Logotipi celjskih industrijskih podjetij (pdf)

CELJSKIH INDUSTRIJSKIH PODJETIJ
dr. Milko Mikola
Razstavo in izid kataloga sta omogočila
MESTNA OBČINA CELJE
MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
655.245:061.5(497.4 Celje)
MIKOLA, Milko
Logotipi in podobe celjskih industrijskih podjetij : Zgodovinski
arhiv Celje, 30. 9. 2004-15. 12. 2004 / [besedilo Milko Mikola].
- Celje : Zgodovinski arhiv, 2004
ISBN 961-6448-07-2
215654912
Uvodna beseda avtorja
Celje je mesto z dolgo in bogato industrijsko tradicijo, ki sega vse do leta 1873, ko je z ustanovitvijo Cinkarne dobilo svoje prvo pomembno industrijsko podjetje. Cinkarni so se nato
do konca 19. stoletja pridružila še nekatera nova podjetja, med katerimi je bila za Celje vsekakor najpomembnejša tovarna emajlirane posode, ki jo je leta 1894 ustanovil Adolf Westen. Z ustanovitvijo teh dveh in še nekaterih drugih podjetij je Celje že pred prvo svetovno
vojno stopilo na pot industrijskega razvoja. Pravi razcvet pa je celjska industrija doživljala
v obdobju med obema vojnama, saj je bilo takrat na območju Celja že okoli štirideset podjetij. Tako še danes v Celju in njegovi bližnji okolici skoraj ni pomembnejšega industrijskega
podjetja, katerega začetki bi ne segali v čas pred drugo ali celo prvo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni je revolucionarna oblast vsa ta podjetja podržavila in iz njih ustanovila
državna podjetja, ki so dobila tudi povsem druga imena, kot so jih imela nekoč.
Danes nam o nekdanjih celjskih industrijskih podjetjih pričajo samo še ohranjeni arhivski
dokumenti, med katere sodijo tudi njihovi logotipi, ki jih hrani Zgodovinski arhiv Celje.
Ker ti logotipi predstavljajo pomembne pričevalce o zgodovini celjske industrije, poleg tega
pa imajo tudi določeno umetniško vrednost, smo se v našem arhivu odločili, da njihove
reprodukcije izdamo v posebni publikaciji, ki je sedaj pred nami. V njej je objavljenih nad
120 reprodukcij logotipov celjskih industrijskih podjetij iz 20. stoletja, nekaj pa tudi iz konca 19. stoletja. Nekateri med njimi so povsem enostavni, saj vsebujejo samo ime in sedež
ter kvečjemu še zaščitni znak podjetja, nekateri pa so vsebinsko mnogo bogatejši in je na
njih zapisano npr. tudi, kdaj je bilo podjetje ustanovljeno, kaj je proizvajalo in katera priznanja je prejelo za svoje izdelke. Še posebej dragoceni so tisti redki logotipi, na katerih je
tudi podoba podjetja, ker nam s tem omogočajo, da si lahko tudi predstavljamo, kakšen je
bil njegov izgled. Ker so logotipi običajno še okrašeni z raznimi ornamenti, vsaj nekateri
med njimi predstavljajo prave male umetnine in nam s svojim videzom nudijo tudi estetski
užitek.
Zaradi večje preglednosti so logotipi razvrščeni po posameznih industrijskih panogah, v
katere so se podjetja po svoji dejavnosti uvrščala. Da bi bralec o podjetjih, katerih logotipi
so v tej publikaciji predstavljeni, dobil osnovne informacije, so za vsakega izmed njih navedeni nekateri osnovni podatki o tem, kdaj je bilo podjetje ustanovljeno, kdo ga je ustanovil,
kakšna je bila njegova dejavnost in kdaj je prenehalo obstajati. Bralec, ki bo o posameznih
podjetjih želel izvedeti še kaj več, pa bo želene podatke lahko dobil v moji študiji Zgodovina
celjske industrije, ki je izšla hkrati s to publikacijo in jo je prav tako izdal Zgodovinski arhiv
Celje. Za popestritev vsebine publikacije so, kjer je bilo to mogoče, pri historiatih nekaterih
podjetij dodane tudi njihove starejše upodobitve.
Dr. Milko Mikola
3
PODJETJA KOVINARSKE INDUSTRIJE
RUDNIK IN ŽELEZARNA ŠTORE
(BERG UND HÜTTENWERK ŠTORE)
Leto ustanovitve: 1850
Ustanovitelji: Ignacij Novak, Friderik Bruno Andrieu
in Paul Putzer
Kasnejši lastniki: Gustav Neufeldt-Schoeller, Filip
Neufeldt-Schoeller in Desiderij pl. Bitzy
Dejavnost: Podjetje je združevalo rudnik rjavega
premoga v Pečovju in železarno v Štorah, ki je
prvotno obsegala pudlarno in valjarno, od leta
1861 pa tudi livarno sive litine in kladivarno s
parnimi kladivi. V letih 1912/1913 so pudlarske
peči odstranili in zgradili martinarno s SiemensMartinovimi pečmi. Glavni proizvodi štorske
železarne so bili paličasto železo, pločevina in razni
ulitki iz litine.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
Štorska železarna leta 1917
ŽELEZARNA ŠTORE
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Federativne ljudske republike
Jugoslavije
Predhodnik: Podjetje Rudnik in železarna Štore
Dejavnost: V času okupacije (1941-1945) in še
nekaj časa po vojni je v okviru štorske železarne
obratovala samo livarna. Jeklarna in valjarna sta
začeli ponovno obratovati šele leta 1946. Leta 1948
so Železarni Štore priključili Tovarno šamota. Veliko
pridobitev za štorsko železarno je predstavljal
elektroplavž, ki so ga postavili leta 1954. V letih
1976–1985 je v okviru Železarne Štore obstajala tudi
tovarna za izdelovanje traktorjev po Fiatovi licenci.
Leto in razlog prenehanja: 1991 – preoblikovanje v
samostojna podjetja: Jeklo, Livarna, Valji, Industrijska
oprema (ITRO) in Vzdrževanje.
CINKARNA, D. D.
Leto ustanovitve: 1873
Ustanovitelj: avstrijska država (Ministrstvo za
poljedeljstvo)
Prejšnje ime podjetja: K. K. Hüttenverwaltung Cilli
(Plavžarska uprava Celje)
Kasnejši lastniki: Po prvi svetovni vojni je Cinkarno
prevzela jugoslovanska država (Kraljevina SHS
oziroma Kraljevina Jugoslavija). Zaradi slabega
poslovanja jo je ta za 30 let dala v zakup leta 1923
ustanovljeni delniški družbi Cinkarna, d. d., v kateri
je imel največ delnic njen ravnatelj Todor Lazarević.
Dejavnost: Topljenje cinkove rude, pridobivanje
surovega in rafiniranega cinka, izdelovanje cinkove
pločevine in cinkovega prahu ter pridobivanje
žveplene kisline.
Leto in razlog prenehanja: Deloma leta 1945 z
zaplembo nemškega kapitala, dokončno pa leta
1946, ko je Todor Lazarević svoje delnice podaril
Ljudski republiki Sloveniji.
4
Cinkarna okrog leta 1875
1953
1947
1923
1940
1984
1943
1951
1946
5
CINKARNA CELJE
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Federativne ljudske republike
Jugoslavije
Prejšnja imena podjetja: Cinkarna in metalna, d.d.,
Celje, Topilnica in valjarna cinka (Cinkarna), Celje,
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, Celje
Predhodnik: Podjetje Cinkarna in Metalna, d. d.,
Celje (Zinkhütte und Metall, A. G., Cilli)
Dejavnost: Tudi po vojni je glavno dejavnost
Cinkarne predstavljala predelava cinkove rude in
pridobivanje surovega in rafiniranega cinka, cinkove
pločevine in cinkovega prahu. S priključitvijo
Tovarne za proizvodnjo kemičnih izdelkov leta
1953, Tovarne organskih barvil (TOB) leta 1961
in Kemične industrije Mozirje (KIM) leta 1961
se je Cinkarna iz povsem metalurškega podjetja
preoblikovala v podjetje metalurško-kemične
industrije. Leta 1970 so s topljenjem cinkove rude
v Cinkarni prenehali in je od prvotne dejavnosti
ostalo samo še izdelovanje cinkove pločevine. Do
velike prelomnice v razvoju Cinkarne je prišlo leta
Pogled na Cinkarno v letih pred drugo svetovno vojno
1973, ko so začeli s pridobivanjem titanovega belila.
Pomemben del njene dejavnosti predstavlja tudi
izdelovanje tiskarskih plošč ter raznih proizvodov
za potrebe kmetijstva in gradbeništva. V okviru
Cinkarne kot poseben obrat deluje tudi lastna
tiskarna.
A. WESTEN, D. D., TOVARNA EMAJLIRANE,
POCINKANE, BRUŠENE IN POKOSITRANE POSODE
Leto ustanovitve: 1894
Ustanovitelj: Adolf Westen star.
Kasnejši lastniki: Adolf Westen ml., August Westen
in ing. Max Adolf Westen
Prejšnje ime: A. Westen, Stanzwerk und
Emailblechgeschirr Fabrik
Dejavnost: Izdelovanje emajlirane, pocinkane,
brušene in pokositrane posode in radiatorjev
ter nekaterih izdelkov (čelade, čutarice, ohišja za
protipehotne mine) za jugoslovansko vojsko. Med
vojno (1941-1945) je Westnovo podjetje za nemško
vojsko izdelovalo stabilizatorje za bombe, oklepne
plošče za letala in morske mine, izvajalo pa je tudi
popravila avionskih kril in trupov.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
Westnova tovarna emajlirane posode pred prvo svetovno vojno
TOVARNA EMAJLIRANE POSODE (TEP) – EMO CELJE
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Predhodnik: Podjetje A. Westen, d. d., Tovarna
emajlirane, pocinkane, brušene in pokositrane
posode
Dejavnost: Tudi po vojni je ostala glavna dejavnost
podjetja proizvodnja emajlirane posode in
radiatorjev. V sedemdesetih letih pa so začeli
izdelovati tudi kontejnerje za cestni in železniški
6
prevoz in nato še energetsko opremo (kotle). V
okviru TEP oziroma EMA je obstajala tudi orodjarna.
Leto in razlog prenehanja: 1991 – preoblikovanje v
holding družb z omejeno odgovornostjo
1957
1984
1919
1925
1963
1953
1966
1981
7
IVAN REBEK, TOVARNA TEHTNIC IN
KLJUČAVNIČARSKIH IZDELKOV
Leto ustanovitve: 1894
Ustanovitelj: Ivan Rebek
Dejavnost: Izdelovanje vseh vrst tehtnic in
ključavničarskih izdelkov ter koncesionirana
instalacija vodovodov.
Leto in razlog prenehanja: 1946 – nacionalizacija
LIBELA, INDUSTRIJA TEHTNIC IN FINOMEHANIKE
Leto ustanovitve: 1947
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Predhodnik: Rebekova Tovarna tehtnic in
ključavničarskih izdelkov ter Fuchsova Prva
jugoslovanska kovinska industrija, d. z o. z., Celje
Dejavnost: Izdelovanje vseh vrst tehtnic in
finomehaničnih izdelkov.
Leto in razlog prenehanja: 1995 – stečaj
INDUSTRIJA FINOMEHANIČNIH APARATOV (IFA)
Leto ustanovitve: 1952
Ustanovitelj: Mestni ljudski odbor Celje
Prvotno ime: Strojna finomehanika Celje
Predhodnik : Podjetje IDRO, ki ga je leta 1938
ustanovil Ivan Drofenik.
Dejavnost: Izdelovanje risalnih desk, preciznih
finomehaničnih izdelkov in optičnih naprav.
Leto in razlog prenehanja: 1968 – priključitev k Libeli
CINAL, TVORNICA KOVINSKIH PREDMETOV IZ
MODERNIH ZLITIN
Rebekova Tovarna tehtnic na Mariborski cesti pred drugo svetovno
vojno
A. URABIČ IN DRUG, TOVARNA ZA PREDELAVO
ŽELEZA IN ŽICE
Leto ustanovitve: 1930
Ustanovitelja: Alojz Urabič in Ivan Rischner
Dejavnost: Izdelovanje žičnega pletiva, železnih
postelj in omaric, železnih ograj, konstrukcij in
perforacija pločevine.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
ŽIČNA, TOVARNA ŽIČNIH IZDELKOV, CELJE
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Predhodnik: Podjetje Urabič in drug, Tovarna za
predelavo železa in žice
Dejavnost: Izdelovanje žičnih izdelkov.
Leto ustanovitve: 1920
Ustanovitelj: Josip Kirbiš
Dejavnost: Izdelovanje jedilnega pribora, svinčenih
in pločevinastih plomb, klinov za obešanje,
kovinskih črnilnikov, kovinskih pepelnikov,
možnarjev, karnis itd.
Leto in razlog prenehanja: 1947 – opustitev
dejavnosti
PRVA JUGOSLOVANSKA ŽIČNA INDUSTRIJA,
D. Z O. Z., CELJE
Leto ustanovitve: 1921
Ustanovitelja podjetja: Franc Fuchs in Avgust Kregan
Kasnejša lastnica: Frančiška Fuchs
Dejavnost: Izdelovanje žičnih pletenin in predelava
pločevine.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
8
Ostanki nekdanje Fuchsove tovarne žičnih pletenin v Gaberjah
1925
1898
1929
1955
1954
1978
1965
1923
1939
1933
1962
9
GOTTFRIED GRADT, PROIZVODNJA MOSTNIH
TEHTNIC IN UMETNOSTNO KLJUČAVIČARSTVO
Leto ustanovitve: 1904
Ustanovitelj: Gottfried Gradt
Predhodnik: Podjetje Heinrich Repitsch´s
Nachfolger Gottfried Gradt
Dejavnost: Izdelovanje mostnih tehtnic,
ključavničarskih izdelkov in polaganje vodovodnih
inštalacij.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
ZLATARNA CELJE
Leto ustanovitve: 1947
Ustanovitelj: Mestni ljudski odbor Celje
Predhodniki: Podjetje Knez & Pacchiaffo in Ochsovo
ter Štandekarjevo zlatarsko podjetje
Dejavnost: Izdelovanje zlatnine, srebrnine in drugih
izdelkov iz dragih kovin. Najbolj je bila Zlatarna
Celje znana po svojem unikatnem nakitu.
Leto in razlog prenehanja: 1997 – stečaj
»KLIMA«, INDUSTRIJA AEROTERMIČNIH NAPRAV
AUREA
Leto ustanovitve: 1947
Ustanovitelj: Mestni ljudski odbor Celje
Prvotno ime podjetja: Kovinsko podjetje »Klima«
Predhodnik: Podjetje Gottfrieda Gradta in obrtna
delavnica Antona Planinška
Dejavnost: Izdelava in montaža aerotermičnih
in ventilacijskih aparatov ter naprav, klimatskih
aparatov in naprav ogrevanja, vodovoda, cevnih
mrež, termičnih posod itd.
Leto ustanovitve: 1954
Ustanovitelj: Ljudski odbor mestne občine Celje
Dejavnost: Izdelovanje bižuterije, značk ter raznih
kovinskih predmetov široke potrošnje.
Leto in razlog prenehanja: 1996 – stečaj
ZLATARKA
Leto ustanovitve: 1921
Ustanovitelji: Delniška družba iz Zagreba, ki so jo
ustanovile Ljubljanska kreditna banka, Prva hrvatska
štedionica in neka francoska banka.
Dejavnost: Izdelovanje vseh vrst nakita in okraskov
iz žlahtnih kovin.
Leto in razlog prenehanja: V dvajsetih letih –
opustitev dejavnosti
KNEZ & PACCHIAFFO, TOVARNA ZLATNINE,
SREBRNINE IN DRAGULJEV
Leto ustanovitve: 1925
Ustanovitelji: Brata Ivan in Alojz Knez ter August
Pacchiaffo
Kasnejši lastniki: Ivan Knez in Augusta Pacchiaffo
Prejšnje ime podjetja: Pacchiaffo, Knez in drug
(Pacchiaffo, Knez & Co.)
Predhodnika: Pacchiaffovo zlatarsko podjetje
(ustanovljeno leta 1844) in Knezovo zlatarsko
podjetje (ustanovljeno leta 1921).
Dejavnost: Izdelovanje zlatega in srebrnega nakita,
srebrne posode, jedilnega pribora in drugih
predmetov iz zlata in srebra.
Leto in razlog prenehanja: Deloma leta 1945 z
zaplembo deleža Auguste Pacchiaffo, dokončno pa
leta 1946 z nacionalizacijo deleža Ivana Kneza.
10
Tovarniška zgradba zlatarskega podjetja Knez & Pacchiaffo v
Gaberjah pred drugo svetovno vojno
1987
1930
1960
1935
1940
1961
1928
1984
1987
1976
11
PODJETJA KEMIČNE INDUSTRIJE
MESTNA PLINARNA CELJE
Leto ustanovitve: 1871 Ustanovitelj: Neka dunajska trgovska družba
Kasnejši lastnik: Mestna občina Celje
Dejavnost: Destilacija premoga za pridobivanje
plina za razsvetljavo in za gospodinjstva in
pridobivanje koksa ter katrana.
RUDOLF COSTA – KUHN, KERTZEN UND
SEIFENFABRIK, UNTER KŐTTING
Veduta celjske mestne plinarne na Otoku iz let pred prvo svetovno
vojno
Leto ustanovitve: 1896
Ustanovitelj: Josef Costa
Kasnejši lastnik: Rudolf Costa-Kuhn
Prejšnje ime podjetja: Seifensiederei und
Farbenhandlung
Predhodnik: Obrtna delavnica za izdelovanje mila in
sveč, ki se omenja že leta 1835.
Dejavnost: Izdelovanje mila in sveč.
Leto in razlog prenehanja: 1910 – opustitev
dejavnosti
CELJSKA MILARNA HUBERTUS, D. Z O. Z.
GARKON, TVORNICA KEMIKALIJ, D. Z O. Z.
Leto ustanovitve: 1923
Ustanovitelji: Ivo Čater, Terezija Čater in Friderik
Vivod
Predhodnik: Podjetje Rudolfa Costa – Kuhna
Kasnejša lastnika: Ivo in Terezija Čater
Dejavnost: Izdelovanje mila, pralnih praškov in
glicerina.
Leto in razlog prenehanja: 1941 – nemški okupator
podjetje zapleni.
Leto ustanovitve: 1929
Ustanovitelj: Franc Turnšek
Dejavnost: Izdelovanje kemikalij za kožne bolezni
domačih živali, sredstev za uničevanje ščurkov
in proizvoda »Garkon« za zatiranje škodljivcev na
sadnem drevju ter trti.
Leto in razlog prenehanja: 1947 – opustitev
dejavnosti
PERSIL, D. Z O. Z.
Leto ustanovitve: 1931
Ustanovitelj: Tvrdki Viljem Brauns, Tovarna
anilinskih barv in kemičnih izdelkov, Celje in »Persil«
– Henkel & Voith, Gesellschaft m. b. H., Wien.
Dejavnost: Proizvodnja pralnih praškov (pralni
prašek »Persil«) in čistilnih sredstev.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
12
PYROTA, PRVI JUGOSLOVANSKI PIROTEHNIČNI
LABORATORIJ
Leto ustanovitve: 1922
Ustanovitelj: Janko Bovha
Dejavnost: Izdelovanje smolnatih plamenic,
božičnih čudežnih svečic, raket, kemikalij za
bengalski ogenj, šaljivih igrač itd.
Leto in razlog prenehanja: 1941 – okupacija
1932
1917
1939
1939
1934
1936
1925
13
VILJEM BRAUNS, TOVARNA ANILINSKIH BARV IN
KEMIČNIH IZDELKOV
Leto ustanovitve: 1921
Ustanovitelj: Tvrdka Viljem Brauns iz Liberca na
Češkem.
Kasnejši lastniki: Johannes Lampe, Erich Lampe,
Martha Lampe, Margarethe Johanna Lampe in
Friedrich Lampe
Dejavnost: Izdelovanje anilinskih, strupa prostih
barv za gospodinjstvo in gospodarstvo, karbon
papirja, indiga in trakov za pisalne stroje.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
Tovarna organskih barvil v Čretu v začetku petdesetih let 20.
stoletja
AERO CELJE
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Prvotno ime: Tovarna tekstilnih barv, Celje
Predhodnik: Viljem Brauns, Tovarna anilinskih barv
in kemičnih izdelkov
Dejavnost: Sprva je podjetje izdelovalo tekstilne
barve za barvanje obleke in karbon papir. Kasneje
je predmet poslovanja podjetje razširilo in je začelo
izdelovati trakove za pisalne stroje, indigo papir,
karbon papir, oljnate, akvarelne in tempera barve,
črnila, razna lepila, lepilne trakove (selotejp), »Jasnit
papir«, paleniziran papir itd. V okviru Aera je bil do
leta 1990 tudi obrat grafike (TOZD Grafika).
TOVARNA ORGANSKIH BARVIL (TOB)
Leto ustanovitve: 1948
Ustanovitelj: Vlada ljudske republike Slovenije
Dejavnost: Proizvodnja vseh vrst organskih barvil.
Leto in razlog prenehanja: 1961 – združitev s
Cinkarno
ETOL, TOVARNA ESENC IN ETERIČNIH OLJ
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Prejšnje ime: Tovarna eteričnih olj Etol, Celje
Predhodnik: Podjetje Schimmel & Co., d. z o. z.
Dejavnost: Pridobivanje eteričnih olj, esenc,
ekstraktov, arom, naravnih in umetnih dišečih snovi.
TOVARNA ZA PROIZVODNJO KEMIČNIH IZDELKOV
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Predhodnik: Predvojno podjetje Metalno
akcijonarsko društvo, a. d.
Dejavnost: Proizvodnja modre galice, umetnih gnojil
in drugih kemičnih proizvodov.
Leto in razlog prenehanja: 1953 – združitev s
Cinkarno
FRANC ČUK, TVORNICA BARV, CELJE–DOMŽALE
Leto ustanovitve: 1923
Ustanovitelj: Franc Čuk
Dejavnost: Izdelovanje lakastih barv.
Leto in razlog prenehanja: 1941 – nemški okupator
podjetje zapleni.
SCHIMMEL & CO., D. Z O. Z.
Leto ustanovitve: 1928
Ustanovitelja: Firma Schimmel & Co. iz Miltitza pri
Leipzigu in celjski lekarnar Vojko Arko
Dejavnost: Pridobivanje eteričnih olj, naravnih in
umetnih dišečih snovi, sadnih arom in esenc.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
14
Tovarniško poslopje podjetja Schimmel & Co. v Ipavčevi ulici pred
drugo svetovno vojno
1951
1939
1981
1954
1955
1941
1935
1958
1984
1950
15
PODJETJA TEKSTILNE INDUSTRIJE
»METKA«, MEHANIČNA TKALNICA, D. Z O. Z.
Leto ustanovitve: 1929
Ustanovitelj: Henrik Weinberger
Dejavnost: Tkanje popelinov za srajce, damastov za
prte in inletov za posteljno perilo.
Leto in razlog prenehanja: 1946 – darilna pogodba
Weinbergerjeva tkalnica »Metka«
»METKA«, TEKSTILNA TOVARNA IN KONFEKCIJA
CELJE
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Prejšnje ime: Mehanična tkalnica »Metka«, Celje
Predhodnika: Weinbergerjevo podjetje »Metka«,
Mehanična tkalnica, d. z o. z. in Celjska tekstilna
tovarna Bergmann in drug.
Dejavnost: Od ustanovitve pa do začetka petdesetih
let je podjetje izdelovalo predvsem hlačevino,
kasneje pa je začelo izdelovati tudi vse tiste izdelke,
ki sta jih že pred vojno izdelovali Weinbergerjeva
»Metka« in Bergmannova Celjska tekstilna tovarna.
Leto in razlog prenehanja: 1993 – stečaj
INDUSTRIJA VOLNENIH IZDELKOV, PETER MAJDIČ,
D. Z O. Z., ŠKOFJA VAS
CELJSKA TEKSTILNA TOVARNA BERGMANN IN DRUG
TOVARNA VOLNENIH ODEJ (TVO), ŠKOFJA VAS
Leto ustanovitve: 1929
Ustanovitelja: Max in dr. Walter Bergmann iz Češke
(Sudetov)
Dejavnost: Izdelovanje hlačevine iz bombažnega
prediva, volnene preje in razne vrste flanele.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Predhodnik: Industrija volnenih izdelkov, Peter
Majdič, d. z o. z., Škofja vas
Dejavnost: Izdelovanje volnene preje in tkanje
volnenih odej.
Leto in razlog prenehanja: 1995 – stečaj
Leto ustanovitve: 1926
Ustanovitelj: Peter Majdič
Kasnejša lastnika: Drago in Deša Paljaga (roj.
Majdič)
Dejavnost: Izdelovanje volnene preje in tkanje
volnenih odej, sukna in lodna.
Leto in razlog prenehanja: 1946 – darilna pogodba
»ELKA«, TEKSTILNA TOVARNA, CELJE
Leto ustanovitve: 1933
Ustanovitelj: Leo Kudiš
Kasnejša lastnika: Leo Kudiš in Franc Dobovičnik
Dejavnost: Izdelovanje vseh vrst bombažnih tkanin,
oksfordov, touringov, flanele in barhenda za obleke
ter različne izdelke za perilo.
Leto in razlog prenehanja: 1941 – nemški okupator
podjetje zapleni.
16
STERMECKI IN DRUG, TOVARNA PERILA IN OBLEK
Leto ustanovitve: 1930
Ustanovitelj: Rudolf Stermecki
Dejavnost: Izdelovanje oblek in perila.
Leto in razlog prenehanja: 1941 – nemški okupator
podjetje zapleni
1965
1934
1984
1942
1984
1935
1958
1939
1986
17
LANG UND LICHTENŐCKER, WÄSCHE FABRIK »HIDO«,
FILIALBETRIEB CILLI
Leto ustanovitve: 1941
Ustanovitelj: Avstrijska firma Wäsche Fabrik »Hido«,
Lang und Lichtenöcker
Dejavnost: Izdelovanje perila.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
OBERBAUER & CO., GUMMIWARENFABRIKEN,
WIEN-CILLI
Leto ustanovitve: 1941
Ustanovitelj: Dunajska firma Oberbauer & Co.
Dejavnost: Izdelovanje gumijastih izdelkov za
obleke in steznike.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
TOVARNA MODNE KONFEKCIJE, TOPER, CELJE
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Prejšnja imena: Celjska tovarna perila, Tovarna
perila, konfekcije, prešitih odej in pletenin.
Predhodnika: Podjetji Oberbauer & Co. in Lang und
Lichtenöcker, Wäsche Fabrik »Hido«
Dejavnost: Izdelovanje ženskega in moškega perila,
vseh vrst tekstilne konfekcije, športne konfekcije,
vetrovk, športne opreme in zaščitnih delovnih
oblek.
Leto in razlog prenehanja: 1992 – stečaj
18
ELEGANT, CELJE, PODJETJE ZA TEŽKO KONFEKCIJO
Leto ustanovitve: 1960
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor Celje
Dejavnost: Izdelovanje vseh vrst konfekcije in
zaščitnih oblačil.
Leto in razlog prenehanja: 1973 – priključitev k
Topru
VRVICA, TOVARNA TRAKOV IN OKRASKOV, CELJE
Leto ustanovitve: 1953
Ustanovitelj: Mestni ljudski odbor Celje
Predhodnik: Predvojno podjetje Antona Misleja
»AMI«
Dejavnost: Izdelovanje bleščic, trakov in okraskov za
narodne noše.
1944
1944
1946
1963
1953
1978
1963
1985
19
PODJETJA ŽIVILSKE INDUSTRIJE
PETER MAJDIČ, PRVI AVSTROOGRSKI POPOLNO
AVTOMATIČNI PARNI IN TURBINSKI MLIN,
SPODNJA HUDINJA
Leto ustanovitve: 1888
Ustanovitelj: Peter Majdič
Predhodnik: Mlin na Hudinji se omenja že v
15. stoletju in je bil znan kot »hrvaški mlin«. V
industrijski obrat se je začel razvijati po letu 1853, ko
ga je kupil Švicar Adolf Naeff, ki ga je moderniziral.
Ta je leta 1868 skupaj z Adolfom Lutzem ustanovil
firmo Kunstműhle von Cilli, Lutz & Naeff. Od njiju
je mlin leta 1888 kupil Peter Majdič iz Kranja, ki ga
je še nadalje moderniziral, tako da je postal eden
največjih in najmodernejših mlinov v vsej AvstroOgrski.
Dejavnost: Mletje žita in prodaja mlevskih izdelkov.
Leto in razlog prenehanja: 1918 – opustitev
dejavnosti
PRVI MESTNI MLIN, CELJE
(ERSTE STADTMŰHLE, CILLI)
Leto ustanovitve: 1903
Ustanovitelji: Josef Lenko, Franz Matheis, Richard
Mihelčič, Johann Jeschounig in Julius Rakusch
Kasnejša lastnika: inž. Daniel Rakusch in Willy
Rakusch
Dejavnost: Mletje žita in prodaja mlevskih izdelkov.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
Majdičev mlin na Spodnji Hudinji leta 1898
MLINSKO PODJETJE, CELJE
Leto ustanovitve: 1951
Ustanovitelj: Glavna direkcija prehrambene
industrije LRS
Predhodnik: Joštov mlin v Medlogu
Dejavnost: Mletje žita in prodaja mlevskih izdelkov.
Leto in razlog prenehanja: 1958 – združitev s
podjetjem »Žitar«, Celje
TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE
»VELEŽITAR«, CELJE
Leto in način ustanovitve: 1958 – z združitvijo
Mlinskega podjetja, Celje in podjetja »Žitar«, Celje
Prejšnje ime: Trgovsko in proizvodno podjetje
»Žitar-Mlinar«, Celje
Dejavnost: Mletje žita in peka kruha.
Leto in razlog prenehanja: 1968 – priključitev
podjetju »Merx«, Celje
JOŠTOV MLIN V MEDLOGU
Leto ustanovitve: 1921
Ustanovitelj: Anton Jošt
Kasnejša lastnika: Mihael in Melhior Jošt
Predhodnik: Mlin na Ložnici se kot »grajski mlin«
omenja že v 15. stoletju. V industrijski obrat se je
razvil šele po letu 1925, ko ga je prevzel Mihael Jošt,
ki je začel z njegovo prenovo in ga moderniziral.
Po požaru, ki je mlin prizadejal leta 1931, je zgradil
novo poslopje.
Dejavnost: Mletje žita in prodaja mlevskih izdelkov.
Leto in razlog prenehanja: 1948 – nacionalizacija
Joštov mlin v Medlogu v letih pred drugo svetovno vojno
20
1910
1917
1956
1965
21
ROBERT DIEHL, VELEŽGANJARNA, CELJE
»ORASIJA«, D. Z O. Z. V CELJU
Leto ustanovitve: 1904
Ustanovitelj: Robert Diehl
Dejavnost: Žganjarna, destilacija ruma in likerjev in
izdelovanje brezalkoholnih pijač.
Leto in razlog prenehanja: 1947 – opustitev
dejavnosti
Leto ustanovitve: 1930
Ustanovitelja: Anton Fazarinc in Karol Mantel
Dejavnost: Izdelovanje bonbonov, čokolade in
kanditov.
Leto in razlog prenehanja: 1946- nacionalizacija
F. S. LUKAS, ŽGANJARNA, TOVARNA LIKERJEV IN
INDUSTRIJA SADNIH SOKOV
Leto ustanovitve: 1912
Ustanovitelj: Fran Lukas
Dejavnost: Izdelovanje grenčice »Adam« in žganih
ter brezalkoholnih pijač.
Leto in razlog prenehanja: 1948 – opustitev
dejavnosti
JOSIP KIRBIŠ, PARNA STROJNA PEKARNA, CELJE
Leto ustanovitve: 1905
Ustanovitelj: Josip Kirbiš
Dejavnost: Peka kruha in peciva (keksov in
vafeljnov).
Leto in razlog prenehanja: 1941 – nemška okupacija
JOSIP KIRBIŠ, CELJSKA TOVARNA KVASA
IN SLADOV – CELJE
Leto ustanovitve: 1934
Ustanovitelj: Josip Kirbiš
Dejavnost: Izdelovanje kvasa za kruh, primaslada,
sladne moke in sladnih ekstraktov.
Leto in razlog prenehanja: 1947 – opustitev
dejavnosti
22
SANTALLER SŰSSMOSTKELTEREI, K. G.,
KARSTEDT & COMP., CILLI
Leto ustanovitve: 1942
Ustanovitelj: Herbert Karstedt
Dejavnost: Predelava sadja in izdelovanje sadnih
sokov in marmelade.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
TOVARNA SADNIH SOKOV IN MARMELADE
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Kasnejše ime: Celeia Sad
Predhodnik: Podjetje Santaller Sűssmostkelterei,
K.G. Karstedt & Comp., Cilli
Dejavnost: Predelava sadja v sadne sokove,
marmelado in džeme, predelava sočivja, destilacija
žganja in izdelava močnih alkoholnih pijač.
Leto in razlog prenehanja: 1957 – likvidacija
MESNINE CELJE
Leto ustanovitve: 1953
Ustanovitelj: Mestni ljudski odbor Celje
Predhodnik: Klavnica Celje
Kasnejše imetja: Celjske mesnine, d. d.
Dejavnost: Odkup in klanje živine ter predelava
mesa v mesne izdelke.
1924
1938
1925
1934
1939
1934
1938
1943
1955
1961
23
PODJETJA LESNE INDUSTRIJE
A. J. DI CENTA, PARQUETTEN-FOURNIER &
AMERIKANISCHEN HOLZSTIFTEN- FABRIK
Leto ustanovitve: 1865
Ustanovitelj: Jacob di Centa
Dejavnost: Žaganje lesa in izdelovanje parketa.
Leto in razlog prenehanja: 1894 – opustitev
dejavnosti
F. & W. JARMER, DAMPFSÄGE, BAU – UND SCHNITT
HOLZ – HANDLUNG, CILLI
Leto ustanovitve: 1919
Ustanovitelja: Fritz in Wilhelm Jarmer
Predhodnik: Podjetje Brüder Jarmer, ki sta ga leta
1896 ustanovila Josef in Anton Jarmer.
Dejavnost: Rezanje okroglega lesa.
Leto in razlog prenehanja: 1933 – opustitev
dejavnosti
PRVA JUGOSLOVANSKA LESNA INDUSTRIJA, D. Z O. Z.
Leto ustanovitve: 1919
Ustanovitelji: Karl Teppey, Richard Teppey, Rudolf
Gallent, Frida Gallent in Martina Gubo
Predhodnik: Lesno podjetje, ki ga je leta 1892
ustanovil Karl Teppey.
Prejšnje ime: Karl Teppey, steiermärkische Holzindu
striegesellschaft mit beschräkter Haftung
Dejavnost: Rezanje okroglega lesa.
Leto in razlog prenehanja: 1932 – opustitev
dejavnosti
IVO ČATER, PARNA ŽAGA – IZDELOVANJE LESNIH
PROIZVODOV, CELJE
Leto ustanovitve: 1918
Ustanovitelj: Ivo Čater
Dejavnost: Rezanje okroglega lesa.
Leto in razlog prenehanja: 1946 – zaplemba
24
BLAŽ SODIN, PARNA ŽAGA, CELJE
Leto ustanovitve: 1926
Ustanovitelj: Blaž Sodin
Dejavnost: Žaganje okroglega lesa.
Leto in razlog prenehanja: 1948 – nacionalizacija
TEHARSKA LESNA INDUSTRIJA , D. Z O. Z. ,
TEHARJE PRI CELJU
Leto ustanovitve: 1921
Kasnejše ime: Lesna industrija in tovarna stolov,
Teharje
Lastnika: Todor Lazarević in Predrag Popić
Dejavnost: Izdelovanje stolov in drugih lesnih
izdelkov.
Leto in razlog prenehanja: 1946 – nacionalizacija
UDRUŽENE TVORNICE ŠTAPOVA I BIČALICA,
ZAGRAD PRI CELJU
Leto ustanovitve: 1932
Ustanovitelji: Slavko Tomljenović, Josip Kvača in
Fořt Pavla
Kasnejši lastnik: Anton Mengr
Dejavnost: Izdelovanje bičev, palic in otepačev.
Leto in razlog prenehanja: 1941 – zaplemba
nemškega okupatorja
1891
1924
1933
1931
1938
1936
1922
25
LESNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT
(LIK) SAVINJA, CELJE
Leto ustanovitve: 1947
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Prejšnji imeni podjetja: Lesno industrijsko podjetje
(LIP), Celje in »Savinja«, lesna industrija, Celje
Predhodniki: Čatrova žaga na Spodnji Hudinji,
Borlakova žaga v Sv. Juriju pri Celju, Tovarna stolov
na Teharjah, Gumzejeva tovarna sodov v Medlogu in
Magerlejevo lesno podjetje v Poljčanah
Dejavnost: Rezanje okroglega lesa, izdelovanje
furnirja, sodov in pohištva.
Leto in razlog prenehanja: 1987 – likvidacija
podjetja
TOVARNA PAPIRJA IN LEPENKE, VIŠNJA VAS
Leto ustanovitve: 1949
Ustanovitelj: Krajevni ljudski odbor Višnja vas
Prejšnje ime: Papirnica in lesnopredelovalna
industrija, Višnja vas
Predhodnik: Klančnikovo podjetje za izdelovanje
ovojnega papirja
Dejavnost: Izdelovanje ovojnega filament papirja in
zabojev ter rezanje okroglega lesa.
Leto in razlog prenehanja: 1961 – pripojitev k LIK
Savinja.
FRANJO VEHOVAR, TOVARNA POHIŠTVA,
STAVBNO MIZARSTVO
Leto ustanovitve: 1923
Ustanovitelj: Franjo Vehovar
Dejavnost: Izdelovanje pohištva (spalnic, kuhinj,
dnevnih sob) in stavbnega pohištva.
Leto in razlog prenehanja: 1948 – nacionalizacija
POHIŠTVO CELJE
Leto ustanovitve: 1950
Ustanovitelj: Mestni ljudski odbor Celje
Prejšnje ime: Tovarna pohištva Celje
Predhodnik: Mizarsko podjetje Franja Vehovarja
Dejavnost: Izdelovanje pohištva.
Leto in razlog prenehanja: 2000 – prenos sedeža
podjetja v Ljubljano
LEO KLANČNIK, TOVARNA OVOJNEGA PAPIRJA
– LESNA INDUSTRIJA, VIŠNJA VAS
Leto ustanovitve: 1870
Ustanovitelj: Moritz Stallner
Kasnejši lastnik: Leopold Klančnik
Dejavnost: Izdelovanje ovojnega filament papirja in
žaganje okroglega lesa.
Leto in razlog prenehanja: 1948 – nacionalizacija
26
Vehovarjevo mizarsko podjetje ob Kersnikovi ulici
1954
1963
1978
1980
1931
1984
1953
1939
1956
27
PODJETJA GRADBENE INDUSTRIJE
ZIEGELWERK CILLI, ED. UNGER -ULLMANN (CELJSKA
OPEKARNA, ED. UNGER – ULLMANN)
Leto ustanovitve: 1904
Ustanovitelj: Edmund Unger – Ullmann
Prejšnji lastniki: Od prve omembe opekarne pod
Golovcem v župnijskem urbarju leta 1542 pa do
začetka 19. stoletja je bilo njen lastnik mesto Celje.
V začetku 19. stoletja preide v zasebno last in se
izmenja vrsta lastnikov. Preden je v letih 1904/1905
njen lastnik postal Edmund Unger -Ullmann, je
bila opekarna v lasti gradbenih podjetnikov inž.
Friedricha Wehrhana in inž. Wilhelma Lindauerja.
Dejavnost: Izdelovanje zidne in strešne opeke.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
FRANC SODIN, TOVARNA OPEKE,
LJUBEČNA PRI CELJU
Leto ustanovitve: 1918
Ustanovitelj: Franc Sodin
Kasnejši lastnik: Stanko Sodin
Predhodnik: Koželjeva opekarna, ki se prvič omenja
že leta 1752.
Dejavnost: Izdelovanje zidne opeke in strešne
opeke.
Leto in razlog prenehanja: 1946 – nacionalizacija
CELJSKE OPEKARNE
Leto ustanovitve: 1946
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Predhodniki: Celjska opekarna inž. Unger –
Ullmann, Sodinova opekarna na Ljubečni, Čatrova
opekarna v Bukovžlaku in opekarna Leona Treppa
v Brežicah
Dejavnost: Izdelovanje zidne in strešne opeke.
Leto in razlog prenehanja: 1952 – likvidacija
CELJSKA OPEKARNA
Leto ustanovitve: 1953
Ustanovitelj: Mestni ljudski odbor Celje
Predhodnik: Predvojna opekarna Edmunda Unger
– Ullmanna
Dejavnost: Izdelovanje zidne in strešne opeke.
Leto in razlog prenehanja: 1970 – priključitev k
Opekarni Ljubečna
28
Nekdanja Čatrova opekarna v Bukovžlaku
OPEKARNA LJUBEČNA
Leto ustanovitve: 1953
Ustanovitelj: Okrajni ljudski odbor Celje-okolica
Predhodnik: Sodinova opekarna na Ljubečni in
Čatrova opekarna v Bukovžlaku
Prejšnje ime: Opekarna Ljubečna-Bukovžlak
Kasnejše ime: Ljubečna Celje, Industrija keramičnih
kislinoodpornih ploščic in opečnih izdelkov
Dejavnost: Izdelovanje zidne in strešne opeke ter
keramičnih kislinoodpornih keramičnih ploščic.
PRVA JUGOSLOVANSKA ŠAMOTNA TOVARNA,
D. Z O. Z., ŠTORE
Leto ustanovitve: 1924
Ustanovitelj: Karl Pertinač in Peter Majdič
Kasnejši lastniki: Peter Majdič in njegova hči Ruša
Kunej
Predhodnik: Podjetje Kvarcitna in šamotna
opekarna v Štorah (Quarz und Chamotte Ziegelei
in Štore), ki ga je že leta 1879 ustanovil grof Max
Montecuccoli.
Prejšnje ime: Fabrika za šamotno opeko in šamotno
moko, Karl Pertinač, Štore
Dejavnost: Izdelovanje šamotne opeke in šamotne
malte.
Leto in razlog prenehanja: Leta 1945 je bilo podjetje
zaplenjeno, naslednje leto pa ustanovljeno kot
državno podjetje, ki pa je bilo leta 1948 ukinjeno in
je postalo obrat Železarne Štore.
1944
1938
1964
1960
1981
1945
29
APNENIK, D. Z O. Z. V ZAGRADU PRI CELJU
Leto ustanovitve: 1920
Ustanovitelj: Anton Zeischegg
Kasnejši lastnik: Tvornica za dušik, d. d., Ruše
Predhodnik: Apnenica Oskarja Humpoletza v
Zagradu pri Celju (Oskar Humpoletz, Kalkwerke)
Dejavnost: Pridobivanje apnenca in žganje apna.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
APNENIK PEČOVNIK
Leto ustanovitve: 1952
Ustanovitelj: Mestni ljudski odbor Celje
Predhodnik: Predvojno podjetje Apnenik, d. z o. z.,
Zagrad pri Celju, ki je bilo po vojni zaplenjeno in je
bilo do leta 1952 obrat Tovarne dušika iz Ruš.
Dejavnost: Žganje apna in izdelovanje gramoza.
Leto in razlog prenehanja: 1973 – pripojitev k
podjetju Ceste in kanalizacija, Celje
K. JEZERNIK & CO., PODJETJE ZA IZDELOVANJE
CEMENTNEGA BLAGA
Leto ustanovitve: 1923
Ustanovitelj: Karol Jezernik in Leopold Weixler
Dejavnost: Izdelovanje in prodaja cementnih
izdelkov.
Leto in razlog prenehanja: 1934 – razdružitev
družbe
Naslednik: Podjetje Jezernik Karol, Izdelovanje in
prodaja cementnih izdelkov, Celje
Apnenice podjetja Apnenik Celje v Zagradu pred drugo svetovno
vojno
KONRAD GOLOGRANC, STAVBENIK
Leto ustanovitve: Okrog 1887
Ustanovitelj: Ferdinand Gologranc
Kasnejši lastnik: Konrad Gologranc
Dejavnost: Izvajanje gradbenih del.
Leto in razlog prenehanja: 1948 – nacionalizacija
VINKO KUKOVEC, STAVBENI PODJETNIK IN TESARSKI
MOJSTER, LAVA PRI CELJU
Leto ustanovitve: 1908
Ustanovitelj: Vinko Kukovec
Kasnejši lastnik: Slavko Kukovec
Dejavnost: Izvajanje stavbnih del. Podjetje je imelo
tudi lastno žago za razrez okroglega lesa.
Leto in razlog prenehanja: 1948 – nacionalizacija
KAMNOSEŠKA INDUSTRIJSKA DRUŽBA V CELJU
Leto ustanovitve: 1920
Ustanovitelji: Robert Diehl, Anton Kolenc in Franc
Strupi
Predhodnik: Prva južnoštajerska kamnoseška
industrijska družba, Robert Diehl & Comp., ki je bila
ustanovljena že leta 1906.
Dejavnost: Klesanje in rezanje kamna ter izdelovanje
nagrobnih spomenikov in drugih izdelkov iz kamna.
Leto in razlog prenehanja: 1947 – opustitev
dejavnosti
30
KAROL JEZERNIK, ARHITEKT IN MESTNI STAVBENIK
Leto ustanovitve: 1917
Ustanovitelj: Karol Jezernik
Dejavnost: Gradnja stavb, cest, mostov, jezov in
vodnih naprav.
Leto in razlog prenehanja: 1948 – nacionalizacija
ALOJZ KALIŠNIK, MESTNI STAVBENIK
Leto ustanovitve: 1924
Ustanovitelj: Alojz Kališnik
Dejavnost: Izvajanje stavbnih del.
Leto in razlog prenehanja: 1947 – opustitev
dejavnosti
1924
1962
1929
1937
1925
1936
1929
1918
1924
31
FRANJO NERAD, GRADBENO PODJETJE
Leto ustanovitve: 1924
Ustanovitelj: Franjo Nerad
Dejavnost: Izvajanje stavbnih del.
Leto in razlog prenehanja: 1947 – opustitev
dejavnosti
»GRADITELJ«, SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE, CELJE
Leto ustanovitve: 1947
Ustanovitelj: Mestni ljudski odbor Celje
Dejavnost: Izvajanje gradbenih del.
Leto in razlog prenehanja: 1958 – vključitev v
novoustanovljeno gradbeno podjetje »Ingrad«, Celje
»BETON«, SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE , CELJE
Leto ustanovitve: 1947
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Dejavnost: Izvajanje gradbenih del.
Leto in razlog prenehanja: 1958 – vključitev v
novoustanovljeno gradbeno podjetje »Ingrad«, Celje
32
GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE
»INGRAD«, CELJE
Leto ustanovitve: 1958
Predhodniki: Podjetje je nastalo z združitvijo
naslednjih gradbenih podjetij: »Graditelj«, Celje,
»Beton«, Celje, »Savingrad«, Celje, »Stavbenik«, Celje,
Gradbeno podjetje Slovenske Konjice in podjetje
Cementnine, Celje
Dejavnost: Izvajanje gradbenih del in izdelovanje
betonskih izdelkov.
Leto in razlog prenehanja: 2004 – stečaj
GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE »GRADIS«
Leto ustanovitve: 1945
Ustanovitelj: Narodna Vlada Federalne Slovenije
Kasnejše ime: Gradbeno industrijsko podjetje,
»Gradis«, Ljubljana, TOZD Gradbena enota Celje
Dejavnost: Izvajanje gradbenih del.
1920
1953
1959
1952
1987
1979
1950
33
GRAFIČNA PODJETJA
VEREINSBUCHDRUKEREI CELEJA, CILLI (DRUŠTVENA
TISKARNA CELEJA, CELJE)
Leto ustanovitve: 1895
Ustanovitelji: Julius Rakusch, Karl Traun, Josef
König, Josef Jarmer in dr. Josef Kovatschitsch
Predhodnik: Tiskarna Johanna Rakuscha
Dejavnost: Tiskanje raznih tiskovin za urade in
celjske nemške trgovce. S svojimi tiski je tiskarna
oskrbovala tudi banatske Nemce.
Leto in razlog prenehanja: 1945 – zaplemba
TISKARNA DRAGOTINA HRIBARJA, CELJE
Leto ustanovitve: 1896
Ustanovitelj: Dragotin Hribar
Dejavnost: Opravljanje tiskarskih in knjigoveških
del. Tiskala je razne slovenske gospodarske spise
in izdajala politične in strokovne periodične
publikacije, med drugim tudi politični list
»Domovina«.
Leto in razlog prenehanja: 1902 – Hribar se je
preselil v Ljubljano, njegovo tiskarno pa je prevzela
Zveza slovenskih posojilnic v Celju.
Zgradba Mohorjeve družbe in njene tiskarne v Prešernovi ulici pred
drugo svetovno vojno
MOHORJEVA TISKARNA, D. Z O. Z. V CELJU
Leto ustanovitve: 1851
Ustanovitelj: Tiskarno je ustanovila Družba sv.
Mohorja. Do konca prve svetovne vojne je bila
v Celovcu, od koder se je med boji za slovensko
Koroško umaknila najprej na Prevalje, od tam pa se
je leta 1927 preselila v Celje.
Prejšnje ime: Mohorjeva tiskarna v Celju, registrirana
zadruga z omejeno zavezo
Dejavnost: Tiskanje knjig in raznih tiskovin.
Leto in razlog prenehanja: 1946 – nacionalizacija
ZVEZNA TISKARNA V CELJU
Leto ustanovitve: 1906
Ustanovitelj: Zveza slovenskih posojilnic, Celje
Predhodnik: Tiskarna, Dragotin Hribar, Celje
Dejavnost: Tiskanje vseh vrst časopisov, brošur,
knjig in raznih tiskovin za urade, šole, denarne
zavode, obrtnike in trgovce.
Leto in razlog prenehanja: 1941 – nemški okupator
podjetje zapleni.
TISKARNA BRATA RODE & MARTINČIČ, CELJE
Leto ustanovitve: 1919
Ustanovitelji: Adolf Rode, Anton Rode in Ivan
Martinčič
Dejavnost: Tiskanje raznih tiskovin (predvsem
za obrtnike in trgovce) in izdelovanje gumijastih
štampiljk, faksimilov in pečatov.
Leto in razlog prenehanja: 1946 – nacionalizacija
34
CELJSKA TISKARNA
Leto ustanovitve: 1949
Ustanovitelj: Vlada Ljudske republike Slovenije
Predhodnik: Mohorjeva tiskarna
Dejavnost: Tiskanje knjig in raznih tiskovin.
Leto in razlog prenehanja: 1958 – združitev s
Celjskim tednikom v podjetje »Celjski tisk«
CELJSKI TISK (CETIS)
Leto ustanovitve: 1958 z združitvijo Celjske tiskarne
in Celjskega tednika
Kasnejše ime: Cetis Celje (od leta 1970)
Dejavnost: Tiskanje knjig in raznih tiskovin.
Leto in razlog prenehanja: 1972 – združitev z Aerom
Celje
1919
1898
1920
1939
1939
1951
1953
19XX
35
K izdaji kataloga so prispevali:
d.o.o.
Trgovska pisarna
Ipav~eva 11, 3000 Celje
Brane Ternov{ek s.p.
Tel.: 041 673-320, E-po{ta: trgovska.pisarna @siol.net
Podjetni{ko svetovanje za trgovino in sodno izvedeni{tvo
LOGOTIPI IN PODOBE CELJSKIH INDUSTRIJSKIH PODJETIJ
Razstava v Zgodovinskem arhivu Celje
30. 09. 2004 – 15. 12. 2004
Izdal in založil:
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
(zanj Bojan Cvelfar)
Besedilo in avtor razstave
DR. MILKO MIKOLA
Oblikovanje kataloga in razstave
TRIARTES – JOŽE DOMJAN
Lektor
ANTON ŠEPETAVC
Tisk
ČETISK d.o.o.
Naklada
400 izvodov