Študija primera - MAiS Informacijski sistemi

Študija primera
Thermana d.d. je s Fidelity rešitvami prenovila poslovne procese in
izboljšala svoje storitve - Rast podjetja je podprta dolgoročno.
O družbi Thermana
Družba Thermana, nekdaj Zdravilišče Laško včasih poznano kot Center za
medicinsko rehabilitacijo, je danes s svojo bogato tradicijo eno pomembnejših
slovenskih zdravilišč in turistični center, ki v svoji ponudbi uveljavlja kakovost
bivanja, kulturo zdravega načina življenja in je posebej namenjeno ljudem, ki
imajo težave z gibanjem ali bi se tem težavam želeli izogniti. So terme za vse
generacije. Z zdravilno močjo termalnih vrelcev že več kot 150 let privabljajo
goste od blizu in daleč.
Podjetje Thermana d.d. združuje Hotel Zdravilišče Laško, Hotel Hum in v letu
2008 novo odprt hotel Wellness Park Laško. Z odprtjem kompleksa Wellness
Park Laško je postala Thermana ena najbolj sodobnih ponudnikov dobrega
počutja v osrednjem delu Evrope.
Svojo poslovno strategijo uveljavlja skozi:
- medicinske programe, ki zajemajo osnovno zdravstvo, medicinsko nego,
diagnostiko, preventivo, medicinsko in obnovitveno rehabilitacijo,
- kopališke in wellness programe,
- programe varstva in oskrbe starejših,
- programe poslovnega in seminarskega turizma,
- drugo poslovno dejavnost turizma in gostinstva.
Stanje in poslovni cilji
Eden od glavnih poslovnih ciljev družbe je stalna rast obsega poslovanja in
dobička na dolgi rok, razvoj podjetja in povečanje njegove vrednosti. Cilj
podjetja je bilo povečati, obogatiti in nadgraditi svojo ponudbo, se prilagajati
zahtevnejšim gostom in privabiti mlajše generacije, družine in poslovneže, pri
tem pa preseči gostova pričakovanja.
Doseganje teh poslovnih ciljev podjetja je bilo s predhodno rešitvijo
ohromljeno. Namreč, v preteklosti so bila v Thermani različna področja
poslovanja informacijsko podprta z različnimi in le delnimi rešitvami, ki so
pokrila potrebe po osnovnem poslovanju, vendar vsebinsko in tehnološko niso
sledile trendom sodobnega hotelskega poslovanja ter niso ponujale prave
perspektive za hotelsko gospodarstvo in nadaljnji razvoj. Tako na primer
posamezni oddelki medseboj niso bili povezani, na ta način se je podvajalo
delo in aktivnosti, ki končno niso bile naravnane k doseganju zadovoljstva
kupca. Nenazadnje je pomanjkanje učinkovite komunikacije in koordinacije
»V Thermani se močno zavedamo
pomena informatizacije in
avtomatizacije v poslovanju.
Druga zamenjuje rutinska
opravila, prva pa pomeni
strokovno podporo odločitvam, ki
morajo biti primerna in
pravočasna, da se podjetje
uspešno krmari poslovnim ciljem
naproti.«
Mag Roman Matek,
direktor družbe Thermana d.d.
„Pri izvedbi tega projekta so bili
projektni cilji dovolj jasno in
ravno prav optimistično
zastavljeni. Naloge, katere smo
dodelili izvajalcem projekta, so
vsi (MAiS d.d. kot integrator
osrednjega sistema in ostali
izvajalci podpornih sistemov)
opravili z odliko, kar nakazuje na
pravilno izbiro izvajalcev, ki so
opravičili naše zaupanje“
Jernej Gostečnik,
organizator informatike Thermana
d.d.
ŠTUDIJA PRIMERA THERMANA D.D.
vplivalo na učinkovitost in storilnost zaposlenih ter poslovno uspešnost podjetja. Zaradi širitve obsega
ponudbe, rastočega obsega poslovanja in potrebe po optimizaciji poslovanja so v Thermani želeli
informatizirati svoje poslovanje s primerno strukturirano in prilagodljivo rešitvijo, ki bi pokrivala vsa
področja poslovanja, omogočila obvladovanje in nadzorovanje poslovnih procesov ter posledično
dosegala večjo usmerjenost podjetja h gostu in njegovim potrebam.
Rešitev in vloga podjetja MAiS
Pri odločanju za rešitev so v Thermani izbrali Fidelity, celovit hotelski
informacijski sistem, ki jim je omogočil nasloviti pomembne poslovne izzive in
hkrati vzpostaviti platformo za nadaljnji razvoj in rast podjetja. Pomemben
izziv pri vpeljavi sistema je v veliki meri prenova poslovnih procesov, saj je
nov sistem zahteval tudi nov način delitve dela in teamski pristop.
Z orodji Fidelity smo najprej implementirali poslovni model Thermane, z
našim pogledom na poslovne procese, ki izhajajo iz predmeta poslovanja in
ga predstavili poslovodstvu. Akceptiranje poslovnega modela, vključno s
postopki pri izvajanju, je bila podlaga, da se je Thermana odločila za
informatizacijo s programskimi produkti in metodologijo Fidelity. Pri
implementaciji smo nadaljevali z metodo modeliranja, saj je le-ta naročniku
omogočala realno predstavo o lastnostih sistema. Končni model je bil
uporabljen za izobraževanje in produkcijo. S tem je bila izvedena temeljita
prenova poslovnih procesov, kar je bil pomemben cilj poslovodstva.
Da bi bila kakovost bivanja njihovega gosta na še višjem nivoju, je bilo treba
uvesti učinkovit, do gosta in osebja prijazen sistem vodenja storitev: od
ponudbe, rezervacije, prijave in uporabe pa vse do končne odjave iz sistema.
Prenova poslovnih procesov je potekala, zaradi visoke stopnje integracije, na
več segmentih hkrati. Strukturirali smo širok spekter rešitev, ki zajema
hotelsko namestitev, wellneške storitve, medicinsko rehabilitacijo, gostinsko
ponudbo v hotelskem in mokrem delu, in sicer, po kriteriju tipično
ponavljajočih postopkov in opravil, ki jih aplikacija Fidelity s svojimi moduli
podpira. Hkrati nam je z zasnovo Fidelity uspelo preiti od ravni evidentiranja
procesov na raven upravljanja storitvenih procesov in doseči visoko stopnjo
horizontalne integracije (moduli Fidelity) in integracije podsistemov (npr.
vstopi bazen-Metra, elektronske ključavnice-Vingcard, energetika-Metronik,
IpTV-SmartCom, telefonija-Centrex, idr.) Poleg tega je bila uvedena brezkontaktna kartica-zapestnica, temelječa na RFID »Smart Card« tehnologiji, ki
je univerzalno plačilno sredstvo v mokrem delu nastanitvenega obrata in s
tem dosegli cilj naročnika ponuditi gostu več, kot pričakuje.
“ Sam projekt je bil izredno
zahteven, tako s tehnološkega kot
tudi vsebinskega, predvsem pa
organizacijskega vidika, saj je
zajemal veliko število vsebinskih
sklopov, kot tudi integracijo
različnih podsistemov.
Ne nazadnje ne gre prezreti
velikega števila sodelujočih
uporabnikov različnih profilov.
To vsekakor pomeni, da gre za
enega najbolj celovitih
informacijskih sistemov na
področju gostiteljstva, ne samo
v Sloveniji, ampak tudi širše.”
Gregor Verbuč
Vodja projekta,Oddelek za
raziskave in razvoj, MAiS
Prednosti
Thermana je s Fidelity rešitvami pridobila mnoge nove poslovne priložnosti in naslednje ključne
pridobitve:
centralizirana prodaja (celoten nabor storitev na vseh prodajnih mestih);
porazdeljena produkcija (gost lahko opravilo naročilo storitve na enem mestu,
sama izvedba pa je porazdeljena);
destinacijski brezgotovinski princip potrošnje;
uporaba RFID zapestnice v Termalnem Centru;
hiter sprejem gosta;
MAIS INFORMACIJSKI SISTEMI D.D.
STRAN 2
ŠTUDIJA PRIMERA THERMANA D.D.
online rezervacije hotelskih kapacitet preko spleta;
popis inventarja in minibara v hotelski sobi, ter sporočanje statusa sobe;
načrtovanje izvajanja storitev v odvisnosti od namestitvenega termina;
darilni boni-konverzija v želeno/doplačilo/vračilo;
odprtost sistema s tehnologijo aktivnih programskih vmesnikov.
Pomembno pridobljene koristi za naročnika:
ciljno usmerjena matrična organizacija dela, ki uresničuje storitve skladno z
naročilom gosta;
optimalna izraba prostorskih, materialnih, energetskih in kadrovskih resursov;
visoka stopnja avtonomne tržne prilagodljivosti in elastičnosti;
dosežena produktivnost za polno izkoriščanje vseh obstoječih kapacitet;
v praksi potrjena organizacija poslovanja za nove naložbe;
dosežena tipizacija opravil za stabilno kadrovsko politiko;
pričakovano zvišanje produktivnosti za 10-30% (produktivno zaposleni);
pričakovano povečanje prihodka na zaposlenca 20%-25%.
Fidelity rešitve v projektu Thermana
Integrirane rešitve Fidelity za hotelsko poslovanje, ki so vključene v projekt Thermana so:
Fidelity Hotel Management System za vodenje hotelskih dejavnosti.
Fidelity Wellness – Leisure informacijski sistem za upravljanje wellness & spa.
Fidelity Restaurant Management System – informacijski sistem za vodenje
gostinskih dejavnosti.
Fidelity WebRes za spletne rezervacije v realnem času, prek spletnega portala
www.hotel.si in spletne strani www.thermana.si.
Fidelity Medicine za upravljanje procesa rehabilitacije pacientov oz. zdraviliških
dejavnosti.
Fidelity je celovita hotelska rešitev, ki pokriva različna področja hotelskega poslovanja:
načrtovanje zmogljivosti, oblikovanje prodajne politike, trženje in prodaja, upravljanje
namestitive, barov in restavracij, spa in wellness centrov, organizacija dela, spremljanje in analiza
poslovnih procesov, kontrolling.
Fidelity pokriva vse potrebne funkcije na vsebinsko in tehnološko najsodobnejši način. Je izjemno
učinkovit hotelski informacijski sistem, ki temelji na bogatih izkušnjah hotelskega poslovanja ter
strokovnega znanja s področja IT rešitev. Kot visoko fleksibilen sistem lahko pomembno
sooblikuje poslovni uspeh vsakega hotela, ne glede na specifičnost potreb.
Načrti za prihodnost
Thermana ima s Fidelity rešitvami velike načrte tudi za prihodnost. Med glavnimi projekti je
implementacija sistema kartice zaupanja, ki je hkrati bonitetna in destinacijska plačilna kartica. V
Thermani so prepričani, da Fidelity s svojimi moduli predstavlja zmogljivo in učinkovito platformo
za nadaljnji razvoj in učinkovito podporo različnim poslovnim procesom tudi v prihodnosti.
MAIS INFORMACIJSKI SISTEMI D.D.
STRAN 3
ŠTUDIJA PRIMERA THERMANA D.D.
Poslovna nagrada za naj e-projekt 2009
Podjetje MAiS je prejelo nagrado za najboljši projekt informatizacije poslovnih procesov za družbo
dobrega počutja Thermana, Laško, v kategoriji velikih in srednje velikih storitvenih podjetij, ki ga
podeljuje GZS - Združenje za informatiko in telekomunikacije, Javna agencija za podjetništvo in
tuje investicije (JAPTI) in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Na fotografiji: dr. József Györkös, državni sekretar MVZT Slovenije;
Marjan Jakob Stanič Mais, direktor MAiS d.d. in Jernej Gostečnik, organizator informatike v Thermani d.d.
MAiS Informacijski sistemi d.d.
Zg. Gameljne 20
1211 Ljubljana-Šmartno
Tel:+38615002100
Fax:+38615002130
E-mail: [email protected]
Za več informacij o Fidelity rešitvah obiščite spletno
stran: www.fidelity.si.
Za več informacij o družbi Thermana d.d. obiščite
spletno stran www.thermana.si.
Za več informacij o nagrajenem projektu:
http://naj-epodjetje.gzs.si/slo/clanki/46426
© 2009 MAiS Informacijski sistemi d.d. Vse pravice pridržane. Ta
študija primera strankine rešitve je informativne narave. Imena
podjetij ali izdelkov, omenjenih v tem dokumentu, utegnejo biti
blagovne znamke, ki pripadajo svojim lastnikom.
MAIS INFORMACIJSKI SISTEMI D.D.
STRAN 4