Prestavitvena brošura avstrijskega trga

Avstrija
Podjetniško vozlišče
Nazadnje ažurirano: Nov 2012
Business Region LK
PREDSTAVITEV PROJEKTA
BUSINESS REGION LK
Čezmejno sodelovanje Tehnološkega parka Ljubljana in Lakeside Science & Technology Parka Celovec
za povečanje konkurenčnosti poslovnih lokacij in vključenih malih in srednje velikih podjetij
V Evropi s povezovanjem nastajajo nove regije, ki so gospodarsko močnejše in konkurenčnejše. Nastajajo regije, ki
gospodarski preboj dosegajo z oblikovanjem učinkovitih partnerstev, ki jim omogočijo krepitev skupnih prednosti
in povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Osrednjeslovenska regija in regija Celovec-Beljak sta dinamični gospodarski regiji z ugodno gospodarsko strukturo, ki bi se morali intenzivneje povezati in skupaj nastopati na trgu
poslovnih lokacij. Obe regiji imata univerzitetno središče in druge institucije znanja ter tehnološki park.
Tehnološka parka želita z zagotavljanjem visokokakovostnih podpornih podjetniških storitev zadovoljiti splošne
in specifične potrebe podjetij, ki so vključena v tehnološka parka. Parka se zato nenehno prilagajata novim tržnim
razmeram in spreminjajočim se potrebam MSP s širitvijo in posodabljanjem storitev. Tehnološki park Ljubljana
(TP LJ) uspešno sodeluje z inštitucijami znanja v Osrednjeslovenski regiji, kar potrjuje tudi število vzpostavljenih
spin-off in start-up podjetij. Lakeside Science & Technology Park (LS&TP) iz Celovca ima bolje razvite »start-up
search« funkcije in je uspešnejši pri razvijanju novih poslovnih dejavnosti vsakodnevnih storitev, razvoju novih
tehnologij in podeželskem razvoju.
S transferjem že razvitih storitev med poslovnima lokacijama in vzpostavitvijo novih skupnih storitev parka vpeljujeta nov poslovni model povezovanja in intenzivnejšega sodelovanja med poslovnima lokacijama. Nov poslovni
model regiji povezuje v enoten poslovni prostor, kar pospešuje pretok inovativnih poslovnih idej na eni strani
in konkurenčnost obeh tehnoloških parkov na trgu poslovnih lokacij. Hkrti tehnološka parka s skupnim nastopom postajata bolj zanimiva za sklepanje partnerstev oziroma oblikovanje poslovnih vezi z drugimi večjimi
tehnološkimi parki po Evropi, kar omogoča vzajemno izpopolnjevanje in razvijanje potenciala človeških virov
zaposlenih v obeh organizacijah. Z vzpostavitvijo novih poslovnih vezi z drugimi tehnološkimi parki pa bosta
lahko tehnološka parka spodbudila internacionalizacijo dejavnosti in internacionalizacijo podjetij, ki so vključena
v TP LJ in LS&TP.
Pričujoča brošura, ki je nastala v okviru čezmejnega sodelovanja Business Region LK in spremlja zaključni podjetniški dogodek v Tehnološkem parku Ljubljana bo prispevala k povečanju čezmejnega prenosa inovativnih
poslovnih idej in inovativnih rešitev ter spodbudila proces čezmejnega poslovnega sodelovanja match-makinga
med posameznimi podjetniškimi subjekti, podjetji ter inštitucijami znanja.
Projekt Business region LK, ki traja 36 mesecev je delno sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Operativnega programa Slovenija-Avstrija 20072013. Skupna vrednost projekta je 650.000,00 EUR.
Avtor: Tehnološki park Ljubljana in Venturelab d.o.o.
Prva izdaja: Ljubljana, 2012
Nazadnje ažurirano: Nov 2012
Brošura je nastala v okviru projekta:
BUSINSS REGION LK
KAZALO
Podjetniški potencial države...............................................................................................................4
Pomembne povezave.........................................................................................................................11
Co-Working prostori............................................................................................................................12
Podjetniški dogodki, konference in izobraževanja..................................................................16
Podjetniškja tekmovanja in pospeševalniki...............................................................................21
Državne subvencije.............................................................................................................................27
Zasebni investitorji..............................................................................................................................30
Inkubatorji in tehnološki parki........................................................................................................37
Ponudba za TP LJ podjetja................................................................................................................43
Priloga 1: Tehnološki parki................................................................................................................35
PODJETNIŠKI POTENCIAL DRŽAVE
4
SPLOŠNI PODATKI O DRŽAVI
Avstrija je med petimi najbolj uspešnimi državami v Evropski uniji, s sodobno infrastrukturo, nadpovprečno
kupno močjo in učinkovito javno administracijo. V državi je močna politična ter socialna stabilnost, z dobrimi
odnosi med managementom ter zaposlenimi, visoko stopnjo osebne in poslovne varnosti ter z nemoteno oskrbo
z energijo. Načeloma velja v državi tudi dobra plačilna disciplina.
Prav tako se Avstrija uvršča med najboljših pet držav v Evropski uniji po produktivnosti zaposlenih in njihovi
pripadnosti podjetjem. Velja za edinstveno izhodiščno lokacijo za poslovanje v Jugovzhodni Evropi, kar dokazuje
več kot 16.000 skupnih vlaganj med avstrijskimi podjetji ter podjetji iz regij centralne in vzhodne Evrope. Vse to
Avstrijo uvršča na sam vrh najbolj zanimivih in atraktivnih poslovnih lokacij za mednarodno poslovanje v Evropi
in svetu.
Glede na to, da je Avstrija poznana kot klasična industrijska država, kjer vladajo kakovost, zanesljivost in varnost
(kar je sicer tudi njena velika prednost), okolje do pred nekaj let ni bilo administrativno ter psiho-socialno zelo
naklonjeno start-up podjetništvu. Na to nakazuje že visok ustanovitveni kapital, ki je potreben za družbo z omejeno odgovornostjo.
V zadnjem desetletju pa avstrijska vlada na vseh nivojih sistematično vlaga v razvoj in ureditev start-up
poslovnega okolja; tako je postavljena sodobna podporna infrastruktura (tehnološki parki, inkubatorji…) na področju celotne države, hitro se prebujajo podjetniški programi, v prihajajočih letih pa je predvidena tudi poenostavitev zakonodaje ter spodbujanje investicij tveganega kapitala.
Za vsa slovenska podjetja, ki ciljajo na nemško govoreče t.i. »DACH« države (Nemčija, Avstrija, Švica) v sklopu
strategije svoje širitve, kar zajema trg več kot 90 milijonov ljudi, je Avstrija zagotovo primerno izhodišče, prav
tako pa odlična lokacija za širjenje v države srednje Evrope.
GEOGRAFSKI PODATKI
Avstrija leži v Centralni Evropi, severno od Slovenije in Italije ter zajema skupno površino 83.871 kvadratnih kilometrov. Meji na Češko, Nemčijo, Madžarsko, Italijo, Liechtenstein, Slovenijo, Slovaško in Švico. Zahodni ter
severni del države je gorat, vzhodni ter južni del pretežno raven, pri čemer je infrastruktura po celotni državi izjemno dobro urejena. Najvišja gora je Grossglockner, ki meri v višino 3.798 m. Klima je kontinentalna, kar pomeni
mrzle zime s snegom in pogosto meglo ter zmerno vroča poletja z občasnim dežjem.
Večja mesta v Avstriji so:
• Dunaj (1,6 mio prebivalcev)
• Gradec (cca. 222.300 prebivalcev)
• Linz (cca. 181.000 prebivalcev)
• Salzburg (cca. 150.200 prebivalcev)
• Innsbruck (cca. 112.400 prebivalcev)
• Celovec (cca 90.600 prebivalcev)
• Beljak (cca 58.800 prebivalcev)
PREBIVALSTVO IN POLITIKA
Avstrija je organizirana kot republika, z glavnim mestom Dunajem. Razdeljena je v 9 zveznih dežel in sicer:
• Dunaj (Wien),
• Gradiščanska (Burgenland),
• Koroška (Kärnten), Salzburg,
• Spodnja Avstrija (Niederösterreich) – okolica Dunaja,
• Štajerska (Steiermark),
• Tirolska (Tirol),
• Predarlska (Vorarlberg) in
• Zgornja Avstrija (Oberösterreich).
V Avstriji živi okoli 8,3 milijona prebivalcev, z nizko rodnostjo in trendom staranja prebivalstva (več ko 67% prebivalstva je starih med 15 in 64 let). Država zajema okoli 91.1% Avstrijcev, 4% prebivalcev držav bivše Jugoslavije,
1,6% Turkov, 0,9% Nemcev ter 2,4% drugih narodnosti. Uradni jezik je nemški jezik, ki ga govori okoli 88,6%
prebivalstva. Okoli 2,3% ljudi govori Turško, podoben odstotek tudi Srbsko. Glavna vera je rimskokatoliška, kateri
sledi 73,5 prebivalstva, sledi protestantizem z 4,7% in muslimanska vera z 4,2%.
Politika, tako kot tudi večina ostalih evropskih držav, stremi k večanju konkurenčnosti gospodarstva, predvsem
s povečanjem izdatkov za raziskave in razvoj ter odpravo administrativnih ovir, dvigovanju stopnje delovne
aktivnosti ter produktivnosti. Zavedajo se pomena izobraževanja, zato politika stremi k dvigu kakovosti šolstva
in učinkovitosti šolskega sistema (povezava inštitucij znanja z gospodarstvom). Še naprej želijo ohranjati makroekonomsko stabilnost države, nizko brezposelnost ter nizko inflacijo, vsekakor pa stremijo tudi k znižanju proračunskega primanjkljaja, ki pa ni drastičen, vendar gre za eno najbolj zdravih ekonomij v Evropi.
Ključna ministrstva za podjetniško okolje v Avstriji so:
• Ministrstvo za transport, inovacije, tehnologijo - Ministry of Transport, Innovation and Technology (bmvit)
• Ministrstvo za ekonomijo, družino in mladino - Ministry for Economy, Family and Youth (bmwfj)
• Ministrstvo za znanost in raziskave - Ministry of Science and Research (bmwf)
• Ministrstvo za izobraževanje, umetnost in kulturo - Ministry for Education, Arts and Culture (bmukk)
• Ministrstvo za finance - Ministry of Finance (bmf)
Ministrstvo za znanost in raziskave je
odgovorno za bazične raziskave v Avstriji in
upravlja, Avstrijski znanstveni sklad (Austrian Science Fund – FWF), ki v pretežnem
delu financira raziskave in razvoj v državi.
Ministrstvo za izobrazbo, umetnost in kulturo je odgovorno za celotni izobraževalni
sistem, Ministrstvo za finance pa je direktno vpleteno v razporeditev proračuna na
posamezne postavke in ustrezno alokacijo
sredstev.
Ministrstvo za transport, inovacije in tehnologije je osredotočeno predvsem na aplikativne raziskave. Dodeljuje in
nadzira sredstva za razvoj aplikacij in aplikativnih tehnologij, prav tako postavlja ustrezne standarde v industriji.
Soupravljajo tri pomembne organizacije in sicer Avstrijsko agencijo za promocijo raziskav (Austrian Research
Promotion Agency – FFG), nacinalno razvojno banko (Austria Wirtshaftservice – AWS) in inštitut za tehnologije
(Austrian Institute of Technology).
Ministrstvo za ekonomijo, družino in mladino skupaj z Ministrstvom za transport, inovacije in tehnologije soupravlja (vsak ima v lasti 50% delež) tako FFG, kot tudi AWS. Pomemben program znotraj ministrstva je tudi Christian
Doppler raziskovalno združenje, katerega namen je konstantno spodbujanje sodelovanja znanosti in raziskovanja.
V zadnjih letih se je ministrstvo bolj ali manj umaknilo iz operativne izvedbe programov in so izvedbo v večini
prepustili agencijam, posebno Austrian Science Fund (FWF), Austrian Promoton Agency (FFG), Austrian Promotion Bank (AWS – Austria Wirtshaftservice).
Agencije pod kontrolo ministrstva izvajajo različne programe ter sooblikujejo strategije, med drugim tudi:
• Inovacijski vaučer
• Ustanovitev sklada tveganega kapitala
• Program AplusB (inkubatorji in financiranje startup podjetij)
• JITU Program (izvaja AWS) – financiranje startup podjetij
• COMET – Oblikovanje in financiranje centrov odličnosti
• COIN – Spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi inštitucijami in znanostjo
• Kompetenčni in raziskovalni centri ter inštituti
• Sklad za energijo in drugi programi
ADVANTAGE AUSTRIA – Advantage Austria (www.advantageaustria.at) je uradni nacionalni spletni portal
agencije Advantage Austria namenjen mednarodnemu poslovanju Avstrije s svetom. Namenjen je predstavitvi
avstrijskih podjetij v izbranih državah ter pomoči avstrijskim podjetjem pri navezovanju lokalnih stikov ter pridobivanju lokalnih kontaktov. Agencija ima 110 pisarn v 70 državah in letno organizira več kot 1.000 dogodkov za
partnerje avstrijskih podjetij. Za vsa podjetja, ki iščejo avstrijske poslovne partnerje za mednarodno poslovanje, je
portal Advantage Austria primerna vstopna točka za pridobivanje informacij.
Več o državnih usmeritvah in politikah podpore ter dolgoročni viziji države si lahko preberete v dokumentu
Avstrija 2020.
V Avstriji je skupno več kot 2.500 subjektov inovativnega podjetniškega okolja, ki vključuje univerze, kompetenčne in druge centre znanja, inkubatorje, tehnološke parke, izvajalske agencije, zasebne organizacije,
občinske iniciative ter druge državne organizacije. Tako so tudi v nadaljevanju opisani predvsem največji ter
najpomembnejši subjekti inovativnega okolja v državi.
EKONOMIJA
Avstrijo, prav tako kot Nemčijo, dobro poznamo kot tradicionalno industrijsko državo, ki postavlja v ospredje kakovost ter zanesljivost. Veljajo za »državo doseganja odličnosti« ter prebojnih napredkov na področju raziskav in
razvoja. Primarna področja v industriji so inženiring ter izdelava strojev, industrija železa ter jekla in drugih
kovin, elektronika, kemijska industrija, prav tako do določene mere tudi industrija kamnoseštva in keramike ter
hrane oziroma potrošniških dobrin.
Avstrija namenja okoli 2,80% BDP raziskavam in razvoju, pri čemer so prioritetna področja mikrosistemi, nanotehnologija, biomedicina, elektrokemija, biotehnologija, okoljske tehnologije, avtomobilska industrija, bioenergija, IKT, inovacije v gradbeništvu, hitro prototipiranje in PIM tehnologije.
Avstrija spada med 15 najbogatejših držav na svetu, merjeno po BDP na prebivalca. Ključni ekonomski kazalniki
kažejo veliko makroekonomsko stabilnost države:
• BDP je znašal za leto 2011 okoli 300 mrd € (merjeno po tekočih cenah),
• oziroma na prebivalca okoli 35 800 €. Rast BDP-ja v zadnjih letih in napovedana je med 1% in 3%.
• Brezposelnost je v letu 2011 znašala 6,7%, za leto 2012 je napovedana nekoliko višja in sicer 7% brezposelnost,
za leto 2013 6,6% in za leto 2014 7% brezposelnost.
• Povprečna neto mesečna plača v Avstriji je v letu 2010 znašala okoli 1.500 EUR.
• Inflacija je v letu 2010 znašala 1,7%, v letu 2011 3,6%, za leto 2012 je napovedana inflacija nekaj manj kot 2,0%,
približno takšna naj bi bila tudi v letih 2013 in 2014.
Več statističnih podatkov o Avstriji (zunanja trgovina, neposredne tuje investicije, statistični podatki, bilateralni
odnosi s Slovenijo…) si lahko preberete na Izvoznem Oknu ali brošuri v priponki (prilogi), ki jo je pripravil Avstrijski statistični urad (Austria Facts & Figures 2012).
PRAVNI VIDIKI USTANAVLJANJA PODJETJA
V Avstriji zakonodaja omogoča podobno registracijo različnih tipov gospodarskih družb, kot v Sloveniji. Podjetnik lahko pridobi status samostojnega podjetnika (Einzelunternehmen) in pri tem odgovarja z vsem svojim premoženjem. Odpiranje tovrstne oblike poslovanja je hitro in enostavno. Zakonodaja lahko sicer zahteva dodatno
pridobitev dovoljenj, vendar ta dovoljenja niso vezana na pravno obliko podjetja, temveč na dejavnost (enako kot
je pri nas npr. obrtno dovoljenje). Za direktorja podjetja so lahko zahtevana še dodatna dovoljenja.
Če gre za dva ali več družbenikov, lahko skupaj ustanovijo družbo z neomejeno odgovornostjo (Offene Gesellschaft – OG), kjer vsi družbeniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. Tako kot v slovenski zakonodaji
obstaja tudi možnost odprtja komanditne družbe (Kommanditgesellscaft – KG), kjer en družbenik odgovarja z vsem svojim premoženjem, en družbenik pa z vložkom. Poznajo tudi tiho družbo. Najbolj popularna oblika družbe je tako kot v Sloveniji družba z omejeno odgovornostjo (GmbH – Gesellschaft mit baschrankter
Haftung), kjer je eden ali več družbenikov, pri čemer nihče ne odgovarja z vsem osebnim premoženjem. Zahtevan
ustanovitveni kapital za tovrstno družbo je 35.000€, pri čemer mora biti vsaj 17.500€ v denarju, kar je bistveno več
kot v Sloveniji. Posebna pravna oblika obstaja za vsa skupna vlaganja podjetij (Gesellschaft burgerlichen Rechts
– GesbR), prav tako za zveze in združenja ter delniške družbe (AG).
Podrobnosti o odpiranju podjetja ter stroških si lahko preberete na:
•
www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Avstrija/Poslovanje/Ustanavljanje_druzb_in_zaposlovanje_6024.aspx
•
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/austria/starting-a-business/
RAČUNOVODSTVO IN DAVKI
Za podjetja, ki niso ustanovljena kot GmbH (d.o.o.) ali AG (d.d.), z manjšim obsegom poslovanja (letno do
220.000€), se direktor lahko odloči za tri različne oblike vodenja knjig (»flat-rate«, »cash basis« in dvostavno knjigovodstvo); za vsa tista podjetja, ki niso ustanovljena kot GmbH ali AG in imajo v dveh zaporednih letih manj
kot 700.000€ prihodkov lahko izbirajo med dvema vrstama knjigovodstva (»cash basis« ali dvostavno knjigovodstvo); za vsa ostala podjetja je obvezno dvostavno knjigovodstvo. Za GmbH in AG je obvezno dvostavno knjigovodstvo, ne glede na obseg poslovanja. Davki so podobni kot v Sloveniji. Davek na dodano vrednost znaša 0%, 10%
ali 20%, davek na dobiček od 0% - 50% (za kapitalske družbe 25%), davek na plače med 0% in 50%, prav tako pa
obstaja še nekaj drugih davkov, ki jih mora plačati podjetje (občinski davek, prispevek delodajalca…).
Več o pravnem in davčnem poslovanju si lahko preberete v brošuri (angleški jezik), ki jo je pripravila Avstrijska
gospodarska zbornica in brošuri družbe svetovalne družbe Deloitte. Podroben opis poslovnega okolja v Avstriji
(pridobivanje dovoljenj, kreditov ipd.) si lahko preberete v poročilu svetovne banke. Vsi dokumenti se nahajajo na
spletni strani Go:Global.
KULTURNI “DA” IN “NE”
DA: Vedno bodite točni in spoštujte njihov čas. Cenite in spoštujte osebni prostor sogovornikov.
DA: Če je le možno komunicirajte v nemščini, čeprav večina govori dobro angleško. Komunikacija je direktna.
DA: Profesionalno se rokujte. Za nežnejši spol počakajte, da vam najprej ponudijo roko.
DA: Starejša oseba praviloma poda mlajši osebi prva vizitko.
DA: Kosilo med delovnim časom plača tisti poslovni partner, ki povabi na kosilo.
DA: Dobro poznajte zgodovinske in kulturne razlike med Nemčijo in Avstrijo.
DA: Poznajte svojo vsebino v podrobnosti, če je možno podprto z grafi in številčnimi (konkretnimi) podatki.
NE: Ne držite rok v žepu, ko se pogovarjate s poslovnimi partnerji.
NE: Ignorirajte pravil na cesti, saj Avstrijci močno spoštujejo zakone in zakonodajo.
NE: Verjemite v stereotipe, da so Avstrijci resni in zadržani, saj veljajo za bolj sproščene od Nemcev.
NE: Razpravljajte o religiji, denarju, osebnem življenju ali 2. svetovni vojni.
AVSTRIJA KOT PODJETNIŠKO VOZLIŠČE
Glede na to, da je Avstrija v svetovnem merilu majhna država, je obravnavana kot eno samo podjetniško vozlišče. Največ podjetniškega dogajanja je skoncentrirano na Dunaju, nekaj podjetniških opcij je tudi v drugih
večjih mestih, kot sta Salzburg in Gradec. Za slovenska podjetja so zaradi geografske bližine, poleg Dunaja kot
največjega mesta, zelo atraktivna mesta za poslovanje Gradec ter Celovec in Beljak. V večini naštetih mest se nahajajo inkubatorji, tehnološki parki ter druga sorodna infrastruktura, večina podjetniških programov pa je skoncentriranih na Dunaju.
Razdalje in okvirni čas vožnje iz Ljubljane ter Maribora
• Dunaj (Ljubljana – 400km/4h, Maribor – 260 km/2h 30 min)
• Gradec (Ljubljana – 200km/2h, Maribor – 70 km/50 min)
• Celovec (Ljubljana – 90km/1h 15 min, Maribor – 190 km/1h 50 min)
• Beljak (Ljubljana – 100km/1h 15 min, Maribor – 230 km/2h)
Najpomembnejša programa za vsa podjetja, ki jih zanima vstop v Avstrijo sta ABA in AplusB.
Invest in Austria – ABA Invest in Austrija je nacionalna agencija, specializirana za svetovanje vsem tujim pod-
jetjem, ki želijo vstopiti ali investirati na avstrijski trg. Ponujajo različne oblike svetovanja ter usmerjanja pri urejanju birokratskih ter drugih ovir. Informacije in svetovanja so organizirana po različnih sektorjih, prav tako za
različne velikosti podjetij. Na spletni strani se nahaja tudi veliko informacij o avstrijskem poslovnem okolju ter o
tem, kako začeti s poslovanjem v državi. Več na www.investinaustria.at
AplusB Program – najpomembnejši program za startup podjetja – AplusB je avstrijski program podpore vi-
sokotehnološkim startup podjetjem, ki so povezani z univerzitetnim in raziskovalnim okoljem. Program povezuje
osem inkubatorjev po celotni državi, ki ponuja podjetjem subvencionirano infrastrukturo, prav tako pa zajema
svetovanje, mentorstvo, poslovno mrežo, patentno svetovanje ter možnost dostopa do javnih virov financiranja. Je
najpomembnejši državni program za startup podjetja. Več si lahko preberete na www.aplusb.biz.
Tehnološki parki, centri in združenja – Enako, kot v Sloveniji, ima tudi Avstrija organiziranih več kompetenčnih centrov, centrov odličnosti, grozdov ter tehnoloških mrež. Avstrija »organizira« tovrstno koncentracijo
znanja predvsem na tehnoloških področjih, kjer so raziskovalno ter razvojno močni kot država. Večji takšen projekt v zadnjih letih je t.i. COMET projekt, ki je financiral podporo treh različnih vrst kompetenčnih centrov (K1,
K2, K – kratkoročni projekti). S svojim delovanjem so začeli leta 1998, konec leta 2012 pa so podprli novo serijo
tovrstnih centrov. Do sedaj so organizirali 5 K2 centrov, 16 K1 centrov in 22 K-projektov. Poleg kompetenčnih centrov je v Avstriji tudi več grozdov in tehnoloških mrež. Več informacij o teh je moč dobiti na državnih agencijah. V
sklopu tovrstnih centrov so posebno zanimivi Impulscentri, ki delujejo kot kompetenčni centri in tehnološki
parki. Na spletni strani Go:Global so predstavljeni pod rubriko tehnološki parki in inkubatorji.
Kot zanimivost naj navedemo kompetenčne centre (tipa K), ki so bili na novo podprti konec leta 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AAHM-R2P, Alpine Airborne Hydromapping - Research to Practice
ASD, Acoustic Sensing & Design
ECO-COOL | Development of the first fully integrated and controlled cooling cycle
FLIPPR, Future Lignin and Pulp Processing Research
Fokus: _sts, Fokus: _solid_timber_solutions
GSG, Green Storage
OptiBioMat, Development and optimization of biocompatible metallic materials
PolyComp, Functional Polymer Composites
SeCoS, Secure Contactless Sphere - Smart RFID-Technologies for a Connected World
Vision+, Integrating visual information with independent knowledge
POMEMBNE POVEZAVE
INFORMACIJE O DRŽAVI
•
•
•
•
•
Wikipedia: www.en.wikipedia.org/wiki/Austria
CIA Facts: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/au.html
Izvozno Okno: www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Avstrija/Predstavitev_drzave_4041.aspx
Turistične informacije: www.austria.info/si
Življenje v Avstriji: www.virtualvienna.net
DRUGE POMEMBNE POVEZAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avstrijska gospodarska zbornica (WKO): www.wko.at
Informacije za podjetnike (Grunder-Service-Osterreich): www.gruenderservice.at
Podjetniška zbornice za mlade: www.jungewirtschaft.at
Avstrijsko-slovenska trgovinska zbornica: www.as-chamber.com
Ženske v podjetništvu: www.unternehmerin.at
Državna banka za podjetnike (Austrian Commercial Service): www.awsg.at
Avstrijska poslovna agencija (ABA): www.aba.gv.at
Advantage Austria (avstrijsko gospodarstvo v tujini): www.advantageaustria.org
Ministrstvo za gospodarstvo: www.bmwfj.gv.at
Avstrijska poslovna agencija za tuje investicije: www.investinaustria.at
Avstrijska agencija za promocijo raziskav (FFG): www.ffg.at
Zveza ponudnikov franšiz (Austrian Franchuse Association): www.franchise.at
Borza franšiz: www.granchiseborse.at
Baza podjetij: www.ksv.at
Podatki o poslovanju podjetij: www.compass.at, www.wlw.at
•
•
•
•
•
•
•
Portal storitev za podjetnike: www.usp.gv.at
Zveza računovodij: www.kwt.or.at
Združenje odvetnikov: www.rechtsanwarlte.at
Notarji: www.notar.at
Inštitut za standarde: www.on-norm.at
Patentna pisarna: www.patentamt.at
IT združenje: www.rechenstift.at
• Centralna banka: www.oenb.at
• Seznam bank v Avstriji: http://www.globalbankingandfinance.com/Resources/List-of-Banks-in-Austria.html
• Statistični urad: www.statistik.at
•
•
•
•
•
•
•
•
Veleposlaništvo RS na Dunaju: www.dunaj.veleposlanistvo.si
Avstrijsko veleposlaništvo v Sloveniji: www.portal.wko.at/wk/startseite_th.wk?AngID=1&SbID=416
Agencija za stike z mestom Dunaj: www.compresspr.si
Avstrijski inštitut Ljubljana: www.oei.si
Seznam razpisov v Avstriji: www.auftrag.at
Sejmi (izvozno okno): www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Avstrija/Sejmi_141.aspx
Sejmi v Avstriji: http://www.events.at/messe/
Program za start-up podjetja: www.aplusb.at
CO-WORKING PROSTORI
12
Base9 - Base9 ponuja odprt prostor vsem pogodbenikom (»freelancer-jem«), umetnikom, kreativcem ter razvi-
jalcem. Kadar koli lahko najamete delovno mesto, ali za enkraten čas, ali za dolgoročni najem. Prosto je bil odprt
v letu 2012 in je pritegnil mnogo kreativcev, ki si želijo ustvarjati v odprtem in prijetnem prostoru.
• Mesto: Salzburg
• Naslov: Bachstraße 9, 5023 Salzburg
• Spletna stran: www.base9.at
• Dogodki: /
CoWorking Dornbirn - Skupni prostori v centru mesta Dornbirn, namenjen predvsem posameznikom, ki
ustvarjajo na področju kreativnih industrij, informacijskih tehnologij, medijev, arhitekture, oblikovanja, ipd.
• Mesto: Dornbirn
• Naslov: Bergmannstraße 4, Dornbirn
• Spletna stran: www.villa.coworking.at
• Dogodki: www.facebook.com/coworkinglab.at/events
Clusterhaus - V Clasterhaus želijo pritegniti najboljša start-up podjetja in zgraditi močno skupnost istomisličih
podjetij. Gre za co-working prostore, ki se nahajajo na t.i. Margareten območju Dunaja, ker je najmočnejše razvita
podjetniška startup scena. Imajo številne partnerje in podpornike, ki pomagajo ter sodelujejo s startup podjetji,
povezani pa so tudi z nemško start-up skupnostjo.
• Mesto: Dunaj
• Naslov: Siebenbunnengasse 17
• Spletna stran: www.clusterhaus.at
• Dogodki: /
CoWorking Salzburg - Prvi tovrstni prostor v Salzburgu, ki ponuja tako dolgoročni najem delovnega mesta,
kot tudi fleksibilni oziroma enkratni najem. Organizirajo različne dogodke in kreativno izmenjavo mnenj, vizij
ter kontaktov. So odlična rešitev za vse, ki jim ne diši delo od doma, obenem pa bi radi ustvarjali v pomembnem
kulturnem in zgodovinskem mestu.
• Mesto: Salzburg
• Naslov: Jakob Haringer Straße 3, 5020 Salzburg, Austria
• Spletna stran: www.coworkingsalzburg.com
• Dogodki: https://www.facebook.com/CoWorking.Salzburg/events
Dreaming Schatz - Na voljo so tri različne lokacije, ki omogočajo takojšen začetek dela za vse kreativne posa-
meznike, ki potrebujejo ustrezno okolje, da lahko realizirajo svoje velike vizije. Prostor omogoča, da kdorkoli takoj
začne z delom; za vse ostalo je poskrbljeno od interneta, sejnih sob in kuhinje, pa do čiščenje prostora.
• Mesto: Dunaj
• Naslov: Schottenfeldgasse 63/2, 1070 Wien
• Spletna stran: www.dreamingschatz.at
• Dogodki: /
Gemeinscaftsbuero - Prostor za kreativne ljudi v samem središču Dunaja. V najem prostora so vključeni vsi
stroški, na voljo pa je celotna računalniška oprema ter sejna soba s televizorjem, tablami ter drugo opremo. Prostor
ima tudi sobo za strežnike, kuhinjo, tuš ter drugo opremo, ki bivanje v prostoru naredi posebno prijazno.
• Mesto: Dunaj
• Naslov: Piaristengasse 11/1-3, 1080 Wien
• Spletna stran: www.gemeinschaftsbuero.at
• Dogodki: /
HUB Vienna - HUB Vienna je prostor namenjen vsem ljudem z idejami, kako spremeniti svet na boljše. V
prostoru lahko tovrstni posamezniki delajo, se spoznajo, učijo ter povežejo. Prostori so locirani v centru mesta,
projekt pa vključuje mnogo drugih partnerjev, posameznikov in sorodnih projektov, kar omogoča koncentracijo
pozitivne energije, ki prispeva k rojevanju in realizaciji poslovnih idej. HUB Vienna zagotavlja prostor, skupnost in
dogodke. HUB Vienna ima tudi svoj podjetniški pospeševalnik, prav tako so vključeni v svetovno mrežo tovrstnih
prostorov (HUB licenca).
• Mesto: Dunaj
• Naslov: Lindengasse 56, Top 18-19, 1070 Vienna
• Spletna povezava: www.vienna.the-hub.net
• Dogodki: http://vienna.the-hub.net/hub-events
Konnex Community - Konnex Community upravlja tri inovativne »coworking« prostore in sicer Schrauben
Fabrik, Hut Fabrik in Mehrblick. Prostori so locirani v preteklih tovarnah, seveda popolnoma preurejeni, kar
jim poda še poseben kreativen pridih in edinstven ton. Skrbno skrbijo za skupnost na vseh treh lokacijah, saj gre
nenazadnje za najstarejšo in največjo tovrstno ponudbo prostorov.
• Mesto: Dunaj
• Naslov: c/o Konnex, Erdbergstrasse 10, 1030 Wien
• Spletna povezava: www.rochuspark.at
• Dogodki: /
Loffice - Loffice je inovativen prostor, zasnovan s strani sodobnih umetnikov. Poleg navdušujočega prostora
ponuja tudi možnost širitve osebne mreže ter različna izobraževanja. Najem prostora spremlja fleksibilnost, ugodna cena ter pomoč pri poslovnih zadevah.
• Mesto: Dunaj
• Naslov: Schottenfeldgasse 85, Wien
• Spletna stran: www.loffice.at
• Dogodki: /
Managerie - Managerie je prostor namenjen vsem posameznikom, ki verjamejo v pozitivno prihodnost in proaktivno skrbijo za svoje življenje. Prostor je namenjen vsem, ki snujejo nove ideje, sanjajo, se radi učijo nove stvari,
predvsem pa mrežijo z drugimi.
• Mesto: Graz
• Naslov: Mariahilferstraße 30, 8020 Graz
• Spletna stran: www.manageire.at
• Dogodki: /
Sektor 5 - Sektor 5 zagotavlja dostopno delovno mesto za vse, ki običajno opravljajo delo sami, kot so pogodbeni
sodelavci, oblikovalci, startup podjetniki in drugi. Ponujajo različne programe in dogodke, ki omogočajo mreženje, spodbujanje medsebojnega sodelovanja, izmenjavo idej ter veliko več zabave ob delu. Sektor 5 je eden najpopularnejših tovrstnih prostorov v Avstriji.
• Mesto: Dunaj
• Naslov: Siebenbrunnengasse 44, 1050 Wien
• Spletna povezava: www.sektor5.at
• Dogodki: www.sektor5.at/category/events/
Smart Spaces - Smart Spaces ponuja najemnikom možnost enkratnega ali dolgoročnega najema. Imajo štiri
različne lokacije v istem mestu. Poleg tega imajo v ponudbi tudi možnost najema sejne sobe. Imajo tudi klub, v
katerega se lahko včlaniš z namenom mreženja ter spoznavanja novih ljudi.
• Mesto: Dunaj
• Naslov: Rasumofskygasse 26, A-1030 Wien
• Spletna stran: www.smartspaces.at
• Dogodki: /
Softwarepark Hegenberg - Poslovni park, ki je del Univerze v Linzu, poleg najema pisarniških prostorov ponuja tudi možnost najemna delovnih mest. Osredotočenost lokacije je predvsem na IT podjetja in posameznike s tega
področja. Prostor namenjen za najem delovnega mesta obsega 18 »delovnih postaj«, poleg najema delovnega mesta pa je možnost najema tudi parkirišča. Delovna mesta se nahajajo v zgodovinski zgradbi.
• Mesto: Hagenberg
• Naslov: Hauptstraße 90, A-4232 Hagenberg
• Spletna stran: www.softwarepark-hagenberg.at
• Dogodki: www.softwarepark-hagenberg.at/events.php
Treibhaus (Greenhouse) – Deljene pisarne za startup podjetja, organizacije in kreativne posameznike, ki delujejo na področju inovacij, alternativnih goriv in zelenih tehnologij. Na voljo imajo nekaj manj kot 300 m2 prostora,
s programi za mreženje in izmenjavo idej. Najemnikom so na voljo tudi sejne sobe, kuhinja in kotiček za kavo.
• Mesto: Dunaj
• Naslov: Eschenbachgasse 11, 1010 Wien
• Spletna povezava: www.treibhaus.co
• Dogodki: http://treibhaus.co/aktuelles/veranstaltungen/
PODJETNIŠKI DOGODKI,
KONFERENCE IN IZOBRAŽEVANJA
16
Glede na to, da se v Avstriji nahaja več 100 organizacij in inštitucij, ki se direktno ukvarjajo s spodbujanjem podjetništva in start-up podjetij je nešteto podjetniških dogodkov in srečanj, predvsem v manjšem lokalnem ali
sektorskem obsegu.
V nadaljevanju navajamo največje dogodke, ki so zanimivi tudi za vse start-up podjetnike, ki bi se želeli mrežiti z
avstrijskimi startup podjetniki ali vidijo dogodke kot odlično priložnost, da se podajo na tuj trg. Najbolj zanimivi
dogodki za start-up podjetnike so predvsem dogodki, ki jih organizirajo univerzitetni inkubatorji, coworkig
prostori ali neodvisni startup podjetniški nadobudneži.
BarCamp Austria – Barcamp so svetovni dogodki, kjer se zbirajo super pametni ljudje in predstavljajo svoje
ideje, rešitve ter prototipe. Večinoma gre za tehnološke rešitve, nekatere izmed predstavljenih rešitev pa imajo tudi
podjetniški potencial. Gre za koncept »nekonference«, kjer ni vnaprej določenega urnika, vendar vsak vstane in
pove, kar je pripravil za dogodek.
• Lokacija: Po celotnem svetu
• Izvajalec: BarCapm
• Spletna stran: www.barcamp.at
• Termini:
• Dunaj: 12. in 13. januar ter 25. In 26. januar
• Linz: 2. februar
• Salzburg: 8 in 9. marec
• Graz: Maj
• Dunaj: Julij
Business Angel Day – Gre za največji dogodek namenjen poslovnim angelom in financiranju podjetij v zgod-
njih fazah rasti. Dogodek je poleg serije predavanj namenjen tudi izboru avstrijskega poslovnega angela leta. Dogodek postaja tradicionalen in je namenjen tako investitorjem, kot tudi podjetnikom, ki iščejo financiranje s strani
poslovnih angelov.
• Lokacija: Dunaj
• Izvajalec: AWS
• Spletna stran: www.businessangelday.com
• Termin: Ni določeno
Forum Inovacij (Forum Innovation) – Največji dogodek v Avstriji s področja inovacij, inovacijskega man-
agementa in inoviranja. Gre za velik dogodek, kjer so predstavljene najboljše prakse inoviranja, prav tako pa se
zvrsti serija seminarjev in predavanj.
• Lokacija: Burg Perchtoldsdorf
• Izvajalec: Platform fur Innovationsmanagement
• Spletna stran: www.pfi.or.at/forum-innovation
• Termin: 23. In 24. April
Franchise Messe (Sejem Franšiz) – Vsakoletni sejem franšiz, kjer se predstavijo najboljše tovrstne poslovne
priložnosti, od McDonald’s-a, Subway-a in drugih svetovno ter nacionalno uspešnih franšiz. Dogodek je idealna
priložnost za vse, ki ne želijo razviti svojega posla, vendar želijo uresničiti že preverjeno poslovno idejo.
• Lokacija: Dunaj
• Izvajalec: n.p.
• Spletna stran: www.franchise-messe.at
• Termin: December - Januar
Go-International – Z namenom spodbujanja izvoza avstrijskih podjetij, je organiziran nacionalni program
Go-international, katerega namen je ustrezno izobraziti podjetnike za nastop na tujih trgih. Organizirajo različna
izobraževanja in serijo delavnic, prav tako pa nudijo ustrezne usmeritve za avstrijske podjetnike, ki želijo vstopiti
na tuje trge. Za podjetja ponujajo tudi subvencijo za širjenje na tuje trge.
• Lokacija: Nacionalna pokritost
• Izvajalec: WKO, BMWFI
• Spletna stran: www.go-international.at
• Termin: Ni določeno
Grunderservice Austria – Portal gospodarske zbornice namenjen izključno podjetnikom in vodjem podjetij
z obilico informacij o podjetniškem dogajanju v Avstriji. Spletni portal ponuja informacije za različne faze rasti
podjetij (ideja, poslovno načrtovanje, franšize), prav tako pa pokrivajo dogodke ter druge zanimive podjetniške
novice, ki se dogajajo v posameznih regijah države.
• Lokacija: Nacionalna pokritost
• Izvajalec: WKO
• Spletna stran: www.grunderservice.at
• Termin: Ni določeno
HUB Vienna Accelerator Program – Serija podjetniških srečanj, izobraževanj, delavnic in konkretnega dela
na podjetnišjih projektih. V sklopu programa z mladimi podjetniki sodelujejo tako izkušeni podjetniški mentorji,
kot tudi investitorji.
• Lokacija: Dunaj, HUB Vienna
• Izvajalec: Hub Vienna
• Spletna stran: http://vienna.the-hub.net/accelerator-program
• Termin: Vsako letni program
Ideen Lounge – Mesečna srečanja intelektualcev ob kozarcu vina. Brez fromalnih predstavitev, brez dolgočasnih predavanj samo izbrana tema, izmenjava mnenj, intelektualne debate ter izmejava idej in vizij o prihodnosti.
Srečanja potekalo v co-working prostoru Treibhaus, vsakič na v naprej določeno temo.
• Lokacija: Dunaj, Treibhaus Wien
• Izvajalec: Mehrblick
• Spletna stran: www.mehrblick.at/ideenlounge
• Termin: Mesečna srečanja
Junge Industrie – Neodvisna platforma za mreženje mladih gospodarstvenikov in podjetnikov. Združujejo inovativne in napredno misleče posameznike, kot gonilno silo avstrijskega gospodarstva. Združujejo spletno skupnost, informirajo svoje člane, prav tako organizirajo več dogodkov in srečanj. So odlična točka za vse, ki se želijo
mrežiti z avstrijskimi mladimi gospodarstveniki.
• Lokacija: Nacionalna pokritost
• Izvajalec: Zasebna organizacija
• Spletna stran: www.jungeindustrie.at
• Termin: Več dogodkov
Junge Wirtscaft Austria – Organizacija specializirana za mlade podjetnike v Avstriji. Organizirajo več projek-
tov, dogodkov in srečanj, med drugim upravljajo tudi spletni portal, spletno skupnost, mrežo poslovnih angelov
ter opravljajo storitve za podjetnike. Izdajajo tudi revijo namenjeno mladim podjetnikom.
• Lokacija: Nacionalna pokritost
• Izvajalec: Junior Chamber
• Spletna stran: www.jungewirtscahft.at
• Termin: Več dogodkov
Life Science Success – Life Science Success je dogodek namenjen uspešnemu sodelovanju med znanostjo in
gospodarstvom v »life science« panogi. Na dogodku vsako leto podelijo nagrado science2business award, predvsem pa promovirajo uspešne zgodbe prenosa znanja in reinvestiranja iz gospodarstva v znanost.
• Lokacija: Nacionalna pokritost
• Izvajalec: Life Science Success
• Spletna stran: www.life-science.at
• Termin: Marec
Pioneers Festival – Pioneers Festival je največji avstrijski dogodek za start-up podjetja, na katerem se zbere več
kot 2.000 podjetnikov. Na festivalu se zvrsti serija delavnic in predavanj s strani najboljših ameriških, evropskih
ter drugih svetovnih strokovnjakov. V okviru dogodka poteka tudi tekmovanje za najboljše startup podjetje, ki
je regijsko usmerjeno. Dogodek je vsekakor obvezen za vsa startup podjetja, ki jih zanima delovanje ali vstop na
avstrijski trg.
• Lokacija: Dunaj
• Izvajalec: StartEurope
• Spletna stran: www.pioneersfestival.com
• Termin: 29. – 31. Oktober 2013
Sektor 5 Podjetniški dogodki – Coworking prostor Sektor 5 vsak mesec organizira serijo podjetniških srečanj,
dogodkov in izobraževanj na aktualne podjetniške teme. Izobraževanja vključujejo tako delavnice na temo The
Lean Startup, kot tudi predstavitve idej, demo dneve ipd.
• Lokacija: Dunaj
• Izvajalec: Sektor 5
• Spletna stran: www.sektor5.at/category/events/
• Termin: Tedensko
StartupBar – Startup Bar so mesečni dogodki, ki jih organizira CAST inkubator, z namenom, da se enkrat
mesečno združi start-up skupnost na področju tirolske. Na dogodku potekajo tako podjetniška predavanja, kot
tudi druženje, mreženje ter izmenjava mnenj.
• Lokacija: Tirolska
• Izvajalec: CAST
• Spletna stran: www.cast-tyrol.com
• Termin: Mesečno
Startup Brunch Coworking Space – Mesečna srečanja podjetij in podjetnikov, ki se nahajajo v Coworking
Space Salzbur ter za vse podjetnike, ki delujejo v okolici. Na dogodku se dogajajo izobraževanja, demo dnevi,
mreženje ter druge podjetniške vsebine.
• Lokacija: Salzburg
• Izvajalec: Salzburg Coworking space
• Spletna stran: www.facebook.com/CoWorking.Salzburg/events
• Termin: Mesečno
Startup Live – Dogodki, ki jih organizira ista ekipa kot Pioneers Festival. Koncept dogodkov so tridnevna srečanja, kjer se podjetniki mrežijo, pridobijo svoje znanje in razvijejo svojo podjetniško idejo.
• Lokacija: Po Evropi
• Izvajalec: Startup Live
• Spletna stran: www.startuplive.in
• Termini: Ni določeno za Avstrijo
Startup Weekend – Startup Weekend je eno največjih svetovnih gibanj startup podjetnikov, z organiziranimi
več kot 400 preteklimi dogodki po celem svetu, v več kot 100 mesti. Dogodki sledijo vedno enakemu modelu in
sicer imajo startup podjetja najprej predstavitve, na podlagi katerih dobijo povratne informacije, nato pa celotni
vikend aktivno delajo na razvoju svoje ideje. Namen vikenda je, da podjetniki spoznajo potencialne soustanovitelje, se mrežijo, razvijajo svojo idejo in se imajo odlično.
• Lokacija: Po celotnem svetu
• Izvajalec: Startup Weekend
• Spletna stran: http://klagenfurt.startupweekend.org/
• Termini: Celovec (Klagenfurt): 01. Februar 2012
WE12 Delavnice – WE12 delavnice je serija podjetniških delavnic o razvoju poslovnih idej, pisanju poslovnega načrta ter drugih podjetniških vsebinah, ki so pomembne, ko podjetnik začenja z novo podjetniško zgodbo.
Delavnice organizira AWSG v sodelovanju BCCS (Business Creatio Center Salzburg).
• Lokacija: Salzburg
• Izvajalec: BCCS
• Spletna stran: www.we-workshops.at
• Termin: Ni določeno
YES Young Eco Startup – Young Eco Startup je vikend dogodek, ki poteka v Vienna Hub-u. Na dogodku se
zberejo vsi zainteresirani za razvoj kreativnih idej in postavitev svojega start-up podjetja s področja okolijskih
rešitev in tehnologij. Namen vikenda je, da se izmenjajo ideje, sestavijo ekipe ter postavijo temelji novih projektov.
Vikend je namenjen mladim med 16 in 30 letom.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: GetActive
• Spletna stran: www.getactive.org/yes2012/
• Termin: V mesecu novembru
PODJETNIŠKA TEKMOVANJA
IN POSPEŠEVALNIKI
21
Advanture X – Tekmovanje za najboljši poslovni načrt na Tirolskem, ki ga organizirajo CAST, WKO in občina.
V sklopu tekmovanja poteka serija brezplačnih delavnic in mentoriranj, na koncu tekmovanja pa izberejo najboljši
poslovni načrt, ki prejme denarno nagrado. Skupni denarni sklad za nagrade je 24.000€.
• Lokacija: Tirolska
• Izvajalec: CAST
• Spletna stran: www.adventurex.info
Austrian Export Award – Austria Export Preis sice ni tekmovanje namenjeno start-up in mladim inovativnim
podjetjem, vseedno pa gre za enega največjih tekmovanj v Avstriji in sicer za najboljša avstrijska izvozna podjetja.
Nagrade se podelujo v šestih kategorijah.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: WKO
• Spletna stran: www.wko.at
Austrian Life Science Award (ALSA) – ALSA je tradicionalna nagrada v višini 10.000€ za inovativna pod-
jetja s področja »Life Science« tehnologij. Osredotočeni so predvsem na mlade znanstvenike in raziskovalce, s
področja biokemije, molekularna kemije, genetike, bioinformatike, biotehnologije ter drugih sorodnih področij.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: ChemieReport - AustrianLifeScience
• Spletna stran: www.chemiereport.at
Bank Austria Business Plan Competition – Tekmovanje, ki ga organizira ena izmed največjih bank v Avstriji v sodelovanju z gospodarsko zbornico in nekaterimi drugimi organizacijami. Podjetja tekmujejo v dveh kategorijah in sicer za najboljši poslovni načrt in najboljši dizajn. Gre za nacionalno tekmovanje z nagradnim skladom
v višini 6.000€, poteka pa že več let zapored. Tekmujejo mladi med 17. in 19. letom.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: Bank Austria in WKO
• Spletna stran: http://www.eesi-impulszentrum.at/index2.php?Bank_Austria_Businessplan-Wettbewerb
BCCS Business Award – Gre za tekmovanje, ki ga organizira BCCS v okviru AplusB programa in ponuja
denarne nagrade za inovativne ideje v skupni vrednosti več kot 5.000€. Ideje ocenjujejo na podlagi inovativnosti,
izvedljivosti, vrednosti za uporabnike ter tržnim potencialom.
• Lokacija: Salzburg
• Izvajalec: BCCS
• Spletna stran: www.bccs.at/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=14
Best of Tech – Best of Tech je tekmovanje, ki ga organizira CAT, z denarnim skladom 6.000€. Tekmovanje za-
jema dvodnevni trening, predstavitev ideje pred komisijo in platformo za oceno perspektivnosti poslovne ideje.
Tekmovanje poteka v prvem četrtletju vsakega leta, prijave se običajno oddajajo v mesecu marcu.
• Lokacija: Leoben
• Izvajalec: CAT
• Spletna stran: www.bestoftech.at
BIC Burgenland Innovartion Award – Tekmovanje za najboljše poslovne ideje, na območju Burgenland-a, ki
ga organizira »Business & Inovation Center Burgenland«. Denarni sklad zajema 5.000€, izbirajo pa ideje iz regije s
potencialom rasti. Nagrada se podeli v treh segmentih in sicer, mala podjetja, ustaljena podjetja ter turizem.
• Lokacija: Burgnland
• Izvajalec: BIC Burgenland
• Spletna stran: www.ideenwettbewerb.at
Build! Ideen Wettbewerb – Tekmovanje, ki ga organizira inkubator build! Ima že večletno zgodovino, pod-
pirajo pa kreativne ideje na območju, kjer delujejo. Registracije sprejemajo vsako leto do konca januarja, najboljše
ideje pa nagradijo z denarno nagrado.
• Lokacija: Celovec/Graz
• Izvajalec: build!
• Spletna stran: www.bccs.at/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=14
EDISON Der Preis – Izbor EDISON je nacionalno tekmovanje za inovativne posameznike, ki imajo ideje s
področja naprednih tehnologij. Komisija izbere zmagovalce na podlagi poslovnega načrta, pred tem pa so tekmovalci deležni tudi ustreznega treninga. Tekmuje se v treh kategorijah, skupni denarni sklad za zmagovalce pa
znaša 18.500€.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: Partnerstvo več organizacij (tech2b, univerze…)
• Spletna stran: www.edison-der-preis.at
EJ Entrepreneur of the Year – Tekmovanje, ki ga organizira svetovalno podjetje Ernst & Young in poteka v 50
državah po svetu, se odvija tudi v Avstriji. Nacionalno tekmovanje poteka že več kot 6 let, izberejo pa podjetnika z
inovativno idejo, vizijo, pogumom za tveganje in jasnimi rezultati.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: Ernst & Young
• Spletna stran: www.ey.com/AT/de/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year
EURO Cloud Award – Euro Cloud Award Austria je tekmovanje za vsa podjetja (tudi startup podjetja), ki
ponujajo na avstrijskem trgu IT storitve v oblaku. Zmagovalci na avstrijskem tekmovanju imajo možnost sodelovati tudi v evropskem tovrstnem tekmovanju. Nagrada za zmagovalce je v obliki programske ter strojne opreme
ter promocija podjetja v medijih.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: EuroCloud
• Spletna stran: www.eurocloud.at
Famelab Austria – Famelab je mednarodno tekmovanje, ki ga organizira British Council, med drugim tudi v
Avstriji. Gre za tekmovanje izjemnih mladih mislecev, ki predstavijo svoje raziskovalno delo pred komisijo. Zmagovalec je izbran na podlagi kratkih predstavitev.
• Lokacija: Mednarodno
• Izvajalec: Bristish Council
• Spletna stran: www.famelab.at
Fast Forward Award – Tekmovanje osredotočeno predvsem na področje Štajrske. Na tekmovanju sodelujejo
inovativna podjetja in inštitucije, ki so uspele s produkti v najbolj trubolentnih panogah. Od vseh prijav izberejo
šest finalistov, kateri se nato potegujejo za glavno nagrado.
• Lokacija: Štajerska
• Izvajalec: SFG
• Spletna stran: www.sfg.at/cms/1862/
gate2business – Gate2Business sicer ni tekmovanje ali dogodek, vendar gre za virutalni prostor, kjer ideje srečajo posel. Namen portala je, da lahko podjetniki srečajo druge potencialne podjetnike, managerje, znanstvenike,
prodajnike ali druge podjetniške navdušence, ki bi se radi priključili projektu.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: AplusB
• Spletna stran: www.gate2business.at
GEWINN Jungunternehmer – Avstrijska revija Gewinn (Profit) vsako leto izbere najboljše podjetnike v več
kategorijah, od poslovne ideje leta, visokotehnološkega podjetja leta ipd. Poleg 8 zmagovalcev pripravijo tudi lestvico 100 najboljših mladih podjetnikov.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: WKO
• Spletna stran: www.gewinn.com
i2b – i2b je eno izmed najbolj popularnih nacionalnih tekmovanj za poslovni načrt v organizaciji gospodarske
zbornice in največje avstrijske banke. Možnost prijave je do oktobra vsako leto, na tekmovanje pa se letno prijavi
več kot 300 (v zadnjih treh letih) poslovnih načrtov v 6 kategorijah. Skupni denarni sklad za nagrade znaša več kot
150.000€. Poslovne načrte oceni več kot 150 uglednih strokovnjakov.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: WKO v sodelovanju z Erste Bank
• Spletna stran: www.i2b.at
Ideen Wettbewerb – Tekmovanje za najboljše poslovne ideje, ki ga organizira Science Park Graz. Denarni
sklad zajema 7.500€, izbirajo pa visokotehnološke ideje s potencialom, pri čemer lahko s svojimi storitvami tudi
pomagajo podjetnikom pri nadaljnjem razvoju in rasti.
• Lokacija: Graz
• Izvajalec: SPG
• Spletna stran: www.ideenwettbewerb.at
Innovation and Research Award of Carinthia – Nagrada za njaboljši raziskovalno-inovativni projekt na
obomočju Koroške. Namen nagrade je spodbujati inovativnost pri raziskovalnih projektih ter prenos znanja v
gospodarstvo.
• Lokacija: Carinthia
• Izvajalec: KWF
• Spletna stran: http://kwf.at/?inhalt=Preistraeger_IFP_2012&id=5-5-0-0
Innovative Youth (Jugend Innovativ) – Jungend Innovativ je največje nacionalno tekmovanje inovativnih
idej med dijaki in študenti do 20 let. Zmagovalci prejmejo denarne nagrade in možnosti potovanja ter druge materialne nagrade. Tekmovanje je osredotočeno na več področij, že vrsto let pa podpira tekmovanje ministrstvo v
sodelovanju z AES.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: AES
• Spletna stran: www.jugendinnovativ.at
JUPTO Jung Unternehmer Preis (Mladi podjetnik leta) – Mladi podjetnik leta je nacionalno tekmovanje
za vse, ki so se podali v podjetništvo v zgodnjih letih. V preteklih 20 letih delovanja so nagradili skoraj 200 podjetnikov. Denarni sklad znaša 4.500€ v treh različnih kategorijah. Za mladega podjetnika leta glasuje tudi publika.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: WKO v sodelovanju z Erste Bank
• Spletna stran: www.jungunternehmerpreis.at
National Innovation Award & Econovius (Staatspreis Innovation) – Nacionalna nagrada za najbolj
inovativno podjetje v Avstriji. Tekmovanje ne poteka na ravni ideje, nagrajena so podjetja, ki so že uspešno implementirala inovacijo na trgu. Namen nagrade je splošna promocija inovativnih podjetij.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: bmwfi
• Spletna stran: www.staatspreis.at
Neptun Wasserpreis – Naptun Wasserpreis je vsakoletna nagrada specializirana za inovacije na področju vode.
Prijave potekajo v mesecu oktobru in sicer v več kategorijah, od varovanja voda, kreativna uporaba vode ipd.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: Partnerstva
• Spletna stran: www.wasserpreis.info
Phoenix 2013 – Specializirano tekmovanje za vsa spin-off podjetja iz izobraževalnih inštitucij, ki imajo ino-
vativne ideje s področja reciklaže in varstva okolja. Tekmujejo lahko raziskovalci, znanstveniki in študentje, pri
čemer gre za prenos znanja in univerz na omenjenem področju. Prijave so možne vsako leto v mesecu februarju.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: AWS
• Spletna stran: www.awsg.at
Pioneers Challenge – Pioneers Challenge je regijsko tekmovanje start-up podjetij, ki poteka v okviru konfer-
ence Pioneers Festival. Med več kot 500 prijav izberejo podjetja, ki se lahko v okviru dogodka predstavijo pred investitorji in komisijo, na koncu samega dogodka pa poteka razglasitev zmagovalcev. Zmagovalec prejme denarno
nagrado.
• Lokacija: Dunaj
• Izvajalec: StartEurope
• Spletna stran: www.pioneersfestival.com
SEA (Sustainable Entrepreneurship) – SEA je nagrada za podjetniško udejstvovanje, ki je posebno zaznamovano s skrbjo za okolje in dolgoročno ekološko delovanje. Tekmovanje je mednarodno, nagradni sklad za zmagovalna podjetja pa znaša 10.000€.
• Lokacija: Mednarodno
• Izvajalec: SE Award
• Spletna stran: www.se-award.org
science2business Award – Nacionalno tekmovanje v okviru programa Life Science Success, namenjeno
odličnosti v sodelovanju med znanostjo in gospodarstvom v panogah »life science«. Namen tekmovanja je spodbuditi sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: LifeScience Success
• Spletna stran: www.life-science.at/success2/
Start!Up Club – Izobraževanja o pripravi poslovnega načrta, ki so povezana s tekmovanjem za najboljši poslovni
načrt. Tekmovanje je osredotočeno predvsem na študente, ki živijo na potročju Štajerske. Tekmovanje je namenjeno spodbujanju podjetnosti in inovativnosti med študenti.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: SFG
• Spletna stran: www.startupclub.at
Young Enteprises Business Plan Competition – Tekmovanje za poslovni načrt, v katerem sodeluje mladina,
organizira pa ga podjetje, ki se ukvarja z mediji, katerih ciljna skupina je med 7 in 29 let. Eden izmed projektov, ki
so si jih zadali je spodbujanje podjetnosti ter inovativnosti med mladimi.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: Young Enterprises
• Spletna stran: www.youngenterpreises.at
Venture Capital & Private Equity Award – Tradicionalna nagrada v sodelovanju dunajske borze, svetovalne
družbe Deloitte in drugih partnerjev, kjer na podlagi uspešno izvedenih poslov izberejo investitorja tveganega
kapitala leta. Nagrajen je sklad tveganega kapitala skupaj s podjetjem v katerega so vložili. Dogodek oziroma tekmovanje je pomembno srečanje ponudnikov tveganega kapitala, svetovalnih podjetij in podjetnikov.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: Partnerstvo (borza, Deloitte in drugi)
• Spletna stran: www.venture-award.at
Woman Award (Den Woman Award) – Den Woman Award je nacionalno tekmovanje za najuspešnejše
ženske v gospodarstvu in podjetništvu. Tekmuje se v več kategorijah, od uspešnega vodenja podjetja, opravljanja
tehničnega poklica, do izjemne poslovne ideje. Podelitev poteka v obliki gala dogodka.
• Lokacija: Nacionalno
• Izvajalec: bmvit
• Spletna stran: www.woman.at
DRŽAVNE SUBVENCIJE
27
AplusB – Program AplusB poleg subvencionirane infrastrukture, svetovanja in mentoriranja ponuja podjetjem
tudi možnost državnega sofinanciranja podjetniške operacije. V preteklih desetih letih so sofinancirali več kot 20
mio €. Podprli pa so več kot 430 podjetij. Preko svetovalcev v inkubatorjih pomagajo podjetjem tudi do drugih
subvencij ter zasebnega kapitala. Startup podjetja lahko tako najdejo vse na enem mestu.
• Višina potencialne subvencije: 64.000€ + 100.000€ (po dosegu ciljev)
• Možnost pridobitve dodatnih povratnih sredstev: 1.000.000€
• Spletna stran: www.aplusb.biz
Inovacijski vavčer – Mehanizem, ki ga izvajata BMVIT in MBWFJ in namen katerega je pomagati novim akterjem na področju raziskav in razvoja. Do subvencije so upravičena startup podjetja, prav tako pa raziskovalne
organizacije in univerze.
• Višina potencialne subvencije: 5.000€ ali 10.000€
• Spletna stran: www.ffg.at/innovationsscheck
Lisa – Lisa je program AWS-ja (Austria Wirtschaftsservice) namenjen promociji in financiranju »life science«
podjetij v Avstriji. Poleg tega ponujajo tudi svetovanje ter usmeritve za podjetja, ki delujejo v tej branži. Svoje
storitve ponujajo tako podjetjem, ki delujejo v Avstriji, kot podjetjem, ki želijo ustanoviti svojo podružnico v
Avstriji ali investirati v »life science« branžo.
• Višina potencialne subvencije (preseed): 200.000€
• Višina potencialne subvencije (seed): 1 mio €
• Spletna stran: www.lifescienceaustria.at
WKBG – WKBG je dunajska finančna inštitucija za financiranje gospodarstva, tako z mehanizmi garancij, kot
tudi kreditov ter drugih investicij. Imajo več kot 10 različnih produktov za podjetja v različnih fazah rasti, pri
čemer je tako prilagojena tudi višina financiranja. Financiranje je namenjeno podjetjem, ki delujejo na območju
Dunaja.
• Primarni sektorji: Splošna usmeritev
• Faza: Različne faze
• Višina investicije: Od nekaj 1.000€ do 5 mio €
• Spletna stran: www.wkbg.at
Hightech Fonds – Hightech Fonds je državni sklad za financiranje visokotehnoloških podjetij. Upravljajo sklad,
ki je velik 11 mio € in podprt s strani Evropske unije. Denar je namenjen predvsem podjetjem lociranim v severni
Avstriji. Pogoje je, da so podjetja člani WKOO, denar pa je namenjen za razvoj visokotehnoloških produktov.
• Primarni sektorji: IT, energija, okoljske tehnologije in drugi sektorji
• Faza: Startup podjetja in podjetja v rasti
• Višina investicije: Od 250.000 € do 1,5 mio €
• Spletna stran: www.hightechfonds.at
AWS (Razvojna banka) – AWS je razvojni avstrijski sklad (razvojna banka) namenjen razvoju srednjega razre-
da. Organizirajo več različnih tekmovanj in upravljajo več različnih skladov, med katerimi je tudi AWS SME, kot
največji sklad v Avstriji za mala in srednje velika podjetja. Ustanovljen je bil leta 2009 in bo deloval do konca leta
2014. Pod upravljanjem ima 80 milijonov €, podjetjem pa zagotavljajo dolgoročen kapital. Kapital je namenjen
izključno za podjetja ustanovljena v Avstriji, za financiranje razvoja novih produktov, nabavo osnovnih sredstev,
internacionalizacijo in prevzeme. Osnova za odločanje je poslovni načrt.
AWS upravlja tudi druge sklade, podeljuje garancije, financira raziskave in razvoj ter izvaja druge aktivnosti, ki
pospešujejo samozaposlovanje, podjetniške aktivnosti ipd. AWS je zadolžen za promocijo in informiranje prebivalstva. V zadnjem letu so organizirali tudi semenski in angelski sklad za startup podjetnike.
• Primarni sektorji: Ni omejitve
• Faza: Razvita podjetja (2 mio € + prihodkov, 5 – 10 let poslovanja)
• Višina investicije: Od 0,3 mio € do 5 mio €
• Spletna stran: www.awsg.at
Samozaposlitvena subvencija (AMS) – AMS (Arbeitsmarktservice Osterreich) ponuja vsem, ki se želijo
samozaposliti v enoosebni družbi subvencije, v smislu olajšav za prispevke ter v drugih oblikah. S tem želijo spodbuditi samozaposlitve in podjetniško razmišljanje. AMS ponuja tudi druge oblike subvencij za avstrijski trg dela,
podobno kot v Sloveniji Zavod za zaposlovanje.
• Višina investicije: Kritje socialnih prispevkov
• Spletna stran: www.ams.at/sfu/14091_21813.html
ZASEBNI INVESTIRORJI
30
3TS Capital Partners – 3TS Capital Partners je eden največjih skladov zasebnega in tveganega kapitala v cen-
tralni in vzhodni Evropi, pri čemer pokrivajo celotno regijo s pisarnami v Bukarešti, Budimpešti, Varšavi in Dunaju. Upravljajo tri sklade v skupni velikosti 230 milijonov €. Največji investitorji v sklade so 3i, Cisco, Sitra, EBRD
in KfW.
• Primarni sektorji: Tehnologija, telekomunikacije, media, marketing, storitve, okolje in energija
• Faza: Hitra rast, ekspanzija in odkupi (konsolidacije)
• Višina investicije: Od 2 mio do 20 mio €
• Spletna stran: www.3tscapial.com
AICO - AICO je spletna platforma in klub poslovnih angelov geografsko osredotočen na zgornjo Avstrijo. Plat-
forma in klub združujeta poslovne angele in sklade tveganega kapitala ter na drugi strani perspektivna startup
podjetja. Združujejo tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so pripravljene investirati v zgodnjih fazah.
• Primarni sektorji: n.p.
• Faza: Startup podjetja
• Višina investicije: n.p.
• Spletna stran: www.aico-net.at
Alpine Equity– Alpine Equity Management AG je 100 milijonov € velik sklad zasebnega (private equity) kapitala, ustanovljen leta 1999, namenjen vzpostavljenim malim in srednje velikim podjetjem. Poleg finančne investicije
zagotavljajo tudi ustrezno znanje na podlagi že vzpostavljene mreže poslovnih svetovalcev. Osredotočeni so predvsem na investicije v Avstriji, Nemčiji, Lihtenštajnu in Švici. Specifika sklada je, da gre za t.i. »evergreen« sklad,
kjer ni pritiskov glede potencialnega izhoda.
• Primarni sektorji: n.p.
• Faza: Razvita podjetja
• Višina investicije: n.p.
• Spletna stran: www.alpineequity.com
Austrian Business Angel Network (ABAN) / i2 – Nacionalno mrežo poslovnih angelov upravlja avstrijska
agencija AWS. Organizirana je predvsem t.i. mreža i2, ki povezuje podjetnike ter investitorje in jim omogoča dostop do financiranja v najbolj zgodnih fazah rasti podjetja. Borza je organizirana tako na spletu, preko aplikacije,
kot tudi na skupinah v različnih socialnih omrežjih. Za dostop do virov financiranja je potrebno izpolniti obrazce,
ki se nahajajo na njihovi spletni strani.
• Primarni sektorji: n.p.
• Faza: Startup podjetja
• Višina investicije: n.p.
• Spletna stran: www.awsg.at/Content.Node/service/business-angels
BRB / Wibag – Wibag je svetovalo podjetje, ki upravlja sklad tveganega kapitala za mala in srednje velika pod-
jetja. Cilj sklada je, da omogočijo dostop do kapitala perspektivnim podjetjem v čim zgodnejši fazi. Sklad je podprt tudi s strani Evropske unije. Poleg upravljanja sklada pomagajo podjetjem tudi do garancij za kredite ter pri
reorganizaciji poslovanja.
• Primarni sektorji: Hitra rast
• Faza: Podjetja v zgodnji fazi
• Višina investicije: Od 0,5 mio € do 2,5 mio €
• Spletna stran: www.wibag.at
BioScience Ventures Group – Osredotočeni so na investicije v podjetja na področju »life science« panoge, pri
čemer investirajo izključno v zgodnjih semenskih fazah. Locirani so v Nemčiji (v Minchen-u), aktivno pa investirajo tudi na področju Avstrije in Švice. Pri iskanju projektov so osredotočeni na močan management in tehnološko
superiornost podjetja.
• Primarni sektorji: Hitra rast
• Faza: Podjetja v zgodnji fazi
• Višina investicije: Od 0,2 mio € do 0,5 mio €
• Spletna stran: www.bsvg.com
Capvis Funds – Capvis upravlja 5 skladov tveganega kapitala. Locirani so v Nemčiji, vendar aktivno izvajajo tudi
investicije na področju Avstrije (cca. 15 %) in Švice. Zagotavljajo kapital za širitev podjetja, odkupe, financiranje
spin-off podjetij ter druge sorodne transakcije. V upravljanju imajo preko 1 milijarde €, investirajo pa za obdobje
4 – 6 let, pri čemer stremijo, da investirana podjetja popeljejo na borzo.
• Primarni sektorji: Hitro rastoči sektorji
• Faza: Razvita podjetja (med 50 in 500 mio € + prihodkov)
• Višina investicije: Med 20 in 100 mio €
• Spletna stran: www.capvis.com
ConValue Investment – Convalue investira v podjetja, ki so v fazi prestrukturiranja. Poleg investiranega ka-
pitala vodijo tudi proces samega prestrukturiranja podjetja. V skladu so zasebni investitorji oziroma premožne
družine (»Family offices«) z bogatimi podjetniškimi izkušnjami. Investirajo v podjetja, ki imajo po reorganizaciji
potencial širitve in hitre rasti.
• Primarni sektorji: Hitro rastoči sektorji
• Faza: Razvita podjetja (5 mio € + prihodkov)
• Višina investicije: Do 50 mio €
• Spletna stran: www.convalue.at
ECOS Venture Capital – ECOS je zasebni sklad (private equity) z osredotočenostjo na nemški in avstrijski
trg. Poleg investicije ECOS zagotavlja investiranem podjetjem popolno podporo in storitve na področju financ in
finančnih transakcij. Ekipa ima več kot tri desetletja investicijskih izkušenj, tako v Avstriji, kot tudi v tujini. ECOS
je aktiven upravitelj svojih investicij. So eni izmed pionirjev tveganega in zasebnega kapitala v Avstriji. Upravljajo
5 skladov, pri čemer je nekaj izmed njih že uspešno zaprtih.
• Primarni sektorji: n.p.
• Faza: Razvita podjetja
• Višina investicije: n.p.
• Spletna stran: www.ecosventure.com
EK FIN – EK FIN upravlja sklad namenjen financiranju širjenja poslovanja, odkupov, prevzemov, financiranja
izhoda ne borzo ter drugih sorodnih oblik transakcij. Časovni horizont financiranja podjetij je od 3 do 7 let, pogoj
za vstop poleg ostalih kriterijev je izkušen management. Glavni investitor v sklad je UniCredit Banka, upravljajo
pa sklad velik 50 mio €.
• Primarni sektorji: Splošna usmerjenost
• Faza: Razvita podjetja (prihodki nad 20 mio €)
• Višina investicije: Od 1,5 mio € do 7 mio €
• Spletna stran: www.ekfin.at
Equity One (Vienna Growth Fund) – Sklad ustanovljen leta 2005 namenjen tistim malim in srednje velikim
podjetjem, ki imajo management podjetja lociran na Dunaju. Poleg finančne investicije investiranim podjetjem
zagotavljajo možnost pridobitve dodatnega dolžniškega kapitala, svetovanje in dostop do mreže. Poudarek v njihovem delovanju je na odkritem odnosu ter uspešnem sodelovanju med podjetnikom in skladom.
• Primarni sektorji: Hitro rastoči sektorji
• Faza: Razvita podjetja (5 mio € + prihodkov)
• Višina investicije: Od 0,5 mio € do 5 mio €
• Spletna stran: www.wiener-wachstumsfonds.at
Finatem Fonds – Finatem je upravljavec lociran v Frankfurtu, ki aktivno investira tudi na območju Avstrije.
Investirajo v tradicionalne sektorje, prav tako pa v že vzpostavljena podjetja, ki imajo prodajo več ko 25 milijonov
evrov. Velikost investicije znaša med 25 in 125 mio € za managerske odkupe, rast in nakupe podjetij.
• Primarni sektorji: Tradicionalni sektorji
• Faza: Razvita podjetja (25 mio € + prihodkov)
• Višina investicije: Od 25 mio € do 125 mio €
• Spletna stran: www.finatem.de
Gamma Capital Partners – GCP upravlja dva sklada in sicer sklad tveganega kapitala in mezzanin sklad. Investirajo v Avstriji, Nemčiji, Švici ter drugih državah, ki mejijo na Avstrijo. Večje investicije sindicirajo z drugimi
ponudniki tveganega kapitala. S svojimi znanji pomagajo investicijam pri širitvi ter globalni rasti. Sodelovali so v
več kot 100 transakcijah ter upravljajo 5 skladov, kar jih uvršča med vodilne sklade tveganega kapitala v Avstriji.
• Primarni sektorji: Tehnološki sektorji, primarno IKT, elektronika, zelene energije, biotehnologija
• Faza: Startup podjetja in hitra rast
• Višina investicije: Od 0,5 mio € do 4 mio €
• Spletna stran: www.gamma-capital.com
Global Equity Partners (GEP) – Global Equity Partners je eden največjih upravljavcev skladov zasebnega
kapitala, tveganega kapitala in nepremičninskih skladov v Avstriji. Upravljajo preko 550 milijonov € premoženja v
več kot 10 skladih. Investirajo v vzpostavljena podjetja, ki imajo potencial hitre rasti, v industrijo ter nepremičnine.
• Primarni sektorji: Tehnološki sektorji in sektorji v hitri rasti
• Faza: Razvita podjetja (od 2 mio € do 30 mio € prihodkov)
• Višina investicije: Več mio €
• Spletna stran: www.gep.at
Gutmann Private Banker – Privatebank Gutmann je specializirana finančna inštitucija za upravljanje s premoženjem že od leta 1992. V sklopu svoje ponudbe imajo tudi sklad zasebnega kapitala in nepremičninski sklad.
Osredotočeni so na države vzhodne Evrope.
• Primarni sektorji: n.p.
• Faza: Razvita podjetja
• Višina investicije: Več mio €
• Spletna stran: www.gutmann.at
Hannover Finanz Austria – Hannover Finanz Austria je podružnica ene največjih in najstarejših nemških hiš
zasebnega kapitala, specializiranih za financiranje srednje velikih podjetij v vseh sektorjih in industrijah. Investiranim podjetjem nudijo celovito strateško podporo, brez aktivne vpetosti v dnevno poslovanje. Vstopajo v posle
tako z večinskim, kot tudi manjšinskim lastniškim deležem. Skupaj upravljajo več kot 1 milijardo €.
• Primarni sektorji: Perspektivni sektorji
• Faza: Razvita podjetja
• Višina investicije: Od 3 mio € do 50 mio €
• Spletna stran: www.hannoverfinanz.at
IKIB – IKIB (Investkredit Investmentbank AG) je investicijski del Skupine Volksbank, specializiran za odkupe in
združitve, sklade zasebnega kapitala in direktno investiranje v perspektivne projekte. Lokacija pisane je na Dunaju,
financirajo različne projekte, predvsem zrelih podjetij.
• Primarni sektorji: n.p.
• Faza: Razvita podjetja in druge investicije
• Višina investicije: n.p.
• Spletna stran: www.volksbank.com
i5 Invest – i5 invest je kombinacija inkubatorja, podjetniškega pospeševalnika in majhnega semenskega sklada.
Do sedaj so aktivno sodelovali v več kot 10 podjetjih, pri čemer imajo za seboj tudi več uspešnih izhodov. Pomemben del njihovega delovanja je skupnost, kjer združujejo uspešne podjetnike, investitorje, inižerje, analitike ter
druge strokovnjake. V temeljni ekipi je šest sodelavcev, pri čemer imajo vsi dolgoletne izkušnje s podjetništvom,
gradnjo podjetij, tveganim kapitalom in svetovanjem podjetjem. Na spletni strani oglašujejo tudi zaposlitve v okviru podjetij v katere so investirali. Inkubator je lociran na Dunaju.
• Primarni sektorji: Internetne in mobilne tehnologije
• Faza: Zgodnja faza
• Višina investicije: n.p.
• Spletna stran: www.i5invest.com
Innet Tyrol – Innet Tyrol je lokalna mreža poslovnih angelov, ki želi povezati perspektivne projekte na območju Tirolske z avstrijskimi investitorji. Mreža poslovnih angelov je upravljana s strani CAST inkubatorja, ki je del
programa AplusB.
• Primarni sektorji: Splošna usmeritev
• Faza: Poslovni angeli
• Višina investicije: n.p.
• Spletna stran: www.innet-tirol.com
Invest AG – Invest AG je zasebni sklad Reifeissen Skupine. Specializirani so za lastniško ter mezzanine dolgoročno financiranje, skupaj z lastniki podjetja. Upravljajo sklad v višini 140 mio €, zaposlujejo 11 ljudi in so od leta
1994 financirali že 30 podjetij.
• Primarni sektorji: Splošna usmeritev, brez turizma
• Faza: Razvita podjetja in druge investicije
• Višina investicije: Od 0,5 mio € do 10 mio €
• Spletna stran: www.investag.at
LPC Capital Partners – LPC Capital Partners je neodvisen sklad zasebnega kapitala, ki temelji na vrednotah
zvestobe, kompetenc in preudarnost. Investirajo v srednje velika podjetja in zagotavljajo kapital za rast. Imajo
široko znanje o kapitalskih trgih, s katerimi podjetjem pomagajo pri finančnem poslovanju in nadaljnjem razvoju.
• Primarni sektorji: n.p.
• Faza: Razvita podjetja
• Višina investicije: n.p.
• Spletna stran: www.lpc-capital.at
Mezzanine Management Central Europe – Mezzanine Management Central Europe (MMCE) je neodvisno investicijsko podjetje, specializirano za mezzanine financiranje, pri čemer so osredotočeni na financiranje
rasti podjetja, odkupov, nakupov ter drugih sorodnih transakcij. Običajno so manjšinski lastniki. Pisarne imajo
v Avstriji, Madžarski, Poljski, Romuniji in Ukrajini. Do sedaj so že investirali več kot 400 mio v 28 podjetij v 9
državah.
• Primarni sektorji: Industrija, storitve, zdravje, IKT, trgovina, materiali
• Faza: Razvita podjetja
• Višina investicije: Od 7 mio € do 25 mio €
• Spletna stran: www.mezzmanagement.com
Nextmarch – Sklad ustanovljen v letu 2007 s strani dveh bogatih družin (»Familiy Offices«), osredotočen na
strateške investicije ter investicije zasebnega kapitala. Management je aktivno vpleten v upravljanje podjetij, ročnost
investicij je srednjeročna. Osredotočeni so na podjetja srednje velikosti, ki delujejo predvsem v tehnoloških sektorjih, v izjemnih primerih pa investirajo tudi v zgodnjih fazah.
• Primarni sektorji: Tehnološka podjetja
• Faza: Razvita podjetja, izjemoma podjetja v zgodnjih fazah
• Višina investicije: Od 1 mio €
• Spletna stran: www.nextmarch.com
Novartis Venture Funds – Globalna farmacevtska multinacionalka Novartis ima tudi svojo divizijo, ki je spe-
cializirana za tvegani kapital. Sicer nimajo locirane svetovalne ekipe v Avstriji, vendar v Baslu (v Švici), kljub temu
pa so izvedli že investicije na področju Avstrije. Trenutno imajo v portfelju več kot 60 investicij s področij, kjer
deluje tudi multinacionalka, skupaj pa so investirali 2 milijardi dolarjev.
• Primarni sektorji: Medicina in farmacija
• Faza: Razvita podjetja
• Višina investicije: Od 15 mio € do 20 mio €
• Spletna stran: www.venturefund.novartis.com
Oberbank Opportunity – Oberbank Opportunity je segment Oberbanke, ki se ukvarja z investicijami narave
zasebnega kapitala. Investirajo kapital za rast, razvoj in inoviranje v vzpostavljenih podjetjih. Poleg zasebnega
kapitala investirajo tudi mezzzanine kapital. Zaželeno je, da imajo podjetja pozitivni denarni tok, izkušenj management in stabilno pozicijo na trgu s ključno prodajno prednostjo pred konkurenco.
• Primarni sektorji: Splošna usmeritev
• Faza: Razvita podjetja (minimalno 3 mio € prihodkov)
• Višina investicije: Fleksibilno
• Spletna stran: www.oberbank.at
PONTIS Capital – PONTIS Kapital je eden vodilnih neodvisnih skladov za rast v Avstriji, osredotočen na mla-
da tehnološka podjetja, ki imajo potencial hitre rasti, prav tako na inovativna srednje velika podjetja. Investicijska
geografska osredotočenost je DACH regija (Nemčija, Avstrija, Švica). Pisarne imajo na Dunaju ter Nemčiji.
• Primarni sektorji: ICT, zelena energija, medicina in materiali
• Faza: Podjetja v rasti (minimalno 3 mio € prihodkov)
• Višina investicije: Od 1 do 5 mio €
• Spletna stran: www.pontiscapital.at
Recap Management – Recap Restructuring Capital je sklad specializiran za srednje velika podjetja v kriznih
situacijah. V investiranem podjetju pridobijo manjšinski ali večinski delež v podjetju in ga s prestrukturiranjem
popeljejo do novih uspehov. Horizont posamezne investicije je 5 let, investirajo pa primarno v nemško govorečih
državah.
• Primarni sektorji: Splošna usmeritev
• Faza: Podjetja v krizi (minimalno 15 mio € prihodkov)
• Višina investicije: Fleksibilno
• Spletna stran: www.recap.cc
Speedinvest – Speedinvest je najbolj poznan sklad tveganega kapitala v Avstriji za IT podjetja v startup fazi.
Upravljajo 10 mio € velik sklad, v katerega je vložilo več kot 30 zasebnih investitorjev. Startup podjetjem aktivno
pomagajo s kontakti in znanjem, predvsem pri strategiji rasti, tehnologiji, PR ipd., prav tako aktivno sodelujejo s
podjetniki na področju pridobivanja dodatnega kapitala. Osredotočeni so na podjetja v centralni Evropi, pisarno
pa imajo tudi v Silicijevi dolini. Sklad upravljajo uspešni tehnološki podjetniki.
• Primarni sektorji: Internet in mobilne aplikacije
• Faza: Startup faza
• Višina investicije: Do 500.000€
• Spletna stran: www.speedinvest.com
Tecnet Equity – Technet Eqity je 38.3 mio € velik sklad tveganega kapitala namenjen startup podjetjem ter dru-
gim podjetjem v zgodnji fazi rasti. Investirajo v podjetja, ki so tehnološko inovativna, imajo izkušen management
ter trg v porastu. Investirajo v Avstriji ter v sosednjih državah na predelih, ki so geografsko blizu Avstrije.
• Primarni sektorji: Tehnologija v industriji, IKT, materiali, »life sciences«, okoljske tehnologije
• Faza: Podjetja v zgodnji in semenski fazi
• Višina investicije: Od 0,3 mio € do 3 mio €
• Spletna stran: www.technet.co.at
VMS Value Management Services – VMS je specializiran sklad za podjetja v krizi, tik pred bankrotom ali
celo v bankrotu. Investirajo na območju DACH regije.
• Primarni sektorji: Proizvodnja, trgovina in storitve
• Faza: Podjetja v krizi (med 10 in 200 mio € prihodkov)
• Višina investicije: Od 2 do 100 mio €
• Spletna stran: www.valuemanagement.at
Vorndran Mannheims – Vorndran Mennheims Capital je osredotočen na podjetja, ki imajo edinstveno teh-
nološko pozicijo, so pozicionirana v Evropi in prodajajo globalno, predvsem pa imajo možnost hitre rasti. Financirajo predvsem odkupe srednje malih in srednje velikih podjetij. Locirani so tako v Nemčiji, kot tudi Avstriji.
• Primarni sektorji: Tehnološka proizvodnja, IKT, alternativni viri energije
• Faza: Mala in srednje velika podjetja (od 20 mio € do 400 mio € prihodkov)
• Višina investicije: Fleksibilno
• Spletna stran: www.valuemanagement.at
INKUBATORJI IN
TEHNOLOŠKI PARKI
37
UNIVERZITETNI INKUBATORJI (AplusB program)
Accent – Accent inkubator ponuja popolno podporo podjet-
jem na področju planiranja, implementacije plana in hitre rasti.
Na območju supravljajo štiri lokacije, kjer je dostopna subvencionirana infrastruktura podjetjem. Glavna lokacija je v mestu
Winer Neustadt, preostale lokacije pa so v mestih Krems, Tulln
in Mistelbach.
• Lokacija: Winer Neustadt, Krems, Tulln, Mistelbach
• Naslov: Prof. Dr. Stephan Koren Str 10, 2700 Wr. Neustadt
• Spletna stran: www.accent.at
BCCS – Business Creation Center Salzburg (BCCS) je inkuba-
tor lociran v Salzburgu osredotočen na spodbujanje visokotehnološkega podjetništva v znanstvenem okolju in je del programa AplusB. Podjetjem ponujajo tako svetovalno
podporo, kot tudi infrastrukturo ter financiranje za obdobje do 1,5 let. V okviru inkubatorja izvajajo programa
gate2business in we12, skupaj z ostalimi partnerji. Imajo tudi lastno tekmovanje za poslovni načrt BCCS Business
Award.
• Lokacija: Salzburg
• Naslov: Jakob Haringer-5, A-5020 Salzburg
• Spletna stran: www.bccs.at
build! – build! je eden izmed devetih inkubatorjev v okviru programa AplusB in je najbližje slovenski meji. Nahaja se v tehnološkem parku Lakeside Science & Technology Park. Izvaja lastno tekmovanje za poslovne ideje, prav
tako organizira izobraževanja, tako na področju podjetništva, kot tudi tehnologije in razvoja. Podjetnikom, ki se
udeležijo izobraževanj podelijo build! certifikat, prav tako organizirajo projekt BizKick, ki je poslovna simulacija v
kateri potencialni podjetniki pridobijo tako teoretično, kot tudi praktično poslovno znanje. So na dveh lokacijah.
• Lokacija: Celovec
• Naslov: Lakeside B01, 9020 Celovec in Europastrasse 8, Beljak
• Spletna stran: www.build.or.at
CAST – CAST, Center akademskih spin-off podjetij, je start-up center ter inkubator namenjen visokotehnološkim
podjetjem, ki izhajajo iz raziskovalnega okolja, prav tako pa tudi drugim podjetjem v regiji. Poleg infrastrukture
ponujajo podjetjem tudi svetovanje in usmeritve. Inkubator je lociran v Life Science Centru v Inssbrucku.
• Lokacija: Innsbruck (Tirolska)
• Naslov: Mitterweg 24, A-620 Innsbruck
• Spletna stran: www.cast-tyrol.com
INiTS – INiTS ponuja podporo startup podjetjem na območju Dunaja že od leta 2002. Njihovo delovanje je skoncentrirano predvsem na dunajske univerze ter visokotehnološka podjetja na njihovem območju. V dosedanjem
delovanju so podprli več kot 80 start-up podjetij, ki so ustvarila več kot 500 delovnih mest.
• Lokacija: Dunaj
• Naslov: Graumanngasse 7, Stiege B/5.Stock, A-1150 Wien
• Spletna stran: www.inits.at
SPG (Science park Graz) – SGP je tehnološki park in inkubator lociran v Grazu in je del programa AplusB.
Podjetjem ponujajo celotno infrastrukturo, osredotočeni pa so tudi na ponujanje storitev za investitorje, managerje ter žensko podjetništvo.
• Lokacija: Graz
• Naslov: Plüddemanngasse 39 • A-8010 Graz
• Spletna stran: www.sciencepark.at
tech2b Incubator – Zelo proaktiven inkubator na območju zgornje Avstrije, ki podjetjem ponuja tako infrastrukturo, kot tudi svetovanje, mentoriranje in poslovno mreženje. Inicirali so tudi nastanek sklada za podporo visokotehnološkim podjetjem Hightech Fund. Izvajajo pa tudi več programov in sicer Business2excellence, Biztrain
in nekatere druge.
• Lokacija: Linz (Upper Austria)
• Naslov: Hafenstraße 47-51, A-4020 Linz
• Spletna stran: www.tech2b.at
ZAT – Center je osredotočen na aplikativne raziskave, v okviru svojih dejavnosti pa ponujajo raziskovalcem tudi
popolno podporo pri komercializaciji znanja in razvoju poslovnih idej. Organizirajo sistematična podjetniška izobraževanja ter druge dogodke, prav tako pa tekmovanje za najboljši poslovni načrt (Best of Tech) in ZAT Awards,
nagrade namenjene inovativnim raziskovalnim dosežkom.
• Lokacija: Leoben
• Naslov: Peter Tunner Straße 19, A-8700 Leoben
• Spletna stran: www.unternehmerwerden.at
DRUGI INKUBATORJI IN TEHNOLOŠKI/ZNANSTVENI PARKI PO REGIJAH
Poleg univerzitetnih inkubatorjev so v Avstriji vzpostavili tudi tehnološke parke in t.i. Impulz Centre (kompetenčni centri), ki delujejo na podoben način kot tehnološki parki. Skupaj se v Avstriji nahaja več kot 100 tovrstnih centrov, kjer se združujejo tehnološka podjetja. V nadaljevanju so našteti največji in osrednji tovrstni parki,
skupaj z naslovom, kontakti, sektorskim osredotočenjem ter spletno stranjo (priloga), kjer lahko najdete več informacij o delovanju posameznega centra. Tehnološki parki so razdeljeni po devetih regijah in se širijo vsako leto,
zato si pridržujemo pravico, da niso našteti popolnoma vsi tovrstni centri.
Okvirno število centrov po regijah:
• Dunaj (Wien) – 12 tehnoloških centrov
• Gradiščanska (Burgenland) – 7 tehnoloških centrov
• Koroška (Kärnten/Carinthia) – 5 tehnoloških centrov
• Predarlska (Vorarlberg) – 5 tehnoloških centrov
• Salzburg – 7tehnoloških centrov
• Spodnja Avstrija (Niederösterreich), okoli Dunaja – 16 tehnoloških centrov
• Štajerska (Steiermark/Styria) – 28 tehnoloških centrov
• Tirolska (Tirol/Tyrol) – 9 tehnoloških centrov
• Zgornja Avstrija (Oberösterreich) – 21 tehnoloških centrov
SEZNAM CENTROV PO REGIJAH (in abecednem redu)
Podrobnosti (kontakti...) o posameznem tehnološkem oziroma znanstvenem parku se nahajajo v prilogi 1.
Dunaj (Wien) – 12 osrednjih tehnoloških centrov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Business & Research Center Hochstädtplatz
Business Base CITYPORT11
China Austria Technology Park (CATP)
Media Quarter Marx
Start-up Center BRC Hochstättplatz
Start-up Center Stutterheimstrasse
Start-up Center Techbase Vienna
Start-up Center Ignaz Köck road
Tech Gate Vienna Science and Technology Park Ltd.
Techbase Science Park Vienna GmbH
Vienna Biocenter 2
VIENNA Competence Center
Gradiščanska (Burgenland) – 7 osrednjih tehnoloških centrov
•
•
•
•
•
•
•
BIC Burgenland
Technologiezentrum Neusiedl am See
Technology Center Jennersdorf
Technology Center Mittelburgenland
Technology Centre Eisenstadt
Technology Centre Pinkafeld
Technology Güssing
Koroška (Kärnten/Carinthia) – 5 osrednjih tehnoloških centrov
•
•
•
•
•
GIG Völkermarkt
Lakeside Science & Technology Park GmbH
Technologiepark Klagenfurt
Technologiepark Villach
Zentrum für Innovation und Technologie - Standort Arnoldstein
Predarlska (Vorarlberg) – 5 osrednjih tehnoloških centrov
•
•
•
•
•
at&co regionales zentrum ems
Competence Center RHEINTAL
Impulszentrum BREGENZERWALD
Impulszentrum FABRIK
Innovationszentrum BLUDENZ
Salzburg – 7 osrednjih tehnoloških centrov
•
•
•
•
•
•
•
Techno-Z Bischofshofen
Techno-Z Mariapfarr
Techno-Z Pfarrwerfen
Techno-Z Saalfelden
Techno-Z Salzburg
Techno-Z Uttendorf
Techno-Z Zell am See
Spodnja Avstrija (Niederösterreich), okoli Dunaja – 16 osrednjih tehnoloških centrov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BIZ Business & Innovation Centre St. Pölten
Bluedanubepark
BTZ Biotechnology Center Krems GmbH
concorde technology center schwechat (concorde.tcs)
Founder and Advisory Centre Gmünd as part of the cross-border Industrial Park ACCESS Gmünd - Ceske
Velenice
RIZ - Regional Innovation Centre-North northeast incubator Krems
RIZ incubator Hollabrunn
RIZ incubator Schwarzatal
RIZ incubator Wr. Neustadt
RIZ Regional Innovation Centre NE-West business incubator Waidhofen / Ybbs
RIZ Triestingtal
RIZ-incubator Amstetten
Technology and Education Center United Siegharts
Technology and Research Center Wiener. Neustadt TFZ Ges.mbH
Technology Center Wieselburg-Land (TZWL)
TZT Technology Center Tulln GmbH
Štajerska (Steiermark/Styria) – 28 osrednjih tehnoloških centrov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47 ° North economic region Eibiswald
AIZ Unternehmerzentrum
Ecopark Hartberg
Founder and service center business Bruck ad Mur Ges.mbH
FZS Agrochemical Research Stiefingtal
Impulse Center for Materials Leoben
Impulszentrum Auersbach GmbH
Impulszentrum Grambach
Impulszentrum Graz-West
Impulszentrum Lebring
Impulszentrum Liezen
Impulszentrum Mureck
Impulszentrum Niklasdorf
Impulszentrum Radkersburg
Impulszentrum Zeltweg
ITZ Furstenfeld
IZ Impulszentrum Vorau GmbH
Logistics Center Leoben GmbH
Start-up Center Reininghaus
Technology and Founders Rosental
Technology and Marketing Center Frohnleiten
Technology Center Kapfenberg Leasing Ltd.
Technology Centre Germany Berg
Technology Park Unterpremstätten
Tele Bärnbach deployment and operational Gmbh
TEZ - Technology and Development Center Georg Berg / Stainz / St. Stefan GmbH
Weizer Energy Innovation Centre Ltd.
WGM business park and incubator Mürzzuschlag
Tirolska (Tirol/Tyrol) – 9 osrednjih tehnoloških centrov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Competence Center INNSBRUCK
Impulszentrum Schwaz
Innotech - Founder & Business Centre Kufstein
Innovation Centre Reutte GmbH & Co KG
Lantech Innovationszentrum GmbH
Life Science Center
Osttiroler Business Park
Technology and Business Incubation Centre Regional Tech
TWI - Technology and Business Park Innsbruck
Zgornja Avstrija (Oberösterreich) – 21 osrednjih tehnoloških centrov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Business & Innovation Centre Wels (BIS catfish)
GTZ-founder and technology center Wels
Hagenberg Software Park
Logistics center Ennshafen - EHG Ennshafen GmbH
TDZ technology and service center Danube Šumava
techcEnter Linz Winter Harbor
Technology & Innovation Centre Kirchdorf
Technology and Innovation Centre St. Florian
Technology and service center Enns GmbH
Technology Center GmbH Inner Salzkammergut
Technology Center GmbH Perg
Technology Center GmbH Salzkammergut
Technology Center Mondseeland
Technology center Salzkammergut District Vöcklabruck GmbH
Technology Centre Freistadt - Mühlviertel deployment and operational mbH
Techno-Z Braunau Technologiezentrum GesmbH
Techno-Z Ried technology center Ges.mbH
TGZ - tourism catering service center Bad Leonfelden
TGZ Schärding technology and business center Ges.mbH
TIC Technology & Innovation Center Steyr
TIZ Landl-Grieskirchen GmbH
PONUDBA ZA TPLJ PODJETJA
43
OPIS PARTNERSKEGA INKUBATORJA/TEHNOLOŠKEGA PARKA
Lakeside Science & Technology Park – www.lakeside-scitec.com
Lakeside Science & Technology Park je lociran nekaj
100 metrov stran od jezera Worthersee, prav tako pa
je v neposredni bližini Univerze v Celovcu. Predstavljajo pomembno vez med univerzitetnim ter poslovnim
okoljem, predvsem pa so osredotočeni na IKT tehnologije. Prostor je namenjen interdisciplinarnemu
ustvarjanju, izobraževanju podjetnikov ter razvoju
novih produktov in storitev.
Spodbujajo sodelovanje med podjetji ter za njih organizirajo več dogodkov, kjer se lahko mrežijo in povezujejo. So aktivni člani mednarodnega združenja IASP ter drugih nacionalnih združenj in podjetniških organizacij. Lakeside Science & Technology Park zaznamuje tudi inovativen dizajn arhitekture iz lesa, stekla ter betona.
Stavbe so zasnovane tako, da zadostijo vsem sodobnim tehnološkim standardom. Arhitektura omogoča še posebno udobno ter prijetno bivanje v pisarnah in delovnih prostorih.
•
•
•
•
•
Površina, ki jo pokrivajo: 220.000 m2
Število stavb: 10
Prostor na voljo: 26.000 m2
Višina investicije: 54 mio €
Število seminarskih sob: 3
V objektu je lociran tudi build! univerzitetni inkubator, ki je del programa AplusB in podjetjem v start-up fazi
ponuja serijo izobraževanj, svetovanj, brezplačnih prostorov ter možnost dostopa do subvencij in drugih državnih
virov financiranja. Organizirajo tudi tekmovanje za najboljši poslovni načrt. Več o parku in inkubatorju si lahko
preberete na: http://www.lakeside-scitec.com in http://www.build.or.at.
Sodelovanje s Tehnološkim parkom Ljubljana
V okviru projekta Business Region LK ije bil podpisan memorandum o sodelovanju, ki ponuja slovenskim podjetjem posebne pogoje za najem pisarn in storitev v njihovem tehnološkem parku. Prav tako imajo avstrijska podjetja
posebno ponudbo za bivanje v Tehnološkem parku Ljubljana.
Ugodnosti za člane Tehnološkega parka Ljubljana
•
•
•
•
Možnost pridobitve subvencioniranega delovnega mesta
Subvencionirana cena za najem poslovnih prostorov
Osnovno podjetniško svetovanje o poslovanju na avstrijskem trgu
Za več informacij nas kontaktirajte: [email protected]
PRILOGA 1: TEHNOLOŠKI PARKI
35
DUNAJ (VIENNA)
Business & Research Center Hochstädtplatz
Naslov: 1010 Vienna, Meldemannstraße 16
Telefon: +43 (0) 1 / 96090-86730
Fax: +43 (0) 1/4000 to 7072
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.brc.co.at
Skupna površina: 4,300 m²
Fokus: IKT
Business Base CITYPORT11
Naslov: 1110 Vienna, Simmeringer Hauptstraße 24
Telefon: +43 (0) 1 / 74040-454
Fax: +43 (0) 1 / 74040-740
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.cityport11.at
Skupna površina: 5,338 m²
Fokus: Startup podjetja
China Austria Technology Park (CATP)
Naslov: 1020 Vienna, Meldemannstrasse 18
Telefon: n.p.
Fax: n.p.
E-pošta: n.p.
Spletna stran: www.wwff.gv.at
Skupna površina: 5,800 m²
Fokus: Biotehnologija, IKT, energija, tradicionalna kitajska
medicina
Media Quarter Marx
Naslov: 1030 Vienna, Maria Jacobi Gasse 1
Telefon: +43 (0) 01 / 4000-86760
Fax: +43 (0) 01 / 4000-86587
E-pošta: [email protected]
Skupna površina: 2,004 m²
Fokus: Mediji
Start-up Center BRC Hochstättplatz
Naslov: 1200 Vienna, Meldemannstrasse 18
Telefon: +43 (0) 699/11642224
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.wwff.gv.at
Skupna površina: 400 m²
Fokus: Startup podjetja
Start-up Center Ignaz Köck road
Naslov: 1210 Vienna, Ignaz-Koeck Street 8
Telefon: +43 (0) 1/4000 to 86789
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.wwff.gv.at
Skupna površina: 340 m²
Fokus: Startup podjetja
Start-up Center Stutterheimstrasse
Naslov: 1150 Vienna, Stutterheimstrasse
Telefon: +43 (0) 1/4000 to 86789
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.wwff.gv.at
Skupna površina: 861 m²
Fokus: Startup podjetja
Start-up Center Techbase Vienna
Naslov: 1210 Vienna, Siemens 103 road
Telefon: +43 (0) 1/4000 to 86591
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.wwff.gv.at
Skupna površina: 500 m²
Fokus: Startup podjetja
Tech Gate Vienna Science and Technology Park Ltd.
Naslov: 1220 Vienna, Donau-City-Straße 1
Telefon: +43 (0) 1 / 2050111-300
Fax: +43 (0) 1 / 2050111-900
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.techgate.at
Skupna površina: 28,000 m²
Fokus: IKT, senzorji
Techbase Science Park Vienna GmbH
Naslov: 1210 Vienna, Giefinggasse 2
Telefon: +43 (0) 1 / 96090-86745
Fax: +43 (0) 1/4000 to 86720
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.techbase.at
Skupna površina: 12,500 m²
Fokus: Transport, logistika, obnovljive energije
DUNAJ (VIENNA)
Vienna Biocenter 2
Naslov: 1030 Vienna, Campus Vienna Biocenter 2
Telefon: +43 (0) 1/532 96 03-0
Fax: +43 (0) 1/532 96 03-5
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.hps-standortservice.com
Skupna površina: 4280 m²
Fokus: Biotehnologija
VIENNA Competence Center
Naslov: 1090 Vienna, Lazarettgasse 19
Telefon: +43 (0) 1/532 96 03-0
Fax: +43 (0) 1/532 96 03-5
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.hps-standortservice.com
Skupna površina: 5,800 m²
Fokus: Medicina, biotehnologija
GRADIŠČANSKA (BURGENLAND)
BIC Burgenland
Naslov: Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt
Telefon: +43 (0) 5 / 9010-2244
Fax: +43 (0) 5 / 9010-2210
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.bic-burgenland.at
Skupna površina: n.p.
Fokus: Startup podjetja
Technologiezentrum Neusiedl am See
Naslov: 7100 Neusiedl am See, Ludwig Bolzmannstraße 2
Telefon: +43 (0) 5 / 9010-940
Fax: +43 (0) 5 / 9010-941
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tz-burgenland.at/tzn/tz.htm
Skupna površina: 10,600 m²
Skupna površina: 9,025 m²
Fokus: Biotehnologija, hrana
Technology Center Jennersdorf
Naslov: 8380 Jennersdorf, Technology Park 10
Telefon: +43 (0) 5 / 9010-940
Fax: +43 (0) 5 / 9010-941
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tz-burgenland.at/tzj/tz.htm
Skupna površina: 4,304 m²
Fokus: Led Tehnologije
Technology Center Mittelburgenland
Naslov: 7343 Neutal, Werner von Siemens Strasse 1
Telefon: +43 (0) 5 / 9010-940
Fax: +43 (0) 5 / 9010-941
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tz-burgenland.at/tzm/tz.htm
Skupna površina: 6,700 m²
Fokus: Težke kovine, IKT
Technology Centre Eisenstadt
Naslov: 7000 Eisenstadt, Market Street 3
Telefon: +43 (0) 5 / 9010-940
Fax: +43 (0) 5 / 9010-941
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tz-burgenland.at/tze/tz.htm
Skupna površina: 27,000 m²
Fokus: IKT
Technology Centre Pinkafeld
Naslov: 7423 Pinkafeld Industriestraße 6
Telefon: +43 (0) 5 / 9010-940
Fax: +43 (0) 5 / 9010-941
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tz-burgenland.at/tzp/tz.htm
Skupna površina: 3170 m²
Fokus: Gradbeništvo, startup podjetja
Technology Güssing
Naslov: 7540 Guessing, Europastraße 1
Telefon: +43 (0) 5 / 9010-940
Fax: +43 (0) 5 / 9010-941
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tz-burgenland.at/tzg/tz.htm
Skupna površina: 5390 m²
Fokus: Alternativni viri energije
KOROŠKA (KÄRNTEN)
GIG Völkermarkt
Naslov: 9100 Völkermarkt, Alfred-Nobel-Straße 1
Telefon: +43 (0)463 / 3875 - 113
Fax: +43 (0)463 / 3875 - 112
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.entwicklungsagentur.at
Skupna površina: 2.060 m²
Fokus: Tehnološke industrije
Lakeside Science & Technology Park GmbH
Naslov: 9020 Klagenfurt, Lakeside BO1
Telefon: +43 (0)463 / 228822 - 0
Fax: +43 (0)463 / 228822 - 10
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.lakeside-scitec.com
Skupna površina: n.p.
Fokus: n.p.
Technologiepark Klagenfurt
Naslov: 9020 Klagenfurt, Primoschgasse 3
Telefon: +43 (0)463 / 3875 - 104
Fax: +43 (0)463 / 3875 - 112
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.entwicklungsagentur.at
Skupna površina: 5.696 m²
Fokus: Telekomunikacije, IKT, Medicina
Technologiepark Villach
Naslov: 9524 Villach, Europastraße 8
Telefon: +43 (0)4242 / 9003 - 3333
Fax: +43 (0)4242 / 9003 - 3223
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.technologiepark-villach.com
Skupna površina: 13.000 m²
Fokus: Mikroelektronika, elektronika, telekomunikacij, IKT, logistika
Zentrum für Innovation und Technologie - Standort Arnoldstein
Naslov: 9601 Arnoldstein, Industriestraße 1
Telefon: +43 (0)4242 / 9003 - 3333
Fax: +43 (0)4242 / 9003 - 3223
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.entwicklungsagentur.at
Skupna površina: 3.844 m²
Fokus: Tehnologija
PREDARLSKA (VORALBERG)
at&co regionales zentrum ems
Naslov: 6845 Hohenems, Franz-Michael-Felder Straße 6
Telefon: +43 (0)5577 / 8191 - 20
Fax: +43 (0)5577 / 8191 - 39
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.prisma-zentrum.at
Skupna površina: 2.230 m²
Fokus: Tehnološke in poslovne storitve, dizajn, oglaševanje, zdravje in socialno svetovanje
Competence Center RHEINTAL
Naslov: 6890 Lustenau, Millennium Park 4
Telefon: +43 (0)5577 / 8191 - 20
Fax: +43 (0)5577 / 8191 - 39
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.prisma-zentrum.at
Skupaj prostorov: 1.887 m²
Fokus: Tehnologija, poslovne storitve, arhitektura, odvetništvo
Impulszentrum BREGENZERWALD
Naslov: 6863 Egg, Gerbe 1135
Telefon: +43 (0)5577 / 8191 - 20
Fax: +43 (0)5577 / 8191 - 39
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.prisma-zentrum.at
Skupna površina: 2.290 m²
Fokus: Tehnološke in poslovne storitve
Impulszentrum FABRIK
Naslov: 6890 Lustenau, Rheinstraße 26-27
Telefon: +43 (0)5577 / 8191 - 20
Fax: +43 (0)5577 / 8191 - 39
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.prisma-zentrum.at
Skupni prostor: 3.300 m²
Fokus: Okoljske tehnologije, tehnologije, dizajn, poslovne storitve
Innovationszentrum BLUDENZ
Naslov: 6700 Bludenz, Klarenbrunnstraße 12
Telefon: +43 (0)5577 / 8191 - 20
Fax: +43 (0)5577 / 8191 - 39
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.prisma-zentrum.at
Skupna površina: 772 m²
Fokus: Tehnologija, poslovne storitve, gradbeništvo, okolje in energija
SALZBURG
Techno-Z Bischofshofen
Naslov: 5500 Mitterberghütten, premises 24-32
Telefon: +43 (0) 662 / 454888-110
Fax: +43 (0) 662 / 454888-140
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.techno-z.at
Fokus: Okolje, medicinske tehnologije,
avtomatizacija, oglaševanje, IKT, steklo
Techno-Z Mariapfarr
Naslov: 5571 Mariapfarr Bruckdorf 477
Telefon: +43 (0) 662 / 454888-110
Fax: +43 (0) 662 / 454888-140
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.techno-z.at
Skupna površina: 2238 m²
Fokus: Proizvodnja elektronike, IKT, trgovina
Techno-Z Pfarrwerfen
Naslov: 5452 Pfarrwerfen Laubichl 60
Telefon: +43 (0) 662 / 454888-110
Fax: +43 (0) 662 / 454888-140
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.techno-z.at
Skupna površina: 587 m²
Fokus: Turizem, medija, analiza vremena
Techno-Z Saalfelden
Naslov: 5760 Saalfelden, Leogangerstraße 51
Telefon: +43 (0) 662 / 454888-110
Fax: +43 (0) 662 / 454888-140
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.techno-z.at
Skupna površina: 1295 m²
Fokus: IKT, elektronika
Techno-Z Salzburg (združenje)
Naslov: 5020 Salzburg
Telefon: +43 (0) 662 / 454888-110
Fax: +43 (0) 662 / 454888-140
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.techno-z.at
Skupna površina: n.p.
Fokus: n.p.
Techno-Z Uttendorf
Naslov: 5723 Uttendorf Tobersbach 66
Telefon: +43 (0) 662 / 454888-110
Fax: +43 (0) 662 / 454888-140
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.techno-z.at
Skupna površina: 5340 m²
Fokus: Plastični materiali
Techno-Z Zell am See
Naslov: 5700 Zell am See, Kaprunerstraße 5-7
Telefon: +43 (0) 662 / 454888-110
Fax: +43 (0) 662 / 454888-140
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.techno-z.at
Skupna površina: 1314 m²
Fokus: Električni inžinerig, geografski informacijski sistemi, zobotehnika, alternativna medicina, IKT, dizajn
SPODNJA AVSTRIJA (NIEDERÖSTERREICH)
BIZ Business & Innovation Centre St. Pölten
Naslov: 3100 St. Pölten, Heinrich-Straße 15 Schneidmadl
Telefon: +43 (0) 2742/9001 - 3310
Fax: +43 (0) 2742/9001 to 493,310
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.biz-st-poelten.at
Skupna površina: 5,500 m²
Fokus: Inovativne tehnologije, storitve, izobrazba
Bluedanubepark
Naslov: 2100 Korneuburg, Am Hafen 6
Telefon: +43 (0) 664 183 79 09
Fax: +43 (0) 2262 20 660
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.bluedanubepark.at
Skupna površina: 2.200 m²
Fokus: n.p.
BTZ Biotechnology Center Krems GmbH
Naslov: 3500 Krems, Magnesitstraße 9
Telefon: +43 (0) 2732/87470 - 612
Fax: +43 (0) 2732/87470 - 753
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.ecoplus.at
Skupna površina: 790 m²
Fokus: Biotehnologija
concorde technology center schwechat (concorde.tcs)
Naslov: 2320 Schwechat, Am Concorde Park 2, Building F
Telefon: +43 (0) 1 / 90360-1000
Fax: +43 (0) 1 / 90360-1009
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.concordetcs.at
Skupna površina: 6,200 m²
Fokus: IKT
Founder and Advisory Centre Gmünd as part of the
cross-border Industrial Park ACCESS Gmünd - Ceske
Velenice
Naslov: 3950 Gmünd, two countries Straße 8
Telefon: +43 (0) 2852 / 54343-0
Fax: +43 (0) 2852 / 54343-10
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.access.co.at
Skupna površina: 2,500 m²
Fokus: Startup podjetja
RIZ - Regional Innovation Centre-North northeast incubator
Krems
Naslov: 3500 Krems, Magnesitstraße 1
Telefon: +43 (0) 2732/87470 - 601
Fax: +43 (0) 2732/87470 - 4750
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.riz.at
Skupna površina: 3560 m²
Fokus: Biotehnologija, IKT, proizovdnja
RIZ incubator Hollabrunn
Naslov: 2020 Hollabrunn, Exhibition Road 6
Telefon: +43 (0) 2952/30260 - 100
Fax: +43 (0) 2952 / 30260-99
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.riz.at
Skupna površina: 1,400 m²
Fokus: Hrana, inžinering, težke kovine, proizvodnja
RIZ incubator Schwarzatal
Naslov: 2630 Ternitz, Schoellergasse 5
Telefon: +43 (0) 2630/32111 - 122
Fax: +43 (0) 2630/32111 - 150
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.riz.at
Skupna površina: 660 m²
Fokus: Proizvodnja
RIZ incubator Wr. Neustadt
Naslov: 2700 Wiener Neustadt, Professor Stephan Koren Road 10
Telefon: +43 (0) 2622 / 26326-0
Fax: +43 (0) 2622 / 26326-99
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.riz.at
Skupna površina: 2325 m²
Fokus: Proizvodnja, mediji, IKT, merilske tehnologije
RIZ Regional Innovation Centre NE-West business incubator
Waidhofen / Ybbs
Naslov: 3340 Waidhofen / Ybbs, Kapuzinergasse 6
Telefon: +43 (0) 7442/55155 - 116
Fax: +43 (0) 7442 / 55155-25
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.riz.at
Skupna površina: 895 m²
Fokus: Technical, innovative service enterprises
SPODNJA AVSTRIJA (NIEDERÖSTERREICH)
RIZ Triestingtal
Naslov: 2560 Berndorf, Leobersdorfer road 42
Telefon: +43 (0) 2672/81975 - 931
Fax: +43 (0) 2672/81975 - 915
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.riz.at
Skupna površina: 643 m²
Fokus: Proizvodnje, poslovno svetovanje, okolijske
tehnologije, raziskave
TZT Technology Center Tulln GmbH
Naslov: 3430 Tulln, Technopark 1
Telefon: +43 (0) 2742/9000 to 19,614
Fax: +43 (0) 2742/9000 to 19,639
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.ecoplus.at/technopol_tulln
Skupna površina: 1,500 m²
Skupna površina: 3470 m²
Fokus: Agrikultura in biotehnologija
RIZ-incubator Amstetten
Naslov: 3300 Amstetten, Franz Kollmann Road 4
Telefon: +43 (0) 7472/65510 - 110
Fax: +43 (0) 7472 / 65510-10
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.riz.at
Skupna površina: 1,000 m²
Fokus: Proizvodnja, gradbeništvo
Technology and Education Center United Siegharts
Naslov: 3812 United Siegharts Schloßplatz 2
Telefon: +43 (0) 2847 / 2452-0
Fax: +43 (0) 2847 / 2452-14
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tbz.siegharts.at
Skupna površina: 2,200 m²
Fokus: IKT
Technology and Research Center Wiener. Neustadt TFZ Ges.
mbH
Naslov: 2700 Wr. Neustadt, Viktor Kaplan Straße 2
Telefon: +43 (0) 2622 / 66996-0
Fax: +43 (0) 2622 / 82324-44
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tfz-wienerneustadt.at
Skupna površina: 7925 m²
Fokus: Industrijske tehnologije
Technology Center Wieselburg-Land (TZWL)
Naslov: 3250 Wieselburg-country area of the industrial park Hague
Telefon: +43 (0) 2742/9000 to 19,614
Fax: +43 (0) 2742/9000 to 19,639
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: n.p.
Skupna površina: n.p.
Fokus: n.p.
ŠTAJERSKA (STEIERMARK)
47 ° North economic region Eibiswald
Naslov: Eibiswald
Telefon: n.p.
Fax: n.p.
E-pošta: n.p.
Spletna stran: www.47nord.com
Skupna površina: n.p.
Fokus: n.p.
AIZ Unternehmerzentrum
Naslov: 8740 Zeltweg, Bundesstrasse 66 A-8740
Telefon: +43 (0) 3577 758 100
Fax: n.p.
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.aiz.co.at
Skupna površina: 2748 m²
Fokus: Splošno
Ecopark Hartberg
Naslov: 8230 Hartberg, Am Ökopark 10
Telefon: +43 (0) 3332/62250 - 151
Fax: +43 (0) 3332 / 62250-20
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.oekopark.at
Skupna površina: 14,300 m2
Fokus: R&D sektorji
Founder and service center business Bruck ad Mur Ges.mbH
Naslov: 8600 Bruck ad Mur, Graz road 18
Telefon: +43 (0) 3862 / 8989-0
Fax: +43 (0) 3862/8989 - 105
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.wpbruck.at
Skupna površina: 2,134 m2
Fokus: Proizvodnja
FZS Agrochemical Research Stiefingtal
Naslov: 8412 Saints at Wildon, Europe Park 1
Telefon: +43 (0) 3182 / 6262-0
Fax: +43 (0) 3182/6262 - 1099
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.agria.com
Skupna površina: n.p.
Fokus: Agrikultura
Impulse Center for Materials Leoben
Naslov: 8700 Leoben, Roseggerstraße 12
Telefon: +43 (0) 316 / 7095-325
Fax: +43 (0) 316 / 7095-430
E-pošta: [email protected]
Skupna površina: 1464 m²
Fokus: Materiali
Impulszentrum Auersbach GmbH
Naslov: 8330 Feldbach Auersbach 130
Telefon: +43 (0) 316 / 7095-308
Fax: +43 (0) 316 / 7095-430
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.imzentrum.at
Skupna površina: 2963 m²
Fokus: Tehnologije, podjetniško izobraževanje
Impulszentrum Grambach
Naslov: 8074 Grambach, Teslastraße 2 +4, Parkring 1 +2 +12
Telefon: +43 (0) 316 / 7095-325
Fax: +43 (0) 316 / 7095-430
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.impulszentren.at
Skupna površina: 2,600 m²
Fokus: Marketing, dizajn, razvoj produktov
Impulszentrum Graz-West
Naslov: 8020 Graz, Reininghausstraße 13
Telefon: +43 (0)316 / 7095 - 325
Fax: +43 (0)316 / 7095 - 430
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.impulszentren.at
Skupna površina: n.p.
Fokus: n.p.
Impulszentrum Lebring
Naslov: 8403 Lebring, Parkring 2, 4 and 6
Telefon: +43 (0) 316 / 7095-325
Fax: +43 (0) 316 / 7095-430
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.impulszentren.at
Skupna površina: 2204 m²
Fokus: IT in druge tehnologije
ŠTAJERSKA (STEIERMARK)
Impulszentrum Liezen
Naslov: 8940 Liezen Business Park A
Telefon: +43 (0) 316 / 7095-325
Fax: +43 (0) 316 / 7095-430
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.wirtschaftspark-liezen.at
Skupna površina: 6,900 m²
Fokus: Strojništvo in proizvodnja
IZ Impulszentrum Vorau GmbH
Naslov: Vorau
Telefon: +43 (0) 3337 / 4110-0
Fax: n.p.
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.iz-vorau.at
Skupna površina: n.p.
Fokus: n.p.
Impulszentrum Mureck
Naslov: 8480 Mureck Industrieparkstraße 6-8
Telefon: +43 (0) 316 / 7095-325
Fax: +43 (0) 316 / 7095-430
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.sfg.at/cms/2438/Mureck/
Skupne površine: 5428 m²
Fokus: Proizvodnja
Logistics Center Leoben GmbH
Naslov: 8700 Leoben, Walt Bach Strasse 9
Telefon: +43 (0) 3842 / 802-0
Fax: +43 (0) 3842 / 802-800
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.logistik-center.at
Skupna površina: 3,500 m²
Fokus: Logistika, transport, distribucija, produkcija, IKT
Impulszentrum Niklasdorf
Naslov: 8712 Niklasdorf Leobnerstraße 94
Telefon: +43 (0) 316 / 7095-325
Fax: +43 (0) 316 / 7095-430
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.impulszentren.at
Skupna površina: 5,827 m²
Fokus: Materiali
Start-up Center Reininghaus
Naslov: 8020 Graz, Reininghausstraße 5
Telefon: +43 (0) 316 / 7095-325
Fax: +43 (0) 316 / 7095-430
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.imzentrum.at
Skupna površina: n.p.
Fokus: IKT, media, elektronika, R&R sektorji
Impulszentrum Radkersburg
Naslov: 8490 Radkersburg Laafeld 151
Telefon: +43 (0) 316 / 7095-325
Fax: +43 (0) 316 / 7095-430
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.impulszentren.at
Skupna površina: 1,400 m²
Fokus: Proizvodnja
Technology and Founders Rosental
Naslov: 8582 Rosental, main road 85
Telefon: +43 (0) 3142 / 22242-0
Fax: +43 (0) 3142 / 22242-42
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.techpark.at
Skupna površina: 1537 m²
Fokus: Tehnologija in startup podjetja
Impulszentrum Zeltweg
Naslov: 8740 Zeltweg, Holzinnovationszentrum1 + 1a
Telefon: +43 (0) 316 / 7095-325
Fax: +43 (0) 316 / 7095-430
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.impulszentren.at
Skupna površina: 2748 m²
Fokus: Lesna industrija
ITZ Furstenfeld
Naslov: Furstenfeld
Telefon: n.p.
Fax: n.p.
E-pošta: n.p.
Spletna stran: www.itz.at
Skupna površina: n.p.
Fokus: n.p.
ŠTAJERSKA (STEIERMARK)
Technology and Marketing Center Frohnleiten
Naslov: 8130 Frohnleiten Grazer Straße 10
Telefon: +43 (0) 3126 / 51050-0
Fax: +43 (0) 3126/51050 - 620
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.gemeindebetriebe.at/index.php?id=77
Skupna površina: 1969 m²
Fokus: Okolijske tehnologije, IKT
TEZ - Technology and Development Center Georg Berg / Stainz
/ St. Stefan GmbH
Naslov: 8510 Stainz, Technology Park 2
Telefon: +43 (0) 3463/70010 - 200
Fax: +43 (0) 3463/70010 - 204
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tez.co.at
Fokus: Avtomobilska industrija, okoljska industrija, IKT
Technology Center Kapfenberg Leasing Ltd.
Naslov: 8605 Kapfenberg, Koloman-Wallisch-Platz 1
Telefon: +43 (0) 3862/22501 - 2040
Fax: +43 (0) 3862/22501 - 2090
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.kapfenberg.at
Skupna površina: 5.700 m²
Fokus: Novi materiali, laserske tehnologije, proizvodnja
Weizer Energy Innovation Centre Ltd.
Naslov: 8160 Weiz, Franz-Pichler-Strasse 30
Telefon: +43 (0) 3172/603 - 0
Fax: +43 (0) 3172 / 603-9
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.weiz.com
Skupna površina: 3655 m²
Fokus: R&R sektorji, marketing
Technology Centre Germany Berg
Naslov: 8530 Germany Berg, main course 35
Telefon: +43 (0) 3462 / 2011-0
Fax: +43 (0) 3462/2011 215 - 272
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tzd.at
Skupna površina: 720 m²
Fokus: Creativne industrije, elektornika, keramika,
hrana, energija, agrikultura
WGM business park and incubator Mürzzuschlag
Naslov: 8680 Mürzzuschlag, Wiener Straße 9
Telefon: +43 (0) 3852 / 2555-92
Fax: +43 (0) 3852 / 2555-14
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.wgm.co.at
Skupna površina: 21,000 m²
Fokus: Robotika, avtomatizacija, izobraževanje
Technology Park Unterpremstätten
Naslov: 8141 Unterpremstätten Thalerhofstraße 85
Telefon: +43 (0) 316 / 7095-325
Fax: +43 (0) 316 / 7095-430
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.impulszentren.at
Skupna površina: n.p.
Fokus: E-poslovanje, IKT
Tele Bärnbach deployment and operational Gmbh
Naslov: 8572 Bärnbach property: Telepark 1 / Headquarters:
Hauptplatz 1
Telefon: +43 (0) 3142/62000 to 33301
Fax: +43 (0) 3142/62000 to 33310
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.telepark.at
Skupna površina: 3,000 m²
Fokus: IKT
TIROLSKA (TIROL)
Competence Center INNSBRUCK
Naslov: 6020 Innsbruck, Grabenweg 3/3a
Telefon: +43 (0) 512 / 390296-0
Faks: +43 (0) 512 / 390296-52
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.prisma-zentrum.com
Skupna površina: 2006 m²
Fokus: Storitve, tehnologija, druga področja
Osttiroler Business Park
Naslov: 9900 Lienz, Amlacherstraße 12
Telefon: +43 (0) 4852 / 72800-0
Fax: +43 (0) 4852 / 72800-20
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.owp-lienz.co.at
Skupna površina: 3,900 m²
Fokus: Inovativna startup podjetja
Impulszentrum Schwaz
Naslov: 6130 Schwaz, Münchner Straße 22
Telefon: +43 (0) 512 / 390296-0
Fax: +43 (0) 512 / 390296-52
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.prisma-zentrum.com
Skupna površina: 3,000 m²
Fokus: Obnovljivi viri energije, poslovne storitve
Technology and Business Incubation Centre Regional Tech
Naslov: 6395 Hochfilzen, Regional Tech 1
Telefon: +43 (0) 5359 / 90501-0
Fax: +43 (0) 5359/90501 - 1004
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.regio-tech.at
Skupna površina: 750 m²
Fokus: Media, svetovanje, regionalni razvoj, poslovne storitve,
IT
Innotech - Founder & Business Centre Kufstein
Naslov: 6330 Kufstein, Salurnerstraße 22
Telefon: +43 (0) 5372/6912 - 165
Fax: +43 (0) 5372/6912 - 169
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.innotech.co.at
Skupna površina: 6,000 m²
Fokus: Gradbeništvo, nepremičnine, upravljanje
zgradb, IKT, poslovne in svetovalne storitve
Innovation Centre Reutte GmbH & Co KG
Naslov: 6600 Pflach, coal No. 7
Telefon: +43 (0) 5672 / 66100-0
Fax: +43 (0) 5672/66100 - 110
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.icreutte.at
Skupne površine: 2662 m²
Fokus: Elektronika, start-up podjetja
Lantech Innovationszentrum GmbH
Naslov: 6500 Landeck, Brugg Field Road 5
Telefon: +43 (0) 5442 / 68877-0
Fax +43 (0) 5442 / 68877-77
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.lantech.at
Skupna površina: 2769 m²
Fokus: Nova mlada podjetja
Life Science Center
Naslov: 6020 Innsbruck, Mitterweg 24
Telefon: +43 (0) 512 / 390296-0
Faks: +43 (0) 512 / 390296-52
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: : www.prisma-zentrum.at
Skupna površina: 3,350 m²
Fokus: Biotehnologija, biomedicina
TWI - Technology and Business Park Innsbruck
Naslov: 6020 Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 5-7
Telefon: +43 (0) 512/364000
Faks: +43 (0) 512/360353
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.twi.at
Fokus: n.p.
ZGORNJA AVSTRIJA (OBERÖSTERREICH)
Business & Innovation Centre Wels (BIS catfish)
Naslov: 4600 Wels, Franz-Fritsch-Straße 11
Telefon: +43 (0) 7242 / 9001-16
Fax: +43 (0) 7242 / 9001-7
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.biz-wels.at
Skupna površina: 10,000 m²
Fokus: Tehnološko usmerjena podjetja in startup podjetja
Technology & Innovation Centre Kirchdorf
Naslov: 4553 Schlierbach Pyhrnstraße 16
Telefon: +43 (0) 7582/61761 - 210
Fax: +43 (0) 7582/61761 - 209
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tiz-kirchdorf.at
Skupna površina: 2,600 m²
Fokus: Polimeri, strojništvo, avtomatizacija, IT
GTZ-founder and technology center Wels
Naslov: 4600 Wels, Durisolstraße 7
Telefon: +43 (0) 7242 / 9001-16
Fax: +43 (0) 7242 / 9001-7
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.gtz-wels.at
Skupna površina: 5,700 m²
Fokus: IT, svetovanje in storitve
Technology and Innovation Centre St. Florian
Naslov: 4490 St. Florian, Pummerinplatz 2
Telefon: +43 (0) 699/1300 1200
Fax: +43 (0) 07262 / 9396-3003
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tiz.at
Skupna površina: 5480 m²
Fokus: IKT, transport, logistika, kontrolni sistemi
Hagenberg Software Park
Naslov: 4232 Hagenberg, Hauptstrasse 90 Software Park 10-49
Telefon: +43 (0) 7236/3343 - 404
Fax: +43 (0) 7236/3343 - 590
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.softwarepark-hagenberg.com
Skupna površina: 26.000 m²
Fokus: IKT, ekonomske vede
Technology and service center Enns GmbH
Naslov: 4462 Reichraming, iron street 75
Telefon: +43 (0) 7254/20580 - 100
Fax: +43 (0) 7254/20580 - 503
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tdz-ennstal.at
Skupna površina: 1821 m²
Fokus: Alternativni viri energije, varnostne tehnologije
Logistics center Ennshafen - EHG Ennshafen GmbH
Naslov: 4470 Enns, Donaustraße 3
Telefon: +43 (0) 7223 / 84151-0
Fax: +43 (0) 7223/84151 - 110
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.ennshafen.at
Skupna površina: 2,834 m²
Fokus: Logistika, inženiring
TDZ technology and service center Danube Šumava
Naslov: 4120 Neufelden Velden Street 29
Telefon: +43 (0) 7282/20797 - 2000
Fax: +43 (0) 7282 / 20797-99
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tdz.at
Skupna površina: 1720 m²
techcenter Linz Winter Harbor
Naslov: 4020 Linz, Hafenstraße 47-51
Telefon: +43 (0) 732 / 9015-5400
Fax: +43 (0) 732 / 9015-5412
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.techcenter.at
Skupna površina: 12,800 m²
Fokus: IKT, mehanika, startup podjetja
Technology Center GmbH Inner Salzkammergut
Naslov: 4820 Bad Ischl Technoparkstrasse, 3
Telefon: +43 (0) 6132 / 9003-0
Fax: +43 (0) 6132/9003 - 1030
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tzs.at
Skupna površina: 2340 m²
Fokus: Lesne tehnologije, IKT, turizem, tehnološke inovacije
Technology Center GmbH Perg
Naslov: 4320 Perg, Technology Park 17
Telefon: +43 (0) 7262/9396 - 3000
Fax: +43 (0) 7262/9396 - 3003
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tzperg.at
Skupna površina: 3,000 m²
Fokus: Gradbeništvo
Technology Center GmbH Salzkammergut
Naslov: 4810 Gmunden, 45 Krottenseestraße
Telefon: +43 (0) 7612 / 9003-0
Fax: +43 (0) 7612/9003 - 1030
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tzs.at
Skupna površina: 1.430 m²
Fokus: IKT, elektronika, tehnološke storitve, energija in okolijske
tehnologije
ZGORNJA AVSTRIJA (OBERÖSTERREICH)
Technology Center Mondseeland
Naslov: 5310 Mondsee Technoparkstrasse, 4
Telefon: +43 (0) 7612 / 9003-0
Fax: +43 (0) 7612/9003 - 1030
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tz-mondseeland.at
Skupna površina: 2,100 m²
Fokus: IKT, kolijske energije, turizem
TGZ - tourism catering service center Bad Leonfelden
Naslov: 4190 Bad Leonfelden Maximilianstraße 4
Telefon: +43 (0) 7213 / 609-83
Fax: +43 (0) 7213 / 609-803
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tgz-badleonfelden.at
Skupna površina: 2847 m²
Fokus: Turizem
Technology center Salzkammergut District
Vöcklabruck GmbH
Naslov: 4800 Attnang-Puchheim Steinhüblstraße, 1
Telefon: +43 (0) 7674 / 206-90
Fax: +43 (0) 7674 / 206-99
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tza.at
Skupna površina: 2,100 m²
Fokus: Inženiring, avtomatizacija, tehnološke storitve,
okolje in okoljske tehnologije, IKT, marketing
TGZ Schärding technology and business center Ges.mbH
Naslov: 4780 Schärding am Inn, Kenzianweg 8
Telefon: +43 (0) 7712/4994 - 6011
Fax: +43 (0) 7712/4994 - 6808
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tgz.at
Skupna površina: 2,000 m²
Fokus: IKT
Technology Centre Freistadt - Mühlviertel deployment
and operational mbH
Naslov: 4240 Free City, Industriestraße 6
Telefon: +43 (0) 7942/75055 - 101
Fax: +43 (0) 7942/75055 - 502
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tzf.at
Skupna površina: 2585 m²
Fokus: Les, energija, okolje, biotehnologija
Techno-Z Braunau Technologiezentrum GesmbH
Naslov: 5280 Braunau am Inn, industrial line 54
Telefon: +43 (0) 7722 / 67350-0
Fax: +43 (0) 7722/67350 - 8206
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tzi.at
Skupna površina: 3,143 m²
Fokus: Avtomobilski sektor, laboratorijsko merjenje, IKT
Techno-Z Ried technology center Ges.mbH
Naslov: 4910 Ried, Dairy Road 4
Telefon: +43 (0) 7752/86 989 - 4011
Fax: +43 (0) 7752/86 989 - 4808
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tzr.at
Skupna površina: 2707 m²
Fokus: Les in plastika
TIC Technology & Innovation Center Steyr
Naslov: 4407 Steyr-Gleink, Im Stadtgut A1
Telefon: +43 (0) 7252 / 220-100
Fax: +43 (0) 7252 / 220-111
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tic-steyr.at
Skupna površina: 4,700 m²
Fokus: Tehnologija in strartup podjetja
TIZ Landl-Grieskirchen GmbH
Naslov: 4710 Grieskirchen, Industriestraße 28
Telefon: +43 (0) 7248/64122 - 530
Fax: +43 (0) 7248/64122 - 539
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.tizlandl.at
Skupna površina: 3354 m²
Fokus: Elektronika, IKT
BUSINSS REGION LK