GENERALNI KATALOG

GENERALNI
KATALOG
PRAVILNO SKLADIŠČENJE BRUSOV
NEPRAVILNO RAVNANJE
PRAVILNO RAVNANJE
Zagotovite suh in zračen prostor, brez večjih
temperaturnih sprememb (temperatura med
10o in 30o C ter največ 70% relativne vlažnosti).
S tem ohranite fizikalne lastnosti armiranih smolno
vezanih brusov do treh let oziroma nearmiranih
do dve leti.
Skladiščni prostor naj bo čim bližje mestu
uporabe, da se izognete mehanskim poškodbam
brusov med transportom, v hladnejših dnevih pa
nastajanju kondenzacije med transportom.
1. NIKOLI ne skladiščite bruse v vlažnih prostorih ali
pri ekstremnih temperaturah!
2. NIKOLI ne uporabljajte nearmiranih rezalnih plošč
na prenosnih strojih!
3. NIKOLI ne ravnajte z brusom grobo!
4. NIKOLI ne vpenjajte poškodovanih brusov!
5. NIKOLI ne prekoračite maksimalne dovoljene
obodne hitrosti označene na brusu!
6. NIKOLI ne vpenjajte brusa na os z uporabo sile!
7. NIKOLI ne uporabljajte vpenjalnih prirobnic, ki so
neustrezne, poškodovane, umazane ali iztrošene!
8. NIKOLI ne zategujte pretirano vpenjalnih prirobnic,
da jih ne poškodujete!
9. NIKOLI ne uporabljajte kartonske podloge za
mehko vpenjanje pri izbočenih brusih!
10. NIKOLI ne uporabljajte stroja, ki ni v dobrem
mehanskem stanju!
11. NIKOLI ne uporabljajte stroja brez varnostnega
ščita!
12. NIKOLI ne uporabljajte stroja brez ustreznega
sistema odpraševanja in opreme za zaščito pred
prahom!
13. NIKOLI ne izvajajte stranskih pritiskov na rezalne
plošče!
14. NIKOLI ne ustavljajte stroja po obratovanju s
pritiskom na brus (stransko ali obodno), temveč
izklopite stroj in počakajte, da se brus preneha
vrteti!
15. NIKOLI ne dopustite , da bi brus stisnilo v rezu
obdelovanca!
16. NIKOLI ne ustvarjajte prekomernega pritiska na
brus, tako da ne povzročate upočasnitve motorja!
17. NIKOLI ne brusite po bočnih straneh rezalnih plošč!
18. NIKOLI ne odlagajte brusilnega stroja s pomočjo
kabla brusilnega stroja, brus lahko nalomite ob
izpustitvi s celo težo stroja kar lahko kasneje
povzroči razlet brusa!
19. NIKOLI ne brusite z izbočeno brusno ploščo na
kotnem brusilnem stroju pod manjšim naklonskim
kotom kot je predpisan!
20. NIKOLI ne uporabljajte stroja tako, da nimate
popolne kontrole in da niste v popolnoma
uravnoteženem položaju!
1. VEDNO upoštevajte navodila za pravilno
skladiščenje!
2. Brus VEDNO pred montažo vizualno preglejte ter
poškodovane izločite!
3. Brus VEDNO uporabljajte na stroju z varnostnim
ščitom, ki mora pokrivati skoraj polovico brusa!
4. Nearmirane rezalne plošče VEDNO uporabljajte
samo na stabilnih stacionarnih strojih!
5. VEDNO pred menjavo brusa izklopite električno
energijo na stroju in izvlečite tudi vtikač iz vtičnice!
6. Pri menjavi brusov VEDNO uporabljajte orodje
proizvajalca stroja!
7. VEDNO se prepričajte, da hitrost osi stroja ni višja
od delovne hitrosti označene na brusu!
8. VEDNO uporabljajte ustrezne vpenjalne prirobnice
za bruse in preverite, da so nepoškodovane in čiste
ter brez opilkov!
9. VEDNO uporabljajte kartonske podloge za mehko
vpenjanje ravnih brusov med vpenjalne prirobnice!
10. VEDNO upoštevajte, da je pri novo vpetem brusu
potreben zagon stroja z varnostnim ščitom na
obratovalno hitrost ter da je brus vsaj 60 sekund na
delovni hitrosti preden pričnete rezati ali brusiti!
11. VEDNO uporabljajte delovna zaščitna sredstva:
oblačila, maska, očala ali ščit, rokavice ter
pripomočke za zaščito sluha!
12. VEDNO redno preverjajte hitrost stroja, še zlasti po
vzdrževalnih delih ali popravilu stroja!
13. VEDNO preverite ustreznost napetja pogonskega
jermena za doseganje optimalnega prenosa moči!
14. VEDNO preverite vpetje obdelovanca preden
pričnete rezati ali brusiti!
15. VEDNO namestite prenosni stroj na ustrezno mesto,
kjer ni mogoča mehanska poškodba brusa!
16. Pri delu s prenosnim strojem se VEDNO namestite v
udoben in uravnotežen položaj!
17. Pri brušenju z izbočenimi brusnimi ploščami na
kotnem brusilnem stroju VEDNO upoštevajte
predpisani naklonski kot med obdelovancem in
brusno ploščo!
18. VEDNO pazite na urejenost delovnega prostora,
da se obvarujete pred zdrsi ali padci med rezanjem
ali brušenjem!
Zagotovite primerna stojala, police, predale ali
zaboje za skladiščenje različnih oblik brusov:
- debele tankostenske obroče skladiščite v
horizontalni legi na ravni površini oziroma
na jekleni podlagi;
- tanjše smolno vezane rezalne plošče
polagajte na ravno podlago, da preprečite
krivljenje;
- bruse manjših dimenzij skladiščite na gornjih
policah ali v originalnem pakiranju;
- izbočene brusne plošče zlagajte eno na
drugo ali jih hranite v originalnem pakiranju
do višine 120 cm;
- brusne plošče in debelostenske brusne obroče
večjih dimenzij skladiščite v vertikalni legi na
spodnjih policah, transportirajte pa v
horizontalni legi.
Pregled razvoja tovarne SWATY
Tovarno umetnih brusov Swaty je ustanovil leta 1879 kemik Franz Swaty in podjetje sodi tako med starej{e evropske
proizvajalce brusilnega orodja.
Na za~etku poslovanja je proizvodnja temeljila na patentiranem postopku za izdelavo brusov v mineralnem vezivu.
Ta proizvodnja je ugasnila leta 1958, ker so jo izpodrinili sodobnej{i programi.
Koncem leta 1929 je firma pri~ela proizvajati bruse v kerami~ni vezi zlasti za potrebe industrije.
Bruse v smolni vezi – ta veja proizvodnje je danes po obsegu najmo~nej{a - je firma pri~ela proizvajati leta 1946.
Leta 1963 je nastala ob uporabi steklenih armirnih tkanin varianta teh brusov, primerna za uporabo pri visokih obodnih hitrostih 80 – 100 m/s – zlasti za odrezovanje in ~istilno bru{enje. Istega leta je bil razvit fleksibilni izdelek Swatyfiber.
V sedemdesetih letih so nastali novi specialni proizvodi za uporabo pri pove~anih obodnih hitrostih:
- smolno vezani vro~e stisnjeni brusi na osnovi cirkonijevega korunda za delo na brusilnih avtomatih v `elezarnah,
- hladno stiskani smolno vezani ~istilni brusi za delovno obodno hitrost 63 m/s,
- kerami~no vezani brusi za 50 in 63 m/s, namenjeni za specialna bru{enja.
Leta 1978 je stekla proizvodnja diamantnih izdelkov v kovinski vezi (diamantne `age in krone).
V letu 1984 je pri~ela proizvodnja diamantnega in bornitridnega brusilnega orodja v smolni vezi (program DIABON).
V devetdesetih letih je tovarna Swaty osvojila proizvodnjo diamantnih brusov v kovinski vezi za steklo kot tudi
proizvodnjo bornitridnega brusilnega orodja v kerami~ni vezi.
Dela na razvoju novih brusilnih orodij se {e nadaljujejo.
Swaty proizvaja danes okoli petdeset tiso~ razli~nih brusilnih proizvodov in jih prodaja v ve~ kot 40 dr`av na vseh
kontinentih.
Tovarna Swaty se je leta 1992 preoblikovala v delni{ko dru`bo Swaty d.d.
Leta 1997 je pridobila Certifikat za vpeljavo sistema kakovosti v razvoj, proizvodnjo in prodajo brusilnih orodij
ISO 9001.
Leta 2000 je Swaty pridobil Sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001.
Leta 2002 je Swaty postal polnopravni ~lan OSA - Organizacije za varnost pri bru{enju.
Wien
1
VSEBINA
OSNOVNI PODATKI O BRUSIH
Stran
PREGLED PROIZVODNEGA PROGRAMA
- Brusilno orodje iz korundov in silicijevega karbida
- Brusilno orodje iz supertrdih abrazivov diamanta in CBN
SISTEM OZNA^EVANJA
- Oznaka gradiva
- Uporabno podro~je za posamezne elektrokorunde
- Velikost brusilnega zrna
- Trdota brusilnega orodja
- Struktura brusilnega orodja
- Vezivo
OZNAKA OBLIK BRUSILNEGA ORODJA
Standardne dimenzije brusnih izdelkov
- Standardne dimenzije premerov – D
- Standardne debeline – T
- Standardni premeri izvrtin – H
Na~in naro~anja brusov
Proces bru{enja
5
5
6
7
7
8
8
8
9
10
15
15
16
16
17
17
VRSTE BRU[ENJA
2
GROBO BRU[ENJE IN REZANJE
GROBO BRU[ENJE – ^I[^ENJE NA VISE^IH IN STABILNIH BRUSILNIH STROJIH
- ^istilne brusilne plo{~e
VISOKOTLA^NO ^ISTILNO BRU[ENJE
- Vro~e stiskane ~istilne plo{~e
BRU[ENJE Z RO^NIMI RAVNIMI BRUSILNIMI STROJI
- Armirane brusilne plo{~e
- Bru{enje z brusilnimi ~epi z maticami
- Bru{enje z brusi s stebli
REZANJE IN BRU[ENJE Z RO^NIMI KOTNIMI BRUSILNIMI STROJI
- Ravne rezalne plo{~e – Oblika 41B
- Ugreznjene rezalne plo{~e – Oblika 42
- Ugreznjene brusilne plo{~e – Oblika 27
- Bru{enje s koni~nimi lonci
- Fiberflex diski
- Polfleksibilna brusilna plo{~a Swaty-Rondex
- Lamelni brusi s steblom
- Lamelni brusni diski
REZANJE NA VISE^IH IN STABILNIH BRUSILNIH STROJIH
- Rezalne plo{~e – Oblike: 41B, 41CD, 41CD2, 41C2D2
- Tanke armirane rezalne plo{~e
- Nearmirane tanke rezalne plo{~e
PRECIZNO BRU[ENJE
[email protected] BRU[ENJE MED KONICAMI
- Bru{enje motornih gredi
- Bru{enje odmi~nih gredi
- Bru{enje valjev
[email protected] BRU[ENJE BREZ KONIC - CENTERLESS
PLOSKOVNO BRU[ENJE
- Z ravnimi brusilnimi plo{~ami
- Z lonci, obro~i in segmenti
- Dvokolutno ravno bru{enje
- Brusilne plo{~e za bru{enje vzmeti
19
19
19
20
20
21
22
23
24
27
27
28
29
30
31
32
33
33
34
34
35
36
38
38
40
40
42
43
45
45
46
47
48
NOTRANJE BRU[ENJE
- Tabela oblik in dimenzij
ORODNO BRU[ENJE
Bru{enje orodja z ravnimi brusilnimi plo{~ami oblike 1, 5, 7
- Na stabilnem brusilnem stroju
- Na univerzalnem brusilnem stroju
Orodno bru{enje z brusi oblik 2, 3, 4, 6, 11, 12 na univerzalnih brusilnih strojih
Tabela dimenzij brusov standardnih oblik
Ostrenje `ag
BRU[ENJE ZOBNIKOV
- Po sistemu „NILES“
- Po sistemu „MAAG“
- Brusilna plo{~a enostransko koni~na „KLINGELNBERG“
- Bru{enje zobnikov po sistemu „REISHAUER“
BRU[ENJE NAVOJEV S PREHODOM
PLO[^E ZA UTORNO BRU[ENJE
PROFILNO BRU[ENJE V POLNO; OBLIKOVANJE ZOB [email protected] @AG
HONANJE
RO^NO BRU[ENJE
- Brusilne pile
- Brusilne opeke
- Brusna poravnala
- Priporo~ila za izbor gradiva brusilnih pil, opek in poravnal
BRUSI ZA POLJEDELSTVO
- Brusi za kosilnice
- Brusi za kose
SPECIALNI IZDELKI: Swaty Elast, …
Stran
49
50
51
51
51
52
53
54
58
59
59
60
61
62
63
64
64
65
66
66
68
69
69
71
71
71
71
BRUSILNA DIAMANTNA IN BORNITRIDNA ORODJA
DIAMANTNA IN CBN BRUSILNA ORODJA V SMOLNEM VEZIVU „DIABON“
- Tabela standardnih oblik
- Specifikacija gradiva
- Trdota
- Vezivo
- Koncentracija
- Obodna hitrost
- Uporaba
- Monta`a
- Vzdr`evanje
DIAMANTNE [email protected] @AGE
DIAMANTNE KRONE
DIAMANTNO BRUSILNO ORODJE ZA STEKLO
73
73
75
76
76
76
76
77
77
77
78
79
80
VARNOST PRI BRU[ENJU
Splo{na pravila
Delo z ro~nimi brusilnimi orodji
Za{~itna ohi{ja
Skladi{~enje brusilnega orodja
Priporo~ila
Poravnavanje brusilnega orodja
Vpenjanje
Obodne hitrosti
Pove~ane delovne obodne hitrosti
Tabela obodnih hitrosti
VPRA[ALNIK
VRSTE BRU[ENJA IN USTREZNE OBLIKE BRUSILNEGA ORODJA
82
83
83
84
85
85
86
88
89
90
91
92
3
OSNOVNI PODATKI O BRUSIH
PREGLED PROIZVODNEGA PROGRAMA
Zaradi dolgoletnih izku{enj in raziskovanj na podro~ju kakovostnega in u~inkovitega bru{enja lahko ponudimo na{im uporabnikom brusilno orodje visoke kvalitete, namenjeno uporabi v vseh industrijskih panogah in sicer v:
`elezarstvu, livarstvu, strojegradnji, orodjarstvu, ladjedelni{tvu, v industriji vozil, proizvodnji kovinskih konstrukcij in procesne opreme, vzdr`evanju `elezni{kih tirov, steklarstvu, gradbeni{tvu, kamnose{tvu, kmetijstvu, usnjarstvu, prehrambeni
industriji, obrti, doma~ih delavnicah in drugih dejavnostih.
Proizvodni program obsega:
Brusilno orodje iz korundov in silicijevega karbida
za standardne in pove~ane obodne hitrosti v oblikah in dimenzijah standardiziranih po ISO in DIN in na `eljo tudi v nestandardnih oblikah in dimenzijah;
- v kerami~nem in smolnem vezivu debelin od 1,5 mm do 300* mm pri kerami~no vezanih in od 0,8 mm do 300* mm pri
smolno vezanih brusih, premerov od 3 do 1250 mm.
- visokoturne smolno vezane armirane brusilne plo{~e in rezalke 3 STARS FLEX premerov do 1000 mm.
- SWATYFIBER, fleksibilne visokoturne diske za obdelavo zaobljenih povr{in (premerov 115 – 180 mm)
- lamelne brusne plo{~e za obdelavo zaobljenih povr{in (premerov 115 – 180 mm)
- lamelni brusi s steblom (premerov 30 – 80 mm)
- brusilni segmenti raznih oblik in dimenzij
- honing kamni
- brusilno orodje za ro~no bru{enje – pile, opeke.
- brusi v gumi vezi (vodilne plo{~e za bru{enje brez konic - centerless, brusi s steblom, polirne plo{~e...)
- specialni izdelki
Brusilno orodje iz supertrdih abrazivov – diamanta in kubi~nega
bornitrida:
- DIABON proizvodni program brusilnega orodja iz diamanta ali kubi~nega bornitrida v smolnem vezivu in je namenjen za
precizno bru{enje. Izdelujemo ga do max. premera 500 mm v oblikah standardiziranih po FEPA.
- diamantne krone premerov od 20 – 500 mm in diamantne `age premerov 250 – 1600 mm v kovinski vezi za uporabo v gradbeni{tvu in pri predelavi kamna.
- diamantno brusilno orodje v kovinski vezi za steklarsko industrijo izdelujemo v premerih od 4 – 300 mm.
- brusilno orodje iz kubi~nega bornitrida v kerami~nem vezivu premerov od 4 – 100 mm, ki je namenjeno zlasti notranjemu
bru{enju visokolegiranih jekel visoke trdote in `ilavosti ter superlegur na osnovi Ni in Co.
* ve~je debeline nudimo v izvedbah sestavljenih ali zlepljenih ve~delnih brusov.
5
Sistem ozna~evanja
Za popolno identifikacijo brusnega izdelka iz na{ega programa je potrebno navesti naslednje skupine podatkov:
• oblika brusnega orodja
• dimenzija brusilnega orodja
• gradivo
• delovna obodna hitrost
• eventualne posebne zahteve glede izvedbe (toleranca neuravnote`enosti …)
Po potrebi so posameznim elementom oznake dodane {e proizvajal~eve interne oznake.
Sestavo gradiva brusilnega orodja dolo~ajo naslednji glavni elementi:
• vrsta in tip brusilnega zrna
• granulacija (in kombinacija) brusilnega zrna
• trdota
• struktura
• vezivo
• interni simbol (tip veziva, tehnolo{ke posebnosti)
Sistem ozna~evanja gradiva brusilnega orodja iz korundov in silicijevega karbida:
Trdotna stopnja
zelo
mehko
D,E
F,G
srednje
L,M
N,O
zelo
trdo
T,U
V,W
mehko
H,I
J,K
trdo
P,Q
R,S
izredno
trdo
X,Y
Z
Tip abraziva
52A
46/1
11/3
J
V
35T4
Interna oznaka
veziva
Velikost zrna/kombinacija*
A, 3A
7A
2A
4A
6A
8A
ZA, XA, WA
52A
GA
6
C
9C
groba
srednja
fina
zelo fina
8
10
12
14
16
20
24
30
36
46
54
60
70
80
90
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
normalni korund
polplemeniti korund
plemeniti beli korund
plemeniti ro`nati korund
temnorde~i korund
enokristalni korund
cirkonijev korund
me{anica A + 2A
sintrani submikroni
kristalni korund
zeleni silicijev karbid
~rni silicijev krabid
Struktura/Poroznost*
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
...
18
Zaprto
Vezivo
V
Kerami~no
B
Smolno
BF
Smolno
oja~ano z vlakni
R
Gumi
Odprto
* Interni znak
Oznaka gradiva
Brusilno orodje je sestavljeno iz brusilnega zrna, veziva in por.
Brusilna zrna u~inkujejo kot rezila, vezivo ve`e zrna v kompaktno celoto, pore.
BRUSILNO ZRNO
Za proizvodnjo brusilnega orodja iz osnovnega programa uporabljamo kot abrazivni material elektrokorund in silicijev karbid.
Korund (umetni)
Uporabljamo ve~ tipov korunda:
• normalni korund (3A, A)
• polplemeniti korund (7A)
• plemeniti korundi:
- beli plemeniti korund (2A)
- ro`nati plemeniti korund (4A)
- temno rde~i ali rubinasti korund (6A)
- enokristalni korund (8A)
- sintrani subnikron kristalni korund (GA)
- cirkonijevi korundi (ZA, XA, WA)
Uporabno podro~je za posamezne tipe elektrokorundov
Tip abraziva
Vrsta obdelovanega gradiva
Mehanske lastnosti obdelovanih gradiv
Normalni korund
Nizko legirana, nekaljena jekla
Natezna trdnost med 300 –500 N/mm2
Polplemeniti korund
Normalno legirana jekla,
vsestranska uporaba
Natezna trdnost okoli 500 N/mm2
trdota do 60 HRC
Plemeniti korund
Visoko legirana jekla, za precizno bru{enje
Natezna trdnost ve~ kot 500 N/mm2
trdota ve~ kot 62 HRC
Specialni cirkonijev korund (ZA, XA, WA) odlikuje visoka kemi~na, termi~na in mehanska obstojnost in se uporablja za
izdelavo brusilnega orodja (vro~e in hladno stiskanega), namenjenega za delo v najte`jih razmerah.
GA sintrani submikron kristalni korund daje brusu ve~jo reznost in dalj{o obstojnost.
Silicijev karbid
Uporabljamo dva tipa:
Silicijev karbid, zeleni (C) je izredno trd material (trdota 9,5 po Mohsovi lestvici). Zaradi velike reznosti je primeren za obdelavo karbidnih trdin, sive in trde litine, plasti~nih materialov, gume, barvnih kovin, keramike, stekla, nitriranih jekel ter zoper
kisline odpornih jekel.
Silicijev karbid, ~rni (9C)
Je nekoliko manj krhek kot zeleni silicijev karbid in se uporablja za obdelavo vseh zgoraj na{tetih materialov razen karbidnih
trdin.
7
VELIKOST BRUSILNEGA ZRNA
Velikost brusilnega zrna ozna~ujemo s {tevil~nimi oznakami skladno s standardom ISO 8486.
Primerjava nacionalnih standardov za velikosti brusilnega zrna
1
2
3
4
5
Mikrogranulacije
1
2
3
4
5
50% vrednost sedimentacijske krivulje
1 ISO 8486, DIN 69101
2 ANSI B 74.12-1976 (ZDA)
3 JIS R 6001-1973 (Japonska)
4 GOST 3647-71
5 PN-76 M-59115 (Poljska)
TRDOTA BRUSILNEGA ORODJA
Je premosorazmerna vezivni sili, s katero je posamezno zrno oprijeto v matrico veziva in je odvisna od:
• koli~ine in vrste veziva
• strukture
• vrste brusilnega zrna
• tehnologije izdelave brusilnega orodja.
Trdoto izra`amo opisno s trdotnimi razredi, ki jih ozna~ujemo s ~rkami angle{ke abecede (od D-Z)
STRUKTURA BRUSILNEGA ORODJA
8
Struktura brusilnega orodja, ki je ozna~ena s {tevil~nimi oznakami od 0 – 18, je odvisna od relativne razdalje med sosednjimi zrni.
VEZIVO
Kerami~no vezivo
Glavne sestavine kerami~nih veziv so glina, kaolin, glinenec, frite in pigmenti. Pri `ganju v pe~i se komponente delno talijo
ali sintrajo, med seboj reagirajo in pri hlajenju preidejo v steklu ali porcelanu podobno stanje.
Kerami~no vezivo je krhko, neelasti~no in zelo dobro dr`i obliko. Ob~utljivo je na udarce, sunke, velike obremenitve in temperaturne spremembe. Ni ob~utljivo na delovanje vlage do temperature nad 0˚ C.
Smolno vezivo
Glavne sestavine smolnih veziv so fenolformaldehidne smole in aktivna ter neaktivna polnila. Po toplotni obdelavi fenolformaldehidne smole kondenzirajo v netopno in netaljivo obliko. Polnila regulirajo nekatere tehnolo{ke, trdnostne in brusilne
lastnosti veziva.
Smolno vezivo je manj krhko, nekoliko bolj elasti~no in nekoliko slab{e ohranja obliko brusa, kot to velja za kerami~na veziva.
Nekoliko manj je ob~utljivo na sunke, udarce in temperaturne spremembe kot kerami~no vezivo, je pa ob~utljivo na delovanje vlage in na alkalne hladilne teko~ine.
Armirano smolno vezivo
Je razli~ica smolnega veziva, kjer se uporabljajo dodatki vlaknastih snovi (obi~ajno steklena vlakna v obliki tkanine). Ker je
tako vezivo armirano, se mo~no pove~a trdnost izdelka in ga lahko uporabljamo pri pove~anih obodnih hitrostih in bo~nih obremenitvah.
Kerami~ne brusilne plo{~e proizvedene z GA korundom.
9
Oznaka oblik brusilnega orodja (po ISO 525)
Osnovne oblike brusov in njihove omejitve
(Pu{~ice na skicah ka`ejo aktivno sti~no mesto brusa z obdelovancem).
OSNOVNA
OBLIKA
SLIKA
NAZIV
VEZIVO
OMEJITVE
OBODNE HITROSTI *1
NORMALNA
IZJEME
DIMENZIJA
H ≤ 0,67 D
Ravna
brusilna plo{~a
1..
DxTxH
V
B
BF
40 m/s
50 m/s
80 m/s
1FK, 1VS
1A
Brusilni obro~
2..
DxT-W
3..
T > 0,02 D*2
T > 0,02 D
T > 4 mm
W < 0,17 D
V
B
32 m/s
40 m/s
Brusilna plo{~a
enostransko
koni~na
H ≤ 0,67 D
V
B
40 m/s
50 m/s
D/J x T/U x H - V..
4..
Brusilna plo{~a
obojestransko
koni~na
D/J x T/U x H - V..
H ≤ 0,67 D
V
B
BF
40 m/s
50 m/s
80 m/s
4A
Brusilna plo{~a
enostransko
izdolbena
5..
D x T x H - P x F..
H ≤ 0,67 D
E ≥ 0,5T
V
B
BF
V
6..
7..
Cilindri~ni brusni
lonec
0,5T > E ≥ 0,3T
0,3T > E ≥ 0,2T
D x T x H - W..
V
B
32 m/s
40 m/s
Brusilna plo{~a
obojestransko
izdolbena
V
40 m/s
B
50 m/s
D x T x H - P x F/G
10
40 m/s
50 m/s
80 m/s
5A
Omejitev za
obliko 5G je
35 m/s
B 45 m/s
*1 Pri naro~ilu mora naro~nik obvezno navesti povi{ane delovne obodne hitrosti!
Normalne delovne obodne hitrosti so lahko ni`je za bruse mehkej{ih trdot in/ali odprtih struktur
*2 D ≤ 250 mm H ≤ 0,67D T > 0,01D
•• Vse podskupine (izpeljanke) iz osnovne oblike
H ≤ 0,67D
E ≥ 0,5D
OSNOVNA
OBLIKA
SLIKA
VEZIVO
OMEJITVE
OBODNE HITROSTI *1
NORMALNA
IZJEME
Dvojni
cilindri~ni brusni
lonec
V
32 m/s
D x T x H - W.. F.. G..
B
40 m/s
NAZIV
9..
H ≤ 0,67D
Koni~ni
brusilni lonec
11..
D/J x T x H - W.. E.. K..
DIMENZIJA
0,4T > E ≥ 0,2T
.
0,3T > E ≥ 0,2T
V
B
32 m/s
40 m/s
V
B
32 m/s
40 m/s
E ≥ 0,5T
V
32 m/s
E ≥ 0,5T
B
40 m/s
V
32 m/s
B
40 m/s
V
32 m/s
B
40 m/s
V
32 m/s
B
40 m/s
V
32 m/s
B
40 m/s
Brusilni kro`nik
12..
D/J x T/U x H W.. E.. K.. V..
Brusilni kro`nik
s kro`nim robnim
profilom
13..
D/J x T/U x H E.. V.. (K..)
Brusilni ~ep
15..
Navoj
D x T/T1 x
Matica - R..
Brusilni ~ep
16..
Navoj
DxTx
Matica - R.. /R1
Brusilni ~ep
17..
D/J x T x Matica
Navoj
Za 17R
podati radius R..
Brusilni ~ep
18..
D x T x Matica
Navoj
Za 18R
podati radius R..
11
OSNOVNA
OBLIKA
SLIKA
VEZIVO
OMEJITVE
OBODNE HITROSTI *1
NORMALNA
IZJEME
D x T x Matica
V
32 m/s
Za 19R
podati radius R..
B
40 m/s
V
B
40 m/s
50 m/s
H ≤ 0,67D
E ≥ 0,5T
V
B
40 m/s
50 m/s
H ≤ 0,67D
E ≥ 0,5T
Enostransko stanj{ana
in izdolbena
brusilna plo{~a
V
40 m/s
H ≤ 0,67D
D/K x T/N x H - P x F
B
50 m/s
E ≥ 0,5T
D x T/N x H - P x F
V
B
40 m/s
50 m/s
H ≤ 0,67D
E ≥ 0,5T
Enostransko stanj{ana
in obojestransko
izdolbena brusilna
plo{~a
V
40 m/s
H ≤ 0,67D
D x T/N x H - P x F/G
B
50 m/s
E ≥ 0,5T
D/K x T/N x H - P x F
V
B
40 m/s
50 m/s
H ≤ 0,67D
E ≥ 0,5T
Obojestransko
stanj{ana in
obojestransko izdolbena
brusilna plo{~a
V
40 m/s
H ≤ 0,67D
D x T/N x H - P x F/G
B
50 m/s
E ≥ 0,5T
NAZIV
DIMENZIJA
Brusilni ~ep
19..
Navoj
20..
Enostransko stanj{ana
brusilna plo{~a
D/K x T/N x H
21..
Enostransko stanj{ana
brusilna plo{~a
D/K x T/N x H
22..
23..
24..
25..
26..
12
Enostransko stanj{ana
in izdolbena
brusilna plo{~a
Obojestransko
stanj{ana in
enostransko izdolbena
brusilna plo{~a
OSNOVNA
OBLIKA
SLIKA
NAZIV
VEZIVO
OMEJITVE
OBODNE HITROSTI *1
NORMALNA
IZJEME
Ugreznjena
brusilna plo{~a
27..
DxUxH
D ≤ 230 mm
BF
80 m/s
Ugreznjeni
brusilni
kro`nik
28..
DxUxH
DxUxH
BF
80 m/s
DxH
4 mm < U ≤ 10 mm
D ≤ 230 mm
BF
80 m/s
Fleksibilna
brusilna plo{~a
(fiberdisk)
30..
4 mm < U ≤ 10 mm
D ≤ 230 mm
Polfleksibilna
brusilna
plo{~a
29..
DIMENZIJA
U ≥ 0,02D
D ≤ 230 mm
B
80 m/s
V
32 m/s
B
40 m/s
Brusilni segment
31..
BxCxL
B/A x C x L
B x C x L - R..
B/A x C x L - R..
Brusilna plo{~a za
stransko bru{enje
35..
DxTxH
H ≤ 0,67D
Brusilna plo{~a za
stransko bru{enje z
maticami
36..
D x T x H - [/Matica
[={tevilo matic
Navoj
H ≤ 0,67D
V
32 m/s
B
40 m/s
V
32 m/s
B
40 m/s
Brusni obro~
z maticami
37..
Navoj
D x T - W - [/Matica
[={tevilo matic
W < 0,17D
13
OSNOVNA
OBLIKA
SLIKA
NAZIV
VEZIVO
OMEJITVE
OBODNE HITROSTI *1
NORMALNA
IZJEME
Brusilna plo{~a
enostransko
stopni~asta
38..
D/J x T/U x H
H ≤ 0,67D
V
B
40 m/s
50 m/s
Brusilna plo{~a
obojestransko
stopni~asta
39..
D/J x T/U x H
H ≤ 0,67D
V
B
40 m/s
50 m/s
Ravna rezalna
plo{~a
41..
B
50 m/s
BF
80 m/s
D>230mm H≤0,33D
T ≤ 0,02D oder
D ≤ 230mm H ≤ 0,33D
T < 4mm
DxTxH
42..
Ugreznjena rezalna
plo{~a
DxUxH
BF
D > 230mm H ≤ 0,33D
U ≤ 0,02D oder
D ≤ 230mm H ≤ 0,33D
T < 4mm
80 m/s
Brus s
steblom
52..
D x T - Steblo
3mm ≤ D ≤ 80mm
V
B
40 m/s
50 m/s
Honing kamen
(brusi za drsno
bru{enje)
54..
BxCxL
Brusilne pile,
opeke, brusna
poravnala
in drugo
90..
BxCxL
Standardizirane oblike robov brusilnih plo{~ (na naro~ilu podati vrednost U in V, ~e niso standardne).
U = T/4
*1
14
U = T/4
R = 0,3 T
R = 0,5 T
R = T/8
R = T/8
R = T/8
U = T/3
DIMENZIJA
R = 0,7 T
U = 0,1 T
Pri naro~ilu mora naro~nik obvezno navesti povi{ane delovne obodne hitrosti!
Normalne delovne obodne hitrosti so lahko ni`je za bruse mehkej{ih trdot in/ali odprtih
struktur.
R=T
U = T/3
Standardne dimenzije brusnih
izdelkov v mm in colah
1. Standardne dimenzije premerov brusnih izdelkov – D
mm
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3
4
5
6
8
10
13
16
20
25
30
32
40
50
51
63
75
76
80
82
100
102
115
125
127
150
152
175
178
180
200
203
225
cole
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 3/16
1 1/4
1 1/2
mm
*
*
*
*
*
*
*
*
2
2 1/2
3
3 1/4
*
4
4 1/2
*
*
5
*
6
*
7
8
*
230
250
254
300
305
350
356
400
406
450
457
500
508
600
610
650
660
700
710
750
762
800
813
900
914
1000
1016
1060
1067
1100
1118
1250
cole
10
12
14
16
18
20
24
26
28
30
32
36
40
42
44
* DIN STANDARD 603-1 do 603-12
15
2. Standardne debeline brusnih izdelkov – T
mm
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0,5
0,6
0,8
1
1,2
1,6
2
2,5
3
3,2
3,5
4
5
6
6,4
7
8
9,5
10
12,7
13
16
20
21
25
32
cole
mm
*
*
3/64
1/16
5/64
3/32
1/8
9/64
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
*
*
*
*
*
*
*
*
**
1/2
5/8
13/16
1
1 1/4
*
*
*
38
40
50
51
63
64
76
80
100
102
125
127
150
152
160
200
203
250
254
300
305
315
400
406
500
508
cole
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
10
12
16
** Brusilne plo{~e debeline nad 300 mm so sestavljene iz dveh ali ve~ kosov.
3. Standardni premeri izvrtin brusnih izdelkov – H
mm
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
16
1,6
2,5
4
6
6,4
8
9,5
10
12,7
13
15,9
16
19,1
20
22,2
25
25,4
31,8
32
38,1
* DIN STANDARD 603-1 do 603-12
cole
1/16
3/32
5/32
mm
*
*
*
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
*
*
*
*
*
*
*
*
7/8
*
1
1 1/4
1 1/2
*
*
40
50,8
(51)
60
(76)
76,2
80
100
127
152,4
160
(203)
203,2
250
254
304,8
(305)
400
508
cole
2
3
5
6
8
10
12
20
Pri naro~anju, prosimo za naslednje podatke:
Kadar kupec prvi~ naro~a brusilno orodje in ne pozna primerne specifikacije gradiva iz SWATY programa, je potrebno, da nam
poleg oblike, dimenzije in delovne obodne hitrosti dostavi kar najve~ podatkov o brusilnem procesu, stroju, obdelovancu –
najbolje kar na na{em vpra{alniku, prilo`enem na koncu kataloga.
Za nestandardizirane oblike prilo`ite risbo brusa!
Pri ponovnem naro~anju `e vpeljanih brusilnih orodij iz na{ega programa pa zadostuje `e navedba SWATY-jeve identifikacijske kode - identa brusilnega orodja oziroma prilo`itev tehni~nega lista.
Ident
Primer naro~ila:
D x T x H
1
14192
250 x 25 x 25
A60/3M6V20
40 m/s
Oznaka
oblike
Vrstna
{tevilka
izdelka
Dimenzija brusa
(mm)
Oznaka sestave
gradiva
Max. delovna
hitrost
Vsako brusilno orodje, poslano iz tovarne, je opremljeno z naslednjimi podatki, ki so lahko navedeni na tehni~nem listku, samem
brusu ali vpenjalnih papirnatih prirobnicah:
• ime in znak proizvajalca
• dimenzije in oznako oblike
• oznako gradiva brusa
• maksimalna dovoljena delovna hitrost
Uporaba brusov
Na proces bru{enja vpliva veliko faktorjev. Z optimalno izbranimi pogoji dose`emo visok u~inek pri bru{enju ter zahtevano
to~nost in kvaliteto povr{ine obdelovanca.
Faktorji, ki vplivajo na proces bru{enja:
• Razmere pri bru{enju:
- obodna hitrost brusa,
- obodna hitrost obdelovanca,
- hitrost primika,
- globina bru{enja
• obdelovanec:
- gradivo (sestava, stanje ..)
- dimenzija in oblika
• brusilni stroj:
(tip stroja, mo~, stabilnost konstrukcije, to~nost,
fleksibilnost, vibracije)
vpenjalna naprava obdelovanca (to~nost),
naprava za profiliranje
• brus:
- oblika in dimenzija
- vrsta gradiva
• hladilna teko~ina
- vrsta, sestavina
- stanje
Za izbiro vrste gradiva v tem katalogu dajemo le okvirne smernice za izbor, saj je proces bru{enja specifi~en za vsako kombinacijo zgoraj navedenih faktorjev in daje brusu z enakim gradivom ob razli~nih pogojih druga~ne rezultate.
17
VRSTE BRU[ENJA
GROBO BRU[ENJE IN REZANJE
Grobo bru{enje – ~i{~enje na vise~ih in stabilnih brusilnih
strojih
^istilne brusilne plo{~e za
stabilne in vise~e brusilne
stroje (rafama) obl 1, 1FK, 1A, 1AO
Finozrnat kolobar
Oblika: 1
Na~in naro~anja: 1-DxTxH
Standardne dimenzije:
D max 600 mm
T max 80 mm
H max 305 mm
Oblika: 1FK
1FK-DxTxH
Jekleni armirni obro~i
armirna tkanina
Oblika: 1A
Na~in naro~anja: 1A-DxTxH
Oblika: 1AO
1AO-DxTxH
Uporabljajo se za ~i{~enje odlitkov in odkovkov ter materialov po rezanju in varjenju na stabilnih in nihajnih (vise~ih) brusilnih strojih. Bru{enje je ro~no vodeno. Zahtevan je velik u~inek bru{enja, ne glede na kvaliteto obdelave povr{ine. Delovna obodna hitrost je lahko 50, 63, 80 m/s.
Na stabilnih brusilnih strojih se uporabljajo nekoliko mehkej{e brusilne plo{~e kot na vise~ih brusilnih strojih. Za delo pri obodnih hitrostih do 50 m/s se uporabljajo brusilne plo{~e obl. 1, za grobo bru{enje (granulacije do 36) pa obl. 1AO.
Brusilne plo{~e za 63 m/s so izdelane s finozrnatim kolobarjem (obl. 1FK), kar zagotavlja ve~jo trdnost brusilne plo{~e.
Brusilne plo{~e za delovno obodno hitrost 80 m/s izdelujemo v armirani izvedbi (obl. 1A) v kvalitetah 52A16-24M-P6BF05.
Podro~je uporabe
Barvne kovine
Jeklena litina
Visokolegirana jekla
Siva litina
Modularna litina
Temper litina
• pred tempranjem
• po tempranju
Primer naro~ila: 1
1
1FK
1FK
1FK
1A
1A
Priporo~ila
za 50 m/s
za 63 m/s
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
Vezivo
9C
52A, 3A, 7A
52A, 7A
ZA, 53C
ZA
ZA, 52A
16-24
14-24
16-24
14-24
16-20
14-24
O-P
O-R
O-R
O-R
O-Q
N-M
4
3-4
4
3-5
5-6
4
B04
B04
B04
B68
B78
B04
B05
B69
B05
B69
B78
B05
ZA, 53C, 9C
ZA, 52A
16-24
16-24
O-R
N
3-4
4
B68
B04
B69
B05
500x60x127 53C 12/3 R4 B68, 50 m/s
500x60x127
450x52x150
500x70x203
600x60x203
500x60x127
600x60x203
53C 12/3 R4 B68, 50 m/s ali 63 m/s
2ZA 16/3 Q4 B18, 50 m/s ali 63 m/s
2ZA 16/1 R7 B27, 50 m/s ali 63 m/s
2ZA 16/1 Q4 B18, 50 m/s ali 63 m/s
2ZA 14/9 R4 BF33, 80 m/s
S2ZA 16/4 J7 BF05, 80 m/s za visoko legirana jekla
19
Visokotla~no ~istilno bru{enje
^istilna brusilna plo{~a vro~e stiskana
Oblika: 1VS
Naro~ilo:
1VS D x T x H
jekleni armirni obro~i
Glede kvalitete brusilnih plo{~ je najbolj{i dogovor med kupcem in proizvajalcem za vsak primer posebej.
Uporabljajo se na avtomatskih visokotla~nih brusilnih strojih (Centro Maskin, Schlütter, Sket itd.) pri visokih obodnih hitrostih
za ~istilno bru{enje gredic, bram, ingotov in odkovkov v jeklarstvu (valjarne, kova~nice, jeklolivarne). Odlikuje jih visoka produktivnost in izredna obrabna odpornost.
Za vro~e stisnjene visokozgo{~ene ~istilne brusne plo{~e smo v pogledu varnosti pri bru{enju z 80 m/s pridobili certifikat konformnosti DSA 2873.
Varnost teh brusov ustreza FEPA Safety Code in VBG-UVV49.
Bruse proizvajamo v naslednjih merah (mm), pri ~emer upo{tevamo posebne tolerance za izvrtine:
Za 80 m/s, toleranca izvrtine + 0,55 mm
+ 0,26
za 63 m/s, toleranca izvrtine + 0,65 mm
+ 0,33
Pri izdelavi uporabljamo specialne korunde (cirkonkorund) oz. me{anice specialnih korundov.
Za pravilen izbor gradiva brusa svetujemo posvet z na{im tehni~nim osebjem.
Primer naro~ila: 1VS 610x76x203,2 XA8 Z B80, 80 m/s
20
Brusi za `elezarne in livarne v oblikah 1, 1VS, 15, 11P, 17R in 18R
Bru{enje z ro~nimi ravnimi brusilnimi stroji
Bombirana brusilna plo{~a za
bru{enje brez za{~ite
Bru{enje z
bombiranimi
brusilnimi plo{~ami
obl. 4A
Na~in naro~anja:
4KA Dx T/U x H
armirna tkanina
Nestandardne:
4KA D/J x T/U x H
4KA
PODRO^JE UPORABE
Barvne kovine
Za 50 m/s
Za 63 m/s
Jeklo in jekl. litina
Za 50 m/s
Za 63 m/s
Visokolegirano jeklo
Za 50 m/s
Za 63 m/s
Nerjavna
kisl. odporna jekla
Za 50 m/s
Za 63 m/s
Siva litina, trda litina
Za 50 m/s
Za 63 m/s
Priporo~ila
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
9C
9C
24-36
24-36
N-Q
N-Q
4-5
6-8
B
BF
3A, 7A
3A, 52A, 7A
20-36
20-36
N-Q
N-Q
4-5
6-8
B
BF
52A, 7A
52A, 7A
24-36
24-36
N-Q
N-Q
6-8
6-8
B
BF
52A
52A
24-36
24-36
N-Q
N-Q
4-5
6-8
B
BF
ZA, 9C
ZA, 9C
20-36
20-36
N-Q
N-Q
6-8
6-8
B
BF
Na~in naro~anja:
1A D x T x H
Bru{enje z armiranimi
brusilnimi plo{~ami
obl. 1A, 1AM
1A
armirna tkanina
Izvedba z matico: obl. 1AM
Za obodne hitrosti V 80 m/s
Na~in naro~anja:
1AM D x T x matica
1AM
navoj
Podro~je uporabe
Splo{na uporaba
Priporo~ila
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
3A, 52A, 7A, ZA
24-36
N-S
6-8
BF
21
Ravne armirane brusilne plo{~e oblike 1A za uporabo na
ro~nih ravnih brusilnih strojih za 80 m/s.
Izbor dimenzij – mm
D
50
65
75
80
100
125
150
175
200
225
4
4
4
4
10
6
6
6
6
16
T
8
8
8
8
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
25
25
25
25
25
25
6
6
6
6
9,5
9,5
9,5
9,5
13
32
32
32
32
Primer naro~ila:
1A 125 x 25 x 25 mm 3A 16/1N4BF, 80 m/s
1A 150 x 25 x 25 mm 52A 24/3P6 BF05, 80 m/s
1A 200 x 25 x 25 mm 7A 24/3P5 B12, 80 m/s
22
Armirane ~istilne plo{~e. Oblika 27 in 1A
H
10
10
10
10
16
16
16
13
13
13
13
20
20
20
20
20
20
20
25
25
22,2
Bru{enje z brusilnimi ~epi z maticami
Brusni ~epi z vgrajenimi maticami so:
namenjeni za ~i{~enje odlitkov in
odkovkov ter za bolj groba ~istilna bru{enja.
Maksimalna obodna delovna hitrost je 50 m/s za brusne
~epe v smolni vezi, za kerami~no vezane pa 32 m/s.
Podro~je uporabe
Specifikacija gradiva
Jeklo
Siva litina
Barvne kovine
3A24/3Q4B
52C24/3Q4B
9C16/6P2V
Oznaka oblike in dimenzije:
D x T x oznaka navoja
Primer naro~ila:
16 – 32x50xM10
Na posebno `eljo kupca se namesto metri~nih matic
lahko vstavijo matice z Whithworthovimi navoji:
3/ ”-10, 5/8”-11, 1/ ”-12, 3/ ” –16.
4
2
8
Brusilni ~epi po oblikah in velikostih:
D
T
Oznaka
navoja
L
T1
15
40
40
50
63
80
100
M10, M12
M12, M10
M12, M16
20
25
25
40
48
65
16
32
40
50
63
80
50
63
80
80
100
M10
M12
M12
M16
M16
16
20
20
25
30
32
50
63
63
80
100
M10
16
10
M12
20
10
M12
20
13
M16
30
25
30
16
20
Oznaka
oblike
17
Risba
40
50
17R
63
80
32
18
40
50
18R
63
80
19
32
40
50
19R
63
80
100
125
80
100
40
50
63
40
50
63
80
50
80
100
80
80
63
63
80
100
80
100
80
100
M16
J
R
R1
32
38
51
6
10
10
10
16
118
190
190
165
150
16
M10
20
16
M12
M12
M16
20
25
20
25
30
25
25
M10
M12
16
16
10
10
M12
25
13
M16
25
25
30
16
20
23
Bru{enje z brusi s stebli
Brusi s stebli se uporabljajo v
orodjarnah pri izdelavi najrazli~nej{ih orodij ter za ~i{~enje
odlivkov in odkovkov.
Garniture brusov s stebli
Garnitura tip 52GAR
Garnitura tip 52 GAR 1
Dovoljeno {tevilo vrtljajev za
obratovanje brusov s steblom je
povzeti v odvisnosti od dimenzije in oblike brusa, stebla in
na~ina vpetja v evropski normi
12413.
Izdelujemo velik asortiman
brusov s stebli, obsega oblike
A, B W po normi ISO, po
osnovnem programu Swaty in
tudi nestandardne izvedbe.
V garnituri tip 52 GAR je 30 brusov s stebli. V garnituri tip 52 GAR 1 je 10 brusov s stebli.
Obmo~je dimenzij:
• Premer D 2,5 do 80 mm
• Dol`ina T 2 do 70 mm
• Premer cilindri~nega stebla S 3 do 12 mm
ali premer stebla z navojem od M 2,5 do M 10.
Priporo~ila za izbiro specifikacije gradiva:
Premer brusa
Podro~je uporabe
Univerzalna uporaba pri izdelavi,
sestavljanju, ostrenju in
popravilu orodij
Za posnemanje robov
D < 8mm
D ≥ 8 - 20 mm
D > 20 mm
4A100/4O9V
4A60/4P6V
4A46/4P5V
4A36/4P5V
4A120/3T9V
4A80/3T7V
4A60/3S6V
52A60/3O6B
52A36/3O4B
52A46/3O5B
52A36/3R5V
^i{~enje varov,
odkovkov in odlitkov.
• Za odkovke, odlitke v
kokilah in vare
• Za odlitke v pesku
52A60/3R6V
C60/3R6V
C24/3R3V
Specialna jekla
Specifikacije gradiva navedene v tabeli so namenjene za ro~no bru{enje.
24
2A60/3P6V
C46/3R4V
2A46/3P5V
Po na{em internem standardu, ki upo{teva priporo~ila FEPA in ISO standarda, so brusi s stebli ozna~eni s {tevil~no oznako 52
in ~rkovno oznako za obliko.
Oblika: 52
52A-DxT-SxL + gradivo
Na~in naro~anja:
prosta dol`ina stebla
premer stebla
debelina brusa
premer brusa
oblika brusa
Primer naro~ila:
52A 30x30-6x40 4A 36/4O5V40, 40 m/s
Oblike stebel
A
A1
B
C
D
E
F
Pri naro~ilu ni nujno potrebno podati oblike stebla (na{i strokovnjaki bodo sami dolo~ili pravilno obliko).
G
25
Izbor brusov s stebli
52 A
52A-6x6-3x30
52A-10x6-6x40
52A-10x10-3x30
52A-12x6-6x40/3
52A-12x6-3x30
52A-13x6-3x30
52A-13x6-6x40
52A-13x10-6x40
52A-13x10-M4x10
52A-13x10-3x30
52A-13x13-3x40
52A-13x13-3x30
52A-14x10-M4x12
52A-16x8-6x40
52A-16x13-6x40
52A-20x10-6x40
52A-20x12-3x30
52A-20x12-6x40
52A-20x13-6x40
52A-20x20-6x40
52A-25x10-6x40
52A-25x13-6x40
52A-25x25-6x40
52A-30x30-6x40
52A-32x10-6x40
52A-32x13-6x40
52A-32x16-6x40
52A-32x20-6x40
52A-32x25-6x40
52A-32x32-6x40
52A-40x10-6x40
52A-40x13-6x40
52A-40x20-6x40
52A-40x25-6x40
52A-40x40-6x40
52A-50x12-6x40
52A-50x25-6x40
52 A1
52A1-6x3-3x30
52A1-10x2-3x30
52A1-10x2-6x40
52A1-12x3-3x30
52A1-12x3-6x40
52A1-13x3-3x30
52A1-13x3-6x40
52A1-15x3-3x30
52A1-15x3-6x40
52A1-16x4-3x30
52A1-16x4-6x40
52A1-20x3-6x40
52A1-20x4-3x30
52A1-20x4-6x40
52A1-20x5-3x30
52A1-20x5-6x40
52A1-20x6-6x40
52A1-25x6-6x40
52A1-32x6-6x40
52A1-32x8-6x40
52A1-40x6-6x40
52B
26
52B-3x5-3x30
52B-3x5-6x40
52B-3x6-6x40
52B-3x6-3x30
52J1
52F2
52 D
52F2-20x5-3x30
52D-10x10-6x40
52D-10x10-3x30
52D-12x12-6x40
52D-12x12-3x30
52D-16x16-3x30
52D-16x16-6x40
52D-20x20-6x40
52D-25x25-6x40
52D-25x70-6x40
52D-30x40-6x40
52D-32x32-6x40
52D-32x51-6x40
52J1-3x3-3x30
52J1-6x6-3x30
52J1-8x10-3x30
52J1-25x13-6x40
52G
52G-20x25-6x40
52G-20x63-6x40
52G-25x32-6x40
52G-32x40-6x40
52D1-6x10-3x30
52D1-20x29-6x40
52D1-30x30-6x40
52D1-32x32-6x40
52K
52K-20x29-6x40
52K1
52G1
52 D1
52G1-3x6-3x30
52G1-3x9-3x30
52G1-6x6-3x30
52G1-13x16-6x40
52G1-13x16-3x30
52G1-25x32-6x40
52K1-11x20-6x40
52K1-11x20-3x30
52L
52L-13x3-3x30
52L-32x6-6x40
52L-40x10-6x40
52G2
52M
52 E
52G2-25x10-6x40
52G2-38x10-6x40
52E-3x5-3x30
52E-3x5-6x40
52E-3x6-3x3
52E-5x10-6x40
52E-5x10-3x30
52E-8x15-6x40
52E-8x15-3x30
52E-8x16-6x40
52E-8x16-3x30
52E-10x20-6x40
52E-10x20-3x30
52E-12x20-6x40
52E-12x20-3x30
52E-20x32-6x40
52H
52 E1
52C
52C-3x6-6x40
52C-3x6-3x30
52C-5x10-6x40
52C-6x10-3x30
52C-6x20-3x30
52C-6x20-6x40
52C-8x16-6x40
52C-8x16-3x30
52C-12x20-6x40
52C-12x20-3x30
52C-13x13-3x30
52C-13x13-6x40
52C-20x16-6x40
52F-32x25-6x40
52F-40x33-6x40
52C-20x25x6-40
52C-25x25-6x40
52C-32x51-6x40
52C-38x38-6x40
52B-3x9-3x30
52B-3x13-3x30
52B-4x6-3x30
52B-4x8-6x40
52B-4x8-3x30
52B-5x6-3x30
52B-5x10-3x30
52B-5x10-6x40
52B-5x10-3x30
52B-5x13-3x30
52B-6x10-3x30
52B-6x12-6x40
52B-6x12-3x30
52B-6x20-6x40
52B-6x20-3x30
52B-8x95-M3x9
52B-8x10-6x40
52B-8x10-3x30
52B-8x13-M3x95
52B-8x13-6x40
52B-8x13-3x30
52B-8x15-6x40
52B-8x15-3x30
52B-8x16-6x40
52B-8x16-3x30
52B-8x20-6x40
52B-8x20-3x30
52B-10x12-6x40
52B-10x12-3x30
52B-10x13-3x30
52B-10x13-6x40
52B-10x20-6x40
52B-10x25-6x40
52B-10x30-6x40
52B-10x32-6x30
52B-12x16-6x40
52B-12x16-3x30
52B-12x20-6x40
52B-12x20-3x30
52B-12x25-6x40
52B-13x20-6x40
52B-13x25-6x40
52B-13x40-6x40
52B-13x50-6x40
52B-16x20-6x40
52B-16x25-6x40
52B-16x32-6x40
52B-16x40-6x40
52B-16x50-6x40
52B-20x25-6x40
52B-20x40-6x40
52B-20x50-6x40
52B-25x32-6x40
52B-25x40-6x40
52B-25x50-6x40
52B-32x40-6x40
52B-32x50-6x40
52E1-5x8-3x30
52E1-13x20-6x40
53E1-13x20-3x30
52E1-18x32-6x40
52E1-22x50-6x40
52E1-22x70-6x40
52E3-6x8-3x30
52E2-20x25-6x40
52N-20x25-6x40
52O
52O-6x6-3x30
52O-6x10-3x30
53O-10x13-3x30
52O-11x18-6x40
52O-17x18-3x30
52O-20x25-6x40
52P
52I1
52I1-8x16-3x30
52P-20x3-3x30
52R
52I-6x13-6x40
52I-6x13-3x30
52I-12x20-6x40
52I-12x25-6x40
52I-18x22-6x40
52I-20x20-6x40
52I-32x32-6x40
52F
52F-20x17-6x40
52F-25x16-6x40
52F-25x21-6x40
52F-32x26-6x40
52N
52H-3x30
52H-3-6x40
52H-5-3x30
52H-5-6x40
52H-8-3x30
52H-8-6x40
52H-10-3x30
52H-12-3x30
52H-12-6x40
52H-13-3x30
52H-13-6x40
52H-15-6x40
52H-16-6x40
52H-20-6x40
52H-25-6x40
52H-30-6x40
52H-32-6x40
52I
52E2
52M-6x5-3x30
52M-13x10-6x40
52M-13x10-3x30
52M-20x8-3x30
52R-6x8-6x40
52R-6x8-3x30
52R-6x13-6x40
52R-6x13-3x30
52R-8x10-6x40
52R-8x10-3x30
52R-10x10-3x30
52R-10x10-6x40
52R-10x13-3x30
52R-10x13-6x40
52R-13x13-3x30
52R-13x13-6x40
52R-20x20-6x40
52R-25x25-6x40
Rezanje in bru{enje z ro~nimi kotnimi brusilnimi stroji
Ravne rezalne plo{~e
Oblika:
41B
Obmo~je standardnih dimenzij:
D: 76 - 230 mm
T: 2,5 - 3 mm
H: 16 in 22,2 mm
Na~in naro~anja
41B D x T x H
Bo~no armirane ravne rezalne plo{~e za prostoro~no rezanje
na kotnih brusilnih strojih, opremljene z eno kovinsko prirobnico
za 80 m/s (stransko bru{enje ni dovoljeno). Ustrezajo evropskemu
standardu za varnost brusovEN 12413 in nosijo znak OSA.
Namen uporabe:
Univerzalno jeklo
Kamen
Nerjave~e jeklo
Aluminij in
barvne kovine
Siva in
nodularna litina
Komercialna oznaka:
A30S1BF
C30P3BF
4A30N6BF
A30R5BF
A30P5BF
Standardne dimenzije mm
IDENT
76x3x10
41B 1669
100x2,5x16
41B 147
41B 149
100x3x16
41B 812
41B 1663
115x2,5x22,2
41B 122
41B 531
41B 612
41B 763
41B 799
115x3x22,2
41B 513
41B 529
41B 94
41B 933
41B 823
125x2,5x22,2
41B 100
41B 547
41B 1625
41B 1812
41B 800
125x3x22,2
41B 537
41B 538
41B 259
41B 1854
41B 824
150x2,5x22,2
41B 769
150x3x22,2
41B 528
180x2x22,2
41B 17
180x2,5x22,2
41B 32
180x3x22,2
41B 507
230x2x22,2
41B 1091
230x2,5x22,2
41B 25
230x3x22,2
41B 508
41B 999
41B 1701
41B 562
41B 509
41B 510
41B 260
41B 262
41B 1626
41B 867
41B 112
41B 936
41B 97
41B 1560
41B 1806
41B 1610
41B 207
41B 1851
41B 113
Ravne rezalke za univerzalno jeklo v debelini T = 2 mm imajo komercialno oznako A36T2BF
Pakiranje: v {katlah po 25 kosov. (Po `elji tudi po 50 kosov)
27
Ugreznjene rezalne plo{~e
Oblika: 42
Obmo~je standardnih dimenzij:
D: 100 – 230 mm
U: 2,5 – 3,2 mm
H: 16 in 22,2 mm
Na~in naro~anja
42 D x U x H
Bo~no armirane ugreznjene rezalke za prostoro~no rezanje na kotnih
brusilnikih z delovno hitrostjo 80 m/s, opremljene z eno kovinsko
prirobnico (stransko bru{enje ni dovoljeno). Ustrezajo evropskemu
standardu za varnost brusov EN 12413 in nosijo znak OSA .
Namen uporabe:
Univerzalno jeklo
Kamen
Nerjave~e jeklo
Aluminij in
barvne kovine
Siva in
nodularna litina
Komercialna oznaka:
A30S1BF
C30P3BF
4A30N6BF
A30R5BF
A30P5BF
42 328
42 241
Standardne dimenzije mm
100x2,5x16
IDENT
42 20
42 276
115x2,5x22,2
42 128
42 149
42 50
115x3x22,2
42 123
42 125
42 64
125x2,5x22,2
42 13
42 150
42 201
125x3x22,2
42 124
42 126
42 68
150x2,5x22,2
42 296
150x3x22,2
42 148
42 49
42 230
180x2,5x22,2
42 246
42 306
42 365
180x3x22,2
42 130
42 134
42 185
230x2,5x22,2
42 247
42 248
42 198
230x3x22,2
42 133
42 135
42 186
** Po `elji kupca je mo`na tudi izvedba s U= 3,2 mm (1/8 cole) - drugi IDENT.
Pakiranje: v {katlah po 25 kosov. (Po `elji tudi po 50 kosov)
28
42 03
42 271
42 58
42 197
42 388
42 119
42 165
42 245
42 127
42 391
42 208
Ugreznjene brusilne plo{~e
Oblika: 27
Obmo~je standardnih dimenzij:
D: 100 - 230 mm
U: 4 - 10 mm
H: 9,5, 16 in 22,2 mm
Na~in naro~anja:
27 D x U x H
Armirane ugreznjene brusilne plo{~e za prostoro~no bru{enje na kotnih brusilnikih z delovno obodno hitrostjo 80 m/s opremljene z
dvema kovinskima prirobnicama. Brusi se pod kotom. Idealni
delovni kot med materialom in ugreznjenko je od 200 do 350. Ustrezajo evropskemu standardu za varnost brusov EN 12413 in nosijo znak
OSA.
Namen uporabe:
Univerzalno jeklo
Kamen
Nerjave~e jeklo
Aluminij in
barvne kovine
Siva in
nodularna litina
Komercialna oznaka:
A30S1BF
C30P3BF
4A30N6BF
A30R5BF
A30P5BF
Standardne dimenzije mm
IDENT
100x4x16
27 274
27 584
27 296
100x6x16
27 252
27 52
27 535
27 632
115x4x22,2
27 273
27 116
27 64
27 347
115x6x22,2
27 246
27 294
27 324
27 71
115x8x22,2
27 328
27 396
27 380
125x4x22,2
27 16
27 336
27 66
27 348
27 67
27 149
27 661
27 659
27 660
125x6x22,2
27 277
27 82
125x8x22,2
27 303
27 255
150x4x22,2
27 119
27 322
27 345
27 349
27 506
150x6x22,2
27 266
27 241
27 208
27 350
27 662
150x8x22,2
27 117
27 397
27 537
180x4x22,2
27 295
27 21
27 62
27 351
27 663
180x6x22,2
27 253
27 123
27 325
27 59
27 383
180x7x22,2
27 268
27 191
27 423
27 409
27 698
180x8x22,2
27 248
27 91
27 63
27 17
27 453
180x10x22,2
27 272
27 398
230x4x22,2
27 77
27 399
27 346
27 352
27 664
27 676
230x6x22,2
27 254
27 25
27 332
27 256
27 665
230x7x22,2
27 408
27 190
27 424
27 638
27 588
230x8x22,2
27 249
27 108
27 70
27 72
27 304
230x10x22,2
27 83
27 400
27 446
Mo`ne so tudi izvedbe z U=6,4 mm (1/4 cole) drugi IDENT
Za najte`je pogoje dela pa nudimo posebne izvedbe iz cirkonijevega korunda (ZA)
Za ve~ji odvzem univerzalnega jekla nudimo Professional specifikacijo A30Q4BF
Pakiranje: v {katlah po 25 kosov.
29
Tabela dimenzij:
Bru{enje s koni~nimi brusilnimi
lonci v smolni vezi z hitrostjo do 50 m/s
D
(mm)
T
(mm)
H
(mm)
110
130
100
125
150
55
55
50
50
50
22
22
navoj
navoj
navoj
Oblika: 11P
Koni~ni brusni lonec
s plo~evino
Na~in naro~anja:
11P DxTxH
Oznaka nestandardne oblike:
11P D/JxTxH-W../K..
Oblika: 11K
Koni~ni brusni lonec
s kovinsko prirobnico
Na~in naro~anja:
11P DxTxH
Oznaka nestandardne oblike:
11K D/JxTxH-W../K
Oblika: 11MP
Koni~ni brusni lonec
s prirobnico in matico
Na~in naro~anja:
11MP DxT-navoj
Oznaka nestandardne oblike:
11MP D/JxT-navoj-W../E../K..
Oblika: 11M
Koni~ni brusni lonec
z matico
Na~in naro~anja:
11M DxT-navoj
Oznaka nestandardne oblike:
11M D/JxT-navoj-W../E../K..
Podro~je uporabe
Jeklo
Na~in bru{enja
grobo
srednje
fino
zelo fino
grobo
srednje
Kamen
30
Primer naro~ila:
11P 110x55x22,2 A36PB, 50 m/s
11P 110x55x22,2 C16PB, 50 m/s
fino
zelo fino
Komercialna oznaka
A16PB
A36PB
A60OB
A80OB
A120LB
C16PB
C36PB
C60OB
C80NB
C120LB
Fiberflex diski
Oblika:
30A
Na~in naro~anja:
30A DxH
Na~in naro~anja:
30B DxH
z okroglo
luknjo
Oblika:
30B
s kri`nim
izsekom
Fiberflex diski so specialni proizvodi, namenjeni za obdelavo zaobljenih povr{in. Uporabljajo se na kotnih brusilkah pri delovni
obodni hitrosti 80 m/s. DSA uporaba dovoljuje {tev. 2871. Ustrezajo varnostnim normam FEPA.
Fiberflex diske izdelujemo iz normalnega korunda (A), ~e so namenjeni za ~i{~enje jekla in trdega brona ter iz silicium karbida (C) za obdelavo barvnih kovin in nekovin.
Tabela
dimenzij:
Brusna zrna so
razli~nih granulacij:
D
(mm)
115
125
150
180
H
(mm)
22,2
22,2
22,2
22,2
za grobo bru{enje - ~i{~enje
16, 24
splo{na uporaba
24, 36, 60
za fino bru{enje
80, 100, 120, (150)
Primer naro~ila: 30B 180x22,2 A36, 80 m/s
31
Polfleksibilna brusilna plo{~a Swaty-Rondex
Oblika: 29
Na~in naro~anja:
29 DxUxH
Dimenzije
(mm)
Vrsta bru{enja
Za jeklo
Za kamen
115x3x22,2
grobo
A 24 RBF
C 24 RBF
125x3x22,2
srednje
A 36 RBF
A 60 RBF
C 36 RBF
C 60 RBF
180x3,5x22,2
fino
A 100 RBF
C 100 RB
Za bru{enje – glajenje – priprava povr{in
SWATY-RONDEX brusilne plo{~e se uporabljajo
na kotnem brusilnem stroju do maksimalne
delovne hitrosti 80 m/s.
Uporaba:
- za bru{enje ravnih in zaobljenih kovinskih
povr{in – npr. kotlov, jeklenih konstrukcij,
turbin, cistern, karoserij vozil,
- za obdelavo naravnega in umetnega kamenja,
- v gradbeni{tvu.
Brusijo hladno, z zmanj{anim hrupom.
Obvezna je uporaba podlo`nega kro`nika.
Pakiranje: v {katlah po 25 kosov (po `elji
tudi 50 kosov).
Primer naro~ila:
29 180x3,5x22,2 A24, 80 m/s
32
Lamelni brusi s steblom
Oblika: 52LA
So brusi za hitro in enostavno strojno bru{enje {iroke palete materialov. Njihovi listi~i, izdelani iz visokokvalitetnih brusnih platen, se z lahkoto prilagodijo vsaki, {e tako zapleteni
obliki. Maksimalna dovoljena delovna hitrost: 35 m/s.
Lamelne bruse z normalnim korundom granulacij A40 do A120 uporabljamo za bru{enje:
- nizkolegiranih jekel,
- barvnih kovin in ne`eleznih zlitin,
- lesa
- plastike.
Lamelni brusi s cirkon korundom granulacij ZA40 do ZA120 so primerni za bru{enje in poliranje
zahtevnej{ih materialov:
- visokolegiranih jekel,
- `ilavih barvnih kovin in zlitin
- nerjavnih, termi~no utrjenih in toplotno obstojnih jekel.
Tabela standardnih dimenzij:
Vsi brusi imajo steblo dol`ine 40 mm in premera 6 mm.
Premer
Vi{ina
Na~in naro~anja:
Oblika brusa - premer x vi{ina brusa – tip in granulacija zrna
Primer naro~ila: 52 LA – 60 x 40 – ZA80, 35 m/s
brusa
(mm)
30
40
50
60
80
brusa
(mm)
15, 20, 25
15, 20, 25, 30
15, 20, 25, 30, 40
20, 25, 30, 40
20, 25, 30, 40
Lamelni brusni diski
Oznaka oblike: 29LA ali 27LA
To so pahlja~asti lamelni brusi na nosilcu iz steklenih vlaken za bru{enje ravnih in zaobljenih povr{in za max. delovno
hitrost 80 m/s. Ustrezajo evropskim varnostnim predpisom EN 13743
Uporaba za:
- grobo in fino bru{enje zavor
- bru{enje robov, odstranjevanje srha
- odstranjevanje barve
- ~i{~enje lito`eleznih predmetov
- povr{insko bru{enje
- poliranje
Podro~je uporabe:
- aluminij, barvne kovine
- jekla
- umetne mase, les
- legirana jekla
- ne`elezne zlitine
Dimenzija (mm):
115x22,2
125x22,2
180x22,2
Lamelne brusne diske 3 STARS dobavljamo v izvedbi iz
cirkonijevega ali normalnega korunda v granulacijah 40, 60, 80, 100 in 120.
Primer naro~ila: 29LA 115x22 ZA40, 80 m/s
Pakiranje: v {katle po 20 kosov
33
Rezanje na vise~ih in stabilnih brusilnih strojih
Rezalne plo{~e oblike
Izbor dimenzij - mm:
41B, 41CD, 41CD2, 41C2D2
Na~in naro~anja:
41B x D x T x H
Primer naro~ila:
41B
300x3,5x25,4
41B
300x3,5x32
41C
350x3x25,4
41C2
500x6x40
41C2 D2K 813x9,5x100
D
(mm)
300
350
400
450
500
600
800
1000
3
3,5
4
4
5
6
8
10
T
(mm)
3,5
4
4
4,5
4,5
6
7
(8)
A30 S1 BF za jeklo
C30 P3 BF za kamen
7A 36/1 L10BF83 Chop Saw
7A 24/2J10BF83 za visokolegirano jeklo
S2WA20/9R9BF za odrez ve~jih premerov jekla
Proizvodni program po na~inu uporabe:
12
H
(mm)
22,2 25,4 32
25,4 32
40
32
40
32
40
40
40
60
80
80 100 152.4
100 152,4
Stroji in na~ini
bru{enja
Maksimalna
delovna hitrost (m/s)
Premer
D (mm)
Vise~i in drugi stroji
za prostoro~no rezanje
80
300-500
Stabilni in premi~ni stroji za
prisilno in ro~no vodenje
100
300-800
Ustrezajo evropskemu standardu za varnost brusov EN 12413 in nosijo znak OSA.
Priporo~ilo za izbiro specifikacije:
Podro~je uporabe
Specifikacija
sestave
Dimenzija (mm)
Oblika
Konstrukcijsko jeklo
A30S1BF
300-350
41B, 41C
Konstrukcijsko jeklo
A24S1BF
400-500
41CD, 41B, 41 C2
Rezanje `elezni{kih tirov
ZA24BF
300-400
41PRB
Kamen, {amot
C30P3BF
300-600
41B
Tr{i kamen, beton, asfalt
refraktorni material
C30S4BF
300-400
41B
Aluminij in barvne kovine
A24P5BF
300-600
41B
Nerjavno jeklo
4A30N6BF
300-400
41B
Visokolegirano jeklo
7A24PBF
WA20/24RBF
600-1000
600-1000
41C2D2
41C2D2, 41C2D2K
Za najte`je pogoje dela nudimo posebne izvedbe iz cirkonijevega korunda (ZA).
34
Mo`ne so izvedbe ravnih rezalk z bo~nim armiranjem (obl. 41B), ki so namenjene ve~jim bo~nim obremenitvam in za rezanje kamna ter izvedbe, ki imajo centralno vstavljeno eno ali ve~ pletiv (obl. 41CD, 41CD2, 41C2D2). Ta izvedba se uporablja,
ko se `eli prepre~iti bo~no za`iganje materiala pri odrezovanju manj{ih premerov in pri ro~nem rezanju.
Tanke armirane rezalne plo{~e za 80 m/s - 3STARS PROFESSIONAL
Oblika: 41B
Obmo~je standardnih dimenzij:
D: 65 – 230 mm
T: 1 – 1,9 mm
H: 10, 16 in 22,2 mm
Na~in naro~anja:
41B D x Tx H
Bo~no armirane ravne rezalne plo{~e v smolni vezi za ro~no rezanje
na stabilnih strojih z delovno hitrostjo 80 m/s (stransko bru{enje ni
dovoljeno). Opremljene so z eno kovinsko prirobnico. Ustrezajo
evropskemu standardu za varnost brusov EN 12413 in nosijo znak
OSA. Proizvajamo dva tipa tankih rezalk za metal: Jeklo / Inox in
Inox / Aluminij / Siva litina.
Izbor dimenzij - mm
Dimenzija
1 za 2
Jeklo / Inox
Specifikacija
Ident
1 za 3
Inox, Alu, Siva litina
Specifikacija
Ident
65x1x10
A60SBF
41 B 1376
65x1,5x10
A60SBF
41 B 878
76x1x10
A60SBF
41 B 151
76x1,6x10
A46SBF
41 B 1169
100x1x16
A60SBF
41 B 1502
A60QBF
41 B 850
100x1,6x16
A46SBF
41 B 1180
A46QBF
41 B 1246
115x1x22,2
A60SBF
41 B 757
A60QBF
41 B 1238
115x1,6x22,2
A46SBF
41 B 334
A46QBF
41 B 1497
115x1,9x22,2
A36TBF
41 B 1571
A36QBF
41 B 759
125x1x22,2
A60SBF
41 B 1288
A60QBF
41 B 1513
125x1,6x22,2
A46SBF
41 B 882
A46QBF
41 B 1498
125x1,9x22,2
A36TBF
41 B 1572
A36QBF
41 B 761
150x1,6x22,2
A46SBF
41 B 1258
A46QBF
41 B 1316
150x1,9x22,2
A36TBF
41 B 1573
A36QBF
41 B 1574
180x1,6x22,2
A46SBF
41 B 1549
A46QBF
41 B 696
180x1,9x22,2
A36TBF
41 B 1484
A60QBF
41 B 901
230x1,9x22,2
A36TBF
41 B 1599
A36QBF
41 B 963
115x1,6x22,2
C46 TBF
Za kamen in kerami~ne plo{~ice
Pakiranje: v {katle po 50 kosov
35
Nearmirane tanke rezalne plo{~e
Oblika: 41
Na~in naro~anja:
41 D x T x H
Nearmirane ravne rezalne plo{~e proizvajamo za ro~no rezanje na stabilnih rezalnih strojih z delovno obodno hitrostjo 50 m/s,
63 m/s in 80 m/s. Uporabljajo se za metalografijo, za nemetalne obdelovance, za specialna odrezovanja.
Tabela dimenzij - mm
D
(mm)
50
65
75
80
100
115
125
150
175
200
250
300
350
400
Primer naro~ila:
41-7
150 x 1 x 20
41-355 200 x 2 x 20
41-1673 350 x 2 x 32
41-1579 400 x 3 x 32
T
(mm)
1,0-3,0
13 16 20 22,2 25 32
A 60 P B, 50 m/s za univerzalno jeklo
A 60 P B, 50 m/s za univerzalno jeklo
4A 80 J B, 80 m/s za metalografske vzorce
4A 80 J B, 63 m/s za metalografske vzorce
Pakiranje: v {katle po 25 kosov
36
0,8-3,0
H
(mm)
10
10 13
10 13
10 13
20 16
20 16
PRECIZNO BRU[ENJE
Kro`no bru{enje med konicami
Oblike:
1
5
7
Priporo~ila
Obdelovanec
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
Nekaljena jekla
52A,A
54-60
K-L
8
V
2A, 4A
4A, 6A
6A, 8A
60-80
J-L
8
V
8A
60-80
J-K
8
V
9C, C
54-60
J-L
J-K
7
8
V
58A, 4A
60-80
K-L
8
V
4A
2A
9C
60-80
100-120
500
J-K
K
I-J
7-8
9
12-16
V
B
B
9C, C
36-60
J-K
5-7
V
Trdi bron
52A, 4A
46-60
K-L
7
V
Siva litina
9C, 52A
46-60
J-K
6-7
V
9C, C
36-60
H-J
9-11
V
C
8A
Diamant
60-100
H-K
7-8
V
9C
60-80
J
7
V
2A, 52A
46-60
K-L
6-8
V
Kaljena jekla
<55 HRc
55-62 HRc
62-64 HRc
Orodna jekla, visokoleg.
Nerjavna jekla
Hitrorezna jekla
Kromiran material
fini{
poliranje
Barvne kovine
(mehki bron, aluminij, medenina)
Plastika
Karbidne trdine
Porcelan
Nerjavna jekla
38
Izbor dimenzij brusov za kro`no bru{enje - mm
D
(mm)
75
80
100
115
125
150
175
180
200
225
250
300
350
400
450
500
508
600
650
700
750
800
900
1000
1060
1250
T
(mm)
6-100
6-100
6-100
6-100
6-100
6-100
6-100
6-125
6-125
6-125
6-125
6-125
6-125
8-150
8-150
10-250
10-250
12-250
12-250
20-150
20-150
20-150
20-150
25-100
25-100
25-100
H
(mm)
10 20 32
13 16 20 32
10 13 16 20 32
25,4 32
13 16 20 25 30 32 40 50,8 76,2
13 16 20 25 30 32 40 50,8 76,2
13 16 20 25 32 40 50,8
13 16 20 25 32 40 50,8
16 20 25 32 40 50,8 76,2
16 20 25 32 40 50,8 60
16 20 25 32 40 50,8 76,2 127
16 20 25 32 40 50,8 76,2 127 152,4 160
20 25 32 40 50,8 76,2 127 160 203,2
25 32 40 50,8 127 160 203,2
25 32 40 50,8 127 160 203,2 254 304,8
25 32 40 50,8 127 160 203,2 254 304,8
76
25 32 40 50,8 76,2 203,2 254 304,8
203,2 304,8
32 40 50,8 76,2 127 203,2 304,8
76,2 203,2 304,8
32 76,2 203,2 304,8
32 304,8
76,2 304,8
304,8
304,8
39
Bru{enje motornih gredi
Na~in naro~anja:
1MG D x T x H
Oblika: 1MG
Podro~je uporabe
Bru{enje lete~ih
in glavnih le`ajev
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
- osebna vozila
52A, 2A
46-60
L-N
5-7
V
- tovorna vozila
52A
2A
46-60
K-N
J-K
6-7
V
A
36-46
M-N
6-8
V
52A, 42A, 7A
54-60
K-M
6-8
V
4A, 52A
54-60
L-M
6-7
V
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
52A, 42A
2A, 4A
54-60
70-80
J-M
L-M
6-8
6-9
V
V
A
36-46
L-M
6-8
V
52A
54-60
K-M
6-7
V
42A, 2A, 7A
54-60
J-L
6-7
V
• Cementirana in
pobolj{ana jekla
• Jeklena litina
- predbru{enje
- kon~no bru{enje
Bru{enje konca
motornih gredi
Bru{enje odmi~nih gredi
Oblika: 1MG
Cementirana jekla
Jeklena litina
- grobo bru{enje
- predbru{enje
- kon~no bru{enje
40
Izbor dimenzij oblike 1MG
D
(mm)
T
(mm)
H
(mm)
500
16 20 32
127 203,2
660
19 20 25 32
127 203,2 304,8
750
20 25 32 40
203,2 304,8
800
16 20 40 63
203,2 304,8
813
20 25 32
203,2
900
20 25 32 40
304,8
914
20 25 32 38
304,8
1000
32 40 50
304,8
1016
32
304,8
1060
32
304,8
1140
32 40 50 51 70
304,8
Primer naro~ila:
1MG 660x19x203,2 52A 60/3M7V35, 40m/s.
Bru{enje
motornih
gredi
Bru{enje
odmi~nih
gredi
41
Bru{enje valjev
Oblika:
1
5
7
Podro~je uporabe
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
Lito`elezni valji
Trdokromiran material
- grobo
- fino
Valji iz Cr-Ni jekel
9C, 2A
46-60
K-L
6-7
B
8A
8A
60-80
120-220
J
G-I
7-8
9
V
B
- grobo
8A, C
80
J
8
V
- predbru{enje
9C, C
120-280
H
10
B
9C
400
H
11
B
2A
24-60
K-N
5-7
V
B
9C, C
9C, C
C
2A
9C
C
2A
C
24-36
60-80
46-60
24
46-54
46-54
K
J
H
J-K
J-L
H
J-K
Hi
5-6
7-8
7-10
4
5
7-10
13
6-10
B
B
V
B
B
V
V
V
2A
54-80
J-K
7-8
V
9C, 52A
24-36
J-K
4-5
B
2A
24-36
J-L
4-5
B
2A
36-46
L
5
B
2A, 52A
54-80
K-L
7-8
B
- poliranje
Drobilni valji
iz
maghanskega jekla
Baker
- grobo
- fino
Mehka
guma
- grobo
- fino
Trda guma
Visokolegirana jekla
46-60
Valji za vro~e valjanje
iz trde litine
iz jekla
Valji za hladno valjanje
iz kovanega jekla
delovni
in
podp. valji
42
Primer naro~ila:
5 750x100x305-420x20 8A54/3i36V35, 40 m/s za bru{enje kovanih valjev do trdote 62HrC
1 900x100x304,8 29 GC 36/2 J7 BX03, 50m/s top specifikacija za bru{enje delovnih valjev iz indefinita na stroju Hercules
ali Waldrich za vro~e valjanje plo~evine
1 350x38x127 9C 220/1 F11 B50, 40m/s za obnavljanje delovnih valjev na stroju Landis
Kro`no bru{enje brez konic – centerless
Oblika:
1
5
7
Brusilne plo{~e za bru{enje brez konic debelej{e od 154 mm izdelujemo iz ve~ delov ravno (oblika 1RS) ali po{evno (oblika
1PS) sestavljenih in jih po `elji lepimo (oblike 1RSL in 1PSL). Vsak del tako sestavljene plo{~e je lahko v razli~ni sestavi gradiva in tudi v druga~ni vezavi.
Obodne hitrosti pri bru{enju so 32 do 50 m/s pri kerami~no vezanih ali pri smolno vezanih.
Primer naro~ila:
1RSL 600 x 400 x 304,8 4A 60/2 J 6V35, 40 m/s
Kro`no bru{enje brez konic
43
Pri tej vrsti bru{enja obdelovanec ni ~vrsto vpet, ampak le`i med brusilno plo{~o, transportno plo{~o in oporno letvijo.
Glede na na~in dovajanja obdelovanca lo~imo ve~ na~inov bru{enja:
1. bru{enje v prehodu
2. vbodno bru{enje
3. bru{enje z omejevalom
Pri bru{enju v prehodu se obdelovanec, ki mora biti cilindri~ne oblike, brez nastavkov, premika med brusilno in transportno
plo{~o skozi stroj.
Vbodno bru{enje: obdelovanec, ki je lahko profiliran (ve~ premerov in z nastavki), se dovede med oba brusa, pri ~emer je transportni brus manj nagnjen.
Bru{enje z omejevalom se uporablja za obdelavo {iljastih delov kot npr. sto`~asta ~ela na spiralnih svedrih. Obdelovanec se
podaja proti ~elu stroja in se zbrusi do `elene oblike v trenutku, ko dose`e omejevalo.
Sestava gradiva brusilnih plo{~ za bru{enje v prehodu pri obdelavi razli~nih materialov:
Podro~je uporabe
Nekaljena jekla
Kaljena jekla
Nerjavno jeklo
Hitrorezna jekla
Barvne kovine (mehki
bron, aluminij, medenina)
Trdi bron
Siva litina
Plastika
Porcelan
Bru{enje svedrov
Bru{enje ventilskega stebla
Bru{enje le`ajev
(zunanje bru{enje obro~kov)
Bru{enje palic v prehodu
Kromirani materiali
Priporo~ila
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
52A
2A, 52A
9C, 4A
52A, 6A
60-80
60-80
54-60
60-80
L-M
K-M
J-M
K-M
7-8
7-8
7-8
8
V
V
V
V
9C, C
36-46
L
5-6
V
52A,
2A, 8A
52A
9C
9C, C
9C
2A, 42A
52A, 2A
46-60
54-60
46-60
46-60
36-60
54-60
54-60
L
M
K
L
K
J-K
L-M
L-M
7
8
7
6
6-7
6-8
6-8
V
V
V
V
V
V
6A, 8A
100-120
M-N
7
V
52A, 2A
2A
46-80
60-80
K-N
J-K
5-7
8
V
V
Brusilne plo{~e za bru{enje v napadu so za 2 – 3 stopnje finej{e kot brusilne plo{~e za bru{enje v prehodu za enako hrapavost
povr{ine.
Primer naro~ila:
1 600x250x355 S5 7C 60/9 08 B00, 50 m/s za brezkoni~no bru{enje jeklenih palic 9 - 18 mm v prehodu na stroju Lidköping
1RS 610x508x304,8 7A 36/1 L6V35 za brezkoni~no bru{enje rotorjev - motorjev v prehodu
44
Transportne plo{~e izdelujemo v gumi ali v kerami~nem ali smolnem vezivu v sestavi gradiva:
A80-120 TR 11
A80-120 T-8 V
3A80-120 T7-8 B
Ploskovno bru{enje z ravnimi brusilnimi plo{~ami
Oblike:
1
5
Podro~je uporabe
Jeklo
- nekaljeno
- kaljeno
<55HRc
55-62 HRc
62-64 HRc
Orodna jekla, visokoleg.
- trdo kromirana
Nerjavno, kemijsko odporno
Karbidne trdine
Litine
- Siva
- Modularna
- Bela
Aluminij, medenina, mehki bron
Trdi bron
Baker in legure
Plasti~ne mase
Nerjavno jeklo, mehko
7
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
52A
2A, 4A
4A, 6A
6A, 8A
8A
8A
8A
C
C
6A, 8A
52A
C
8A
C
C
9C, C
52A
C
9C, C
2A, 52A
36 - 46
K -M
6
V
46 - 60
H- J
6-7
V
46 - 60
46 - 80
H-J
I-J
I-J
I
H
H-I
6-7
8
7-8
6
6-7
6-7
6
6
5
6
6
6
6-7
6-8
6-7
6-8
V
V
V
Primer naro~ila:
Ploskovno bru{enje smu~i
1 350x140x223 1A 14/9 S7 VX44, 25 m/s
1 350x140x223 N8A 30/3 K12/3 VX35T4, 30 m/s
46 - 60
46 - 60
46 - 60
36 - 60
36 - 60
36 - 60
36 - 60
36 - 46
36 - 46
36 - 46
36 - 46
46 - 54
46 - 60
J
J
J-K
J
J
K-L
V
V
V
V
V
V
V
V
45
Ploskovno bru{enje z lonci, obro~i in segmenti
Oblike:
6
2
31A
31B
31C
31AA
Poleg predstavljenih oblik lahko brusilne segmente proizvajamo {e v mnogo drugih oblikah z razli~nimi merami.
31B17 100/85x35x150 42A 30/1 I 8/3 V20 za bru{enje industrijskih no`ev
31S16 160x60x200
S4A 46/1 E8 B11 za bru{enje industrijskih no`ev
31S30A 166x75xT248
1ZA 20/9 OP2 B37/71 za bru{enje `elezni{kih tirnic
Podro~je uporabe
Jeklo - nekaljeno
- kaljeno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
52A
24-46
I-K
6
V
36 - 46
E-I
7 - 12
V
<55 HRc
2A, 8A
55-62 HRc
4A, 6A
62-64 HRc
6A, 8A
Orodno jeklo visokolegirano
8A
36 - 46
E-I
7-12
V
- Hitrorezno
2A - 42A
46
G-H
7
V
2A, 8A
46-60
F-J
7-12
V
C
36-46
J
5
9C, C
24-36
H-K
5
2A, 42A, 52A
46
I
12
Aluminij, barvne kovine,
9C, C
24-36
H-J
5
V
Trdo kromirane povr{ine
2A, 8A
C
46-80
G-I
H
12
5
V
Marmor
9C
24
L
4
B
Plastika
9C
24-54
K
4
B
Trdi {amot
9C
16-36
S
3
B
- Nerjavna
Siva litina in trde litine
Primer naro~ila:
46
Zrno
31B51 120/106x41x250 3GA 30/2 K8 BO3
6
250x100-W9E20 52C 180/2 K11 BO3 za bru{enje igli~nih le`ajev.
V
Dvokolutno ravno bru{enje
36
Oblike:
Na~in naro~anja:
37
36 DxTxH - {tevilo matic
37 DxT-W - {tevilo matic
Ploskovno bru{enje z brusilnimi plo{~ami in obro~i z vgrajenimi maticami obl. 36, 37
Podro~je uporabe
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
Stransko bru{enje
52A
80-100
K-N
8
V
le`ajnih obro~kov
S52A, 52A
54-100
J-N
6-8
B
2A
70-120
K-N
6-8
B
6A, 2A
80-120
K-N
8
V
Sklopne lamele
9C
16-24
K-N
4
B
Bru{enje zavornih oblog
9C
16-24
K-N
4
B
Zobata kolesa
2A
46-60
H-K
6
V
Siva litina
9C, C
24-100
K-M
6-8
B
Jeklo
52A
24-100
K-M
6-8
B
9C
60-120
J-L
6-8
V
B
52A
46-60
J
5
B
Bru{enje le`ajnih valj~kov
Ravno
Okroglo
Batni obro~ki
Bru{enje sede`ev ventila
Obdelava batnih ojnic
Primer naro~ila:
37L11 404x140-W37 S2A 70/1 G9 BO8 ploskovno bru{enje kro`nih `ag
1 500x50x203,2 S2A 46/9 K6 B08/174
47
Brusilne plo{~e za bru{enje vzmeti
matice
PERFORIRANA BRUSILNA PLO[^A Z USEKOM
Na~in naro~anja:
BRUS. PL. PERF. Z MATICAMI
Na~in naro~anja:
35UP.. D/JxT/UxH
36UP.. D/JxT/UxH-[
[ = {tevilo matic
Matica-metri~ni navoj
Uporabljajo se za dvokolutno stransko bru{enje na posebnih strojih, kot so na primer WAFIOS, SCHENKER, OMD. Brusne
plo{~e se pritrdijo na podporne plo{~e s posebnim lepilom ali pa z vijaki. V tem primeru morajo v brusne plo{~e biti vgrajene
matice. O vrsti in razporedu matic se morata kupec in proizvajalec predhodno dogovoriti. Z oziroma na namen in vrste uporabe
izdelujemo brusne plo{~e razli~nih izvedb: ravne brusne plo{~e, ravne brusne plo{~e brez luknje, ravne brusne plo{~e z usekom.
Mo`ne so izvedbe z luknjami za hlajenje. Na `eljo kupca izdobavljamo brusne plo{~e z utrjenim robom.
Brusne plo{~e za bru{enje vzmeti so na~elno izdelane iz polplemenitega me{anega korunda (52A) v kerami~nem vezivu (V35).
^e se zahteva blag rez, priporo~amo smolno vezivo (B 04, B 08, B10).
Obodne hitrosti na~elno ne prekora~ijo 32 – 35 m/s.
V tabeli navajamo dimenzije najpogosteje uporabljenih brusnih plo{~.
Vzmetna
`ica
Zrno
Debela
GA, 52A
*
Srednja
GA, 52A
*
Tanka
GA, 52A, 2A
Granulacija
Priporo~ilo
Trdota
Struktura
Vezivo
16-24
N-Q
4, 5, 6
V ali B
24-46
L-N
4, 5, 6
V ali B
46-60
K-M
4, 5, 6
V ali B
*
Primer naro~ila: 35UP1 650/618x90/75x350 mm
Dimenzija
D x T x H (mm)
150 x 30 x 20
175 x 50 x 50
175 x 50 x 0
225 x 50 x 50
225 x 50 x 0
400 x 60 x 250
450 x 60 x 200
450 x 60 x 0
450 x 65 x 200
450 x 80 x 40
450 x 80 x 0
600 x 70 x 250
600 x 75 x 250
600 x 80 x 250
600 x 80 x 300
650 x 80 x 350
650 x 80 x 0
650 x 90 x 300
660 x 100 x 150
650 x 100 x 350
800 x 100 x 400
800 x 120 x 300
915 x 120 x 200
Perforacija za hlajenje
52A16/3NO4V35, 35 m/s
Matice
X
X
X
X
X
X
X
X, O
X, O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X, O
X
X
X
X, O
X
O - perforacija skozi
*
Nudimo izvedbe s primesmi specialnega sintranega korunda GA tako v smolni kot v kerami~ni vezi - z vsemi prednostmi,
ki jih ta posebni material nudi (ve~ja reznost in obstojnost).
Notranje bru{enje
Oblike brusov za notranje bru{enje:
Primer naro~ila :
1 16 x 16 x 6 mm 2A80/3K8V22, 40 m/s
1, 5, 5NA, 5NB, 5NC
Podro~je uporabe
Jeklo nekaljeno za pobolj{anje
Jeklo kaljeno, nizkolegirano (do 62 HRc))
Jeklo kaljeno, visokolegirano (62 HRc in ve~)
Kromova jekla
Hitrorezna jekla (do 64 HRc)
Trda hitrorezna jekla (~ez 64 HRc)
Nitrirana jekla (~ez 64 HRc)
Legure odporne na trenje
Nerjavna kislinsko
odporna jekla
Karbidne trdine
Kromirani materiali
Plasti~ne mase
Siva litina (do 70 shore)
Trda litina (~ez 70 shore)
Trdi bron
Aluminij in barvne kovine
Nitridna jekla 52A
Jeklo, nerjavno, mehko
Zrno
Granulacija
52A
4A
2A, 4A
2A, 4A, 6A
C
8A
2A, 8A
8A
C
C
9C,C
6A, 8A
46-80
46-80
46-70
46-80
46-80
46-80
60-100
60-100
46-60
46-60
8A
9C
9C
9C
9C, C
9C, C
80
2A, 52A
54-80
36-60
46-60
46-60
36-60
36-60
L
46-60
46-80
Priporo~ila
Trdota
K-L
J-L
J-K
I-J
J-K
I-J
H-I
I-J
J-K
I-K
I-J
H-J
Diamant
I-J
I-J
K-L
J-L
J-K
I-J
8
J-K
Struktura
Vezivo
6-8
V
6-8
6-8
6-7
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6
6-7
V
V
8-11
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
V
6-7
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Notranje bru{enje
Za notranje bru{enje hitroreznih, orodnih, le`ajnih, visokolegiranih jekel
s trdoto nad 50 HRC, povr{insko utrjenih jekel, litega `eleza, Ni Co super
zlitin s trdoto nad 35 HRC se zaradi ve~je ekonomi~nosti bru{enja pri serijskem delu priporo~a uporaba brusilnega orodja iz kubi~nega bornitrida
v kerami~nem vezivu.
49
Tabela oblik in dimenzij brusov za notranje bru{enje
T
D
\
Oblika: 5NA
Na~in naro~anja:
5NA D x T x H
20
25
32
40
(45)
50
63
80
D
Oblika: 5NB
Na~in naro~anja:
5NB D x T x H
20
25
32
40
(45)
50
63
80
D
Oblika: 5NC
Na~in naro~anja:
5NC D x T x H
50
32
36
40
45
50
56
69
63
80
80
100
100
125
125
150
150
200
16
20
25
32
40
50
63
80
15
18
25
30
F
8
•
•
•
8
•
•
•
•
•
9
•
•
•
•
•
•
12
•
•
•
•
•
•
•
25
32
40
17
•
•
•
22
•
•
•
•
•
27
•
•
•
•
•
•
T
50
F
34
•
•
•
•
13
16
25
5
•
8
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
T
32
F
12
•
•
•
•
•
63
80
45
55
•
•
•
•
•
40
50
63
15
18
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H
P
r
6
8
10
13
16
20
25
25
12
14
18
22
28
32
38
48
0.2
0.3
0.3
0.4
0.5
0.5
0.8
0.8
H
P
r
6
8
10
13
16
20
25
25
12
14
18
22
28
32
38
48
0.2
0.3
0.3
0.4
0.5
0.5
0.8
0.8
H
P
r
13
16
16
20
20
25
25
32
32
32
32
51
51
51
51
76
76
21
26
26
32
32
41
41
52
52
60
60
76
76
88
98
116
118
0.3
0.3
0.4
0.5
0.5
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2
1.6
1.6
2.0
Orodno bru{enje
Oblike:
1
5
7
Bru{enje orodja z ravnimi brusilnimi plo{~ami
obl. 1, 5, 7 na stabilnem brus. stroju
Podro~je uporabe
Priporo~ilo
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
A, 4A, 52A
46-60
L-M
6-7
A, 4A
80
K-L
8
- Orodna jekla
2A, 4A
- Hitrorezna jekla
2A, 6A
2A, 6A
46-60
80
46-60
80-100
K-L
K
K-L
J-K
7
8
7
8
2A, 4A
46-60
K-M
6-7
V
2A, 4A
80-100
J-K
6-7
V
8A, 82A
8A, 82A
in CBN
C
C
in
Diamant
46-60
80-100
J-K
I-J
7
8
V
46-60
60-120
J-K
J-K
6-7
6-7
V
V
Ro~no orodje
- Jekla nekaljena
Strugarski in skobeljni no`i
- Orodna jekla
- Hitrorezna jekla
Obloge iz karb. trdin
Vezivo
V
V
V
Izbor dimenzij – mm
D
(mm)
125
150
175
200
200
250
T
(mm)
20
20
20
20
25
25
H
(mm)
20 (16)
32 (20) (16)
32 (20) (16)
32 (20)
32 (20) (25)
25
Primer naro~ila:
1 200x20x20 mm 2A60/3K7V20, 40 m/s
51
Bru{enje orodja z ravnimi brusilnimi plo{~ami
obl. 1, 5, 7 na univerzalnem brus. stroju
Podro~je uporabe
Spiralni svedri
Orodna jekla
< 10 mm
> 10 mm
Hitrorezna jekla
< 10 mm
> 10 mm
Obloge iz karbidnih trdin (Widia)
< 10 mm
> 10 mm
Rudarski svedri
52
Zrno
Granulacija
Priporo~ilo
Trdota
Struktura
Vezivo
2A, (4A)
2A, (4A)
60-80
46-60
J-K
K
7-8
7
V
V
8A, 2A
8A, 2A
60-80
46-60
J-K
K
7-8
7
V
V
C
C
C
60-80
46-60
46-60
J-K
K
J-K
6-7
6
6
V
V
V
Orodno bru{enje z brusilnim orodjem
obl. 2, 3, 4, 6, 11, 12 na univerzalnih brusilnih strojih
6PN
6
2
3
4
12
6
11
Podro~je uporabe
Priporo~ilo
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
Rezalno orodje
- Orodna jekla
2A, 4A
46-60
J-K
6-7
V
70-80
I-K
8
- Hitrorezna jekla
2A, 4A
8A
46-60
70-80
J-K
6-7
8
V
2A, 42A
46-60
J-K
7-9
V
2A, 42A
46-60
I-K
7
V
2A
54-80
I-K
7
V
Odvaljni rezkarji
(brus. orodje obl. 3)
Rezilni in skobelni no`i iz
hitroreznih jekel
(obl. 2, 6)
Rezkarji za obdelavo lesa
iz hitror. jekla
(obl. 12)
Tabele dimenzij brusov standardnih oblik
Enostransko koni~na brusilna plo{~a
Oblika: 3
Oznaka oblike in dimenzije:
3-DxTxH
Primer: 3 250 x 14 x 40
Oznaka nestandardne diemnzije:
3 D/JxT/UxH-V
Tabela standardnih dimenzij (mm)
D
75
80
100
125
150
175
200
250
T
5
5
6
7
8
10
12
14
H
13
20
20
20
20
20
32 (20)
32
J
30
30
50
68
82
95
95
125
Kro`ni~asta brusilna plo{~a
Oblika: 12B
U
1
1
1,5
2
2
3
3
3
Oznaka oblike in dimenzije:
12B DxTxH
Primer: 12B 100 x 12 x 20
Oznaka nestandardne dimenzije:
12B D/JxT/UxH-W../E../K../V..
Mejne dimenzije: W=0,05 D, E ≥ 0,5 T
Tabela standardnih dimenzij (mm)
D
75
80
100
125
150
175
200
250
T
8
8
12
14
15
18
19
21
J/K
28
30
35
10
50
60
70
100
U
2
2
3
3
3
3
3
3
E
6
6
8
9
10
11
12
14
W
4
4
6
6
7
8
10
12
Kro`ni~asta brusilna plo{~a
Oblika: 12BH
P
67
72
88
113
136
159
180
226
F
2
2
4
5
5
7
7
7
H
10, 13, 16, 20
16, 20, 25
16, 20, 25
16, 20, 25, 30, 32
16, 20, 25, 30, 32
20, 25, 30, 32, 35, 40
20, 25, 30, 32, 35, 40
20, 25, 30, 32, 35, 40
Oznaka oblike in dimenzije:
12BH DxTxH
Primer: 12BH 175 x 22 x 20
Oznaka nestandardne dimenzije:
12BH D/JxT/UxH-W../E../K../V..
Mejne dimenzije: W=0,05 D, E ≥ 0,5 T
Tabela standardnih dimenzij (mm)
54
D
175
200
T
22
25
K/J
50
60
U
10
11
E
10
11,5
W
10
8
P
155
184
F
12
13,5
R/R1
4/2
4/2
H
20, 25, 30
20, 25, 30, 35, 40
Obojestransko koni~na brusilna plo{~a
Oblika: 4
Oznaka oblike in dimenzije:
4 DxTxH-V..
Primer: 4 100 x 9 x 20 - 15˚
Oznaka nestandardne dimenzije:
4 D/JxT/UxH-V..
Tabela standardnih dimenzij (mm)
D
75
80
100
125
150
175
200
250
T
8
8
9
10
12
14
16
19
H
13
20
20
20
20
20
32 (20)
32
U
2
2
2
2
2
3
3
4
V
15o
15o
15o
15o
15o
15o
15o
15o
Cilindri~ni brusilni lonec
Oblika: 6, 6PN
Oznaka oblike in dimenzije:
6 DxTxH
Primer: 6 100 x 50 x 20
Oznaka nestandardne dimenzije:
6 DxTxH-V../E..
Mejne dimenzije: 0,5T > E ≥ 0,2T, W < 0.17 D
6PN
Tabela standardnih dimenzij (mm)
D
T
40
25
50
32
63
40
75
40
80
40
100
50
125
63
150
80
6
W
4
5
5
6
6
8
8
10
E
6
8
8
10
10
10
13
16
P
32
40
53
63
68
84
109
130
H
13, 16, 20, 25
13, 16, 20, 25, 30
16, 20, 25, 30
16, 20, 25, 30
16, 20, 25, 30, 35, 40
16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60
16, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 50, 60
16, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 50, 60, 75, 85
Brusilna plo{~a z obojestransko
izdolbino in pesto
Oblika: 9P
Oznaka oblike in dimenzije:
9P DxTxH
Primer: 9P 100 x 10 x 20
Oznaka nestandardne dimenzije:
9P D/KxTxH-PxF/G
Mejne dimenzije: 0,5 T > E ≥ 0,2T
55
Brusilna plo{~a z obojestransko izdolbino in pestama
Oblika: 9PP
Oznaka oblike in dimenzije:
9PP DxTxH
Primer: 9PP 100 x 10 x 20
Oznaka nestandardne dimenzije:
9PP D/KxTxH-PxF/G
Mejne dimenzije: 0,5 T > E ≥ 0,2T
Brusilna plo{~a z obojestransko koni~no izdolbino in pestama
Oblika: 21P
Oznaka oblike in dimenzije:
21P DxTxH
Primer: 21P 100 x 10 x 20
Oznaka nestandardne dimenzije:
21P D/KxT/NxH
Mejne dimenzije: H ≤ 0,67D E ≥ 0,5T
Tabela standardnih dimenzij za brusilne plo{~e obl. 9P, obl. 9PP, obl. 21P (mm)
D
100
100
150
150
150
175
175
T
6
10
6
10
15
20
25
H
20
20
20
20
20
32 (20)
32 (20)
K
50
50
70
70
70
70
70
P
94
94
144
144
144
167
163
F
1,5
1,5
2,5
3
4,5
N
1,5
3
1,5
3
4,5
6
7,5
Dvostransko cilindri~ni brusilni lonec
Oblika: 9, 9PN
Oznaka oblike in dimenzije:
9 DxTxH
Primer: 9 100 x 40 x 13
Oznaka nestandardne dimenzije:
9 DxTxH-W../F../G..
Mejne dimenzije:
0,5 T > E ≥ 0,2T, W < 0,17D
9 PN
56
Tabela standardnih dimenzij (mm)
D
T
100
40
H
13
P
88
F/G
16
E
8
U
1,5
W
6
Koni~ni brusni lonec
Oblika: 11, 11PN
Oznaka oblike in dimenzije:
11 DxTxH
Primer: 11 75 x 30 x 20
Oznaka nestandardne dimenzije:
11 D/JxH-W../K..
Mejne dimenzije: :
0,5 T > E ≥ 0,18, W < 0,17D
Tabela standardnih dimenzij (mm)
D
T
50
32
63
32
75
32
11
80
32
100
40
125
40
150
50
180
55
11 H
250
140
H
13, 16
16, 20, 25
16, 20, 25
16, 20, 25
16, 20, 25
16, 20, 25
16, 20, 25
32
100
J
27
45
53
57
71
96
114
120
200
W
4
5
6
6
8
8
10
225
30
E
8
8
8
8
10
10
13
15
38
K
22 (4)
35
45
46
56
81
96
90
140
Brusilna plo{~a z enostransko izdolbino
Oblika: 5G
Oznaka oblike in dimenzije:
5G DxTxH
Primer: 5G 150 x 32 x 20
Oznaka nestandardne dimenzije:
5G DxTxH-PxF
Mejne dimenzije:
0,5 T > E ≥ 0,3T
Tabela standardnih dimenzij (mm)
D
150
175
200
225
250
300
350
T
32
32
40
40
40
50
63
E
12
12
15
15
15
20
22
F
20
20
25
25
25
30
41
P
80
90
110
135
150
180
210
W
35
42,5
45
45
50
60
70
R
5
5
5
5
6
6
6
H
16, 20, 25
25, 30, 32, 35, 40, 50
25, 30, 32, 35, 40, 50
35, 40, 50
40, 50, 60, 75
50, 60, 75, 80, 125
125
57
Ostrenje `ag
Oblika 1 T
Oblika 1
Oblika 1 DS-B
Na~in naro~anja:
1 DxTxH
U = T/4 U = T/4 R = 0,3 T
R = 0,5 T
Oznake brusilnih plo{~ s profiliranim robom:
1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F
Oznake dvoslojnih brusilnih plo{~ s profiliranim
robom:
1DS-B, 1DS-C, 1DS-D
Za ostrenje `ag proizvajamo brusilne plo{~e v razli~nih sestavah gradiva odvisno od materiala obdelovanca in pogojev dela.
Tovrstne plo{~e se uporabljajo na univerzalnih brusilnih strojih in tudi na avtomatih.
Za ro~no ostrenje priporo~amo tr{e plo{~e (M-O) iz normalnega korunda A in 3A ali pa me{anice iz 52A. Za avtomatske stroje priporo~amo mehkej{e plo{~e (J-M) iz plemenitih korundov 2A, 4A. Te brusilne plo{~e so lahko dvoslojne (oblika DS) ali
pa imajo s smolo utrjeno stransko ploskvo (oznaka E na koncu sestave gradiva) zaradi bolj{e prilagoditve profilu `aginega zoba.
Izbor dimenzij:
D
(mm)
150
175
200
250
300
58
T
(mm)
1 1,5 2 2,5
3 3,5 4 4,5 5
5,5 6 8 10
1 1,5 2 2,5
3 4 6 8 10
1 1,5 2 2,5
3 3,5 4 4,5 5
5,5 6 8 10 13
1,5 2 2,5 3
3,5 4 4,5 5 5,5
6 8 10 13
6 8 10 13
Primer naro~ila:
1-C 150x10x20 4A80/3N8V35, 40 m/s
1 250x10x32 5GA60/1O10B33, 63 m/s
H
(mm)
20 25 30
32 51
20 25 30
20 25 30
32 100
Plo{~e premera 250 mm in manj z debelino 6 mm in
manj imenujemo tanke plo{~e in jih ozna~ujemo z
obliko 1T.
Bru{enje zobnikov
Obojestransko koni~no brusilna plo{~a
za bru{enje zobnikov po sistemu “Niles”
Oblika: 4N
Oznaka oblike in dimenzije:
4N D x T x H-V
Primer: 4N 250x20x51-30˚
Oznaka nestandardne dimenzije:
4N D/JxTx/UxH-V
Tabela standardnih dimenzij (mm)
D
250
250
250
300
350
Uporabno podro~je
Pobolj{ano jeklo
trdosti do
120 kg/mm2
Cementirano jeklo
kaljeno npr.:
16MnCr5
Orodna jekla
kaljena
in visokolegir. j.
in hitror. jekla
Nitrirano jeklo
(70 HRc)
T
13
16
20
25
32
Premer
D (mm)
H
51
51
51
90
90
Modul
0,75 - 2
U
3
4
4
4
5
V
30o 40o
30o 40o
30o 40o
30o 40o
30o 40o
Priporo~ilo za izbiro specifikacije
Modul
Modul
2,5 - 4
ve~ kot 4
240
350
2A100/3K7V
2A70/3K7V
2A60/3J7V
2A54/3K7V
2A46/3J7V
240
350
2A100/2J7V
2A100/319V
2A60/2I7V
2A60/2K7B
2A54/2K7V
2A54/2I6V
2A46/2I7/6V
240
350
2A120/2H9V
2A100/2H8V
2A70/2I7V
2A60/2H7V
2A54/2I7/6V
2A46/3H7/6V
240
350
C100/3J7V
Siva litina
Trda litina
240
350
2A100/1J8V
C80/3J7V
C80/3K7V
2A70/3K8V
2A60/3J7V
2A60/3J8/6V
C60/3K6V
C60/3J6V
2A54/3K8/6V
2A54/2K7V
2A46/3J8/6V
Jeklo termi~no
Neobdelano
240
350
52A100/3J9V
52A80/3J8V
52A60/3J7V
52A54/3J6V
59
Bru{enje zobnikov po sistemu ”Maag“
Brusilne plo{~e oblik:
12M1, 12M2, 12M3, 12M4
Uporabno podro~je
Izbolj{ano jeklo
Kaljeno jeklo
Hitrorezno jeklo
kaljeno 64 HRc
Orodna jekla
64 HRc
Nitrirana jekla
Siva litina
60
12M1
12M2
12M4
12M3
Premer
D (mm)
220-280
≥ 340
220-280
≥ 340
220-280
≥ 340
220-280
≥ 340
220-280
≥ 340
220-280
≥ 340
Priporo~ilo za izbiro specifikacije
Modul
Modul
Modul
1 - 1,5
1,5 - 2,5
2,5 - 5
4A100/3K7V
4A80/3J7V
4A60/3K7V
4A60/3J7V
42A100/3K7V
42A80/3J7V
42A60/3K7V
42A60/3I7V
2A100/3J7V
2A80/3I7V
2A60/3IV
2A60/3H7V
8A80/3I7V
8A80/3I7V
8A60/3H7V
8A60/3H7V
C100/3I7V
C80/3I7V
C60/3J6V
C60/3J6V
2A100/3K14/4V
2A80/3J12/4V
2A60/3J12/3V
2A60/3I12/3V
Modul
ve~ji od 5
4A46/3J7V
4A46/3I7V
42A46/3J7V
42A46/3I7V
2A46/3I7V
2A46/3H7V
8A46/3I7V
8A46/3H7V
C60/3J6V
C60/3J6V
2A46/3J12/3V
2A46/3I12/3V
Kro`nikasta brusilna plo{~a za bru{enje zobnikov po sistemu ”Maag“
Oblika: 12M2
Oznaka oblike in dimenzije:
12 M2 DxTxH
Primer: 12 M2 220x18x40
Oznaka nestandardne dimenzije:
12 M2 D/J/KxT/UxH-V..
Tabela standardnih dimenzij (mm)
D
220
280
340
J
120
120
120
K
80
80
130
K1
140
140
180
H
40
40
40
F
8
8
8
N
2,2
7
7
T
18
25
25
U
2,3, 4,6
4,8
4,8
R1
8
8
8
R2
6
6
6
Brusilna plo{~a enostransko koni~na “Klingelnberg”
Oblika: 3K1
Oznaka oblike in dimenzije:
3K1 DxTxH
Primer: 3K1 250x14x40
Oznaka nestandardne dimenzije:
3K1 D/JxT/UxH-V..
Tabela standardnih dimenzij (mm)
D
250
250
250
J
170
180
190
K
110
110
110
T
14
17
22
U
3
5
8
2R
10
10
10
G
5
5
5
Vo
15o
15o
15o
H
30, 32, 35, 40, 50
30, 32, 35, 40, 50
30, 32, 35, 40, 50
Brusilna plo{~a enostransko koni~na
z enostransko izdolbino na ravni strani
(KLINGELNBERG)
Oblika: 3K2
Oznaka oblike in dimenzije:
3K2 DxTxH
Primer: 3K2 250x14x40
Oznaka nestandardne dimenzije:
3K2 D/JxT/UxH-PxF-V..
Tabela standardnih dimenzij (mm)
D
250
250
250
J
170
180
190
K
110
110
110
T
14
17
22
U
3
5
8
P
100
100
100
2R
10
10
10
G
5
5
5
Vo
15o
15o
15o
H
30, 32, 35, 40, 50
30, 32, 35, 40, 50
30, 32, 35, 40, 50
61
Bru{enje zobnikov po sistemu ”Reishauer“
Oblika: 1Z, 1ZD
1 Z – brusilna plo{~a z modulno navojnico
1 ZD – brusilna plo{~a z dvojno modulno navojnico
Na~in naro~anja:
D x T x H – modul/V
Oblika: 1Z
Dimenzija (mm)
350x62x160
104
350x84x160
104
400x84x160
Modul
Oznaka gradiva
0,5-0,9
1-1,75
2-2,25
2,5-3,5
1-1,75
2-2,75
3-3,75
4-6
nad 6-7
1,0-1,75
2-2,75
3-5
nad 5-7
nad 7
8A, 82A 240/1 H 11 V
8A, 82A 220/2 H 10 V
8A, 82A 180/2 I 10 V
8A, 82A 150/2 J 10 V
8A, 82A 220/2 H 10 V
8A, 82A 180/2 H 10 V
8A, 82A 150/2 I 10 V
8A, 82A 120/2 I 9 V
8A, 82A 100/2 J 9 V
8A, 82A 180/2 H 10 V
8A, 82A 150/2 I 10 V
8A, 82A 120/2 I 9 V
8A, 82A 100/2 I 9 V
8A, 82A 90/2 J 8 V
Podana gradiva brusov priporo~amo
za jekla in zobnike s trdoto nad 55 HRC.
Pri bru{enju zobnikov s trdoto do 55 HRC
je lahko trdota glede na podani izbor gradiv
za eno stopnjo vi{ja.
Za specialne zahteve pri bru{enju
(obstojnost profila) je potrebno
namesto belega plemenitega korunda
(2A) uporabiti monokristalni korund (8A).
62
Oznaka
Reishauer
SW 1
SW 2
SW 3
SW 4
SWZ 5
SWZ 6
SWZ 7
SWZ 8
SWZ 9
SWT 11
SWT 12
SWT 13
SWT 14
SWT 15
Bru{enje navojev s prehodom
Oblika: 1NA
Na~in naro~anja:
1NA D x T x H
Izdelujemo enoprofilne in ve~profilne navojne brusilne plo{~e, oblike 1NA ali 5NAV ali 7NAV, z velikostjo abraziva od granulacije 150 do granulacije 400, dimenzije D 300 – 500 mm in H 127 – 160 mm.
V odvisnosti od velikosti profila navoja priporo~amo slede~e sestave:
Enoprofilne navojne brusilne plo{~e
T = 6 do 16 mm (T ~ 0,03D)
Velikost profila navoja
Metri~ni
Whitworthovo
(mm)
{tevilo navojev na 1”
1 - 1,5
40 - 28
1,75 - 2,5
26 - 20
3,0 - 4,0
20 - 14
4,5 - 5,5
12 - 10
6,0
9-7
6 - 4,5
4-3
Ve~profilne navojne brusilne plo{~e
Priporo~ilo
Kaljeno hitrorezno
in orodno jeklo
2A 400 13/6 V
2A 320/1 J 13/6 V
2A 280/1 J 13/6 V
2A 240/1 J 13/6 V
2A 220/1 J 9 V
2A 180/1 J 9 V
2A 150/1 J 9 V
Konstrukcijsko
jeklo
2A 400/1 K 11 V
2A 320/1 K 10 V
2A 280/1 K 10 V
2A 240/1 K 10 V
2A 220/1 K 9 V
2A 180/1 K 9 V
2A 150/1 K 9 V
T = 20 do 100 mm
Velikost profila navoja
Metri~ni
Whitworthovo
(mm)
{tevilo navojev na 1”
1 - 1,25
40 - 28
1,25 - 2,0
24 - 20
2,0 - 3,0
20 - 16
3,0 - 4,0
16 - 12
4,5 - 6,0
10 - 6
5-4
4-3
Priporo~ilo
Kaljeno hitrorezno
in orodno jeklo
C 400 V
C 360 V
C 320 V
C 280 V
C 240 V
C 220 V
C 180 V
Konstrukcijsko
jeklo
2A 400 V
2A 320 V
2A 280 V
2A 240 V
2A 220 V
2A 180 V
2A 150 V
Oblika in tolerance navojnih brusilnih plo{~
Vse navojne brusilne plo{~e, ve~profilne in enoprofilne, izdelujemo brez profila in si jih kon~ni porabnik sam profilira. Standardna dopustna neuravnote`enost in toleranca debeline navojnih brusilnih plo{~ oblike 1NA, 5NAV in 7NAV sta predpisani
v na{ih internih standardnih tolerancah in jih ni potrebno posebej opredeliti za vsak izdelek.
Primer naro~ila:
1NA 350x35x160 2A220/1I9V40, 40 m/s
Bru{enje inekcijskih igel:
1NA 450x40x127 C600JBX03, 50m/s
63
Plo{~e za utorno bru{enje
rezalnih orodij za 80 m/s
Oblika: 1UT
Na~in naro~anja: 1UT D x T x H
Hladno stiskane smolno vezane brusne plo{~e, ki se uporabljajo za mokro bru{enje, za oblikovanje utorov svedrov itd., iz polnega obdelovanca.
Izbor dimenzij – mm
D
100
150
175
200
250
300
400
450
500
T
H
13
44,5 32
1,0 - 20,0
(vsakih 0,5mm)
76
203,2
203,2 304,8
203,2 304,8
304,8
Toleranca debeline:
TT =+0,2 -0
Izbor gradiva:
8A (80)100-120 R-T 8-10 B
(GA)
Primer naro~ila:
1UT 200x6x32
A 100 TB, 80 m/s HSS svedri trdote do 65 HrC (na stroju Hertline ali Göhring)
1UT 400x8x203,2 8A 100 TB, 80 m/s HSS svedri trdote do 65 HrC (na stroju Hertline ali Göhring)
Profilno bru{enje v polno
Oblikovanje zob kro`nih `ag
Oblika: 1, 1-C, 1T-C
1T-C
64
Izbor dimenzij – mm
D
T
H
350
8, 10
127
400
12, 14,18
203,2
Primer naro~ila : 1C 400x8x127 NPA70/2LM9/6V40, 63 m/s
So kerami~no vezane ravne brusilne plo{~e, mehkej{e,
iz bolj reznih korundov in bolj odprte strukture. Za
povi{ane hitrosti 50 ali 63 m/s.
Honanje
Honing kamni
Oblika: 54
Na~in naro~anja:
54 B x C x L
Primer naro~ila:
54 A 13x13x20
Honing kamni so pravzaprav brusne pile, samo da se uporabljajo za strojno obdelavo – honanje notranjosti razli~nih cilindrov in cevi.
Za obdelavo delov iz sive litine se uporabljajo honing kamni iz
silicijevega karbida, za obdelavo jeklenih delov pa honing
kamni iz plemenitega korunda.
Pri izbiri kvalitete je potrebno vedeti, ali gre za obdelavo novih
cilindrov ali cilindrov, ki so `e obratovali (remont avtomobilskih cilindrov).
Podro~je uporabe
Zrno
Granulacija
Trdota
Struktura
Vezivo
Obdelava cilindrov v motorni industriji
Predbru{enje
C, 9C
70-90
E-I
8-10
V
Kon~no bru{enje
C, 9C
120-600
E-I
10-14
V
Obdelava cilindrov v industriji pnevmatike
• Nekaljena jekla
Predbru{enje
52A
70-120
E-J
8-12
V
Kon~no bru{enje
2A
120-400
E-I
10-14
V
Predbru{enje
2A, 8A
70-120
E-J
8-12
V
Kon~no bru{enje
2A, 8A
120-400
E-I
10-14
V
Predbru{enje
C, 9C
70-120
E-J
8-12
V
Kon~no bru{enje
C, 9C
120-400
E-I
10-14
V
• Kaljena jekla
• Siva litina
65
RO^NO BRU[ENJE
Brusilne pile
Pravokotna brusilna pila
Oznaka oblike
in dimenzije:
90PR
90PR BxCxL
Tabela dimenzij - mm
B
6
10
C
3
5
L
100 100
12
6
150
25
6
100
30
13
200
25
6
100
40
20
125
50
25
150
30
13
200
Kombinirana brusilna pila
90KB
90KB BxC/C1xL
Tabela dimenzij - mm
B
25
25
C
20
6
L
100 100
40
20
125
50
25
150
50
25
200
Kvadratna brusilna pila
90KV
90KV BxL
Tabela dimenzij - mm
B
6
8
L
100 100
10
100
10
150
15
150
20
200
Okrogla brusilna pila
90OK
90OK DxL
Tabela dimenzij - mm
D
6
8
L
100 100
10
100
10
150
15
150
20
200
25
200
Polokrogla brusilna pila
90PO
90PO DxL
Tabela dimenzij - mm
D
6
10
L
100 100
12
150
15
150
20
200
Trikotna brusilna pila
90TR
90TR BxL
66
Tabela dimenzij - mm
B
6
8
L
100 100
10
100
10
150
15
150
20
200
50
25
200
Rombna brusilna pila
Oznaka oblike
in dimenzije:
90RO
90RO BxCxL
Primer naro~ila:
90RO 10x5x100
Brusilna pila za polokrogla dleta
90DL
90DL BxC/C1xL
Tabela dimenzij - mm
B
C
25
6
35
10
45
10
C1
1
3
0
L
100
100
100
Trapezno no`asta brusilna pila
90TN
90TN B/AxC/C1xL
Primer naro~ila:
90TN 50/37x13/3x150
Trapezno polokrogla brusilna pila
90TO
90TO BxCxL
Primer naro~ila:
90TO 45x13x50
No`asta brusilna pila
90NO
90NO BxCxL
Primer naro~ila:
90NO 25x3x100
^evljarska pila
90CE
90CE D/D1xL
Primer naro~ila:
90CE 25/15x230
Kova{ka brusilna pila (elipsa)
90EL
90EL BxCxL
Primer naro~ila:
90EL 35x10x150
67
[iljasta pila
Oznaka oblike
in dimenzije:
90SI
90SI D/D1xL
Primer naro~ila:
90SI 8/1x75
Tabela dimenzij - mm
D
D1
8
1
7
0
L
75
75
Koni~na brusilna pila
90KO
90KO D/D1xL
Primer naro~ila:
90KO 13/6x100
Brusilne pile z lesenim ro~ajem
90TZR
90TZR B/AxCxL
Primer naro~ila:
90TZR 45/30x30x230
Oznaka gradiva : C80P6V
Brusilne opeke
90BO
90BO BxCxL
Primer naro~ila:
90BO 110x30x190
Opeke se uporabljajo za ro~no bru{enje
kamna , marmorja, terac in betona.
Izdelujemo jih iz kerami~no vezanega silicijevega karbida.
Brusilne opeke kombinirane
90K
90K BxC/C1/C2xL
Primer naro~ila:
90K 50x25/12,5x150
68
Brusna poravnala
Brusni poravna~
Oznaka oblike
in dimenzije:
90OKP
90 OKP DxL
Primer naro~ila:
90 OKP 30x200
Pali~asti poravna~
90PC
90 PC DxL
Primer naro~ila:
90 PC 25x245
Plo{~ati poravna~
90BP
90 BP BxCxL
Primer naro~ila:
90 BP 50x30x200
Lon~asti poravna~
11CI
11CI D/JxTxH-PxF
Primer naro~ila:
11CI 80/75x60x20-50x40
Priporo~ila za izbor gradiva brusilnih pil, opek in poravnal
Enoslojne pile in opeke oblike: 90 ...
Standardno gradivo
Gradivo "A"
Podro~je uporabe granulacije
Komercialna
oznaka
16 - 24
30 - 46
Groba
54 - 70
80 - 90
(2) 4A80V
100 - 120
(2) 4A120V
150 - 180
(2) 4A150V
Srednja
220 - 280
(2) 4A240V
Fina
320 - 500
(2) 4A400V
Gradivo "C"
Komercialna
oznaka
(9) C24V
(9) C36V
(9) C60V
(9) C80V
(9) C120V
(9) C150V
(9) C240V
(9) C400V
69
Mehko gradivo
Gradivo "A"
Podro~je uporabe granulacije
Komercialna
oznaka
Groba
100 - 120
(2) 4A120JV
150 - 180
(2) 4A150JV
Srednja
220 - 280
(2) 4A240IV
Fina
320 - 500
(2) 4A400IV
Gradivo "C"
Komercialna
oznaka
(9) C120HV
(9) C150HV
(9) C240GV
(9) C400FV
Kombinirane pile
Oblika: 90KB, 90KBR, 90KKR
2/3 – groba plast
1/3 – fina plast
Standardna gradiva
Gradivo
Komercialna oznaka
Groba/fina „A”
4A 120/2A 400 V
Srednja/fina „A”
4A 240/2A 400 V
Groba/fina „C”
9C 120/C 400 V
Srednja/fina „C”
9C 240/C 400 V
Mehka gradiva
Gradivo
Komercialna oznaka
Groba/fina „A”
4A 120 J/2A 400 I V
Srednja/fina „A”
4A 240 I/2A 400 I V
Groba/fina „C”
9C 120 H/C 400 F V
Srednja/fina „C”
9C 240 G/C 400 F V
Kot alternativo izdelujemo tudi brusilne pile kombinirane z belim korundom (2A)
Kombinirane brusilne opeke
Oblika: 90K
1/2 – groba plast
1/2 – fina plast
Komercialna oznaka “C”
9C16/C60V
9C24/C60V
9C36/C80V
Brusna poravnala
Oblika: 90BP, 90OKP, 90PC
70
16
20 - 24
30 - 46
54 - 70
80 - 90
Podro~je uporabe granulacije
Zelo grobo
Grobo
Srednje
Fino
Zelo fino
Komercialna oznaka
C16RV
C24RV
C36QV
(9) C60PV
(9) C80PV
Brusi za poljedelstvo
Brusi za kosilnice
Oblika: 4TR
Na~in naro~anja:
4TR D/JxTxH
Tabela dimenzij - mm
D
140
130
130
85
J
120
110
100
60
T
70
80
70
80
H
16 (32)
16
16
16 (32)
Primer naro~ila:
4TR 85/60x80x16
A 60/3 M7 V20
Brusi za kose
Oblika: 90BK
Na~in naro~anja:
90BK BxCxL
Primer naro~ila:
90BK 35x13x230
C 180/9 K 10 V
Brusi za kose imajo oznako “Tri zvezde“
in se uporabljajo za ostrenje kos, no`ev
ter drugih rezil. Lahko se uporabljajo za
suho in mokro ostrenje. Izdelujejo se v
dveh sestavah gradiva:
C180/9K 10V in A 180/2N 10V
Specialni izdelki
-
mlinski kamni za prehrambeno industrijo
aeratorji
obloge za lupilne stroje
ognjeodporni izdelki na bazi silicijevega karbida
porozne plo{~e za dna silosov v cementarnah
• Swaty elast
Oblika: 90 EO
Elasti~ni brusni kamen za industrijo in doma~o uporabo. Uporabljajo se za ~i{~enje
in poliranje kovinskih, steklenih, plasti~nih, emajliranih povr{in.
Dimenzija:
40x20x80 mm
40x20x50 mm
Primer naro~ila:
90 EO 40x20x50 2A 100-RD01
Oznake gradiva:
2A60R1-grobo
C60R1-grobo
2A100R1-srednje
C100R1-srednje
2A240R1-fino
C240R1-fino
71
BRUSILNA DIAMANTNA IN BORNITRIDNA ORODJA
72
“DIABON”
Diamantna in CBN brusilna orodja v smolnem vezivu
Tabela standardnih oblik v skladu s FEPA standardom.
Tovrstni brusi ustrezajo evropskim varnostnim zahtevam za superabrazive EN 13236
Po dogovoru je mo`no naro~iti tudi brusilno orodje nestandardnih dimenzij.
73
Podro~je uporabe
Diamantno in bornitridna (kubi~ni borov nitrid CBN) brusilna orodja DIABON so primerna za najzahtevnej{a bru{enja, saj
zagotavljajo kakovostno natan~no hitro in ekonomi~no obdelavo. Odlikujeta jih velika obstojnost profila in velika sposobnost
odvzemanja materiala. Brusijo z neznatnimi pritiski, ob bru{enju ne prihaja do pregrevanj, zato ne prihaja do defektov in pokanja tudi pri materialih, ki se najte`e obdelujejo. Diamantna in bornitridna brusilna orodja DIABON so izdelana v smolnem vezivu
in so po svoji namembnosti univerzalna. Uporabljajo se lahko za suho in mokro bru{enje.
Oblika brusilnega orodja je odvisna od konstrukcije in velikosti obdelovanca, od stroja ter tehnologije bru{enja.
Izbor oblik in dimenzij je podan v tabelah. Za ozna~evanje oblik in dimenzij smo prevzeli standard FEPA (Zdru`enje evropskih proizvajalcev abrazivov).
Dimenzije brusilnega orodja obsegajo podatke o premeru, vi{ini in izvrtini brusilnega orodja ter podatke o {irini in debelini
brusilnega sloja.
Pri naro~ilu je potrebno podati:
1. obliko brusilnega orodja
2. dimenzije brusilnega orodja
3. specifikacijo gradiva:
vrsto abraziva
granulacijo abraziva
trdoto brusilnega orodja
koncentracijo abraziva
vrsto veziva
4. na~in bru{enja (mokro ali suho).
Primer naro~ila:
6A2 100-6-2 102 B 107 R 100 B 47 S
6 A2
Oblika orodja
100
Premer orodja (D)
6
[irina brusilne obloge (W)
2
Debelina brusilne obloge (X)
Luknja (H)
102 B Tip zrna
107
Granulacija
R
Trdota
100
Koncentracija (%)
B 47 S Vezivo
Dimenzijo luknje (H) navedemo le, kadar
ni standardna (20 mm).
Pri izbiri specifikacije gradiva brusilnega
orodja DIABON priporo~amo posvet z na{imi
tehnologi.
74
Specifikacija gradiva
Granulacija abraziva
Pri izbiri granulacije upo{tevamo, da dajejo finej{e
granulacije bolj{o kvaliteto obdelave povr{ine,
pove~ajo obstojnost profila, zmanj{ujejo pa u~inek
bru{enja.
Vrsta bru{enja
predbru{enje
Zato je najbolj ekonomi~no izbrati najbolj grobo
granulacijo, s katero {e dosegamo `eleno kakovost
obdelave. Velikost diamantnega in CBN zrna so navedene po standardu FEPA.
fino bru{enje
kon~no bru{enje
precizno bru{enje in poliranje
granulacija
D 151-126
B 151-126
D 107-64
B 107-64
D 54-46
B 54-46
30-15 µm
10-12 µm
Tabela granulacij
601
Bolj grobo
501
426
356
301
251
213
181
151
126
107
91
76
64
54
46
Finej{e
75
Trdota
N srednje
R trdo
T zelo trdo
podro~je uporabe
za brusilne plo{~e in lonce s {irokim brusilnim slojem
za brusilne lonce s standardno kvaliteto brusilnega sloja in plo{~e s pove~ano obstojnostjo
za specialne namene uporabe
Trdotna stopnja brusilnega orodja je odvisna od vsebnosti in sestave veziva.
Vezivo
uporaba
B 40S
splo{na uporaba (mokro in suho bru{enje)
B 45S
za mokro in suho bru{enje za specialna gradiva
(kombinacija jeklo-karbidna trdina)
B 47S
za brusilna orodja iz CBN
Koncentracija diamantnega ali CBN zrna je te`a diamantnega ali CBN zrna v enoti vollumna (cm3) brusilnega sloja. Koncentracija 100 pomeni vsebnost 0,88 g (44 karata) diamantnega ali CBN zrna v 1 cm3 brusilnega sloja oz. pribli`no 25 vol. %.
Ostale vrednosti koncentracij so navedene v tabeli
Koncentracija %
25
50
75
100
125
150
g/cm3
0,22
0,44
0,66
0,88
1,10
1,32
Karat/ cm3
1,1
2,2
3,3
4,4
5,5
6,6
U~inkovitost brusilnih plo{~ DIABON je v veliki meri odvisna od koncentracije diamantnega ali CBN zrna.
Visoka koncentracija (100 – 125)
se uporablja pri bolj grobih granulacijah, za kro`no in profilno bru{enje, pri malih sti~nih povr{inah in manj{ih {irinah brusilnega nanosa.
Nizka koncentracija (50 – 75)
se uporablja pri finej{ih granulacijah, pri ~elnih in ravnih bru{enjih (lonci) ter pri {ir{ih brusilnih slojih.
Obodna hitrost je odvisna od vrste obdelave (bru{enje, ostrenje), od na~ina bru{enja (mokro ali suho bru{enje) ter `elene
kvalitete obdelave. Z ve~jimi obodnimi hitrostmi dobimo bolj{o kvaliteto obdelovane povr{ine, obenem pa se zmanj{a obraba brusilnega orodja. Zato se pri predbru{enju in ostrenju zaradi ekonomi~nosti priporo~ajo srednje obodne hitrosti, ker je mo`no
sproti spirati obruske in odvajati toploto.
Za orientacijo se lahko uporabijo naslednja priporo~ila:
Na~in bru{enja
Vrsta bru{enja
76
Ploskovno bru{enje
Notranje bru{enje
Kro`no bru{enje
Bru{enje orodja
Mokro
Diamant
20-30 m/s
10-20 m/s
20-30 m/s
18-28 m/s
CBN
22-35 m/s
18-30 m/s
25-35 m/s
20-30 m/s
Suho
Diamant
CBN
8-12 m/s
15-20 m/s
15-20 m/s
18-25 m/s
VRSTA ABRAZIVA
OPIS
Suho bru{enje
OZNAKA ZRNA
material
material
101D
karbidna trdina
karbidna trdina
- dobra reznost
splo{na uporaba
splo{na uporaba
- zrno primerno za ostrenje in zunanja okrogla bru{enja
karbidna trdina
karbidna trdina
- dobra reznost
kombinacija karbidna
kombinacija karbidna
- optimalno razmerje med reznostjo in silo
trdina/jeklo
trdina/< 15% jekla
karbidna trdina
karbidna trdina
- zelo dobra reznost
keramika karbidna trdina
keramika
- dobra obstojnost
102D
Sinteti~ni
UPORABA
Mokro bru{enje
103D
diamant
s kovinsko oblogo
104D
501D
Karakteristike zrna pri bru{enju
potrebno pri bru{enju
na osnovi TIC-TIN
- pri bru{enu ne nastajajo razpoke v materialu
karbidna trdina
- optimalna obstojnost
kombinacija karbidna
- pove~anje sile pri bru{enju
trdina /< 15-75% jekla
- optimalna ekonomi~nost glede na u~inek
karbidna trdina
karbidna trdina
keramika
keramika
101B
- mikrogranulacije
(od D15 do D30)
- dobra reznost
- zrno primerno za ostrenja
- dobra povr{ina obdelovanca
102B
- dobra reznost brusa
CBN
precizno bru{enje matric iz jekla
- dobra obstojnost brusa
s kovinsko oblogo
legiranih jekel, nerjavnih jekel in drugih trdih legiranih
- Szmanj{anje potrebne sile pri bru{enju
103B
jekel - trdota materiala med 58-64HRC
- pove~ana `ilavost
- pove~ana termi~na odpornost
- maksimalna obstojnost brusa
- pove~ana zmo`nost odvzemanja materiala
- slab{a povr{ina obdelovanca
Monta`a
Brusilno orodje DIABON je izdelano tako precizno, da ob pravilni monta`i radialni in aksialni udar ni ve~ji kot 0,02 mm. Toleranca luknje je H7.
Pri monta`i je treba uporabljati izbalansirane prirobnice. Sti~ne povr{ine prirobnica – vreteno in prirobnica - brusilno orodje
morajo biti ~iste.
Brusilno orodje s ~elno brusilno oblogo ima s pu{~ico nazna~eno smer vrtenja, ki jo je treba obvezno upo{tevati pri monta`i
na brusilni stroj.
Za u~inkovito in ekonomi~no delovanje brusilnega orodja DIABON ni dovolj le pravilno izbrana kvalitetna sestava in oblika,
ampak tudi pravilna uporaba le-teh.
Stroji, namenjeni za delo z diamantnim ali CBN brusilnim orodjem, naj bodo stabilno skonstruirani in dobro vzdr`evani, tako
da med obdelavo ne prihaja do vibracij. Vibracije stroja povzro~ajo slab{o kvaliteto obdelovalne povr{ine in kraj{o uporabno
dobo brusilnega orodja.
Vzdr`evanje
Pri pravilno izbranih parametrih bru{enja deluje brusilno orodje samoostrilno.
^e je re`im dela nepravilen, se brusilno orodje zama{i z odbruski in zaradi tega otopi. V tem primeru je treba z ostrenjem odstraniti nalepljene odbruske.
Nalepljene obloge lahko odstranimo:
z brusilnimi plo{~ami iz silicijevega karbida ali belega plemenitega korunda trdote I-L,
nekoliko bolj grobe zrnatosti kot je brusilno orodje DIABON. ^istilna plo{~a se montira na suportni brusilni stroj in se vrti v isti smeri kot brusilno orodje DIABON s hitrostjo
20-30 m/s. Brsilno orodje DIABON naj ima majhno obodno hitrost 12 m/s.
77
Diamantne kro`ne `age
Oblika jedra diamantne kro`ne `age
Potrebne navedbe pri naro~anju
IDENT D – T – X – H specifikacija sestave
Primer naro~ila C1 300 – 2,4 – 5 – 25,4 AS
Tabela dimenzij
Premer
(mm)
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1200
Podro~je uporabe
Asfalt
Sve`i beton
Sve`i beton z armaturo
Stari beton
Stari beton z armaturo
Marmor
Granit
[amot trdi
[amot mehki
Salonit
L
40
40
40
40
40
40
40
40
40
24
24
24
Dimenzije segmentov (mm)
T
X
2,4
5; 7; 10
2,8
5; 7; 10
3,2
5; 7; 10
3,6
5; 7; 10
3,6
5; 7; 10
4,4
5; 7; 10
4,4
5; 7; 10
5,0
5; 7; 10
5,5
5; 7; 10
6,5
5; 7; 10
7,0
5; 7; 10
7,5
5; 7; 10
Oblika `age
C1, C1S
C3, C3S
C3
C3
C3
C2
C2
C2, C3
C2, C3
C3
[tevilo segmentov
C1, C1S
C2, C3, C3S
18
21
21
25
24
28
26
32
30
36
32
40
36
42
40
50
46
57
64
70
80
Specifikacija sestave
AS
SVB
SVB-A
STB
STB-A
M
G
ST
SM
SAL
Po naro~ilu
Obodna hitrost
(m/s)
35-40
30-50
30-40
30-40
30-50
30-40
25-40
30-45
40-50
30-45
Za posamezne materiale (granit, marmor) izdelamo `ago tudi v tihi izvedbi – oznaka SIC2 (SIC3).
Poleg izdelave novih izdelkov v Swaty-ju diamantne `age, diamantne krone in gaterske liste tudi obnavljamo.
78
H
(mm)
Diamantne krone
Diamantne krone za uporabo na ro~nih vrtalnikih
Na~in naro~anja:
Oblika D – T – X – W
Primer: DKS 32 – 60 – M16
V naro~ilu navedite material obdelovanca
Dimenzija krone
D – T – X – W (mm)
22 - 60 - 7 - 3
32 - 60 - 7 - 3
52 - 60 - 7 - 3
82 - 60 - 7 - 3
105 - 60 - 7 - 3
1.
2.
3.
4.
5.
Dimenzija segmentov
(mm)
Uporabna dol`ina krone
(mm)
Dimenzija inst.
segmentov glede na
premer krone
50
Steblo S12
Vijak
Navojni priklju~ek M16
Centrirni sveder
Diamantna krona
Omogo~ajo izdelavo izvrtin za instalacije v razli~nih konstrukcijskih materialih: betonu, armiranem betonu, asfaltu, keramiki z ro~nimi vrtalnimi stroji pogonske mo~i 800 W in ve~. Vrtanje je suho. Optimalna delovna hitrost je med 5 in 8 m/s. Uporabljajo se z vpenjalnim nastavkom s centrirnim svedrom.
Diamantne krone za uporabo na namenskih strojih
Oblika –D-T-X-W
Primer: DK 32 – 200 – 7 – 4
V naro~ilu navedite material obdelovanca
Dimenzije kron
(mm)
D
T
po
naro~ilu
20 - 400
Dimenzije segmentov
(mm)
W
X
po naro~ilu
7
L2
24
Namenjene so za izdelavo izvrtin za odtoke in instalacije v raznih gradbenih materialih: betonu, armiranem betonu, asfaltu,
kamnu, opeki. Pri vrtanju je obvezno hlajenje. Priporo~ljive delovne obodne hitrosti so od 2 do 4 m/s.
79
Diamantno brusilno orodje
za obdelavo stekla
Oblike orodja in na~in naro~anja:
Diamantno orodje je mo`no naro~iti v granulacijah
M25 do D251 po FEPA standardu.
Priporo~ila za dekoriranje:
- M25, M40 – fino bru{enje, matiranje
- D46, D54 – fino bru{enje pred kemi~no obdelavo
- D213, D251 – grobo bru{enje
Diamantno orodje izdelujemo v razli~nih tipih
kovinskih veziv. Ustrezno kvaliteto brusilnega
orodja dolo~imo v dogovoru z uporabnikom, pri
~emer je potrebno upo{tevati vrsto obdelovanega
materiala, kvaliteto povr{ine in na~in bru{enja.
Za osve`evanje diamantnih konic nudimo kerami~ne pile:
- Oblika 90PR BxCxL 2A150/1H8V20
- Oblika 90KV B/CxL
2A220/1J10V35 za fino povr{ino
2A100/1L9V35 za grobo povr{ino
100G D - X - L
* Oblika 1FF6Y se uporablja tudi za obdelavo robov avtomobilskih stekel.
Primer naro~ila:
• 9EE1 150 – 10 – 10 – 60 – V125 119046 – 30MB02
za kariranje stekla
• 100G 42 – 12 – 60 114D181 – 50MB02
za perforacijo stekla
80
Steklo se lahko obdela tudi s kerami~nimi brusilnimi plo{~ami
oblike 1ST iz silicijevega karbida in tudi iz korunda.
Primer naro~ila za fino kariranje: 1 ST 150x10x25 2A320/1P12V22.
Izbor diamantnih
brusilnih orodij za bru{enje
kristalnega stekla:
Oblika Dimenzije
9EE1
9EE1
9EE1
9EE1
9EE1
9EE1
9EE1
9EE1
9EE1
9EE1
9EE1
9EE1
9EE1
9EE1
80-20-10-V140
100-10-10-V115
12-8-10-V110
12-10-10-V115
150-8-10-V110
150-10-10-V115
150-13-10-V110
150-15-10-V115
150-20-10-V135
150-25-10-V115
150-30-10-V105/V135
150-32-10-V110/V150
150-35-10-V140
200-8-10-V135
9FF1
9FF1
9FF1
9FF1
9FF1
9FF1
100-20-10-R40
50-10-10-R10
150-16-10-R8
250-20-10-60-R10
250-35-10-60-R20
250-35-10-60-R40
1A1
1A1
150-30-10-60
150-25-10-60
Diamantna brusilna plo{~a v
smolni vezi za ploskovno
bru{enje stekla ali keramike
Diamantne brusilne plo{~e v smolni vezi za
ploskovno bru{enje stekla ali keramike nudimo v
dimenzijah 300, 400 ali 600 mm in slede~ih granulacijah:
- grobo: D181, D301
- srednje: D76, D126
- fino:
D39, D54
Primer naro~ila: 1A2M D - W - X - H
Izbor dimenzij:
1A2M 400 - 150 - 5 - 35
1A2M 400 - 175 - 5 - 40
1A2M 600 - 230 - 5 - 38
Tovrstne plo{~e lahko ponudimo za ro~no ali
avtomatsko bru{enje.
81
VARNOST PRI BRU[ENJU
Splo{na pravila
Za varno bru{enje so odgovorni:
• proizvajalec brusilnih strojev
• proizvajalec brusilnega orodja
• uporabnik brusilnega orodja
Proizvajalec brusilnih strojev mora zagotoviti stabilnost konstrukcije brusilnega stroja in varnost za{~itnega ohi{ja.
Proizvajalec brusilnega orodja mora zagotoviti varnost brusilnega orodja. To dose`emo z izborom najprimernej{ih komponent
in najprimernej{ih tehnolo{kih postopkov v proizvodnem procesu. Sam proizvodni proces spremljajo in zaklju~ujejo kontrolni postopki, ki poleg kakovosti zagotavljajo predvsem varnost, saj je njihov bistveni del varnostni preizkus. Napotki za varno
uporabo so tudi na samem brusu ali etiketi (podatki o dovoljenem {tevilu vrtljajev/min ali na~inu bru{enja).
Varnostni preizkus obsega:
• preizkus trdnosti pri pove~ani obodni hitrosti (centrifugalna obremenitev)
• vizualno kontrolo
• zvo~ni preizkus pri kerami~nih brusih ve~jih od 80 mm premera.
Kontrola se izvaja skladno s predpisi.
Uporabnik brusilnega orodja mora poskrbeti za pravilno skladi{~enje, pravilen transport brusilnega orodja do delovnega mesta
in pravilno monta`o ter pri delu ne sme
prekora~iti predpisane maksimalne
delovne bodne hitrosti, navedene na
atestnem listku, ki je prilo`en k vsakemu brusilnemu orodju.
Delavec brusilec mora biti seznanjen s
pravili o varnem bru{enju.
Pri kontroli parametrov na{ih izdelkov
se ravnamo po slede~ih standardih:
• za standardne dimenzije po DIN ISO
603-1, do 603-12
• za tolerance premerov (TD), debelin
(TT) in izvrtin (TH) po DIN ISO
13942
• za tolerance neuravnote`enosti po EN
DIN ISO 6103
• za tolerance ravninskega in kro`nega
teka po DIN ISO 13942
• kon~na kontrola izdelkov po EN DIN
12413, to~ka 5.
82
Delo z ro~nimi brusilnimi
stroji
Ro~ni brusilni stroji sodijo med najbolj raz{irjene
brusilne stroje, zato ni presenetljivo, da prihaja pri
delu z njimi tudi pogosto do nepravilnosti. Poleg
splo{nih pravil je potrebno zagotoviti {e naslednje:
• ^e ima brusilni stroj pnevmatski pogon, je potrebno redno preverjati {tevilo vrtljajev tako, da bo
usklajeno z deklaracijo stroja.
• Uporaba brusilnih strojev brez za{~ite ni dovoljena. Izjema so obojestransko koni~ne brusilne
plo{~e oblike 4K z nagibom 1:16 in ustreznimi
vpenjalnimi prirobnicami po DSA.
• Z rezalnimi brusnimi plo{~ami ne smemo stransko
brusiti, ker niso za to namenjene, saj ne vzdr`ijo
velikih bo~nih obremenitev. Za stransko bru{enje
se smejo uporabiti le ugreznjene brusne plo{~e z
debelino vsaj 4 mm ali ve~.
• Uporaba osebnih za{~itnih sredstev (o~ala, rokavice, usnjen predpasnik) je obvezna.
Za{~itna ohi{ja
Brusilno orodje mora biti zavarovano z za{~itnim ohi{jem, ki
je izdelano iz jekla ali sive litine ter prilagojeno stroju in
delovnim razmeram.
Zazor med nosilcem in brusom ne sme biti ve~ji od 3 mm,
zazor med zaslonko ohi{ja in brusom pa ne ve~ kot 5 mm.
Delovni kot naj ne bo ve~ji od 65˚.
Pri strojih z ro~nim podajanjem obdelovanca je potrebno s
pristavljanjem naslona ter zapiranjem ohi{ja z zaslonko slediti obrabi brusa.
Primer za{~itnega ohi{ja na stabilnem
brusilnem stroju za ro~no podajanje.
83
Skladi{~enje brusilnega orodja
14
19
Risba prikazuje najprikladnej{i
na~in skladi{~enja:
1 - ravni brusi
2 - ravni brusi
3 - majhni kro`ni~asti brusi
(obl.12)
4 - majhni lonci in obro~i
5 - nagnjena polica za male
bruse
6 - ravni brusi
7 - ravni brusi
8 - ravni brusi
9 - `agarice
10 - koni~ni lonci
11 - veliki kro`ni~asti brusi
12 - rezalne plo{~e, ravna toga
podloga, jeklena plo{~a ali
podobno
13 - ravna polica za rezalne plo{~e
in oblikovane plo{~e
14 - zadnja za{~itna stena
15 - blazine iz valovite lepenke
16 - tankostenski ali mehki obro~i
17 - podlo`na plo{~a - jeklo ali
debel kerami~ni brus
18 - debelostenski ali trdi obro~i
19 - ~elni rob brusa naj ne {trli iz
police
20 - veliki ravni brusi
21 - srednje veliki ravni brus
Bruse moramo hraniti v suhih prostorih, kjer niso izpostavljeni vlagi (maksimalno 75 % relativna vla`nost), vplivom topil, s
stalno temperaturo nad 0˚C. Vlaga in toplota zelo {kodujejo smolno vezanim brusom, ki tudi ob ugodnih skladi{~nih pogojih
zaradi vplivov zra~ne vlage, zraka in svetlobe s~asoma izgubljajo trdnost. Mesto skladi{~enja naj bo ~im bli`je mesto uporabe,
da prepre~i mehani~ne po{kodbe brusov med transportom, pozimi pa {e kondenzacijo vlage med transportom. Ker so brusi
lomljivi, je potrebno, da z njimi skrbno ravnamo ter uporabljamo vozi~ke ali podobne priprave, ki omogo~ajo varen transport
ve~jih in te`jih brusov.
Zagotoviti je treba primerna stojala, police, predale ali zaboje za skladi{~enje razli~nih tipov brusov. Upo{tevati je treba naslednje smernice:
• brusilne plo{~e ve~jih dimenzij skladi{~imo na spodnjih policah regala in to pokon~no.
• brusilne obro~e z debelimi stenami tudi skladi{~imo pokon~no, medtem ko tankostenske obro~e polagamo na ravno podlago in vmes vstavimo kartone.
• tanke brusilne plo{~e polagamo na ravno podlago; enako rezalke, da ne pride do krivljenja
• na zgornjih policah regala skladi{~imo manj{e brusilno orodje in bruse standardiziranih oblik
• bruse s steblom, brusne pile in drugo drobno brusilno orodje smemo shranjevati v {katlah.
Tako priporo~eno skladi{~e naj bo na voljo tako za delno rabljene kot za nove bruse.
^as skladi{~enja je za kerami~no orodje neomejen.
Smolno vezani oziroma s steklenimi vlakni oja~ani smolno vezani brusi se lahko skladi{~ijo le omejen ~as, ker se smolno
vezivo stara.
Rok skladi{~enja zna{a za neoja~ane bruse 1 leto, za bruse oja~ane s steklenimi vlakni pa 3 leta. Po poteku roka uporabe je
treba smolno vezane brusilne plo{~e preizkusiti skladno s predpisanimi postopki ali pa jih izlo~iti (uni~iti).
84
Priporo~ila
Bru{enje je lahko:
• mokro: z uporabo hladilne teko~ine ali
• suho: brez uporabe hladilne teko~ine.
Grobo ~istilno bru{enje in rezanje je praviloma suho
bru{enje.
Bru{enje nekovin, precizno bru{enje in v ve~ini primerov
orodno bru{enje se izvaja z uporabo hladilnih teko~in.
Kerami~no vezano brusilno orodje ni ob~utljivo na kemi~ni
vpliv hladilnih teko~in. Kadar pa pri mokrem bru{enju
uporabljamo smolno vezano brusilno orodje, je treba izbrati
posebna veziva, ki so manj ob~utljiva na {kodljivo delovanje hladilnih sredstev. Zato mora naro~nik v takem primeru
navesti, da bo brus uporabil pri mokrem bru{enju.
Smolna veziva, predvidena za mokro bru{enje, so B03, B08,
B09, B10, B11.
Pri mokrem bru{enju moramo upo{tevati tale pravila:
• hlajenje naj bo obilno, curek hladilne teko~ine naj bo {irok
kot brusilno orodje in usmerjen tako, da bo izpiral brusilno orodje in obdelovanec hladil
• hladilno sredstvo mora zadostiti naslednjim zahtevam:
• imeti mora hladilni, mazalni, detergentni, antikorozivni
u~inek
• ne sme se peniti
• ne sme biti vnetljivo
• ne sme biti nagnjeno h kvarjenju
• ekolo{ko varno
Opozorilo:
^e je bru{enje mokro, je po kon~ani obdelavi obvezno centrifugiranje brusilnega orodja.
To je potrebno zato, ker s hladilno teko~ino prepojen brus
deluje neuravnote`eno, kar lako pri ponovnem zagonu stroja povzro~i lom.
Pri smolno vezanem brusilnem orodju je centrifugiranje
potrebno {e zato, da prepre~imo {kodljivo delovanje hladilnega sredstva med mirovanjem brusa.
Poravnavanje brusilnega orodja
Nudimo paleto enozrnatih in ve~zrnatih diamantnih poravnja~ev ter ostale oblike po naro~ilu.
^e brusilna plo{~a med uporabo otopi ali se zama{i z
odbruski ali ~e pride do geometrijskih odstopanj, moramo
brusilno plo{~o poravnati.
Pri delu z diamantnimi poravnja~i upo{tevamo tole:
• pri izbiri poravnja~a z enim diamantnim zrnom nam rabi
v orientacijo tale tabela:
Premer brusa
D (mm)
100
150
200
300
400
500
600
800 in ve~
Karat
(1 Karat = 0,2 g)
0,25 - 0,5
0,3 - 0,6
0,5 - 1
0,8 - 1,2
1 - 1,5
1,2 - 2,5
2-3
3
• delovni kot med brusilnim orodjem in poravnja~em z enim
diamantnim zrnom naj zna{a 10˚ – 15˚.
• globina posnemanja naj ne presega 0,03 mm.
• delovni kot med brusilnim orodjem in poravnja~em z ve~
diamantnimi zrni je 90˚.
• `e pred poravnavanjem oskrbimo obilno hlajenje, usmerjeno direktno na diamant.
Finej{o povr{ino dose`emo z manj{o globino posnemanja in
manj{im pomikom.
85
Vpenjanje brusilnega orodja
Postopek
Brusilne plo{~e naj vpenjajo le izku{eni in zanesljivi delavci.
Pred vpenjanjem je potrebno na prosto vise~ih brusilnih plo{~ah izvesti zvo~ni preizkus.
Monta`a brusilne plo{~e na vreteno ali vpenjalno pripravo mora pote~i zlahka in brez uporabe sile in mora zagotoviti varno
vpetje.
Brusilno plo{~o je potrebno pritrditi z vpenjalnimi prirobnicami iz litega `eleza, jekla ali podobnega gradiva, razen kadar ne
zahteva na~in uporabe ali vrsta dela druga~nega na~ina pritrditve.
Med brusilne plo{~e in vpenjalne prirobnice moramo vlo`iti podlogo iz elasti~nega gradiva (guma, mehki karton, polst, usnje
…)
Po vsakem novem vpetju moramo brusilno plo{~o poskusno pognati. Poskusni zagon mora potekati najmanj 5 min pri polni
delovni hitrosti. Pri tem je treba zavarovati nevarno podro~je v bli`ini stroja. [ele po uspe{nem poteku tega preizkusa smemo
pri~eti z uporabo brusa.
Maksimalne dovoljene obodne hitrosti, ki je ozna~ena na etiketi ali brusu, pri delu nikakor ne smemo prekora~iti. Zato {e pred
monta`o preverimo, ali {tevilo vrtljajev v minuti, ki je navedeno na stroju, ne presega maksimalnega dovoljenega {tevila vrtljajev brusilnega orodja. Posebna pozornost velja brusilnim strojem, ki imajo mo`nost spremembe {tevila vrtljajev brusilnega
orodja, in brusilnemu stroju s pnevmatskim pogonom. Pri brusilnih orodjih, ki jih pritrdimo na nosilne plo{~e (brusilne plo{~e,
obro~i, segmenti) z vijaki in imajo zato vstavljeno eno ali ve~ matic, moramo pred vpenjanjem preveriti dol`ino vpenjalnih
vijakov. Ti nikakor ne smejo biti predolgi, sicer med vpenjanjem izpulimo matice.
Vpenjanje ravnih brusilnih plo{~
Vpenjanje s prirobnicami na vreteno.
Ravne brusilne plo{~e z majhnimi izvrtinami
Na~in vpenjanja in vrste vpenjalnih prirobnic za razli~ne oblike brusilnega orodja, kot
jih predpisuje DSA.
Ravne brusilne plo{~e z velikimi izvrtinami
D = premer brusa
S = premer vpenjalne prirobnice
Brusilne plo{~e brez
za{~itnega ohi{ja
86
Lepljenje na monta`no podlago
Brusilne plo{~e in obro~i za ravno bru{enje, lepljeni na
kovinske prirobnice
Vija~enje na monta`no podlago
Brusilne plo{~e in obro~i z vstavljenimi maticami za ravno
bru{enje, priviti na kovinsko prirobnico.
Zaporedje zategovanja vijakov
Za zategovanje vijakov pri ve~vija~nih prirobnicah uporabljamo momentni klju~. Uporabljeni navor praviloma ne sme
presegati 27 Nm. Zategovanje vijakov poteka v kri`nem
zaporedju (glej sliko).
Glej tabelo DIN EN 68 str. 6 (260)
Vpenjanje segmentov v vpenjalno glavo
Vpenjalna glava za vpenjanje segmentov
Vpenjanje s centralno vgrajenimi pritrdilnimi elementi
Vpenjanje brusov z vgrajeno matico ali s steblom
Po monta`i namestimo za{~itno ohi{je!
87
Obodne hitrosti brusilnega orodja iz korunda
in silicijevega karbida
Maksimalne dovoljene delovne hitrosti
Maksimalna dovoljena delovna obodna hitrost brusa je odvisna od:
• oblike in dimenzije brusa
• sestave brusa
• na~ina uporabe
• konstrukcije stroja
Obodne hitrosti se delijo na normalne in pove~ane.
Tabela normalnih maksimalnih delovnih obodnih hitrosti
Vezivo
Kratica
Vrsta bru{enja
Oblike brusov
Maksimalna
dovoljena hitrost (m/s)
1, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18(R),
Kerami~no
V
Obodno
19, 20, 21, 22, 23, 24,
40
25, 26, 38, 39, 52
Stransko
2, 6, 9, 11, 12,
32
31, 35, 36, 37
1, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18(R),
Obodno
Smolno
B
Smolno oja~ano
z vlakni
19, 20, 21, 22, 23, 24,
50
25, 26, 38, 39, 52
Stransko
BF
2, 6, 9, 11, 12,
40
31, 35, 36, 37
Rezanje
41
50
Vse brusilne plo{~e, ki jih proizvajamo, tudi tiste za pove~ane delovne hitrosti, ustrezajo varnostnim normam FEPA in nem{kim
varnostnim predpisom. VBG-UVV 49.
88
Pove~ane delovne obodne hitrosti
Vse obodne hitrosti, ki presegajo vrednosti navedene v tabeli normalnih maksimalnih delovnih obodnih hitrosti in delovna obodna hitrost 50 m/s, se obravnavajo kot pove~ane. Brusilne plo{~e za pove~ane delovne obodne hitrosti so ozna~ene prek celotnega premera z eno ali dvema ~rtama v ustrezni barvi.
Barvna ~rta
Maksimalna delovna obodna hitrost
m/s
50
1 x modra
63
1 x rumena
80
1 x rde~a
100
1 x zelena
125
1 x zelena 1 x modra
Uporaba brusilnega orodja pri pove~anih delovnih obodnih hitrostih je dovoljena le, ~e je brus deklariran za tako uporabo, in
to le na brusilnih strojih, ki imajo ustrezno konstrukcijo in za{~ito. V dr`avah, kjer so predpisi v zvezi z varnostjo pri bru{enju
urejeni na poseben na~in, so potrebna uporabna dovoljenja poobla{~enih institucij, kot so SUVA (za [vico).
Swatyevi proizvodi so izdelani v skladu z evropskimi standardi za varnost in nosijo znak OSA:
- kerami~no in smolno vezanih brusov - EN 12413
- superabrazivov EN 13236
- brusilnih orodij na podlagi (lamelni brusi, fiber diski) EN 13743
89
Tabela obodnih hitrosti
Tabela odvisnosti {tevila obratov/na minuto od premera brusilne plo{~e in delovne obodne hitrosti
D
(mm)
25
32
40
50
63
80
100
125
150
175
180
200
225
230
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900
1060
1250
15
16
20
25
30
11500 12200 15300 19100 22900
8950 9550 11900 14900 17900
7160 7640 9550 11900 14300
5730 6110 7640 9550 11500
4550 4850 6060 7580 9100
3580 3820 4770 5970 7160
2860 3060 3820 4770 5730
2290 2440 3060 3820 4580
1910 2040 2550 3180 3820
1640 1750 2180 2730 3270
1590 1700 2120 2650 3180
1430 1530 1910 2390 2860
1270 1360 1700 2120 2550
1250 1330 1660 2080 2490
1150 1220 1530 1910 2290
955
1020 1270 1590 1910
819
873
1090 1360 1640
716
764
955
1190 1430
637
679
849
1060 1270
573
611
764
955
1150
521
556
694
868
1040
477
509
637
796
955
441
470
588
735
881
409
437
546
682
819
382
407
509
637
764
359
382
477
597
716
318
340
424
531
637
270
288
360
450
541
230
245
305
380
458
32
24400
19100
15300
12200
9700
7640
6110
4890
4070
3490
3400
3060
2720
2660
2440
2040
1750
1530
1360
1220
1110
1020
940
873
815
764
679
577
488
v (m/s)
35
40
n (rpm)
24700 30600
20900 23900
16700 19100
13400 15300
10600 12100
8360 9550
6680 7640
5350 6110
4460 5090
3820 4370
3710 4240
3340 3820
2970 3400
2910 3320
2670 3060
2230 2550
1910 2180
1670 1910
1490 1700
1340 1530
1220 1390
1110 1270
1030 1180
955
1090
891
1020
836
955
743
849
631
721
534
610
45
50
60
63
80
100
34400
26900
21500
17200
13600
10700
8590
6880
5730
4910
4770
4300
3820
3740
3400
2860
2460
2150
1910
1720
1560
1430
1320
1230
1150
1070
955
811
685
38200
29800
23900
19100
15200
11900
9550
7640
6370
5460
5310
4770
4240
4150
3820
3180
2730
2390
2120
1910
1740
1590
1470
1360
1270
1190
1060
901
760
45800
38500
28600
22900
18200
14300
11500
9170
7640
6550
6370
5730
5090
4980
4580
3820
3270
2860
2550
2290
2080
1910
1760
1640
1530
1430
1270
1080
915
48100
37600
30100
24100
19100
15000
12000
9630
8020
6880
6680
6020
5350
5230
4810
4010
3440
3010
2670
2410
2190
2010
1850
1720
1300
1500
1340
1140
960
61100
47700
38200
30600
24300
19100
15300
12200
10200
8730
8490
7640
6790
6640
6110
5030
4370
3820
3400
3060
2780
2550
2350
2180
2040
1910
1700
1440
1020
76400
59700
47700
38200
30300
23900
19100
15300
12700
10900
10600
9550
8490
8300
7640
6370
5460
4770
4240
3820
3470
3180
2940
2730
2550
2390
2120
1800
1525
[tevilo vrtljajev na minuto za razli~ne premere brusilnih plo{~ izra~unamo na osnovi obodne hitrosti po naslednji formuli:
60
v1000
n=D π
•
•
•
90
v = obodna hitrost (m/s)
D = premer brusilne plo{~e (mm)
π = 3,14
n = {tevilo vrtljajev na minuto (rpm)
PRAVILNO SKLADIŠČENJE BRUSOV
NEPRAVILNO RAVNANJE
PRAVILNO RAVNANJE
Zagotovite suh in zračen prostor, brez večjih
temperaturnih sprememb (temperatura med
10o in 30o C ter največ 70% relativne vlažnosti).
S tem ohranite fizikalne lastnosti armiranih smolno
vezanih brusov do treh let oziroma nearmiranih
do dve leti.
Skladiščni prostor naj bo čim bližje mestu
uporabe, da se izognete mehanskim poškodbam
brusov med transportom, v hladnejših dnevih pa
nastajanju kondenzacije med transportom.
1. NIKOLI ne skladiščite bruse v vlažnih prostorih ali
pri ekstremnih temperaturah!
2. NIKOLI ne uporabljajte nearmiranih rezalnih plošč
na prenosnih strojih!
3. NIKOLI ne ravnajte z brusom grobo!
4. NIKOLI ne vpenjajte poškodovanih brusov!
5. NIKOLI ne prekoračite maksimalne dovoljene
obodne hitrosti označene na brusu!
6. NIKOLI ne vpenjajte brusa na os z uporabo sile!
7. NIKOLI ne uporabljajte vpenjalnih prirobnic, ki so
neustrezne, poškodovane, umazane ali iztrošene!
8. NIKOLI ne zategujte pretirano vpenjalnih prirobnic,
da jih ne poškodujete!
9. NIKOLI ne uporabljajte kartonske podloge za
mehko vpenjanje pri izbočenih brusih!
10. NIKOLI ne uporabljajte stroja, ki ni v dobrem
mehanskem stanju!
11. NIKOLI ne uporabljajte stroja brez varnostnega
ščita!
12. NIKOLI ne uporabljajte stroja brez ustreznega
sistema odpraševanja in opreme za zaščito pred
prahom!
13. NIKOLI ne izvajajte stranskih pritiskov na rezalne
plošče!
14. NIKOLI ne ustavljajte stroja po obratovanju s
pritiskom na brus (stransko ali obodno), temveč
izklopite stroj in počakajte, da se brus preneha
vrteti!
15. NIKOLI ne dopustite , da bi brus stisnilo v rezu
obdelovanca!
16. NIKOLI ne ustvarjajte prekomernega pritiska na
brus, tako da ne povzročate upočasnitve motorja!
17. NIKOLI ne brusite po bočnih straneh rezalnih plošč!
18. NIKOLI ne odlagajte brusilnega stroja s pomočjo
kabla brusilnega stroja, brus lahko nalomite ob
izpustitvi s celo težo stroja kar lahko kasneje
povzroči razlet brusa!
19. NIKOLI ne brusite z izbočeno brusno ploščo na
kotnem brusilnem stroju pod manjšim naklonskim
kotom kot je predpisan!
20. NIKOLI ne uporabljajte stroja tako, da nimate
popolne kontrole in da niste v popolnoma
uravnoteženem položaju!
1. VEDNO upoštevajte navodila za pravilno
skladiščenje!
2. Brus VEDNO pred montažo vizualno preglejte ter
poškodovane izločite!
3. Brus VEDNO uporabljajte na stroju z varnostnim
ščitom, ki mora pokrivati skoraj polovico brusa!
4. Nearmirane rezalne plošče VEDNO uporabljajte
samo na stabilnih stacionarnih strojih!
5. VEDNO pred menjavo brusa izklopite električno
energijo na stroju in izvlečite tudi vtikač iz vtičnice!
6. Pri menjavi brusov VEDNO uporabljajte orodje
proizvajalca stroja!
7. VEDNO se prepričajte, da hitrost osi stroja ni višja
od delovne hitrosti označene na brusu!
8. VEDNO uporabljajte ustrezne vpenjalne prirobnice
za bruse in preverite, da so nepoškodovane in čiste
ter brez opilkov!
9. VEDNO uporabljajte kartonske podloge za mehko
vpenjanje ravnih brusov med vpenjalne prirobnice!
10. VEDNO upoštevajte, da je pri novo vpetem brusu
potreben zagon stroja z varnostnim ščitom na
obratovalno hitrost ter da je brus vsaj 60 sekund na
delovni hitrosti preden pričnete rezati ali brusiti!
11. VEDNO uporabljajte delovna zaščitna sredstva:
oblačila, maska, očala ali ščit, rokavice ter
pripomočke za zaščito sluha!
12. VEDNO redno preverjajte hitrost stroja, še zlasti po
vzdrževalnih delih ali popravilu stroja!
13. VEDNO preverite ustreznost napetja pogonskega
jermena za doseganje optimalnega prenosa moči!
14. VEDNO preverite vpetje obdelovanca preden
pričnete rezati ali brusiti!
15. VEDNO namestite prenosni stroj na ustrezno mesto,
kjer ni mogoča mehanska poškodba brusa!
16. Pri delu s prenosnim strojem se VEDNO namestite v
udoben in uravnotežen položaj!
17. Pri brušenju z izbočenimi brusnimi ploščami na
kotnem brusilnem stroju VEDNO upoštevajte
predpisani naklonski kot med obdelovancem in
brusno ploščo!
18. VEDNO pazite na urejenost delovnega prostora,
da se obvarujete pred zdrsi ali padci med rezanjem
ali brušenjem!
Zagotovite primerna stojala, police, predale ali
zaboje za skladiščenje različnih oblik brusov:
- debele tankostenske obroče skladiščite v
horizontalni legi na ravni površini oziroma
na jekleni podlagi;
- tanjše smolno vezane rezalne plošče
polagajte na ravno podlago, da preprečite
krivljenje;
- bruse manjših dimenzij skladiščite na gornjih
policah ali v originalnem pakiranju;
- izbočene brusne plošče zlagajte eno na
drugo ali jih hranite v originalnem pakiranju
do višine 120 cm;
- brusne plošče in debelostenske brusne obroče
večjih dimenzij skladiščite v vertikalni legi na
spodnjih policah, transportirajte pa v
horizontalni legi.