posvet obcinske ceste program

Občinski odloki o cestah in koncesije
Kategorizacija in urejanje lastništva cest
Zakonodajne novosti
Povezovanje občin za nove projekte
in evropska sredstva
Investicijska vzdrževalna dela
in vzdrževalna dela v javno korist
Neodvisna zunanja kontrola kakovosti
Priprava plana obnove in vzdrževanja
občinskih cest
Kakovost prometne signalizacije
POSVET
OBČINSKE
CESTE
23. in 24. maj 2013
Portorož, Hotel Slovenija
Prijave tudi preko spletne strani
www.educenter.si/obcinskeceste
Spoštovani,
Na posvet o občinskih cestah vabimo vse, katerih delo se prepleta z občinskimi
cestami: upravljavce in vzdrževalce cest, ponudnike cestne opreme
in mehanizacije, ponudnike prometne signalizacije, razvijalce in ponudnike
informacijske tehnologije.
Občinske ceste so ceste javnega cestnega omrežja, ki jih upravljajo občine.
Delimo jih v skladu s kategorizacijo, ki jo sprejme občina. Med občinske ceste se
uvrščajo lokalne ceste in javne poti v skupni dolžini dobrih 32.200 kilometrov. Če
predpostavimo, da se v povprečju na občini s cestami ukvarjata dva zaposlena,
ugotovimo, da za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest skrbi dobrih 400
občinskih uradnikov. V večini malih občin pa navadno en posameznik. Na
občinah morajo imeti odgovorni za ceste širok spekter znanj za učinkovito in
ekonomično delo.
Vse občine pesti pomanjkanje
denarja za ceste. To pomeni, da je
treba za manj denarja narediti več
in bolje. Za dosego tega cilja so
potrebni znanje, prave informacije
ob pravem času, izmenjava
izkušenj, povezovanje in
sodelovanje.
Gospodarska kriza ima lahko tudi
pozitivne učinke, kot so projektno
povezovanje občin, večja kakovost
del, boljše sodelovanje.
Program
23. maj 2013, četrtek
9.30-11.00 | OBČINSKI ODLOKI O CESTAH IN KONCESIJE
- Oblika organizacije občinskih gospodarskih javnih služb
za vzdrževanje cest
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja javnih cest
- Koncesija, kot oblika gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja javnih cest
- Postopek za podelitev koncesije.
Milan Železnik, Evropski pravni center Maribor
11.30-12.15 | KATEGORIZACIJA IN UREJANJE
LASTNIŠTVA CEST
- Postopki pri kategorizaciji občinskih javnih cest
- Težave pri urejanju lastništva že kategoriziranih
občinskih javnih cest
- Urejanje lastništva na podlagi Odločb Ustavnega sodišča
Anton Švigelj, Direkcija RS za ceste
12.15-13.00 | PREDSTAVITEV NOVOSTI NA PODROČJU
ZAKONODAJE IN PODZAKONSKIH PREDPISOV
Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
13.00-15.00 | ODMOR
15.00-16.30 | POVEZOVANJE OBČIN ZA NOVE PROJEKTE
IN EVROPSKA SREDSTVA-PREDSTAVITEV
DOBRIH PRAKS
- Mura-Drava bike – daljinske kolesarske poti
Romeo Varga, RRA Mura d.o.o. in Sonja Drežnjak,
ZMAS SI d.o.o.
- Trajnostna mobilnost in prometna strategija
Občine Ljutomer
Mitja Kolbl in Tomislav Zrinski, Občina Ljutomer
- Enotni informacijski sistem občinskih cest – realna
možnost ali samo želja
mag. Franc Zajamšek, Medobčinska inšpekcija,
redarstvo in varstvo okolja, MO Velenje
24. maj 2013, petek
9.00-11.00 | INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA IN
VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST
- Obravnava praktičnega primera investicije na občinski
cesti: Postopek od projektne
naloge do končnega prevzema
Gordana Grahek, Direkcija RS za ceste
- Neodvisna zunanja kontrola kakovosti – strošek
ali prihranek?
- Elementi zunanje kontrole
- Vloga zunanje kontrole po posameznih elementih
Karmen Fifer Bizjak, Zavod za gradbeništvo Slovenije
11.30-12.15 | KAKO PRIPRAVITI PLAN OBNOVE IN
VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST?
Matjaž Kapitler
Vodovod - Kanalizacija javno podjetje d.o.o.
12.15-12.45 | ZAHTEVE O KAKOVOSTI PROMETNE
SIGNALIZACIJE V SKLADU S SIST EN 12899
Tomaž Ocvirk
Meblo signalizacija d.o.o.
POSVET OBČINSKE CESTE
Informacije
Kotizacija
Prijave sprejemamo do četrtka, 16. maja 2013
na naslov: Educenter, izobraževanje, svetovanje
d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, faks:
01 300 73 96, e-pošta: [email protected]
Prijavite se lahko tudi preko spletne strani na
www. educenter.si/obcinskeceste
Kotizacija znaša 320,00 EUR in vključuje DDV,
predavanja, pogostitve med odmori in večerjo
ob koncu prvega dne.
Število mest je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red
prijav. Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred
izvedbo, sicer zaračunamo administrativne stroške
v višini 30% kotizacije. Pri neudeležbi brez odjave
kotizacije ne vračamo.
Kotizacijo nakažite najkasneje do 22. maja 2013
na transakcijski račun SI56 3400 0101 5589 394
sklic 00 19-13, proračunski uporabniki pa v 30.
dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo:
EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana
ID za DDV: SI88503313.
Gradivo bodo udeleženci prejeli po elektronski
pošti.
Več informacije dobite na telefonu 041 348 364
ali na [email protected]
Posvet občinske ceste
// 23. in 24. maj 2013, Portorož
Prijavnica
Na dogodek se prijavite tako, da izpolnite priloženi obrazec in ga pošljete po pošti, faksu ali elektronski pošti na naslov:
Educenter, izobraževanje, svetovanje d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, faks: 01 300 73 96, e-pošta: [email protected]
DA
Pravna oseba
DA
identifikacijska številka za DDV
Ime in priimek udeleženca
udeležba na večerji
23. maja 2013
Ime in priimek drugega udeleženca
udeležba na večerji
23. maja 2013
NE
zavezanec za DDV
DA
Naslov in poštna številka
Telefon
NE
NE
E-pošta
Kotizacijo v višini 320,00 EUR za udeleženca z vključenim 20% DDV bomo nakazali pred pričetkom seminarja
na transakcijski račun SI56 3400 0101 5589 394 sklic 00 19-13, EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana
ID za DDV: SI88503313.
Posvet občinske ceste
// 23. in 24. maj 2013, Portorož
Rezervacija namestitve
Rezervacijo namestitve opravite tako, da izpolnite priloženi obrazec in ga po pošti, faksu ali elektronski pošti pošljete na naslov:
Istrabenz Turizem d.o.o., Obala 33, 6320 Portorož, telefon: 05 69 29 001, faks: 05 69 29 003, e-pošta: [email protected]
Grand Hotel Portorož *****
Ime in priimek
Prenočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi - 135,00 EUR
Prenočitev z zajtrkom v dvopesteljni sobi - 90,00 EUR
Pravna oseba
Hotel Slovenija ****
Hotel Riviera ****
Naslov in poštna številka pravne osebe
Prenočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi - 110,00 EUR
Telefon
E-pošta
Prenočitev z zajtrkom v dvopesteljni sobi - 76,00 EUR
Zgoraj navedene cene so za eno osebo na dan. Cena vključuje DDV. Turistična taksa znaša dodatno 1,01 EUR/oseba/dan. Rok za prijavo je tri tedne pred dogodkom.