Splošni pogoji

Splošni pogoji
Splošni pogoji za uporabo storitev družbe Marg inženiring, d.o.o.
1. člen
Ti Splošni pogoji (v nadaljevanju SP) urejajo pravice in obveznosti družbe
Marg inženiring, d.o.o, s sedežem v Brezovici pri Ljubljani, Tržaška cesta
515 (v nadaljevanju Marg) in naročnika, ki se nanašajo na uporabo storitev
4th Office. SP so sestavni del vsake Pogodbe za storitev 4th Office (v nadaljevanju: pogodba), ki jo sklene Marg z naročnikom.
2. člen
Marg in naročnik opredelita storitve, na katere se ti SP nanašajo, z medsebojno pogodbo o uporabi storitve 4th Office. Za vsako storitev so pogodbeno določeni obseg, način in pogoji opravljanja storitve, pravice in
obveznosti ter pravila urejanja medsebojnih odnosov med družbo Marg in
naročnikom storitve, ki jih urejajo ali dopolnjujejo tudi ti SP.
3. člen
Naročnik je vsaka pravna oseba, ki ima z družbo Marg sklenjeno pogodbo
za uporabo storitve 4th Office.
Marg skozi celotno trajanje pogodbe upravlja z opremo, ki je potrebna za
izvajanje te storitve.
4. člen
Vse storitve so na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu. Naročnik lahko v pogodbi o uporabi posamezne storitve dogovori z družbo Marg drugačne časovne režime uporabe storitve.
Marg je za potrebe rednega vzdrževanja materialne in programske opreme, ki je osnova za izvajanje storitev, na katere se nanašajo ti SP, določil
časovno okno, v katerem je lahko uporaba storitve onemogočena ali kvaliteta degradirana.
V kolikor v pogodbi ni določeno drugače, velja naslednji časovni režim dogovorjenih možnih prekinitev oz. nadgradenj storitve: Vsak dan med 22:00
zvečer in 7:00 zjutraj.
5. člen
1. Naročnik se v storitev 4th Office prijavi preko www.4thoffice.com ali izrazi interes za uporabo storitve z izpolnjenim in s strani pooblaščene osebe
podpisanim naročilom.
2. Datum začetka izvajanja storitve je najkasneje 5 (pet) dni po obojestranskem podpisu pogodbe v kolikor ni v pogodbi izrecno določeno drugače.
3. V kolikor iz tehničnih razlogov storitve, ki jo je naročnik naročil s pravilno
izpolnjenim naročilom, ni mogoče vzpostaviti, bo Marg v 5 dneh od prejema
naročila o tem in razlogih za to, pisno seznanil naročnika.
4. Marg bo naročniku zagotavljal nemoteno delovanje storitve v času, ki je
opredeljen v SP po svojih najboljših močeh (t.i. »best effort«).
6. člen
Čas trajanja pogodbe in pogoji prenehanja so opredeljeni v pogodbi.
Spremembe pogodbe so možne v pisni obliki z Aneksom in začetkom veljavnosti v naslednjem mesecu.
7. člen
Naročnik je dolžan vse spremembe podatkov, ki so zapisani v pogodbi in vezani nanj sporočiti družbi Marg v osmih (8) dneh od nastanka spremembe.
8. člen
1. Ob sklenitvi pogodbe za katerokoli storitev soglašata, da so vse informacije do katerih imata dostop zaradi izvajanja storitve poslovna skrivnost
in jih ne bosta razkrivala tretji osebi, razen tistih, ki jih bo Marg posredoval
svojim partnerjem, ki sodelujejo pri navedenih delih, zagotavljanju normalnega delovanja storitve in/ali izvajanju podpore.
2. Marg je dolžan poskrbeti, da pri izvajanju storitev ne bo prišlo do zlorabe
informacij in podatkov naročnika. To zagotavlja Marg z doslednim upoštevanjem veljavne zakonodaje ki ureja to področje, upoštevanjem standardov in navodil dobrih praks in internimi predpisi in postopki.
9. člen
1. V primeru, da bo Marg pri izvajanju storitve, na katero se nanašajo ti
splošni pogoji, imel dostop do osebnih podatkov o naročniku, se šteje, da
mu jih je naročnik predal prostovoljno in za namene izvrševanje te pogodbe, pri čemer se Marg zavezuje, da bo s temi podatki ravnal kot pogodbeni
obdelovalec po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
2. Podrobne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe ima Marg opredeljene v svojem Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
10. člen
1. Marg jamči naročniku za vse storitve, na katere se nanašajo ti SP, ustrezno kvaliteto, dogovorjen obseg in ceno, kot sta to naročnik in Marg dogovorila v pogodbi.
2. Marg ima vzpostavljeno funkcijo za pomoč naročniku in reševanje incidentov skladno s pogodbo.
3. Marg v pogodbi imenuje svojega predstavnika, zadolženega za izvajanje
te pogodbe.
11. člen
1. Marg lahko iz tehničnih, pravnih ali ekonomskih razlogov ukine ali spremeni posamezne parametre storitve, ki so urejene s temi SP.
2. Spremembo funkcionalnosti ali tehničnih parametrov storitve mora naročnikom sporočiti pred uvedbo spremembe.
3. Spremembo cene storitve ali načina zaračunavanja mora naročniku
sporočiti najmanj mesec pred začetkom veljave nove cene ali spremembe
načina zaračunavanja.
4. Ukinitev katere od storitev, na katere se nanašajo ti SP, mora naročniku
sporočiti najmanj mesec pred ukinitvijo.
5. Marg ne prevzema nobene odgovornosti, zlasti ne za uporabnost, delovanje, funkcionalnost ali tehnične lastnosti storitve ali izdelkov drugih
ponudnikov, razvijalcev ali svetovalcev, ki jih naročniku Marg omeni, se
nanje sklicuje, ali jim omogoči povezavo s storitvijo 4th Office, razen če so
storitve teh drugih ponudnikov izrecno dogovorjene s pogodbo.
6. Marg ni odgovoren za škodo tretjim osebam, ki bi jo iz najetih storitev
naročnik lahko povzročil.
12. člen
Marg je odgovoren zgolj za navadno škodo, ki jo je utrpel naročnik in je le-ta posledica škodljivega ravnanja Marg-a pri izvajanju storitve zaradi hude
malomarnosti ali naklepa.
13. člen
Celotna škodna odgovornost družbe Marg v času trajanja pogodbe, ki bi
jo zahteval naročnik, je ne glede na število škodnih zahtevkov omejena
na 20% skupnega neto zneska, ki ga je ali bi ga naročnik dejansko plačal
družbi Marg po pogodbi v obdobju 6 mesecev.
14. člen
1. Naročnik je dolžan uporabljati storitev v skladu s temi SP in pogodbo
sklenjeno za uporabo določene storitve.
2. Naročnik je dolžan plačevati uporabo storitve v skladu s temi SP, pogodbo in navedbami na izstavljenem računu.
3. Naročnik je v pogodbi dolžan imenovati svojega predstavnika, ki bo sodeloval s predstavnikom družbe Marg.
15. člen
1. Marg lahko začasno preneha izvajati pogodbeno storitev za naročnika
zlasti v naslednjih primerih:
o če naročnik deluje v nasprotju ali ne spoštuje določil pogodbe in teh SP;
o če naročnik ne poravna svojih obeznosti oz. ne poravna nespornih obveznosti v osmih (8) dneh po prejemu opomina;
o če naročnik uporablja storitev na način in namene, ki so v nasprotju z
veljavno zakonodajo.
1V2.2
2. Marg bo o razlogih za začasno prenehanje izvajanje pogodbene storitve
obvestil naročnika, in sicer pisno najmanj tri (3) dni pred dnem prenehanja
izvajanja pogodbene storitve.
3. Marg v času začasnega prenehanja izvajanja storitve hrani vse naročnikove podatke, ki jih je naročnik pridobil in hranil v času od vzpostavitve
storitve.
4. Vsi podatki iz predhodnega odstavka se hranijo do ponovne vzpostavitve
storitve.
16. člen
1. V kolikor naročnik odpravi razlog za začasno izključitev, bo Marg najkasneje v treh (3) dneh ponovno začel izvajati pogodbeno storitev.
2. V kolikor je cena pogodbene storitve sestavljena iz priključnine in mesečne uporabnine, bo za ponovno vključitev Marg naročniku zaračunal
ponovno vključitev v višini priključnine.
3. V kolikor cena pogodbene storitve ne vsebuje priključnine, bo Marg naročniku zaračunal stroške ponovne vključitve storitve v višini treh polnih
mesečnih naročnin za to storitev.
4. Naročnik v primeru začasnega prenehanja izvajanja storitve ni upravičen do povračila nikakršne škode.
17. člen
1. Naročnik ali Marg lahko prekineta pogodbo o izvajanju storitve le s pisno
zahtevo.
2. Naročnik ali Marg lahko določita preizkusno obdobje, v katerem lahko
naročnik kadarkoli odstopi od pogodbe brez kakršnih koli posledic s takojšnjim učinkom.
3. V prvem 12 mesečnem obdobju po zaključku preizkusnega obdobja,
naročnik ob morebitni prekinitvi plača kazen v obliki odstopnine. Višina odstopnine se izračuna tako, da naročnik vedno plača 12 mesečnih naročnin,
s tem da se mu že plačane naročnine do prekinitve pogodbe upoštevajo.
4. Po izteku zgornjega 12 mesečnega obdobja lahko vsaka od pogodbenih
strank pogodbo odpove s 30 dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči s
prvim dnem naslednjega meseca po pisnem prejemu odpovedi.
5. Ne glede na določbe prejšnje točke, lahko Marg brez odpovednega roka
prekine pogodbo in s tem izvajanje storitve v naslednjih primerih:
o če so po ponovni vključitvi v skladu z določili 16. člena SP podani razlogi
za začasno prenehanje izvajanja storitve zaradi razlogov navedenih v določilih 15. člena SP;
o če naročnik po tridesetih (30) dneh od prejema opomina ne poravna nespornega dela računa za pogodbeno izvajano storitev.
6. Marg bo pisno obvestil naročnika o razlogih za prekinitev pogodbe brez
odpovednega roka. Dan naveden v pisnem obvestilu se šteje za dan prenehanja izvajanja storitve.
7. Naročnik zaradi upravičene prekinitve pogodbe s strani Marga ni upravičen do povrnitve nikakršne škode.
18. člen
1. V primeru prenehanja pogodbe se v skladu s pogodbo shranjeni podatki
v informacijskem sistemu izročijo naročniku. V roku trideset (30) dni po
izročitvi, ali v istem roku od poziva k izročitvi, če naročnik podatkov ne
želi prevzeti, lahko Marg vse podatke na vseh lokacijah in vseh varnostnih
kopijah izbriše.
2. Stroški, ki nastanejo s prenosom teh podatkov na ustrezen medij, ki ga
zagotovi naročnik, bo Marg naročniku posredoval s predračunom. V kolikor
se bo naročnik s predračunom strinjal in potrdil, se to šteje kot naročilo za
prenos podatkov naročnika na naročnikov medij in podlaga za izstavitev
fakture za opravljeno delo.
19. člen
1. Cene pogodbenih storitev so sestavljene iz:
• priključnine,
• mesečne naročnine,
• dodatnih storitev, ki jih naročnik naroči pri Margu ob zagonu (implementacija, integracija, prilagoditve, ostalo),
• cen za dodatne module,
• cen za dodatne pakete,
• licenčnine za storitve oziroma produkte tretjih oseb, ki jih 4th Office lahko vključuje,
• oprema, programska ali strojna, za katero se lahko odloči naročnik.
2. Mesečna naročnina se obračunava mesečno vnaprej.
3. Marg bo naročniku izstavil račun za pogodbeno izvajano storitev do 8. v
mesecu za tekoči mesec.
4. Naročnik je dolžan plačati račun v petnajstih (15) dneh.
5. V primeru zamude pri plačilu je Marg upravičen zaračunati zamudne
obresti in stroške opomina.
20. člen
1. V primeru, da pride do neskladja med temi SP in pogodbo o izvajanju
storitve veljajo določila pogodbe.
2. V kolikor bi zaradi spremembe zakonodaje, ki ureja vsebino pogodbe ali
teh SP, posamezna določila postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost
ostalih določil SP in/ali pogodbe. Pogodbenika se zavezujeta v najkrajšem
možnem času nadomestiti neveljavne člene.
21. člen
Marg ima pravico do sprememb in dopolnitev teh SP. Spremembe in dopolnitve mora Marg objaviti na primeren način na svoji spletni strani, lahko pa
naročnika obvešča tudi na drug način. Z dnem objave obvestila se šteje, da
je bil naročnik o spremembah in dopolnitvah obveščen.
22. člen
1. V primeru statusnih sprememb Marga ali naročnika nadaljuje z izvajanjem te pogodbe njun pravni naslednik, ki se mora izkazati z notarsko
overjenim pooblastilom oz. z verodostojno javno listino (npr. notarsko overovljenega zahtevka zastopnika poslovnega subjekta).
2. Marg brez naročnikovega soglasja ne sme prenesti izvajanja storitev
po tej pogodbi drugemu izvajalcu, razen tistemu, ki je določen s pogodbo
ali SP.
23. člen
Vse pogodbene spore bosta pogodbenika poskušala reševati sporazumno.
V kolikor to ne bo mogoče, se pogodbenika zavezujeta, da bosta pred uveljavljanjem sodnega varstva poizkusila rešiti spor z mediacijo ali drugim
načinom reševanja sporov pred Centrom za sodobne izzive v Ljubljani. Če
tudi ta način reševanja spora ne bo uspešen, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.
24. člen
Ti splošni pogoji veljajo od 01.03.2014
2V2.2