Kaj je SPTE enota?

projektiranje, proizvodnja in trženje industrijske opreme
SoP roizvodnja T oplotne in Električne energije
Kaj je SPTE enota?
SPTE enota (z drugimi besedami tudi: SoProizvodnja Toplotne
in Električne energije, soproizvodnja enota ali kogeneracija)
je samostojna enota za pridobivanje električne in toplotne
energije.
Uporabniku omogoča, da proizvedeno električno energijo v
celoti proda v elektrodistribucijsko omrežje ali jo porabi za
lastno rabo, toplotno energijo pa uporabi za ogrevanje ali
pripravo tople sanitarne vode in razne tehnološke procese.
Pri proizvodnji električne energije lahko dosežemo tudi preko 25
% prihranka primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo.
SPTE enota, zunanja izvedba
Ciljni uporabniki
Pri izdelavi soproizvodnih enot lahko zaradi njihove vsesplošne uporabnosti zasledimo velik tehnološki
napredek, ki se kaže predvsem v njihovi večji energetski učinkovitosti. Največja prednost sistema
soproizvodnje je zanesljivost oskrbe z energijo, ker le-to proizvaja neodvisno od javnega omrežja, poleg
tega je tudi odlična naložba za tiste objekte, kjer je potrebno ogrevati prostore večjih površin.
Široka paleta soproizvodnih enot različnih nazivnih moči omogoča oskrbo najširši skupini uporabnikov:
• veliki in mali industrijski obrati,
• zdravstvene ustanove,
• javno izobraževalni zavodi,
• trgovski in športni centri,
• naravni parki in planinske koče,
• odročne kmetije,
• poslovni prostori ter
• navadna stanovanjska poslopja (hiše, bloki).
Prednosti SPTE enote
Soproizvodnja je energetsko najbolj učinkovit način izrabe goriv.
Glavne prednosti za PORABNIKA so:
• nizki stroški električne in toplotne energije,
• nižji obratovalni stroški,
• večji energijski izkoristki,
• večja zanesljivost oskrbe z energijo,
• koriščenje energije neodvisno od javnega omrežja.
Glavne prednosti za SKUPNOST in OKOLJE so:
• veliki prihranki primarne energije,
• proizvodnja okolju prijazne energije,
• nižanje emisij toplogrednih plinov (CO2) ter emisij ostalih plinastih onesnaževal (CO, SO2 in NOX),
• odlična biološka razgradljivost goriva,
• ekološki viri goriv (zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin (LPG), kurilno ali rastlinsko olje, biodizel, biomasa).
Opis delovanja
Glavni del SPTE enote je štiritaktni motor, ki se napaja z gorivom. Ta pretvori zgorevanje goriva v toplotno
in mehansko energijo, slednjo pa generator pretvori v električno energijo. Ravno zato govorimo o
SoProizvodnji Toplote in Elektrike.
Izpušni plini se ne odvedejo takoj v okolico, temveč se jim odvzame toplotno energijo v izmenjevalcu dimni
plini - voda. Toplotni izmenjevalnik je povezan z zunanjim (sekundarnim) tokokrogom napajalnega voda.
Krmilna in nadzorna enota prevzame popoln nadzor nad delovanjem celotnega sistema SPTE enote.
Nadzorni sistem je ključnega pomena za pravilno delovanje, kot tudi za diagnosticiranje in odpravo
morebitnih napak.
SPTE sistem uspešno pretvori 90 % vložene energije, iz katere dobimo približno 40 % električne in 50 %
toplotne energije. Izgube SPTE enote znašajo približno 10 %.
Sestavni deli
SPTE enota je sestavljena iz naslednjih glavnih sklopov:
• pogonski motor z možnostjo uporabe različnih goriv: zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin (LPG), kurilno ali rastlinsko olje,
• trifazni generator za proizvodnjo električne energije,
• sistem za odvzem toplotne energije (izmenjevalec hladilna tekočina – voda, dimni plini – voda),
• sistem za krmiljenje in nadzor delovanja enote. Situacija pred vgradnjo SPTE enote
Klasični energetski sistem obsega toplovodni
kotel, katerega namen je proizvodnja toplotne
energije za ogrevanje in pripravo sanitarne
vode. Kot opcija se lahko uporabi tudi hranilnik
tople vode, katerega naloga je akumulacija
toplotne energije za krajše obdobje prekinitve ali
zmanjšanja odjema le-te.
Potrebe po električni energiji se pokrivajo preko
elektrodistribucijskega omrežja.
Situacija po vgradnji SPTE enote
Nazivna moč SPTE enote se dimenzionira glede na toplotne potrebe porabnika toplotne energije. Sistem
soproizvodnje toplotne in električne energije zadostuje definiciji visoko učinkovitega sistema samo takrat,
kadar se proizvedena energija, tudi toplotna, v celoti koristno uporabi. Glede na karakteristike toplotnih
potreb (Q-h diagram) se lahko v obstoječi sistem vgradi SPTE naprava manjše toplotne moči, ki služi za
pokrivanje toplotnih potreb skozi celotno leto (do 7500 ur/leto) ali naprava večje toplotne moči, ki pokriva
toplotne potrebe predvsem v času kurilne sezone (do 4000 ur/leto).
Zaradi večje fleksibilnosti pri proizvodnji toplote in električne energije se lahko v energetski sistem umestita tudi dve ali več SPTE naprav, enakih ali različnih nazivnih moči.
Sistem mora za pokrivanje koničnih toplotnih moči zajemati tudi klasični toplovodni kotel za proizvodnjo
toplotne energije, tako imenovani vršni kotel. Kotel lahko služi tudi za proizvodnjo toplotne energije v primeru servisnega posega na enoti ter v primeru obdobja, ko SPTE enota zaradi premajhnega odjema toplote ne obratuje. Vršni kotel je lahko dimenzioniran samo na razliko med maksimalno močjo kotlovnice
in nazivno močjo SPTE naprave ali pa za celotno maksimalno moč kotlovnice. Sistem lahko obratuje tudi
brez vršnega kotla, vendar mora biti v tem primeru odjem toplotne energije vedno konstanten in brez
nihanj.
Načini porabe električne energije
Proizvedena električna energija se v večini primerov odda v elektrodistribucijsko omrežje. V primeru
večjega odjema pa se lahko porabi tudi za lastno rabo. V prvem primeru se s strani države pridobi subvencija za prodajo električne energije preko zagotovljenega odkupa, v drugem primeru pa preko obratovalne podpore.
Načini porabe toplotne energije
Proizvedena toplotna energija, najpogosteje v obliki tople vode do 90°C, se preko razdelilnega sistema
distribuira do porabnika. Toplotna energija se lahko porabi za ogrevanje prostorov, pripravo tople sanitarne vode in razne tehnološke procese.
10
3
11
4
1
5
6
7
2
8
12
9
13
14
16
17
15
18
19
1
2
3
4
5
6
7
Motor
Toplotni izmenjevalec “plini-voda”
Plinska proga-zapora
Generator Akumulator
Črpalka
Ekspanzijska posoda
8
9
10
11
12
Posoda z grelnikom
Podnožje
Rezervoar za dolivanje olja
Omarica motorska
Toplotni izmenjevalec “voda-
voda”
13 Prisilno hlajenje
14
15
16
17
Kanal za odvod zraka iz kontejnerja
Dvojna vrata kontejnerja
Dušilec zvoka na izpuhu
Kanal za dovod zraka v kontejner
18 Enojna vrata kontejnerja
19 Kontejner
DEJAVNOST
Razvoj in proizvodnja
Ponujamo vam razvoj in proizvodnjo SPTE enot,
ki so prirejene izključno vašim željam in potrebam. Prepričani smo, da boste skupaj z našimi
strokovnjaki prišli do prave rešitve.
Inženiring
Nudimo vam izvedbeni inženiring, ki obsega:
• pripravo celotne projektne dokumentacije (PGD, PZI, PID),
• izvedbo ocene izvedljivost,
• študijo izvedljivosti,
• pripravo investicijske dokumentacije,
• tehnično svetovanje,
• montažo strojnih naprav in napeljav.
Servis
Poleg visoko energetsko učinkovitih SPTE enot,
vam ponujamo tudi njihovo vzdrževanje v celotnem življenjskem obdobju. V ta namen nudimo sklenitev vzdrževalne pogodbe za obdobje
do 10 let.
Ključnega pomena za pravilno in brezhibno
delovanje SPTE enote je lasten nadzorni sistem
enote, ki skrbi za takojšnje javljanje napak in
pomanjkljivosti v delovanju. Poleg vzdrževanja
ponujamo tudi originalne nadomestne dele.
Naši serviserji so visoko usposobljeni strokovnjaki, ki nudijo hitro in kakovostno storitev 24 ur
na dan, vse dni v leto.
Zakaj izbrati nas?
• Smo edini v Sloveniji z lastno proizvodnjo SPTE enot,
• imamo lasten razvoj SPTE enot ter
• lasten daljinski nadzorni sistem SPTE enot,
• tržimo svoj produkt,
• nudimo izvedbeni inženiring, ki obsega:
o pripravo celotne projektne dokumentacije (PGD, PZI, PID),
o izvedbo ocene izvedljivosti,
o študijo izvedljivosti,
o pripravo investicijske dokumentacije,
o tehnično svetovanje,
o montažo strojnih naprav in napeljav,
• ponujamo lastno servisno službo.
Naslov: Primorska cesta 6 a, 3325 Šoštanj
Telefon: +386 (0)3 899 22 15
Faks: +386 (0)3 899 24 27
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: www.gorenje-indop.si