ŠOLSKO LETO 2014/2015

ŠOLSKO LETO
2014/2015
Ob rojstvu ima vsak otrok večji inteligenčni potencial,
kot ga je v vsem življenju uspel uporabiti Leonardo Da Vinci.
Glen Doman
……..odrasli lahko pomagamo, da svoje potenciale tudi razvija!
VREDNOTE VRTCA VELENJE
V vrtcu Velenje spoštujemo in sprejemamo vsakega otroka ne glede na spol, starost, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno
pripadnost ali telesno in duševno konstitucijo. Pri našem strokovnem delu podpiramo in spodbujamo razvoj otrokovih potencialov
ter omogočamo, da na primeren način pridobivajo izkušnje o sebi in svetu, ki jih obdaja. Spodbujamo sodelovanje in dogovarjanje ter
omogočamo ustvarjalno izražanje pri iskanju različnih poti, ki vodijo k skupnim ciljem.
CILJI, NALOGE IN POSLANSTVO VRTCA VELENJE
Osebni razvoj človeka, ki se začne z rojstvom in nadaljuje vse življenje, je dialektičen proces, ki se začenja s spoznavanjem samega sebe in
se nato odpira v odnose z drugimi. Posameznik v svetu težko obvladuje vse kompleksnejše naloge, če pri tem ne sodeluje z drugimi. Zato
je osrednja naloga vrtca skrb za raznolike izzive, ki omogočajo pridobivanje izkušenj v smislu sodelovanja in dogovarjanja.
Naše osnovno poslanstvo je vzgoja, izobraževanje in varstvo predšolskih otrok. Otroci so v našem vrtcu velik del dneva, zato želimo z
ustreznimi pristopi:
ӵӵposkrbeti za spodbude, ki pri otrocih ohranjajo in spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost, inovativnost, pa tudi kritičnost. Na ta način
želimo pomagati staršem pri postavljanju osnov za vseživljenjsko učenje njihovih otrok.
ӵӵzagotavljati raznolike izzive ter skrbeti za uravnoteženo ponudbo dejavnosti, ki bo posegala na vsa področja otrokovega gibalnega,
socialnega, čustvenega in spoznavnega razvoja.
ӵӵOsnovni cilji, ki spodbujajo socialni razvoj:
Otroci pridobivajo osnovne spretnosti spoznavanja samega sebe, sporazumevanja z okoljem, sodelovanja in dogovarjanja z vrstniki in odraslimi ob tem pa spodbujamo otroke k samostojnosti.
ӵӵOsnovni cilji, ki spodbujajo čustveni razvoj:
Pomagamo otrokom pri oblikovanju temeljnega zaupanja vase in v druge ter skrbimo za njihovo dobro počutje.
ӵӵOsnovni cilji, ki spodbujajo gibalni razvoj:
Skrbimo za ustrezne gibalne spodbude, ki omogočajo otrokom zavedanje, obvladovanje in razvijanje njihovih gibalnih sposobnosti
in spretnosti.
ӵӵOsnovni cilji, ki spodbujajo spoznavni razvoj:
Otroke seznanjamo s primernimi vsebinami z vseh področij dejavnosti (jezika, gibanja, narave, družbe, umetnosti in matematike);
pri tem sledimo otrokovemu aktualnemu razvoju in z ustreznimi izzivi spodbujamo njegov potencialni razvoj.
Zaposlenim omogočamo stalno strokovno izpopolnjevanje, ki jim pomaga in jih spodbuja pri pripravi kakovostnega izvedbenega kurikula oddelka.
2
PREDNOSTNA NALOGA
MAJHNI IN VELIKI PODVIGI V OBJEMU DOŽIVLJANJA, DOMIŠLJIJE, IZRAŽANJA, USTVARJALNOSTI IN SODELOVANJA
Povezujemo elemente Eko vrtca, Zdravega vrtca, Fit vrtca, Gozdnega vrtca in NTC učenja.
Cilj, ki jim bomo sledili na vseh področjih dejavnosti in na vseh področjih otrokovega razvoja:
ӵӵOmogočati raznolike priložnosti za doživljanje in pridobivanje izkušenj.
ӵӵPrisluhniti otrokom, njihovim občutjem, idejam, teorijam.
ӵӵOmogočati bogato izkušenjsko okolje, kjer bo otrok našel priložnosti za učenje.
Cilji, ki bodo usmerjali naše delo:
ӵӵV različnih naravnih in družbenih okoljih omogočati otrokom občutek varnosti in sprejetosti ter vzgajati za okoljsko odgovornost
in sodelovalno kulturo na vseh ravneh življenja v skupnosti. Razvijati zavest za zdrav življenjski slog – poudarek na omogočanju in
spodbujanju gibalne dejavnosti otrok.
ӵӵVsakodnevno vnašanje elementov, ki omogočajo raziskovanje, budijo domišljijo in spodbujajo razvoj ustvarjalnosti.
ӵӵZ zastavljanjem odprtih vprašanj spodbujati divergentno mišljenje.
Metode dela
Z aktivnimi metodami dela skrbimo, da so otroci ustvarjalni in kolikor je mogoče tudi samostojni udeleženci vzgojno izobraževalnega
procesa. Preko igre, kot osnovne in najprimernejše oblike učenja predšolskega otroka, z raziskovanjem in preizkušanjem pridobivajo
izkušnje, znanja, spretnosti in navade, ki jim pomagajo pri uspešnem vključevanju v sodobno družbo.
Vsak otrok, vključen v naš vrtec je drugačen, vsak prinaša s seboj drugačna pričakovanja, izkušnje, potrebe in želje. Težko je upoštevati
vse, vendar se trudimo, da pri svojem strokovnem delu sledimo razvojnim značilnostim in zmožnostim otrok, ter hkrati upoštevamo
razlike in posebnosti, ki jih kažejo posamezniki.
Do končnega cilja je moč priti po različnih poteh in na različne načine. Zato otrokom, vključenim v naš vrtec omogočamo možnost
izbire med raznolikimi dejavnostmi, ki vodijo k istim ciljem. Pri tem upoštevamo posameznikove izkušnje in njegovo predznanje.
Vrtec Velenje
je vključen v sistem mreže javnih vrtcev. S tem je zagotovljena nazorska neopredeljenost vrtca. V njem izvajamo dejavnosti, ki temeljijo
na javno veljavnem vsebinskem programu »Kurikulu za vrtce« in jih dopolnjujemo z obogatitvenimi programi, ki so usklajeni z omenjenim dokumentom .
3
Dvanajst enot Vrtca Velenje je povezanih v štiri organizacijske enote.
Organizacijska enota
Najdihojca
Lučka
Tinkara
Vrtiljak
Enota
Naslov
Odd.
programi
Odpiralni čas
Najdihojca
Prešernova 3
9
dnevni
5.30 - 16.30
Ciciban
Koželjskega 8
8
dnevni
5.15 - 16.30
OŠ Gorica
Goriška cesta 48
2
dnevni
6.00 – 15.30
Lučka
Kardeljev trg 12
11
dnevni
5.15 – 20.30
Enci benci
Kardeljev trg 2
3
dnevni
6.00 – 16.30
Čebelica
Konovska 21
2
dnevni
6.30 – 15.30
OŠ Livada
Efenkova 60
2
dnevni
5.15 – 16.00
OŠ Šalek
Šalek 78
2
dnevni
6.00 – 16.00
Tinkara
Šlandrova 11 a
11
dnevni
5.30 – 16.30
Jakec
Poh. bataljona 14
4
dnevni
5.30 - 15.30
Jurček
Škale 138
2
dnevni
6.30 - 15.30
Cirkovce
Škalske Cirkovce 11
1
poldnevni
7.00 – 13.00
Vrtiljak
Cesta talcev 20
14
dnevni
5.15 - 16.30
Vinska Gora
Vinska gora 31
2
dnevni
6.30 - 15.30
Sonček
Arnače 2
3
dnevni
6.30 – 15.30
OŠ Anton Aškerc
Jenkova cesta 2
2
dnevni
6.30 – 15.30
Vse večje enote so odprte do 16.30 ure. V manjših enotah odpiralni čas prilagajamo potrebam večine staršev. Sprememba odpiralnega
časa posamezne manjše enote je mogoča le v primeru, da zaradi objektivnih razlogov najmanj 5 otrok v posamezni enoti potrebuje daljši
odpiralni čas (kadar oba starša zaradi delovnih obveznosti ne moreta priti po otroka).
Predstavitev programov
V Vrtcu Velenje izvajamo v skladu z Zakonom o vrtcih, dnevne in poldnevne programe. V oddelke so pod posebnimi pogoji vključeni
tudi otroci z lažjimi motnjami v razvoju.
4
1. Dnevni program traja največ 9 ur dnevno. V tem programu preživijo otroci najdalj časa, zato jim v njem ponujamo tudi največ
dejavnosti z vseh področij dejavnosti. V dnevnem programu strokovno delo popestrimo z različnimi brezplačnimi obogatitvenimi
dejavnostmi. Med zanimivejšimi so pevski zbori, gledališke, plesne in lutkovne predstave, cici vesela šola, likovni natečaji, cicibanova
bralna značka, elementi značke Mali sonček, družinska rekreacija idr… Med vsemi dejavnostmi otroke, zaposlene in starše najbolj
navdušuje dejavnost dnevnega taborjenja ob jezeru, ki je posebnost našega vrtca in jo izvajamo vsako leto v mesecu maju in juniju.
2. Poldnevni program traja od 4 do 6 ur dnevno V tem programu je zagotovljena krajša sočasna prisotnost strokovnih delavk (2 uri).
Tudi v tem programu ponujamo dejavnosti, ki otroke spodbujajo pri njihovem razvoju, vendar v manjšem obsegu. Oddelek poldnevnega programa je v tem šolskem letu oblikovan v enoti Cirkovce, kjer nam to dopuščajo prostorski normativi in je za oblikovanje
oddelka poldnevnega programa prijavljenih dovolj otrok.
Nadstandardni programi
Poleg rednega programa, ki je oblikovan na osnovi splošno-veljavnega vsebinskega programa Kurikula za vrtce, v našem vrtcu izvajamo
tudi druge, obogatitvene in dodatne dejavnosti, ki jih lahko umestimo med nadstandardne programe.
Kljub temu, da je že v času rednega programa poskrbljeno za spodbude na vseh področjih otrokovega razvoja, ponujamo dejavnosti, ki
so bile v preteklih letih dobro sprejete tako s strani otrok, kot s strani staršev in ustanoviteljice.
a.) Obogatitvene dejavnosti
Izvajamo jih znotraj dnevnega programa, brez doplačila staršev.
I. starostno obdobje Oddelki
1-3
Slikanica, moja prijateljica;
Dnevno taborjenje ob vrtcu;
Likovni natečaji (posamezniki);
Predstave za otroke v enoti
(veseli december, kulturni dan..);
Fit Gibanje za veselje
Projekt “Varno s soncem“;
V kombiniranih oddelkih
in oddelkih 3-4 letnih otrok
Starši in otroci beremo skupaj
Gibanje za veselje - Fit vadba
Družinska rekreacija
Drugo starostno obdobje
Oddelki 4-6
Predšolska bralna značka
Fit vadba
Elementi značke »Mali sonček«
Dnevno taborjenje ob vrtcu
Ciciban planinec (posamezni oddelki)
Likovni natečaji (posamezniki)
Predstave za otroke v enoti (veseli december,
kulturni dan..)
Cici vesela šola (posamezni oddelki)
Pevski zbori (enote Tinkara, Lučka, Ciciban,
Vrtiljak, Najdihojca, Jakec)
5
I. starostno obdobje Oddelki
1-3
Projekt “Zeleni nahrbtnik”
Projekt »Eko vrtec«
Projekt »Fit kobacaj«
V kombiniranih oddelkih
in oddelkih 3-4 letnih otrok
Projekt “Varno s soncem”
Projekt “Zeleni nahrbtnik”
Gledališki abonma Vrtca Velenje
(v dopoldanskem času)
Projekt »Zdrav vrtec«
Projekt »Eko vrtec«
Projekt »Pasavček«
Drugo starostno obdobje
Oddelki 4-6
Dnevno taborjenje ob jezeru
Dnevno taborjenje ob vrtcu
Likovni natečaji (posamezniki in skupine)
Gledališki abonma Vrtca Velenje
Projekt “Varno s soncem”
Projekt “Zeleni nahrbtnik”
Projekt »Zdrav vrtec«
Projekt Eko vrtec
Projekt Pasavček
Projekt Kinozaver
Vrtec na smučeh
b.) Dodatne dejavnosti
Dodatne dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci, stroške zanje prispevajo straši. Ker je ponudba obogatitvenih dejavnosti, ki so za starše
brezplačne zelo pestra, v Vrtcu ne ponujamo večjega števila dodatnih dejavnosti. Ponujamo tečaj angleškega jezika, ki ga izvaja jezikovna
šola Lingua in tečaj nemškega jezika, ki ga izvaja Andreja Mušič. Ponujamo tudi plesne urice za predšolske otroke (izvajalka Petra Žist) .
c.) Prireditve in praznovanja
Otrokovo učenje je uspešnejše, če je podkrepljeno z bogatimi vtisi. Tega se v našem vrtcu zavedamo, zato poizkušamo vsakdanje strokovno delo pogosto popestriti z dogodki, ki v otrocih vzbudijo zanimanje. Ob različnih priložnostih izvajamo prireditve, praviloma
namenjene otrokom posameznih enot.
Na nivoju celotnega zavoda bomo vse otroke, starejše od 5 let razveselili in obogatili njihove izkušnje s štirimi predstavami, ki bodo za
starše brezplačne. Otroci si jih bodo lahko ogledali v kulturnem domu. Pri organizaciji proslav in prireditev vedno upoštevamo razvojne
značilnosti predšolskih otrok (število in starost udeležencev, lokacija proslav ipd.). V času Pikinega festivala se bodo otroci starejših
oddelkov udeležili delavnic na prizorišču festivala, najstarejši pa si bodo ogledali tudi izbrano predstavo.
K pripravi prireditev vedno pogosteje vključujemo tudi starše naših otrok in jim na ta način posredno približujemo ustrezne oblike dela
6
s predšolskim otrokom. Pripravljamo skupne predstave (starši igrajo otrokom), skupno vadbo, izlete, delavnice itn… Vrtec je aktivno
vključen tudi v izvedbo jesenskega, novoletnega in pomladanskega sejma, ki ga organizira MO Velenje. Prednovoletni čas je obarvan
pravljično, v vseh enotah se vse leto ob različnih priložnostih odvija bogat kulturni program.
Pravice staršev
Starši imajo pravico do obveščenosti o življenju in delu v našem vrtcu ter pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih
podatkov. Imajo tudi pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca (Ministrstvo za šolstvo RS).
Dolžnosti staršev
• Spoštujejo veljavni hišni red in poslovni čas.
• Zagotavljajo, da bodo otroka v vrtec oziroma iz vrtca spremljale osebe, ki jih bodo navedli v oddelku pri strokovni delavki. Ob prvem
vstopu otroka v vrtec predložijo strokovnemu delavcu v oddelku potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
• Upoštevajo, da se fotografije, posnetki in izdelki otrok uporabljajo za prezentacijo dela v okolju (na spletni strani), na strokovnih srečanjih, v medijih, za namen sodelovanja na natečajih ter v namen študijskega gradiva za potrebe vrtca.
• Fotografij, ki so nastale v vrtcu, ne uporabljajo oz. objavljajo v (socialnih) spletnih omrežjih oz. jih kako drugače javno objavljajo in
razmnožujejo.
Starši so dolžni sporočiti vsako spremembo podatkov na upravo v 8 dneh od nastanka spremembe.
Pravice otrok
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država enake možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo,
veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na
posameznih področjih. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire, drugačnosti,
ki jo omogoča organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s
postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje (Ministrstvo za šolstvo RS).
Vpis otrok v vrtec
Vsako leto aprila poteka redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem letu (od 1. septembra do 31. avgusta). Starši
lahko oddajo vpisno dokumentacijo za otroke, ki bodo začeli obiskovati vrtec v septembru ali oktobru in bodo takrat tudi dopolnili 11.
mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela( določilo 20.čl. Zakona o
7
vrtcih (Ur.l.RS). Po končanem vpisu oblikujemo oddelke v skladu z »Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje« (Ur.l.RS 57/97). Pri tem poizkušamo v čim večji meri upoštevati želje staršev. Število oddelkov v juniju potrdi
ustanoviteljica MO Velenje. natančni podatki o vpisu so v začetku aprila objavljeni na spletni strani vrtca ter v lokalnih mdijih.
Pri vključitvi v oddelke imajo prednost otroci, ki naš vrtec že obiskujejo. Prednost pri sprejemu imajo tudi otroci s posebnimi potrebami,
za kar je potrebna odločba Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra za
socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno
šolo. Vsi otroci, ki jih starši vpišejo v času uradnega vpisa imajo za vključitev v vrtec enake možnosti.
Otroka vpišemo šele, ko starši oddajo vso potrebno dokumentacijo (izpolnjena Vloga za sprejem otroka v Vrtec Velenje in dva izvoda
Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca).
V kolikor število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa presega število prostih mest, s katerimi razpolagamo v enajstih enotah
našega vrtca in vseh otrok ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik za sprejem otrok v Vrtec Velenje. pravilnik
upoštevamo tudi pri razvrščanju otrok v enote, če je za katero enoto izmed enot več prosilcev kot prostih mest v posameznih starostnih
skupinah.
Pri sprejemu otrok upoštevamo naslednje kriterije:
KRITERIJ
Možno
št. točk
Stalno prebivališče družine na območju MOV
(starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju MO Velenje)
20
Potrdilo o stalnem prebivališču v MOV
Oba starša sta zaposlena ali
• starša sta zavarovana iz naslova kmetijstva ali
• starša sta študenta s statusom ali
• enoroditeljska družina, kar se dokazuje s potrdilom o
družinski skupnosti
10
• pogodba o zaposlitvi ali opravljanju dejavnosti, ali
• potrdilo o rednem šolanju
• V za enostarševski družini: kopija dokazila o preživnini,
• prejemanju pokojnine ali dokazilo o vložitvi zahtevka o
dodelitvi otroka in določitvi višine preživnine
Eden ali oba starša sta zaposlena na območju MO Velenje in
nimata stalnega prebivališča v MOV
5
Pogodba o zaposlitvi oziroma opravljanju dejavnosti
8
KRITERIJ
Možno
št. točk
Otrok je bil v preteklem letu na listi zavrnjenih (ni bil sprejet
v nobeno izmed enot)
4
Podatke ima vrtec
Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok, za
vsakega vključenega otroka prejme 4 točke
4 ali več
Podatke ima vrtec
Število otrok v družini (za vsakega predšolskega otroka 2
točki, za vsakega šoloobveznega otroka 1 točka)
2 ali več
Kopija rojstnega lista
Prednost pri vključitvi in umestitvi v želeno enoto imajo otroci, ki zberejo višje število točk. Informacije o razporeditvi v posamezno
enoto vam po 20. juniju pošljemo po pošti. Zaradi sprememb, ki nastajajo z izpisi in prerazporeditvami med počitnicami so oddelki dokončno oblikovani šele po 20. avgustu. O razporeditvah v posamezne oddelke lahko dobite informacije pri svetovalni delavki Jani Flego v
enoti Vrtiljak med 21. in 31. Avgustom na telefonski številki 051 650 821 ali 05 908 64 28 in pri pomočnicah ravnateljice v organizacijskih
enotah. Konec avgusta vas strokovne delavke povabijo tudi na individualni pogovor.
O razporeditvah v posamezne oddelke lahko dobite informacije pri svetovalni delavki Jani Flego v enoti Vrtiljak med 21. in 31. Avgustom
na telefonski številki 051 650 821 ali 05 908 64 28 in pri pomočnicah ravnateljice v organizacijskih enotah. Konec avgusta vas strokovne
delavke povabijo tudi na individualni pogovor.
Postopno uvajanje
Otrokom ob prvem srečanju z institucionalno predšolsko vzgojo omogočamo in priporočamo postopno uvajanje v vrtec. Velika večina
staršev, ki so se v preteklosti odločili za to možnost, izraža zadovoljstvo, saj tako otroku olajšaj privajanje na nove okoliščine, hkrati pa
bolje spoznajo proces dela v vrtcu. Postopno uvajanje lahko začnete z dnem, ko je otrok vpisan v vrtec. Svetujemo vam, da prve dni pustite otroka v vrtcu krajši čas, lahko pa z njim krajši čas preživite tudi v oddelku.
Vpisi med šolskim letom
Po zaključenem uradnem vpisu, lahko staršem omogočimo vključitev njihovih otrok le še na prosta mesta v že oblikovanih oddelkih. V
skladu z veljavnim pravilnikom, ki ga je sprejel Svet MO Velenje, rezervacije, z izjemo počitniških mesecev, niso mogoče. Med šolskim
letom lahko starši oddajo vlogo za vključitev otroka na prosto mesto največ 1 mesec pred vključitvijo otroka v vrtec.
Vpise, izpise, urejanje sprememb, plačil ipd. lahko starši uredite v vpisni službi Vrtca Velenje na Šlandrovi cesti 11 a in sicer v času ura9
dnih ur vsak delovni dan med 6.00 in 14.00 ter v sredo med 10.00 in 16.00.
Ob vpisu starši s podpisom vpisnice in pogodbe potrdite, da ste seznanjeni in da se strinjate s splošnimi pogoji vrtca, ki so navedeni
v Publikaciji Vrtca Velenje. Vse zanimivosti, obvestila, pravilnike, obrazce in informacije lahko preberete tudi na spletni strani Vrtca
Velenje na spletnem naslovu http://www.vrtec-velenje.si/
Izpis
Izpis je mogoč le na začetku ali v sredini meseca. Izjavo o izpisu otroka straši posredujejo na upravo Vrtca Velenje vsaj 5 dni pred nameravanim izpisom. Otroke, ki gredo s septembrom v šolo in vrtca ne bodo obiskovali do konca šolskega leta (31. 8. ), morajo starši prav
tako izpisati vsaj 5 dni pred nameravanim izpisom.
Spremembe, ki nastanejo med letom (naslov, sprememba priimka) starši sporočijo v roku 8 dni od nastanka spremembe. Spremembo
sporočijo tako, da na upravo Vrtca Velenje posredujejo ustrezen dokument, ki izkazuje novo stanje.
Možni načini posredovanja dokumentov in dokazil:
• s priporočeno pošto na naslov: Vrtec Velenje, Šlandrova 11a, 3320 Velenje,
• po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali [email protected],
• po faksu na številko: 03 898 24 10
• prinesejo osebno.
Zdravniško potrdilo, ki dokazuje, da ni zdravstvenih ovir za vključitev otroka, je pogoj za vstop otroka v vrtec. Prinesete ga ob prvem
obisku otroka in ga izročite njegovi vzgojiteljici.
Zdravje
Varnost in zdravje otrok sta naši osnovni nalogi. Z osnovami skrbi za lastno varnost in zdravje ob različnih dejavnostih seznanjamo tudi
otroke. Vsebine so vpete v vzgojno izobraževalno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop pri njihovem uvajanju.
V vrtcu otroke učimo veščin, ki so nujne za zdravo in varno vedenje.
Sem sodijo:
• redno in pravilno umivanje rok;
• redno splakovanje zob po obrokih (mlajši otroci 1-4);
• pravilno umivanje zob po jedi (starejši otroci 4-6);
• postopno sprejemanje odgovornosti za varno vedenje pri vseh dejavnostih,
• zaščita pred škodljivimi vplivi sonca
• skrb za ekološko ozaveščanje...
10
Prosimo, da starši pripeljete v vrtec le zdrave otroke. Bolnik namreč s svojo prisotnostjo v oddelku širi bolezen in tako ogroža
zdravje ostalih otrok.
V vrtcu sodelujemo z zdravstveno službo - predšolskim dispanzerjem in zobozdravstveno preventivno službo. Skupno rešujemo probleme v zvezi z zdravjem otrok, načrtujemo diete in oblikujemo smernice za izboljšanje zdravja.
Prehrana
V Vrtcu Velenje skrbimo, da je hrana, ki jo ponujamo otrokom uravnotežena, prilagojena potrebam otrok in pripravljena v skladu z
merili HACCAP sistema. Omogočamo tudi pripravo dietne prehrane, vendar izključno z zdravniškim potrdilom. V ekonomsko ceno so
všteti štirje obroki prehrane: zajtrk, ob 8.00; kosilo od 12.00 do 13.00 (glede na starostno obdobje otrok), sadna malica, ki jo imajo otroci
na voljo v dopoldanskem času, popoldansko malico otrokom ponudimo ob 14.45.
Posebnosti
Med počitnicami in v času praznikov, ko je prijavljeno manjše število otrok, organiziramo delo v večjih enotah. Kadar je v celotnem
vrtcu prijavljenih malo otrok, delo poteka le v dežurnem vrtcu. Dežurni vrtec Tinkara je odprt ob sobotah, če je prijavljenih vsaj pet
otrok iz vseh enot vrtca. Prijave zbiramo v tajništvu vrtca vsak teden do četrtka. V primeru, da je delo organizirano, vsem prijavljenim
zaračunamo stroške sobotnega bivanja.
Akti, ki urejajo medsebojne odnose
Ob vpisu boste z vrtcem podpisali Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Za podpisnike pogodbe in
vpisnice veljajo splošni pogoji poslovanja vrtca, ki so usklajeni z Zakonom o vrtcih ter drugimi zavezujočimi podzakonskimi akti.
Odnose med starši vpisanih otrok in vrtcem urejajo: Pogodba med vrtcem in starši, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
Zakon o vrtcih, Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje ter Pravilnik o varnosti otrok.
Plačila
Ekonomske cene programov so izračunane na osnovi Metodologije za izračun cen programov, ki jo je predpisal minister za šolstvo. Na
predlog vrtca jih sprejme Svet MO Velenje. Prispevek staršev k ekonomski ceni je izračunan na osnovi »Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev« ter podatkov, ki jih starši posredujete vrtcu. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev straši oddajo na pristojni
Center za socialno delo. Položnice izračunavamo za pretekli mesec.
Za zagotavljanje ustreznih pogojev delovanja vrtca so potrebna precejšnja sredstva. Preko 70% jih redno zagotavlja MO Velenje, ki je tudi
11
ustanoviteljica vrtca. Preostalih 30% pridobi vrtec s plačili staršev. Da bomo vašim otrokom lahko zagotovili dobre pogoje vas prosimo,
da pravočasno poravnate svoje obveznosti. Najmanj težav boste imeli, če na Upravi vrtca uredite plačilo položnic s trajnikom.
Če boste na plačilo pozabili, vas bomo opomnili, po poteku zakonitega roka pa predali vaš dolg v izterjavo sodišču. Za neplačane položnice vam bomo zaračunali stroške opomina in zakonite zamudne obresti.
Ekonomska cena je izračunana za 9 ur v dnevnem in 6 ur v poldnevnem programu. Če bo otrok ostajal v vrtcu dlje od predvidenega časa,
vam bomo stroške dodatnega bivanja v vrtcu prišteli k osnovnemu plačilu. Stroški dodatnih ur niso subvencionirani.
Ker želimo, da bi med seboj dobro sodelovali, vas vljudno naprošamo, da v stikih z vrtcem upoštevate s podpisi potrjene dogovore med
vrtcem in starši.
Počitniške in zdravstvene rezervacije za otroke, ki imajo skupaj z enim izmed staršev prijavljeno stalno prebivališče na območju
občine Velenje
V našem vrtcu veljajo za otroke, ki imajo z enim izmed staršev stalno prebivališče v občini Velenje, ugodnosti, ki jih financira Mestna
občina Velenje:
Počitniške rezervacije
V času od 1. junija do 30. septembra lahko starši za svojega otroka uveljavljajo rezervacijo ali začasni izpis zaradi počitniške odsotnosti
otroka za najmanj en in največ dva koledarska meseca, ter ga plačujejo v višini 50% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini
plačila za program vrtca, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Obračun počitniške rezervacije in izpisa se opravi za vsak počitniški mesec
posebej. Plačilo rezervacije za en počitniški mesec lahko starši uveljavljajo enkrat letno tudi v primeru, ko v dveh zaporednih počitniških
mesecih prisotnost otroka ne preseže 21 delovnih dni. Starši morajo rezervacijo oziroma začasni izpis napovedati v pisni obliki, najkasneje do 20. maja. V primeru izpisa, ki presega čas počitniških mesecev, se otroka razporedi v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva
prosta mesta. Za otroke, ki imajo stalno bivališče v drugih občinah in obiskujejo Vrtec Velenje, obračunavamo oskrbnino na način, kot
to določa občina, v kateri imajo stalno bivališče.
Zdravstvena odsotnost
Če je otrok odsoten zaradi bolezni en mesec ali več, vrtec obračuna ob predložitvi Vloge za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za določen čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila
še dodatno znižana. Starši tako plačajo 50% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer je
osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih živil. Znižanje oskrbnine na podlagi Vloge za uveljavitev pravice do
znižanja oziroma do oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni se upošteva prvi dan naslednjega meseca, ko
12
starši prinesejo potrdilo oziroma pri naslednjem obračunu oskrbnine.
Če je otrok s posebnimi potrebami odsoten zaradi bolezni, vrtec staršem na osnovi predložitve Vloge za uveljavitev pravice do znižanja
oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni v celoti oprosti plačilo prispevka za dneve opravičene
odsotnosti. Ta olajšava velja tako za otroke vključene v razvojni oddelek kot tudi za otroke, ki so vključeni v redne oddelke in so v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, z odločbo komisije za razvrščanje pri Zavodu z šolstvo Republike Slovenije,
usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Več o počitniških rezervacijah
in zdravstveni odsotnosti otrok si lahko preberete v Sklepu o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje Občine Velenje, ki je pripet na
oglasnih deskah v vseh naših enotah.
Počitniške rezervacije in zdravstvene odsotnosti za otroke, za katere na odločbi za znižano plačilo vrtca kot plačnik razlike med
znižanim plačilom vrtca in polno ekonomsko ceno ni navedena MO Velenje
Za otroke, katerim razliko do polne ekonomske cene ne krije MO Velenje, obračunamo počitniške rezervacije in zdravniške odsotnosti
na način, kot to določa občina, ki je navedena na odločbi za znižano plačilo vrtca kot doplačnik do polne ekonomske cene. V izogib
nesporazumom prosimo, da se starši pravočasno pozanimajo na občini, ki je navedena na odločbi za znižano plačilo vrtca kot doplačnik
do polne ekonomske cene, kakšne ugodnosti veljajo zanje za plačilo oskrbnine med počitnicami ter v času zdravniške odsotnosti otroka.
13
KONTAKTI
Organizacijska enota
NAJDIHOJCA
CICIBAN
ODDELEK NA OŠ GORICA
TINKARA
JURČEK
JAKEC
CIRKOVCE
VRTILJAK
SONČEK
VINSKA GORA
ODDELEK NA OŠ ANTONA AŠKERCA
LUČKA
ČEBELICA
ENCI BENCI
ODDELKA NA OŠ LIVADA
ODDELKA NA OŠ ŠALEK
TAJNIŠTVO
RAVNATELJICA
Telefon
(03) 898 24 22; 051 650 368
(03) 898 24 62
041 566 223
Šlandrova 11a
(03) 898 24 03; 051 649 210
Škale 138
(03) 589 36 67
Poh. Bataljona 14
(03) 586 62 60
Škalske Cirkovce 11 (03) 589 36 64
Cesta talcev 20
(03) 898 24 32; 051 650 828
Arnače 2
(03) 898 42 41
Vinska Gora 12
(03) 589 03 44
051 650 343
Kardeljev trg 12
(03) 898 24 52; 051 649 562
Konovska 21
(03) 586 80 13
Kardeljev trg 2
(05) 908 64 25
041 812 487
031 713 323
Šlandrova 11a
(03) 898 24 00
Šlandrova 11a
(03) 898 24 04
(03) 898 24 10
Šlandrova 11a
(03) 898 24 02
e - pošta
[email protected]
[email protected]
SVETOVALNA SLUŽBA
Cesta talcev 20
Kardeljev trg 12
05 908 64 28; 051 650 821
059 086 420
[email protected]
[email protected]
VODJA PREHRANE
Prešernova 3
(03) 898 24 24
[email protected]
IZRAČUN OSKRBNIN
14
Naslov
Prešernova 3
Koželjskega 8
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Izdajatelj:
Vrtec Velenje • Šlandrova 11a • 3320 Velenje • Slovenija
Oblikovanje:
Studio HTZ
Tisk:
Eurograf Velenje
Naklada:
1800 izvodov