacijo, ki je priloga razpisne dokumentacije in ostalimi zahtevami,
navedenimi v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za
posamezni sklop, pri tem pa mora naročnik predhodno potrditi tudi ustreznost predloženih vzorcev.
2.2. Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni
pravni akt mora natančno opredeliti:
 medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
 neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti iz pogodbe,
 glavnega nosilca izvedbe obveznosti iz pogodbe, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih
obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih
obveznosti iz pogodbe,
 nosilca zavarovanja obveznosti iz pogodbe, ki je lahko samo glavni nosilec posla.
Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k obrazcu 1 (OBR-1).
Posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine,
ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne obveznosti.
2.3. Ponudba s podizvajalci
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni
pravni akt mora natančno opredeliti:




medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,
glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec
finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo
plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,
nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti, ki je lahko samo glavni nosilec posla.
Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k obrazcu 1 (OBR-1).
4
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
2.4. Ponudba s podizvajalci
V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi OBR-5 navesti naslednje podatke,
ki so tudi obvezna sestavina pogodbe:



vse vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (OBR-5a), priložiti potrjeno
pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem
(OBR-5b) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (OBR-5c).
Podizvajalec mora izpolniti, podpisati in žigosati obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev v skladu s sedmim
odstavkom 42. člena ZJN-2 (OBR-3a).
V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti pogodbo v skladu z šestim, sedmim, osmim in
devetim odstavkom 71. člena ZJN-2.
Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo
prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Izbrani ponudnik bo v primeru sklenitve pogodbe dolžan naročnika obveščati o vseh spremembah v zvezi s
podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila.
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med
njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki
jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in
ponudnikom).
Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega
odstavka 71. člena ZJN-2 in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka 71. člena ZJN-2. Če
pooblastila ali soglasja nima, bo ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku
petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predložita v tem
roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka
109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena ZJN-2.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z Zakonom o javnem naročanju obvezna, zato bo naročnik vsa plačila
morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju
ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.
Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z
novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v petih (5.) dneh po spremembi
predložiti:
 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,
 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (OBR-5c).
Izbrani ponudnik bo moral pred zamenjavo podizvajalca, pridobiti soglasje naročnika. Zamenjani (nov) podizvajalec
ali naknadno vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika
v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v tč. 4.1. razpisne dokumentacije in izpolniti vse navedene priloge, ki se
nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. O zamenjavi podizvajalca ali naknadni vključitvi podizvajalca
bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi.
Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti »Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (OBR-3a) in
»Izjavo zakonitega zastopnika« (OBR-4) s pripadajočimi obrazci k navedenima prilogama.
5
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
2.5. Ponudbena cena
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne
stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški materiala, stroški prevoza,
stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški predložitve vzorcev ponujenih delovnih oblek in vsemi ostalimi
stroški.
Ponudbene cene, navedene v ponudbi ponudnika, so v času veljavnosti pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod
nobenim pogojem.
Ponudnik mora predračun izpolniti, žigosati in podpisati in ga priložiti razpisni dokumentaciji (OBR-10).
2.6. Veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
2.7. Plačilni pogoji
Rok plačila je trideset (30) dni od dneva uspešno opravljenega prevzema predmeta javnega naročila in celotne
pripadajoče dokumentacije.
Dobava se šteje za uspešno opravljeno po uspešnem količinskem prevzemu predmeta javnega naročila in podpisu
dobavnice obeh pogodbenih strank.
V primeru zamude s plačilom je izbrani ponudnik upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.
V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci se, v zvezi s plačilnimi obveznostmi in
podizvajalci, upoštevajo določbe iz 71. člena ZJN-2C.
Naročnik bo plačila morebitnim podizvajalcem izvajal skladno s Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri
nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/2007 19/2010, 19/2010).
Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
3. TEHNIČNE ZAHTEVE
3.1. Tehnični opis predmeta javnega naročila
Natančen opis predmeta javnega naročila je razviden iz Tehnične specifikacije, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije.
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati Tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet
ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb, kvalitete, navedenih v Tehnični specifikaciji, bo naročnik
tako ponudbo izločil in nadaljnjega ocenjevanja.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh zahtev na naslednji način:
- s podpisom obrazca »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3),
- s predložitvijo vzorcev delovnih oblek in sicer po en vzorec artikla delovnih oblačil navedenih v predračunu
pod zaporedno številko (sklop 1) 1,2,3,4,5,6,9, (sklop 2)10, 11 (sklop 3) 12,13,14,15,16,17,18 (sklop 4) 19.
- z predložitvijo tehničnega lista tkanin in vzorca tkanine v velikosti 15 cm x 15 cm, za delovna oblačila
navedena v predračunu pod zaporedno številko 7 in 8,
- z predložitvijo izjave o skladnosti za delovno oblačilo navedeno v predračunu pod zaporedno številko 11.
3.2. Vzorci ponujenih delovnih oblek
Ponudnik mora zahtevane vzorce s strani naročnika predložiti že pri oddaji ponudbe, s čemer bodo dokazali, da
ponujene delovne obleke izpolnjujejo zahteve iz Razpisne dokumentacije. Vzorce lahko ponudniki dostavijo osebno
ali po pošti na lokacijo naročnika Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, vendar ne kasneje kot do 30.03.2012 do 09:00
ure.
6
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
V kolikor bo iz priloženih vzorcev za posamezni sklop ponujenih delovnih oblek razvidno, da vzorci ne izpolnjujejo
vseh zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji ali da ponujeni vzorec pri katerem se zahteva izjava o
skladnosti le tej ne ustreza, bo naročnik ponudbo ponudnika izločil iz nadaljnjega ocenjevanja oz. s ponudnikom ne
bo sklenil pogodbe.
Predložene vzorce bo naročnik vrnil ponudniku po izvedenem izboru najugodnejšega ponudnika.
3.3. Rok in način dobave
Ponudnik mora naročniku 10 dni od podpisa pogodbe naročniku dostaviti po en kos vsake velikostne številke za
posamezni artikel oz. predmet naročila, razen, če se stranki glede velikostnih številk ne dogovorita drugače. Na
osnovi prejetih vzorčnih velikostnih številk bo naročnik izvedel zbir po velikostnih številkah in le tega posredoval
ponudniku. Slednje ne velja le za predmet naročila pod zaporedno številko 6 in 7, kjer ponudnik izvede meritve
sam, na v naprej dogovorjenih lokacijah z naročnikom. Z dnem, ko ponudnik od naročnika prejme količinski seznam
po velikostnih številkah za posamezni artikel, prične teči rok za dobavo.
Dobavitelj mora dobaviti delovne obleke v roku in količini, ki jih zahteva naročnik in sicer;
Št. Predmet naročila
Sklop 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo
1.
Polo majica – dolg rokav
2.
Polo majica – kratek rokav
3.
T-shirt – dolg rokav
4.
T-shirt – kratek rokav
5.
Moška srajca – kratek rokav
6.
Moška srajca – dolg rokav
7.
Hlače na rob - zimske (po meri)
8.
Hlače na rob - poletne (po meri)
9.
Letno pokrivalo
Sklop 2: Bunda
10. Bunda TIP 1
11. Bunda TIP 2
Sklop 3: Delovne obleke, halje
12. Delovni jopič z odsevniki
13. Zimske delovne hlače z naramnicami
14. Poletne delovne hlače z naramnicami
15. Zimske delovne hlače do pasu
16. Poletne delovne hlače do pasu
17. Poletne kratke delovne hlače do pasu
18. Halja
Sklop 4: Pulover
19. Pulover
Rok dobave
60 dni
30 dni
60 dni
30 dni
30 dni
60 dni
60 dni
30 dni
30 dni
303
404
42
64
48
36
64
43
100
60 dni
60 dni
27
10
60 dni
60 dni
30 dni
60 dni
30 dni
30 dni
30 dni
65
31
18
34
36
33
16
60 dni
128
V primeru objektivnih okoliščin, ko dobava v tem roku ni izvedljiva, mora ponudnik naročnika predhodno
obvestiti o novem roku dobave.
Naročnik bo naročal blago na osnovi dejanskih potreb. Količine, navedene v ponudbenem predračunu za
naročnika niso obvezujoče.
Dobava se bo vršila na lokaciji naročnika, fco skladišče – naročnika razloženo. Ob predložitvi naročila bo
naročnik navedel tudi natančno lokacijo, količino artiklov, ki se naj na to lokacijo dostavijo in skrbnika, ki
bo prevzel blago in izvedel kontrolo nad pravilnostjo dobave. Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko
se bo prevzem predmeta pogodbe uspešno opravil na podlagi podpisa dobavnice obeh pogodbenih
strank.
7
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
3.4. Reklamacije
Reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev bo naročnik izbranemu ponudniku sporočil takoj,
najkasneje pa v osmih dneh (8) od dneva prevzema delovnih oblek.
Rok za rešitev reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev je največ dva (2) dni od prejema pisnega
obvestila o reklamaciji.
Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenih delovnih
oblek bo naročnik izbranemu ponudniku sporočil kadarkoli v času veljavnosti pogodbe.
Rok za rešitev reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti
dobavljene delovne obleke je največ dva (2) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji.
Izbrani ponudnik bo moral v navedenem roku naročnika obvestiti (pisno, po telefonu, faksu, preko
elektronske pošte,…) o rešitvi reklamacije in dobaviti reklamirane dele delovnih oblek v dogovorjenem
dobavnem roku za posamezni sklop predmeta naročila.
4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
4.1. Osnovna sposobnost ponudnika
A: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2.
B: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko se izteče rok
za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS, kot to določa 3. odstavek 42.
člena ZJN-2.
C: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če:
 je v stečajnem postopku,
 je bil njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh
letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim
deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član
poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,
 na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali
določbami države naročnika,
 na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države
naročnika.
D: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je bil podan predlog za začetek
likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne
poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.
E: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je bil s pravnomočno sodbo v
katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali če je pri dajanju
informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih
oddaje javnega naročila, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
8
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne
ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce.
DOKAZILA:
Ponudnikom v skladu z šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 ni potrebno priložiti tistih dokazil o podatkih, o
katerih državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. V
tem primeru mora ponudnik namesto dokazila poda izjavo o podatkih, ki jih naročnik v razpisni
dokumentaciji in priloži soglasje za pridobitev osebnih podatkov ponudnika.
A: Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni
podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točko A z dokazilom iz uradne evidence. V kolikor k
ponudbi ni priloženo tako dokazilo, ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne
ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o
izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3), s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca«
(OBR-3a) in s podpisom »Izjave zakonitega zastopnika« (OBR-4).
B: Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni
podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točko B s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev
ponudnika« (glavni ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov) in s podpisom »Izjave o
izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (OBR-3a) (vsi v ponudbi navedeni podizvajalci).
C, D, E: Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi
navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točkami C, D in E s podpisom priloge (OBR-3)
»Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (glavni ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov) s
pripadajočimi obrazci k navedeni prilogi oziroma s podpisom priloge (OBR-3) »Izjava o izpolnjevanju
pogojev podizvajalca« (vsi v ponudbi navedeni podizvajalci) s pripadajočimi obrazci k navedeni prilogi.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
ponudnika, ki je podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Zahteva se nanaša tudi
na dokazila o nekaznovanosti morebitnih članov skupne ponudbe in zakonitih zastopnikov ponudnikov
ali članov skupne ponudbe.
4.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik ali skupina ponudnikov mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.

V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno
dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj
sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika (OBR-3).
Zgoraj navedeni pogoji veljajo za vse ponudnike v okviru skupne ponudbe.
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom
»Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3).
9
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
4.3. Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe (velja tudi za v ponudbi ponudnika
navedene podizvajalce) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika oz. podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) oz. (OBR-3a)

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe v preteklih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni
smel imeti dospelih neporavnanih obveznosti in/ali blokiranega kateregakoli računa, kar ponudnik ali
skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže s podpisom priloge (OBR-3) »Izjava o izpolnjevanju
pogojev ponudnika« ter s priložitvijo :
o obrazcev S.BON- 1/P za pravne osebe (gospodarske družbe);
o BON 1/SP za samostojne podjetnike.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec BON je lahko original ali
fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. V primeru skupne
ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.
a.
Tehnična in kadrovska sposobnost
Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, tehnične zahteve in pogoje naročnika, naveden v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ki je potrebna za uspešno
izvedbo predmeta javnega naročila.
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznim kadrom, ki so izkušeni,
strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3)

Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi
delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačevati plače v skladu s kolektivno
pogodbo.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3)
V primeru ponudbe z podizvajalci mora ponudnik v prilogi »Seznam podizvajalcev« (OBR-5) navesti vse
podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, kot je navedeno v 2.4. točki
razpisne dokumentacije, in izpolniti ter podpisati prilogo »Potrjeno soglasje podizvajalca« (OBR-5c),
podizvajalci pa morajo izpolniti obrazce k prilogi OBR-5.
b.
Referenčni pogoji
Ponudnik ali skupina ponudnikov, v okviru skupne ponudbe, mora v ponudbi navesti najmanj tri reference za
dobavo delovnih oblek.
Za referenčno naročilo se šteje tisto naročilo v zadnjih dveh letih (leto 2010 in 2011) pred datumom oddaje
ponudbe, katera posamezna letna pogodbena vrednost za enega naročnika znaša najmanj 10.000,00 EUR.
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom
izpolnjenega »Seznama referenc« (OBR-6) in s podpisom izpolnjenega obrazca »Potrditev referenc s strani
posameznih naročnikov« (OBR-7).
c.
Ostale zahteve in pogoji naročnika
Ponudniku ali skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ni smela biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na
področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št.
98/04-UPB1, 65/08).
10
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2),
naročniki ne smejo sodelovati.
Ponudnik bo moral v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih
(8) dneh od prejema poziva s strani naročnika, le temu posredovali podatke o:
 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim
povezane družbe.
Ponudnik v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve
korupcijskih tveganj predloži izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Podatke bo moral predložiti tudi za posamezne
člane skupne ponudbe in podizvajalce (OBR-3 oz. OBR-3a)).
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjava o
izpolnjevanju pogojev ponudnika« (OBR-3).
Vsi v ponudbi ponudnika navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjava o
izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (OBR-3a).
5. FINANČNA ZAVAROVANJA
5.1. Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe
Izbrani ponudnik bo moral, najkasneje ob sklenitvi pogodbe, predložiti naročniku bianko menico z menično izjavo
za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, v višini 10 % ponudbene vrednosti (z DDV), z dobo veljavnosti
še najmanj 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe.
V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo priložil bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre
izvedbe obveznosti iz pogodbe, lahko naročnik unovči menico za zavarovanje resnosti ponudbe, brez kakršnekoli
obveznosti do ponudnika.
Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je priloga razpisne dokumentacije (OBR-8).
6. IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop predmeta javnega naročila, s katerimi bo
naročnik sklenil pogodbo, je ponudbena cena brez DDV.
Ponudbena cena brez DDV je navedena v ponudbi ponudnika (OBR-2).
7. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
7.1. Izdelava ponudbe
Ponudba mora biti izdelana tako, da:
-
vsebuje za vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 7.2 poglavju razpisne dokumentacije,
v celoti zapečatena in zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti,
odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata,
11
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
-
ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti,
da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana,
je podpisana in žigosana na mestih kjer je to zahtevano.
Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti
ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne
dokumentacije.
Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne
dokumentacije ter dodatna pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu za
javna naročila in na spletni strani www.lpt.si, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene
dokumentacije.
7.2. Vsebina ponudbene dokumentacije
Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik predložiti za
popolnost ponudbe je navedena v nadaljevanju:
-
Podatki o ponudniku (OBR-1);
Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo
razmnožen obrazec 1 (OBR-1) in priloge obrazec 1a (OBR-1a) izpolniti vsi ponudniki. K tej prilogi se priloži tudi pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
-
Ponudba (OBR-2);
Izjavo o izpolnjevanju pogojev ponudnika (OBR-3);
Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in
žigosati (OBR-3) ter izpolniti tudi vse obrazce (OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d). Priložiti morajo tudi dokazilo o letnih
prihodkih ( S.BON- 1/P za pravne osebe (gospodarske družbe) oz. BON 1/SP za samostojne podjetnike) s katerim
izkazuje svojo finančno sposobnost.
-
Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca (OBR-3a)
Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati (OBR-3a) ter izpolniti tudi vse
obrazce (OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d).
-
Izjava zakonitega zastopnika (OBR-4) in (OBR-4a)
Vsi zakoniti zastopniki ponudnika (glavnega ponudnika in posameznega člana skupine ponudnikov v okviru skupne
ponudbe) in zakoniti zastopniki podizvajalca, morajo razmnoženo prilogo OBR-4 in prilogo OBR-4a izpolniti, podpisati
in žigosati ter priložiti k ponudbi.
-
Seznam podizvajalcev (OBR-5)
Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke
ter:
- priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca (OBR-5a), da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti,
- priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika (OBR-5b), da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik
neposredno plačuje podizvajalcem in
- priložiti potrjeno soglasje podizvajalca (OBR-5c), na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim
podizvajalcem, priloge ne izpolni.
-
Seznam referenc (OBR-6 )
Ponudnik mora v obrazcu navesti tri (3) pridobljene reference za predmet javnega naročil, katerih pogodbena vrednost
enega naročila ni bila manjša od 10.000,00 EUR.
-
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov (OBR-7 )
V prilogi mora ponudnik priložiti izpolnjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v OBR-6. Obrazec mora
ponudnik razmnožiti v potrebnem številu.
-
Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe (OBR-8)
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo z bianko menico za zavarovanje
resnosti ponudbe.
12
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
-
Vzorec pogodbe (OBR-9)
Osnutek pogodbe mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan, s čimer ponudnik potrjuje, da se z vzorcem pogodbe v celoti
strinja.
-
Predračun (OBR-10)
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v ponudbenem predračunu, ga žigosati in podpisati ter ga priložiti k ponudbi.
Predračun je priloga kasneje sklenjenega okvirnega sporazuma.
-
Tehnične specifikacije za zahtevane artikle oz. delovne obleke
Obrazec za kuverto (OBR-11)
Ponudnik mora obrazec nalepiti na kuverto.
-
Obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (OBR-12)
Predstavnik ponudnika mora izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb priložiti
strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb.
Direktor
Samo LOZEJ
13
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
PODATKI O PONUDNIKU
OBR-1
Naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Odgovorna oseba (podpisnik
pogodbe)
-
funkcija
-
telefon
-
telefax
-
e-mail
Kontaktna oseba
-
funkcija
-
telefon
-
telefax
-
e-mail
Transakcijski račun
Matična banka
ID številka za DDV
Matična številka
(kraj, datum)
žig
(podpis odgovorne osebe)
14
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
OBR-1a
V okviru ponudbe na javni razpis za oddajo naročila za:
JNMV-B -0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih po sklopih«
IZJAVLJAMO,
da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti.
__________________________
(kraj, datum)
žig
________________________
( podpis partnerja)
__________________________
(kraj, datum)
žig
________________________
( podpis partnerja)
__________________________
(kraj, datum)
žig
________________________
( podpis partnerja)
__________________________
(kraj, datum)
žig
________________________
( podpis partnerja)
Opomba: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi ponudniki – partnerji (skupna ponudba).
15
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
PONUDBA
OBR-2
PONUDBA, št. ____________
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 29.02.2012, pod številko objave
___________________, predmet »Dobava delovnih oblek po sklopih«, se prijavljamo na vaš javni razpis
in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
□
Ponudbo oddajamo (označite):
□ samostojno
□ skupna ponudba
□ s podizvajalci
PONUDBENA CENA
Izvedba storitve
Ponudbena cena v EUR brez DDV
Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo
Sklop št. 2: Bunde
Sklop št. 3: Delove obleke, halje
Skop št. 4: Pulover
Ponudbena cena je za obdobje dvanajstih mesecev fiksna.
Veljavnost ponudbe je _________ dni (minimalno 60 dni od datuma odpiranja ponudb)
K ponudbi prilagamo ____ kosov vzorcev artiklov, ki so predmet te ponudbe.
K ponudbi prilagamo ____ kos-ov vzorcev blaga, ki so predmet te ponudbe.
(kraj, datum)
žig
(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)
16
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA
OBR-3
Ponudnik
ki oddaja ponudbo za javno naročilo: JNMV-B -0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih«
za naslednje sklope:
A. Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo
B. Sklop št. 2: Bunde
C. Sklop št. 3: Delove obleke, halje
D. Skop št. 4: Pulover
(Ustrezno obkroži)
1.
IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l.
RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09, 56/11 in 91/11):
 hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja.
IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena
ZJNVETPS-UPB3 in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.
IZJAVLJAMO, da:
 nismo v stečajnem postopku,
 naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni bil, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, v
postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem
večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet
stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,
 nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika,
 nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne
poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov
ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.
IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,
da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2C, v tem ali predhodnih postopkih oddaje
javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.
2.
IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI
IZJAVLJAMO, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice v kateri imamo
registrirano dejavnost.
IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež,
opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.
3.
IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za dobavo blaga, ki je predmet javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega računa pri katerikoli
banki, ki vodi naš transakcijski račun.
IZJAVLJAMO, da v preteklih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti.
17
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
4.
IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega
naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja,
zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.
IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila
ter tehničnim in vsem ostalim pogojem naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IZJAVLJAMO, da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti predmet javnega naročila ter, da bomo, v skladu z določili razpisne
dokumentacije, naročniku po pisnem pozivu v roku 5 dni predložili vzorce ponujene osebne varovalne opreme.
5.
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila JNMV-B 0001/2012-POG Dobava delovnih oblek po sklopih.
IZJAVLJAMO, da nam ni biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004, 65/2008).
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.
IZJAVLJAMO, da v primeru, če naročnik z ozirom na razpoložljiva sredstva in dejanskim potrebam, določi eventualno manjši
obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa okvirnega sporazuma ali ustavi postopek, zavrne vse ponudbe ali odstopi od
izvedbe javnega naročila, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova.
IZJAVLJAMO, da so v ponudbenih cenah, navedenih v ponudbi, vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni
za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški
morebitne predložitve vzorcev ponujene osebne varovalne opreme in vsemi ostalimi stroški, v skladu z vsemi zahtevami
naročnika.
6.
IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM OKVIRNEGA SPORAZUMA
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku okvirnega sporazuma in ga bomo v primeru, da
bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
___________________________
(kraj, datum)
žig
__________________________
(podpis odgovorne osebe)
OPOMBA:
Ponudnik za to stranjo priloži:
- OBR-3b
- OBR-3c
- OBR-3d
- dokazilo o letnih prihodkih (S. BON- 1/P oz. S. BON-1/SP), s katerim bo izkazal svojo finančno sposobnost.
18
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA
OBR-3a
Podizvajalec (ime in naslov):
_____________________________________________________________________________________________
ki kot podizvajalec nastopamo pri oddaji ponudnika (ime in naslov):
_____________________________________________________________________________________________
za javno naročilo: JNMV-B -0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih«
za naslednje sklope:
E. Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo
F. Sklop št. 2: Bunde
G. Sklop št. 3: Delove obleke, halje
H. Skop št. 4: Pulover
(Ustrezno obkroži)
1.
IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l.
RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09, 56/11 in 91/11):
 hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja.
IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena
ZJNVETPS-UPB3 in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.
IZJAVLJAMO, da:
 nismo v stečajnem postopku,
 naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni bil, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, v
postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem
večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet
stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,
 nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika,
 nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne
poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov
ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.
IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,
da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2C, v tem ali predhodnih postopkih oddaje
javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.
2.
IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IZJAVLJAMO, da nam je glavni ponudnik poravnal vse zapadle finančne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
3.
IZJAVA O SPREJEMANJU OSTALIH POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila JNMV-B 0001/2012-POG Dobava delovnih oblek po sklopih.
19
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
IZJAVLJAMO, da nam ni biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004, 65/2008).
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
___________________________
(kraj, datum)
žig
__________________________
(podpis odgovorne osebe)
OPOMBA:
Podizvajalec za to stranjo priloži:
- OBR-3b
- OBR-3c
- OBR-3d
20
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
OBR-3b
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNE OSEBE
________________________________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o, Kopitarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JNMV-B-0001/2012-POG »Dobava
delovnih oblek po sklopih«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________
Sedež podjetja: ________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________
Matična številka podjetja: _________________________________________________________
(kraj, datum)
žig
(podpis odgovorne osebe)
21
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
OBR-3c
PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJENIH DAVČNIH OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA
V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA
Za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. JNMV-B-0001/2012-POG
»Dobava delovnih oblek po sklopih«, bo naročnik v skladu z 4. odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju,
pri davčnem organu na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,
št. 117/06 s sprem), vložil vlogo za posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali
ponudnika, in sicer o višini:
-
zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba
zadržana;
davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel
rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________
Sedež podjetja: ________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________
Davčni urad: ___________________________________________
Davčna številka podjetja (ID številka za DDV): ________________________________________
(kraj, datum)
žig
(podpis zakonitega zastopnika
ponudnika)
22
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
OBR-3d
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
Podatki o pravni osebi (ponudniku):
Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________
Sedež podjetja: _________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________________
Matična številka podjetja: _______________________________________________________________
ID ZA DDV: ___________________________________________________________________________
V zvezi z javnim naročilom št. JNMV-B-0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih« posredujemo na osnovi
šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z
udeležbo tihih družbenikov:
Št.
Naziv
Sedež
Delež
lastništva v %
1.
2.
3.
4.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z
udeležbo tihih družbenikov:
Št.
Naziv
Naslov stalnega prebivališča
Delež
lastništva v %
1.
2.
3.
4.
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj
navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št.
Naziv
sedež
Matična številka
1.
2.
3.
4.
23
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih
družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so povezane družbe. S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je
pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika
obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
______________________________
(Kraj in datum)
zastopnika ponudnika)
Žig
_______________________________
(Naziv in podpis zakonitega
Opomba: Izpolnjena izjava mora biti priložena tudi za posamezne člane v primeru skupne ponudbe in za v ponudbi
navedene podizvajalce.
24
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
OBR-4
Ime in priimek
,
EMŠO
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 in 39/09, KZ-1):

hudodelsko združevanje,

sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril
za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter

pranje denarja.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti.
(kraj, datum)
žig
( podpis zakonitega zastopnika)
25
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
OBR-4a
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE
Spodaj podpisani ______________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JNMV-B-0001/2012-POG »Dobava delovnih
oblek po sklopih«,, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO: _______________________________________________________________________________
DATUM ROJSTVA: _____________________________________________________________________
KRAJ ROJSTVA: ______________________________________________________________________
OBČINA ROJSTVA: ____________________________________________________________________
DRŽAVA ROJSTVA: ____________________________________________________________________
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) ________________________________

(poštna številka in pošta) ______________________________
DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________________
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: __________________________________________________
(kraj, datum)
(podpis pooblastitelja)
26
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
SEZNAM PODIZVAJALCEV
OBR-5
Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila in
izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.
NAZIV PODIZVAJALCA:
POLNI NASLOV:
MATIČNA ŠTEVILKA:
DAVČNA ŠTEVILKA:
TRANSAKCIJSKI RAČUN:
MATIČNA BANKA:
PREDMET:
Dobava delovnih oblek po sklopih:
A. Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo
B. Sklop št. 2: Bunde
C. Sklop št. 3: Delove obleke, halje
D. Skop št. 4: Pulover
(Ustrezno obkroži)
KOLIČINA PRI KATERIH BO
SODELOVAL:
VREDNOST DEL:
Dobava delovnih oblek za sklop:
EUR brez DDV
A. Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po
naročilu, pokrivalo
E. Sklop št. 2: Bunde
F. Sklop št. 3: Delove obleke, halje
G. Skop št. 4: Pulover
KRAJ IZVEDBE:
ROK IZVEDBE:
VRSTA DEL (OPIS):
Datum:_________________
Podpis odgovorne osebe ponudnika:
_____________________________
Žig:
Podpis odgovorne osebe podizvajalca:
_______________________________
Žig:
27
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
OBR-5a
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):
za ponudbo za javno naročilo:
JNMV-B-0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih«,
IZJAVLJAMO,
da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.
Naziv in naslov podizvajalca:
_______________________
(kraj, datum)
žig
_______________________________
(podpis odgovorne osebe podizvajalca)
28
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
POOBLASTILO PONUDNIKA
OBR-5b
Ponudnik: _____________________________________________________________________
za izvedbo javnega naročila JNMV-B-0001/2012-POG »Dobava delovnih oblek po sklopih«, ter v skladu s prvo
alinejo sedmega odstavka 71. člena ZJN-2C
POOBLAŠČAMO
naročnika Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, da
na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih
podizvajalcev, ki so navedeni v prilogi 5 ponudbene dokumentacije:
- ____________________________________,
- ____________________________________,
- ____________________________________,
- ____________________________________.
______________________
(kraj, datum)
žig
_______________________________
(podpis odgovorne osebe podizvajalca)
29
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
SOGLASJE PODIZVJALCEV
OBR-5C
Podizvajalec :______________________________________________________ , ki nastopamo kot
podizvajalec pri ponudniku ___________________________________________ za izvedbo javnega
naročila št. JPE SSP-158/11 Dobava osebne varovalne opreme po sklopih,
SOGLAŠAM,
da nam naročnik Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000
Ljubljana v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka 71. člena ZJN-2C, namesto ponudnika, poravna
našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih
računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo
naročniku izstavil ponudnik.
________________________
(kraj, datum)
žig
______________________________
(podpis odgovorne osebe podizvajalca)
Opomba:
Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni
vsak izmed navedenih podizvajalcev.
30
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
SEZNAM REFERENC
OBR-6
Seznam referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika
v letih 2010 in 2011 v vrednosti nad 10.000,00 EUR
Zap.
št.
1.
2.
3.
Javni
naročnik
Naziv naročnika
Predmet naročila
DA
NE
DA
NE
DA
NE
Navodilo: Ponudniki naj navedejo samo dela, s katerimi dokazujejo tehnično sposobnost (reference).
(kraj, datum)
žig
(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)
31
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Obrazec se po potrebi fotokopira!
POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV
OBR-7
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih
resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni
izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.
Naročnik:
Naslov:
Izvajalec – prodajalec:
Kontaktna oseba naročnika:
Telefonska številka:
Datum in leto izvedbe posla:
Kraj izvedbe posla:
Kratek opis predmeta naročila:
(vrsta dobavljene OVO)
Vrednost naročila
(v EUR brez DDV)
(kraj, datum)
žig
( podpis zakonitega zastopnika ponudnika)
IZPOLNI NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!
Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni prodajalec - izvajalec izdelal in
dobavil navedeno blago v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni,
navedeni v prodajalčevi - izvajalčevi ponudbi.
Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca - prodajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji
ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.
Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik. (Ustrezno obkrožite)
Izdajatelj reference
________________
(podpis odgovorne osebe)
žig
________________
(kraj in datum)
32
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI IZ POGODBE
OBR-8
Ponudnik:
MENIČNA IZJAVA
za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe
V skladu z pogodbo za javno naročilo št. JNMV-B-0001/2012-POG za dobavo delovnih oblek, sklenjenim dne
______________, med naročnikom: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2,
1000 Ljubljana in izvajalcem _________________________________________________, je izvajalec dolžan
dobaviti blago, v količini, ceni in kvaliteti kot je opredeljeno v navedeni pogodbi.
Na zahtevo naročnika izročamo bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe v višini
______________________ EUR.
Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:
Ponudnik: …………………………………………
(ime in priimek)
(lastnoročni podpis)
Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke
uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo za vse zneske do
maksimalne višine ___________________ EUR z besedo: _______________________________________ __/100
evrov, proti predložitvi vašega pisnega zahtevka za plačilo in vaše potrditve, da ponudnik
_________________________________________ svojih obveznosti ni izpolnil v skladu z določili pogodbe.
NALOG ZA PLAČILO MENICE
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ________________________________________ banko oziroma
katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski
račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek
____________________ EUR.
Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.
Ta menična izjava velja še trideset (30) dni po poteku veljavnosti pogodbe.
Kraj in datum:
Žig
Izdajatelj menice:
33
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
OBR-9
VZOREC POGODBE
POGODBA
ZA DOBAVO DELOVNIH OBLEK
ki ga skleneta
KUPEC:
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, ki
ga zastopa direktor Samo LOZEJ
identifikacijska številka za DDV: SI50652613
matična številka:
5607906
(v nadaljevanju: kupec)
ter
PRODAJALEC:
I.
_______________________________________________________________________,
ki ga zastopa_____________________________________________________________
številka transakcijskega računa: ___________________________
identifikacijska številka za DDV: _________________________
matična številka: ______________________
(v nadaljevanju: prodajalec)
UVODNE DOLOČBE
1.
člen
Stranki pogodbe ugotavljata, da je kupec izvedel postopek javnega naročila št. JNMV-B-0001/12 po postopku
zbiranja ponudb po predhodni objavi, v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06,
16/08, 34/08, 19/10 in 18/11), objavljeno na Portalu javnih naročil dne 29.02.2012, pod št. objave _____________,
z namenom sklenitve pogodbe za dobavo delovnih oblek po sklopih.
Kupec je prodajalca izbral na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji kupca za naslednji sklop:
A.
B.
C.
D.
Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo
Sklop št. 2: Bunde
Sklop št. 3: Delove obleke, halje
Sklop št. 4: Pulover
S to pogodbo se kupec in prodajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja predmeta javnega naročila.
II.
PREDMET POGODBE
2.
člen
Predmet pogodbe je dobava delovnih oblek po sklopih. Količine in vrste blaga, navedene v predračunu prodajalca,
so okvirne in za naročnika niso obvezujoče.
Opredelitev in opis predmeta naročila je razviden iz predračuna izvajalca št. _________ z dne ___________, ki je
sestavni del te pogodbe.
Razpisane količine predmeta naročila, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna, so količine, ki jih
bo kupec predvidoma potreboval v letu 2012.
34
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti pogodbe kupoval le delovne
obleke, ki jo bo dejansko potreboval v letu 2012 in za katero bo imel zagotovljena finančna sredstva.
Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da bo predmet te pogodbe ob dobavi ustrezal vsem tehničnim zahtevam,
ki jih določa razpisna dokumentacija.
III.
CENA
3.
člen
Na podlagi sklepa o oddaji naročila z dne ________________ je naročnik izbral navedenega izvajalca kot
najugodnejšega ponudnika za naslednje sklope;
SKLOP
Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo
Sklop št. 2: Bunde
Sklop št. 3: Delove obleke, halje
Sklop št. 4: Pulover
EUR brez DDV
Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu prodajalca št. _____ z dne ____________, ki je sestavni del
te pogodbe, so v času veljavnosti pogodbe fiksne in se ne spreminjajo.
V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, so upoštevani vsi materialni
in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški
dela, stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški.
IV.
KAKOVOST
4.
člen
Kakovost dobavljenih delov delovnih oblačil mora biti v skladu s Tehnično specifikacijo kupca, veljavno zakonodajo,
ki se nanaša na predmet pogodbe in vzorci delovnih oblačil, ki jih je prodajalec predložil v fazi ocenjevanja ponudb.
5.
člen
V primeru neskladnosti vzorcev, ki jih je prodajalec v fazi ocenjevanja ponudb predložil k ponudbi in dobavljenimi
deli delovnih oblačil, lahko kupec odstopi od pogodbe in unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz
pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca, prodajalec pa krije tudi razliko v ceni do naslednje
najugodnejše ponudbe, za kar mu izda kupec račun.
V.
NAROČANJE, MERITVE, ROK DOBAVE IN PREVZEM
6.
člen
Dobava se bo v času veljavnosti pogodbe izvajala sukcesivno na osnovi pisnih naročil kupca, ki jih bo kupec
posredoval prodajalcu po e-pošti na naslov _______________________ ali faksu na številko
______________________ .
Šteje se, da je prodajalec naročilo prejel, če ima kupec dokazilo o poslanem naročilu na številko faksa iz prejšnjega
odstavka ali kopijo poslane e-pošte na naslov iz prejšnja odstavka.
7.
člen
Prodajalec se obvezuje, da bo pred dobavo končne količine naročenih delovnih oblačil kupcu dostavil po en vzorec
vsake
velikostne
številke
za
delovna
oblačila
v
predračunu
pod
zaporedno
št.
1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 razen če se z kupcem ne dogovorita drugače.
35
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Prav tako se prodajalec obvezuje izvajati meritve za delovna oblačila v predračunu pod zaporedno št. 7 in 8.
Odvzem mer zaposlenim pred izdelavo delovnih oblačil se bodo izvajale skladno s Tehnično specifikacijo in na
lokaciji naročnika po predhodnem dogovoru kontaktnih oseb kupca in prodajalca. Prodajalec se obvezuje pričeti z
izvedbo meritev najkasneje v roku pet dni od dneva prejema pisnega naročila, izvajati pa jih mora toliko časa,
dokler ne odvzame mere vsem upravičencem do delov delovnih oblačil, ki jih navede naročnik.
Prodajalec mora o izvedenih meritvah izdelati pisno evidenco, z navedbo imena in priimka zaposlenih oseb
naročnika, ki se bo udeležila meritev. Fotokopijo evidence o izvedenih meritvah mora prodajalec posredovati
naročniku oziroma njegovi kontaktni osebi.
8.
člen
Dobavni rok za dobavo ne sme biti daljši od 30 dni od prejema pisnega naročila za dobavo delovnih oblek
navedenih v predračunu pod zaporedno številko 2,4,5,8,9,14,15,16,17,18 oziroma 60 dni prejema pisnega naročila
za dobavo delovnih oblek navedenih v predračunu pod zaporedno številko 1,3,6,7,10,11,12,13,15,19.
Dobavni rok za sklop št. 4 začne teči od dneva izvedenih meritev.
Prodajalec se obvezuje pisno ali po telefonu obvestiti kupca o posamični dobavi, vsaj en dan pred nameravano
dobavo blaga.
Dobava se bo v času veljavnosti pogodbe izvajala ob delovni dnevih na lokaciji, ki jo določi kupec in sicer;
 PE PARKIRIŠČA, Cesta dveh cesarjev, 1000 Ljubljana, fco skladišče – kupca razloženo,
 PE TRŽNICE, Vodnikov trg, 1000 Ljubljana, fco skladišče – kupca razloženo,
 PE POS, Centralna čistilna naprava Zalog, 1000 Ljubljana, fco skladišče – kupca razloženo.
9.
člen
Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem uspešno opravil na podlagi podpisa dobavnice obeh
strank te pogodbe.
Za prevzem blaga so na kupčevi strani pooblaščene osebe;
 PE PARKIRIŠČA – Beno Simonič (tel:031-394-891)
 PE TRŽNICE – Marjeta Krum (tel: 01 300-12-30)
 PE POS – Franic Grad (tel: 041-806-004)
Kupec bo ob prevzemu blaga opravil količinski prevzem in kontrolo blaga po vrsti. Dejanske količine se morajo
ujemati s količinami navedenimi v dobavnici. V primeru količinskih napak bo kupec takoj ob prevzemu blaga
obvestiti prodajalca s pripisom na dobavnici po vrsti in količini blaga, ki ni bilo dobavljeno, kar potrdita s podpisom
pooblaščena oseba prodajalca, ki blago predaja in pooblaščena oseba kupca za prevzem blaga.
Šteje se, da je oseba, ki blago predaja, pooblaščena oseba prodajalca.
10. člen
V primeru neprimernosti dobavljenega blaga lahko kupec odstopi od pogodbe in unovči menico za zavarovanje
dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca, prodajalec pa krije tudi razliko v
ceni do naslednje najugodnejše ponudbe, za kar mu izda kupec račun.
11. člen
V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti izvedbo predmeta pogodbe v dogovorjenem roku zaradi višje
sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, dokazane izgube pošiljke med transportom,
dokazane poškodbe med dobavo, etc) mora prodajalec kupca nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti
pravočasne dobave predmeta pogodbe in pri tem tudi navesti vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski
dobavni rok. Le v tem primeru kupec ne bo izvajal sankcij proti prodajalcu po 19. členu te pogodbe.
36
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
VI.
REKLAMACIJE
12. člen
Reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev bo kupec prodajalcu sporočil takoj, najkasneje pa v osmih dneh (8) od
dneva prevzema blaga.
Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga bo kupec
prodajalcu sporočil kadarkoli v času veljavnosti pogodbe.
13. člen
Rok za rešitev reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenih
delovnih oblačil je največ pet (5) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji. Za ugotovljene napake blaga se
sestaviti zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe. Obrazec zapisnika zagotovi prodajalec.
14. člen
Prodajalec se obvezuje v navedenem roku kupca obvestiti (pisno, po telefonu, faksu, preko elektronske pošte,…) o
rešitvi reklamacije in dobaviti reklamirane dele delovnih oblačil v dogovorjenem dobavnem roku. (za posamezni
sklop predmeta naročila)
Za pozitivno rešene reklamacije, za napačno poslano ter za vrnjeno blago, izda prodajalec kupcu dobropis, za
katerega se zmanjša obveznost kupca.
VII.
PLAČILO
15. člen
Prodajalec bo izstavil račun po podpisu dobavnice obeh strank pogodbe in po uspešno in pravilno opravljenem
prevzemu blaga.
Kupec se obvezuje, da bo prejete račune poravnal v roku 30 dni od dneva dostave predmeta naročila oz. delovnih
oblek, ki ustrezajo tehničnim zahtevam, ki jih je v razpisni dokumentaciji navedel naročnik na transakcijski račun
prodajalca:
št. TRR:________________________________
pri banki:_______________________________
V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti.
VIII.
PODIZVAJALCI
16. člen
/se upošteva v primeru, da prodajalce nastopa s podizvajalcem/
V primeru, da prodajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, prodajalec s podpisom te pogodbe
pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim
podizvajalcem.
prodajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali
med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo
pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5.) dneh od sklenitve te pogodbe (med
naročnikom in prodajalec).
37
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima prodajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če
pooblastila ali soglasja nima, bo prodajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku
petih (5.) dni od prejema poziva. Če prodajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem
roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka
109.a člena ZJN-2.
Prodajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Prodajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti:
– račun podizvajalca za izvedena dela, potrjeno s strani prodajalca, na podlagi katere naročnik izvede nakazilo za
opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali
– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim
računom prodajalca oziroma, da pri delih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da
podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi.
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik
do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.
Prodajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
PREDMET
KOLIČINA
VREDNOST
KRAJ IZVEDBE
ROK IZVEDBE
VRSTA DEL
Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je
dogovorjeno za plačilo prodajalcu.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim
podizvajalcem, mora prodajalec naročniku v petih (5.) dneh po spremembi predložiti:
– svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
– pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
– soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Prodajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število
podizvajalcev.
Prodajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in da bo
zamenjani podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, ki
so navedeni v tč. 4.1. razpisne dokumentacije št. JNMV-B-00001/2012 »Dobava delovnih oblek« in izpolnil vse
navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. Roki plačil izvajalcu in njegovim
podizvajalcem so enaki.
38
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
ALI
16.a člen
/se upošteva v primeru, da prodajalec ne nastopa s podizvajalcem/
Prodajalec ob predložitvi ponudbe in ob podpisu te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta
pogodbe.
V kolikor bo prodajalec za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil podizvajalca, bo moral upoštevati
določila od sedmega (7.) do dvanajstega (12.) odstavka 71. člena ZJN-2. Vključeni podizvajalec bo moral
izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so
bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.
Prodajalec se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe obvezuje, da bo uredil
vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu z devetim (9) odstavkom 71. člena ZJN-2, naročniku
posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (prodajalcem), v petih (5.) dneh od sklenitve te
pogodbe.
Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora prodajalec predhodno pridobiti soglasje
naročnika in skleniti aneks k pogodbi, katerega obvezna sestavina bodo naslednji podatki:
 vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,
 podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
 predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.
17. člen
Prodajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenim podizvajalcem.
Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi pogodbenih obveznosti mora biti v skladu z devetim (9.) odstavkom 71.
člena ZJN-2 in z zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo mora predhodno potrditi naročnik. V takem primeru se
sklene aneks k pogodbi.
Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno spremenjenih
okoliščin, ki jih dobavitelj v času sklenitve pogodbe ni mogel predvideti in ki so nastale že po sklenitvi pogodbe in ki
jih mora dobavitelj naročniku predhodno dokazati.
IX.
FINANČNA ZAVAROVANJA
18. člen
Prodajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe, predložil kupcu bianko menico z menično izjavo za zavarovanje
dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, v višini 10 % ponudbene vrednosti, z dobo veljavnosti še najmanj 20 dni po
preteku veljavnosti pogodbe.
V kolikor prodajalec ob sklenitvi pogodbe ne bo priložil bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre
izvedbe obveznosti iz pogodbe, lahko kupec od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.
19. člen
V kolikor prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko kupec unovči menico za zavarovanje dobre
izvedbe obveznosti iz pogodbe in odstopi od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. Kupec bo pred
unovčenjem menice prodajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti iz pogodbe in mu določil rok za izpolnitev.
39
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
20. člen
Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini
zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja obveznosti prodajalca iz te
pogodbe utrpel in zneskom iz unovčene menice.
X.
POGODBENA KAZEN PO POGODBI
21. člen
V primeru, da pride do zamude dobavnega roka in ni posledica višje sile kot je zapisano v 13. členu te pogodbe, je
dogovorjena kazen v višini 2 % (dva odstotka) vrednosti neizvršenih dobav za vsak dan zamude, pri čemer sme
pogodbena kazen znašati največ 20 % vrednosti neizvršenih dobav.
V kolikor pogodbena kazen za posamezno naročilo preseže 20 % vrednosti neizvršenih dobav ali skupni znesek
vseh pogodbenih kazni zaradi zamud pri vseh dobavah prodajalca, preseže višino 10 % zneska, navedenega na
menični izjavi za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, lahko kupec unovči menico za zavarovanje
dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe in od tega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.
22. člen
Kupec si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav o kršitvi dobavnega roka prodajalca
na to ni opozoril.
Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri kupcu.
Za povračilo tako nastale škode bo kupec unovčil menico za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.
XI.
PREDSTAVNIKI STRANK
23. člen
Predstavnik kupca za izvajanje te pogodbe je: Beti Globočnik, telefon: 01 300 12 71, e-mail: [email protected]
Predstavnik prodajalca za izvajanje te pogodbe je: __________________, telefon: ____________, e-mail:
__________________ .
XII.
SESTAVNI DELI POGODBE
24. člen
Stranki te pogodbe ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:
XIII.
predračun izvajalca št. ________z dne_______,
Tehnična specifikacija kupca,
ostala relevantna dokumentacija.
ODSTOP OD POGODBE
25. člen
Kupec lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:
-
ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe,
poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
ne izdela in dobavlja blago v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenem roku,
ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz te pogodbe.
V teh primerih lahko kupec takoj unovči ustrezna finančna zavarovanja.
40
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to
dogovorjeno pred odstopom.
XIV.
REŠEVANJE SPOROV
26. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.
Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka te pogodbe sproži postopek za rešitev spora pri
pristojnem sodišču v Ljubljani.
XV.
OSTALE DOLOČBE
27. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri
izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke te pogodbe, predstavniku ali posredniku naročnika ali
drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev
tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
obveznosti iz te pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali
obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z
ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena z drugimi ukrepi v skladu s predpisi
Republike Slovenije.
28. člen
Stranki te pogodbe se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot
dobra gospodarja. Za urejanje razmerij, ki niso urejene s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega
zakonika.
29. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe stranki pogodbe in ko prodajalec kupcu predloži finančno
zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe. Glede garancijskih določil ta pogodba velja vse do poteka
vseh garancijskih rokov.
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank te pogodbe, kar velja
zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.
30. člen
Ta pogodba je napisana v 4 (štiri) enakih izvodih, od katerih prejme kupec 2 (dva) in prodajalec 2 (dva) izvoda.
Ljubljana, dne ___________
Ljubljana, dne ___________
KUPEC:
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Direktor
Samo LOZEJ
PRODAJALEC:
41
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
OBR-10
PREDRAČUN
Ponudnik:
_______________________________________________________________________________________________
PREDRAČUN ŠT._________________
Št.
Predmet
Količina
EM
1. Polo majica – dolg rokav
303
kos
2. Polo majica – kratek rokav
404
kos
3. T-shirt – dolg rokav
42
kos
4. T-shirt – kratek rokav
64
kos
5. Moška srajca – kratek rokav
48
kos
6. Moška srajca – dolg rokav
36
kos
7. Hlače na rob - zimske (po meri)
64
kos
8. Hlače na rob - poletne (po meri)
43
kos
9. Letno pokrivalo
100
kos
CENA na
enoto brez
DDV
SKUPAJ (CENA
DDV
CENA na
na enoto z DDV
(%) enoto z DDV
x Količina)
Sklop 1: Srajce, majice, hlače po naročilu
Skupaj Sklop 1 brez DDV:
Popust:____%:
Skupaj Sklop 1 brez DDV s popustom:
DDV:
Skupaj Sklop 1 z DDV:
Sklop 2: Bunde in zimsko pokrivalo
10. Bunda TIP 1
27
kos
11. Bunda TIP 2
10
kos
Skupaj Sklop 2 brez DDV:
Popust:____%:
Skupaj Sklop 2 brez DDV s popustom:
DDV:
Skupaj Sklop 2 z DDV:
31
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Št.
Predmet
Količina
EM
65
kos
31
kos
18
kos
15. Zimske delovne hlače do pasu
34
kos
16. Poletne delovne hlače do pasu
36
kos
33
kos
16
kos
CENA na
enoto brez
DDV
SKUPAJ (CENA
DDV
CENA na
na enoto z DDV
(%) enoto z DDV
x Količina)
Sklop 3: Delovne obleke
12. Delovni jopič z odsevniki
Zimske delovne hlače z
naramnicami
Poletne delovne hlače z
14.
naramnicami
13.
17.
Poletne kratke delovne hlače do
pasu
18. Halja
Skupaj Sklop 3 brez DDV:
Popust:____%:
Skupaj Sklop 3 brez DDV s popustom:
DDV:
Skupaj Sklop 3 z DDV:
Sklop 4: Pulover
16. Pulover
128
kos
Skupaj Sklop 4 brez DDV:
Popust:____%:
Skupaj Sklop 4 brez DDV s popustom:
DDV:
Skupaj Sklop 4 z DDV:
REKAPITULACIJA PO SKLOPIH;
SKLOP
Ponudbena cena v EUR brez DDV
Sklop št. 1: Srajce, majice, hlače po naročilu, pokrivalo
Sklop št. 2: Bunde
Sklop št. 3: Delove obleke, halje
Skop št. 4: Pulover
(kraj, datum)
žig
(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)
32
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
OBR-11
OBRAZEC ZA KUVERTO
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek!
Pošiljatelj:
Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) :
Naziv:
Datum:
Ura:
Naslov:
Zap. št.:
Podpis:
Postopek zbiranja ponudb (NMV):
Prejemnik :
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in
tržnice, d.o.o.
“DOBAVA DELOVNIH OBLEK PO
SKLOPIH"
šifra:
žig
Kopitarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
JNMV-B-0001/2012-POG
NE ODPIRAJ - PONUDBA !
33
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
OBR-13
OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
POOBLASTILO
ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
POOBLASTITELJ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ime oz. naziv in sedež ponudnika)
ki ga zastopa: ________________________________________________________________
POOBLAŠČA:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)
___________________________________________________________________________,
(razmerje do ponudnika)
-
da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
-
da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini
zapisnika o odpiranju ponudb,
-
da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št JNMV-B-0001/2012-POG
Dobava delovnih oblek po sklopih.
(kraj, datum)
žig
34
(podpis odgovorne osebe)