5. TRANSPORTNA SREDSTVA

Andrej Rihter
Transportna sredstva
5. TRANSPORTNA SREDSTVA
Transport je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s premeščanjem ljudi in stvari v geografskem
prostoru. To premeščanje poteka na različnih transportnih poteh s pomočjo tehničnih sredstev –
transportnih sredstev in na podlagi ustrezne organizacije.
oz.
Transport je proces premeščanja blaga od pošiljatelja do prejemnika, v katerem se opravljajo
transportne in druge spremljajoče dejavnosti, ki omogočajo nemoteno gibanje blaga iz enega na
drugo mesto. Transport se opravlja s pomočjo transportnih sredstev, ki se gibljejo po transportni
poti.
5.1. Transportna sredstva cestnega prometa
Cestni transport spada med najstarejše vrste transporta in je bil do uvedbe železnice edini nosilec
transporta po kopnem. Kljub hitremu razvoju cestnih prevoznih sredstev je cestni transport doživel
svoj razcvet šele po drugi svetovni vojni, ko se je naglo povečalo število vozil, posodobila se je
tehnika izgradnje vozil in tako so se le-ta razširila po celem svetu. Danes ima cestni promet poleg
pomembne gospodarske funkcije tudi izrazito socialno funkcijo, saj z gosto cestno mrežo prispeva k
razvoju oddaljenih in gospodarsko zaostalih področij.
Velike spremembe je doživel cestni transport predvsem zaradi gradnje sodobne infrastrukture in
razvoja avtomobilske industrije. Z relativno ceneno pogonsko energijo, širokimi možnostmi
fizičnega dostopa in s tem neprekinjeno transportno verigo ( prevoz od vrat do vrat ) je osvojil velik
tržni delež. Takšen razvoj v kopenskem transportu in stagnacija železnice v posodabljanju infra in
suprastrukture je vodil k temu, da je železnica izgubila svoje tržne deleže v večini segmentov .
Prednosti cestnega transporta se kažejo tudi v ekonomskih in tehničnih karakteristikah vozil:
•
•
•
•
•
visok nivo hitrosti in majhna poraba goriva;
razvejana mreža transportnih poti;
zanesljivost in dolga življenjska doba;
lahko manevriranje in velika udobnost vožnje;
velikost in teža vozila prilagojena tovoru...
Ekonomika cestnega transporta temelji na zmanjšanju transportnih stroškov in povečanju
transportne kapacitete. Velikost stroškov je odvisna od velikosti vozila, števila letnih prevoženih
kilometrov in od števila voznikov. Stroški taks, zavarovanja, goriva, olja, rezervnih delov in gum
naraščajo z velikostjo in nosilnostjo vozila.
Transportna sredstva v cestnem prometu lahko delimo na več načinov. Ena od možnosti je delitev
na komercialna in osebna vozila, lahko jih delimo na potniška in tovorna vozila ...
Tovorna motorna vozila so najštevilčnejša in hkrati najrazličnejša prevozna sredstva v skupini
komercialnih vozil. Sem spadajo tovornjaki univerzalnega tipa, zaprti tovornjaki, kiperji, cisterne,
Študijsko leto 2008/2009
53
Andrej Rihter
Transportna sredstva
hladilniki in druga specialna vozila.
Prenašanje tovornega prostora, to je osnovni primer vozila, ko je tovorni prostor pričvrščen direktno
na podvozje vozila. Vlečenje tovornega prostora se izvaja na dva načina. V prvem primeru je
tovorni prostor delno naslonjen na vlečno vozilo.
Slika 18: Vlačilec
Posebnost polprikolce je v tem, da ima svoja kolesa in se le del njene teže prenaša na vlečno vozilo.
Polprikolica je brez lastnega pogona, torej se ne more premikati brez vlečnega vozila. Vozila, ki so
prilagojena taki vrsti transporta se imenujejo vlačilci.
Poleg polprikolic poznamo tudi druga priključna vozila - prikolice. Vozila, ki so prilagojena taki
vrsti transporta se imenujejo prikoličarji.
Slika 19: Prikoličarj
Študijsko leto 2008/2009
54
Andrej Rihter
Transportna sredstva
Prikolica se lahko priključi na motorno vozilo ali na drugo priključno vozilo, kar ji omogoča zelo
enostavna izvedba sistema priključevanja. V novejšem času se uporabljajo prikolice, ki imajo
raztegljiv krmilni tikotnik, ki omogoča minimalno razdaljo med tovornjakom in prikolico. Ta znaša
le 350 mm.
Dimenzije vozil so določene v Zakonu o varnosti v cestnem prometu. Tako je dolžina solo vozil
omejena na 12 m. Dolžina vlačilcev s polpriklopnikom je omejena na 16,5 m. Pri členkastih
motornih vozilih (motorno vozilo in prikolica) je dolžina omejena na 18,75 m. Pri tem je nakladalna
dolžina omejena na 15,65 m, razmik med motornim vozilom in prikolico ne sme biti manjši od 0,35
m. Če se te pogoje ne upošteva sme skupna dolžina znašati le 18,0 m. Višina je omejena na 4,0 m,
širina pa na 2,55 m z izjemo 2,6 m za vozila hladilnike.
Skupna masa dvoosnega vozila ne sme presegati 18 ton. Pri treh oseh je dovoljena maksimalna
skupna masa 25 ton. Te vrednosti se povečajo, če je vozilo v izvedbi, ki varuje ceste (pogonska os z
dvojno pnevmatiko in pnevmatskim vzmetenjem), vsakokrat za 1 tono. Pri vozilih s štirimi osmi je
dovoljena maksimalna masa 32 ton.
Skupna masa tovornjaka s prikolico je omejena na 40 ton. Edina izjema so polpriklopniki s 3-osnim
vlečnim vozilom, ki v kombiniranem prometu prevažajo kontejnerje, saj smejo v skladu s
smernicami EU tehtati 44 ton.
5.2. Transportna sredstva železniškega prometa
Železniški promet je bil dolga leta nosilec kopenskega transporta, saj so proge začeli graditi prej kot
sodobne ceste. Danes se delež prevozov v primerjavi s cesto zmanjšuje.
Železniški promet je primeren za prevoz masovnih tovorov na dolgih relacijah, saj to narekuje
struktura njegovih stroškov – 70 % fiksnih, 30 % variabilnih.
Gostota železniške mreže se razlikuje od države do države, zavisi predvsem od standarda
posamezne države. V večini evropskih držav so širine prog standardne – normalne in znašajo 1435
mm , ponekod pa so širše (širokotirne) oz. ožje (ozkotirne). Tudi osne obremenitve so različne in
znašajo na posameznih odsekih 16, 18 ali 20 ton.
V železniškem transportu poznamo dve vrsti pošiljk: vagonske (min 5 t) in kosovne. Za uporabnika
železniških storitev je pomembno, da pozna vsaj osnovne vrste tovornih vagonov, tako, da lahko
izbere tisti vagon, ki najbolj ustreza vrsti blaga, ki ga želi prevažati.
Skupine tovornih voz
Glede na različne vrste stvari, ki se prevažajo po železnici, so temu prirejeni tudi tovorni vozovi, ki
se delijo:
Študijsko leto 2008/2009
55
Andrej Rihter
•
Transportna sredstva
pokriti vozovi (serije G, H, I, T)
Študijsko leto 2008/2009
56
Andrej Rihter
•
Transportna sredstva
odkriti vozovi (serija E)
Slika 4: Funkcija zbiranja
•
vozovi ploščniki (serije K, L, O, R, S)
Študijsko leto 2008/2009
57
Andrej Rihter
Transportna sredstva
Slika 4: Funkcija zbiranja
•
ostali vozovi (F, U, Z)
Študijsko leto 2008/2009
58
Andrej Rihter
Transportna sredstva
5.3. Transportna sredstva zračnega prometa
Zračni transport je najmlajša vrsta transporta in je z vidika prevoza blaga najmanj pomemben.
Popolnoma pa je prevzel primat prevoza potnikov in hitro pokvarljivega blaga. Njegove največje
prednosti se kažejo v veliki hitrosti, točnosti in varnosti.
Velika pomanjkljivost pa je velika poraba energije na enoto tovora ter veliki prevozni stroški.
Transportna pot je naravni zračni prostor oz. točno določeni zračni koridorji, ki jih nadzoruje zračna
kontrola. Začetna in končna točka so zračna pristanišča oz. letališča. Tu letala vzletajo in pristajajo
in tu se vrši tudi sprejem in odprava blaga in potnikov.
Transportna sredstva v zračnem transportu so letala, ki jih delimo glede na namen na:
•
•
•
•
potniška
tovorna
za splošne namene - kombinirano potniško-tovorna
s spremenljivo namembnostjo
Študijsko leto 2008/2009
59
Andrej Rihter
Transportna sredstva
Slika 20: Izvedbe letal
Zgornje slike nam prikazujejo različne kombinacije konstrukcij letal, glede njihove namembnosti in
eksploatacije.
Vrste letal
•
•
Konvencionalna oziroma ozko -trupna letala
Letala z veliko kapaciteto, oziroma široko-trupna letala
Sredstva integralnega transporta v zračnem prometu
•
•
IATA - mednarodna organizacija zračnega transporta
ULD - enotno sredstvo natovora
Po predpisih IATA se kot enotno sredstvo natovora ULD označuje katerokoli vrsto kontejnerja,
palete ali igluja, ki se uporablja v letalskem transportu. Ločimo dve vrste ULD:
•
•
letalski ULD odgovarjajo opremi za pričvrstitev tovora, ki je instalirana v letalu. Oblika je
prilagojena obliki letala.
Ne-letalski ULD zahtevajo dodatno opremo za pričvrstitev. Za natovor in iztovor se
uporabljajo viličarji.
Kontejnerji oz. zabojniki
Uporabljajo se za unitizacijo tovora in za olajšanje pretovornih manipulacij. Sestavljeni so iz
školjke in poda, kateremu lahko dodamo nastavek za vilice.
Kontejner mora biti ograjen z vseh strani, biti mora vzdržljiv, narejen iz negorljivih materijalov, biti
mora vodno nepropusten, školjka mora imeti zaobljene robove, pod kontejnerja mora biti ojačan.
Študijsko leto 2008/2009
60
Andrej Rihter
Transportna sredstva
Palete
Največ palet uporabljajo manjši letalski prevozniki, ki se jim zaradi manjših količin tovora ne
splača kupovati kontejnerjev.
Paleta je sestavljena iz zaobljenega spodnjega dela, ki služi kot vodilo pri transportu po letalih in
srednjega dela (nakladalni del), ki ima poseben tir za priterditev mreže ali igluja. Zavarovanje
tovora pred padci se vrši z:
•
•
mrežo (mreže se uporabljajo za zaščito tovora na paletah pred poškodbami in padci) ali
igluji (iglu je podoben kontejnerju brez poda. Sestavljen je iz školjke in vodil na spodnjih
stranskih robovih, s katerimi ga zapeljemo na paleto. Vse skupaj prekrijemo z mrežo).
5.4. Transportna sredstva pomorskega prometa
Pomorski transport spada med tradicionalne vrste transporta v mednarodni trgovini, saj je
najpomembnejša vrsta medkontinentalnega transporta. Transportna pot je naravna, potrebna pa je
izgradnja pristanišč oz. morskih luk, kjer ladje pristajajo se natovarjajo in raztovoarjajo. Luke imajo
poleg transportne še trgovsko in industrijsko funkcijo. Za vsako luko je pomembna njena tehnično
tehnološka opremljenost, pomorske in kopenske povezave.
Z vidika kvalitete transporta je pomorski transport relativno ekonomičen, reden in varen, vendar pa
dokaj počasen, manj točen in dostopen.
Glede na tehnološke in ekonomske značilnosti ločimo naslednnje vrste plovbe: linijsko, prosto in
tankersko plovbo.
Transportna sredstva v pomorske transportu so ladje in druga plovila. Vsaka ladja mora imeti
določeno državno pripadnost (zastava) in oznake za svojo identifikacijo (ime, matična luka).
LADJA ZA GENERALNI TOVOR
Karakteristike: ladje večjih hitrosti - bogata oprema naprav za natovarjanje in iztovarjanje tovora
•
•
večje število skladišč
medpalubja
Študijsko leto 2008/2009
61
Andrej Rihter
Transportna sredstva
Slika 21: Ladja za generalni tovor
Generalni tovor ali kosovno blago predstavlja eno od osnovnih vrst blaga, ki se pojavlja kot element
proizvodnje prometne storitve. Generalni tovor ali drugače kosovno blago je blago, ki je pakirano v
embalažo, kot je bala, sod, škatla, vreča…. V bistvu gre za tovore sladkorja, kave, riža, lahko
pokvarljivega blaga (južno sadje, zelenjava)…, ki je pakirano. S tega lahko razberemo, da je prav
embalaža tista, ki ločuje generalne tovore od ostalih tovorov. Primer: premog, katerega uvrščamo
med razsute tovore, je lahko pakiran v jumbo vrečah in ga tako pakiranega uvrščamo med generalne
tovore. Prav tako velja za sipki (pšenico, sojo, umetna gnojila, riž, koruzo ipd…) in tekoči tovor, da
v ustrezni embalaži predstavljajo generalni tovor. Kosovno blago, kot drugače rečemo generalnemu
tovoru, pa ni samo pakirano blago, lahko gre tudi za nepakirano blago, kot so stroji, konstrukcije,
vozila, pločevina, cevi… Zato organizacija dela pri generalnem tovoru ni enostavna.
Slika: 22: Razkladanje ladje za generalni tovor
Pretovor na terminalu za generalni tovor je lahko:
•
•
•
indirektni,
poldirektni,
direktni.
Direktni način ravnanja s tovorom, npr. pretovor tovora direktno na vozila cestnega ali železniškega
transporta.
Poldirektni način ravnanja s tovorom – npr. tovor je odložen na obali ali na vozila samo začasno,
ker cestni ali železniški transport trenutno ne more prevzeti odpreme.
Pri indirektnem načinu se blago uskladišči in nato pretovarja na prevozno sredstvo.
Primer: Pripeljan tovor z ladjo v luko se preklada z ladijskimi ali pristaniškimi dvigali. Pri
razkladanju se tovor obešen na kavlju dvigne iz ladje in spusti na obalo, kjer se ga zlaga na
prikolico ali viličarja. Blago, naloženo na prikolico, se odpelje do odprtega skladišča, kjer se
razklada s pomočjo avto-dvigala. Lahko pa se odpelje do zaprtega skladišča in se razklada s
pomočjo viličarja. Obraten proces poteka pri nakladanju. Tovor se s skladišča do ladje pripelje z
viličarji ali prikolicami, tu se z dvigali spusti v ladijsko skladišče, kjer se ga namesti na primerno
mesto, kjer ostane v času prevoza.
Študijsko leto 2008/2009
62
Andrej Rihter
Transportna sredstva
LADJA ZA RAZSUTI TOVOR
Eno-palubna ladja, grajena za prevoz rude, premoga, žita, umetnih gnojil, cementa, oglja.
Karakteristike:
•
•
•
•
•
dvojno dno je višje kot običajno
vgrajene imajo krovne bočne rezervoarje, ki se polnijo, ko pluje ladja v balastu
skladišča segajo od dvojnega dna do palube
skladišča so piramidaste oblike
ladje nimajo lastnih dvigal oz. pretovorne opreme
Primer:
Combination bulk carrier - ladje za prevoz dveh ali več vrst razsutega tovora
OBO (ore bulk oil) - ladje za prevoz razsutega tovora ter tekočega tovora
Slika 23: Ladja za prevoz razsutega tovora
Ladja hladilniki
Uporabljajo se za prevoz pokvarljivega blaga. Imajo hladilni sistem. Notranjost ladje je razdeljena
na več hladilnih prostorov. Lahko se hladijo vsak na svojo temperaturo. V skladiščih je stalna
temperatura in je odvisna od vrste blaga. Hladilne cevi so postavljene po stenah in po stropu (so pod
leseno oblogo). Stene so izolirane. Ladje hladilniki imajo močno ventilacijo. Skladiščni prostori se
hladijo na dva načina:
•
•
s sistemom hladilnih cevi
s hladnim zrakom.
Ladje za prevoz tekočega tovora – tankerji
Tanker je angleška beseda, ki naj bi pomenila cisterno oz. prostor za shranjevanje goriva. Tanker je
ladja, ki je namenjena za prevoz tekočega tovora, kateremu je namenjen ves prostor. Ta je razdeljen
Študijsko leto 2008/2009
63
Andrej Rihter
Transportna sredstva
na več tankov. Tankerji se gradijo za prevoz določene vrste tovora - najpogosteje za nepredelano
nafto ali njene derivate. Ob strojnici je prostor za črpalke. Vsaka črpalka oskrbuje svojo skupino
tankov. Na sredini palube so priključki za gibljive cevi, ki služijo za spoj s kopenskimi
instalacijami.
Slika 24: Ladja za prevoz tekočega tovora
KONTEJNERSKE LADJE
Ladja, ki prevaža samo kontejnerje, ima eno palubo in skladiščne odprtine, ki zavzemajo do 80%
širine ladje. Kontejnerji so nameščeni v vertikalna skladišča in na palubo (2-4 v višino).
Kontejnerske ladje se med seboj ločijo po načinu krcanja kontejnerjev in sicer:
a) kont. ladja z vertikalnim načinom natovarjanja kontejnerjev in
b) kont. ladja s horizontalnim načinom natovarjanja kontejnerjev
TEU (Twenty foot Equivalent Unit)
Število TEU enot pomeni število 20 fitnih kontejnerjev, ki jih je mogoče naložiti na ladjo.
Študijsko leto 2008/2009
64
Andrej Rihter
Transportna sredstva
Slika 25: Ladja za prevoz kontejnerjev
RO-RO LADJE
To so ladje za prevoz tovora na kolesih (RO-RO - roll-on/roll-off) So specifične gradnje in se zelo
razlikujejo od drugih ladij. Razmerje med dolžino in širino je 5- 6,5:1 (pri ostalih 7-8:1).To so
široke ladje. Karakteristike:
•
•
•
•
•
•
•
•
osnovna karakteristika teh ladij so rampe, ki ladjo povezujejo z obalo in omogočajo vozilom
pristop na ladjo. Locirane so na premcu ali na krmi
velika skladišča, ki spominjajo na garažo
dvigala v notranjosti ladje
notranje rampe in vozne poti
dva glavna motorja in dva vijaka ter pogon premca
vgrajen sistem stabiliziranja
velika izguba prostora (do 50%) zaradi različnih vrst vkrcanih vozil
močna ventilacija
Slika 26: RO – RO ladja
5.5. Transportna sredstva rečnega prometa
Transport po notranjih plovnih poteh je gledano iz vidika kvalitete transporta ekonomičen, primeren
za prevoz masovnih tovorov, vendar pa počasen in odvisen od vremenskih razmer. V zadnjih letih
ponovno pridobiva na veljavi prav zaradi ekološke komponente, saj je okolju prijazen. S pomočjo
rečnega transporta se opravlja prevoz vseh različic tovorov, ki se prevažajo oz. transportirajo v
pomorskem prometu. Posledično so tudi transportna sredstva temu prilagojena, s to razliko, da
morajo biti ladje nekoliko drugače skonstruirane – predvsem morajo biti prilagojene na nižji ugrez,
kajti reke ne dosegajo takšnih globin kot morje; zato so ladje konstrukcijsko veliko bolj široke – kot
ladje, ki plujejo v pomorskem prometu.
Ladja za razsuti tovor, lahko tudi za generalni tovor.
Študijsko leto 2008/2009
65
Andrej Rihter
Transportna sredstva
Slika 27: Primer rečnih ladij
Ladja za transport kontejnerjev[39].
Študijsko leto 2008/2009
66