DRUGO: Obveznosti izvajalca - opraviti naročena dela

DRUGO:
Obveznosti izvajalca
-
-
-
-
-
-
-
-
-
opraviti naročena dela strokovno pravilno, po predloženih uporabniških zahtevah, v pogojenem obsegu
in kakovosti ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in standardov. Izvajalec je dolžan pridobiti pisno
soglasje vodje projekta za morebitno zamenjavo materiala in opreme glede na projektantske popise. V
nasprotnem primeru naročnik materiala in opreme ni dolžan plačati;
za spremembe posameznih tehničnih rešitev pridobiti soglasje vodje projekta in nadzorne službe
naročnika;
urediti delovišče skladno z varnostnim načrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na
gradbišču/delovišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti
ali okolje;
redno izpolnjevati gradbeno knjigo in voditi dnevnik o izvajanju del;
dobaviti opremo, elemente, rezervne dele, itd., kot je specificirano v ponudbi. Vsa dobavljena in
vgrajena oprema, elementi, rezervni deli, itd., bodo povsem novi, izdelani v skladu z najnovejšo
tehnologijo in najnovejšimi posebnimi industrijskimi znanji in bo ustrezala veljavnim predpisom in
standardom, izvajalec mora priskrbeti tudi ustrezne ateste;
dobaviti in montirati opremo, ki bo izdelana v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in
ugotavljanju skladnosti (Ur. list RS št. 17/2011) ter Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. list RS št.
75/2008 in nad.) in skladnost z bistvenimi zahtevami za varnost in zdravje pri delu potrditi z ustreznimi
oznakami na samem stroju / napravi oz. ob predaji, najkasneje pa pred zagonom opreme, predložiti
ustrezno izjavo o skladnosti v slovenskem jeziku in izjavo o skladnosti s CE (European CE Mark
Directives);
dobaviti in montirati opremo, ki bo izdelana v skladu z naslednjimi direktivami: 2004/108/ES - Direktivo
v zvezi z elektromagnetno združljivostjo, 2006/95/ES - Direktivo v zvezi z električno opremo,
konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, 2006/42/ES - Direktivo o strojih;
način dela in svoje aktivnosti uskladiti z zahtevami standardov ISO 14001 – Sistemi ravnanja z okoljem
– Zahteve z navodili za uporabo in OHSAS 18001 – Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu –
Zahteve. V kolikor izvajalec nima omenjenih certifikatov, je dolžan izpolnjevati okoljevarstvene zahteve
ter zahteve iz varnosti in zdravja pri delu po lastnem programu;
predati naročniku sheme in načrte izvedenih del (PID) v pisni (štiri izvode) in elektronski obliki;
ob zaključku del naročniku predati vso tehnično in drugo dokumentacijo, potrebno za izvedbo
tehničnega pregleda objekta ter poznejše upravljanje in vzdrževanje opreme, ki jo je vgradil izvajalec.
Izvajalec je dolžan predati naročniku vse potrebne certifikate, potrdila, meritve in navodila za uporabo
in vzdrževanje opreme, ki jo je dobavil in vgradil, morebitna dogovorjena jamstva za dobro izvedbo del
in odpravo napak v garancijski dobi, itd..;
izdelati in predati navodila za obratovanje in vzdrževanje;
pred primopredajo opraviti usposabljanje za delo s sistemom oz. z dobavljeno opremo;
predati garancijske listine za vgrajene elemente in zagotavljati rezervne dele še 10 let po primopredaji;
zavarovati svoja dela in predmete na gradbišču pred škodo in uničenjem vse do izročitve naročniku;
redno poravnavati obveznosti do svojih podizvajalcev. V primeru zamud pri plačevanju obveznosti se
izvajalec obvezuje, da bo z naročnikom in podizvajalcem sklenil ustrezno asignacijsko pogodbo;
izpolnjevati ostale obveznosti, definirane v razpisni in ponudbeni dokumentacij ter medsebojnih
dogovorih;
za opravljanje dogovorjene storitve uporabiti le delavce, ki bodo prijavljeni v skladu s predpisi in bodo
imeli ustrezna delovna dovoljenja. Izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, v kakršnikoli obliki že, ki
bi nastala pri zaposlovanju delavcev brez dovoljenja za delo;
seznaniti svoje delavce s prepovedjo kajenja v poslovnih prostorih in na odprtih površinah naročnika
oz. investitorja, če se dela izvajajo na njegovem objektu, nadalje s pravili in pogoji delovanja na
naročnikovi oz. investitorjevi lokaciji: s prometnim redom, prepovedjo kajenja, pravili o zagotavljanju
varnosti pri delu, požarnim redom, evidenco prisotnosti in drugimi. Izvajalec se zavezuje upoštevati
omenjena pravila in po njih ravnati ter upoštevati vsa navodila pooblaščenih delavcev naročnika in
investitorja, da se ta pravila in navodila dosledno izvajajo. Vse navedeno so dolžni upoštevati oz.
izvajati delavci izvajalca in delavci njegovih podizvajalcev. V kolikor bodo delavci izvajalca kršili
navodila o prepovedi kajenja to lahko pomenilo odpovedni razlog naročila brez odpovednega roka, za
delavca zunanjega izvajalca pa takojšnja odstranitev z območja naročnika oz. investitorja ter prepoved
nadaljnjega dela;
-
skrbeti za redno čiščenje delovišča in okolice ter tekoče odstranjevanje odpadkov v za to pripravljene
kontejnerje. V primeru slabega ali nerednega čiščenja bo to organiziral naročnik in stroške zaračunal
izvajalcu.
Plačevanje izvedenih del
Naročnik se zavezuje plačati vrednost izvedenih del na osnovi računa, ki ga bo izvajalec izstavil najkasneje v 5.
dneh po opravljenih in prevzetih delih. Sestavna dela računa sta specifikacija opravljenih del in prevzemni
zapisnik. Predloženi račun bo naročnik potrdil v 10 dneh od prejema in ga plačal v 60 dneh po potrditvi. V
kolikor med strankama ni izrecno dogovorjeno drugače, sta poleg uspešne primopredaje pogoj za plačilo tudi
predložitev vse dokumentacije iz ponudbe in naročila ter izročitev vseh dogovorjenih jamstev (garancije,
menice, itd,..), razen, če se stranki pisno dogovorita, da predložitev le teh ni potrebna.
Če naročnik izpodbija del obračuna, o tem pismeno obvesti izvajalca v roku za potrditev in plača nesporni del v
skladu s prvim odstavkom tega člena. Za sporni del se izvajalec obvezuje izstaviti dobropis.
Za nepravočasno plačilo je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zamudne obresti v višini, kot jo določa
Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur. list. RS 11/2007). Za enodnevno zamudo plačila se
zamudne obresti ne zaračunajo.
Primopredaja
Ko izvajalec konča z deli, o tem pisno obvesti naročnika. Stranki opravita primopredajo izvršenih del v roku 8
dni po obvestilu in o tem sestavita in podpišeta primopredajni zapisnik, v katerem je opredeljen tudi rok za
odpravo morebitnih manjših pomanjkljivosti. Če gre za večje pomanjkljivosti, se primopredaja ne opravi, ampak
se določi nov rok. Primopredajni zapisnik je sestavni del končne situacije in računa.
V kolikor izvajalec ne odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti v razumnih rokih, oz. le teh ne odpravlja v
času garancijske dobe, je dolžan nositi vse stroške, ki naročniku nastanejo iz tega naslova oz. jih od naročnika
uveljavlja investitor (stroški nadomestne izpolnitve, morebitne razlike v cenah nadomestnih izvajalcev,
administrativni stroški v zvezi z odpravljanjem napak, stroški sodnih in upravnih postopkov…itd).
Rok dobave
Izvajalec se obvezuje naročena dela/storitve izvesti do predhodno navedenega datuma na naročilu.
Odstopanje od predhodno navedenih rokov izvedbe je možno le na podlagi pisne uskladitve z zastopnikom
naročnika oz. vodjo projekta.
Pravočasna izvedba del je tista, ki kakovostno in kvalitetno ustreza roku izvršitve. Če izvajalec ne izvede
naročenih del v dogovorjenem roku oz. jih sploh ne izvede, sme naročnik oddati dela v celoti ali deloma
drugemu izvajalcu ter si v obeh primerih zaračunati 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. Vse morebitne
višje stroške (razlika v cenah drugega izvajalca), vključno s kaznijo in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec.
Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi izvedbo del.
Kazen za zamudo z deli
Če izvajalec ne izvede del v dogovorjenih rokih mora plačati naročniku kazen, ki znaša 0,5 % vrednosti po tej
naročilnici za vsak koledarski dan zamude, vendar največ 10 % vrednosti po tej naročilnici.
Če naročnik zaradi zamude po tej pogodbi utrpi škodo, ki je večja od kazni, izvajalcu zaračuna tudi razliko med
nastalo škodo in zaračunano kaznijo.
Morebitna pogodbena kazen bo zaračunana s posebnim računom, ki ga bo naročnik izstavil izvajalcu in
poračunal z izstavljenim računom izvajalca.
Jamstvo za dobro izvedbo del
Izvajalec je dolžan v roku 8 dni po podpisu pogodbe naročniku dostaviti bianco menico z menično izjavo brez
protesta v višini 10% vrednosti del po tem naročilu kot garancijo za dobro izvedbo del, z rokom veljavnosti 30
dni po primopredaji. Naročnik bo menico unovčil, če izvajalec prevzetih del ne bo izvedel v dogovorjeni
kakovosti, količini in rokih.
Garancijska doba in jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi
Izvajalec jamči po OZ za solidnost ter dve leti po opravljeni primopredaji za kakovost opravljenih del (skrite
napake) in kakovost vgrajenih elementov, razen za vgrajene industrijske izdelke in opremo, za katere jamčijo
njihovi proizvajalci v rokih, ki jih določijo v svojih garancijskih listinah. Za opremo, ki jo izvajalec dobavlja od
poddobaviteljev, veljajo njihovi garancijski roki.
V slučaju okvare v garancijski dobi bo izvajalec poskrbel za brezplačno popravilo oz. dobavo in zamenjavo
okvarjenega elementa. Za vsak zamenjani del v garancijski dobi prične po vgradnji teči nova garancijska doba.
Izvajalec lahko pooblasti naročnikovega specialista za odstranitev v garancijski dobi okvarjenega elementa. Če
se sestavni del pokvari trikrat, ga mora izvajalec zamenjati z novim. Naročnik lahko za vrednost neizvršenih
reklamacijskih popravil izstavi fakturo izvajalcu.
Izvajalec jamči tudi za točnost in celovitost tehnične dokumentacije in je odgovoren za vse napake in
pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji. Izvajalec se obvezuje na svoje stroške izvesti vse modifikacije in
popravke v tehnični dokumentaciji ter na dobavljeni in vgrajeni opremi, če se ugotovi, da so se pojavile zaradi
napak in pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji.
Izvajalec je ob izstavitvi končnega računa-situacije dolžan dati naročniku bianco menico z menično izjavo brez
protesta v višini 10 % obračunane vrednosti del, kot garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
Naročnik je pooblaščen, da izpolni menico v višini stroškov, ki jih je imel v zvezi z odpravo napak, ki so se
pojavile v garancijskem roku oz. s popravljanjem tehnične dokumentacije in jih na poziv naročnika ni
pravočasno odpravil. Menico, ki je ne unovči, je naročnik dolžan vrniti izvajalcu v 30 dneh po poteku
garancijskega roka.
Gradbeni odpadki
Izvajalec del se obvezuje, da bo z odpadnim materialom in ostalimi odpadki, ki bodo nastali na gradbišču,
ravnal v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter navodilih investitorja, na
katerem objektu se dela izvajajo, o ravnanju z odpadki. Odpadke bo ustrezno ločeval ter oddajal v investitorjev
sistem ravnanja z odpadki ali pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov. Kopijo potrjenih evidenčnih
listov o ravnanju z odpadki bo posredoval naročniku in investitorju. V primeru, da izvajalec z odpadki ne bo
ravnal v skladu z določili te točke naročila, se mu zaračunajo neposredni in posredni stroški, ki bi nastali zaradi
nepravilnega ravnanja z odpadki (inšpekcijski ukrepi, stroški neuspelih tehničnih pregledov, sanacija posledic
nepravilnega ravnanja z odpadki, …).
Varovanje poslovnih skrivnosti
Izvajalec in naročnik sta dolžna informacije in podatke, ki jih pridobita med realizacijo tega naročila obravnavati,
varovati kot poslovno skrivnost drug drugega ter jih brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke ne
smeta posredovati tretjim pravnim ali fizičnim osebam. Informacije oz. podatke lahko uporabljata izključno v
namen realizacije svojih obveznosti, dolžnosti in pravic po tem naročilu. V primeru kršitve dolguje stranka, ki je
kršila ta določila, drugi stranki za vsakokratno kršitev 0,5% od vrednosti po tej naročilnici.
Varstvo pri delu in varovanje poslovnih skrivnosti
Vsa dela se bodo izvajala v skladu s/z:
-
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. list RS, št. 43/2011 in nad.);
Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007, 9/2011 in nad.);
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št.
83/2005 in nad.);
Zakonom o graditvi objektov - ZGO-1 (Ur. list RS št. 102/2004-UPB1 in nad.);
hišnim redom, internimi pravilniki in postopki naročnika del ter investitorja, na katerem objektu se dela
izvajajo;
-
z varnostnim načrtom gradbišča oz. objekta, kjer se izvajajo dela;
zahtevami pisnega sporazuma po 39. členu ZVZD-1 (Ur.l.RS, št. 43/2011 in nad.)
Zavarovanje
Izvajalec je dolžan zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (33. člen ZGO) ter na sosednjih objektih, z zavarovalno vsoto najmanj
41.000 EUR.
Izvajalec dokazuje obstoj in ustreznost zavarovanj s kopijo zavarovalne police ali s certifikatom zavarovalnice,
ki jo predloži naročniku del.
Odstop od naročila s strani naročnika
Naročnik ima pravico kadarkoli brez odpovednega roka odstopiti od naročila, zlasti v naslednjih primerih:
-
če izvajalec zamuja z izvedbenimi roki po tem naročilu in niti v 8 dnevnem naknadnem roku ne izvede
dogovorjenih del;
takoj ko izvajalec zamudi z izvedbo del, če iz izvajalčevega ravnanja izhaja, da svoje obveznosti niti v
dodatnem roku ne bo izpolnil;
če izvajalec postane nezmožen za izpolnitev;
če je izvajalec pripravljen brez utemeljenega razloga izpolniti le del naročila, naročnik pa na taki
izpolnitvi nima interesa;
če je očitno, da izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil;
če izvajalec ne spoštuje določil in obveznosti iz naročila in ponudbe in jih huje krši.
V primeru, da naročnik odstopi od naročila plača izvajalcu vso do tedaj dobavljen material, hkrati pa ima pravico
od njega zahtevati plačilo storjene škode, stroškov nadomestne izpolnitve, administrativne stroške, nastale
zaradi odstopa. Predhodno nastale stroške naročnik zaračuna s posebnim računom, ki ga bo izstavil izvajalcu in
poračunal z izstavljenim računom izvajalca.
Odstop od naročila s strani izvajalca
Pravico do odstopa od naročila ima tudi izvajalec in sicer le v primeru višje sile ali zaradi neizpolnjevanja
obveznosti naročnika (neplačila..). V tem primeru je izvajalec upravičen do plačila že izvedenih in potrjenih del
in povračila škode, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja naročnikovih obveznosti.
Pristojnost sodišča in uporaba prava
O morebitnih sporih iz tega naročila, ki jih ne bo mogoče rešiti po mirni poti, bo odločalo stvarno pristojno
sodišče v Ljubljani. Za reševanje sporov se uporabljala slovensko pravo.