KOZMETIČNI TEHNIK

ŠOLSKA PUBLIKACIJA – izredno izobraževanje odraslih
FARMACEVSTKI TEHNIK
Delo farmacevtskega tehnika je odgovorno, saj ljudem pomaga
ohranjati zdravje ter jim lajšati težave med in po bolezni.
Farmacevtski tehnik s svojim znanjem pomaga ljudem do boljšega
zdravja, jim svetuje o naravnih zdravilih in pripravlja farmacevtske
izdelke.
V času izobraževanja razvijaš osebnostne lastnosti, ki so
pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica, kot so
odgovornost, natančnost, delavnost, samostojnost, kritičnost,
komunikativnost in sposobnost vključevanja v timsko delo. Med
izobraževanjem pridobiš ustrezna strokovna znanja za pripravo,
izdajanje in dajanje navodil za zdravila, ki se izdajajo brez recepta,
medicinskih pripomočkov, izdelkov za nego in varovanje zdravja,
spoznaš pomembne organske in anorganske zdravilne učinkovine,
njihove lastnosti, terapevtsko uporabo in shranjevanje, ter
pomembne zdravilne rastline, zdravilne učinkovine v njih in njihovo
delovanje…
Farmacevtski tehniki se lahko zaposlijo v lekarnah
in specializiranih prodajalnah, kjer pretežno delajo
z bolniki in strankami, ki jim izdajajo zdravila brez
recepta, medicinske pripomočke in druga sredstva
za zdravljenje in preprečevanje bolezni, pa tudi v
farmacevtski in kozmetični industriji, v analiznih in
razvojnih laboratorijih, v veledrogerijah ipd.
V izobraževanju odraslih na SŠFKZ dajemo večji
poudarek vsebinam, ki bodočega farmacevtskega
tehnika pripravljajo na delo v lekarni, bolnišnični
lekarni, v galenskem laboratoriju ali specializiranih
prodajalnah.
Po končani poklicni maturi pa lahko farmacevtski
tehnik nadaljuje študij na višjih in visokih strokovnih
šolah, z dodatnim maturitetnim izpitom pa tudi v
nekaterih univerzitetnih programih.
Prekvalifikacija v farmacevtskega tehnika je primerna za udeležence po končani štiriletni ali triletni srednji
šoli. Udeleženci opravljajo izpite v obliki samostojnega učenja. Na konzultacijah se udeleženci seznanijo z
literaturo, obsegom izpita in poskusnim testom ali primeri izpitnih vprašanj, potem pa opravljajo izpit.
Praktični pouk v strokovnih modulih (skupaj predvidoma 260 ur) udeleženci opravijo organizirano v šoli v
sodobno opremljenih šolskih laboratorijih. Praktični pouk poteka v petkih popoldne in sobotah dopoldne.
Da se farmacevtski tehnik lahko zaposli na tako širokem področju, mora osvojiti strokovna znanja iz
zdravstvene vzgoje in prve pomoči, anatomije in fiziologije, genetike, mikrobiologije in epidemiologije,
laboratorijskega dela v farmaciji, zdravil, oblikovanja zdravil, analize zdravil, rastlinskih drog in naravnih
spojin, podjetništva in komunikacije, osnov kakovosti in informacijsko komunikacijske tehnologije. Med
izobraževanjem opravi praktično usposabljanje z delom. Udeležencem z ustreznimi delovnimi izkušnjami
(industrija, razvojni oz. analizni laboratoriji ipd.) pa lahko ponudimo tudi druge strokovne vsebine,
povezane s poklicem.
INFORMACIJA
UDELEŽENCEM IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA O PREKVALIFIKACIJI ZA POKLIC
FARMACEVTSKI TEHNIK
1. Objava razpisa
Razpisanih bo 20 vpisnih mest. Število mest za opravljanje praktičnega pouka strokovnih modulov je 16.
Kandidat se lahko prijavi za samoizobraževanje do vključno 15. septembra 2010. Kandidat se lahko vpiše
tudi med letom, vendar v tistem letu lahko opravlja predmete, ki niso vezani na vaje oziroma praktični pouk.
2. Oblika izobraževanja
Izobraževanje se izvaja kot kombinirana oblika samostojnega učenja (samoizobraževanje) z organiziranim
praktičnim poukom strokovnih modulov, ki jih udeleženec opravlja v šolskih laboratorijih.
Šola bo kot dodatno ponudbo delno izvajala predavanja iz splošno izobraževalnih predmetov (slovenščina,
matematika, informacijsko komunikacijska tehnologija, biologija, zdravstvena vzgoja, fizika, kemija,
angleščina) ter organizirala izpite za te predmete v posebej določenih izpitnih rokih. Predavanja bomo izvedli
glede na povpraševanje, če bo prijavljenih vsaj 5 udeležencev. Če predavanj ne bo, bo šola organizirala 5urne brezplačne skupinske konzultacije iz splošno izobraževalnih predmetov.
3. Pogoj za vpis in vpis
Pogoj za vpis je dokončana štiriletna ali petletna srednja šola (3 + 2) z opravljenim zaključnim izpitom ali z
maturo ali s poklicno maturo ali z diplomo (za kandidata, ki se je izobraževal v času usmerjenega
izobraževanja). Kandidat, ki ima končano ali nedokončano srednjo poklicno šolo, lahko tudi pridobi znanja za
poklic farmacevtski tehnik, vendar je število diferencialnih izpitov večje.
Kandidat-ka se prijavi za izobraževanje do vključno 15. septembra 2010 z obrazcem "Prijava za vpis v
izredno izobraževanje", ki bo objavljen na spletni strani šole www.ssfkz.si (izredno izobraževanje).
Izpolnjevanje pogojev kandidat-ka dokaže s predložitvijo fotokopij in originalnih dokumentov (letno
spričevalo, spričevalo o zaključnem izpitu, spričevalo o poklicni maturi, maturitetno spričevalo, diplomo…).
Originalni dokumenti se kandidatu-ki takoj po preverjanju istovetnosti vrnejo.
Hkrati s prijavo mora kandidat-ka plačati vpisnino in akontacijo v znesku 400 €, akontacijo v znesku 240 € pa
kot udeleženec izrednega izobraževanja izkoristi pri opravljanju praktičnega pouka strokovnih modulov ali
izpitov. Skupni znesek v višini 400 € kandidat poravna po položnici na naslov:
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, Zdravstvena pot 1;
namen nakazila: vpisnina in akontacija;
številka transakcijskega podračuna: 01100-6030699553.
Kopijo potrdila o vplačilu pošljite skupaj s prijavo. Stroške ob vpisu lahko poravnate tudi v blagajni šole ali ob
vpisu. Po prejeti prijavi z dokazilom o plačilu šola izda potrebne informacije ter pisno obvestilo o obveznostih,
ki jih mora udeleženec opraviti za dokončanje smeri izobraževanja.
4. Predmetnik
Predmetnik obsega predmete, ki so v izobraževalnem programu za mladino za poklic farmacevtski tehnik
(glej uvod). Za večino udeležencev so obvezni vsi izpiti iz strokovnih modulov, za posameznega udeleženca
pa tudi nekateri splošno-izobraževalni predmeti, glede na njegovo predhodno izobraževanje. Za nekatere
predmete bodo (glede na povpraševanje udeležencev) organizirana predavanja iz splošno-izobraževalnih
predmetov.
Udeleženec, ki je zaključil višjo ali visoko strokovno šolo ali fakulteto oz. je še študent, lahko predloži tudi
uradno potrdilo o opravljenih izpitih na teh šolah, če misli, da bi se mu lahko priznal kateri izmed že
opravljenih izpitov, ki je tudi v izobraževalnem programu farmacevtski tehnik.
5. Izpiti in konzultacije
Udeleženec opravlja v šoli diferencialne oz. končne izpite iz predmetov, ki jih ni imel v prejšnji srednji šoli, so
pa v predmetniku izobraževalnega programa za ta poklic.
Število izpitov se določi na podlagi:
- letnih spričeval,
- primerjave predmetnika, na podlagi katerega je udeleženec dobil znanja za prvi poklic in predmetnika za
izobraževalni program farmacevtski tehnik.
- O številu diferencialnih izpitov je s Sklepom o priznavanju znanja udeleženec pisno seznanjen.
Tako določeno število diferencialnih izpitov velja še dve leti po izteku veljavnosti izobraževalnega programa
oz. predmetnika.
Udeleženec ima v šoli možnost konzultacij pri učiteljih posameznih predmetov, pri katerih bo opravljal
diferencialne izpite (5 ur skupinskih konzultacij).
6. Priznavanje neformalno pridobljenega znanja
V skladu s 37. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in v srednjem strokovnem izobraževanju
( U.l. RS št. 78/2007) šola kandidatom lahko priznava tudi neformalno pridobljeno znanje. Postopek
priznavanja neformalno pridobljenega znanja je šola določila v Šolskih pravilih ocenjevanja znanja ( 5. do
11. člen). Šolska pravila ocenjevanja so na spletni strani šole.
7. Praktični pouk strokovnih modulov
Udeleženec, ki želi pridobiti znanja za poklic farmacevtski tehnik, mora v šoli opraviti praktični pouk iz
strokovnih modulov. Okvirno število ur praktičnega pouka je 260 (glej prilogo)! Praktični pouk razpiše šola in
o tem pisno seznani udeleženca. Praktični pouk se izvaja po strokovnih modulih, največ 6 do 8 ur na dan, ob
petkih popoldan in ob sobotah dopoldan. Ure praktičnega pouka so razporejene na dve šolski leti. V prvem
šolskem letu opravi udeleženec praktični del izpitov iz strokovnih modulov za 1., 2. in delno za 3. letnik, v
drugem šolskem letu pa za 3. in 4. letnik. Pri strokovnih modulih, ki vključujejo praktični pouk, je ta vsebinsko
in časovno prilagojen. Obsega zadostno število ur, s katerimi udeleženec osvoji potrebna znanja. Pri
nekaterih modulih je uspešno opravljen praktični pouk pogoj, da udeleženec pristopi k teoretičnemu delu
izpita iz tega modula (PP+P) ali (PP+U). Pri nekaterih pa je opravljen izpit pogoj za opravljanje praktičnega
pouka (P+PP) ali (U+PP). Za uspešno opravljen praktični pouk, je obvezna vsaj 80 % prisotnost, urejena
dokumentacija (laboratorijski dnevnik), pravilno izvedene vaje, ki ne ogrožajo okolja ter zdravja sebe in
drugih. Če udeleženec ne opravi praktičnega pouka v prvem oziroma drugem šolskem letu, ga lahko
opravlja v naslednjem letu, če se izobraževanje izvaja in pod pogojem, da je v skupini prosto mesto.
8. Izpitni roki
Udeleženec lahko opravlja izpite vsak mesec, razen v mesecu juliju. V izpitnem roku lahko praviloma
opravlja samo en izpit. K izpitu se prijavi s prijavo na predpisanem obrazcu do 5. v mesecu, v katerem želi
opravljati izpit. Izpiti so v dopoldanskem ali popoldanskem času, praviloma zadnje dni v mesecu. Kandidat je
ob začetku šolskega leta pisno obveščen o terminih opravljanja izpitov za vse mesece šolskega leta, ko se
opravljajo izpiti.
9. Zaključek samoizobraževanja
Udeleženec, ki opravi vse diferencialne izpite, lahko opravlja poklicno maturo v rokih, ki veljajo za redne
dijake (zimski, spomladanski, jesenski).
Obseg poklicne mature (predmete) za posameznega kandidata določi šolska maturitetna komisija za
poklicno maturo v skladu z navodili Ministrstva za šolstvo in šport po prijavi udeleženca k opravljanju
poklicne mature. Praviloma se priznajo enakovredni izpiti poklicne mature, ki jih je kandidat že uspešno
opravil v drugem 4-letnem programu.
10. Stroški
a) Vpisnina in akontacija
Udeleženec mora pred začetkom samoizobraževanja plačati vpisnino in akontacijo 400 € za administrativno
tehnične in druge storitve ter konzultacije (do 5 za vsak predmet). Vplačana vpisnina velja za eno šolsko leto.
b) Izpiti
Udeleženec mora pred izpitom plačati stroške za opravljanje izpita. Ob pravočasni odjavi od izpita (tri dni
pred datumom izpita), se plačani stroški priznajo pri naslednji prijavi k izpitu, udeleženec pa plača le stroške,
ki so do takrat nastali. Višina stroška za opravljaje izpita je določena za vsako šolsko leto posebej.
c) Praktični pouk strokovnih modulov
Udeleženec sprotno plačuje stroške za praktični pouk strokovnih modulov. Stroški so določeni vsako šolsko
leto posebej.
d) Predavanja in izpiti iz splošno izobraževalnih predmetov
Če se udeleženec prijavi na predavanja in izpite iz splošnoizobraževalnih predmetov, sprotno plačuje stroške
za predavanja in izpite v organizirani obliki. Stroški so določeni vsako šolsko leto posebej.
e) Učbeniki in delovni zvezki za strokovne module
Nakup delovnih zvezkov za praktični pouk strokovnih modulov je obvezen. Interna gradiva udeleženec kupi v
šoli.
f) Poklicna matura
Stroški za opravljanje poklicne mature so določeni za vsako šolsko leto posebej.
11. Dodatne informacije
Za dodatne informacije lahko kandidat pokliče go. Manjo MLAKAR MEDVED, organizatorico izrednega
izobraževanja – telefon: 01/300-72-56 vsak ponedeljek med 12.00 in 14.00 uro, ob sredah med 15. in 18.
uro, ter v petkih med 13. in 14.30 uro. Pišete lahko na e-naslov [email protected] .
12. Informativni dan
Informativni dnevi bodo za vpis v š. l. 2010/11 v petek, 12. februarja 2010 ob 15. uri, v soboto, 13.
februarja ob 9. uri, v petek, 27. avgusta ob 15. uri ter v petek, 10. septembra ob 15h v šoli.
Organizatorka izrednega izobraževanja:
Manja MLAKAR MEDVED
Ravnateljica:
Marija ŠUŠTERŠIČ, prof.
PREDMETNIK za izobraževalni program farmacevtski tehnik
PROGRAMSKE ENOTE
SLOVENŠČINA - SLO
TUJI JEZIK I (angleščina / nemščina) - ANG / NEM
MATEMATIKA - MAT
UMETNOST - UME
ZGODOVINA - ZGO
GEOGRAFIJA - GEO
PSIHOLOGIJA - PSI
FIZIKA - FIZ
KEMIJA - KEM
BIOLOGIJA - BIO
GENETIKA - GEN
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA - IKT
ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PRVA POMOČ- ZVZ
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA - ANF
MIKROBIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA - MBE
LABORATORIJSKO DELO V FARMACIJI -LDF
ZDRAVILA - ZDR
OBLIKOVANJE ZDRAVIL - OZD
ANALIZA ZDRAVIL - AZD
RASTLINSKE DROGE IN NARAVNE SPOJINE - RDN
OSNOVE KAKOVOSTI - OKA
PODJETNIŠTVO IN KOMUNIKACIJA - POK
IZDAJANJE IZDELKOV V LEKARNI IN SPEC. PRODAJALNI - ILS
BOLNIŠNIČNA LEKARNA - BOL
KOZMETIČNI IZDELKI - KIZ
Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom
1. letnik
x
x
x
x
x
x
2. letnik
x
x
x
3. letnik
x
x
x
4. letnik
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x*
x*
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x
x*
x*
x
x*
x*
x
x
90 ur
Praktični pouk strokovnih modulov (*) udeleženec opravi v šoli, obsega pa vsebine: v začetnem letniku izobraževanja obsega praktični pouk
str. mod. pribl. 160 ur (okvirno 12 vikendov), v zaključnem letniku pa pribl. 100 ur (okvirno 9 vikendov) po razporedu spodaj (glej tabelo).
Strokovni moduli, označeni z *, obsegajo teoretični in praktični del. Izpit str. modula je opravljen, ko sta uspešno opravljena oba dela
(zaporedje opravljanja teor. in praktičega dela določeno v tabeli »Oblika izpita«). Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz
slovenščine, pisni in ustni izpit iz temeljnih strokovnih znanj iz farmacije ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek
in zagovor).
Okvirno število ur praktičnega pouka strokovnih modulov* - program farmacevtski tehnik (št. ur in razporeditev v začetni oz. zaključni
letnik lahko šola spremeni):
PREDMET
Mikrobiologija in epidemiologija (2. letnik)
Laboratorijsko delo v farmaciji (2. letnik)
Oblikovanje zdravil (3. letnik)
Analiza zdravil (3. letnik)
Rastlinske droge in naravne spojine (2.+3. letnik)
Podjetništvo in komunikacija (3. letnik)
Zdravila (3. letnik)
Oblikovanje zdravil (4. letnik)
Rastlinske droge in naravne spojine (4. letnik)
Izdajanje izdelkov v lekarni in spec. prodajalni (4. letnik)
Nerazporejene ure
SKUPAJ UR
OBLIKA IZPITA – program farmacevtski tehnik (P = pisno; U = ustno; PP = praktični pouk str. modula)
Predmet
1. letnik
2. letnik
3. letnik
SLO
P+U
P+U
P+U
ANG / NEM
P+U
P+U
P+U
MAT
P+U
P+U
P+U
UME
U
ZGO
P
P
GEO
P
PSI
U
FIZ
P+U
P+U
KEM
P
P
BIO
U
GEN
U
IKT
U
ZVZ
U
ANF
U
MBE
PP+P
LDF
PP+P
ZDR
PP+P
OZD
PP+P (2.+3.l.)
AZD
PP+P+U (2.+3.l)
RDN
PP+P
OKA
POK
ILS
BOL
KIZ
OKVIRNO ŠT. UR*
1. leto, 14 ur
1. leto, 26 ur
1. leto, 42 ur
1. leto, 36 ur
1. leto, 32 ur
2. leto, 16 ur
2.leto, 28 ur
2. leto, 28 ur
2. leto, 12 ur
2. leto, 21ur
5 ur
260
4. letnik
P+U
P+U
P+U
-
P
PP
PP+P
P
PP+P
P +PP
P
P