Zapisnik - Osnovna šola Gornja Radgona

Osnovna šola Gornja Radgona
s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja
Prežihova 1, Gornja Radgona
ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev OŠ Gornja Radgona s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja,
ki je potekala v torek, 24. septembra 2013, ob 17.30 v veliki zbornici šole.
Prisotni: Lidija Čagran - predstavnica 1. a, Sergej Vogrin - predstavnik 1. b, Ervin Kapun predstavnik 2. a, Mitja Ficko – predstavnik 2. b, Miroslav Kupčič – predstavnik 2. c, Miran
Dokl – predstavnik 3. a, Natalija Matičič Korošec – predstavnica 3. b, Aleksandra Sedlak –
predstavnica 3. c, Matejka Breznik – predstavnica 4. a, Alenka Cvetkovič – predstavnica 4. b,
Mojca Marovič – predstavnica 4. c, Jasna Krempl – predstavnica 5. b, Manuela Elbl –
predstavnica 6. a, Natalija Stanjko – predstavnica 6. b, Karmen Klemenčič – predstavnica 7.
a, Vera Šinko - predstavnica 7. b, Irena Ferlan – predstavnica 7. c, Lea Pintarič – predstavnica
8. a, Lidija Veberič – predstavnica 8. b, Aleksandra Ploj – predstavnica 8. c, Suzana Pupaher
– predstavnica 9. b, Štefan Trstenjak – predstavnik PŠ - PPVI.
Opravičeno odsotni: Martin Čuk – predstavnik 5. a, Mateja Panker – predstavnica 9. a,
Marjanca Bevk – predstavnica PŠ - NIS.
Ostali prisotni: Dušan Zagorc, ravnatelj in Nada Žitek, pomočnica ravnatelja.
Sejo Sveta staršev OŠ Gornje Radgone s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja je sklical
ravnatelj šole Dušan Zagorc. Predlagal je dnevi red prve seje in vodil sejo do konstituiranja
Sveta staršev.
Dnevni red:
1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti.
2. Konstituiranje sveta staršev v šolskem letu 2013/14 – ravnatelj.
3. Pristojnosti sveta staršev (35. člen odloka).
4. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta staršev.
5. Izvolitev nadomestnega člana sveta staršev v svet šole ter člana in namestnika
Aktiva sveta staršev Pomurja
6. Imenovanje nadomestnega člana sveta staršev za člana Upravnega odbora Šolskega sklada.
7. Imenovanje člana sveta staršev v Odbor za pripravo jedilnikov.
8. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13.
9. Publikacija in osnutek Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14.
10. Razno:
- predlog prispevkov za posamezna učna gradiva,
- povzetek s 1. skupnih roditeljskih sestankov …
11. Vprašanja, predlogi in pobude staršev.
AD1
Ravnatelj, kot sklicatelj 1. seje, je pozdravil vse prisotne, preveril število prisotnih izvoljenih
predstavnikov posameznih oddelkov ter seznanil prisotne, da sta se dve članici in en član
opravičili izostanek. Ugotovil je, da je prisotnih 22 od 25 izvoljenih članov Sveta staršev za
šolsko leto 2013/14 in je predlagal sprejem dopolnjenega dnevnega reda.
1
AD2
Ravnatelj je podal ugotovitev, da je po predstavitvi vsakega prisotnega člana konstituiran Svet
staršev OŠ Gornja Radgona za šolsko leto 2013/14.
Seznam vseh članic in članov je priloga zapisnika!
AD3
Ravnatelj OŠ Gornja Radgona je predstavil pristojnosti Sveta staršev (35. člen Odloka o
ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona).
Izvleček iz odloka je priloga zapisnika!
AD4
Na podlagi zbranih predlogov in pridobljenih soglasij h kandidaturi za predsednika in
namestnika predsednika ter zapisnikarja, je Svet staršev potrdil kandidate in bila sta sprejeta
SKLEP 1/1:
Za predsednico sveta staršev OŠ Gornja Radgona je soglasno izvoljena Irena Ferlan.
Za namestnika predsednice sveta staršev OŠ Gornja Radgona je soglasno izvoljen Mitja
Ficko.
SKLEP 1/2:
Za zapisnikarja je soglasno imenovana Mojca Marovič.
Ravnatelj čestita vsem izvoljenim in preda vodenje seje predsednici sveta staršev Ireni Ferlan.
******
AD5
Zaradi odstopne izjave in s tem prenehanja mandata predstavnice sveta staršev Vanje Vuković
v svetu šole, se izvedejo nadomestne volitve. Po krajši razpravi in pridobitvi soglasja
predlagane kandidatke, je svet staršev soglasno sprejel
SKLEP 1/3:
Za predstavnico sveta staršev v Svetu zavoda OŠ Gornja Radgona je izvoljena Alenka
Cvetkovič.
Razprava pri 5. točki dnevnega reda se razširi in svet staršev je soglasno sprejel
SKLEP 1/4:
V Aktiv sveta staršev pomurskih osnovnih šol se imenujeta Irena Ferlan in Mitja Ficko.
AD6
Ravnatelj je opisal delovanje in naloge Šolskega sklada in povedal, da članicama odbora
Šolskega sklada Veri Šinko in Karmen Klemenčič teče mandat še naprej. V Svetu staršev ni
več Alenke Fajfar. Svet staršev je po pridobitvi soglasja predlagane kandidatke soglasno
sprejel
SKLEP 1/5:
Za članico Upravnega odbora šolskega sklada se imenuje Mojca Marovič.
2
AD7
Ravnatelj je sveta staršev seznanil, da je imenoval na OŠ Gornja Radgona novo vodjo šolske
prehrane, in sicer Dragico Vereš. Predlagal je, da svet staršev imenuje članico v Odbor za
pripravo jedilnikov. Predlagani sta Mateja Panker in Lidija Čagran. Po pridobitvi soglasja
predlaganih kandidatk smo ugotovili, da nobena od kandidatk ni dobila potrebne večine (več
kot 50% glasov prisotnih članov). Ravnatelj se odloči in predlaga, da se v Odbor za pripravo
jedilnikov iz sveta staršev OŠ Gornja Radgona predlagata dva predstavnika. Člani sveta
staršev so soglasno sprejeli
SKLEP 1/6:
V Odbor za pripravo jedilnikov se imenujeta Mateja Panker in Lidija Čagran.
AD8
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13 sta podala ravnatelj
Dušan Zagorc in pomočnica ravnatelja Nada Žitek.
SKLEP 1/7:
Svet staršev soglasno potrdi realizacijo letnega delovnega načrta za leto 2012/13.
AD9
Ravnatelj Dušan Zagorc je predstavil, tudi v skladu s predlogi članov sveta staršev, novo, še
lepšo in vsebinsko bogatejšo Publikacijo za šolsko leto 2013/14. Ravnatelj je tudi natančno
predstavil osnutek letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14.
Člani sveta staršev so soglasno sprejeli
SKLEP 1/8:
Potrdi se Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14.
Ker so bila v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2012/13 in na spletni strani OŠ Gornja
Radgona predstavljena imena in priimki z e-naslovi in s telefonskimi številkami članov Sveta
staršev, so člani soglasno sprejeli še dodatni
SKLEP 1/9:
Starši, ki ne želijo, da se njihovi podatki objavijo na spletu, sporočijo ravnatelju, kaj se ob
imenu in priimku še lahko objavi.
AD10
Ravnatelj je predstavil predlog prispevkov za posamezna učna gradiva.
1. V šolskem letu 2013/14 učenci 6, 7. in 8. razreda pri predmetu tehnika in tehnologija ne
bodo uporabljali delovnega zvezka z gradivi .
Cena delovnega zvezka z gradivi založbe Izotech za 6. razred je 19,50 evra, za 7. razred 19,50
evra in 8. razred 19,50 evra.
Gradiva bosta poskrbela učitelja, učenci pa bodo za reševanje in utrjevanje uporabljali
delovne in učne liste. Prispevek staršev za gradiva pri predmetu tehnika in tehnologija:
- za 6. razred: 6,00 evrov,
- za 7. razred: 3,00 evre,
- za 8. razred: 5,00 evrov.
3
Člani sveta staršev so soglasno sprejeli
SKLEP 1/10:
- Prispevek staršev učencev 6. razreda za nabavo gradiv pri predmetu tehnika in tehnologija
je 6,00 evrov in poravnajo v mesecu oktobru.
- Prispevek staršev učencev 7. razreda za nabavo gradiv pri predmetu tehnika in tehnologija
je 3,00 evre in poravnajo v mesecu oktobru.
- Prispevek staršev učencev 8. razreda za nabavo gradiv pri predmetu tehnika in tehnologija
je 6,00 evov in poravnajo v mesecu oktobru.
2. Pri predmetu likovna umetnost učenci ustvarjajo z različnimi tehnikami, za kar potrebujejo
različne materiale in pripomočke (glino, linolej, akvarelne barvice, tempera barvice,
voščenke, čopiče, različne papirje, kartone, škarje…).
Iz izkušenj iz prejšnjih let ugotavljamo, da so učenci največkrat imeli neprimerne, čeprav
včasih drage pripomočke in materiale. Predlog šole je, da šola poskrbi za vse materiale in
pripomočke.
Prispevek staršev je 10,00 evrov.
Člani sveta staršev so soglasno sprejeli
SKLEP 1/11:
Prispevek staršev učencev od 6. do 9. razreda za nabavo materialov pri predmetu likovna
umetnost je 10,00 evrov in ga poravnajo v dveh obrokih. Prvi obrok meseca novembra, drugi
pa v mesecu decembru.
3. V oddelkih od 1. do 3. razreda so starši sprejeli sklep, da gre šola v rezervacijo lutkovnega
ABONMAJA. Cena predstave je 350,00 evrov. V šoli se bodo odigrale naslednje predstave:
- četrtek, 10. 10. 2013: Mali in veliki; Lutkovno gledališče TRI,
- sreda, 13. 11. 2013: Čarovnik Toni,
- petek, 06. 12. 2013: Čarobna smrečica; Melita Osojnik,
- petek, 07. 02. 2014: Metuljčica; Gledališče Labirint,
- torek, 25. 03. 2014: Klovn Ludek.
Cena predstave na učenca je 2,17 evra, če si bodo predstavo ogledali vsi učenci. V primeru da
ne, se strošek 350,00 evrov deli na število učencev, ki si bo predstavo ogledalo.
Člani sveta staršev so soglasno potrdili predlog staršev otrok od 1. do 3. razreda.
SKLEP 1/12:
Potrdi se predlog organizacije in način financiranja lutkovnega abonmaja za otroke prvega
triletja.
AD11
a) Natalija Matičič Korošec – predstavnica 3. b razreda je vprašala, da starše zanima, zakaj se
ne nadaljuje projekt ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG, saj je bil pri otrocih zelo pozitivno sprejet
in kdaj se bo kaj vedelo o morebitnih dodatnih športnih aktivnostih?
Ravnatelj je pojasnil, da žal OŠ Gornja Radgona s prijavo na omenjeni projekt v letošnjem
šolskem letu ni bila uspešna, da pa se bodo na šoli potrudili otrokom ponuditi čim več
interesnih dejavnosti s področja gibanja in športa.
4
b) Vera Šinko – predstavnica 7. b razreda je izpostavila vprašanje poznega začetka pouka in
predlagala, da se razmisli o začetku pouka bolj zgodaj v naslednjem šolskem letu.
Prav tako jih zanima, ali je možen vpogled v teste nacionalnega preverjanja znanja? Če je
možen, kje in kdaj?
Opozori tudi na ne optimalne rešitve organizacije šolskih prevozov, saj kljub temu, da so
šolski prevozi organizirani, morajo starši zaradi organizacije urnika mnogokrat otroke
prevažati z osebnimi vozili. Irena Ferlan – predstavnica 7. c razreda je dodala in izpostavila
problematiko prevozov, ki so organizirani prezgodaj za predure.
Ravnatelj in pomočnica sta pojasnila, da je ura začetka rednega pouka določena z zakonom.
Vpogled v teste nacionalnega preverjanja je mogoč pri pomočnici ravnatelja. Ravnatelj je
seznanjen s problematiko prevozov. Iščejo se možne boljše rešitve. Sklican bo tudi sestanek.
c) Lidija Čagran – predstavnica 1. a razreda z zadovoljstvom ugotavlja, da so pripombe
staršev pri oblikovanju vsebine Publikacije iz prejšnjega leta upoštevane. Izrazi zahvalo
vodstvu šole za posluh.
Zanima jo, ali bi bilo možno, da se likovni material nabavi za vse učence OŠ Gornja Radgona
od 1. razreda naprej in ne samo za učence od 6. razreda naprej.
Starše prvih razredov prav tako zanima, ali bodo v naslednjem letu njihovi otroci obiskovali
pouk tujega jezika.
Odgovor sta podala ravnatelj in pomočnica ravnatelja. Za tuji jezik bo objavljen razpis in
naša šola se bo na le tega tudi prijavila, v kolikor ne bo uspešna, se bo pouk tujega jezika
izvajal tako kot doslej – nadstandardni program, ki ga plača lokalna skupnost.
Možnost skupne nabave likovnega materiala za vse učence obstaja. V razredih, ko likovno
umetnost poučujejo različni razredniki, je tehnična izvedba le tega bistveno zahtevnejša. Ob
koncu šolskega leta se bo omenjena možnost preučila ter predstavila staršem in učiteljem
ustrezna rešitev.
d) Ervin Kapun – predstavnik 2. a razreda se je javno zahvalil razredničarki, ker je
prostovoljno organizirala športne aktivnosti (alternativa h programu zdrav življenjski slog).
Podaja še pobudo za organizacijo atletike.
Zanimalo ga je ali bi bilo možno zasaditi drevesa na otroškem šolskem igrišču (spodnjem). To
isto zanima tudi starše otrok razreda, v katerem je članica sveta staršev Mojca Marovič –
predstavnica 4. c razreda.
Prav tako ga je zanimalo, ali bi bilo mogoče organizirati šolske prevoze do vasi Lutverci,
kljub temu, da Lutverci ne spadajo v šolski okoliš naše šole.
Odgovore je podal ravnatelj. Povedal je, da je za šolo zasajen park. Za omenjeno igrišče se
išče donatorje, ki bi bili pripravljeni posaditi drevesa, predvidoma v času od 07. 10. do 11.
10. 2013, kjer se bodo sadile lipe.
Pobuda za organizacijo šolskih prevozov je bila dana lokalni skupnosti, ki je tudi plačnik
prevozov.
e) Lea Pintarič – predstavnica 8. a razreda ja vprašala, kako je s projektom e-redovalnica.
Ravnatelj je odgovoril, da meni, da je osebni kontakt z otrokom pomembnejši od eredovalnice. Bomo pa postopoma šli tudi v ta projekt.
5
f) Natalija Matičič Korošec – predstavnica 3. b razreda sprašuje, ali je možno dobiti urnike
interesnih dejavnostih in obvestila o športnih dnevih tudi po elektronski pošti. Sama meni, da
je v šolsko prehrano vključenega premalo sadja in zelenjave ter preveč mesa.
Ravnatelj je odgovoril, da bodo urniki na spletu, da so tudi obvestila oz. ves šolski koledar
objavljeni na spletu. Povedal je tudi, da se na jedilnik lahko podajo pripombe, preko
predstavnikov sveta staršev.
g) Irena Ferlan - predstavnica 7. c razreda je pripomnila, da je v lanskem šolskem letu bil
izpostavljen problem, da veliko učencev prihaja v šolo brez zajtrka.
h) Mitja Ficko - predstavnik 2. b razreda apelira na ravnatelja, da se najde preko Športne
zveze možnost financiranja še ostalih športov poleg nogometa.
Prav tako predlaga, na pobudo Mojce Marovič - predstavnice 4. c razreda, za lažje in
transparentnejše delovanje Sveta staršev pripravo poslovnika, ki ga člani soglasno podprejo in
soglasno sprejmejo
SKLEP 1/13:
Irena Ferlan, Mitja Ficko in Mojca Marovič pripravijo do naslednje seje sveta staršev osnutek
Poslovnika sveta staršev OŠ Gornja Radgona.
Seja je bila zaključena ob 20.15.
Zapisala:
Mojca Marovič
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
Predsednica sveta staršev:
Irena Ferlan
6