SPLOŠNI NABAVNI POGOJI SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI ZAVAROVALNICE
ZAVAROVALNICE TILIA, d.d.
1
Področje
Podro je veljavnosti
1.1
Splošni nabavni pogoji (v nadaljevanju Nabavni pogoji) družbe ZAVAROVALNICA TILIA, d. d., Seidlova cesta 5, SI-8000 Novo
mesto, Slovenija (v nadaljevanju TILIA), veljajo za vse pogodbe, sklenjene z dobavitelji na podlagi naročila (investicij, blaga in storitev; v
nadaljevanju: Blago) družbe TILIA, ter z družbo TILIA povezanimi poslovnimi subjekti v njeni večinski lasti.
2
Ponudbe – način
na in sporazumevanja
2.1
Ponudbe dobavitelja so brezplačne in za kupca neobvezujoče. Ponudba mora vsebovati: predmet, njegovo kvaliteto, količino in ceno,
plačilne pogoje, rok ter način izročitve blaga, z veljavnostjo na dan izstavitve ponudbe. Če ni v povpraševanju drugače navedeno, je rok za dostavo
ponudbe 2 delovna dneva od dneva povpraševanja (pisnega ali ustnega). Dobavitelj je vezan na ponudbo do izteka roka veljavnosti, ki je določen v
ponudbi. Ponudba velja za sprejeto, če jo je kupec v celoti in brez pisnih sprememb potrdil z naročilom pred iztekom njenega roka veljavnosti. V
kolikor dobavitelj ni zmožen izdelati ponudbe v dogovorjenem roku oziroma v roku dobaviti blaga, mora o tem nemudoma obvestiti kupca.
3
Naročilo
Naro ilo
3.1
S sprejemom naročila s strani dobavitelja postanejo Nabavni pogoji sestavni del tako sklenjene pogodbe.
3.2
Dobavitelj lahko delno ali v celoti zaupa izvršitev pogodbe tretjemu, oziroma nanj prenese pogodbo le v primeru, da TILIA to
predhodno izrecno dovoli.
4
Potrditev naročila,
naro ila, splošni pogoji poslovanja dobavitelja
4.1
Kupec daje dobavitelju naročila blaga ali storitev pisno. Spremembe ali dopolnitve naročila kot tudi ustni dogovori so veljavni samo, če jih
TILIA pisno potrdi. Naročilo bo vsebovalo tudi točen naslov prejemnika in plačnika blaga, želene dobavne roke in druge pogoje, ki so dobavitelju
potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo naročila.
4.2
Sprejem naročila je dobavitelj dolžan nemudoma pisno potrditi družbi TILIA. V kolikor dobavitelj ne potrdi naročila pravilno in v
primernem roku, najkasneje pa v (2) dveh delovnih dneh po datumu naročila, si TILIA pridržuje pravico odpovedati naročilo brez kakršne koli
odškodninske odgovornosti do dobavitelja. Odpoved naročila se bo štela za pravočasno, če je bila poslana dobavitelju preden je družba TILIA
prejela dobaviteljevo potrditev naročila.
4.3
Če se potrditev naročila razlikuje od samega naročila, potem mora dobavitelj to jasno navesti in označiti razlike. Takšna potrditev velja za
novo ponudbo s strani dobavitelja. V kolikor TILIA sprejme takšno ponudbo, so Nabavni pogoji sestavni del tako sklenjene pogodbe.
4.4
Splošni pogoji dobavitelja zavezujejo stranki le v primeru izrecnega pisnega dogovora o njihovi vključitvi v pogodbo. Če se TILIA v
naročilu sklicuje na ponudbeno dokumentacijo dobavitelja, to ne pomeni, da TILIA priznava splošne pogoje dobavitelja. V primeru, ko veljajo
splošni pogoji dobavitelja, so sestavni del pogodbe tudi Nabavni pogoji, in sicer za tista vprašanja, ki jih splošni pogoji dobavitelja ne urejajo.
4.5
Kakršnikoli pogoji poslovanja ali pogodbe dobavitelja, ki so dobavljeni skupaj z računalniškimi programskimi izdelki v papirni ali
elektronski obliki, družbo TILIA ne zavezujejo, če jih TILIA predhodno pisno ne potrdi. To velja tudi, če se TILIA ali tretje osebe, ki so
povezane z družbo TILIA (npr. zaposleni, svetovalci, stranke) vedejo tako, kot da bi – pod pogoji v zgoraj navedenih dokumentih – hoteli skleniti
pogodbena razmerja.
5
Dobavni rok, pogodbena
pogodbena kazen,
kazen, namembni kraj
5.1
Če se stranki ne dogovorita drugače, se za začetek teka roka za dobavo / izvedbo storitev šteje dan, ko je TILIA izdala naročilo. Če rok za
dobavo / izvedbo storitev ni izrecno določen v naročilu, bo dobavitelj izvedel dobave / storitve nemudoma. Šteje se, da je pošiljka prispela
pravočasno, če v roku prispe na namembni kraj, ki ga je določila družba TILIA (v nadaljevanju KRAJ UPORABE); za dobavo opreme, ki
vključuje tudi postavitev ali montažo in storitve, pa se šteje, da je opravljena pravočasno, če jo je TILIA prevzela ob dogovorjenem datumu in / ali
času. Takoj ko je dobavitelju znano, da bo prišlo do zamude pri dobavi, mora o tem pisno obvestiti družbo TILIA in pridobiti njena navodila o
nadaljnjem postopanju. Rok za dobavo bo v takšnem primeru podaljšan samo, če TILIA takšno podaljšanje pisno sprejme.
5.2
Družba TILIA je upravičena, da v primeru zamude dobavitelja slednjemu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % celotne vrednosti
naročila za vsak začeti koledarski dan, ko je dobava ali storitev v zamudi, vendar skupaj ne več kot 20 % skupne vrednosti naročila. TILIA si
pridržuje pravico, da zahteva povračilo škode v višini, ki presega znesek pogodbene kazni. TILIA obdrži pravico do zaračunanja pogodbene kazni
tudi ob morebitnem sprejemu zamujene izpolnitve dobavitelja. V primeru zamude pri dobavi je družba TILIA upravičena, da po poteku
primernega dodatnega dobavnega roka, ki ga je dala dobavitelju na razpolago, odstopi od pogodbe. To pravico bo TILIA imela tudi v primeru, da
je že kdaj brez pridržkov sprejela delno dobavo, dostavljeno z zamudo. V primeru, ko je dobavni rok bistvena sestavina pogodbe TILIA ni dolžna
odobriti dodatnega roka.
stran 1 od 8
TILIA si pridržuje pravico, da pri zamudi s strani dobavitelja in ne glede na njegovo krivdo naroči opremo ali storitve pri tretji osebi. Stroški, ki pri
tem nastanejo, bremenijo dobavitelja. Če je tekom roka za dobavo / izvedbo storitev, možno predvideti, da dobavitelj ne bo pravočasno in pravilno
dostavil blaga, lahko TILIA na stroške in riziko dobavitelja sprejme vse potrebne ukrepe, da se izogne neposredni zamudi z dobavo / izvedbo.
5.3
Pri predčasni dobavi si TILIA pridržuje pravico, da dobavitelju zaračuna dodatne stroške, ki pri tem nastanejo, kot so npr. stroški
skladiščenja in zavarovanja. Predčasna dobava ne spremeni pogojev plačila. Nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na TILIO
preide šele z dogovorjenim dnem / časom dobave..
5.4
V primeru, da se zoper dobavitelja začne stečajni postopek ali prisilna poravnava ali v primeru spremembe lastništva, lahko TILIA delno
ali v celoti odstopi od pogodbe. Dobavitelj je dolžan nemudoma obvestiti družbo TILIA o nastopu takšnih okoliščin.
5.5
Namembni kraj za vse pošiljke je naslov, naveden na naročilu.
6
Vrsta in količina
koli ina blaga ter količinska
koli inska odstopanja
6.1
Vrsta in izročena količina blaga je tista, ki jo skupaj ugotovita kupec oziroma v njegovem imenu prevoznik in dobavitelj, oziroma
dobaviteljev pooblaščenec na mestu dostave. Odločilna je vhodna količinska kontrola kupca, ki je tudi merodajna za vsa količinska odstopanja.
6.2
Dobavitelj jamči, da proizvodi ustrezajo podanim zahtevam in ne vsebujejo napak, ki bi zmanjševale vrednost ali uporabnost proizvodov.
Kupec bo vsako neskladnost, vezano na dobavo blaga, v pisni obliki posredoval dobavitelju v obliki reklamacijskega zapisnika.
6.3
Vse očitne napake oziroma odstopanja v količini ali kvaliteti bo kupec javil dobavitelju najkasneje v osmih dneh od datuma prevzema
blaga v skladišču kupca.
6.4
Kupec ima v času garancijskega roka pravico zahtevati odpravo napak, popravilo ali zamenjavo blaga, kakor tudi brezplačne nadomestne
dele in povrnitev stroškov in / ali izgube zaradi napak blaga. Kupec ne prizna nobene omejitve takšne odgovornosti.
6.5
Od kupca vrnjeni proizvodi, ki so predmet reklamacije, bodo vrnjeni dobavitelju na njegove stroške. Dobavitelj bo kupcu povrnil nastale
stroške (transport, takse, zavarovanja …) reklamacije.
6.6
Dobavitelj si ne more pridržati nobene časovne omejitve za odgovornost za eventualno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe neustreznih
proizvodov. V vsakem primeru ima kupec zahtevati povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi napake blaga ali napačno ter nepopolno izvedene
storitve s strani dobavitelja. Poleg tega in neodvisno od tega odgovarja dobavitelj kupcu tudi za nastalo škodo, ki je zaradi napake blaga nastala na
drugih njegovih dobrinah in stvareh tretjih oseb, in sicer po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.
7
Pošiljanje, dobava, prehod nevarnosti uničenja
uni enja ali poškodovanja
7.1
Pri dobavah blaga bo dobavitelj obvezno dostavil dobavnico, na kateri bo poleg ostalih podatkov razvidna tudi številka kupčevega naročila
in kupčeva koda artikla (ident. številka) s ceno blaga. ter bruto težo za primere dobave ustrezno embaliranega razsipnega artikla.
7.2
Pri dobavah, ki vključujejo postavitev ali montažo in pri storitvah preide nevarnost uničenja ali poškodovanja na družbo TILIA z dnem
prevzema, pri ostalih dobavah pa preide nevarnost z dnem dospetja na KRAJ UPORABE.
7.3
Delne dobave ali dobave prevelike ali premajhne količine so dovoljene le s predhodnim pisnim soglasjem družbe TILIA. Dobava blaga
ali izvedba storitve na dogovorjeni naslov se izvede v času, ki ga stranki določita v naročilu.
7.4
Dobavni rok, ki ga navede kupec in je s strani dobavitelja ustrezno potrjen, je potrebno strogo upoštevati, ne sme se brez pisnega soglasja
kupca niti skrajšati niti podaljšati. Glede v naročilu določene paritete dobave, se za datum dobave šteje datum prejema blaga s strani kupca.
7.5
V smislu neupoštevanja navodil kupca glede odpreme, je dobavitelj odgovoren za dodatne transportne stroške in / ali za na tej osnovi
nastalo škodo.
7.6
Dobavitelj mora upoštevati vsa navodila, ki jih TILIA izda v zvezi z načinom transporta, špedicijo in pošiljanjem. Če TILIA posebej ne
določi načina transporta, se le – ta izvede z najnižjimi možnimi stroški. V nasprotnem primeru bremenijo višji stroški dobavitelja, prav tako pa
slednji tudi odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica neupoštevanja navodil družbe TILIA. Dodatni stroški, ki nastanejo pri uporabi hitre
pošte z namenom pravočasne izpolnitve, gredo prav tako v breme dobavitelja. V primeru manjkajočih ali pomanjkljivih dogovorjenih plačilnih
instrumentov (npr. akreditiv), nezadostnega števila potrebnih dokumentov (dobavnice, tovorni listi itd.), še posebej pa, če manjkajo podatki o
naročilu, ki jih potrebno sporočiti nazaj družbi TILIA, si TILIA pridržuje pravico, da zavrne sprejem dobave na stroške in riziko dobavitelja.
7.7
Vsem pošiljkam / dobavam mora biti priložena dobavnica, ki vsebuje natančen opis vsebine pošiljke in popolno šifro naročila. Vse
informacije vezane na predpise o kontroli izvoza / carini / notranji trgovini je treba podrobno popisati v potrdilu naročila, dobavnici in fakturi. V
vsakem primeru je nujna številka izvoznega lista (v skladu z Uredbo ES o dvojni rabi blaga ali nacionalnim predpisom o izvozni kontroli), ECCN –
koda (v skladu z izvozno in reeksport kontrolo ZDA – Export Administration Regulation »EAR«), neto teža blaga, statistična številka, država
porekla, preferencialno poreklo ob dostavi (znotraj EU: dobaviteljeva izjava, da izdelki imajo status preferencialnega porekla, zunaj EU: certifikat o
prenosu EUR1 ali faktura). V primeru, da posamezni predpisi, ki urejajo kontrolo izvoza, ne veljajo za dobavitelja, ali v primeru, da ne obstaja
preferencialno poreklo blaga, mora dobavitelj to jasno navesti.
stran 2 od 8
7.8
Direktne dobave strankam družbe TILIA se morajo v imenu družbe TILIA opraviti v nevtralni embalaži in z nevtralnimi tovornimi
dokumenti. Družbi TILIA se posreduje kopija dobavnih dokumentov.
7.9
Lastninski pridržki dobavitelja na dobavljenem blagu nimajo nobene veljavnosti, če niso izrecno dogovorjeni v pogodbi med družbo
TILIA in dobaviteljem.
7.10
Če je v naročilu dogovorjeno, da cena ne vključuje embalaže, potem se embalaža prišteje k stroškom, kar je potrebno prikazati posebej.
Če ni dogovorjeno drugače, bo dobavitelj družbi TILIA povrnil stroške za vrnjeno embalažo, ki se lahko ponovno uporabi. Odgovornost za škodo,
ki je nastala zaradi nepravilne embalaže, bremeni dobavitelja. Pri dobavi nevarnega blaga je dobavitelj dolžan upoštevati veljavne zakonske predpise,
še posebej uredbe o vrsti in označevanju embalaže in o transportnih sredstvih.
8
Zadržan
Zadr anje
anje naročila,
naro ila, odstop od pogodbe
8.1
TILIA si pridržuje pravico, da kadarkoli zahteva zadržanje izpolnitve naročila. V primeru takšnega zadržanja, ki traja več kot tri mesece,
mora dobavitelj predložiti družbi TILIA podroben popis stroškov, ki so mu nastali zaradi zadržanja, ki traja dlje kot tri mesece. TILIA v takšnem
primeru ne odgovarja dobavitelju za kakršnokoli izgubo dobička, ki bi jo ta utrpel in je dobavitelj tudi ne sme vključiti v popis stroškov. Dobavitelj
lahko zahteva samo povrnitev stroškov, ki so izkazani v popisu. Dobavitelj ne more zahtevati povračila, če je zadržanje krajše od treh mesecev; če pa
traja več kot tri mesece, pa ne more zahtevati povračila za prve tri mesece.
8.2
TILIA si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku z / brez odpovednega roka odstopi od pogodbe ne glede na krivdo dobavitelja. V
takem primeru je dobavitelj upravičen, da zaračuna samo storitve oziroma dobave, ki jih lahko dokaže in so bile opravljene do dneva prekinitve, ne
pa tudi izgubljenega dobička in morebitne škode zaradi zaupanja. Pri izplačilu se upoštevajo vse koristi, ki jih je dobavitelj imel ali bi jih lahko imel
zaradi odstopa. Dobavitelj je kot dober gospodarstvenik dolžan, da si po prejemu pisnega obvestila o odpovedi prizadeva zmanjšati stroške, ki so
mu nastali zaradi odpovedi.
9
Faktura, cesija
9.1
Faktura se pošlje družbi TILIA takoj po dobavi oz. najkasneje v roku 2 delovnih dni po odpremi oz. kompletno opravljeni storitvi in
mora vsebovati vse podatke o naročilu. Kopije fakture se označi z oznako kopija. Besedilo in členitev fakture se sestavi tako, da se primerjava z
naročilom in preverjanje fakture lahko opravita na enostaven način. Na fakturi je potrebno navesti številko naročila in podatke o naročilu. Fakturam
za storitve je potrebno priložiti urnik del, ki ga je potrdila TILIA.
9.2
TILIA si pridržuje pravico, da zavrne fakture, ki niso izdelane v skladu z njenimi navodili, še posebej to velja za podatke o naročilu, ali s
pravili o davčnih obveznostih. V tem primeru velja, da faktura ni bila izstavljena in da rok za plačilo ni pričel teči.
9.3
Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe TILIA dobavitelj nima pravice, da svoje terjatve do družbe TILIA odstopi tretjim osebam,
jih zastavi, ali pa jih naredi za predmet pravnih poslov.
10
Plačilo
Pla ilo
10.1
Rok za plačilo fakture prične teči z dnem, ko TILIA kompletno prevzame dobavo ali storitev in prejme pravilno izdano fakturo. Če
mora dobavitelj dostaviti tudi teste materiala, dokumente o kakovosti, zapisnike o preskušanju ali druge dokumente, se šteje, da je prevzem dobave
ali storitve kompleten, če so dobavljeni tudi ti dokumenti.
10.2
Če ni drugače dogovorjeno, se plačilo izvrši po izbiri družbe TILIA v roku 30 dni s 3 % rabata, ali v roku 45 dni s 2,5 % rabata, ali v roku
60 dni z 1,5 % rabata, ali v roku 90 dni z 1 % rabata, oziroma neto v roku 120 dni. TILIA lahko zadrži plačilo do odprave pomanjkljivosti. Med
trajanjem garancijske dobe lahko TILIA kot jamstvo za zahtevke iz garancije zadrži plačilo do 10 % vrednosti naročila, in sicer neobrestovano. V
kolikor je plačilo izvršeno v celoti, to ne pomeni, da TILIA priznava pravilnost opravljene dobave ali storitve, niti da se s tem odpoveduje pravicam,
ki ji pripadajo iz naslova jamčevanja in garancije. Šteje se, da je plačilo pravočasno izvršeno, če je znesek nakazan na banko dobavitelja najkasneje na
dan zapadlosti plačila. Bančni stroški banke prejemnice gredo v breme dobavitelja.
11
Prevzem, reklamacije, jamstva, pravice intelektualne lastnine, zagotavljanje kakovosti
11.1
Sam sprejem dobav ali storitev, njihova začasna uporaba ali tudi izvršena plačila ne veljajo kot prevzem, opredeljen v točki 9.2. Potrdila o
sprejemu, ki jih je izdala TILIA, nimajo značaja izjave o dokončnem prevzemu dobavljenega blaga in opravljenih storitev.
11.2
Prevzem in preverjanje glede kompletnosti in morebitnih očitnih napak se opravi v primernem časovnem obdobju po prispetju blaga
oziroma opravljene storitve. Če del pošiljke pri naključnem preverjanju ne ustreza zahtevam družbe TILIA ali običajni trgovski kakovosti, potem se
celotna pošiljka lahko zavrne, oziroma ima TILIA pravico obračunati odškodnino za neustrezno kvaliteto. Ta določba ne izključuje preostale
jamčevalne odgovornosti dobavitelja.
11.3
Dobavitelj poleg zakonskega jamstva daje tudi jamstvo, da je dobavljeno blago prvorazredne kakovosti, namenu ustrezno, iz najnovejših
materialov, za strokovno izvedbo v skladu s tehničnimi načrti, ustrezno konstrukcijo ter brezhibno montažo. Če ni drugače medsebojno
dogovorjeno, dobavitelj za svoje dobave in storitve daje triletno garancijo. Garancijski rok za dobavo ali servisiranje dela, ki je bil zamenjan ali
popravljen, začne teči ponovno po odpravi napake. Pri dobavah prične garancijska obveznost s postavitvijo ali montažo, pri storitvah s prevzemom,
stran 3 od 8
pri dobavah brez postavitve ali montaže pa z dnem prispetja na KRAJ UPORABE. Pri dobavah na kraje, kjer TILIA z uporabo dobavljenega blaga
izvaja projekte izven svojih poslovnih prostorov, prične garancijski rok teči z dnem prevzema s strani naročnika projekta.
11.4
V primeru inženirskih in svetovalnih storitev, storitev zagotavljanja programske opreme in dokumentacije ter v primeru posredovanja
delovne sile s strani dobavitelja, bo dobavitelj zagotovil neomejeno dveletno garancijo za pravilnost in popolnost vseh pisnih ali ustnih specifikacij in
navodil.
11.5
Poddobavitelji dobavitelja so izpolnitveni agenti dobavitelja.
11.6
Če se tekom jamčevalnega / garancijskega roka odkrijejo napake, bo dobavitelj na lastne stroške in po izbiri družbe TILIA bodisi
nemudoma in brez stroškov za družbo TILIA odpravil pomanjkljivost na namembnem kraju samem, ali v primernem roku zagotovil ponovno
izvedbo storitev ali zamenjavo dobav (odprava napak). V vsakem primeru bo TILIA upravičena do povračila vseh stroškov, ki so ji nastali zaradi
del, ki so bila nujna za odpravo napak, na primer montaža, demontaža itd.
11.7
V posebej nujnih primerih, na primer, da bi se izognili zamudi družbe TILIA pri izpolnitvi pogodbe s tretjimi osebami, ali če dobavitelj
ne odpravi napak v roku, ki ga za to določi TILIA, ali če ne bi bilo razumno pričakovati od družbe TILIA, da zahteva od dobavitelja odpravo
napak, sme TILIA brez predhodnega obvestila in na stroške dobavitelja ter brez zagotavljanja dodatnega roka in ne glede na pravico, zahtevati
odškodnino, odpraviti napake, ponovno opraviti storitev ali zamenjati dobave ali poskrbeti, da to zanj stori tretja oseba. Stroške za tako popravilo je
dolžan dobavitelj družbi TILIA povrniti tudi v primeru, če so le – ti višji kot bi bili, če bi popravilo izvedel dobavitelj.
11.8
Dobavitelj bo zavaroval družbo TILIA pred kakršnim koli sporom v zvezi z intelektualno lastnino, ki bo izviral iz dobav ali storitev in bo
jamčil družbi TILIA za nemoteno uporabo dobavljenega blaga in storitev. Ne glede na druge obveznosti, bo dobavitelj zaščitil družbo TILIA pred
vsemi zahtevki na podlagi odgovornosti iz produktov, ki jih proti družbi TILIA sproži tretja oseba zaradi pomanjkljivosti na produktih in storitvah,
zagotovljenih s strani dobavitelja. V vsakem primeru mora dobavitelj povrniti družbi TILIA vse stroške, nastale kot posledica obrambe ali
odškodninske obveznosti družbe TILIA zaradi zahtevka tretje osebe, kot tudi povrniti nastalo škodo. Dobavitelj mora zagotoviti zadosten dokaz, da
je za kritje omenjenih rizikov zagotovil primerno zavarovanje.
11.9
Dobavitelj se obvezuje, da bo še 11 let po zadnji dobavi na zahtevo družbe TILIA takoj navedel ime vsakega proizvajalca, uvoznika,
poddobavitelja ali podizvajalca, udeleženega pri izvedbi naročila, nudil pomoč v primeru sodnih sporov v zvezi z dobavljenim blagom oziroma
opravljenimi storitvami ter takoj posredoval vse pomembne podatke za obrambo pred zahtevki, ki izhajajo iz jamstva za proizvode, posebej pa še
vso potrebno dokumentacijo v zvezi z dobavljenim blagom in opravljenimi storitvami (npr. serijska številka proizvodnje in dobave ter čas
proizvodnje in dobave).
11.10
Naprave, ki jih je inštaliral in blago, ki ga je dobavil dobavitelj morajo biti opremljeni s predpisanimi varnostnimi mehanizmi in morajo
ustrezati veljavnim varnostnim predpisom. Prav tako je vsakokrat potrebno upoštevati trenutno stanje in pravila tehnike. Naprave, sistemi in ostalo
relevantno blago morajo biti glede na veljavne predpise opremljeni z znakom CE. Pri dobavi je potrebno navesti ustrezne izjave o skladnosti
(konformnosti) kot tudi po potrebi predložiti navodila za montažo in vgradnjo. Sicer pa mora dobavitelj družbo TILIA pravočasno obvestiti o
spremembi proizvodnih materialov, načinu izdelave, polizdelkov, kot tudi izjav o skladnosti. Nadalje, v primeru dobave opreme ali drugih naprav,
ki zahtevajo montiranje, mora dobavitelj dostaviti družbi TILIA v običajnem obsegu zahtevano in za družbo TILIA nujno dokumentacijo vključno
z, vendar ne omejeno na načrte za sestavo, navodila za vgradnjo in montažo, navodila za predelavo, navodila za vzdrževanje, sezname rezervnih
delov itd. Označbe morajo biti v slovenskem jeziku, in - na zahtevo družbe TILIA - tudi v drugih jezikih. Dobavitelj bo zagotovil dvojna navodila za
uporabo, v slovenščini in – na zahtevo družbe TILIA – tudi v drugih jezikih.
11.11
TILIA si pridržuje pravico, da po potrebi zahteva dokazilo o zagotavljanju kakovosti pri dobavitelju ter dokumentacijo o preverjanju
kakovosti, kar vključuje tudi revizijo v podjetju dobavitelja. Dobavitelj bo družbi TILIA povrnil stroške revizije, če je pri reviziji dokazan pomanjkljiv
sistem zagotavljanja kakovosti ali nezadostna dokumentacija o preverjanju kakovosti.
12
Materiali, ki jih TILIA da na razpolago
12.1
Materiali, ki jih TILIA da na razpolago dobavitelju za namen izvršitve naročila, ostanejo v lasti družbe TILIA in jih je potrebno posebej
skladiščiti, označevati in z njimi upravljati. Stroške takšnega ravnanja kot tudi nevarnost uničenja ali poškodovanja materialov nosi dobavitelj ves čas,
dokler so mu na razpolago. Na zahtevo družbe TILIA je potrebno potrditi njihov prevzem. Njihova uporaba je dopustna samo za izvedbo naročil s
strani družbe TILIA. Pri zmanjšanju vrednosti ali izgubi mora dobavitelj dati nadomestilo. Morebitni dobaviteljevi zahtevki za nadomestilo zaradi
nepravočasne dostave teh materialov kot tudi retencijska pravica dobavitelja so izključeni.
13
Posebna določila
dolo ila za
za strojno in programsko opremo
13.1
Strojna in programska oprema se vedno, če ni v naročilu dogovorjeno drugače, štejeta kot ena enota.
13.2
Če mora dobavitelj dobaviti programsko opremo, ki ni bila razvita posebej za družbo TILIA, potem dobavitelj družbi TILIA priznava
prenosljivo in neizključno pravico izkoriščanja in uporabe te programske opreme. Pravica je časovno neomejena, če je dogovorjeno enkratno
plačilo. Za programsko opremo, ki je bila razvita posebej za družbo TILIA, priznava dobavitelj družbi TILIA prenosljivo, izključno in časovno
neomejeno licenco. Če ni dogovorjeno drugače, se dobavi tudi izvorna koda programske opreme v aktualni verziji. Dobavitelj je dolžan namestiti
programsko opremo. Po namestitvi preda družbi TILIA podatkovni nosilec, ki je berljiv na sistemu družbe TILIA in ki vsebuje izvorno in strojno
kodo skupaj s pripadajočo dokumentacijo (vsebina in struktura podatkovnega nosilca, program in načrt toka podatkov, postopki za testiranje,
stran 4 od 8
programi za testiranje, obravnavanje napak itd.). Poleg te dokumentacije mora dobavitelj pred prevzemom dati družbi TILIA na razpolago izčrpno
pisno uporabniško dokumentacijo v slovenskem, angleškem jeziku ali na zahtevo TILIE v kateremkoli drugem jeziku in v zadostnem številu
izvodov.
13.3
Za programsko opremo, ki je bila izdelana posebej za družbo TILIA velja, da je prevzeta, če je v skladu s specifikacijo med najmanj
štiritedenskim poskusnim delovanjem delovala zadovoljivo in brez napak. V primeru dvoma ta rok prične z dnem komercialne uporabe
programske opreme s strani družbe TILIA, ali s strani njenega končnega kupca, katerikoli od teh dogodkov nastopi kasneje.
13.4
Dobavitelj se obvezuje, da bo v okviru garancijskih obveznosti družbi TILIA brezplačno dal na voljo vse verzije programske opreme, ki
vsebujejo popravke („Updates“). Razen tega se dobavitelj obvezuje, da bo družbi TILIA za dobavljeno programsko opremo nudil vzdrževalne
storitve najmanj 5 let po prevzemu po pogojih, ki prevladujejo na trgu. Med garancijsko dobo se bo nadomestilo za vzdrževanje ustrezno znižalo.
14
Risbe, orodja, drugi pripomočki
pripomo ki
14.1
Dobavitelj mora, v kolikor je to potrebno, brezplačno dobaviti risbe in tehnične kalkulacije. Orodje, kalupi, vzorci, profili, risbe, tehnične
specifikacije in podobno, ki jih je TILIA dala na razpolago za izvedbo dobave, ostanejo v lasti družbe TILIA in se jih ne sme, prav tako kot ne
naknadno proizvedenih predmetov, brez pisnega soglasja posredovati tretjim osebam, niti se jih ne sme uporabljati za namene izven naročila.
Orodja, kalupi ipd., ki se izdelajo na stroške družbe TILIA, preidejo s plačilom v njeno last.
14.2
Vse te priloge in pripomočke v najširšem smislu je dobavitelj dolžan na ustrezen način označiti kot lastnino družbe TILIA in jih zaščititi
pred nepooblaščenim vpogledom in uporabo ter jih po potrebi usposobiti ali obnoviti. Po dobavi oz. ob preklicu naročila se vrnejo družbi TILIA.
Ne glede na ostale pravice lahko TILIA kadarkoli zahteva vrnitev teh pripomočkov, če dobavitelj zgoraj navedena določila ne spoštuje, ali pa ima
težave pri proizvodnji. Retencijska pravica dobavitelja je izključena.
14.3
Dobavitelj se izrecno zavezuje, da si bo prizadeval pridobiti vsa industrijska in druga dovoljenja, potrebna za izvedbo storitev na način, ki
je bil dogovorjen v pogodbi in da bo družbi TILIA na njeno zahtevo dal na razpolago vse relevantne dokumente. V kolikor so za izvedbo dobav in
storitev potrebna posebna dovoljenja javnih oblasti, odobritve ali pregledi, bo le – te pravočasno priskrbel dobavitelj brez pravice do dodatnega
plačila.
15
uveljavljanje
veljavljanje pravic, delna neveljavnost
Kraj izpolnitve, uporabno pravo, sodna pristojnost, u
15.1
Kraj izpolnitve za dobave in storitve je KRAJ UPORABE, za plačila je kraj izpolnitve sedež družbe TILIA.
15.2
Uporabno pravo je slovensko pravo. Uporaba določil Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga je v vsakem primeru izključena.
15.3
O morebitnih sporih oziroma obveznostih, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med družbo TILIA in dobaviteljem na podlagi naročila,
bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.
15.4
Dolžnost družbe TILIA, da izpolni obveznosti iz te pogodbe velja pod pogojem, da izpolnitve ne onemogočajo zahteve nacionalnih,
mednarodno trgovinskih in carinskih predpisov, različne prepovedi uvoza ali druge sankcije.
16
Zaupnost podatkov
16.1
Za poslovno skrivnost štejejo podatki in dokumentacija, ki se nanašajo na predmet naročila, zato pooblaščene osebe in drugi delavci, ki
imajo dostop do njih, v nobenem primeru ne smejo brez izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe o tej dokumentaciji seznanjati ali obveščati drugih
oseb, razen oseb, ki morajo biti z njim seznanjene po službeni dolžnosti, ali oseb, ki so za to pooblaščene s predpisi.
16.2
Poslovno skrivnost posamezne pogodbene stranke morajo varovati tudi delavci nasprotne pogodbene stranke in druge osebe, ki jih bo
nasprotna pogodbena stranka vključila v izvedbo pravic in obveznosti po naročilu, če so vedeli ali če bi glede na naravo podatka morali vedeti, da je
podatek poslovna skrivnost, in ne glede na to na kakšen način so se z njim seznanili. Vsaka pogodbena stranka se zavezuje, da bo svoje delavce in
druge osebe, vključene v izvedbo pravic in obveznosti po posameznem naročilu, zavezala k varovanju poslovnih skrivnosti.
16.3
Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
16.4
Poslovno skrivnost morajo osebe iz prvega in drugega odstavka te točke varovati tudi po prenehanju veljavnosti posameznega naročila do
preklica s strani nasprotne pogodbene stranke oz. dokler podatki, ki so poslovna skrivnost, ne postanejo javno dostopni.
17
Varstvo osebnih podatkov
17.1
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta z osebnimi podatki, s katerimi se seznanita pri izvajanju posameznega naročila, ravnali v skladu z
določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in dodatnimi navodili vsake od pogodbenih strank ter da jih bosta uporabljali le za namene izvajanja
naročila.
stran 5 od 8
17.2
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljali vse potrebne organizacijske, tehnične in logično –
tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova
sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov, tako da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bosta zagotovili varovanje prostorov, opreme in sistemske programske opreme, vključno z vhodno izhodnimi enotami,
bosta zagotovili varovanje aplikativne programske opreme, s katero se bodo obdelovali osebni podatki,
bosta preprečevali nepooblaščeni dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih
sredstvih in omrežjih,
bosta zagotavljali učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov,
bosta z zagotavljanjem revizijske sledi omogočali poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih
podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani ter kdo je to storil, in sicer najmanj za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice
posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov,
bosta svoje zaposlene posebej opozorili na varovanje osebnih podatkov v skladu s predpisi o varovanju teh podatkov ter predpisi o civilni
in kazenski odgovornosti,
ne bosta brez pisnega dovoljenja nasprotne pogodbene stranke izdelovali kopij nosilcev s podatki, ki predstavljajo osebne podatke,
oziroma jih razmnoževali ali pošiljali po elektronski pošti v nezaščiteni obliki,
ne bosta posredovali osebnih podatkov tretji osebi bodisi fizični osebi, podjetju, družbi, združenju bodisi katerem koli drugemu subjektu
iz kakršnega koli razloga ali namena brez predhodnega pisnega dovoljenja nasprotne pogodbene stranke,
bosta brez odlašanja vrnili nasprotni pogodbeni stranki vse nosilce z osebnimi podatki, ko jih ta pisno zahteva, ali ko niso več potrebni za
izvedbo te pogodbe ali po prenehanju te pogodbe, morebitne kopije teh podatkov pa uničili ali jih, če bodo za to izpolnjeni zakonski
pogoji, posredovali državnemu organu, ki je pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu.
17.3
Dolžnost varovanja osebnih podatkov v skladu s to pogodbo in z zakonom o varstvu osebnih podatkov zavezuje vse zaposlene pri
pogodbenima strankama, vključno tiste, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah kot po pogodbi o zaposlitvi tudi po prenehanju zaposlitve,
opravljanja del ali nalog ali opravljanja storitev po tej pogodbi.
17.4
Pogodbeni stranki bosta zagotovili, da bodo njuni zaposleni:
•
•
•
izvajali ukrepe za preprečevanje zlorabe osebnih podatkov in z osebnimi podatki, s katerimi se kakorkoli seznanijo, ravnali vestno in
skrbno na način in po postopkih, ki jih določa ta pogodba, Zakon o varstvu osebnih podatkov in ostala relevantna zakonodaja,
varovali tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri izvajanju te pogodbe ali s katerimi se kakor koli seznanijo,
v primeru, ko izvejo ali opazijo, da je prišlo do zlorabe osebnih podatkov (npr. odkrivanje osebnih podatkov, nepooblaščeno uničenje,
prilaščanje osebnih podatkov) ali do vdora v zbirko osebnih podatkov, o tem takoj obvestili odgovorno osebo na strani pogodbene
stranke izvajalca, ki bo poskrbela, da bo o tem nemudoma obveščena nasprotna pogodbena stranka.
17.5
Zunanji sodelavci pogodbenih strank nimajo pravice dostopa in kakršnegakoli obdelovanja osebnih podatkov, pridobljenih z izvajanjem
te pogodbe, razen na podlagi prehodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke.
17.6
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta zoper tistega, ki bo zlorabil osebne podatke ali nepooblaščeno vdrl v zbirko osebnih podatkov,
ustrezno ukrepali v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Kazenskim zakonikom ter da bosta o vseh dogodkih in stanju zadeve obveščali
nasprotno pogodbeno stranko.
17.7
Za zlorabo osebnih podatkov šteje vsaka uporaba osebnih podatkov v namene, ki niso v skladu z nameni obdelave po posameznem
naročilu. Za poskus zlorabe šteje poskus uporabe osebnih podatkov v nedovoljene namene.
17.8
Dobavitelj izrecno dovoljuje, da TILIA podatke iz vsakokratnega poslovanja z njim posreduje drugim povezanim družbam družbe
TILIA v informacijske namene (npr. „purchase pooling“) ter v okviru poročanja za statistične namene in upravljanje z riziki. Dobavitelj tudi dovoli,
da mu te družbe in sama družba TILIA pisno ali preko elektronske pošte dostavljajo informacije o blagu ali storitvah ali z njim kontaktirajo na
kakršenkoli drug način (npr. preko telefona). Takšno soglasje je mogoče preklicati kadarkoli pisno ali preko elektronske pošte.
18
Informacija, izjava o blagu, odstranjevanje, embalaža
embala a
18.1
Ne glede na zakonska določila o obveščanju mora dobavitelj družbi TILIA dati na razpolago vse potrebne in uporabne informacije o
blagu ali storitvi, ki je predmet naročila, še posebej pa navodila za ustrezno skladiščenje kot tudi varnostne specifikacije v skladu z uredbo
91/155/EEC in 93/112/EC oziroma spremembami in dopolnitvami teh uredb. Poleg tega mora družbo TILIA opozoriti na možnost nastanka
nevarnih odpadkov ali odpadnih olj pri blagu, ki ga je dobavil ter pri tem posebej navesti način in morebitne možnosti odstranjevanja. Na zahtevo
družbe TILIA je dobavitelj dolžan, da v smislu veljavne slovenske zakonodaje na področju ravnanja z odpadki brezplačno prevzame odpadke, ki so
nastali pri namenski uporabi dobavljenega blaga, vendar pa je količina teh odpadkov omejena na količino, ki jo je dobavitelj dobavil. Če dobavitelj
odkloni prevzem takih odpadkov, ali pa tak prevzem ni možen, odstrani TILIA odpadke sama, pri čemer stroški bremenijo dobavitelja.
18.2
Dobavitelj jamči, da bodo vse dobave izvedene v skladu z naročilom in RoHS 2 in potemtakem v skladu z Direktivo ES o omejevanju
uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva 2011/65/EU). V primeru neupoštevanja določb Direktive in / ali
relevantnih omejitev, bo dobavitelj – ne glede na možne zahtevke družbe TILIA iz garancije – zavaroval družbo TILIA pred vsemi zahtevki, ki bi
nastali kot posledica neupoštevanja predpisov.
stran 6 od 8
18.3
Dobavitelj je odgovoren za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje (Pravilnik o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo UL RS št. 104/00 ter kasnejše spremembe in dopolnitve). Dobavitelj se je dolžan ravnati po veljavnih
predpisih, ki urejajo ravnanje z baterijami in akumulatorji (Pravilniku o ravnanju z baterijami in akumulatorji UL RS št. 104/00 ter kasnejše
spremembe in dopolnitve). Dobavitelj je dolžan poslati družbi TILIA spisek artiklov, ki so po dobaviteljevih analizah z vidika kemične vsebnosti
živega srebra, kadmija in svinca sporni in jih urejajo omenjeni predpisi. Dobavitelj je dolžan poslati družbi TILIA fotokopijo potrdila izdanega pri
ministrstvu pristojnem za okolje in prostor, s katerim potrjuje vpis v evidenco dobaviteljev baterij in akumulatorjev. Dobavitelj se je dolžan ravnati
po veljavnih predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (Pravilniku o ravnanju z odpadno električno in elektronsko
opremo UL RS št. 118/04 ter kasnejše spremembe in dopolnitve).
18.4
Dobavitelj bo odstranil vso transportno, prodajno in servisno embalažo iz dobav družbi TILIA. Dobavitelj bo družbo TILIA zavaroval
pred vsemi zahtevki in stroški, ki bi nastali kot posledica nepopolnega ali nepravilnega odstranjevanja odpadkov.
19
Prenos pogodbe
19.1
TILIA je upravičena, da prenese pogodbeno razmerje z dobaviteljem na drugo družbo v okviru skupine SAVA RE, katere sestavni del je
tudi družba TILIA, pri čemer posebno soglasje dobavitelja ni potrebno, temveč se ga o prenosu le obvesti. Dobavitelj nima pravice odstopiti od
pogodbe zaradi takšnega prenosa.
20
Prepoved
Prepoved podkupovanja / Protikorupcijska klavzula
20.1
Dobavitelj bo obvestil družbo TILIA najkasneje ob predložitvi ponudbe, ali je bil dobavitelj ali kakšen član njegovega poslovodstva
pravnomočno obsojen za podkupovanje uradne osebe v obdobju petih let pred predložitvijo ponudbe družbi TILIA in nemudoma o tem, ali je bil
dobavitelj ali člani njegovega poslovodstva obtožen za podkupovanje uradne osebe kadarkoli med predložitvijo ponudbe družbi TILIA in
prevzemom dobav / storitev dobavitelja.
Omenjeno obvestilo ima namen zagotoviti ravnanje v skladu z zahtevami Priporočila OECD za preprečevanje podkupovanja.
20.2
Pogodba, sklenjena z organom ali organizacijo iz javnega sektorja, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je
nična.
21
Višja sila
21.1
Nobena pogodbena stranka ne bo odgovorna za neizpolnitev obveznosti iz pogodbe, ki bi nastala zaradi višje sile. V primeru, da katera
od pogodbenih strank svoje obveznosti iz te pogodbe ne more izpolniti zaradi višje sile, je dolžna o tem nemudoma obvestiti nasprotno stranko, pri
čemer mora v obvestilu podrobno navesti tudi vzrok višje sile.
21.2
Višja sila so tisti nepredvidljivi in nepričakovani dogodki, ki niso odvisni od volje pogodbenih strank in jih stranki nista mogli ali morali
pričakovati, preprečiti ali odkloniti.
21.3
Zaradi višje sile lahko stranki zahtevata spremembo pogodbe. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za čas trajanja višje sile, pogodbeni
stranki pa določita nove roke pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi ali izdanemu naročilu.
22
Odgovornost
Odgovornost podjetja v dobavni
dobavni verigi
22.1
Dobavitelj bo upošteval veljavne predpise in norme v skladu oziroma po vzgledu na standarde ISO 9001 in ISO 14001, ki jih upošteva
tudi družba TILIA. Dobavitelj se nadalje zavezuje, da bo posredoval vsebino svojim dobaviteljem in jih poskušal prepričati, da bodo upoštevali
njegova načela in zahteve.
22.2
Dobavitelj bo po potrebi oziroma na zahtevo družbe TILIA slednji v razumnem roku predložil pisno samooceno, razen če bo
dogovorjeno drugače.
22.3
Dobavitelj bo vodil potrebno popolno in točno evidenco ter dokumentacijo, ki bo dokazovala upoštevanje meril skladnosti po vzgledu na
standarde ISO 9001 in ISO 14001, ki jih v poslovanju upošteva tudi družba TILIA. Dobavitelj bo dolžan omenjeno dokumentacijo in druge
zahtevane informacije predložiti družbi TILIA na njegovo zahtevo.
22.4
Dobavitelj bo o morebitni kršitvi takoj obvestil družbo TILIA. V primeru, da navedbe o dobaviteljevem kršenju ali druge navedbe, ki bi
lahko kakorkoli ogrozile družbo TILIA, postanejo javne, na primer z objavo v javnih občilih, bo dobavitelj na zahtevo družbe TILIA nemudoma
predložil pisno izjavo, s katero bo prevzel odgovornost za kršenje ali za druge navedbe.
22.5
Na zahtevo družbe TILIA lahko le – ta in njegovi zastopniki ter pooblaščenci in / ali tretje osebe, ki jih določi TILIA, izvajajo
nenapovedane oglede (revizije) v dobaviteljevih prostorih, da bi preverili spoštovanje izvajanja potrebnih predpisov glede na oz. po vzgledu na
stran 7 od 8
standarde ISO 9001 ali ISO 14001. Poleg drugih dejanj, za katera meni, da bi bila smotrna, ima TILIA pravico pregleda in dostopa do ustreznih
arhivov in dokumentacije dobavitelja ter pravico do pogovora z dobaviteljevimi uslužbenci o njihovem izvajanju in upoštevanju navedenih
predpisov. Dobavitelj bo družbi TILIA zagotovil vso razumno pomoč pri izvajanju pregleda. TILIA lahko uveljavlja pravice iz tega odstavka v času
trajanja te pogodbe in tri (3) leta po njenem prenehanju. Če se pri pregledu odkrije bistvena kršitev, bo dobavitelj nosil vse stroške pregleda.
22.6
TILIA lahko, poleg drugih pravic in ukrepov, ki so mu na voljo, brez odškodninske odgovornosti do dobavitelja prekine pogodbo in / ali
naročilnico, izdano na njeni podlagi, tako da dobavitelju predloži pisno odpoved z navedbo odpovednega roka, če ta:
•
•
•
krši svoje obveznosti, določene v prvem odstavku tega člena,
ne izvaja ali neupravičeno zavlačuje z izvajanjem samoocenjevanja, ki ga zahteva TILIA v skladu z drugim odstavkom tega člena ali
neupravičeno preprečuje družbi TILIA, da bi opravila preglede, navedene v vsebini tega člena.
22.7
Če je dobaviteljeve kršitve iz prejšnjega odstavka mogoče odpraviti, se pravica do odpovedi pogodbe iz istega odstavka lahko uveljavi
samo, če dobavitelj kršitve ni odpravil v razumnem roku, ki ga je določila TILIA.
stran 8 od 8