Kliknite tukaj!

PGD ……………………………………….
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Izpitna vprašanja
Priimek in ime
PGD
……………………………………………….
Tema
1. Organizacija gasilstva in pravne osnove
2. Kemija v gasilstvu
3. Varstvo pri delu
4. Zaščita in reševanje
5. Prva pomoč
6. Vozila in oprema
7. Zaščita telesa in dihal
8. Preventiva
9. Gradbeništvo in vodogradnje
10. Elektrika
11. Tehnično reševanje
12. Taktika
………………………….
Št. doseženih točk
Skupaj doseženih točk
Izpit opravil
DA
NE
Komisija:
V ……………………………….dne: …………………………………………………………….
Kriterij ocenjevanja-tečaj za gasilca
Za pozitivno oceno je potrebno zbrati 70 točk od 102 možne točke
a. od 70 do 77 točk je zadostno 2
b. od 77 do 85 točk je dobro 3
c. od 85 do 93 točk je prav dobro 4
d. od 93 do 102 točk je odlično 5
Negativna ocena se lahko popravi s ponovnim pisanjem testa v drugem delu tečaja-praktične vaje.
Vodja tečaja: Oskar Neuvirt
1
1. Organizacija in pravne osnove
1. Na podlagi katerega zakona se ustanovijo in delujejo PGD ?
_________________________________________________________________________
2. Kdo lahko postane član PGD ?
a. tisti, ki je star več kot 20 let in podpiše pristopno izjavo
b. vsakdo, ki podpiše pristopno izjavo lahko postane član PGD, za mladoletnika do 7 let
pristopno izjavo podpiše starš
c. tisti, ki ima veselje do nošenja gasilske uniforme in je star vsaj 18 let
3. Naštej prostovoljne gasilske organizacije:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. Pravica članov PGD je, da soodločajo in da so seznanjeni s poslovanjem in materialnim
stanjem društva.
a. DA
b. NE
5. Namen prostovoljnega gasilskega društva je :
a. da povezuje čim več občanov, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilstva, preventivi,
ob požarih in drugih nesrečah
b. druženje mladoletnikov in starejših ljudi in pomoč pri naravnih nesrečah
c. razvoj kulturne in turistične dejavnosti v kraju in gašenje požarov
6. Zakon o varstvo pred požarom je:
a. zakon, ki ureja nadzor nad gasilskimi organizacijami
b. zakon, ki načrtuje preventivne naloge v gasilstvu
c. zakon, ki ureja sistem varstva pred požarom
7. Kateri zakon ureja naloge, organizacijo in status gasilstva ?
_________________________________________________________________________
8. Po zakonu o gasilstvu je gasilstvo:
a. organizirano samo v poklicnih gasilskih organizacijah
b. obvezna lokalna javna služba
c. organizacija, ki skrbi za gasilska tekmovanja
9. Kdo mora zagotavljati nemoteno opravljanje gasilske službe ?
a. gasilci sami
b. samo država
c. občine in država
10. Pravila gasilske službe urejajo ?
a . celotno operativno delo v gasilskih organizacijah
b. naloge gasilskih zvez
c. samo pravice prostovoljnih gasilcev
2
11. Z osnovnim ali temeljnim izobraževanjem v gasilstvu si pridobimo ?
a. naziv specialnosti
b. čin
c. funkcijo v enoti
12. Kje na uniformi se nosijo čini ?
a. na levem rokavu
b. na ovratniku suknjiča
c. na epoleti na ramenu suknjiča, bluze ali plašča
13. Simboli v gasilstvu so :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Kemija v gasilstvu
1. Pogoji za gorenje so ?
a. toplota, temperatura in vnetišče
b. gorljiva snov, kisik, toplota
c. zrak, snov in kisik
2. Kaj pomeni pojem : vnetišče gorljive snovi ?
a. je tista temperatura pri kateri se pojavijo prvi hlapi
b. je potrebna količina zraka v kisiku za gorenje
c. je tista temperatura pri kateri se snov vžge na zraku
3. Kako imenujemo trenutno gorenje oziroma eksplozijo plina Butan-Propan ?
a. kemična eksplozija
b. fizikalna eksplozija
c. prašna eksplozija
4. Zakaj so odvržene mastne krpe lahko nevarne ?
a. ker postanejo čez čas strupene
b. takšne krpe niso nevarne, če so v kartonski embalaži
c. pod določenimi pogoji lahko pride do kemičnega samovžiga
5. Zakaj goreča sveča, ko jo pokrijemo z kozarcem, ne ugasne takoj ?
a. ker je v vosku kemično vezan kisik , ki je potreben za gorenje
b. sveča običajno ugasne v trenutku ko jo pokrijemo
c. ker še koristi za gorenje kisik, ki je pod kozarcem
6. Kisik je negorljiv plin, a pospešuje in omogoča gorenje ! Ali je trditev pravilna ?
a. da
b. ne
7. Kdaj obstaja največja nevarnost biološkega samovžiga slabo posušenega sena ali otave?
a. par dni po spravilu
b. po treh do desetih tednih
c. po enem letu
3
8. Oranžna označevalna tabla na cisterni, ki prevaža nevarno snov, ima pred številom za
označitev nevarnosti še veliko črko X . Kaj pomeni ta črka ?
a. pomeni, da v slučaju požara uspešno gasimo z vodo
b. pomeni, da je cisterna prazna
c. pomeni, da snov ki jo prevaža cisterna, nevarno reagira z vodo
9. Ogljikov dioksid je tudi produkt gorenja in gasilno sredstvo. Ali je težji od zraka ?
a. CO2 je 1,5 krat težji od zraka
b. CO2 je nekoliko lažji od zraka
c. CO2 se ne meša z zrakom
10. Obkroži slabe lastnosti vode kod gasilnega sredstva ! (več odgovorov)
a. ohlaja snovi
d. se meša s penilom
b. pozimi zmrzuje
e. je ceneno gasilno sredstvo
c. prevaja elektriko
f. reagira s kislinami
11. Poznamo več požarnih skupin gorljivih snovi (razredov). Vsakemu vpiši nekaj gorljivih
snovi ali predmetov !
A- trdne snovi
B- vnetljive tekočine
C- vnetljivi plini
D- gorljive kovine
12. Zračna peno za gašenje tvorijo: ?
a. voda, ogljikov dioksid, penilo
b. penilo, voda, zrak
c. zrak, pena, halon
3. Varstvo pri delu
1. Predpisi iz varstva pri delu, ki veljajo v delavni organizaciji veljajo tudi v gasilski službi !
a. da
b. ne
2. Kdaj je zagotovljeno varno delo gasilca?
a. ko so izpolnjeni vsi, tehnični, zdravstveni, socialni in pravni pogoji
b. ko smo uspešno končali tečaj za gasilca in imamo že nekaj prakse
c. ko upoštevamo povelje vodje intervencije in nosimo zaščitne rokavice
3. Vsako orodje ali oprema mora imeti dokument o varnem rokovanju, ta dokument se
imenuje?
a. servisna knjižica
b. garancijski list
c. certifikat
4
4. Gasilec mora v skladu z zakonskimi določili opravljati svoje delo varno, tako da:
a. varuje sredstva za delo
b. varuje svoje življenje in zdravje
c. varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje svojih sodelavcev
d. ni predpisa
5. Kdo je odgovoren za vzdrževanje gasilske opreme ?
a. najbližji ustrezni servis, ki ga določi gasilska zveza
b. gasilska zveza in občinsko poveljstvo
c. poveljnik enote in člani, ki so zadolženi za določeno področje
6. Pravni akt, ki ureja varstvo pri delu se imenuje:
a. statut
b. pravilnik o požarnem varstvu
c. pravilnik o varstvu pri delu
d. ni predpisano
4. Zaščita in reševanje
1. Kdo opravlja naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja ?
a. regijski centri za obveščanje
b. inšpektorat za naravne in druge nesreče
c. občinska služba za zaščito in reševanje
2. Obkroži prostovoljne sile za zaščito in reševanje v občini !(več pravilnih)
a. taborniki-skavti
b. prostovoljni gasilci
c. socialno varstvo
d. RKB enote CZ
e. kinologi
3. Zakaj je pomembno, da gasilec-reševalec pri intervenciji ob večji nesreči
deluje čimbolj mirno in zbrano?
a. zaradi snemanja novinarjev
b. s tem deluje pomirjujoče na prizadete ljudi v nesreči
c. to je pomembno le za poklicne reševalne enote
4. Sistem zaščite in reševanja ter pomoči temelji na :
a. strateškem načrtu vlade RS
b. lokalni skupnosti-občini
c. alarmnem planu gasilske enote
5. Prva pomoč
1. Kako ukrepamo ob sumu na poškodbo hrbtenice?
a. če poškodovanec ni neposredno ogrožen ga ne premikamo in nemudoma pokličemo nujno
medicinsko pomoč, če je ogrožen ga premaknemo na varno
b. poškodovanca v vsakem primeru premaknemo in poskrbimo, da mu je udobno
c. če je ogrožen ga premaknemo na varno, za to sta dovolj 2 osebi
5
2. Kako oskrbimo rano, ki je nastala z vbodom večjega tujka v tkivo?
a. tujek izvlečemo in rano sterilno prekrijemo
b. tujka ne odstranjujemo, rano prekrijemo
c. tujek dobro stisnemo v rano, rano sterilno prekrijemo
3. Ali lahko damo amputiran del direktno na led in ga tako transportiramo skupaj s
poškodovancem v bolnišnico?
a. da
b. ne
4. Kako ustavimo vidno oz. zunanjo krvavitev (2 možna odgovora)?
a. direkten pritisk na rano
b. stisk žile nad rano
c. kri pustimo teči, saj se tako rana čisti
5. Šok je stanje, ki se lahko brez pomoči razvije do smrti. Katera so tista znamenja, ki nam
dajo misliti da poškodovanec pada v šok?
a. hiter in nitkast pulz, rožnata in potna koža
b. hiter in nitkast pulz, bleda in topla koža
c. hiter in nitkast pulz, bleda in potna koža
6. Kako oskrbimo poškodovanca, ki ima opekline po večji površini?
a. hladimo z vodo, slečemo vsa oblačila, sterilno prekrijemo vse kar je opečeno, tudi obraz
b. hladimo z vodo, oblačil, ki so pripečena ne slačimo, sterilno prekrijemo vse kar je opečeno,
razen obraza
7. Kaj je prvi ukrep prve pomoči pri zastrupitvi z CO in CO2?
a. pregledamo ali ima kakšen zlom
b. čim prej ga prenesemo na svež zrak
c. poiščemo mesto krvavitve
8. Ko poškodovanca oživljamo izvajamo umetno dihanje in zunanjo masažo srca v
določenem ritmu oz., z določeno frekvenco. Katera je prava?
a. 15 pritiskov in 2 vpiha
b. 20 pritiskov in 2 vpiha
c. 30 pritiskov in 2 vpiha
6. Vozila in oprema
1. Kaj spada pod osebno gasilsko opremo?
a. gasilska uniforma, delovna obleka, zaščitna delovna obleka, čelada, gasilske sesalne cevi.
b. gasilska uniforma, delovna obleka, zaščitna delovna obleka, rokavice, čelada.
c. gasilska uniforma, delovna obleka, zaščitna delovna obleka, rokavice, trojak.
2. Čemu služi gasilska čelada?
a. čelado nosimo zaradi mraza in vročine ter kot zaščito pred vodnimi curki.
b. na intervencije je vseeno če nosimo čelado ali ne.
c. namenjena je varovanju glave pred poškodbami, pred udarci, padci predmetov in toplotnim
sevanjem.
S katero zaščitno obleko pred visokimi temperaturami lahko vstopimo neposredno v ogenj
in za koliko časa?
a. z nobeno.
b. s težko zaščitno obleko ob hkratnem hlajenju napadalcev z vodo.
c. s težko zaščitno obleko, vendar največ do ene minute.
6
3. V gasilstvu uporabljamo gasilske cevi, ki jih delimo po namenu na !
a. tlačne in gumirane
b. sesalne in tlačne
4. Vpiši premere gasilskih cevi!
A= ______mm
B= ______mm
C= ______mm
D= ______mm
5. Katere spojke uporabljamo v gasilstvu ?
a. »A« in »B« spojke
b. tlačne in sesalne; prehodne, slepe, toge
c. ločimo jih po materialu iz katerega so izdelane
6. Zakaj se uporablja uporno koleno pred ročnikom ?
a. ker zmanjša reakcijo vodnega curka
b. uporablja se samo pri ročnikih »B«
c. njegova uporaba nima nobenega vpliva pri gašenju
8. Katere ročnike uporabljamo v gasilstvu ?
a. visokotlačni ročnik, ročnik za zidni hidrant, specialni ročnik
b. navadni ročnik, navadni ročnik s pipo, univerzalni ročnik, specialni ročniki…
c. prenosni monitor, ročnik za lahko peno..
9. Čemu služi omejevalec tlaka (predtlačni ventil) in kdaj ga uporabljamo ?
a. omejevalec tlaka nam služi za zbiranje vode pred lestvijo ali črpalko.
b. omejevalec tlaka uporabljamo pri meritvah hidrantov.
c. omejevalec tlaka nam služi za določanje pritiska v tlačni liniji, uporabljamo pa ga predvsem
kadar gasimo s pomočjo lestev.
10. Naštej vsaj štiri vrste lestev, ki se uporabljajo v gasilstvu !
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Kako delimo ročne gasilnike, glede na vrsto gasilnega sredstva?
a. gasilnike na prah, CO2, peno, vodo…
b. gasilnike na CO, vodo
c. gasilnike z jeklenkico v kateri je potisni plin in na gasilnike pod stalnim tlakom.
12. V naseljih poznamo dva sistema hidrantnega omrežja. Razvejan in krožni hidrantni
sistem. Kateri je boljši za gasilce?
a. razvejan
b. krožni
13. Kako razdelimo gasilska vozila glede na maso (največja skupna dovoljena masa–NSDM) ?
a. Lahka od 2 T do 7,5 T
b. Lahka od 1 T do 5 T
c. Lahka od 3 T do 8 T
Srednja od 7,5 T do 14 T
Srednja od 5 T do 12 T
Srednja od 8 T do 14 T
Težka nad 14 T
Težka od 12 T do 22 T
Težka od 14 T do 28 T
14. Kako delimo vrvi po namenu, ki se uporabljajo v gasilstvu?
a. delovne in reševalne
b. konopljene in sintetične
c. dolge in kratke
7
15. Opiši gasilno vozilo GVC 16/25 ? (vrsta črpalke, prostornina rezervoarja za vodo,
posadka, oprema)!
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
16. Naštej naprave za reševanje iz višin!
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
17. Kako glede na tlak razdelimo gasilske črpalke?
a. batne, membranske, cevna
b. krilne in zobniške
c. nizkotlačne, srednjetlačne, visokotlačne
7. Zaščita telesa in dihal
1. Koliko mora znašati tlak v visokotlačni posodi (jeklenki)IDA Interspiro 6.8/300 bar, da se
smatra aparat še kot poln ?
a. 250 barov
b. 240 barov
c. 270 barov
2. Kakšna je naloga akustične (zvočne) signalne naprave na IDA ?
a. z zvočnim signalom nas opozarja, da gre zaloga zraka h koncu
b. opozori nas, da imamo v jeklenki še polovico zraka
c. da nas slišijo drugi napadalci in tako vejo kje smo
3.Naštej glavne sklope izolirnega dihalnega aparata
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. Kakšen je okvirni čas uporabe IDA (6l/300 bar)?
a. 30min
b. 20min
c. 60min
5. Kdaj lahko zamenjamo prazno (porabljeno) tlačno posodo z polno?
a. ko nam manometer na dihalnem aparatu kaže 0 bar
b. šele potem, ko predhodno porabimo ves zrak iz aparata
c. ko zapremo ventil tlačne posode in z gumbom za nadpritisk izpustimo ves zrak iz sistema
8
6. Kaj štejemo pod osebno in kaj pod skupno zaščitno opremo?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7. Kakšna je naloga reducirnega ventila na dihalnem aparatu?
________________________________________________________________________________________
8. Kakšne vrste mask poznamo glede na tlak v njih?
________________________________________________________________________________________
9. Signalna naprava se vklopi pri……………..barih
10. Katere vrste tlačnih posod poznamo glede na material iz katerega so
in koliko barske so?
________________________________________________________________________________________
7. Preventiva
1. Kako se imenuje inšpekcijski organ, ki nadzoruje izvajanje predpisov s področja
varstva pred požarom ?
a. republiška požarna inšpekcija
b. inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
c. inšpektorat Republike Slovenije za požarno varnost
2. Katero opravilo izvajajo gasilci na javnih prireditvah, kjer lahko pride do požara?
a. gasilsko stražo
b. požarno stražo
3. Obkroži napravo oziroma opremo, ki ne sodi med sisteme aktivne požarne zaščite:
a. notranje hidrantno omrežje
b. varnostna razsvetljava
c. sprinklerski sistem
d. sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
4. Kako dolgo se mora izvajati požarna straža ?
a. 1 uro
b. dokler traja povečana požarna nevarnost
d. 3 ure
5. Koliko metrov od gozda in dreves mora biti pri kurjenju v naravnem okolju
odmaknjeno kurišče ?
a. od dreves vsaj 10 m in od gozda vsaj 50 m
b. od dreves vsaj 2 m in od gozda vsaj 10 m
c. vsaj 50 m od dreves in 100 m od gozda
Gradbeništvo in vodogradnje
1. Obkroži gorljive gradbene materiale ! (več pravilnih odgovorov)
a. kamen
d. smola
g. trstika
b. pluta
e. bitumen
h. opeka
c. guma
f. les
i. beton
9
2. Pri kateri temperaturi izgubi jeklo 50% nosilnosti ?
a.
800 °C
b. 550 °C
3. Ali so lahko v požarnem zidu vrata ?
a. da, če na vrata zabijemo pločevino
b. da, če so to posebna ognjevarna vrata
c. 1450 °C
4. Zakaj na visokih zgradbah gradijo požarne stopnice ?
a. izključno za dostop gasilske enote ob požaru
b. za varen umik stanovalcev ob požaru
c. za dostop do stanovanja , ko izgubimo ključe
5. Kaj si predstavljaš pod pojmom »suhi hidrant« ?
a. da je hidrant v okvari in nima vode
b. da je hidrant uporaben le za suho gašenje
c. da je uporaben, ko omrežje napolnimo iz gasilske cisterne ali kako drugače
6. Napiši, katera oprema je v omarici zidnega hidranta:
________________________________________________________________________________________
10. Elektrika
1. S čim merimo električno energijo v stanovanjskih objektih ?
a. s števci električne energije - kWh
b. ampermetrom A
c. ommetrom O
2. Katera napetost človeku še ni nevarna ?
a. napetost do 60 V
b. napetost nad 60 V
c. napetost do 220 V
3. Čemu služijo varovalke v električnih instalacijah ?
a. z njimi varčujemo pri porabi elektrike
b. varujejo instalacijo , porabnike in človeka
c. varujejo človeka
4. Ali lahko krpamo varovalke?
a. lahko , vendar pravilno
b. da , če smo po poklicu elektrikar
c. ni dovoljeno ( le zamenjava z novo)
5. Kakšno nalogo vršijo električni transformatorji ?
a. transformirajo napetost
b. poganjajo razne stroje
c. zaradi strupenih sestavin niso več v uporabi
6. Kako rešujemo ponesrečenca na območju električnega toka ?
a. pomagamo mu takoj z nudenjem prve pomoči
b. izklopimo elektriko in šele nato pomagamo
10
11. Tehnično reševanje
1.
Obkroži naravne nesreče ! (več odgovorov)
a. Povodenj
e. razsutje nevarne snovi
b. železniška nesreča
f. neurje, toča in veter
c. potres
g. suša
d. padec letala ali drugih plovil
h. reševanje iz vode
2.
Ni tehničnega posega brez nevarnosti, kdaj se odločimo za določen poseg ?
a. ko imamo zato na razpolago vse tehnične pripomočke
b. ko so koristi posega večje od posledic
c. ko je zbrano večje število gasilcev
3.
Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri reševanju ljudi v prometni nesreči ?
a. da dodatno ne poškodujemo ponesrečenca
b. ugotovimo , če je vozilo zavarovano pri zavarovalnici
c. da izvršimo reševanje čim hitreje
4.
Napiši nekaj načinov iskanja in lociranja zasutih ljudi v ruševinah !
1.
2.
3.
4.
5.
Kako bomo reševali ljudi v dvigalu pri daljšem izpadu elektrike ali okvari ?
a. iz strojnice ročno spustimo dvigalo do najbližje etaže in s posebnim ključem odpremo
vrata kabine
b. z hidravličnim orodjem na silo odpremo vrata kabine in rešimo ljudi
c. o načinu reševanja se posvetujemo z proizvajalcem dvigala
6.
Kateri vozel bi uporabil pri varovanju gasilca pri delu na strmem pobočju ?
a. gasilca bi navezal z enojno reševalno zanko ,vrv pa s tesarskim vozlom
b. gasilca bi navezal z križnim vozlom , vrv pa z tesarskim vozlom
c. gasilca bi navezal z enojno reševalno zanko , vrv pa z križnim vozlom
7.
S katerim vozlom bi fiksiral en konec reševalne vrvi ?
a. križni vozel
b. tesarski vozel
c. dvojna reševalna zanka
12.Taktika
1. Katere lastnosti mora imeti gasilno sredstvo ?
a. dober gasilni učinek, neškodljivo zdravju, ne povzroča dodatne škode, itd…
b. poceni, dober ohlajevalni učinek, se meša z vodo
11
2. Z gasilnim sredstvom prah (S) gasimo ?
a. vnetljive tekočine, plini, trdne snovi itd…
b. goreče osebe, finomehaniko, akustiko
3. Koliko vrst zračne pene poznamo?
a. težka, srednja in lahka
b. težka, srednje težka, srednja
c. zračna, kemična, mehanska
4. Taktični nastop najmanjše operativne enote sestavljajo:
a. dva napadalca in strojnik
b. dva napadalca, cevar in strojnik
c. napadalec, cevar, vodar in strojnik
5. Kako gasimo dimniške požare ?
6. Kako gasimo sobne požare ?
7. Kaj vse moramo postoriti ob prihodu na intervencijo ?
8. Kakšne vrste vodnih curkov poznamo ?
Podpis tečajnika: ……………………………………..
12