preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!

Na
ša
š
k
o
M t š ola
u lc e j e
i jo nik trd
lju oli! na
bij
o!
SIVA KNJIGA O
OSNOVNI ŠOLI
V REPUBLIKI
SLOVENIJI
dr. Kristijan Musek Lešnik
5
Cilj šolske prenove:
PREPREČITI PREOBREMENJENOST IN
UTRUJENOST UČENCEV!
(Uspešnost katerega koli projekta se najbolje
meri po tem, kako dobro uresničuje svoje cilje!)
130
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
Med vsemi cilji prenove osnovne šole se je v času načrtovanja in uvajanja
devetletke največ govorilo in pisalo prav o vprašanju obremenjenosti
učencev. Po številnih opozorilih in pomislekih v strokovni in širši javnosti
je bilo razumno pričakovati, da bo v času poskusnega uvajanja devetletke
temu vprašanju namenjena ustrezna pozornost. Nenazadnje so bila
štiri leta poskusnega uvajanja novega programa najboljša priložnost za
temeljito spremljanje njegovih učinkov, za preudarno evalvacijo in jasne
odgovore na vprašanje, ki se je načrtovalcem šolske prenove zdelo tako
pomembno, da so ga zapisali v njene cilje.
Vendar smo več kot osem let po začetku kurikularne prenove, in več kot
štiri leta po začetku poskusnega uvajanja devetletke in pol leta po tem,
ko so vanjo vstopile vse slovenske šole in vsi učenci, lahko prebirali:
Ni celovite raziskave, ki bi ponudila znanstvene in objektivne
podatke o obremenjenosti slovenskih otrok v šoli.
(Dr. Ljubica Marjanovič Umek, 2004)21
Veliko in celovito raziskavo obremenjenosti bi lahko
naredili, toda v njej bi moralo sodelovati več držav.
(Dr. Slavko Gaber, 2004)22
Neprijetna resnica št. 62!
Več kot osem let po začetku kurikularne prenove, štiri leta po
začetku poskusnega uvajanja devetletke, in pol leta po tem, ko so
v devetletko vstopile vse slovenske šole, je bilo veliko prepozno
za ugotavljanje, da ni podatkov o obremenjenosti učencev. Takrat
bi seveda moralo biti že jasno, kako »nova« devetletka uresničuje
zastavljene cilje. Ugotavljanje, da nihče ne ve, ali devetletka
uresničuje svoj cilj, ali ne, kot da gre za nepomembno vprašanje,
je bilo v času, ko so z novim programom že morale začeti vse šole,
najmanj neokusno.
Predpostavka, da bi bilo treba v raziskavo obremenjenosti slovenskih
učencev vključiti več držav, ne vzdrži strokovne presoje. Cilj šolske
prenove je bil seveda preprečiti preobremenjenost in utrujenost
slovenskih šolarjev, ne pa morda avstralskih, ali švedskih. Za ugotavljanje
obremenjenosti naših šolarjev pač ne bi potrebovali velikih meddržavnih
raziskav, pač pa poglobljeno analizo v slovenskih šolah.
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
131
Strokovna šibkost opravičil za nerazumljivo odsotnost resne spremljave
in evalvacije poskusnega uvajanja devetletke je le ena plat nesrečne
zgodbe. Drugo predstavlja spoznanje, da ključne odločitve o devetletki
nikakor niso slonele na trezni in argumentirani presoji, ali in kako
uspešno novi program sledi zastavljenim ciljev. Te strokovne stranpoti
morda najbolje ponazarja prav odločitev, da se kljub odsotnosti
spremljave in evalvacije, vse slovenske šolarje pošlje v nepreverjen (in
kot se danes kaže tudi manj učinkovit in slabši) program.
Kdo bi moral prvi opozoriti na nerazumno odsotnost evalvacije novega
programa? Snovalci in načrtovalci devetletke, kajpada! Minimalni
standard strokovne in etične odgovornosti bi moral zahtevati, da glasno
opozorijo na zevajočo odsotnost evalvacije, če ne že med poskusnim
uvajanjem devetletke, pa najpozneje pred dokončno napotitvijo vseh
otrok v novi program; takšno odgovorno ravnanje bi morali pričakovati
in zahtevati vsaj od tistih, ki so postavljali okvire, načela in cilje šolske
prenove, so to prenovo vodili, ali so kako drugače odločali o njej.
Tiščanje glav v pesek in ugotovitve v smislu “takšnih podatkov pa ni in
bi jih bilo hudo težko dobiti” po tem, ko je bil zamujen najboljši trenutek
za bolj strokovno in etično držo, bi lahko bile smešne. Pa niso! Odpirajo
zelo resna vprašanja o strokovnih in etičnih dometih avtorjev šolske
prenove in nehote vsiljujejo še bolj neprijetne misli o morebitnih drugih
interesih, ki so morda vodili nekatere snovalce in načrtovalce šolske
prenove (ki sicer niso bili nikjer jasno opredeljeni, pa so očitno bili celo
bolj pomembni od zapisanih načel in ciljev). Vse to pa vodi v morda
celo najstrašnejše vprašanje: je bila odsotnost ustreznega spremljanja
in evalvacije poskusnega uvajanja devetletke, ki bi lahko prispevala k
pravočasnemu prepoznavanju šibkih točk novega programa, le posledica
nestrokovnosti in neznanja? Je res niso znali narediti? Kaj pa, če je niso
hoteli? Kaj pa, če je komu ustrezal padec kakovosti javne osnovne šole?
--Od mračnih ugibanj se raje vrnimo k razpravi o obremenjenosti učencev.
Ta se je izrazito razživela v letu 2003. Kljub odsotnosti resnega spremljanja
in evalvacije ključnih učinkov poskusnega uvajanja devetletke in brez
odgovorov na vprašanje, ali devetletka uresničuje ključne cilje šolske
prenove, so namreč s 1. septembrom tega leta vse slovenske šole vstopile
v novi devetletni program. V naslednjih mesecih so se začele vrstiti
pripombe nekaterih staršev, učiteljev in ravnateljev o obremenjenosti
šolarjev, še posebno v zvezi z obremenjenostjo učencev v tretjem triletju
devetletke. V odgovor na te pripombe pa smo lahko prebirali nekatere
komentarje strokovnjakov, vključenih v šolsko prenovo:
132
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
V zakup moramo vzeti, da gre bodisi za subjektivne
ocene staršev, menim da majhnega dela staršev, ki si kot
obremenjenost otrok v šoli predstavljajo različne stvari.
(Dr. Ljubica Marjanovič Umek, 2004)21
Množična prisotnost teh mnenj, dejstvo, da govorci ne
navajajo argumentov, marveč o “preobremenjenosti”
učencev govorijo kot o “samoumevnosti, ki zahteva
“takojšnje” ukrepanje ... vse to opozarja, da je v ozadju
teh mnenj morda neki širši strokovni in politični kontekst,
ki genenrira samoumevnost teze o “preobremenjenosti
učencev” in ustvarja plodna tla za vero v preobremenjenost.
(Dr. Mojca Kovač Šebart, dr. Janez Krek, dr. Miha Kovač, 2004)25
Pravzaprav ne vemo koliko staršev resnično ima tak občutek …
koliko pa zaradi poročanja medijev in organiziranih akcij tistih, ki
hočejo s sklicevanjem na preobremenjenost otrok upravičiti zahtevo,
da se župnijski verouk prizna za enega od izbirnih predmetov.
(Dr. Zdenko Kodelja, 2004)21
Ugotovitve evalvacije nasprotujejo enemu najbolj razširjenih
stereotipov v šolstvu, preobremenjenosti otrok. (Dr. Janez Justin, 2003)24
Ugotovitve, da gre za subjektivna mnenja staršev, ki niso dovolj strokovni,
ali so preprosti, ali zavedeni, bi lahko bile upravičene, če bi slonele na
kakršnem koli resnem argumentu, da se starši, učitelji in ravnatelji v
svojih opozorilih motijo. Ker takšnega argumenta ni bilo, so zgornjee
“strokovne“ pripombe vsaj enako subjektivne in vprašljive, če ne tudi
cinične; še posebno s strani tistih, ki so pri prenavljanju šole zapisali cilje,
ki jih pozneje niso znali, ali niso hoteli preverjati.
Neprijetna resnica št. 63!
Seveda je šlo za subjektivna mnenja. Subjektivna mnenja tistih, ki
najbolje poznajo in opazujejo šolarje. Objektivnih podatkov namreč
ni bilo, ker v času poskusnega uvajanja devetletke in po njem ni bilo
nikakršne evalvacije tega vidika šolske prenove. Čeprav bi morali
zanjo poskrbeti prav tisti, ki so prenovo načrtovali in vodili.
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
133
Neprijetna resnica št. 64!
Kaj pa ugotovitve evalvacije, da je preobremenjenost učencev le
stereotip? Omenjena raziskava je v resnici ugotavljala le nekatere
vidike šolske obremenjenost učencev (število ur pouka idr.), ne pa
vseh. In še nekaj: ta raziskava ni imela nikakršne zveze z novim
devetletnim programom, na katerega so se nanašale pripombe
tistih, ki so opozarjali na obremenjenost šolarjev.
Rezultati evalvacije, ki naj bi potrdila, da je preobremenjenost otrok
le stereotip, niso imeli nikakršne zveze z novo devetletko. Čeprav
je raziskava potekala od leta 2000 do leta 2002, torej v času, ko je v
Sloveniji teklo poskusno uvajanje devetletke, so v njej uporabili stare
podatke iz raziskave TIMSS iz let 1995 in 1999. Medtem, ko so učenci na
slovenskih šolah vzporedno hodili v “stari” in v “novi” program in je bila
idealna priložnost (ne samo idealna, pač pa tudi zadnja) za primerjanje
učinkov obeh programov na učence, so torej šolski evalvatorji analizirali
stare podatke o obremenjenosti učencev v programu, ki se je ukinjal
(zakaj so v evalvacijski raziskavi v času poskusnega uvajanja devetletke
ugotavljali obremenjenost učencev v programu, ki se je ukinjal, ne pa v
novem, ki je v tem času že poskusno tekel, ali pa v obliki primerjave med
obema programoma, kar bi bil v tistem času nedvomno najbolj ustrezen
pristop, je vprašanje, ki bi si verjetno zaslužilo svojo lastno knjigo).
V prenovi osnovne šole so si postavili cilj:
prepreči preobremenjenost učencev!
Potem je š ri leta potekalo poskusno uvajanje devetletke!
V tem času ni bilo nobene evalvacije obremenjenos učencev v
devetletki. So pa opravili evalvacijsko raziskavo, v kateri so šteli,
koliko ur porabijo za šolo osemletkarji;
se pravi učenci v programu, ki se je ukinjal!
Ali lahko človek, mislim pingvin, to razume?
Ali niso razumeli, da je smisel poskusnega uvajanja devetletke
ravno v tem, da se preizkusi in vidi, kaj deluje in kaj ne, preden se
pošlje vse šole v novi program?
Ali so to razumeli, pa niso znali naredi ?
Ali niso hoteli? Bi komu morda celo ustrezal padec kakovos v
javni osnovni šoli? Komu? Zakaj?
134
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
Neprijetna resnica št. 65!
Nekateri strokovnjaki, ki so sodelovali pri načrtovanju in uvajanju
devetletke so pozneje glasno opozarjali, da so pripombe o
obremenjenosti učencev privlečene za lase. Če bi se bolje ozrli okrog
sebe, predvsem pa v šole, bi lahko prišli do preprostega spoznanja:
pripombe o obremenjenosti učencev v tretjem triletju devetletke
(največ pripomb se je namreč nanašalo prav na to obdobje) so imele
zelo oprijemljivo osnovo (glej stran 146).
NEODGOVORJENA VPRAŠANJA
Vprašanje obremenjenosti učencev v devetletki odpira več podvprašanj.
Prvo je seveda: ali so učenci v devetletki preobremenjeni? Ne verjamem.
Sem pa prepričan, da so obremenjeni s kopičenjem manj pomembnih
podatkov, na drugi strani pa premalo deležni zahtevnejših izzivov, ki bi
vodili k razvoju drugačnega razumevanja in trajnejšega znanja in jim
dajali več možnosti za soočenje z zahtevami sveta, v katerega se bodo
podali po končani šoli. Drugo neprijetno podvprašanje, pa je seveda:
kako je mogoče, da je ob jasno zapisanem cilju šolske prenove v času
poskusnega uvajanja devetletke ob večletnem vzporednem poteku
obeh programov edina evalvacijska raziskava ugotavljala le učinke
“starega” programa, ki se je iztekal, ne pa tudi “novega” programa?
Kako je mogoče, da ni bilo ustreznega preverjanja in evalvacije novega
programa (ne samo v zvezi s tem ciljem šolske prenove, pač pa tudi v
zvezi z mnogimi drugimi zastavljenimi cilji)? Kako so lahko brez resne
spremljave in evalvacije poslali vse šolarje v nepreverjen program?
Neprijetna resnica št. 66!
V štirih letih poskusnega uvajanja nove devetletke ni bilo
ustrezne evalvacije, ki bi pokazala, ali »novi program« uresničuje
zastavljeni cilj. Kljub temu so bili nekateri strokovnjaki, ki so
sodelovali pri načrtovanju in spremljanju novega programa,
enotni v ocenah, da so pripombe o obremenjenosti učencev
nestrokovne in neutemeljen. Brez enega samega tehtnega
strokovnega argumenta, ki bi podpiral njihove trditve in ob
ignoriranju številnih podatkov, ki so govorili ravno nasprotno.
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
135
TAKO SMO OSTALI BREZ USTREZNIH
PODATKOV O OBREMENJENOSTI ŠOLARJEV
Ta ugotovitev na srečo drži le deloma. Če slovenska “šolska stroka” ni
znala, ali hotela ugotoviti, kaj se v devetletki dogaja z obremenjenostjo
šolarjev, to še ne pomeni, da teh podatkov ni. Tako kot v prejšnjih
poglavjih (o znanju) rešitev prinaša mednarodna raziskava. Ko
govorimo o obremenjenosti šolarjev, je to raziskava HBSC (Health
Behaviour in School-aged Children). V tej raziskavi zdravja evropskih
otrok in mladine pod vodstvom svetovne zdravstvene organizacije, že
od leta 2001 naprej sodeluje tudi Slovenija, se skriva mnogo odgovorov
na vprašanja o obremenjenosti slovenskih šolarjev s šolo; morda pa tudi
odgovor na vprašanje, zakaj načrtovalci šolske prenove niso poskrbeli za
ustrezno evalvacijo tega cilja v času poskusnega uvajanja devetletke.
Neprijetna resnica št. 67!
Medtem, ko so nekateri avtorji šolske prenove ocenjevali, da so
pripombe o obremenjenosti neutemeljen mit, je raziskava HBSC
2001/02 že kazala, da se naši učenci počutijo bolj obremenjeni s
šolskim delom kot vrstniki v drugih evropskih državah.
Neprijetna resnica št. 68!
Ko so nekateri avtorji šolske prenove ocenjevali, da so pripombe
o obremenjenosti neutemeljen mit, je naslednja raziskava HBSC
2005/06 opozorila, da se je obremenjenost naših učencev z delom
za šolo povečala občutno bolj kot pri vrstnikih v evropskih državah
(v letu 2005/06 je raziskava pokazala, da se slovenski osmošolci med
vsemi evropskimi vrstniki počutijo najbolj obremenjeni s šolo!!!)
Je to res? Zadali so si cilj “prepreči preobremenjenost in
utrujenost učencev”, potem pa naredili devetletko, v kateri se
slovenski šolarji v tretji triadi poču jo najbolj obremenjeni s šolo
med vsemi evropskimi državami in šolskimi sistemi?
In vmes govorijo, da je obremenjenost mit, da je subjek vna
ocena manjšine!?
136
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
RAZISKAVA HBSC
Raziskava HBSC, ki je namenjena spremljanju zdravja evropskih otrok
in mladine, vedno obravnava tri vzorce šolarjev: 11-letnike in 13-letnike
(v današnji slovenski šoli so to učenci 6. in 8. razreda osnovne šole)
ter 15-letnike (dijaki prvih letnikov srednje šole). Ker se v tej knjigi
ukvarjamo z osnovno šolo, se pri rezultatih omejujem na podatke za
obe mlajši skupini šolarjev.
Stanje: 2001/2002, 11-letniki in 13-letniki
Kaj o obremenjenosti šolarjev pravi slovenska “šolska stroka”?
V zakup moramo vzeti, da gre bodisi za subjektivne
ocene staršev, menim da majhnega dela staršev, ki si kot
obremenjenost otrok v šoli predstavljajo različne stvari.
(Dr. Ljubica Marjanovič Umek, 2004)21
Ugotovitve evalvacije nasprotujejo enemu najbolj
razširjenih stereotipov v šolstvu, preobremenjenosti otrok.
(Dr. Janez Justin, 2003)24
Rezultati raziskave HBSC (ki so bili v času, ko sta nastali obe zgornji
oceni, že javno objavljeni) govorijo popolnoma drugače. Obremenjenost
šolarjev očitno ni bila le plod subjektivne ocene malega dela staršev.
Neprijetna resnica št. 69!
Ko so nastajala zgornja “strokovna” mnenja, so rezultati
mednarodne raziskave HBSC 2001/02 že opozarjali, da pri
obremenjenosti šolarjev ne gre zgolj za subjektivne, zavedene,
ali preproste starše, ne za mite, tudi za zaroto klerikalcev,
marsovcev, ali drugih mračnih sil, ki bi želele zlo načrtovalcem
slovenske šolske prenove in slovenskim učencem ni šlo.
Raziskava HBSC je pokazala povsem drugo podobo od tiste, ki
so jo risali nekateri akterji šolske prenove. Slovenski šolarji so
se počutili bolj obremenjeni od povprečnih vrstnikov iz drugih
evropskih držav (Tabela 22), le v dveh državah od petintridesetih
so se trinajstletniki počutili bolj obremenjeni kot pri nas.
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
137
26
Tabela 22: Občutek obremenjenosti, HBSC 2001/02
[odstotek učencev, ki se počutijo obremenjeni s šolskim delom].
11-letniki
13-letniki
Slovenija
32.3 %
55.5 %
Evropske države
24.9 %
35.4 %
Število 11-letnih
slovenskih učencev, ki so
se poču li obremenjene
zaradi šolskega dela, je za
30 odstotkov presegalo
evropsko povprečje!!!
Število 13-letnih
slovenskih učencev,
ki so se poču li
obremenjene zaradi
šolskega dela, je za 57
odstotkov presegalo
evropsko povprečje!!!
Medtem, ko je del slovenske “šolske stroke” vztrajno ponavljal, da gre za
mit, ali posledico subjektivnih ocen preprostih staršev, so torej rezultati
raziskave HBSC že dlje časa opozarjali, da se slovenski šolarji počutijo
nadpovprečno obremenjeni s šolo. Namesto, da bi se “šolska stroka”
soočila s problemom, ga je preprosto ignorirala. S tem pa zamudila
priložnost, da bi ga kakor koli premagovala. Da bi bilo dobro, če bi se ga
lotila bolj resno, so pokazali že rezultati naslednje raziskave HBSC čez
štiri leta, ki so izpostavili še slabšo sliko.
Stanje: 2005/2006, 11-letniki in 13-letniki
Kaj o obremenjenosti šolarjev pravi slovenska “šolska stroka”?
Tožbe o tem, da je osnovna šola preobremenjujoča, so v Sloveniji postale
stalnica. Množična prisotnost teh mnenj, dejstvo, da govorci ne navajajo
argumentov, marveč o “preobremenjenosti” učencev govorijo kot o
“samoumevnosti, ki zahteva “takojšnje” ukrepanje ... vse to opozarja, da
je v ozadju teh mnenj morda neki širši strokovni in politični kontekst, ki
genenrira samoumevnost teze o “preobremenjenosti učencev” in ustvarja
plodna tla za vero v preobremenjenost. Ker ni konceptualizirana, se
preobremenjenost nekritično sprejema, verovanje pa gradi diskurz, ki
meri na učinek “promoviranja sodobnih pedagoških doktrin in metod”,
vključno z besedili, ki pretendirajo na znanstvenost.
(Dr. Mojca Kovač Šebart, dr. Janez Krek, dr. Miha Kovač, 2004)25
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
138
Izraz “vera” je v zvezi z obremenjenostjo šolarjev kar upravičen, a drugače,
kot v primeru na prejšnji strani. Ob podatkih raziskave HBSC se zdi ravno
nasprotno: da je del strokovnjakov “šolskega prostora” kljub podatkom, ki
so nedvoumno opozarjali nasprotno, brez tehtnih argumentov trdoglavo
vztrajal v “veri” v neobremenjenost šolarjev. Če lahko podatke HBSC
2001/02 ocenimo kot skrb vzbujajoče, katere besede bi lahko uporabili
za rezultate iz štiri leta poznajše raziskave HBSC 2005/06?
Neprijetna resnica št. 70!
Če so rezultati raziskave HBSC 2001/02 opozorili, da se slovenski
učenci počutijo občutno bolj obremenjene s šolskim delom
kot njihovi vrstniki v drugih evropskih državah, je čez štiri leta
raziskava HBSC 2005/06, v nasprotju z neargumentiranimi sodbami
nekaterih akterjev šolske prenove, pokazala še slabšo podobo! V
štirih letih se je obremenjenost slovenskih učencev še povečala
(Tabela 23)! Ocena, da se je obremenjenost šolarjev povečala zaradi
nestrokovnosti teh mnenj, bi bila popolna neumnost. Trditev, da
so takšna neargumentirana “strokovna” mnenja prispevala k temu,
da se z vprašanjem obremenjenosti ni nihče resneje ukvarjal, pa
je dosti bolj na mestu (tako kot vprašanje strokovne in etične
odgovornosti tistih, ki so nehote, ali načrtno vodili k temu).
27
Tabela 23: Občutek obremenjenosti, HBSC 2005/06
[odstotek učencev, ki se počutijo obremenjene s šolskim delom].
11-letniki
13-letniki
Slovenija
36.0 %
59.0 %
Evropske države
25.5 %
36.5 %
Število 11-letnih slovenskih
učencev, ki so se v letu 2005/06
poču li obremenjeni zaradi
šolskega dela, je za 41 odstotkov
presegalo evropsko povprečje!!!
Število 13letnih slovenskih
učencev, ki so se v
letu 2005/06 poču li
obremenjeni zaradi
šolskega dela, je
za 62 odstotkov
presegalo evropsko
povprečje!!!
Na naslednjih straneh so predstavljeni primerjalni rezultati za 11- in 13letnike v raziskavah HBSC 2001/02 in 2005/06. Iz vseh slik je razvidno,
da so se v času, ko so nekateri izmed avtorjev šolske prenove vztrajno
zavračali pripombe o obremenjenosti učencev, slovenski šolarji počutili
dosti bolj obremenjeni zaradi šole od povprečnih evropskih vrstnikov.
Medtem,kokososo
nekateri
“šolski
strokovnjaki”
trdno
verovali
Medtem,
nekateri
“šolski
strokovnjaki”
trdno
verovali
(brez(brez
tehtnih
strokovnih
argumentov),
da
so
opozorila
o
obremenjenosti
tehtnih strokovnih argumentov), da so opozorila o obremenjenosti
učencevneutemeljena,
neutemeljena,
nestrokovna,
ali celo
zarote,
učencev
nestrokovna,
ali celo
stvarstvar
zarote,
je v le je v le
dveh
šolskih
letih
(od
11.
do
13.
leta)
število
otrok,
ki
so
se počutili
dveh šolskih letih (od 11. do 13. leta) število otrok, ki so se počutili
obremenjene
zaradi
šole
v
Sloveniji,
narastlo
za
72
odstotkov,
obremenjene zaradi šole v Sloveniji narastlo za 72 odstotkov, vv Evropi
pa občutno
manj, manj,
za 42 odstotkov
(HBSC(HBSC
2001/02).
Evropi
pa občutno
za 42 odstotkov
2001/02).
Neprijetna resnica št. 71!
Neprijetna resnica št. 61!
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
139
Tam
smo
bili!
Slika 14: Odstotek 11letnikov, ki se počutijo
obremenjene zaradi dela za
26
šolo, HBSC 2001/02 .
140
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
Tu
smo
bili!
To je
sta vrsta
lestvice,
kjer je
slabo, če
smo pri
vrhu!
Slika 15: Odstotek 13-letnikov,
ki se počutijo obremenjene
zaradi dela za šolo, HBSC
26
2001/02 .
Medtem, ko so nekateri “šolski strokovnjaki” trdno verovali (brez tehtnih
strokovnih argumentov), da so opozorila o obremenjenosti učencev
neutemeljena, nestrokovna, ali celo stvar zarote, je v štirih letih - od
2001/02 do 2005/06 - število slovenskih 11-letnikov, ki so se že prej počutili
visoko nadpovprečno obremenjene zaradi šole, povečalo še za dodatnih 11
odstotkov (v istem času v Evropi v povprečju le za 2 odstotka).
V istem obdobju se je število slovenskih 13-letnikov, ki so se že prej počutili
visoko nadpovprečno obremenjene zaradi šole, povečalo še za dodatnih 6
odstotkov (v istem času v Evropi v povprečju za 3 odstotke).
Neprijetna resnica št. 72!
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
141
Tu
smo pa
zdaj!
(Primerjaj
s stranjo
139!)
Slika 16: Odstotek 11-letnikov, ki
se počutijo obremenjene zaradi
27
dela za šolo, HBSC2005/06 .
142
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
Tukaj
smo!
Od
višine
se
zvr !
Slika 17: Odstotek 13-letnikov,
ki se počutijo obremenjene
zaradi dela za šolo, HBSC
27
2005/06 .
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
143
Neprijetna resnica št. 73!
Medtem, ko so nekateri pomembni člani “šolske stroke”
vztrajali, da naši šolarji niso obremenjeni in da gre le za mite, ali
subjektivne ocene posameznikov, je raziskava HBSC 2005/06
opozorila, da se v nobeni evropski državi (razen v Turčiji, ki
v večjem delu ni Evropi) trinajstletni šolarji ne počutijo bolj
obremenjeni zaradi šole kot prav v Sloveniji!
Trend obremenjenosti; 11-letniki, 2001/02 do 2009/10
Kaj že o obremenjenosti šolarjev pravi slovenska “šolska stroka”?
V zakup moramo vzeti, da gre bodisi za subjektivne
ocene staršev, menim da majhnega dela staršev, ki si kot
obremenjenost otrok v šoli predstavljajo različne stvari.
(Dr. Ljubica Marjanovič Umek, 2004)21
Ugotovitve evalvacije nasprotujejo enemu najbolj
razširjenih stereotipov v šolstvu, preobremenjenosti otrok.
(Dr. Janez Justin, predsednik Sveta za evalvacijo, 2003)24
Med vsemi podatki, ki jih daje raziskava HBSC, morda najbolj klavrno
podobo za slovensko šolo kažejo primerjalni podatki za leta 2001/02,
2005/06 ter 2009/10. Primerjava podatkov slovenskih in evropskih
učencev iz teh treh obdobij namreč kaže zanimive trende, za slovensko
šolo pa je zanimiva še zaradi posebnega razloga:
• v letu 2001/02 je raziskava zajela zgolj učence, ki so hodili v “star”
osemletni program osnovne šole,
• v letu 2005/06 je raziskava med enajstletniki že zajela del učencev,
ki so od prvega razreda naprej hodili v novo devetletko, v starejši
skupini pa učence, ki so po končanem petem razredu osemletke
neposedno vstopali v sedmi razred devetletke,
• v letu 2009/10 je raziskava v obeh starostnih skupinah zajela le še
učence, ki so od prvega razreda hodili v novi devetletni program.
Te primerjave so nadvse zanimive, niso pa nič kaj razveseljive: občutek
obremenjenosti slovenskih šolarjev v obeh starostnih skupinah z
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
144
vključevanjem vse več šolarjev v devetletni program narašča hitreje, kot
velja v povprečju za evropske države. (Opozorilo: ker v času priprave
knjige še niso bilo objavljeno evropsko poročilo, so za leto 2009/10
upoštevani le podatki za slovenske šolarje!)
Neprijetna resnica št. 74!
V času, ko so avtorji devetletke sverili pred “subjektivnimi
ocenami” in “stereotipi” o obremenjenosti, so rezultati
raziskave HBSC 2001/02 že opozorili, da se slovenski učenci
počutijo občutno bolj obremenjeni s šolo kot njihovi vrstniki
v drugih evropskih državah! V naslednjih štirih letih se je
obremenjenost slovenskih 11-letnikov z delom za šolo povečala
občutno bolj kot pri vrstnikih v drugih evropskih državah
(Slika 18). Še bolj pa je število obremenjenih enajstletnikov
porastlo v naslednjem štiriletnem obdobju.
Osemletka
Del učencev je že šel skozi
“novi” devetletni program OŠ.
Devetletka
40 %
za
ast
Por
35 %
za
ast
Por
Slovenijaa
11 %
22 % več
kot v letu
2001/02
11 %
30 %
30 % nad
povprečjem EU
25 %
Evropa
HBSC 2001/02
41 % nad
povprečjem
EU
Porast za 2 %
HBSC 2005/06
HBSC 2009/10
Slika 18: Odstotek 11-letnikov, ki se počutijo obremenjeni zaradi dela za
26
27
42
šolo, HBSC 2001/02 , HBSC 2005/06 , HBSC 2009/10 .
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
145
Od leta 2001/02 do leta 2009/10 je delež slovenskih šolarjev, ki se
počutijo obremenjeni s šolo, skočil za 22 odstotkov. Če je trend
naraščanja obremenjenost v drugih evropskih državah v zadnjih letih
ostal podoben kot v prejšnjem štiriletju, lahko pričlakujemo, da delež
slovenskih enajstletnikov, ki se počutijo obremenjeni zaradi šole, presega
evropsko povprečje za približno 50 odstotkov.
Trend obremenjenosti; 13-letniki, 2001/02 do 2009/10
V starejši skupini osnovnošolcev (trinajstletniki), je trend v zadnjem
štiriletju boljši kot pri enajstletnikih: delež tistih slovenskih osmošolcev,
ki se počutijo obremenjeni zaradi šole, se je od leta 2005/06 do
2009/10 zmanjšal. Glede na to, da so bili že v prejšnjih dveh raziskavah
naši trinajstletniki med najbolj obremenjenimi vrstniki v Evropi, to
zmanjšanje verjetno ni dosti popravilo njihovega relativnega položaja v
odnosu do vrstnikov v večini držav. Nas je pa morda vsaj kakšna država
prehitela, da ne bomo več v samem vrhu neprijetne lestvice.
Del učencev je že šel skozi
“novi” devetletni program OŠ.
Osemletka
55 %
Upa
d
za 6 %
Porast
Slovenija
Devetletka
za 1
1%
5 % manj
kot v letu
2001/02
62 % nad
povprečjem
EU
45 %
57 % nad
povprečjem
EU
35 %
Evropa
HBSC 2001/02
Porast za 3 %
HBSC 2005/06
HBSC 2009/10
Slika 19: Odstotek 13-letnikov, ki se počutijo obremenjeni zaradi dela
26
27
42
za šolo, HBSC 2001/02 , HBSC 2005/06 , HBSC 2009/10 .
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
146
Podatek, da se je v zadnjem štiriletju zmanjšal delež trinajstletnikov, ki
se počutijo obremenjeni s šolo, je edina spodbudna novica povezana z
obremenjenostjo slovenskih šolarjev v zadnjem desetletju. Vendar tudi
ta blagodejni podatek ne bi smel biti razlog za pretirano navdušenje:
slovenski trinajstletniki se zaradi šole še vedno počutijo pomembno bolj
obremenjeni od povprečnih vrstnikov v evropskih državah. Za koliko,
bo jasno jeseni 2011, ko bo izšlo mednarodno poročilo raziskave HBSC
2009/10. V času nastajanja tega besedila je očitno le, da kljub rahlemu
upadu v zadnjem štiriletju delež slovenskih trinajstletnikov, ki se počutijo
obremenjeni zaradi šole, še vedno za več kot 50 odstotkov presega delež
vrstnikov, ki so se počutili obremenjeni v drugih evropskih državah v
zadnji raziskavi pred štirimi leti. To pa seveda ni zanemarljivo.
A če so podatki o obremenjenosti trinajstletnikov manj neugodni kot
pred štirimi leti, za podatke enajstletnikov ne moremo ugotoviti nič
podobnega. Zadnja raziskava HBSC opozarja, da se je v štirih letih
delež slovenskih enajstletnikov, ki se počutijo obremenjeni zaradi šole,
povečal za 11 odstotkov, v zadnjih osmih letih pa kar za 22 odstotkov!
Delež slovenskih enajstletnikov, ki se počutijo obremenjeni s šolo, za 55
odstotkov presega povprečni delež evropskih vrstnikov, ki so se počutili
obremenjeni pred štirimi leti in je približno enak deležu v tisti državi
(Angliji), ki je pred štirimi leti zasedla vrh te nerazveseljive lestvice!
Ni spodbudno, da je
občutek obremenjenos
s šolo eno od redkih
področij, kjer naši šolarji
močno presegajo vrstnike
iz evropskih držav in so
redno med “zmagovalci”
mednarodnih raziskav!
Mogoče
so se preveč
tolažili s tem,
da to ni niso
najbolj “porazni”
rezulta
mednarodnih
raziskav!
Ne, ni spodbudno!
Ko prebiram izjave nekaterih
mojstrov šolske prenove o tem,
da so občutki obremenjenos
stvar subjek vne presoje
manjšine staršev, ali pa le
mit, lahko le vzdihnem “Sveta
preproščina! Strokovnost,
kje si bila?! Kam si se skrila,
ko so jih pisali?!”
KAJ!
So lahko
kakšni
rezulta
še hujši?
Ja, ko gre
za odpor do šole
in do šolskih
predmetov,
so slovenski
šolarji verjetno
svetovni prvaki!
Ampak o tem
v naslednjem
poglavju!
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
147
ZAKAJ SE POČUTIJO OBREMENJENI, ČE NISO?
Zakaj se slovenski šolarji počutijo bolj obremenjeni s šolo kot njihovi
vrstniki v večini evropskih držav, če nekateri člani “šolske stroke”
opozarjajo, da v resnici niso obremenjeni, da je vse skupaj le mit?
Kaj že o obremenjenosti šolarjev pravi slovenska “šolska stroka”?
zakup moramo vzeti, da gre bodisi za subjektivne
1Vocene
staršev, menim da majhnega dela staršev, ki si kot
obremenjenost otrok v šoli predstavljajo različne stvari.
(Dr. Ljubica Marjanovič Umek, 2004)21
evalvacije nasprotujejo enemu najbolj
2Ugotovitve
razširjenih stereotipov v šolstvu, preobremenjenosti otrok.
(Dr. Janez Justin, predsednik Sveta za evalvacijo, 2003)24
o tem, da je osnovna šola preobremenjujoča, so v Sloveniji
3Tožbe
postale stalnica. Množična prisotnost teh mnenj, dejstvo, da
govorci ne navajajo argumentov, marveč o “preobremenjenosti”
učencev govorijo kot o “samoumevnosti, ki zahteva “takojšnje”
ukrepanje ... vse to opozarja, da je v ozadju teh mnenj morda neki
širši strokovni in politični kontekst, ki genenrira samoumevnost
teze o “preobremenjenosti učencev” in ustvarja plodna tla
za vero v preobremenjenost. Ker ni konceptualizirana, se
preobremenjenost nekritično sprejema, verovanje pa gradi diskurz,
ki meri na učinek “promoviranja sodobnih pedagoških doktrin in
metod”, vključno z besedili, ki pretendirajo na znanstvenost.
(Dr. Mojca Kovač Šebart, dr. Janez Krek, dr. Miha Kovač, 2004)25
Te ocene zvenijo zelo modro, strokovno in znanstveno!
Ja, samo eno resno težavo imajo: ne temeljijo na nobenem
resnem in tehtnem strokovnem argumentu. Da sploh ne omenjam
podatka na naslednji strani, ki obremenjenost šolarjev kaže
drugače. Podatka, ki bi ga strokovnjaki morali pozna !
Hočeš reči, da so vedeli nekaj pomembnega,
kar bi te stvari prikazalo v drugačni luči?
Ja, zelo važen podatek!
Zakaj so ga pa zamolčali?
Ne vem. Morda se ni vklapljal v
njihovo zgodbo? Morda jim ni ustrezal?
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
148
Neprijetna resnica št. 75!
V času, ko so nastajale “strokovne” ocene, ki so pomembno
vplivale na to, kako in koliko so se v zadnjih letih strokovnjaki
ukvarjali z vprašanjem, zakaj se slovenski učenci počutijo
obremenjeni z delom za šolo, se je v šolah že dogajalo nekaj, kar
je dokaj dobro opisano v predlogih za novo Belo knjigo o vzgoji
in izobraževanju v Republiki Sloveniji (marec 2011):
Ne glede na to, primerjave predmetnikov kažejo, da je v državah
število predmetov, ki se poučujejo v osnovni šoli, različno in da je v
državah, v katerih so tovrstne primerjave možne, število predmetov,
ki se poučujejo v posameznih razredih, različno; vključujejo pa
poleg obveznih predmetov še enega ali dva izbirna predmeta.
Npr. na Danskem imajo v 9. razredu 9 predmetov (30 ur pouka
tedensko), v 8. razredu 11 predmetov (31 ur pouka tedensko), v 7.
razredu 10 predmetov (30 ur pouka tedensko) – v 8. in 9. razredu
so upoštevani tudi izbirni predmeti; na Finskem imajo v obdobju
od 7. do 9. razreda 12 predmetov (brez izbirnih predmetov); na
Norveškem imajo v obdobju od 8. do 10. razreda 11 predmetov
(z izbirnimi predmeti); na Portugalskem imajo v 7. razredu
11 predmetov, enako v 9. razredu; v Španiji imajo ob tedenski
obremenitvi 31 ur v zadnjih letih obveznega izobraževanja 12
predmetov, skupaj z izbirnimi predmeti. V Sloveniji imamo v 7.
razredu 13/14/15 predmetov; v 8. razredu 15/16/17 predmetov
in v 9. razredu 13/14/15 predmetov, odvisno od tega, ali imajo
učenci 2 ali 3 ure izbirnih predmetov in ali so izbirni predmeti
1- ali 2-urni. Učenke in učenci so lahko izbrali tudi 3 ure
izbirnih predmetov, kar je pomenilo eno uro preko z zakonom
določenega tedenskega števila ur obveznega pouka.
Hej, kaj pa, če
mulci ne blefirajo in
se res poču jo bolj
obremenjeni, ker imajo
v osmem razredu za 25%
do 50% več predmetov
kot vrstniki v
drugih državah!
Dokaj
logična
razlaga.
Le kako,
da “šolska
stroka” ni
opazila teh
podatkov?
Ali so po nesreči “založili”
ste podatke, ki niso šli v njihovo
“zgodbo”? Ah, kje pa, naši
vrhunski strokovnjaki tega že ne
bi počeli! Ali pač?
So jih
spregledali?
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
149
Slovenski šolarji imajo torej v tretjem triletju osnovne šole (to je tisto
obdobje, na katerega je letelo največ pripomb v zvezi z obremenjenostjo
šolarjev), na urnikih občutno več šolskih predmetov od vrstnikov iz
drugih evropskih držav. Ali bi lahko večje število predmetov prispevalo
k občutkom obremenjenosti? Gotovo! Ali nekateri člani “šolske stroke”
niso poznali tega podatka? Težko verjetno! Zakaj ga niso upoštevali, ko
so govorili in pisali o obremenjenosti šolarjev? Kdo ve!
ZAKAJ PA POTEM NIMAJO ZNAKOV STRESA?
Zakaj se slovenski šolarji počutijo obremenjene, ne kažejo pa znakov
stresa? Odgovora na to vprašanje sta vsaj dva:
1. Nesrečni mit da slovenski šolarji nimajo znakov stresa, ki se
je uveljavil kot napol “uradna” razlaga obremenjenosti znotraj
“šolske stroke” od zapisa v strokovnem članku v letu 2004, je plod
nestrokovnosti in neznanja, ali pa preprosto nesramna neresnica.
Slovenski šolarji še kako doživljajo znake stresa (res pa je, da je teh
simptomov med našimi šolarji manj kot pri povprečnih vrstnikih v
Evropi),
2. Za bolj trezno razmišljanje in povezovanje podatkov o občutkih
obremenjenosti slovenskih šolarjev z nizko stopnjo stresa, je treba
nekaj vedeti o naravi stresa; za začetek bolj strokovnega razmišljanja
bi bilo dovolj že preprosto vprašanje: kdaj nam stvari, ki jih
doživljamo kot obremenjujoče, povzročajo stres? In kdaj nam
tisto, kar doživljamo kot obremenjujoče, ne povzroča stresa?
Ključ, ki določa, katere obremenjujoče stvari nam bodo sprožale stres
in katere ne, je naš odnos do teh stvari. Če bi bila slovenskim šolarjem
šola zelo pomembna in bi jo hkrati zaznavali kot močno zahtevno, bi
verjetno doživljali več stresa. Če pa jo doživljajo kot breme, vendar imajo
sorazmerno malo znakov stresa, je bolj verjetno nekaj drugega: da jim je
šola preprosto nepomembna. Zdi se, da naši šolarji niso preobremenjeni
zato, ker bi bila šola prezahtevna. Vsekakor pa jo doživljajo kot
nepotrebno breme. Zakaj je tako? Morda lahko del odgovora iščemo
v pripombah, da današnja slovenska šola učence na eni strani zasipa s
pretiranimi nepomembnimi podatki in zahtevami, na drugi pa jim nudi
celo premalo zahtevnih izzivov in ni prilagojena značilnostim, zahtevam
in željam današnje mladeži. Če ta predpostavka drži, gre za izjemno
pomembno spoznanje! Zato bi si podatki o občutkih obremenjenosti
šolarjev v preteklih letih gotovo zaslužili več pozornosti kot skomig z
150
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
ZA KONEC POGLAVJA
Pomemben cilj »kurikularne prenove« ob prenavljanju programa osnovne
šole je bil preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev! Pripombe
učiteljev, staršev in učencev, da so učenci preobremenjeni s šolo (morda
ne, ker bi bila ta pretežka, pač pa, ker je v učnih načrtih in učbenikih preveč
nepomemnih in neosmišljenih podatkov) so že pred leti opozarjale, da
je na tem področju devetletki morda spodletelo. Te pripombe so bile s
strani “šolske stroke” (predvsem nekaterih njenih članov, ki so bili med
avtorji devetletke) sprejete kot nekritične, nestrokovne, subjektivne.
Potem so rezultati raziskave Svetovne zdravstvene organizacije pokazali,
da se naši šolarji počutijo dosti bolj obremenjeni s šolo od večine vrstnikov
v evropskih državah. Tudi teh podatkov del “šolske stroke” ni razumel kot
potrditev tega, da bi bili naši šolarji obremenjeni (in so z njimi dokazovali,
da se šolarji počutijo obremenjeni s šolo zato, ker vsi okrog njih govorijo,
da so obremenjeni, čeprav v resnici niso obremenjeni). Obveljalo je, da
naši šolarji niso obremenjeni s šolo. Čeprav so naslednje mednarodne
primerjave dale še bolj zaskbljujoče rezultate, je obveljalo približno tako:
nekaj tarnajo, v resnici pa niso obremenjeni, pa pika!
Ne razumem. Namesto da bi iskali vzroke, zakaj so slovenski
šolarji obremenjeni s šolo, so v teh podatkih našli dokaz za trditev,
da v resnici niso obremenjeni??? Kakšna strokovnost pa je to???
Mislim, da nikakršna! Temeljno načelo znanstvenega raziskovanja
seveda zahteva, da se najprej razišče najbolj logične in preproste razlage,
ne pa začne s s mi, ki so bolj privlečene za lase! Če se učenci poču jo
obremenjeni, bi bilo smotrno najprej raziska , zakaj ču jo tako. Ne pa
izhaja iz predpostavke, da šolarji v resnici res ne morejo bi obremenjeni.
Če so se nekateri strokovnjaki bolj trudili potrdi “verovanje v
neobremenjenost šolarjev”, kot ugotavlja resnico, je to nedopustno in
nestrokovno! Mislim, da je s tem slovenska “šolska stroka” dosegla najnižje
dno strokovnos , e ke in morale! Verjamem, da je bila zaradi teh mnenj (ki
niso temeljila na nobenem tehtnem argument, vendar so obveljala zaradi
predpostavljene strokovne avtoritete njihovih avtorjev) slovenskemu šolstvu
in šolarjem storjena ogromna škoda. Namesto, da bi se ukvarjali z resničnimi
izvori enega od najbolj zaskrbljujočih pojavov v današnji slovenski šoli, je
obveljalo prepričanje, da je obremenjenost šolarjev fatamorgana.
Niso raziskali problema. Niso ga poskušali odpravi ! Niso ga
priznali! Preprosto so se nehali ukvarja z njim!
Majhen otrok lahko zamiži in se pretvarja, da problemov ni več.
Pri starejših otrocih je takšna strategija nezrela. Pri pomembnih
strokovnih vprašanjih pa je seveda popolnoma nedopustna!
Cilj šolske prenove:
Preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!
151
Kaj kažejo rezultati mednarodnih primerjav?
1. Rezultati raziskave HBSC 2001/02 so opozorili, da so se slovenski
učenci počutili nadpovprečno obremenjene z delom za šolo!
2. Rezultati raziskave HBSC 2001/02 so opozorili, da so bili slovenski
11-letniki med svojimi vrstniki nadpovprečno obremenjeni z
delom za šolo, slovenski 13-letniki pa so bili v samem vrhu med
najbolj obremenjenimi šolarji v Evropi!
3. Rezultati raziskave HBSC 2005/06 so štiri leta pozneje opozorili,
da se je obremenjenost slovenskih učencev z delom za šolo še
povečala: slovenski 11-letniki so med najbolj obremenjenimi v
Evropi z delom za šolo, slovenski 13-letniki (osmošolci) pa se celo
počutijo najbolj obremenjeni med vsemi evropskimi državami!
4. Rezultati raziskav HBSC 2001/02 in HBSC 2005/06 opozarjajo na
nerazumljiv razkorak med trditvami dela slovenske “šolske stroke”
o tem, da je obremenjenost šolarjev mit, ter dejanskim počutjem
slovenskih šolarjev, še posebno v času po uvedbi devetletke!
5. V času, ko so mednarodne raziskave ugotavljale zaskrbljujočo
obremenjenost s šolo pri slovenskih šolarjih, je del slovenskih
strokovnjakov (ki so bili tudi med avtorji nove devetletke),
vztrajno zatrjeval, da o obremenjenosti šolarjev ni govora! Ko
so utemeljevali (brez tehtnih strokovnih argumentov), da o
obremenjenosti šolarjev ni govora in da je ta plod domišljije
učencev in staršev, so “spregledali” dejstvo, ki jim je ves čas
poplesavalo naravnost pred nosom: da imajo nekateri slovenski
šolarji na urnikih izrazito več ocenjevanih predmetov kot vrstniki
v drugih evropskih državah! Zakaj se niso vprašali, ali k občutkom
obremenjenosti prispeva to očitno neskladje med našo devetletko
in tujimi šolskimi sistemi? Jih je bolj
zanimalo potrjevanje njihovega “verovanja”
Ejga,
čakajte!
v neobremenljivost devetletke, kot izvor
Kako lahko
zaskrbljujočih podatkov?
govorijo o
6. Rezultati raziskav HBSC opozarjajo, da
uspešni šolski
prenovi, če
danes slovenska šola ne dosega enega
ne dosega
od ključnih ciljev šolske prenove:
zastavljenega
PREPREČITI PREOBREMENJENOST
cilja?
IN UTRUJENOST UČENCEV!