vabilu - Škofjeloški Pasijon

D n e v i škofj e lošk e g a pa s ijona
Program recitala
Recitatorji
Mojca Berce
Irma Čadež
Štefan Čadež
Marko Črtalič
Tanja Erlah
Blanka Florjanovič
Andrej Høivik
Marjan Kne
Vabimo vas na
Marcel Kokelj
Marija Lebar
Metka Oblak
Jan Pintar
Nejc Pokorn
Jure Svoljšak
Irma Zarnik
PASIJONSKI VEČER 2015
v Stari Loki
P A S I O N
Glasba
Tone Potočnik, Andrej Misson:
zgoščenka Glasba, Škofjeloški pasijon, 2009
Delo z recitatorji
Neža Karlin
Priprava prostora in scene / Tehnična ekipa
Marcel Kokelj, Peter Grzetič, Zdravko Brelih,
Marijan Štremfelj
Zasnova in projekt za Loški pasijonski križ
Zvone Pelko
Oblikovanje pasijonske krone in svečnika
Kartuzijan, železo, 2014
Tehnična izvedba projekta
Marijan Štremfelj
Ozvočenje in osvetlitev
Jan Pintar, Marcel Kokelj
Pogostitev
Tončka Trilar
I N V
S M E R T
Nameščanje Loškega pasijonskega križa v Stari dekaniji, februar 2015
Nashiga Gospuda Iesusa Christusa, Idejna zasnova dogodka
Alojzij Pavel Florjančič
is vseh shtirih Euangelistou v en
Tajništvo in komunikacija, zloženka
Urška Florjančič
sonetni krancel sloshil
Matej Krevs
Prostori so odprti in neogrevani!
Priporočamo topla oblačila in pokrivala.
Župnijski zavod sv. Jurija Stara Loka,
zanj direktor, dr. Alojz Snoj
www.zupnija-staraloka.org
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka,
zanj predsednik, Klemen Karlin
www.staraloka.si
Izvedba Salve d.o.o. Ljubljana
Stara Loka, marec 2015
Stara dekanija
petek, 13. marec 2015
ob 18.30 uri
Kulturno-zgodovinsko društvo
Lo n k a S ta r a Lo k a
OBČINA ŠKOFJA LOKA
IV. Obliko sonetnega venca, vendar
z moderniziranimi soneti z metrično prostimi
in precej krajšimi verzi od tradicionalnih
jambskih enajstercev, z nedoslednim rimanjem
ali nekaterimi asonancami, ima tudi križev pot
z arhaiziranim naslovom Pasijon inu smert
Nashiga Gospuda Iesusa Christusa
(prvič objavljen v reviji Srp leta 2014)
Mateja Krevsa (r. 1977), ki v literarnih revijah in
pesniških spletnih portalih pesmi objavlja od leta
1997. Krevs za prvi in zadnji verz posameznih
sonetov (za t. i. kateno) križevega pota uporabi
izbrane verze Škofjeloškega pasijona. Avtorjeva
odločitev za vključitev teh verzov v starološkem
narečju (ob tem pa še drugih palimpsestnih
ostalin, na primer zelo opaznih, a vendar v novo
besedilo všitih citatov Prešernovih verzov) nima
le postmodernističnih slogovnih učinkov, temveč
opozarja tudi na živo tradicijo krščanskega
verskega izraza.
Edinega Bozhiga sina
na poti sreča bleda mati.
Neznosna je tišina,
ki sili jo molčati,
ker rada zakričala bi,
a ve, da sin njen zlati
se mora darovati
za vse ljudi.
Da ji usoda dana
je: prestati toliko gorja,
ker Bog jo je izbral
izmed vseh žena,
in da je sina daroval,
je narvechja Bozhja gnada.
Matej Krevs, IV. postaja, perorisba, 2014
Iz eseja Vite Žerjal Pavlin:
Pesemski križev pot sodobnih slovenskih pesnikov,
Pasijonski doneski 2015/10